throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag

Poem/Poems

Jag bär Jesu bild
Det är inte månen jag bär i min famn och inte heller solen. Men bilden jag bär i min famn strålar starkare än solens glans. Ju mer jag skådar in i den, ju mer jag speglar mig i den, desto mer lik den blir jag. Ju närmare jag håller bilden, desto mer ett med den blir jag.

Det är inte månen jag bär i min famn och inte heller solen. Men jag vill vara en måne för den bild jag bär i min famn. Precis som månen reflekterar solens glans vill jag reflektera den bild jag bär i min famn.

Det är inte månen jag bär i min famn och inte heller solen. Bilden jag bär i min famn bär jag nära mitt hjärta. Bilden jag bär i min famn är solen i mitt liv. Precis som jorden kretsar kring solen i sin bana, kretsar mitt liv kring Jesus i sin bana. Jag vill vara jorden i min sols liv.

Det är inte månen jag bär i min famn och inte heller solen. Bilden jag bär i min famn är Guds Son, MänniskoSonen, lammet som blev slaktat före världens begynnelse, den lidande tjänaren, den stridande konungen, Messias konungarnas konung.

Det är inte månen jag bär i min famn och inte heller solen. Jag bär bilden av Jesus i min famn och jag skådar in i Hans ansikte och blir mer och mer lik den bild jag bär i min famn. Jag blir förvandlad genom Guds Ande och formas till Sonens bild.

I bear the image of Jesus 

It is not the moon I carry in my arms and not the sun. But the picture I carry in my arms stronger than the sun’s rays shine. The more I look into it, the more I reflect myself in it, the more like it I become. The closer I hold the image, the more one with it I become.

It is not the moon I carry in my arms and not the sun. But I want to be a moon for the picture I carry in my arms. Just as the moon reflects the sun shine I want to reflect the image I carry in my arms.

It is not the moon I carry in my arms and not the sun. The image I carry in my arms I carry close to my heart. The image I carry in my arms, the sun in my life. Just as the Earth orbits the Sun in its orbit, revolve my life around Jesus in his career. I want to be earth in my sun’s life.

It is not the moon I carry in my arms and not the sun. The image I carry in my arms is the Son of God, Son of Man, the Lamb that was slain before the foundation of the world, the suffering servant, the warring king, the Messiah the King of kings.

It is not the moon I carry in my arms and not the sun. I carry the picture of Jesus in my arms and I gaze into His face and become more and more like the picture I carry in my arms. I will be transformed by God’s Spirit and formed into the picture of the Son.

Stanna upp ett litet ögonblick

Stanna upp ett litet ögonblick, kan du höra ditt hjärta slå? Stanna upp ett litet ögonblick, kan du höra nånting mer än ditt hjärta? Kan du höra din Faders maning, din Faders röst?

Stanna upp ett litet ögonblick, kan du höra ditt hjärta slå? Kan du höra din Faders röst, bakom ditt eget hjärta?

Vad ser du, vad hör du, vad kan du erfara?  Finns det nånting mer än det ögat ser, nånting mer än det örat hör?

Vad ser du, vad hör du, vad kan du erfara?  Jag hade tankar och drömmar när jag skapade. Jag hade tankar och drömmar när du fanns i mitt hjärta, innan du ens hade blivit till  i din mammas mage. Jag har tankar och planer för dig. Det finns något mer än du ser och hör och kan erfara.

Sök mig mitt barn, sök det som finns bakom,  det du ser och det du hör och det du kan erfara. Sök mig mitt barn. Jag vill att du ska söka mig och veta hjärtat bakom och drömmarna.  Det finns nånting mer än det du ser, nånting mer än det du hör, nånting mer än det du kan erfara. Jag finns och jag är Gud

Pause for a brief moment

Pause for a brief moment, you can hear your heart beat? Pause for a brief moment, you can hear something more than your heart? Can you hear your Father’s call, your Father’s voice?

Pause for a brief moment, you can hear your heart beat? Can you hear your Father’s voice, behind your own heart?

What you see, what you hear, what can you learn? Is there something more than what the eye sees, something more than the ear can hear?

What you see, what you hear, what can you learn? I had thoughts and dreams when I created. I had thoughts and dreams when you were in my heart, even before you were concieved in your mother’s womb. I have thoughts and plans for you. There are more than you see and hear and can experience.

Find me my child, seek what is behind, what you see and what you hear and what you can learn. Find me my child. I want you to find me and know the heart behind and dreams. There is something more than what you see, something more than what you hear, something more than what you may be experiencing. I exist and I am God

Se mig, jag är människa

Se mig
hör mig
ge mig utrymme i ditt liv

Jag behöver din fulla uppmärksamhet
din blick och ditt hjärta
dina ögon helt fästa på mig

Ta inte dina ögon ifrån mig
jag behöver dina ögon på mig
låt mig få bo i dina ögon

Jag behöver bli sedd
då vet jag att jag finns och betyder något för dig
vad du än gör ta inte dina ögon ifrån mig

Ge mig ditt allt
ge mig lite kairos mitt i kronos
så jag kan blomma

Utan din kärlek krymper jag
utan dina ögon finns jag inte
ge mig min plats i dina ögon

