throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


Leave a comment

When you gather. När ni samlas.

Click here to read the last teaching post.

Chapel-order

God lit up the Bible verse below (1 Corinthians 14: 26-40), which deals with when we meet as believers. Many people interpret it as if everyone can not pray in tongues at the same time, if no one is present that can interpret, you should not speak in tongues and women must be quiet in the congregation.

I want to highlight 3 things

When we get together, and we’ll continue to do that. We will meet with Jesus Christ at the center.

We all have something to give, each one of us, not just a pastor or a prophet.

However, it should be order, for God is the God of peace and not the God of confusion.

Then the challenge was that everyone spoke over top of each other  wanting to prophesy and speak in tongues. Then the wives wanted to ask their men what it meant. So it became a lot of noise, especially if women and men were placed on two different sides, as the Jews were used to from the synagogue. Disorder was the problem.

Now, we often have the challenge of getting too few prophesies and few knowing the gift to speak in tongues or interpret. So we should let those speak who dare take a step, even if there is no one who interprets. Sometimes a tongue can even precede a prophetic message. Then we can together test the message with the Word in the Spirit.

Another reason to speak together in tongues could be to practice. Especially to help the new in faith to understand this is real and normal to do in Christ.

We are all priests

God uses each one because the general priesthood is held high. We do not return to the Old Testament, but have entered into a new and better covenant. At last, God can share His Spirit with the spirit of every person. He can use each one to share a message with the body. Let’s not limit Him. Let’s all receive each other and the gifts God of grace has given us each one.

Purpose or peace?

Let everything happen with dignity and order. If the purpose is getting a platform and being honored, then this is wrong. If the purpose is to build Jesus’ platform, it may be right. Is the purpose that God wants to speak to us, this is right. He gives us messages through grace gifts and ministry gifts.

For example, in the beginning of the faith movement, there was like the sounds of hens clucking when we spoke in tongues together, and only a few seemed to listen to God. So it filled no purpose but were lifeless sounds, which nobody understood and furthermore no peace but disorder.

There are other things to note in current movements. For example, exorcism are captured on film and placed in the cyber world. They are unnatural to the secular person and omission of the person who has been freed. What is most important? Purpose, peace or dignity?

1 Corinthians 14:26-40
What then, brothers? When you come together, each one has a hymn, a lesson, a revelation, a tongue, or an interpretation. Let all things be done for building up. If any speak in a tongue, let there be only two or at most three, and each in turn, and let someone interpret. But if there is no one to interpret, let each of them keep silent in church and speak to himself and to God.

Let two or three prophets speak, and let the others weigh what is said. If a revelation is made to another sitting there, let the first be silent. For you can all prophesy one by one, so that all may learn and all be encouraged, and the spirits of prophets are subject to prophets. For God is not a God of confusion but of peace.

As in all the churches of the saints, the women should keep silent in the churches. For they are not permitted to speak, but should be in submission, as the Law also says. If there is anything they desire to learn, let them ask their husbands at home. For it is shameful for a woman to speak in church.

Or was it from you that the word of God came? Or are you the only ones it has reached? If anyone thinks that he is a prophet, or spiritual, he should acknowledge that the things I am writing to you are a command of the Lord. If anyone does not recognize this, he is not recognized. So, my brothers, earnestly desire to prophesy, and do not forbid speaking in tongues. But all things should be done decently and in order.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående undervisningsinlägg.

Gudstjänst-ordning

Gud lyste upp bibelordet nedan (1 Korintiebrevet 14:26-39), som handlar om när vi troende möts. Många tolkar det som om alla inte kan be i tungor samtidigt, om någon med uttydning saknas får man inte tala tungor och kvinnor måste vara tysta i församlingen.

Jag vill lyfta fram 3 saker

När vi samlas d v s det ska vi fortsätta att göra. Vi ska mötas med Jesus Kristus i centrum.

Vi har alla något att ge, d v s var och en, inte bara en pastor eller en profet.

Det bör dock vara ordning, ty Gud är fridens Gud och inte oordningens Gud.

var utmaningen att alla pratade i munnen på varandra, först ville alla profetera och tala tungomål. Sen ville fruarna fråga sina män vad allt betydde. Så det blev en massa oväsen, särskilt om kvinnor och män var placerade på två olika sidor, såsom judarna var vana vid från synagogan. Oordning var problemet.

Nu har vi ofta utmaningen att för få profeterar och för få känner till gåvan att tala i tungor respektive uttydning. Så vi bör släppa fram de som vågar ta ett steg, även om det inte skulle finnas någon som uttyder. Ibland kan ett tungotal även föregå ett profetiskt budskap. Sedan kan vi tillsammans testa budskapet med Ordet i Anden.

En annan anledning att tala i tungor tillsammans är att öva. Särskilt, för att hjälpa de nya i tron, att förstå att detta är verkligt och normalt att göra i Kristus.

