throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Follow-up Brasilia (1:4). Uppföljning Brasilia (1:4).

Read next post from Brasil.

Core team São Paulo

Back in Brazil to follow up and strengthen relationships. Surprisingly, three seminars were booked in the row. So we needed to just roll up our sleeves and start working. The most important seminar on simple church was placed on weekdays, when unfortunately not many came.

First out was a core team training, without a seminar following it, in the dangerous city of São Paulo. A police officer along with his wife had called us and they were really hungry about what we had to give. No nasty things happened during the days of Sao Paulo, on the other hand, many disciples were trained.

Some events through my eyes

Day 1 – Theory with kickstart

All 3 teams were kickstarted; Ana Paolas, Peter and mine. In my team, I want to highlight the 11-year-old boy (see picture), which was on fire and bold for Jesus. He had to cure a man from knee pain. The man reacted strongly, when he was healed. After the seminar in the night he had also healed a man from hearing loss.

Brother of Marcos

Marcos brother converted and began to believe when Peter shared chess for salvation. I then kick started him and prophesied over him.

He had to cure two people, one of which was an older lady with pain in the back and knees and one from the pain in the wrist. Great to see someone completely newborn being kickstarted.

Marcos baptized him in the evening and he began to speak in tongues. Then, with Marco’s coaching, he baptised another man.

In the evening

A young woman in the core team repented from sin and was baptized in the Spirit with the following tongues.

When someone starts speaking in tongues, it’s like when a newborn baby starts screaming. Everyone rejoices!

Day 2 – kicked out of the nest

I let my interpreter Chris kick start the sister to the 11-year-old, who did not participate in day 1. It took time since everyone was healthy. But in the end, when I gave up, she had to cure a person. Everyone in the team managed to address people and cure some.

I made Peter (appease a whole bunch at the same time) at a cafe, but only one had pain in the back. She was healed and the event is on film.

I showed the video Ana Paola recorded with me in Portuguese, for two women in a stand. One had pain in the back and I put my hand on and ordered the pain to go twice and then there was an answer I did not understand. Then Chris came and translated that the pain was gone. The other woman had pain in the wrist and it disappeared after 2 or 3 prayers.

In Peter’s team, it had been sluggish, but they had prayed for other things and led 2 hairdressers to faith after they were cured. Peter demonstrated chess for salvation. They even met a couple of tough guys who broke down. Even for Ana Paola it went well.

Evening

The two siblings who were hairdressers were baptized. Awesome!

Day 3 – Communion & fishing för people

We shared communion before lunch and God came. Several became touched. I felt so grateful for my salvation. I was blind, but now I see. When sharing the cup, I received a prophetic message to a woman who did not stand next to me. It was good then the order changed, so we did not introduce a new box with regulations

I managed to coach everyone in the team and most of them cured someone and almost all shared chess for salvation. Many accepted Jesus and the sacrifice on Calvary, but only one would be baptized at once, but unfortunately did not appear. I was impressed by a young man who just arrived day 3 and did all wrong, but after I coached him, he did all right. When we departed, I gave him a prophetic message.

There were many tears and hugs when we would finish the seminar and go differnt ways. I had read Romans letter 16 in the morning about greetings and recognized myself.

In th evening

Peter, Marcio and Marcos preached the gospel for several people at a glass bar.

Day 4 – Everyday Christianity

We went to a school and I cured the principal of pain at the fingertip and led her to faith. However, she was not ready for baptism. I even threw out a spirit of anxiety. She felt like someone was trying to strangle her but became free. In addition, problems with blood pressure. We will get confirmation of this later.

The young couple in the core team offered lunch and Peter wedded them. Great when God joins a couple in the wedding ceremony. Always as wonderful to hear a couples love story.

The time in Sao Paulo ended with prayer, when Marcos and his wife sent us back to Brazil.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Läs nästa inlägg från Brasilien.