Se mig
hör mig
älska mig, jag är människa

See me, I’m human

Look at Me
hear me
give me space in your life

I need your full attention
your eyes and your heart
your eyes completely fixed on me

Do not take your eyes away from me
I need your eyes on me
let me live in your eyes

I need to be seen
then I know that I exist and means something to you
whatever you do do not take your eyes away from me

Give me your everything
give me some kairos middle of kronos
so I can flower

Without your love I shrink
but your eyes are not I
give me my place in your eyes

Look at Me
hear me
love me, I am human
Jag vill bada i Hans ansiktes ljus 

Att bada i Hans ansiktes ljus är mitt mål och min mening
Att vara sedd av seendets Gud, ger möjlighet att bada i Hans ansiktes ljus
Att vara så fullständigt sedd att hans närvaro är så full, att det går att bada i Hans ansiktes ljus
Att bo i hans ögon är att vara fullkomligt sedd och att vara helt omsluten
Hans frånvaro är så fjärran så jag kan tryggt göra djupdyk, utan fruktan att falla igenom
Gud dina ögon vilar på mig
Gud du tar aldrig dina ögon ifrån mig
Du är Allsmäktig och Allestädes närvarande
Du ser allt men kan låta dina ögon vila på mig, jag kan vara fullkomligt sedd, jag kan bygga bo i dina ögon
Det finns inget som är mer akut eller mer prioriterat eller allvarligt, än att du alltid väljer att låta din nåd förbli över mig
Dina ögon vilar på mig
Bara en sak och det är synden
Men när jag lever under styrkan av ditt blod, förbundsblodet i ånger, omvändelse och förlåtelse, så renar, helar och upprättar du mig
Du kan låta dina ögon fortsätta förbli över mig
Du ser och hör mig
Jag kan vila tryggt i dig
Du är seendets Gud
Du ser allt, du ser mig
Jag är sedd

I want to swim in His face light

To bathe in His countenance light is my goal and my destiny
Being seen by the God who see’s, the ability to swim in His countenance light
Being so completely seen that his presence is so full, that it is possible to bathe in His countenance light
Living in his eyes is to be completely seen and to be completely enclosed
His absence is as far as I can safely do deep dive, without fear of falling through
God, your eyes are upon me
God you never take your eyes away from me
You are Omnipotent and Omnipresent
You see everything but can let your eyes rest on me, I can be perfectly seen, I can nest in your eyes
There is nothing that is more urgent or more priority or severe, than that you can always choose to let your grace remain over me
Your eyes rest on me
Just one thing and that is sin
But when I live in the strength of your blood of the covenant, in remorse, repentance and forgiveness you cleans, heal and prepare me
You can let your eyes continue to remain over me
You see and you hear me
I can rest safely in you
You are the God who see’s
You see everything, you see me
I am seen

Stjärnorna lyser så klart.

Stjärnorna lyser så klart
Solen går helt visst upp
Månen är vackert reflekterande
Jag kan välja att tända ett ljus

Stjärnorna lyser ännu så klart
Men jag känner för att gråta
Jag vill ge upp
Men jag kan välja att tända ett ljus

Stjärnorna lyser ännu så klart
I månskenet är skinande ljus
Mitt liv krackelerar
Och jag kan fortfarande välja att tända ett ljus

Stjärnorna skiner ännu så klart
Soluppgången föder dagens ljus
Hur ska jag reagera och agera?
Kommer jag välja att tända ett ljus?

Stjärnorna lyser ännu så klart
Mitt liv är isär rivet
Jag gråter och faller
Men jag väljer att tända ett ljus

Min värld gungar
Tillvaron skakas
Men ute i natten lyser stjärnorna så klart
Varför inget stjärnfall?
Mitt liv faller som ett kortspel?
Inga stjärnor faller?
Jag faller
Jag värjer mig
Jag skriker och klagar
Jag gråter och gnyr
Men stjärnorna lyser så klart?
Hur är det möjligt?
Inget stjärnfall?

Stjärnorna lyser ännu så klart
Solen går upp och det blir dag
Månen reflekterar skönt solens ljus
Jag väljer fortfarande att tända ett ljus 

The stars are still shining.

The stars are still shining
The sun is still rising
The moon is beautifully reflecting
I can choose to lit a light

The stars are still shining
But I feel like crying
I wish to give up
But I can choose to lit a light

The stars are still shining
The moonlight is shining bright
My life seems crackling down
And I can still choose to lit a light

The stars are still shining
The sunrise gives the day birth
How will I react and act?
Will I choose to lit a light?

The stars are still shining
My life is teared apart
I cry and fall
But I choose to lit a light

How is that possible?
My world is rocking
The existence shaken
But in the night lights the stars so clearly
Why not falling?
My life is falling as a card game?
No stars fall?
I fall
I defend Me
I scream and complain
I cry and whimper
But the stars shine so clearly?
How is that possible?
No falling?

Stars shine yet so clear
The sun rises and it becomes day
The moon reflects the sun’s light beautifully
I think I choose to lit a light

 

Lyser du när mörkret faller?

Lyser du när mörkret faller? Stjärnfall finns och händer, men för övrigt lyser stjärnorna klart. En dag kommer de ändå tillsammans med jorden och solen rullas ihop som en utnött klädnad och endast Gud kommer fortsätta lysa starkare än solens strålar. Mörkret har fallit och tränger bort allt ljus. Hur starkt lyser du i mörkret?