Vi är alla präster

Gud använder oss var och en d v s det allmänna prästadömet hålls högt. Vi går inte tillbaka till Gamla Testamentet, men har kommit in i ett nytt och bättre förbund. Äntligen kan Gud umgås Ande till ande med varje individ. Han kan använda var och en och förmedla budskap till kroppen. Låt oss inte begränsa Honom. Låt oss alla ta emot varandra och de gåvor Gud av nåd gett oss var och en.

Syfte eller frid?

Låt allt ske med värdighet och med ordning. Är syftet att få en plattform och bli ärad, så är det fel. Är syftet att bygga Jesu plattform kan det vara rätt. Är syftet att Gud vill tala till oss, så är det rätt. Han ger oss budskap genom nådegåvor och tjänstegåvor.

Exempelvis i trosrörelsens begynnelse, var det ett evigt kacklande i egna tungor och endast ett fåtal verkade lyssna in Gud. Så det fyllde inget syfte, utan var livlösa ljud, som ingen förstod och dessutom oordning då friden inte hölls särskilt högt.

I nuvarande rörelser finns annat att anmärka på. Exempelvis fångas demonutdrivningar på film och läggs ut i cybervärlden. De är onaturliga för den sekulära människan och utelämnande för personen, som blivit befriad. Vad är viktigast? Syftet, friden eller värdigheten?

1 Corinthians 14:26-39
Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, en i sänder, och någon ska uttyda. Finns det ingen som uttyder ska tungomålstalaren vara tyst i församlingen och i stället tala för sig själv och för Gud.

Två eller tre profeter ska tala, och de andra ska pröva det som sägs. Men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse ska den förste vara tyst. Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir uppmuntrade. Och profeternas andar underordnar sig profeterna, för Gud är inte oordningens Gud utan fridens.

Liksom i alla de heligas församlingar ska kvinnorna vara tysta i era församlingar. De får inte tala utan ska underordna sig, som också lagen säger. Vill de veta något ska de fråga sina män därhemma, för det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. Var det kanske från er som Guds ord gick ut? Eller var det bara till er det kom?

Om någon tror sig vara profet eller andlig, ska han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. Om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. Alltså, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. Men låt allt ske värdigt och med ordning.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements


3 Comments

To live. Att leva.

To live is Christ

To live you need Jesus, without Him there is no life. This is what the Bible teaches, because everyone has sinned and has lost the glory of God. Sin is doomed and as a sinner you are under the wrath of God.

You are in darkness and though you are blind, you will finally find yourself in hell, when you die. But there is a way out of this and that is to accept the gift of God which is faith in His Son Jesus Christ and what He did on Calvary 2000 years ago.

God is love but God is holy and His holy wrath was satisfied with the sacrifice on Calvary, when His Only Son paid the ransom for humanity, who was captured under sin and as a consequence death. Jesus was born as a human but never sinned, therefore He became the innocent lamb of God that died in our place. Everyone must die because of sin but Jesus made a way to overcome sin by faith in Him.

So to live is Christ and without Him there is no life. To live is to believe in Him and fully immerse in Him, first turn away from your own sinful way receiving faith in Him and being baptised in water dying with Him, being buried with Him and resurrected to new life in Him. You clothe yourself in Christ and receive the Holy Spirit as a gift immersing in Him. Now you are a new creation on your way to be saved. You are saved, you are being saved and one day you will be saved only if you hold on to your faith.

But how to live now? When you turned away from your own life and from sin and started following Jesus in the baptism, you did it fully 100 % and this is how you need to keep on doing it always. You need to lose your life to win it. Not holding on to your ego and your selfishness, and there is grace for everything and wisdom (read another blog post). Jesus is your grace in every moment to salvation and gives you wisdom how to handle every situation.

But to be a disciple of Jesus Christ is to die to self everyday and to plunge into Him in a life of righteousness. He has made us new and has predestined good deeds for us to walk in. We could do nothing to save us but die, but to live we have a lot to do but not us but the grace that He has bestowed upon us.

So we are new creations in Him, everything is new and the old has passed away. Let’s live out the new, let’s continually say no to sin, to self, to foolishness. Don’t run away living like before as the Gentiles, partying and slandering. But identify yourself with Christ in the Spirit and walk in the new life. Now you have a choice to walk in the flesh or live the life in the Spirit.

We had lost the glory of God and was found naked, but now Jesus has given it back to us even though it can yet only be seen through our eyes, since it is hidden within Christ in us our hope of glory. One day it’ll be revealed when He comes back and picks us up. So I am in awe, He never leaves us and never forsakes us. His sun has gone up and His light never stops shining at us (see blog post) and on top of that He has given us His glory so that we are one.

