throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag

Om/About/Sur

Om
Jag heter Camilla Maria Ahlman och är en enkel lärjunginna till en stor Gud. På den här bloggen kan du läsa om erfarenheter av att predika Kristus genom tecken och under blandat med enkel undervisning och korta meditationer och poesi om livet med Gud. Min önskan är att följa Jesus, att vara Hans lärjunge. Att vara i Kristus och låta Gud vara Gud, att låta Honom älska mig. Att älska Honom tillbaks. Att älska Gud, att älska varandra och älska andra. Att tillsammans med systrar och bröder dela Kristus och predika Kristus för andra. Att genom tecken och under predika Kristus. Låta världen erfara en älskande och levande Gud. En helig Gud som sträckt ut sin hand genom Jesus Kristus MänniskoSonen. Tillika Gud och Guds Son.

Vi följer Jesu fotspår ut på gator och torg för att göra Honom känd. Profetia genom broder Jan Sköld beskriver det som att Peter och jag är som skruv och mutter och vi ska hålla oss ute på gator och torg. Vi botar sjuka och predikar att Guds rike är här. Vi berättar om vad Jesus gjort på korset för 2000 år sedan och vad det betyder för varje människa idag. Vi delar ut biblar och uppmuntrar var och en att omvända sig och kapitulera inför Gud. Dessutom lärjungatränar vi andra att bota sjuka i Jesu namn och fiska människor.

Peter och jag har fått uppleva vilken mäktig Gud vi har genom kraften i tecken och under som du kan följa här på bloggen och på vår YouTube kanal TLR SWE Peter Ahlman. Nu har vi skapat en hemsida http://tlrswe.com var du hittar både bloggen och YouTube-kanalen. Utifrån vår enkla församling och det nätverk vi tillhör har flera nya församlingar planterats i Sverige, Norden och över hela vår glob. I februari steg även jag ut på vattnet för att på heltid tjäna Gud precis som Peter för drygt två år sedan. Leva fullt ut för Gud kan och ska vi alla göra mitt i vår vardag, men några av oss kallar Gud ut på heltid ofta i resandetjänst för att gå före.

Följ gärna bloggen genom att trycka på knappen "follow" längst ner till höger.

About
My name is Camilla Maria Ahlman and is a simple disciple of a great God. In this blog you can read about experiences of preaching Christ through signs and wonders mixed with simple instruction, and short meditations and poetry about life with God. My desire is to follow Jesus, to be His disciple. Being in Christ and letting God be God, to let Him love me. To love Him back. To love God, to love one another and love others. Along with sisters and brothers share Christ and to preach Christ to others. Through signs and wonders preach Christ. Let the world experience a loving and a living God. A holy God who stretched out His hand, through Jesus Christ, the Son of man. Who is also God and the Son of God.

We follow the footsteps of Jesus into the streets and squares to make Him known. Prophecy by brother Jan Sköld described it as Peter and I are like nuts and bolts, and we'll stick out in the streets. We heal the sick and preach the kingdom of God is here. We talk about what Jesus did on the cross 2000 years ago and what it means for every person today. We hand out Bibles and encourages everyone to repent and surrender to God. Additionally discipling others to heal the sick in Jesus' name and how to fish people. Peter and I have seen what a powerful God we have through the power of signs and wonders that you can follow here on the blog and on our YouTube channel TLR SWE Peter Ahlman. Now we have created a website http://thelastreformationsweden.com where to find both the blog and the YouTub channel. From our simple Church and the network we belong has several new churches been planted in Sweden, the Nordic contries and all over the globe.

In the last few days I've taken a step out on the water to serve God full time just as Peter did two years ago. Live fully for God can and will we all do in the midst of our everyday lives, but some of us call God out full time often in travel ministry to go before.

3 thoughts on “Om/About/Sur

  1. Hej Camilla.
    Jag vill dela om vad jag fick vara med om på valborgs kvällen här i upplands väsby. Jag upplevde att jag skall gå till pendeltågs stationen för att evangelisera. Jag träffade flera ungdomar och jag fick be för fyra. Den första hade ont på båda fötterna och hon blev helad direkt. Och det påverkade henne så starkt att hon sa att: Jag blir alldeles gråtfärdig. Sen gick hon därifrån och kom tillbaka med sin kompis som hade ont i båda knäna. Hon sa om jag kan prova detta på hennes kompis och se om det funkar på honom. Han blev helad också på direkten. Och nu var båda chockade. Tjejen som hade tagit sin kompis dit, försvann igen och efter en stund kom hon tillbaka med en annan kompis. Hon hade haft smärta på skuldrorna och ryggen under flera år, och hon skulle bli opererad. Jag bad för henne och hon sa att nått hände på skuldrorna. Hon blev så chockad att hon lämnade platsen. Jag har en tro att hon kommer inte behöva genomgå operation. Gud är god.

  2. Shalom, on my way to somewhere else I came across a youtube video about you doing signs and wonders in Israel and elsewhere. I am a born again Holy Spirit filled believer in Jesus. Do you or your group have plans in the near future to be in Oregon, U.S.A. or know of someone already here? Many thanks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s