Core team São Paulo

Åter i Brasilien för att följa upp och stärka relationer. Överraskande var tre seminarier bokade på raken. Så det var bara att kavla upp ärmarna och börja jobba. Det viktigaste seminariet om enkla församlingar var placerat på veckodagar, när tyvärr inte många kom.

Först ut var en kärnteamsträning, utan påföljande seminarie, i den farliga storstaden São Paulo. En polis med fru hade kallat oss och de var verkligen hungriga på det vi hade att ge. Inget otäckt hände under dagarna i Sao Paulo, däremot blev många lärjungar tränade.

Lite nedslag ur mina ögon

Dag 1 – teori med kickstart

Alla 3 team blev kickstartade; Ana Paolas, Peters och mitt. I mitt team vill jag lyfta fram den 11-åriga killen (se bild), som var brinnande och frimodig för Jesus. Han fick bota en man från smärta i knä. Mannen reagerade starkt, när han blev helad. Efter seminariet på kvällen hade han även botat en man från hörselskada.

Broder till Marcos

Marcos broder omvände sig och började tro, när Peter delade schack till frälsning. Jag kickstartade sedan och profeterade över honom.

Han fick bota två stycken, varav en äldre dam med ont i rygg och knän samt en från smärta i handleder. Fantastiskt att se någon helt nyomvänd bli kickstartad.

Marcos döpte honom på kvällen och han började tala i tungor. Sedan döpte han, med Marcos coachning, en annan man.

På kvällen ytterligare

En ung kvinna i kärnteamet omvände sig från synd och blev döpt i Anden med påföljande tungotal.

När någon börjar tala i tungor, är det som när en nyfödd baby börjar skrika. Alla närvarande gläder sig!

Dag 2 – kick ut ur nästet

Jag lät min tolk Chris kickstarta systern till 11-åringen, som inte deltagit dag 1. Det drog ut på tiden då alla var friska. Men till slut, när jag gett upp, fick hon bota en person. Alla i teamet lyckades tilltala människor och bota några.

Jag gjorde en Peter (tilltala ett helt gäng samtidigt) på ett café, men endast en hade smärta i ryggen. Hon blev helad och händelsen finns på film.

Jag visade videon, Ana Paola spelat in med mig på portugisiska, för två kvinnor i ett stånd. En hade ont i ryggen och jag lade handen på och befallde smärtan gå, två gånger och sen var det ett svar jag inte förstod. Då kom Chris och översatte, att smärtan var helt borta. Den andra kvinnan hade ont i handleden och även det försvann efter 2 eller tre böner.

I Peters team hade det varit trögt, men de hade bett för andra saker och lett 2 frisörer till tro, efter att de blivit botade. Peter demonstrerade schack till frälsning. De mötte även ett par tuffa killar som bröt ihop. Även för Ana Paola gick det bra.

Kvällen

De två syskonen som var frisörer blev döpta. Underbart!

Dag 3 – nattvard & människofiske

Vi delade nattvard före lunchen och Gud kom. Flera blev berörda. Jag kände mig så tacksam till min frälsning. Jag var blind, men nu ser jag. I samband med delning av bägaren, fick jag ett profetiskt budskap till en kvinna, som inte stod bredvid mig. Det var bra då det ändrade ordningen, så att vi inte förmedlar en ny box.

Jag lyckades coacha alla i teamet och de flesta botade någon och nästan alla delade schack till frälsning. Flera accepterade Jesus och offret på Golgata, men bara en ville bli döpt på en gång, men dök tyvärr inte upp. Jag blev imponerad av en ung man, som bara kom dag 3 och gjorde alla fel, men efter jag coachat honom, gjorde han alla rätt. När vi skulle skiljas åt, gav jag honom ett profetiskt budskap.

Det var många tårar och kramar när vi skulle avsluta seminariet och skiljas åt. Jag hade läst Romarbrevet 16 på morgonen om hälsningar och kände igen mig.

På kvällen

Peter, Marcio och Marcos predikade evangelium för flera stycken vid en glassbar.