What are we to do then? Making disciples who make disciples through being fishers of men. How are we to do? As I said live fully for Christ every second of every moment. Follow Him! There is no half Christian life, but live wholeheartedly for Jesus. Let’s do it siblings, live out our new life in Christ. Let Jesus Christ shine through our eyes to a lost and sinful world which is under the wrath of God.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Att leva är Kristus

För att leva behöver du Jesus, utan Honom finns inget liv. Det är vad Bibeln lär ut, eftersom alla har syndat och har förlorat härligheten från Gud. Synden är dömd och som syndare är du under Guds vrede.

Du är i mörkret och även om du är blind, kommer du slutligen att befinna dig i helvetet, när du dör. Men det finns en väg ut ur detta och det är att acceptera Guds gåva, som är tron på Hans Son Jesus Kristus och vad Han gjorde på Golgata för 2000 år sedan.

Gud är kärlek, men Gud är helig och Hans heliga vrede blev tillfredsställd av offret på Golgata, när Hans ende son betalade lösensumman för mänskligheten, vilken var fängslad under synden och följaktligen döden. Jesus föddes som människa, men syndade aldrig, därför blev Han Guds oskyldiga lamm och dog i vårt ställe. Alla måste dö på grund av synden, men Jesus öppnade en väg att övervinna synden, genom tron på Honom.

Så att leva är Kristus och utan Honom finns inget liv. Att leva är att tro på Honom och bli fullständigt ett med Honom. Vänd dig först bort från ditt eget syndiga liv och ta emot tron på Honom och bli sen döpt i vatten, vilket är att dö med Honom, bli begravd med Honom och uppstå till det nya livet i Gud. Du klär dig i Kristus och tar emot den Helige Ande, som en gåva i Andedopet. Nu är du en ny skapelse, på väg att bli frälst. Du är frälst, du blir frälst och en dag kommer du att bli frälst, bara du håller fast vid din tro.

Men hur leva nu? När du vände dig bort från ditt eget liv och från synden och började följa Jesus i dopet, gjorde du det till 100% och så måste du fortsätta att leva. Du måste förlora ditt liv, för att vinna det. Håll inte fast vid ditt ego och din själviskhet, för det finns nåd för allt och visdom (läs ett annat blogginlägg). Jesus är din nåd i varje ögonblick till frälsning och ger dig visdom hur du ska hantera varje situation.

Så att vara en Jesu lärjunge, är att dagligen dö bort från sig själv och doppas in i ett rättfärdighetsliv i Honom. Han har gjort oss nya och förutbestämt oss till goda gärningar, för oss att vandra i. Vi kunde inte göra någonting för att rädda oss, förutom att dö, men när vi nu lever, har vi mycket att göra, men inte vi, men den nåd som Han har skänkt oss.

Du och jag är nya skapelser i Honom, allt är nytt och det gamla är borta. Låt oss leva ut det nya, låt oss ständigt säga nej till synd, till vårt ego, till dårskap. Fly inte bort och lev som hedningarna, festande och förtalande. Men identifiera dig själv med Kristus i Anden och lev ut det nya livet. Du har nu ett val att gå ut i köttet eller att leva livet i Anden.

Vi hade förlorat Guds härlighet och var befunna nakna, men nu har Jesus givit tillbaka härligheten till oss, även om det än så länge enbart kan upptäckas genom våra ögon, då det är dolt inom oss, Kristus i oss vårt härlighetshopp. Härligheten kommer att bli uppenbar den dagen Han kommer tillbaka och hämtar oss. Så jag är i vördnad, Han lämnar oss inte och överger oss aldrig. Hans sol har gått upp och Hans ljus slutar aldrig att skina på oss (se bloggpost) och dessutom har Han givit oss sin härlighet så att vi är ett.

Vad ska vi göra då? Göra lärjungar som gör lärjungar, genom att vara människofiskare. Hur ska vi göra? Som jag tidigare sade, lev ständigt för Kristus, varje sekund och varje ögonblick. Följ honom! Det finns inget halvt kristet liv, men lev helhjärtat för Jesus. Syskon i Kristus låt oss leva ut vårt nya liv i Honom. Låt Jesus Kristus skina ut genom våra ögon, till en förlorad och syndfull värld som är under Guds vrede.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


3 Comments

Jesus cult. Jesus-kult.

Clic here to read next post in the series.

Grow Jesus culture

Let’s be a Jesus-cult. Let us cultivate Jesus in our lives and in our communities. Simply cultivate Jesus culture, where we go about and where we live our lives. Jesus, is what we have in common, as Jesus’ disciples. He is our Lord and our King.

We celebrate that He died as God’s sacrificial lamb and lives today as the Lion of Judah. He was dead, but see He lives forever and ever, and has the keys to death and hades.

Worship Jesus

We do not understand Spanish, but the worship was raised to the ceiling, when we together with our Argentinian siblings turned our hearts to God. We praised in Spanish, in Swedish and in tongues, from our hearts and with our bodies. Yes, with all we have, we turned each and every one to God together. We would worship God and it was so simple, even though we did not have the same language. We simply gave our hearts and worshiped God. Our hearts agreed and we became one heart. Beautifully!