Jag kan tända ett ljus. Javisst! Men främst är jag ett ljus. Så det bästa vore att låta ljuset i mig skina klart. Inte vara i vägen för livet i mig. Dö bort från mitt eget och låta livet ta gestalt i mig. Jag är ett ljus i världen. Det har Jesus sagt om mig. Det är inte jag som ska lysa, men ljuset som bor i mig. Det är jag som ska sluta sprattla, så att ljusets sken kan sprida vida omkring.

Ljuset i mig är själva livet. Ljuset är Kristus i mig, mitt härlighetshopp. “Varde ljus”, sade Gud och livet uppstod. Solen och stjärnorna skapades inte förrän senare. Jesus är ljuset och skiner starkare än solens glans. Jesus är ljuset och alla stjärnorna i universum kan inte mäta sig med Honom. Jesus är det sanna ljuset och själva livet. Utan Honom är det mörkt och hopplöst.

Mörkret har fallit och jag måste låta ljuset i mig skina klart, men åh vad jag försöker frälsa mig själv. Låt Gud vara Gud och låt ljus lysa klart. Även det minsta ljuset övervinner nämligen mörkret. Stanna upp. Blunda. Ta ett djupt andetag. Lyssna inåt och uppåt. Släpp taget. Fall! Ta Guds hand och låt dig omslutas av Hans armar. Tyst. Se! Nu behöver du inte tända ett ljus. Nu lyser du!

Do you shine when darkness prevails?

Lights up when darkness falls? Shooting stars are and falls, but otherwise illuminates the stars clearly. One day they’ll with the earth and the sun rolled up like a worn out garment, and only God will continue to shine brighter than the sun’s rays. Darkness has fallen, and displace all the light. How strong illuminate you in the dark?

I can light a candle. Sure! But mostly I am a light. So the best thing would be to let the light in me shine. Stay out of the way of life in me. Die away from my own and let life take shape in me. I am a light in the world. That Jesus has said about me. It’s not me who should shine, but the light that dwells in me. It is I who’ll stop squirming so that light rail can spread far and wide.

The light in me is life itself. The light is Christ in me, my hope of glory. “Let there be light,” said God and life arose. The sun and stars were not created until later. Jesus is the light and shines stronger than the sun shine. Jesus is the light and all the stars in the universe can not measure up to Him. Jesus is the true light and life itself. Without Him it is dark and hopeless.

Darkness has fallen and I have to let the light in me shine clear, but oh what I’m trying to save myself. Let God be God and let the light shine brightly. Even the smallest light overcomes namely darkness. Stay up. Close your eyes. Take a deep breath. Listen. Let go. Fall! Take God’s hand and immerse yourself in His arms. Silent. See! Now you do not light a candle. Now you shine!

Människa låt Gud vara Gud

Skälvande är livet som människa
Sköra är ögonblicken, som följer i varandras spår
Skör är också själen och känselspröten som hör därtill
Stabilt är inte tron på Gud men Gud själv
Stabila är löftena och förbundet skrivet med blod
Vem kan jag lita på?
Inte på mig själv och inte dig, men Gud själv
Vad kan jag hålla fast vid?
Löftena beseglade med blod
Vem ska jag gå till, när livet skälver så hjärtskärande?
Jag går till Gud själv
Jag gömmer mig i Honom, som dött för mig
I Honom som lever för mig
I Honom som planerat att hämta mig en dag
Gud jag lägger ner mitt eget svaga jag och tar upp din mantel av blod
I Dig kan jag stå fast och hålla ut
I Dig kan jag hålla blicken klar och huvudet högt
I Dig finns jag och är till
Människa låt Gud vara Gud

Man let God be God

Trembling is life as a human
Brittle are the moments that follow in each other’s tracks
Brittle is also the soul and feelers pertaining thereto
Stable is not the belief in God, but God himself
Stable is the promises and the covenant written in blood
Who can I trust?
Not me and not you, but God himself
What should I hold on to?
Promises sealed with blood
Who should I go to, when life trembles so heartbreaking?
I go to God himself
I hide in Him who died for me
In Him who lives for me
In Him who planned to fetch me one day
God I spend my own weak self and take up your mantle of blood
In Thee I can stand firm and hold out
In Thee I can keep my eyes clear and my head high
In Thee I exist and am
Man let God be God

Sommar i ögonen, ett poem. Summer in the eyes, a poem.

Sommar i ögonen
Vinden i det gröna
Följsamt eller kuvat ?
Grönskans härlighet
Vindens makt och styrka
Följsamhetens lov
Skönhet i ögat
Kuvat och fångat
Lidandets sorgsna ton
Grässtrån är vackra men beroende
Precis som vi människor
Ska vi böja våra hjärtan och knän?
Eller kämpa under lidandets nycker?
Valet är ditt och mitt
Grönskan har gjort sitt val
Vinden och det gröna dansar hand i hand utan att tränga varandra
Jag vill vara som ett följsamt grässtrå i min Herres hage, jag vill låta vinden blåsa igenom mig och föra mig tillsammans med allt det gröna och vindens sus in i en dans som speglar Guds himmel. Låt himlen bli synlig på vår jord. Vill du dansa med vinden?

