throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Your face, not only your hand. Ditt ansikte, inte bara din hand. Ton visage pas seulement tes mains.

In English, på svenska, bientôt en français.

God in all His majesty

God I want to convey your presence, not just your healing, that is your face and not just your hand. I want to introduce you throughout all your majesty, in all your glory.

Yes, we will always be ready to preach, in good times and in bad times, but it does not mean that we will not prepare ourselves in prayer. In prayer, I mean to be in the presence of God, in the Holy of Holies and to be transformed and to receive gifts to give.

There is no miracle we are attracting with, but the Person behind, who is God. Yes, healing can be a sign, but when communicated with the whole glory, the reception becomes more obvious, yes or no. The glory of God is filled with holiness, love, kindness and truth.

God, it’s not just the upward perspective, which is the thing. What I really like is to bring with me as many as possible in and through it. But I’ll begin by taking back the field, keeping it and taking new heights. Let’s first, seek the kingdom of God and His righteousness, and He will give us the rest as well.

Siblings, live in the Book of Romans chapter 8, through the Law of the Spirit and Freedom of Life. The year of the jubilee is going on, as you know. Yes, it should still be simple, starting with direct healing, but seasoned with God in His majesty and all His glory.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Gud i hela sitt majestät

Gud jag vill förmedla din närvaro, inte bara ditt helande, således ditt ansikte och inte bara din hand. Jag vill presentera Dig i hela ditt majestät, i all Din härlighet.

Ja, vi ska alltid vara redo att predika, i tid och otid, men det innebär inte, att vi inte, ska förbereda oss i bön. I bön, då menar jag att vara i Guds närvaro, i det Allra Heligaste och bli förvandlade samt erhålla gåvor att ge.

Det är inget mirakel, vi lockar med, men Personen bakom, som är Gud. Jo, helande kan vara ett tecken, men när det förmedlas med hela härligheten, så blir mottagandet desto tydligare, ett ja eller ett nej. Guds härlighet är nämligen fylld av helighet, kärlek, godhet och sanning.

Gud, det är inte bara, att uppåt-perspektivet, är den springande punkten. Det jag verkligen brinner för, är att ta med så många som möjligt i och genom det. Men jag tar först tillbaka fältet, behåller det och intar nya höjder. Låt oss först söka Guds rike och Hans rättfärdighet, så ska Han ge oss resten också.

Syskon, lev i Romarbrevet kapitel 8, genom livets Andes och frihetens lag. Jubelåret pågår, som bekant. Ja, det ska fortsatt vara enkelt, med helande pang på, men kryddat med Gud i allt sitt majestät och hela sin härlighet.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements


Leave a comment

Jesus, the battering ram. Jesus – murbräckan.

Jesus is the battering ram of history

Jesus is the stone thrown from heaven and broke the wall. Now the water goes through more and more. The flow of God of heaven takes over and the injustice of sin is thwarted.

Sin is fixed in Christ, all that hinders the freedom of the captives is fixed in the Atonement, and all the walls that are raised dividing people. The important thing is sin, but everything is fixed in Christ. So when the opportunity is to take the next step, the goal is to tear down all the walls.

The walls, such as inequality between man and woman, slave and free, jew and greek, different cultures, different social classes, rich and poor, handsome and ugly, ill and healthy, handicapped or well-founded. Do not raise the walls again, just because it seems to be okay with slavery and inequality between the sexes. It is about that at that time, let Jesus be a battering ram of the sin with its consequences is first fixed. That the focus of preaching to the unreached and lost was kept and should always be kept high. Nothing will be in the way for the good news that you can get peace with God and go from darkness to light, from Satan’s power to God, only you accept and believe.

Everything else is subordinate, but then when it is fixed and the cross is preached, we will see that all people are one and being slaves to humans is not the highest will of God. That the woman is not a worse copy of the man, but a special character, created by God. In Christ, it is not worse than in the beginning. At the beginning there was no slavery and no inequality between the sexes, although we had different functions, there were no different peoples or Jews and Gentiles. Man was called and blessed, male and female alike (Deuteronomy 1: 26-28).

It is clear about Gentiles and Jews, a little less clear about the end of slavery and least clear that the woman is not worse than the man. But see how Jesus treated the women, that Paul had female coworkers. The first evangelist was the woman, Mary of Magdala, where 7 evil spirits were expelled. Brothers, do not look down on sisters in Christ. Begin reading the Bible correctly in this topic. There is a red thread. Read who writes and to whom, historical facts, context, before or after the cross? We will share the Bible word correctly. Brothers out there, stop pushing down women. Submit to each other, it’s first (see bloggseries Rickard Cruz and Maria Cruz).