Let us worship Jesus. Let’s love Him. Let us honor Him. Let’s follow Him. Let’s obey Him. Let’s turn our hearts to Him. He has given us His glory and we as a body are one in Him. Let’s take time before His face, together and pour out the joy and gratitude of our hearts for living God. Worshiping Jesus is simple and happens naturally, regardless of language and culture. We are His body, we are His siblings, we are His disciples.

When someone takes the guitar, or sounds on the piano, or drums on a drum, to record a praise to Jesus. Will our reaction be to stop doing what we’re doing, to indulge in the worship we are created for? Or do we always have something else to do? Something else that must go before? Take care of the kids, study, work, care what others will say? Or is Jesus sitting on the throne and everything else has to bend. Everything else is highest on second place?

When we in Argentina all together, let our hearts bend to the throne and He who sits on it, everything happened so naturally and we became what we are, that is one heart in one body that is His. Namely, the body of Christ, having one head worthy of all praise and worship. Siblings, the worship of Jesus Christ, that is what we are created for. Let’s have reason to be accused of being a Jesus-cult.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa nästa inlägg i serien.

Odla Jesus-kultur

Låt oss vara en Jesus-kult. Låt oss kultivera Jesus i våra liv och i våra gemenskaper. Helt enkelt odla Jesus-kultur där vi går fram och där vi lever våra liv. Jesus, är det vi har gemensamt, som Jesu lärjungar. Han är vår Herre och vår Konung.

Vi firar att Han dog som Guds offerlamm och lever idag som Lejonet av Juda. Han var död, men se Han lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket.

Prisa Jesus

Vi förstår inte spanska, men lovsången höjdes till taket, när vi tillsammans med våra argentinska syskon, vände våra hjärtan till Gud. Vi lovsjöng på spanska, på svenska och i tungor, från våra hjärtan och med våra kroppar.  Ja, med allt vi har, vände vi oss, var och en och tillsammans till Gud. Vi skulle tillbe Gud och det var så enkelt, även om vi inte hade samma språk. Vi utgjöt helt enkelt våra hjärtan och tillbad Gud. Våra hjärtan enades och vi blev ett hjärta. Vackert!

Låt oss tillbe Jesus. Låt oss älska Honom. Låt oss ära Honom. Låt oss följa Honom. Låt oss lyda Honom. Låt oss vända våra hjärtan till Honom. Han har gett oss sin härlighet och vi som kropp är ett i Honom. Låt oss ta tid inför Hans ansikte, tillsammans och utgjuta våra hjärtans glädje och tacksamhet inför levande Gud. Att tillbe Jesus är enkelt och faller sig naturligt, oavsett språk ock kultur. Vi är Hans kropp, vi är Hans syskon, vi är Hans lärjungar.

När någon tar gitarren, eller klinkar på pianot, eller trummar på en trumma, för att ta upp en lovsång till Jesus. Blir vår reaktion att kasta allt vi har för händer, för att hänge oss i den dyrkan vi är skapade för? Eller har vi alltid nåt annat på tapeten? Nåt annat som måste gå före? Ta hand om barnen, studera, jobba, bry sig om vad andra ska tycka? Eller är det Jesus som sitter på tronen och allt annat måste böja sig. Allt annat kommer högst på andra plats?

När vi i Argentina alla samfällt böjde våra hjärtan inför tronen och Han som sitter på den, föll sig allt naturligt och vi blev vad vi är, nämligen ett hjärta i en kropp som är Hans. Nämligen, Kristi kropp, som har ett huvud som är värdigt allt lov och pris. Syskon, Gudsdyrkan av Jesus Kristus, det är vad vi är skapta för. Låt oss få anledning att bli beskyllda för att vara en Jesus-kult.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


1 Comment

A part. En del.

Wholeness

We see in part, we prophesy to some extent and we understand in part. We are ourselves fully known by God.

The day comes when we are going to put off the childish and behold Him face to face. To finally know fully, just as we are fully known.

God wants us all to come to the knowledge of the truth, but in this we have not yet the full picture. We look blurred, like in a mysterious reflection. You’ve got a part and I’ve another part. We therefore need each other. We have different puzzle pieces and God puts them all together. This is good to know and should keep us humble.

There is also a growing, from child to the fullgrown. We start as a child and put as an adult off childishness. But even though we are adults, we see and understand only in part. Together we are built up to a God’s dwelling in the Spirit. We may be pleased with what He today shows us each one. Do not think we have the whole truth. Although it may feel like we have it. Many are the movements that believed it.

One day comes when we will fully understand. Until then, be grateful, for what He reveals and receive each other just as He has received each one. To stand face to face with living God. It is our longing. My heart is bursting with the urge after that day. Do yours? When it comes to perfection, we will ultimately know fully, just as God knows us today.