Summer in the eyes
The wind in the green
Follow Plus or subdued?
Greenery glory
Wind power and strength
Smooth goodness sake
Beauty in the eye
Subdued and captured
Suffering sad tone
Grass is beautiful but depending
Just as we humans
Shall we bow our hearts and knees?
Or fight for suffering the whims?
The choice is yours and mine
The greenery has made its choice
The wind and the green dancing hand in hand without penetrating each other. I want to be as a pliable blade of grass in my Lord’s pasture, I want to let the wind blow through me and bring me along with all the green and the wind rustling into a dance that reflects God’s heaven. Let the heaven be visible on our earth. Will you dance with the wind?

Finn friheten, ett poem. 

Människa,
du kan lyfta ditt huvud och skåda in i Herrens ansikte
det finns en plats för frihet
en plats där svalan kan bygga bo för sina ungar
en viloplats utan masker
en plats där slöjorna avslöjats och fallit
där mörkrets makter avväpnats
en viloplats för själen, trötta ögon och utmattade öron
en plats att andas ut på, för att sedan andas in
friheten finns i Guds närvaro
inför Hans ansikte
där Anden är – där är frihet
fånga friheten
låt den omsluta dig
andas ut och
andas sedan in – Guds liv
ditt liv blir aldrig mer detsamma
du blir förvandlad
mer och mer lik Jesus
från härlighet
till härlighet
i och med
Gud
Jesus Kristus Fridsfursten
Guds Helige Ande
Evige och Rättfärdige Fader

Här finns platsen
du kan bygga bo
och finna ro
här kan du lägga ditt huvud med din haka
och lyfta upp ditt ansikte, helt och hållet
öppet och naket
skört o sårbart
ingen kommer att såra eller skada dig
du är trygg
du är fri
du är hemma

Låt slöjorna falla
Lögnerna avslöjas
Och före allt annat – omvänd dig bort från synden till Herren
Då faller ditt sinnes slöja och du kan se
I Kristus händer det
du blir förlåten
du får nytt liv
du kommer hem

varje dag
varje ögonblick
finns friheten nära
fall pladask
in i Guds armar
igen och igen
återigen
dagligen

Han lyfter ditt ansikte
du ser Honom såsom i en spegel
du förvandlas till Hans avbild
du är hemma
äntligen

ditt ansikte inför Hans ansikte
I stilla tillbedjan
Nära i samma andetag
Slöjan har fallit
Människa
Du är fri

Find freedom, a poem.

Man,
You can lift your head and look into the face of the Lord
there is a place for freedom
a place where the swallow can nest for their young
a resting place without masks
a place where the veil unveiled and fallen
where the powers of darkness disarmed
a resting place for the soul, tired eyes and weary ears
a place to exhale on, and then inhale
freedom found in God’s presence
before His face
where the Spirit is – there is liberty
capture freedom
let it enfold you
exhale and
then breathe in – the life of God
your life will never be the same
you become transformed
more and more like Jesus
from glory
to glory
in and with
God
Jesus Christ the Prince of Peace
God’s Holy Spirit
Eternal and Righteous Father

Here’s the place
You can nest
and find peace
This allows you to lay your head with your chin
and lift up your face, completely
open and naked
brittle o vulnerable
Nobody is going to injure or hurt you
you are safe
you are free
you are home

Let fall veils
The lies disclosed
And before anything else – repent from sin to the Lord
Then falls your mind veil and you can see
In Christ, it happens
you will be forgiven
you get new life
you come home

every day
every moment
freedom is close
cases splash
into God’s arms
again and again
again
daily

He lifts your face
you see Him as in a mirror
transforms you into His image
you are home
finally

your face before His face
In still worship
Nearby in the same breath
The veil has fallen
Man and woman
You are free

Gud är evig, ett poem. God is eternal, a poem.

Gud ser längre
Se längre
Guds perspektiv är högt
Höj ditt perspektiv
Gud upphöjer de ödmjuka
Ödmjuka dig
Gud står emot de högmodiga
Ödmjuka dig
Gud lyfter den nedböjde
Lyft den nedböjde
Gud är evig
Välj evigheten
Gud är evig
Ha ett evighetsperspektiv
Gud behagas av din tro
Aktivera din tro
Bevara din tro
Låt din tro bli prövad

Livet är skört
Omvänd dig
Tro evangelium
Tro på Jesus
Ta Guds Hand

från och av evighet
in i tid och rum

God looks longer
See further
God’s perspective is high
Elevate Your Perspective
God exalts the humble
Humble yourself
God resists the proud
Humble yourself
God raises the bowed
Lift the bowed
God is eternal
Select Eternity
God is eternal
Keep an eternal perspective
God is pleased by faith
Activate your faith
Preserve your faith
Let your faith be tested

Life is fragile
Repent
Believe the Gospel
Believe in Jesus
Take God’s Hand

from eternity
into time and space

Brådskande förändring av perspektiv, ett poem. Urgent change of perspectives, a poem.