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Jesus är historiens murbräcka

Jesus är stenen som kastades från himlen och spräckte muren. Nu forsar vattnet igenom mer och mer. Flödet från himlens Gud tar över och syndens orättfärdighet motas bort.

Synden är fixad i Kristus, ja allt som hindrar friheten för de fångna är fixat i försoningen samt alla murar som är resta mellan människor. Det viktiga är synden, men allt är fixat i Kristus. Så när möjligheten finns att ta nästa steg, så är målet att alla murar ska rivas.

Murar, såsom ojämlikhet mellan man och kvinna, slav och fri, jude och grek, olika kulturer, olika samhällsklasser, rik och fattig, snygg och ful, sjuk och frisk, handikappad eller välskapt. Res inte upp murarna igen, bara för att det verkar stå att det är ok med slaveri och ojämlikhet mellan könen. Det handlar om att i den tiden som var då, låta Jesus vara en murbräcka och synden med dess konsekvenser först fixas. Att fokus att predika till de onådda och förlorade hölls och ska alltid hållas högt.  Inget ska komma ivägen för de goda nyheterna, att du kan få frid med Gud och gå från mörker till ljus, från satans makt till Gud, bara du accepterar och tror.

Allt annat är underordnat, men sen när det är fixat och korset är predikat, kommer vi se att alla folk är ett och att vara slav till människor är inte Guds högsta vilja. Att kvinnan inte är en sämre kopia av mannen, men en egen särart, skapad av Gud. I Kristus är det inte sämre än i begynnelsen. I begynnelsen fanns inget slaveri och ingen ojämlikhet mellan könen, även om vi hade olika funktioner, det fanns inte olika folkslag eller judar respektive hedningar. Människan var kallad och välsignad, man och kvinna lika (I Mosebok 1:26-28).

Det står tydligt om hedningar och judar, lite mindre tydligt om slaveriets upphörande och minst tydligt om att kvinnan inte är sämre än mannen. Men se hur Jesus behandlade kvinnorna, att Paulus hade kvinnliga medarbetare. Den första evangelisten var kvinna, Maria från Magdala, varur 7 onda andar blivit utdrivna. Bröder, se inte ner på systrar i Kristus. Börja läs Bibeln rätt i detta ämne. Det finns en röd tråd. Läs vem som skriver och till vem, historisk fakta, kontext, före eller efter korset? Vi ska rätt dela Bibelordet. Alla bröder där ute, sluta trycka ner kvinnor. Underordna er varandra, står det nämligen först (se bloggserie Rickard Cruz och Maria Cruz).

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

The truth - next stop.


Leave a comment

Search diligently. Sök ivrigt.

In English, på svenska, bientôt en français 

Seek the Truth

God wants all people to be saved and come to know the truth. The Bible says that when we get to know the truth, it sets us free and the one the Son sets free he is free indeed. Jesus is eternal life and truth in person. We are right not to separate the written Word from the person Jesus.

I would like to know what is true. God wants me to strive and seek the scriptures and ask Him. It is for God to conceal and a person to seek. His promise is that He wants all people to be saved and come to know the truth. We have received the Spirit as a helper and He will lead us into the whole truth and proclaim to us what is going to happen.

What is the truth? Jesus is the truth. The Holy Ghost that seals our heart is the Spirit of Truth. The word and the Spirit are one, which means that the word is the word of truth. God I knock on your word, open it! I want to understand and include what I’m reading. It’s not about self-knowledge, but about revelation knowledge. Thus, the Spirit needs to reveal the significance for you and me. The Holy Ghost is our primary teacher.

I need to be convinced in my mind. I can not just listen to someone who says “this is it”. It must settle in my heart and I have to experience the peace. The Bible interprets itself and gives us a hint how to understand it: After the statement of two or three witnesses, each thing has its truth. Read the word in context. The sum of God’s Word is truth.

Our knowledge is now a piece of work, but together we see more (see post). God wants us all to grow up into maturity in Christ. Whilst He also wants unity. However, the device he wants is not anything. It is not a unity under any human being. It is the unity of the Spirit with the band of peace and we all enter into the perfect bond of love.

Some questions I dig in response to are: What is the truth about the significance of baptism? How do you get into Christ? What is required to be saved on that day? Is it enough to keep the faith? Once saved, always saved? If I sin and not ask for forgiveness, and die. Will I come to hell then? For me, God has shown that faith is enough to end up in heaven, but if there is no water baptism or Spirit baptism, it will be fixed. What questions do you struggle with and what has God shown you?