1 Corinthians 13:9-12
For we know in part and we prophesy in part, but when the perfect comes, the partial will pass away. When I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part; then I shall know fully, even as I have been fully known.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Fullhet

Vi ser till en del, vi profeterar till en del och vi förstår till en del. Själva är vi fullkomligt kända av Gud.

Dagen kommer när vi ska lägga av det barnsliga och se Honom ansikte mot ansikte. Att slutligen fullkomligt känna, precis som vi är fullkomligt kända.

Gud vill att vi alla kommer till kunskap om sanningen, men i detta har vi ännu inte fulla bilden. Vi ser suddigt, som i en gåtfull spegelbild. Du har fått en del och jag en annan del. Vi behöver därför varandra. Vi har olika pusselbitar och Gud lägger hela pusslet. Det är bra att veta och bör hålla oss ödmjuka.

Det finns även ett växande, från barn till fullmogen. Vi börjar som barn och lägger som vuxen av det barnsliga. Men trots att vi är vuxna ser vi och förstår endast till en del. Tillsammans byggs vi upp till en Guds boning i Anden.Vi får vara nöjda med det Han idag visar oss var och en. Inte tro att vi har hela sanningen. Även om det kan kännas, som om vi har det. Många är de rörelser som trott det.

En dag kommer, när vi ska känna allt fullt ut. Tills dess var tacksam, för det han uppenbarar och ta emot varandra precis, som Han tagit emot var och en. Att stå ansikte mot ansikte med levande Gud. Det är vår längtan. Mitt hjärta sprängs av trängtan efter den dagen. Gör ditt? När det fullkomliga kommer, ska vi till slut känna fullkomligt, precis som Gud idag känner oss.

1 Corinthians 13:9-12
Vi förstår bara till en del
och profeterar till en del,
men när det fullkomliga kommer
ska det som är till en del
försvinna.

När jag var barn
talade jag som ett barn,
tänkte som ett barn
och förstod som ett barn.
Men sedan jag blivit vuxen
har jag lagt bort det barnsliga.
Nu ser vi en gåtfull spegelbild,
men då ska vi se
ansikte mot ansikte.

Nu förstår jag bara till en del,
men då ska jag
känna fullkomligt,
så som jag själv blivit
fullkomligt känd.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


1 Comment

Last stop Detroit. Sista anhalt Detroit.

Click here to read the previous post in the US-series.

Windsor and Detroit

The last day of the seminar we received a love gift from the core team, a piece of art visualising the Tree of Life. Pointing at the roots, they said we had equipped them with strong roots. Love poured in and all masks of tiredness I had was crushed. In spite of too much traveling and to little time for me and Peter, it is worth it!

We equipped a core team of about 25 people, mainly not from the area. Everyone was already active regarding preaching through signs and wonders. But they all wanted to be trained in our model of fishing for people in disguise and not throwing rocks in the water to scare the fishes. Even one sister came all the way from Norway.

In spite of being very tired the last stop in the States, Peter and I managed to teach with passion. Since everyone already were activated to heal the sick, we decided to start the practical part as day 2, when coaching the team. But apart from that we held to the schedule. We had a 3 day core team training followed by a 3 day seminar, where the core team became trainers. We saw healings, deliverances, baptisms in water and in Spirit.

When sharing about the conditions to live a life like in the book of Acts I shared my heart about intimacy with Jesus, which is the prequisite. Peter preached later inspiring about being led by the Spirit and it all followed a red thread. God is giving us new bread to hand out to the body of Christ.

The third day of the core team we all had lunch together at the premises and celebrated communion. It was very strong with many tears when remembering Jesus and paying attention to one another. Although, when we later went to Doug and Donna’s  home, to baptise one young girl, the division between church and private life dissolved. We are family and we are church 24/7. In between meetings we also shared life with Doug, Donna and family and also dear Odette. Relationships were established and built. Church is all about relations in networks God builds.

A healing

The greatest healing I recall in my team was at the seminar. A man that had been in a wheelchair and in spite of the doctors saying he would always be in it, he now was walking, although only 15 minutes at a time in much pain. More than a hundred bones were broken in a foot. After walking 45 minutes he came back to be healed in his hip too. When we met him he was hanging on a shopping cart and now he was amazed.

The seminar was successfully done together with Doug and Donna. We could benefit from each other’s teachings. We were all quite transparent to the crowds, making an example to follow forgiving one another following the path of righteousness  And it was a great team work with the whole core team. To see them each rise up as trainers is always rewarding.

Next step is networking and for each one in the core team to continue digging at their place, fishing for people and then we can come back, teaching the simple church seminar with the perspectives in/up/out. That is if they are ready and have done their homework so that God has started the multiplication adding to the church.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i USA-serien.