Dag 4 – vardagskristendom

Vi åkte till en skola och jag botade rektorn från smärta i fingertopp samt ledde henne till tro. Hon var dock inte färdig för dop. Jag kastade även ut ande av ängslan. Hon kände som om någon försökte strypa henne, men blev fri. Dessutom problem med blodtryck. Vi får höra bekräftelse på detta senare.

Unga paret i kärnteamet bjöd på lunch och Peter vigde dem. Fantastiskt när Gud sammanfogar ett par i vigselakten. Alltid lika härligt att höra pars kärlekshistoria.

Tiden i São Paulo avslutades med bön, då Marcos och fru sände oss tillbaks till Brasilia.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements


Leave a comment

Faith in Christ. Tro på Jesus.

Click here to read the next post in the series.

Faith in Jesus Christ

Do you believe in Jesus? It is a question you can answer in different ways and also mean different things. Faith in Jesus is a conviction of what we hope and a certainty about what we do not see.

The faith of the Bible is no preoccupation of facts, but a gift from the God of heaven. A gift of grace that transforms our hearts and gives us eternal life. Even the devil and his demons believe in God, but that does not help them. God exists, whether we believe or not. But how can we know that we believe in accordance with the Bible’s definition of faith?

When you have the kind of faith of God in your heart, the Holy Spirit moves in and builds a home. You notice it by receiving a testimony in your heart that you are a child of God. You only know that you know you are God’s son or daughter. Your human reborn spirit and the Holy Ghost, say the same thing that you are the child of God.

As a believer, you can notice that the Spirit confirms or warns of things in your life. He can guide you and me by giving us a prompting in our heart. Sometimes He gives light to the bible word and it seems written perfect for our situation today. Other times He works in our will or in our deed, so that His good will takes place. You may find that you want to refrain from some things you did before and instead start doing things you’ve never done before. It is His grace that works in us newborns.

Faith is a conviction in the heart, a certainty about what we do not see. It is not insecure or weak. Though we are weak and fragile vessels, but faith is strong and leaning toward God and the promises of the Bible. Thanks Jesus that you opened my eyes and saved me. Thanks Jesus for everlasting life. Thanks Jesus for the faith you gave me that now overcomes everything and is my ticket into heaven one day.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa nästa inlägg i serien.

Tro på Jesus Kristus

Tror du på Jesus? Det är en fråga man kan besvara på olika sätt och även mena olika saker. Tron på Jesus är en övertygelse om det vi hoppas och en visshet om det vi inte ser.

Bibelns tro är inget försanthållande av fakta, men en gåva från himlens Gud. En gåva av nåd, som förvandlar våra hjärtan och ger oss evigt liv. Även djävulen och hans demoner tror på Gud, men inte hjälper det dem. Gud finns oavsett om vi tror eller inte. Men hur kan vi veta att vi tror i enlighet med bibelns definition av tro?

När du har Guds slags tro i ditt hjärta, flyttar den Helige Ande in och bygger bo. Du märker det genom att du får ett vittnesbörd i ditt hjärta, att du är ett Guds barn. Du bara vet att du vet att du är Guds son eller dotter. Din mänskliga pånyttfödda ande och den Helige Anden, säger samma sak att du är Guds barn.

Som troende kan du märka att Anden bekräftar eller varnar för saker i ditt liv. Han kan leda dig och mig genom att ge oss maningar i hjärtat. Ibland ger Han ljus över bibelordet och det tycks skrivet perfekt för vår situation idag. Andra gånger arbetar Han i vår vilja eller i vår gärning, så att Hans goda vilja sker. Du kan upptäcka att du vill avstå från vissa saker du gjorde förut och istället börjar göra saker du aldrig gjort innan. Det är Hans nåd som verkar i oss pånyttfödda människor.

