throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


2 Comments

Worship to whom? Lovsång till?

Click here to read the previous post in the series.

Is worship for Jesus?

Song of praise should be the worship of Jesus Christ, but is it? Let’s promise God from within our hearts, do not let it be a sounding brass or clanging cymbals.

Is worship generally a Jesus cult or a vocal cult? Do we gather in honor of Him or to be entertained? Are we gathered to reach people through a lower threshold, so that Christ’s life is not corny, but cool as in the world? Are these our gifts to be seen or we are in honor of Him who died in our place, that is, the pure sacrificial lamb of God that annihilated the sins of the world?

Who do we lift up? What do we uplift? With a scene in a church building? Do we make the church a temple and believe that God lives there? What god in that case? The living God who sent His Son Jesus lives no longer in buildings of stone but in human hearts. We are living stones in the temple of God that Jesus builds. The kit that holds us together is the glory of God. We are the bride Jesus will pick up.

Let’s go for the groom. Let’s put down our own, let our gifts serve Him. Let all we have praise Him. Let everything that has breath praise God. Everything without a spirit must bow. Buildings of stone or straw. Scenes and the altar with beautiful design. Runtones, instruments and amplifiers.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Är lovsång ämnat Jesus?

Lovsång borde vara Gudsdyrkan av Jesus Kristus, men är det? Låt oss lova Gud inifrån våra hjärtan, låt det inte vara harpors buller eller skrällande cymbaler.

Är lovsång i allmänhet en Jesus kult eller en lovsångs-kult? Samlas vi i vördnad inför Honom eller för att bli underhållna? Samlas vi för att nå människor via en lägre tröskel, så att Kristus-livet inte är töntigt, men häftigt som i världen? Är det våra gåvor som ska synas eller står vi i vördnad inför Honom som dog i vårt ställe, det vill säga Guds rena offerlamm som utplånade världens synder?

Vem lyfter vi upp? Vad lyfter vi upp? Med en scen i en kyrkbyggnad? Gör vi kyrkan till ett tempel och tror vi att Gud bor där? Vilken Gud i så fall? Den levande Guden som sände sin son Jesus bor inte längre i byggnader av sten, men i människohjärtan. Vi är levande stenar i Guds tempel som Jesus bygger. Kittet som håller oss samman är Guds härlighet. Vi är bruden Jesus ska hämta.

Låt oss trängta efter brudgummen. Låt oss lägga ner vårt eget, låt våra gåvor tjäna Honom. Låt allt vi har upphöja Honom. Låt allt som anda har lova Gud. Det som ingen anda har ska böja knä. Byggnader av sten, halm eller strå. Scener och altaren med skön design. Rökkanoner, instrument och förstärkare.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

 

Advertisements


Leave a comment

Transition in Boston. Transition i Boston.

Prophetic walk

Early morning with Peter, on a prayer stroll, on a new stretch. It started with the usual route, but later he diverted. It quickly became rough terrain and it felt like we lost the track and that we were completely lost. But, I fully trusted Peter. Finally, it became a normal way, but on unknown land. Then he revealed that he did not know where we were, despite his good sense of direction. We walked and walked and it felt heavier and heavier.

Should we return and go back instead, on the road we still knew? But even though it was hard, we decided together to keep on going. Suddenly I thought, even though I have no sense of direction, that I recognised a sign and Peter listened to me and we found our way back. The walk became a prophetic image of the transition period we are in.

We will not turn back, even if it feels easier. We will stop walking in the wake of another ship and get back to open water. We will not cross others, we all have our own course to run. Even if we stand together. We go out on unknown water, in the middle of the sea, with God (see video).

Profetisk promenad

Arla morgonstund med Peter, på bönepromenad, på ny sträcka. Det började med den vanliga rutten, men sen väjde han av. Det blev snabbt oländig terräng och det kändes, som om vi tappat bort oss helt, och att vi gått vilse. Men, i det litade jag fullt ut på Peter. Slutligen blev det vanlig väg, men på okänd mark. Då avslöjade han, att han inte visste var vi var, trots sitt lokalsinne. Vi gick och gick och det kändes tyngre och tyngre.