Windsor och Detroit

På seminariets sista dag fick vi en kärleksgåva från kärnteamet, ett konstverk som visualiserar Livets Träd. Pekande på rötterna, utryckte de att vi hade utrustat dem med starka rötter. Kärlek sipprade in och alla mina masker av trötthet krossades. Trots för mycket resor och för lite tid för mig och Peter är det värt det!

Vi utrustade ett kärnteam på cirka 25 personer, huvudsakligen inte från området. Alla var redan aktiva att predika Kristus genom tecken och under. Men de ville bli tränade i vår modell att fiska människor anonymt och inte kasta stenar i vattnet för att skrämma bort fisken. Även en syster kom hela vägen från Norge.

Trots att vi var väldigt trötta på sista stället i USA lyckades Peter och jag undervisa med passion. Eftersom alla redan var aktiverade för att bota sjuka, bestämde vi oss för att starta den praktiska delen enligt dag 2 när vi coachar teamet. Men bortsett från det höll vi oss till planen. Vi hade en 3 dagars kärnteamutbildning följt av ett 3-dagars seminarium där kärnteamet blev tränare. Vi såg helanden, befrielser, dop i vatten och i Anden.

När jag delar om förutsättningen att leva ett liv som i Apostlagärningarna, delade jag mitt hjärta om intimitet med Jesus, vilket är det ultimata villkoret. Peter predikade sedan inspirerande om att ledas av Anden och allt följde en röd tråd. Gud ger oss nytt bröd att ge ut till Kristi kropp.

Den tredje dagen i kärnteameträningen åt vi alla lunch tillsammans i lokalerna och firade nattvard. Det var mycket starkt, med många tårar när vi mindes Jesus och såg varandra. Trots att när vi senare åkte till Doug och Donnas hem, för att döpa en ung tjej, upplöstes spliten mellan kyrka och privatliv. Vi är familj och vi är kyrka 24/7. Mellan varven delade vi också liv med Doug, Donna och familj och även kära Odette. Relationer upprättades och byggdes. Kyrkan handlar om relationer i nätverk som Gud bygger.

Ett helande

Det starkaste helandet som jag minns i mitt team var på seminariet. En man som hade suttit i rullstol och trots att läkarna sade att han alltid skulle sitta i den, gick han nu, men bara 15 minuter i taget med stor smärta. Mer än hundra ben var brutna i en fot. Efter att ha gått omkring i 45 minuter kom han tillbaka för att bli botad i sin höft. När vi först mötte honom hängde han deprimerat på en kundvagn och nu var han istället förundrad.

Seminariet genomfördes framgångsrikt tillsammans med Doug och Donna. Vi kan dra nytta av varandras sätt att undervisa. Vi var alla ganska transparenta för seminariedeltagarna, för att föregå son exempel att följa förlåtande varandra på rättfärdighetens väg. Det var ett bra teamarbete med hela kärnteamet. Att se dem resa sig som tränare är alltid belönande.

Nästa steg är nätverkande och för var och en i kärnteamet att fortsätta att gräva på plats, fiska människor och sen kan vi komma tillbaka, och undervisa om enkla församlingar med perspektiven in / upp / ut. Ifall de är redo och har gjort sin hemläxa, så att Gud har börjat multiplikationen och lägga till.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


3 Comments

North America in our hearts. Nordamerika i våra hjärtan.

Click here to read the previous post in the US-series.

Click here to read the last post in the US-series. 

The squirrel’s continent

They are cute, they are wild, full of life and very many. The squirrels venture through forests, lawns, from garden to garden, and from tree to tree. Different colors and sizes they can be found in. A challenge for all dogs, just like Chip’n Dale for Pluto in Donald Duck’s Disney world.

In every state in the United States and every province in Canada, they run the small lives and collect cones. However, North America has moved into our hearts for more reasons than the squirrels. God has Americans on His heart; white, yellow, black, african american, chinese, mexican, russian, indians and quebec-ians. Sick, healthy, fat, thin, poor, rich and middle class. The people are friendly and the atmosphere is freer than in Sweden. The continent is so big and the diversity goes on, which is refreshing for a Swede.

We have, like everywhere else in the world, seen the church people get of the benches and with passion go out and fish for people using both words and signs just like Paul according to Romans 15: 18-19. God has done the signs and wonders on the streets and sanctified the body of Christ by pruning His children. This time New York, Boston, Orlando, Detroit and Windsor were impacted.

Fatigue, over a passive Christ’s body, thins away, and the cry of our hearts take over. God send us! People are getting lost and we have the answer. God help me follow you and thank you for making me a fishers of men. God send me! With North America and the world in our hearts. Let’s all go out, sisters and brothers, in our world, and make disciples, baptizing in the Name and teaching, to keep all that our Lord Jesus commanded.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i USA- serien.

Klicka här för att läsa Sista inlägget i USA-serien.

Ekorrarnas kontinent

De är söta, de är vilda, fulla av liv och väldigt många. Ekorrarna spritter av liv i skog och på gräsmatta, från trädgård till trädgård, från träd till träd. Olika färger och storlekar hittar man dem i. En utmaning för alla hundar, precis som Piff och Puff för Lufsen i Kalle Ankas jul.