It’s not about getting the right teaching, but living life in truth and love. Let us all, each and everybody seek the truth and give each other mutual respect for what we are understanding. The Spirit of Truth allows us to see and set us free.

John 8: 31-32
So Jesus said to the Jews who had believed him, “If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free.”

Proverbs 25:2
It is the glory of God to conceal things, but the glory of kings is to search things out.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Sök sanningen

Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Bibeln säger att när vi lär känna sanningen, gör den oss fria och den Sonen gör fri han är verkligen fri. Jesus är det eviga livet och sanningen personifierad. Vi gör rätt i att inte skilja det skrivna Ordet från personen Jesus.

Jag vill så gärna veta vad som är sant. Gud vill att jag anstränger mig och söker i skrifterna och frågar Honom. Det är för Gud att dölja och en människa att söka. Hans löfte är att Han vill att alla människor blir frälsta och kommer till kunskap om sanningen. Vi har fått Anden som hjälpare och Han ska leda oss in i hela sanningen och förkunna för oss vad komma skall.

Vad är sanning? Jesus är sanningen. Den Helige Anden som beseglar vårt hjärta är sanningens Ande. Ordet och Anden är ett, vilket innebär att ordet är sanningens ord. Gud jag knackar på ditt ord, öppna det! Jag vill förstå och omfatta det jag läser. Det handlar inte om själisk kunskap, men om uppenbarelsekunskap. Alltså behöver Anden uppenbara betydelsen för dig och mig. Den Helige Anden är vår främsta lärare.

Jag behöver bli övertygad i mitt inre. Jag kan inte bara lyssna på någon som säger “så här är det”. Det måste bottna i mitt hjärta och jag måste erfara friden. Bibeln tolkar sig själv och ger oss fingervisning hur vi ska förstå den: Efter två eller tre vittnens utsago, har var sak sin sanning. Läs ordet i kontexten i sitt sammanhang. Summan av Guds Ord är sanning.

Vår kunskap nu är ett styckverk, men tillsammans ser vi mer (se inlägg). Gud vill att vi alla växer upp till manlig mognad i Kristus. Samtidigt som Han också vill enhet. Den enhet Han vill är dock inte vilken som helst. Det är inte en enhet under någon människa. Det är Andens enhet med fridens band och allt slår vi in i kärlekens fullkomliga band.

Några frågor jag gräver efter svar på är: Vad är sanningen om dopets betydelse? Hur kommer man in i Kristus? Vad krävs för att bli frälst på den dagen? Räcker det att bevara tron? En gång frälst, alltid frälst? Om jag syndar och inte ber om förlåtelse, och råkar dö. Kommer jag till helvetet då? För mig har Gud visat att tron räcker och håller ända in i mål, men om vattendop eller Andedop saknas så fixas det. Vilka frågor brottas du med och vad har Gud visat dig?

Det handlar inte om att få rätt i läran, men att leva livet i sanning och kärlek. Låt oss alla, var och en och tillsammans söka sanningen och ge varandra ömsesidig respekt för det vi kommer fram till. Sanningens Ande låter oss se och sätter oss fria.

John 8:31-32
Jesus sade till de judar som hade kommit till tro på honom: “Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.”

Proverbs 25:2
Det är Guds ära att dölja en sak
och kungars ära att utforska den.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


Leave a comment

Steady gaze. Fast blick.

See the poem about a solar beam from the height

See previous poem.

Steady gaze

God has attached
His eyes upon you
He releases you
never with a look
Like when someone
falls in love with you

Your choice is to turn around
towards  Him
live a life
in the light of His face
get more and more
like Him

After the honeymoon
you start living
your everyday life
with work, family and leisure
not always
with your eyes on His

The difference between
you and God
is that He
never lets you go
with a gaze
honeymoon or not

He’s happy,
as when a father,
follows his child’s life
Proudly when we succeed,
forgiving when we fall
helps us back up

You live in His eyes
you are always interesting
Turn your face
to His eyes
Let your eyes
drown in His

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Se poem om en solstråle från höjden

Se föregående poem.

Fast blick

Gud har fäst
sina ögon på dig
Han släpper dig
aldrig med blicken
Som när någon
förälskat sig i dig

Ditt val är att vända dig
mot Honom
leva ett liv
i Hans ansiktes ljus
bli mer och mer
lik Honom

Efter smekmånaden
börjar du leva
det vardagliga livet
med arbete, familj och fritid
inte alltid
med ögonen på Honom

Skillnaden mellan
dig och Gud
är att Gud
aldrig släpper dig
med blicken
smekmånad eller inte

Han är lycklig,
som när en fader,
följer sitt barns liv
Stolt när vi lyckas,
förlåtande när vi ramlar,
hjälper oss upp igen

Du bor i Hans ögon
du är alltid intressant
Vänd ditt ansikte
till Hans blick
Låt din ögon
drunkna i Hans

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


Leave a comment

Peace with God. Frid med Gud.