Mitt perspektiv av semestertid

Tid att andas ut
Tid att andas in
Tid att dra sig tillbaka
Tid att reflektera
Tid att flanera
Tid att vila
Tid för äventyr
Tid för nya upplevelser
Tid tillsammans
Tid för resor
Tid att njuta
Tid att förmedla Guds kraft

Guds perspektiv av (semester)tid 

Vardag eller fest
Arbete eller fritid
Jobb eller ledighet

Mitt barn håller din tro provet?
Uthärdar du svåra tider?
Älskar du mig 24/7?
Är jag ditt Allt?
Din Pärla?
Den Främste?
Sätter du mig först?
Det kommer svåra tider
och din tro måste hålla provet
Lever du för mig eller dig?
Kretsar livet kring dig eller mig?
Ja, det är din semester,
men jag ser längre fram
Jag ser vedermödan,
som är på väg
Väljer du din semester
med kort njutning
eller väljer du att följa mig?

Förändring av perspektiv.

Ja, Jesus,
min Gud
jag följer dig
Jag lägger ner mitt eget
och min själviskhet
Mitt korta
njutningsfyllda semesterperspektiv
Jag tar upp mitt kors
och följer dig
Jag tar upp Andens svärd
och beredvillighetens skor
Jag ödmjukar mitt hjärta
Jag böjer mig för dig
Jag överger mitt högmod
med semesterplaner
Jag är inget offer
Jag är Guds dotter
Jag tar upp min auktoritet
I Jesu namn
Jag följer Lammet ditt Lammet går
Jag hjälper en hjälte i nöden
Peters tro och min tro blir prövad i eld
Guldet glimmar
och jag är tacksam och glad
Peter lever och vår tro är starkare än förut
Om så vedermödan är här!

My perspective of vacation 

Time to exhale
Time to breathe
Time to retire
Time to reflect
Time to stroll
Time to rest
Time for adventure
Time for new experiences
Time together
Time for travel
Time to enjoy
Time to convey the power of God

God’s perspective of (holiday) time 

Everyday life or party
Work or play
Jobs or leave

My child keeps your faith test?
Bears you hard times?
Do you love me 24/7?
I’m your Everything?
Your Pearl?
The Preeminence?
Do you put me first?
There will be difficult times
and your faith must keep the test
Do you live for me or you?
Life revolves around you or me?
Yes, it’s your vacation,
but I look ahead
I see tribulation,
that is coming
Do you choose your holiday
with short enjoyment
or choose to follow me?

Change of perspective. 

Yes, Jesus,
my God
I follow you
I put down my own
and my selfishness
My short
epicurean holiday perspective
I take up my cross
and follow you
I take up the sword of the Spirit
and entreated the sake shoes
I humble my heart
I bow to you
I abandon my pride
with holiday plans
I am not a victim
I am God’s daughter
I raise my authority
In the name of Jesus
I follow the Lamb where the Lamb goes
I help a hero in need
Peter’s faith and my faith is tested in fire
The gold glitters
and I am grateful and happy
Peter lives and our faith is stronger than before
Even when tribulation begins!

Gud är nära, ett poem. God is near, a poem.

Vår Gud är
en förtärande eld
så nära att inget går att dölja
så nära och så intim

eld värmer
eld lyser upp
eld förtär

Hans ögon är som en scanner
vilken upptäcker varje del av mig
på ytan och invändigt
fysiskt, själiskt och andligt

varje tanke jag tänker
varje andetag jag andas
varje handling jag gör
varje motiv i mitt hjärta och i mitt sinne

var jag än befinner mig är Han där
och utforskar mig
jag kan ingenting dölja
Han är en förtärande eld

samtidigt som jag vill fly
för min brustna nakenhet
finns det ingen jag vill vara så nära
och vågar att öppna mig för –
göra mig sårbar

Han älskar mig så intimt och kärleksfullt
närhet, är Hans kärleks och berörings rätta DNA
att Han så fullständigt utforskar mig
till den minsta cell eller DNA-sträng
att Han väljer att bry sig om mig

jag kan fly – eller
jag kan falla ner på mitt ansikte
vända om från min synd
be om förlåtelse
bli förlåten och renad

låta Honom, som älskar mig
lyfta upp mitt ansikte
och se mig i ögonen
ta min hand och följa Honom

låta Honom scanna mig
förlåta och rena mig
och sedan ge Honom min kärlek
i en nära relation
hand i hand – öga mot öga –
ansikte till ansikte

Han älskar mig
jag älskar Honom
jag är fri
och följer Honom
som är Gud

Hebrews 12:29
Ty vår Gud är en förtärande eld

Hebrews 12:29
for our God is a consuming fire

Our God is
a consuming fire
so close that nothing goes to hide
so close and so intimate

fire heats
fire lit up
fire shall consume

His eyes are like a scanner
which detects every part of me
on the surface and inside
physical, mental and spiritual base

every thought I think
every breath I breathe
every action I make
every scene in my heart and in my mind

wherever I find myself, He is there
and explores Me
I have nothing to hide
He is a consuming fire

the same time I want to escape
for my broken nudity
there’s no one I want to be as close
and dares to open up to –
make me vulnerable

He loves me so intimate and loving
proximity, is His love and tangents correct DNA
He so thoroughly explores Me
to the smallest cell or DNA strand
He chooses to bother about me

I can flee – or
I can fall down on my face
turn from my sin
ask forgiveness
be forgiven and cleansed

let Him who loves me
lift up my face
and look me in the eyes
take my hand and follow Him

let him scan Me
forgive and cleanse me
and then give him my love
in a close relationship
hand in hand – eye to eye –
face-to-face

He loves me
I love Him
I am free
and follow Him
which is God

Ropa ut frihet, ett poem

Luke 4:18-19
“Herrens Ande är över mig,

ty han har smort mig

till att predika glädjens budskap

för de fattiga.