Skulle vi vända om och gå tillbaka istället, på den väg vi ändå kände till? Men trots att det var tungt och jobbigt, bestämde vi oss gemensamt för att fortsätta. Plötsligt trodde jag mig, utan lokalsinne, känna igen en skylt och Peter lyssnade på mig och vi hittade tillbaks. Promenaden blev en profetisk bild, på den transitionsperiod vi står i.

Vi ska inte vända tillbaka, även om det känns enklare. Vi ska sluta åka i kölvattnet på andra skepp och åter ta oss ut på öppet vatten. Vi ska inte tränga andra, alla har vi nämligen vår egen bana att löpa. Även om vi står tillsammans. Vi ska ut på okänt vatten, mitt på havet, med Gud (se video).


Leave a comment

Series of Jesus cult. Serie om Jesus-kult.

Life in God

God has put on my heart to write about worship and Jesus-cult. As a congregation, we should be accused of being a Jesus-cult. A bunch of devoted people who follow and worship Jesus together.

No matter what the core, the star will always be and remain Jesus. For the world, Jesus is the missing puzzle piece, for us believers, He is the found gem of the field. Let’s sell everything we have and buy it, to fully live for Him now.

Read part 1 – Jesus cult

Read part 2 – Jesus cult 24/7

Read Part 3 – The sun my God

Read Part 4 – Series of Jesus cult

Read Part 5 – Worship to whom?

Read Part 6 – Connectivity 24/7

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Livet i Gud

Gud har lagt på mitt hjärta att skriva om tillbedjan och Jesus-kult. Som församling borde vi bli anklagade att vara en Jesus-kult. En samling överlåtna människor som följer och tillber Jesus tillsammans.

Oavsett vad ska kärnan och stjärnan alltid vara och förbli Jesus. För världen är Jesus den saknade pusselbiten, för oss troende är Han den funna pärlan i åkern. Låt oss sälja allt vi har och köpa den, för att fullt ut nu leva för Honom.

Läs del 1 – Jesus-kult

Läs del 2 – Jesus-kult 24/7

Läs del 3 – Solen min gud

Läs del 4 – Serie om Jesus-kult

Läs del 5 – Lovsång till?

Läs del 6 – Uppkoppling 24/7

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


4 Comments

Jesus-cult 24/7. Jesus-kult 24/7.

Click here to read the previous post in the series.

Click here to read the previous poem.

Jesus-cult

Let us
become
the Jesus-cult
we are created
to be

Separately and together
let us
worship Jesus

Let all that breathe
worship the Lord

Let every tone and every sound
worship the LORD

Let each attempt and every song
worship the Lord

Let all things
breathe Jesus
and love Him

Let all things disappear
which attracts people
Let nothing breathe the world
Do not let anything be entertainment

Do not let anything be contaminated
of attempts to attract people
neither unsaved nor fleshly Christians

Let our hearts
turn to Jesus
and Him
who is sitting on the throne

Every breath
Every effort
Every footstep
Every sound

Every worship
only to Jesus
and Him
who is sitting on the throne

It can attract those who are saved
or irritate others

We are either a scent
of life to life
or death to death

Let us be
a perfume of Jesus

Let’s stay
near Jesus

Let’s become
more like Him

Let’s become
the pure bride
He is called
to pick up

Come Jesus come
Let it be so
Amen
AMEN

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Klicka här för att läsa föregående poem.