You need to make peace with God

God’s wrath rests upon the world and the people. The problem is sin. But the problem is fixed through the Atonement.

We are Christ’s ambassadors and shall cry out with distress in our hearts; be reconciled with God. Enter the freedom under the umbrella of blessing.

All people are in war with God and are therefore under the wrath of God. So we need each one, make peace with God. Man knows something is wrong, basically he knows he’s not good. It is God’s goodness that leads to salvation and not sin consciousness. We who know need to tell that there is a solution and in this hope we are saved.

Man, come into Christ, the oasis of hope, in this time. The sin is fixed in Christ. You and I, enter in, through faith. The faith, which is a gift from God, and givs eternal life. Christ is an umbrella of blessing in a dark world under the wrath of God. Receive a living faith in Jesus and your life is born into Christ and a new life commences.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Du behöver sluta fred med Gud

Guds vrede vilar över världen och människorna. Problemet är synden. Men problemet är fixat genom försoningen.

Vi är Kristi ambassadörer och ska ropa med nöd i våra hjärtan; låt försona dig med Gud. Kom in i friheten under välsignelsens paraply.

Alla människor är i krig med Gud och befinner sig därför under Guds vrede. Vi behöver således var och en, sluta fred med Gud. Människan vet innerst inne, att något är fel, att hon inte är god. Det är Guds godhet som leder till frälsning och inte syndamedvetande. Vi som vet, behöver berätta, att det finns en lösning och i det hoppet är vi frälsta.

Människa, kom in i Kristus, hoppets oas, i denna tid. Synden är nämligen fixad i Kristus. Du och jag, kommer in, genom tro. En tro, som är en gåva från Gud och ger evigt liv. Kristus är ett välsignelsens paraply i en mörk värld under Guds vrede. Ta emot en levande tro på Jesus och ditt liv föds in i Kristus och ett nytt liv startar.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


1 Comment

Heaven or hell? Himmel eller helvete?

Read the previous poem

God is fair

If anyone accepted Jesus’ sacrifice on Calvary, or not, it will be evident that day.

Everybody needs
peace with God
we all receive it
the same way

You can take God
at His word
He is trustworthy and faithful
His Word of covenant

No one else can
take responsibility for
someone else’s decision
whether it’s family
or close by other means
or far from

If I did more
or differently it
could be another result
another eternal destination

However, we are called
to preach the gospel
make disciples
sow and water
God it is
Who gives the plant

We can count on
that His judgment
of eternal character
is fair

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Läs föregående poem

Gud är rättvis

Om någon accepterat, Jesu offer på Golgata eller inte, ska det visa sig, på den dagen.  

Alla behöver
frid med Gud
alla får vi det
på samma sätt

Du kan ta Gud
på ordet
Han är trovärdig och trofast
sitt förbundsord

Ingen annan kan
ta ansvar för
någon annans beslut
oavsett om det är familj
eller nära på annat sätt
eller långt ifrån

Om jag gjort mer
eller annorlunda
möjligen ett annat resultat
en annan evig destination

Vi är dock kallade
att predika evangelium
att göra lärjungar
så och vattna
Gud är det
som ger växten

Vi kan lita på
att Hans dom
av evig karaktär
är rättvis

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


1 Comment

Stay connected. Var uppkopplad. Constamment connecté.

På svenska, in English, en français

See previous 1 or next pearl 3.

The revelation of the cross

Don’t disconnect vertically, and only seldom horizontally, thus share life and not events. This becomes a magnet for people to stay connected with Church and thus in the long run staying saved.

The vertical beam of the cross is symbolizing the UP-perspective, our fellowship with God and the horizontal beam is symbolising the IN-perspective, the fellowship as siblings in Christ.

We are to stay connected on the line to God 24/7 every day of the week every minute of the day and every second of the night. The door to the throne room is open. Through the blood of Christ we reach God anytime but we’re the weak spot the earthly vessel. Sometimes we forget and don’t pay attention to Him. But we can and we should. He longs to hear our voice. He is God and always has time for everyone at the same time, personally and individually. Amazing grace how sweet the sound that saved a wretch like me and you.