Han har sänt mig för att ropa ut

frihet för de fångna

och syn för de blinda,

för att ge de betryckta frihet 

och predika ett nådens år från Herren.”


Vi var alla fåglar i bur, blinda för friheten 

tills någon avslöjade 

att buren var öppen och att fågeln var fri

fågeln var fri att flyga ut


fågeln är skapad med vingar av ett syfte

vingarna är till för att flyga 

som örnen flyger under himlen

som låter sig bäras av uppvindarna


Vi är fåglar släppta fria 

kallade att utbreda den friheten 

Det är nämligen ett NÅDENS år idag

ända sedan Jesus dog och uppstod

Det finns NÅD att bli förlåten, befriad och upprättad


Vi är alla kallade att fortsätta flyga med uppvindarna 

men vi är även kallade att ropa ut friheten för de fångna

Flyg ut ur ditt bås och ta med dig lärjungar

som kan ta med sig lärjungar

Vi ska ropa ut Frihet för de fångna

Det finns en plats under NÅDEN för alla

Vill du stå under NÅDEN?

Jag vill stå där med dig och så många som möjligt

Det finns fortfarande TID

NÅDENS tid är ännu inte slut 

Proclaim Liberty, a poem

Luke 4:18-19
“The Spirit of the Lord is upon me,

because he has anointed me

to proclaim good news to the poor.

He has sent me to proclaim liberty to the captives

and recovering of sight to the blind,

to set at liberty those who are oppressed,

to proclaim the year of the Lord’s favor.”


We were all birds in the cage, blind to freedom
until someone revealed

that the cage was open and the bird was free

the bird was free to fly out


Bird is created with wings by a reason

the wings are to Fly

as the eagle flies in the sky

who let themselves be carried by the updrafts


We are birds released free

called to spread the freedom

It is the acceptable year today

Ever since Jesus died and rose

There is grace to be forgiven, released and restaured


We are all called to continue flying with updrafts

but we are also called to proclaim freedom for the captives

Fly out of your cubicle and bring disciples 

who can bring their disciples 

We will proclaim liberty to the captivesThere is a place in GRACE for all

Want to be under grace?

I will stand with you and as many as possible

There is still time

Time of GRACE is not yet over


Ju närmare Jesus

Ju närmare Jesus, desto närmare elden

Ju närmare Jesus, desto mer brinner hjärtat

Ju mer jag närmar mig Jesus, desto mer närmar Han sig mig

Ju närmare elden, desto hetare

Ju närmare elden, desto mer passion och hänförelse

Ju närmare elden, desto mer liv

Glöden i mitt hjärta börjar åter brinna och elden får nytt liv

Hänförelsen och passionen vaknar

Kärleken driver ut mig att dela Guds hjärta

Kärleken drabbar mitt hjärta och jag blir gripen av Guds hjärta för de förlorade

Mitt hjärta ser människor genom Guds hjärta

Mina ögon öppnas för Guds rop för de förlorade

Rädda dem!

Berätta om min Son Jesus Kristus

Vittna om Jesu blodköpta offer och Hans seger över synden

Predika om Hans död och uppståndelse

Mitt hjärta är gripet

Han har funnit mig och vunnit mig

Jag vill följa Honom in i evigheten

Kristi kärlek tvingar mig att gå ut och berätta om vad jag sett och hört

Jag har ju varit med Jesus och jag är med Jesus

Ju närmare Jesus, desto mer brinner hjärtat

Ju närmare Jesus, desto mer passion och hänförelse

Jag älskar dig min Gud

Jag älskar dig Jesus

Hjälp mig att följa dig och att leva för dig

Att dela ditt hjärta med de förlorade

Att vittna om dig

Att vara din röst så att stenarna slipper ropa

Jag ropar!

Jesus har gjort det! Människa låt försona dig med Gud!

Böj ditt hjärta

Ödmjuka dig

Jesus väntar på dig

Låt Guds kärlek drabba dig

Ge dig själv till Gud

Mitt hjärta brinner

Kristi kärlek tvingar mig att ropa:

Låt försona dig med Gud
James 4:8

Närma er Gud, så skall han närma sig er…

Hebrews 12:29

Ty vår Gud är en förtärande eld.

The closer to Jesus

The closer to Jesus, the closer the fire

The closer to Jesus, the more passionate heart

The more I approach Jesus, the more he approaches me

The closer to the fire, the hotter

The closer to the fire, the more passion and enthusiasm

The closer to the fire, the more life

The glow in my heart starts to burn and the fire gets new life

Enthusiasm and passion awakens

Love drives me to share God’s heart

The love affects my heart and I become gripped by God’s heart for the lost

My heart sees people through God’s Heart

My eyes opened to God’s cry for the lost

Save them!