Jesus-kult

Låt oss
bli
den Jesus-kult
vi är skapta
att vara

Enskilt och tillsammans
låt oss
tillbe Jesus

Låt allt som andas
tillbe Herren

Låt varje ton och varje läte
tillbe HERREN

Låt varje ansats och varje sång
tillbe Herren

Låt allting andas Jesus
och kärleken
till Honom

Låt varje ingrediens utgå
som lockar människor
Låt inget andas världen
Låt inget andas underhållning

Låt inget vara besmittat
av försök att attrahera människor
varken ofrälsta eller köttsliga kristna

Låt våra hjärtan
vändas till Jesus
och Honom
som sitter på tronen

Varje andetag
Varje ansats
Varje fotsteg
Varje läte

Varje tillbedjan
endast till Jesus
och Honom
som sitter på tronen

Det kan attrahera de som blir frälsta
eller irritera andra

Vi är antingen en doft
av liv till liv
eller död till död

Låt oss vara
en Jesu parfym

Låt oss hålla oss
nära Jesus

Låt oss bli
mer lik Honom

Låt oss bli
den rena brud
Han är kallad
att hämta

Kom Jesus kom
Låt det ske så
Amen
AMEN

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


Leave a comment

When you gather. När ni samlas.

Click here to read the last teaching post.

Chapel-order

God lit up the Bible verse below (1 Corinthians 14: 26-40), which deals with when we meet as believers. Many people interpret it as if everyone can not pray in tongues at the same time, if no one is present that can interpret, you should not speak in tongues and women must be quiet in the congregation.

I want to highlight 3 things

When we get together, and we’ll continue to do that. We will meet with Jesus Christ at the center.

We all have something to give, each one of us, not just a pastor or a prophet.

However, it should be order, for God is the God of peace and not the God of confusion.

Then the challenge was that everyone spoke over top of each other  wanting to prophesy and speak in tongues. Then the wives wanted to ask their men what it meant. So it became a lot of noise, especially if women and men were placed on two different sides, as the Jews were used to from the synagogue. Disorder was the problem.

Now, we often have the challenge of getting too few prophesies and few knowing the gift to speak in tongues or interpret. So we should let those speak who dare take a step, even if there is no one who interprets. Sometimes a tongue can even precede a prophetic message. Then we can together test the message with the Word in the Spirit.

Another reason to speak together in tongues could be to practice. Especially to help the new in faith to understand this is real and normal to do in Christ.

We are all priests

God uses each one because the general priesthood is held high. We do not return to the Old Testament, but have entered into a new and better covenant. At last, God can share His Spirit with the spirit of every person. He can use each one to share a message with the body. Let’s not limit Him. Let’s all receive each other and the gifts God of grace has given us each one.

Purpose or peace?

Let everything happen with dignity and order. If the purpose is getting a platform and being honored, then this is wrong. If the purpose is to build Jesus’ platform, it may be right. Is the purpose that God wants to speak to us, this is right. He gives us messages through grace gifts and ministry gifts.

For example, in the beginning of the faith movement, there was like the sounds of hens clucking when we spoke in tongues together, and only a few seemed to listen to God. So it filled no purpose but were lifeless sounds, which nobody understood and furthermore no peace but disorder.

There are other things to note in current movements. For example, exorcism are captured on film and placed in the cyber world. They are unnatural to the secular person and omission of the person who has been freed. What is most important? Purpose, peace or dignity?

1 Corinthians 14:26-40
What then, brothers? When you come together, each one has a hymn, a lesson, a revelation, a tongue, or an interpretation. Let all things be done for building up. If any speak in a tongue, let there be only two or at most three, and each in turn, and let someone interpret. But if there is no one to interpret, let each of them keep silent in church and speak to himself and to God.

Let two or three prophets speak, and let the others weigh what is said. If a revelation is made to another sitting there, let the first be silent. For you can all prophesy one by one, so that all may learn and all be encouraged, and the spirits of prophets are subject to prophets. For God is not a God of confusion but of peace.

As in all the churches of the saints, the women should keep silent in the churches. For they are not permitted to speak, but should be in submission, as the Law also says. If there is anything they desire to learn, let them ask their husbands at home. For it is shameful for a woman to speak in church.