I varje stat i USA och varje provins i Kanada springer de små liven och samlar kottar. Nordamerika har dock flyttat in i våra hjärtan av fler anledningar än ekorrarna. Gud har amerikaner på sitt hjärta; vita, gula, svarta, Afroamerikaner, kineser, mexikaner, ryssar, indianer och Quebec-ianer. Sjuka, friska, feta, smärta, fattiga, rika och medelklass. Folket är vänliga och atmosfären friare än i Sverige. Kontinenten är så stor och mångfalden desto vidare, vilket är uppfriskande för en svensk.

Vi har, precis som överallt annars i världen, sett kyrkfolket resa sig ur bänkarna och med passion gå ut och fiska människor, användande både ord och tecken precis som Paulus enligt Romarbrevet 15:18-19. Gud har gjort under och tecken på gatorna och rensat upp i sin församling. Denna gång blev det nedslag i New York, Boston, Orlando, Detroit och Windsor.

Utmattningssymptom, över en passiviserad Kristi kropp, tynar bort och ett hjärtas rop tar över. Gud sänd oss! Människor håller på att gå förlorade och vi har svaret. Gud hjälp mig att följa dig och tack att du gör mig till människofiskare. Gud jag ber sänd mig! Med Nordamerika och världen i våra hjärtan. Låt oss alla gå ut, systrar och bröder, i vår värld, och göra lärjungar, döpandes dem i Namnet och lärandes dem att hålla allt vår Herre Jesus befallt.
Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


2 Comments

To see. Att se.

What is right?

My story

I have always wondered why people are generally naive or hypocritical? I observe people and situations to discern. Before I was saved, I did not know that there was anything good. I saw the evil and the false darkness itself.

When I became alive in Christ, the gift was reinforced and a desire to be used, in the gift of distinction between spirits, was born. The Holy Spirit or the anointing, moved into me and helped me to see and discern what is true and what is false. Since then, I have been trying to distinguish between what comes from God or not. That’s why I’ve got more and more experience with it.

In Orlando, I met a Christian couple, both of whom are used in the gift of distinguishing spirits and especially the woman. She told me that she had always seen, but after being born again, she started to see in the spirit realm. Even the man has begun to see more and more. This renewed my desire to be used in this gift.

Testimony

Yesterday, last night in Canada, we had church and practiced the “hot chair”. I suddenly saw two evil eyes when I prayed for a sister. The father broke all the magic on her at the same time. The mother got two pictures and tried to interpret these as good. The first picture was Jesus, fighting for her, on a white horse. The second picture was the daughter, on a flying mat. Holy anger resurrected within me and I strongly opposed this. I discerned that the last image was from the evil one.

On the last day of the seminar, in connection with baptism, it was necessary to distinguish whether a phenomenon was demonic or not. The woman claimed she would get rid of shakes, unless they were from God. I discerned that she would not repent and that it was demonic. When she spoke in tongues and shook, I started to feel bad wanting to vomit. That way, I’ve also previously distinguished.

The Bible says

Discernment is about deciding what is right and what is wrong. What is true and what is false. What is holy and what is unclean. What’s good and what’s bad. What is from God and what is from the devil. We can do it by seeing, exercise, the anointing, the gift to distinguish the spirits.

To see

To see or observe is a natural gift some have been given from birth (Romans 12: 6). That gift is often accentuated when someone is born again and especially after someone is baptised in the Spirit. In the text, it is called the gift of prophecy and will be used in accordance to your faith.

The natural gifts are sometimes referred to as motivational gifts. Some teach that we are motivated, based on the natural gift we have. If you see, you will express what’s right and wrong in a situation before you blink or think.

Exercise

By practice, we learn to distinguish between good and evil (Hebrews 5: 11-14). We start with milk, which are the first basics of God’s word. Solid food with teaching about righteousness is for adults. We grow up in Christ and gain more and more experience when we practice to distinguish between good and evil. God’s will is that all Jesus disciples come to know the truth.

The anointing

The anointing helps us to determine what is true and what is false (1John 2: 26-27). The anointing, the Holy Spirit, within us, is also the Spirit of truth. He can give us “green or red light” over different situations. We don’t experience peace in the spirit, when demons are present.

The gift of distinguishing spirits

The Spirit divides grace gifts, the gifts of the Spirit, according to His will and one of these is the gift of distinguishing spirits (1 Cor 12: 4-11). You need to be a disciple of Jesus, to flow in grace gifts. God wants us to eagerly seek them, but primarily that we walk in love.

The gift to distinguish between spirits allows us to see in the spirit world. This can happen, for example, by seeing demons and angels, feeling the smell of evil spirits or gaining insight into the names of the demons.