Tell them about My Son Jesus Christ

Testify of Jesus’ blood-bought sacrifice and His victory over sin

Preach about His death and resurrection

My heart is gripped

He has found me and won me

I want to follow Him into eternity

Christ’s love compels me to go out and talk about what I saw and heard

I have been with Jesus and I am with Jesus

The closer to Jesus, the more passionate heart

The closer to Jesus, the more passion and enthusiasm

I love you my God

I love you Jesus

Help me to follow you and live for you

To share your heart with the lost

To testify to you

Be your voice so that the stones do not have to shout

I cry!

Jesus has done it! Man let reconciled to God!

Incline your heart

Humble yourself

Jesus is waiting for you

Let the love of God upon you

Give yourself to God

My heart burns

Christ’s love compels me to shout:

Let reconciled to God
James 4: 8

Draw near to God and he will draw near to you …

Hebrews 12:29

For our God is a consuming fire.

Berörd

Känslomässig likgiltighet

genomsyrar mig

avslagen kyla drabbar mig

finns jag

eller ligger jag på havets botten?

Ta på mig

så att jag vaknar

jag har glömt att leva

jag behöver bli berörd

Tack att du rör vid mig

så att jag håller mig levande

jag blir berörd

på min kropp och i min själ

känslospröten vaknar

antennen går upp – ur ubåten

dags att lätta ankare

ta sig upp till ytan

andas frisk luft

spänna ut vingarna

ta en tur på himlen

precis som örnen

Låt oss dansa flygande

tillsammans

det blir så mörkt och ensamt

på havets botten – i ubåten

dagsljus är sällsynt och konstlat ljus är borta

jag känner ingenting

känslorna slår av

finns en av och på knapp?

känslokall eller känslosvall?

likglitig

för att skydda kroppen och själen

är så skör

vill inte bli sårad

men jag vill ju leva

Tack att du rör och berör

med dina händer

med dina ögon

med dina ord och din andedräkt

med din kropp

med din själ, dina tankar, dina meningsbyggnader

du lockar ut mig

du lyfter upp mig

Jag är inte död, jag lever

jag är inte slav

jag är fri

jag tillhör inte mig

jag är Jesu ögonsten

och din älskling

Tack att du finns och berör mig

tack att du inte ger upp

när jag stängs av

dina ögon och dina händer smeker mig

dina ord lyfter mig

din kärlek gör mig levande

Jesus var död, men nu lever Han

varför skulle jag dö då?

Han har gett mig och dig liv

låt oss leva tillsammans

med Jesus i centrum

du berör mig

låt mig få beröra dig

låt mig få ta på dig

jag älskar dig

Jag andas

jag lever

Touched

Emotional indifference

permeates me

off the cold affects me

am I

or I lie on the ocean floor?

Touch me

so that I wake up

I forget to live

I need to be touched

Thank you that you touch me

so I keep alive

I am touched

on my body and in my soul

emotional antennae wakes

antenna goes up – from submarine

time to facilitate anchors

Getting back to the surface

breathe fresh air

stretch forth the wings

take a ride in the sky

just like the eagle

Let’s dance flying

together

it gets so dark and lonely

on the ocean floor – in the submarine

daylight is scarce and artificial light is gone

I feel nothing

feelings turns off

is an on and off button?

emotionally cold or emotion?

indifferens

to protect the body and soul

is so fragile

do not want to get hurt

but I want to live

Thank you moving and touching

with your hands

with your eyes

with your words and your breath

with your body

with your soul, your thoughts, your sentence

You attract me

you lift me up

I’m not dead, I am alive

I’m not a slave

I am free

I do not belong to me

I am Jesus’ apple of the eye

and your sweetheart

Thank you that you exist and touches me

thanks that you do not give up

When I turned off

your eyes and your hands caress me

your words lift me

your love makes me feel alive

Jesus was dead, but now He lives

why should I die then?

He has given me and your life

let’s live together

with Jesus in the center

you touch me

let me touch you

let me feel you

I love you

I breathe

I live

Vad är en människa? What is man?

Vad är en människa att du tänker på henne, eller en Människoson att du låter dig vårda om honom?

Hebrews 2:6

På ett ställe har någon vittnat:

Vad är en människa,

eftersom du tänker på henne,

eller en Människoson,

eftersom du tar dig an honom?

Jag var i bön i bilen och jag såg en syn inom mig och ord som lades till. Dagen efter sjöng våra värdar en sång och jag fick se resten.