Or was it from you that the word of God came? Or are you the only ones it has reached? If anyone thinks that he is a prophet, or spiritual, he should acknowledge that the things I am writing to you are a command of the Lord. If anyone does not recognize this, he is not recognized. So, my brothers, earnestly desire to prophesy, and do not forbid speaking in tongues. But all things should be done decently and in order.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående undervisningsinlägg.

Gudstjänst-ordning

Gud lyste upp bibelordet nedan (1 Korintiebrevet 14:26-39), som handlar om när vi troende möts. Många tolkar det som om alla inte kan be i tungor samtidigt, om någon med uttydning saknas får man inte tala tungor och kvinnor måste vara tysta i församlingen.

Jag vill lyfta fram 3 saker

När vi samlas d v s det ska vi fortsätta att göra. Vi ska mötas med Jesus Kristus i centrum.

Vi har alla något att ge, d v s var och en, inte bara en pastor eller en profet.

Det bör dock vara ordning, ty Gud är fridens Gud och inte oordningens Gud.

var utmaningen att alla pratade i munnen på varandra, först ville alla profetera och tala tungomål. Sen ville fruarna fråga sina män vad allt betydde. Så det blev en massa oväsen, särskilt om kvinnor och män var placerade på två olika sidor, såsom judarna var vana vid från synagogan. Oordning var problemet.

Nu har vi ofta utmaningen att för få profeterar och för få känner till gåvan att tala i tungor respektive uttydning. Så vi bör släppa fram de som vågar ta ett steg, även om det inte skulle finnas någon som uttyder. Ibland kan ett tungotal även föregå ett profetiskt budskap. Sedan kan vi tillsammans testa budskapet med Ordet i Anden.

En annan anledning att tala i tungor tillsammans är att öva. Särskilt, för att hjälpa de nya i tron, att förstå att detta är verkligt och normalt att göra i Kristus.

Vi är alla präster

Gud använder oss var och en d v s det allmänna prästadömet hålls högt. Vi går inte tillbaka till Gamla Testamentet, men har kommit in i ett nytt och bättre förbund. Äntligen kan Gud umgås Ande till ande med varje individ. Han kan använda var och en och förmedla budskap till kroppen. Låt oss inte begränsa Honom. Låt oss alla ta emot varandra och de gåvor Gud av nåd gett oss var och en.

Syfte eller frid?

Låt allt ske med värdighet och med ordning. Är syftet att få en plattform och bli ärad, så är det fel. Är syftet att bygga Jesu plattform kan det vara rätt. Är syftet att Gud vill tala till oss, så är det rätt. Han ger oss budskap genom nådegåvor och tjänstegåvor.

Exempelvis i trosrörelsens begynnelse, var det ett evigt kacklande i egna tungor och endast ett fåtal verkade lyssna in Gud. Så det fyllde inget syfte, utan var livlösa ljud, som ingen förstod och dessutom oordning då friden inte hölls särskilt högt.

I nuvarande rörelser finns annat att anmärka på. Exempelvis fångas demonutdrivningar på film och läggs ut i cybervärlden. De är onaturliga för den sekulära människan och utelämnande för personen, som blivit befriad. Vad är viktigast? Syftet, friden eller värdigheten?

1 Corinthians 14:26-39
Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, en i sänder, och någon ska uttyda. Finns det ingen som uttyder ska tungomålstalaren vara tyst i församlingen och i stället tala för sig själv och för Gud.

Två eller tre profeter ska tala, och de andra ska pröva det som sägs. Men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse ska den förste vara tyst. Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir uppmuntrade. Och profeternas andar underordnar sig profeterna, för Gud är inte oordningens Gud utan fridens.

Liksom i alla de heligas församlingar ska kvinnorna vara tysta i era församlingar. De får inte tala utan ska underordna sig, som också lagen säger. Vill de veta något ska de fråga sina män därhemma, för det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. Var det kanske från er som Guds ord gick ut? Eller var det bara till er det kom?