The grace gifts are handed out for the benefit. Let the Holy Ghost guide you to how to act in each specific situation. It is not always time to cast out the demons, but God wants to reveal to us the condition of things.

Q&A

Do you, as a reader, have something to add or have any questions about the subject?Feel free to comment. I converse with joy about the subject.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Vad är rätt?

Min berättelse

Jag har alltid sett och undrat varför människor i allmänhet är naiva eller hycklande? Jag iakttar människor och situationer för att urskilja. Innan jag var frälst visste jag inte att det fanns något gott. Jag såg det onda och det falska, själva mörkret.

När jag blev levande i Kristus, förstärktes gåvan att se och en längtan efter att bli använd, i gåvan att skilja mellan andar, föddes. Den Helige Anden eller smörjelsen, flyttade in i mig och hjälpte mig att se, att urskilja vad som är sant och vad som är falskt. Sen dess har jag övat på att skilja mellan det som kommer från Gud eller inte. Därmed har jag fått mer och mer erfarenhet av det.

I Orlando mötte jag ett kristet par, varav båda används i gåvan att skilja mellan andar och speciellt kvinnan. Hon berättade att även hon alltid sett, men att det efter pånyttfödelsen förstärktes, genom att hon ofta ser in i andevärlden. Även mannen har börjat se mer och mer. Detta förnyade min önskan att få bli använd i denna gåva.

Vittnesbörd

Igår, sista kvällen i Kanada, hade vi kyrka och praktiserade ”heta stolen”. Jag såg plötsligt två onda ögon, när jag bad för en syster. Pappan bröt samtidigt all trolldom över henne. Mamman fick två bilder och försökte tolka dessa som goda. Den första bilden var Jesus, stridande för henne, på en vit häst. Den andra bilden var dottern, på en flygande matta.  Helig vrede reste upp inom mig och jag gick starkt emot detta. Jag urskiljde, att den sista bilden, var från den onde.

På seminariets sista dag, i samband med dopen, behövdes det urskiljas om en företeelse var demonisk eller inte. Kvinnan påstod att hon ville bli av med skakningarna, om de inte var från Gud. Jag urskiljde att hon inte ville omvända sig och att det var demoniskt. När hon talade i tungor och skakade började jag må illa. På det sättet har jag även tidigare urskiljt i anden.

Bibeln säger

Att urskilja handlar om att avgöra vad som är rätt och vad som är fel. Vad som är sant och vad som är falskt. Vad som är heligt och vad som är orent. Vad som är gott och vad som är ont. Vad som är från Gud och vad som är från djävulen. Vi kan göra det genom att se, övning, smörjelsen, gåvan att skilja mellan andar.

Att se

Att se eller iaktta är en naturlig gåva somliga begåvats med från födseln (Romarbrevet 12:6). Den gåvan accentueras ofta när någon blir född på nytt och speciellt efter Andedopet. I texten benämns den som profetians gåva och ska användas i överensstämmelse med tron.

De naturliga gåvorna benämns ibland som motivationsgåvor. Somliga undervisar att vi motiveras, utifrån den naturliga gåva vi har. Om du ser, utrycker du vad som är rätt och fel i en situation, innan du hunnit blinka eller tänka.

Övning

Av övning lär vi oss att skilja mellan gott och ont (Hebr 5:11-14). Vi börjar med mjölk, som är de första grunderna av Guds ord. Fast föda med undervisning om rättfärdighet är för vuxna. Vi växer upp i Kristus och får mer och mer erfarenhet, när vi övar oss att skilja mellan gott och ont. Guds vilja är att alla Jesus lärjungar kommer till kunskap om sanningen.

Smörjelsen

Smörjelsen hjälper oss att avgöra vad som är sant och vad som är falskt (1Joh 2:26-27). Smörjelsen, Den Helige Ande, inom oss, är tillika sanningens Ande. Han kan liksom ge oss ”grönt eller rött ljus” över olika situationer. Vi upplever ofrid i anden, när demoner är närvarande.

Gåvan att skilja mellan andar

Anden delar ut nådegåvor enligt sin vilja och en av dessa är gåvan att skilja mellan andar ( 1 Kor 12:4-11). Du behöver vara en Jesu lärjunge, för att få flöda i nådegåvorna. Gud vill att vi ivrigt söker dem, men främst att vi vandrar i kärleken.

Gåvan att skilja mellan andar avser att se i andevärlden. Detta kan exempelvis ske genom att se demoner och änglar, känna lukten av onda andar eller få insikt om namn på demonerna.

Nådegåvorna utdelas i syfte att vara till nytta. Låt den Helige Ande leda dig till hur du ska agera i varje specifik situation. Det är inte alltid tid att kasta ut demonerna, men Gud vill uppenbara för oss sakernas tillstånd.

Frågor & svar

Har du som läsare något att tillägga eller någon undran i ämnet? Kommentera gärna. Jag samtalar med glädje om ämnet.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.