Ett poem

människan är en vindfläkt

bland alla planeter, solar och galaxer

mindre än ett sandkorn, ett grus

men Gud, som är utanför tid och rum

har barmhärtighet med henne och älskar henne
ändå är hon skapad till Guds avbild

till att vara Honom lik

bilden krackelerade, men allt är upprättat

genom Människosonen och Hans offer

spillrorna kan resa sig, skeletten kan få liv igen
Guds plan tar form

Han frälser, helar, befriar och upprättar

Han älskar människan och Människosonen

Kärleken ger aldrig upp

Kärleken tror allt
Min bön

jag bad med passion “hombre” massor av gånger

det kändes som om det betydde människa

jag bad, om Du nu bryr dig, se till att fullständigt befria

jag bad, att det som Jesu gjort på Golgata

skulle få bli en verklighet i människans liv
Min syn

Sedan såg jag

att Gud är Gud

i Härlighet och Helighet

om man “sätter handen på plattan” – bränner man sig

men Gud vill rensa oss och tvätta oss rena

hela och upprätta
jag såg hur Han ser oss

vi små människor

Han lyfter oss i sin hand, med kärlek i ögonen

vi kastas hit och dit i processen att märka oss

och bli mer lik Honom

Han så älskar oss, vi små människor

miniatyrer i Hans universum
bara, Hans väg fungerar

vi behöver, vara villiga

det är nödvändigt och det räcker, annars bränner vi oss

vi får parera svängarna och låta Honom

undervisa oss i Sin värld

inte vår egen värld, utan Hans

Hans rike komme
Lägg dig inte i Mästarens val

Hur, Han har skapat

var, den du är

låt andra vara, den de är

Var ingen kopia

Kom in i Guds plan

Guds tanke

Guds dröm
böj dig, och kom ut i fullständigt frihet

låt andra, komma ut i fullständig frihet
What is man that you are mindful of him, the son of man that you care for him?
Hebrews 2:6

It has been testified somewhere,

“What is man, that you are mindful of him,

or the son of man, that you care for him?
I was in prayer in the car and I saw visions in my mind and words that were added. The day after our hosts sang a song and I got to see the rest.
man is a breeze

among all the planets, suns and galaxies

smaller than a grain of sand, a gravel

but God, who is beyond time and space

have mercy on her and love her
nevertheless, she is created in God’s image

to be like Him

image crackled, but everything is drawn

by Son of Man and His sacrifice

rubble to rise, the skeletons can live again
God’s plan takes shape

He saves, heals, delivers and sets up

He loves man and the Son of Man

Love never gives up

Love believes all
My prayer

I prayed with passion “hombre” lots of times

it felt as if it meant man

I prayed if you care, be sure to completely liberate

I prayed, that what Jesus did on Calvary would become a reality in man’s life
My vision

Then I saw that God is God

in Glory and Holiness

if you “put your hand on the plate” – you get burned

but God wants to clear us and wash us clean

make whole and establish
I saw how He sees us we small people

He lifts us into his Hand, with love in his eyes

we are tossed around in the process to label us

and become more like Him

He so loves us, we little people

thumbnails in His universe
just, His way works

we need to be willing

it is necessary and it is enough, otherwise we get burned

we must fend off the hog and let Him teach us in His World

not our own world, but His

His kingdom come
Stay out of the Master’s choice

How, He has created

be, who you are

let others be, who they are

Dont be a copy

Come into God’s plan

The thought of God

God’s dream
bend, and came out in complete freedom

let others come out in complete freedom

Jesus har frälst världen. Jesus has saved the world.

Jag är fri

Det beror inte på mig

Om jag har en dålig dag eller en bra

Jag måste inte frälsa världen

Jesus har redan gjort det

Jag kan lägga ner mitt eget

Jag kan dö bort från mig själv

Låta Kristus leva i mig

Det jag gör ska jag göra genom Guds nåd

Sen är det klart att jag vill göra det

Jag har fått Guds natur på insidan

Det är skillnad det

Men jag måste inget

Världens frälsning hänger inte på mig

Sen finns det saker som är bra att göra

Gå ut och gör lärjungar är bra

Ge är bra

Be är bra

Förlåta är bra

Hjälpa är bra

Men vad ska jag göra då?

Följa Jesus och härma Honom

Låta det vara Kristus i mig som gör det

Låta Guds nåd verka

Låta Gud vara Gud

Jag är fri

Jag kan vila

vila i att Han gjort det

Det är klart

I’m free

It does not depend on me

If I have a bad day or a good

I do not have to save the world

Jesus has already done it

I can put down my own

I may die to myself

Let Christ live in me

What I do I should do by God’s grace

Then it’s clear that I want to do it

I have received God’s nature inside

There’s the difference

But I don’t have to do anything

The world’s salvation does not depend on me

Then there are things that are good to do

Go out and make disciples is good

Giving is good

Asking is good

Forgiveness is good

Helping is good

But what should I do?

Follow Jesus and imitate Him

Let it be Christ in me that does it

Let God’s grace act

Let God be God

I’m free

I can rest

rest in that He did it

It’s done

Från och med här lägger jag in länkar till poemen istället för hela texten. Klicka på länken.

From here on I put links to the poem instead of the whole poem. Please click on the links.

Den nakna sanningen. The naked truth.

Gud är. God is.

En droppe i taget. Drop by drop.

Håll ögonen öppna. Keep your eyes open.

Lite sömn är manna. Sleep is manna. Le Sommeil est manna.

Bortom ändå inom. Beyond yet within.

Gud älskar stort.  God loves big.

Bara vara. Just be. Juste être.

Förbli uppkopplad. Stay connected.

Broken and complete. Bruten och hel.

Open up. Öppna dig.

Collective water. Samlat vatten.

He shows the way. Han visar vägen.

In Him. I Honom.

Scum. Avskum

One thought on “Poem/Poems

  1. Pingback: Vacation on the blog. Semester på bloggen. Les vacances sur le blog. | throughsignsandwonders

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s