Om någon tror sig vara profet eller andlig, ska han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. Om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. Alltså, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. Men låt allt ske värdigt och med ordning.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


3 Comments

To live. Att leva.

To live is Christ

To live you need Jesus, without Him there is no life. This is what the Bible teaches, because everyone has sinned and has lost the glory of God. Sin is doomed and as a sinner you are under the wrath of God.

You are in darkness and though you are blind, you will finally find yourself in hell, when you die. But there is a way out of this and that is to accept the gift of God which is faith in His Son Jesus Christ and what He did on Calvary 2000 years ago.

God is love but God is holy and His holy wrath was satisfied with the sacrifice on Calvary, when His Only Son paid the ransom for humanity, who was captured under sin and as a consequence death. Jesus was born as a human but never sinned, therefore He became the innocent lamb of God that died in our place. Everyone must die because of sin but Jesus made a way to overcome sin by faith in Him.

So to live is Christ and without Him there is no life. To live is to believe in Him and fully immerse in Him, first turn away from your own sinful way receiving faith in Him and being baptised in water dying with Him, being buried with Him and resurrected to new life in Him. You clothe yourself in Christ and receive the Holy Spirit as a gift immersing in Him. Now you are a new creation on your way to be saved. You are saved, you are being saved and one day you will be saved only if you hold on to your faith.

But how to live now? When you turned away from your own life and from sin and started following Jesus in the baptism, you did it fully 100 % and this is how you need to keep on doing it always. You need to lose your life to win it. Not holding on to your ego and your selfishness, and there is grace for everything and wisdom (read another blog post). Jesus is your grace in every moment to salvation and gives you wisdom how to handle every situation.

But to be a disciple of Jesus Christ is to die to self everyday and to plunge into Him in a life of righteousness. He has made us new and has predestined good deeds for us to walk in. We could do nothing to save us but die, but to live we have a lot to do but not us but the grace that He has bestowed upon us.

So we are new creations in Him, everything is new and the old has passed away. Let’s live out the new, let’s continually say no to sin, to self, to foolishness. Don’t run away living like before as the Gentiles, partying and slandering. But identify yourself with Christ in the Spirit and walk in the new life. Now you have a choice to walk in the flesh or live the life in the Spirit.

We had lost the glory of God and was found naked, but now Jesus has given it back to us even though it can yet only be seen through our eyes, since it is hidden within Christ in us our hope of glory. One day it’ll be revealed when He comes back and picks us up. So I am in awe, He never leaves us and never forsakes us. His sun has gone up and His light never stops shining at us (see blog post) and on top of that He has given us His glory so that we are one.

What are we to do then? Making disciples who make disciples through being fishers of men. How are we to do? As I said live fully for Christ every second of every moment. Follow Him! There is no half Christian life, but live wholeheartedly for Jesus. Let’s do it siblings, live out our new life in Christ. Let Jesus Christ shine through our eyes to a lost and sinful world which is under the wrath of God.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Att leva är Kristus

För att leva behöver du Jesus, utan Honom finns inget liv. Det är vad Bibeln lär ut, eftersom alla har syndat och har förlorat härligheten från Gud. Synden är dömd och som syndare är du under Guds vrede.

Du är i mörkret och även om du är blind, kommer du slutligen att befinna dig i helvetet, när du dör. Men det finns en väg ut ur detta och det är att acceptera Guds gåva, som är tron på Hans Son Jesus Kristus och vad Han gjorde på Golgata för 2000 år sedan.

Gud är kärlek, men Gud är helig och Hans heliga vrede blev tillfredsställd av offret på Golgata, när Hans ende son betalade lösensumman för mänskligheten, vilken var fängslad under synden och följaktligen döden. Jesus föddes som människa, men syndade aldrig, därför blev Han Guds oskyldiga lamm och dog i vårt ställe. Alla måste dö på grund av synden, men Jesus öppnade en väg att övervinna synden, genom tron på Honom.