But sometimes we need to switch of everything else. There is one body though that we should hardly ever turn off or turn our attention away from, which is the body of Christ. Our siblings in Christ are part of the same body. We are not supposed to meet up only for different events or activities but live life together 24/7. We are family and should share and care for one and another, knowing each other’s heartbeat and having the same heart and spirit. We are ONE in Christ who is ONE with God.

Although there’s time only for God and time only for our spouse and family. Apart from that therein hides a great revelation and treasure that we should not consider the church to be an event or a series of activities but a life shared together. Almost always connected heart to heart shoulder to shoulder before the face of the Lord.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Se föregående 1 eller nästa pärla 3.

Uppenbarelse av korset

Koppla inte ur vertikalt och endast sällan horisontellt, dela liv och inte händelser. Då skapas en magnet för människor, att hålla kontakten med församlingen och därmed på sikt bevara frälsningen.

Korsets vertikala bjälke symboliserar UPP-perspektivet, vår gemenskap med Gud och den horisontella bjälken symboliserar IN-perspektivet, gemenskap med syskon i Kristus.

Vi ska hålla kontakten på den himmelska frekvensen till Gud 24/7, varje dag i veckan, varje minut på dagen och varje sekund på natten. Dörren till tronrummet är öppen. Genom Kristi blod når vi till Gud när som helst, men vi är den svaga länken, de jordiska kärlen. Ibland glömmer vi och uppmärksammar inte Honom. Men vi kan och vi borde. Han längtar efter att höra vår röst. Han är Gud och har alltid tid för alla på samma gång, personligen och individuellt.

Fantastisk nåd, vilken ljuv melodi, som frälste ett vrak, som mig och dig. Men ibland måste vi stänga av allt. Det finns dock en kropp, vi knappast bör stänga av eller vända vår uppmärksamhet ifrån, vilket är Kristi kropp. Våra syskon i Kristus är en del av samma kropp. Vi är inte tänkta att träffas endast för olika händelser eller aktiviteter, men leva livet tillsammans 24/7. Vi är familj och borde dela allt och bry oss om varandra, känna varandras hjärtslag och ha samma hjärta och ande. Vi är ETT i Kristus, som är EN med Gud.

Även om det finns tid enbart dedikerad för Gud och tid enbart för vår make och familj. Bortsett från det, döljs en stor uppenbarelse och skatt häri, att vi inte bör betrakta kyrkan, som en händelse eller en serie aktiviteter, men ett gemensamt liv. Nästan alltid uppkopplat, hjärta till hjärta, skuldra till skuldra, inför Herrens ansikte.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Voir la précédente 1 ou la perle suivante 3.

La révélation de la croix

La révélation de la croix ne se déconnecte pas verticalement, et seulement rarement horizontalement, partage donc la vie et non les événements. Cela devient un aimant pour que les gens restent en contact avec l’Église et, à long terme, restent sauvés.

La poutre vertical de la croix symbolise la perspective EN HAUT, notre communion avec Dieu et la poutre horizontal symbolise la perspective EN, la fraternité comme frères et sœurs dans le Christ.

Nous devons rester connectés sur la ligne avec Dieu 24/7 tous les jours de la semaine chaque minute de la journée et chaque seconde de la nuit. La porte de la salle du trône est ouverte. Par le sang de Christ, nous atteignons Dieu à tout moment, mais nous sommes le point faible du vaisseau terrestre. Parfois, nous oublions et ne faisons pas attention à Lui. Mais nous le pouvons et nous devons le faire. Il a envie d’entendre notre voix. Il est Dieu et a toujours du temps pour tout le monde en même temps, personnellement et individuellement.

Grâce étonnante, quel doux son qui a sauvé un misérable comme moi et toi. Mais parfois nous devons arrêter tout le reste. Il y a cependant un seul corps que nous devrions à peine détourner de notre attention, ce corps est le corps du Christ. Nos frères et sœurs en Christ font partie du même corps. Nous ne sommes pas censés nous rencontrer uniquement pour différents événements ou activités, mais vivre la vie ensemble 24/7. Nous sommes une famille et devrions partager et prendre soin l’un de l’autre, en connaissant le rythme cardiaque de l’autre et en ayant le même coeur et esprit. Nous sommes UN en Christ qui est UN avec DIEU.

Bien qu’il n’y ait de temps que pour Dieu et le temps seulement pour notre conjoint et notre famille, en dehors de cela, se cache une grande révélation et un trésor, que nous ne devrions pas considérer l’église comme un événement ou une série d’activités, mais une vie partagée. Presque toujours, le cœur à cœur et bras dessus et bras dessous relié au devant du Seigneur.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.