I am a soldier. Jag är en soldat.

Click here to read previous pearl and here to read all pearls.

Life with Christ

”Share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. No soldier gets entangled in civilian pursuits, since his aim is to please the one who enlisted him. An athlete is not crowned unless he competes according to the rules. It is the hard-working farmer who ought to have the first share of the crops. Think over what I say, for the Lord will give you understanding in everything.” ‭‭
2 Tim‬ ‭2:3-7‬ ‭

Life with Jesus includes that we are good soldiers. This means that we refrain from evil and focus on what is good. We are also prepared to suffer for Christ. We are neither surprised nor feeling abandoned by God when suffering affects us. In addition, our highest priority is to obey Jesus as our commander. His Word is our law. As a soldier we do not need, and should not worry about the everyday life like food, drink and clothing. When we obey Him He arranges this for us.

Life with Jesus is likewise similar to the fact that we are athletes who are to win the victorious crown. In this we must adhere to the rules that apply. We can neither find our own rules nor run our own race. We must keep on the path of Jesus and follow His methods. We run to win, but neither compete against nor push others out of the way. When we finally win, we are not expecting a regular gold medal as a reward, but the imperishable victory crown. It is simply about more than this petty earthly life.

In addition, we are likened to farmers. The farmer works with planting and harvesting. In the same way, we sow gospel in the hearts of people and we fish people for eternity. A hard-working farmer can expect to be the first to take part in the harvest. This is a picture of God providing. God takes care of us and enables us to do what we do for Him. A lazy farmer cannot expect the same. It is not enough to own a field, to enjoy looking at it, but it is important to work hard with the harvest in sight.

It is not enough to be a soldier, run a race or own a field. We shall be good obedient soldiers, disciplined winning athletes and hard-working farmers. The soldier listens to the commander, the athlete has the goal in sight and the farmer waits for the harvest. All three are motivated by the fact that they see more than with the physical eyes, more than what is seen at the moment. The result is that they can rest in the fact that God provides here and now and ultimately they receive the imperishable victory crown.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående pärla och här för att komma till sidan med pärlor.

Livet med Jesus

”Var beredd att lida för Kristus Jesus, likt en god soldat. En soldats högsta prioritet är att lyda sin befälhavare och inte beblanda sig med vardagslivets angelägenheter. Ingen idrottsman vinner segerkransen om han inte följer de regler som finns. En hårt arbetande bonde ska vara den förste som får del av skörden. Tänk på det jag säger här. Herren ska hjälpa dig att förstå allt.”‭‭
2 Tim‬ ‭2:3-7‬ ‭

I livet med Jesus ingår att vi är goda soldater. Det betyder att vi avhåller oss från det onda och fokuserar på det som är gott. Vi är dessutom beredda att lida för Kristus. Vi blir varken förvånade eller känner oss övergivna av Gud när lidandet drabbar oss. Dessutom är vår högsta prioritet att lyda Jesus som vår överbefälhavare. Hans Ord är vår lag. Som soldat behöver vi inte, och ska vi inte, bekymra oss över det vardagliga som mat, dryck och kläder. När vi lyder Honom ordnar Han det för oss.

Livet med Jesus liknas även vid att vi är idrottsmän som ska vinna segerkransen. I detta måste vi hålla oss till de regler som gäller. Vi kan varken hitta på egna regler eller springa vårt eget lopp. Vi måste hålla oss på vägen med Jesus och följa Hans metoder. Vi springer för att vinna, men varken tävlar mot eller tränger andra. När vi slutligen vinner väntar oss inte en vanlig guldmedalj som belöning, men den oförgängliga segerkransen. Det handlar helt enkelt om mer än detta futtiga jordeliv.

Dessutom liknas vi vid bönder. Bonden arbetar med att plantera och med att skörda. Vi sår på samma sätt evangelium i människors hjärtan och vi fiskar människor för evigheten. En hårt arbetande bonde kan förvänta sig vara den förste som tar del av skörden. Detta är en bild på att Gud förser. Gud tar hand om oss och möjliggör det vi gör för Honom. En lat bonde kan inte förvänta sig detsamma. Det räcker inte att äga en åker, att njuta av att se på den, men det gäller att arbeta hårt med skörden i siktet.

Det räcker inte med att vara en soldat, springa ett lopp eller äga en åker. Vi ska vara goda lydiga soldater, disciplinerade vinnande idrottsmän och hårt arbetande bönder. Soldaten lyssnar på befälhavaren, idrottsmannen har målet i siktet och bonden väntar skörd. Alla tre motiveras av att de ser mer än med de fysiska ögonen, mer än det som syns för ögonblicket. Resultatet blir att de kan vila i att Gud förser här och nu och i slutänden får de motta den oförgängliga segerkransen.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s