Så att leva är Kristus och utan Honom finns inget liv. Att leva är att tro på Honom och bli fullständigt ett med Honom. Vänd dig först bort från ditt eget syndiga liv och ta emot tron på Honom och bli sen döpt i vatten, vilket är att dö med Honom, bli begravd med Honom och uppstå till det nya livet i Gud. Du klär dig i Kristus och tar emot den Helige Ande, som en gåva i Andedopet. Nu är du en ny skapelse, på väg att bli frälst. Du är frälst, du blir frälst och en dag kommer du att bli frälst, bara du håller fast vid din tro.

Men hur leva nu? När du vände dig bort från ditt eget liv och från synden och började följa Jesus i dopet, gjorde du det till 100% och så måste du fortsätta att leva. Du måste förlora ditt liv, för att vinna det. Håll inte fast vid ditt ego och din själviskhet, för det finns nåd för allt och visdom (läs ett annat blogginlägg). Jesus är din nåd i varje ögonblick till frälsning och ger dig visdom hur du ska hantera varje situation.

Så att vara en Jesu lärjunge, är att dagligen dö bort från sig själv och doppas in i ett rättfärdighetsliv i Honom. Han har gjort oss nya och förutbestämt oss till goda gärningar, för oss att vandra i. Vi kunde inte göra någonting för att rädda oss, förutom att dö, men när vi nu lever, har vi mycket att göra, men inte vi, men den nåd som Han har skänkt oss.

Du och jag är nya skapelser i Honom, allt är nytt och det gamla är borta. Låt oss leva ut det nya, låt oss ständigt säga nej till synd, till vårt ego, till dårskap. Fly inte bort och lev som hedningarna, festande och förtalande. Men identifiera dig själv med Kristus i Anden och lev ut det nya livet. Du har nu ett val att gå ut i köttet eller att leva livet i Anden.

Vi hade förlorat Guds härlighet och var befunna nakna, men nu har Jesus givit tillbaka härligheten till oss, även om det än så länge enbart kan upptäckas genom våra ögon, då det är dolt inom oss, Kristus i oss vårt härlighetshopp. Härligheten kommer att bli uppenbar den dagen Han kommer tillbaka och hämtar oss. Så jag är i vördnad, Han lämnar oss inte och överger oss aldrig. Hans sol har gått upp och Hans ljus slutar aldrig att skina på oss (se bloggpost) och dessutom har Han givit oss sin härlighet så att vi är ett.

Vad ska vi göra då? Göra lärjungar som gör lärjungar, genom att vara människofiskare. Hur ska vi göra? Som jag tidigare sade, lev ständigt för Kristus, varje sekund och varje ögonblick. Följ honom! Det finns inget halvt kristet liv, men lev helhjärtat för Jesus. Syskon i Kristus låt oss leva ut vårt nya liv i Honom. Låt Jesus Kristus skina ut genom våra ögon, till en förlorad och syndfull värld som är under Guds vrede.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


3 Comments

Jesus cult. Jesus-kult.

Clic here to read next post in the series.

Grow Jesus culture

Let’s be a Jesus-cult. Let us cultivate Jesus in our lives and in our communities. Simply cultivate Jesus culture, where we go about and where we live our lives. Jesus, is what we have in common, as Jesus’ disciples. He is our Lord and our King.

We celebrate that He died as God’s sacrificial lamb and lives today as the Lion of Judah. He was dead, but see He lives forever and ever, and has the keys to death and hades.

Worship Jesus

We do not understand Spanish, but the worship was raised to the ceiling, when we together with our Argentinian siblings turned our hearts to God. We praised in Spanish, in Swedish and in tongues, from our hearts and with our bodies. Yes, with all we have, we turned each and every one to God together. We would worship God and it was so simple, even though we did not have the same language. We simply gave our hearts and worshiped God. Our hearts agreed and we became one heart. Beautifully!

Let us worship Jesus. Let’s love Him. Let us honor Him. Let’s follow Him. Let’s obey Him. Let’s turn our hearts to Him. He has given us His glory and we as a body are one in Him. Let’s take time before His face, together and pour out the joy and gratitude of our hearts for living God. Worshiping Jesus is simple and happens naturally, regardless of language and culture. We are His body, we are His siblings, we are His disciples.

When someone takes the guitar, or sounds on the piano, or drums on a drum, to record a praise to Jesus. Will our reaction be to stop doing what we’re doing, to indulge in the worship we are created for? Or do we always have something else to do? Something else that must go before? Take care of the kids, study, work, care what others will say? Or is Jesus sitting on the throne and everything else has to bend. Everything else is highest on second place?

When we in Argentina all together, let our hearts bend to the throne and He who sits on it, everything happened so naturally and we became what we are, that is one heart in one body that is His. Namely, the body of Christ, having one head worthy of all praise and worship. Siblings, the worship of Jesus Christ, that is what we are created for. Let’s have reason to be accused of being a Jesus-cult.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa nästa inlägg i serien.

Odla Jesus-kultur

Låt oss vara en Jesus-kult. Låt oss kultivera Jesus i våra liv och i våra gemenskaper. Helt enkelt odla Jesus-kultur där vi går fram och där vi lever våra liv. Jesus, är det vi har gemensamt, som Jesu lärjungar. Han är vår Herre och vår Konung.

Vi firar att Han dog som Guds offerlamm och lever idag som Lejonet av Juda. Han var död, men se Han lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket.

Prisa Jesus

Vi förstår inte spanska, men lovsången höjdes till taket, när vi tillsammans med våra argentinska syskon, vände våra hjärtan till Gud. Vi lovsjöng på spanska, på svenska och i tungor, från våra hjärtan och med våra kroppar.  Ja, med allt vi har, vände vi oss, var och en och tillsammans till Gud. Vi skulle tillbe Gud och det var så enkelt, även om vi inte hade samma språk. Vi utgjöt helt enkelt våra hjärtan och tillbad Gud. Våra hjärtan enades och vi blev ett hjärta. Vackert!

Låt oss tillbe Jesus. Låt oss älska Honom. Låt oss ära Honom. Låt oss följa Honom. Låt oss lyda Honom. Låt oss vända våra hjärtan till Honom. Han har gett oss sin härlighet och vi som kropp är ett i Honom. Låt oss ta tid inför Hans ansikte, tillsammans och utgjuta våra hjärtans glädje och tacksamhet inför levande Gud. Att tillbe Jesus är enkelt och faller sig naturligt, oavsett språk ock kultur. Vi är Hans kropp, vi är Hans syskon, vi är Hans lärjungar.

När någon tar gitarren, eller klinkar på pianot, eller trummar på en trumma, för att ta upp en lovsång till Jesus. Blir vår reaktion att kasta allt vi har för händer, för att hänge oss i den dyrkan vi är skapade för? Eller har vi alltid nåt annat på tapeten? Nåt annat som måste gå före? Ta hand om barnen, studera, jobba, bry sig om vad andra ska tycka? Eller är det Jesus som sitter på tronen och allt annat måste böja sig. Allt annat kommer högst på andra plats?

När vi i Argentina alla samfällt böjde våra hjärtan inför tronen och Han som sitter på den, föll sig allt naturligt och vi blev vad vi är, nämligen ett hjärta i en kropp som är Hans. Nämligen, Kristi kropp, som har ett huvud som är värdigt allt lov och pris. Syskon, Gudsdyrkan av Jesus Kristus, det är vad vi är skapta för. Låt oss få anledning att bli beskyllda för att vara en Jesus-kult.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.