Tron är en övertygelse i hjärteroten, en visshet om det vi inte ser. Det är inget osäkert eller svagt. Vi är svaga och bräckliga kärl, men tron är stark och lutar sig mot Gud och löftena i bibeln. Tack Jesus att du öppnade mina ögon och frälste mig. Tack Jesus för evigt liv. Tack Jesus för tron du gav mig och som nu övervinner allt och är min biljett in i himlen en dag.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


Leave a comment

Unity dissolved. Enhet upplöst.

In English, på svenska, bientôt en français.

Click here to read the previous post in the unity-series.

Unity in Christ

To live Christ is to abide in Him and in the unity therein including being one heart with the siblings in Christ. Unity seems to be the one ingredient and trait of God that in depth defines Him.

Why Ananias and Sapphira dropped down dead for lying to the Holy Spirit I guess was because it contaminated and thus could have destroyed the unity of the first Church.

You and I, found the pearl in the field and we sold everything to get it. Now we go around proud of that gem and we are not at all ashamed. This makes people wanting to listen to us since we are not fake but real. We do not only speak about Jesus but we live Him. To live Christ is to abide in Him and in the unity therein. We are ONE Spirit with Him and when we listen to Him the Father and the Son join. We are also to be ONE heart with the siblings in Christ.

In the beginning of the movement “World of Life” in Sweden, the siblings were united in a vision to build a church building. They were not many, but they were very devoted to the project, to the extent that some of them even gave their wedding rings. I do admire their devotion, but not their vision. In the Bible (Acts chapter 2, 4, 5), on the other hand, the siblings sold their buildings to give the money for sharing amongst them, so that even the poor had what they needed.

Though some pretended to be in unity and one with the vision and seemed to follow their example, they only gave part of the payment of the buildings to the apostles. The result was that they dropped down dead, for not being transparent and not taking the opportunity to repent, when discovered. Why this was such a horrible sin was because it was lying to the Holy Spirit in splitting the unity of the first Church. Unity is the defining trait of our Holy and loving God; the Father, the Son and the Holy Spirit.

Brothers and sisters, let’s stay connected in the same heart and vision as the first Church, loving and caring for one another shoulder to shoulder, living transparent lives abiding in the genuine unity of Christ, being ONE.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien om enhet.

Enhet i Kristus

Att leva Kristus är att förbli i Honom och enheten däri inklusive att vara ett hjärta med syskonen i Kristus. Enhet verkar vara den främsta ingrediens och egenskap hos Gud som på djupet definierar Honom.

Varför Ananias och Safira föll döda ner för att de ljög för den Helige Ande, antar jag beror på att det kunde förorena och därmed kunde ha förstört den första kyrkans enhet.

Du och jag, hittade pärlan i åkern och vi sålde allt för att få den. Nu går vi runt stolta över den pärlan och vi skäms inte alls. Detta gör att folk vill lyssna på oss eftersom vi inte är falska men äkta. Vi talar inte bara om Jesus, men vi lever honom. Att leva Kristus är att förbli i Honom och i Guds enhet. Vi är en ande med Honom och när vi lyssnar på Honom ansluter även Fadern och Sonen. Vi ska dessutom vara ett hjärta med syskonen i Kristus.

I början av rörelsen “Livets Ord” i Sverige förenades syskonen i en vision att bygga en kyrkobyggnad. De var inte många, men de var mycket engagerade i projektet, i den utsträckning att några av dem till och med gav sina bröllopsringar. Jag beundrar deras hängivenhet, men inte deras vision. I bibeln (Apostlagärningarna kapitel 2, 4, 5) sålde syskonen sina egendomar för att dela pengarna, så att även de fattiga bland dem hade vad de behövde.

Även om vissa låtsades vara ett med visionen och tycktes följa samma exempel, gav de bara en del av betalningen av byggnaderna till apostlarna. Konsekvensen blev att de föll döda ner, för att de inte vara transparenta och inte tog tillfället i akt att ångra sig, när de upptäcktes. Varför det var en sådan hemsk synd var att de ljög för den Helige Anden genom att splittra den första kyrkans enhet. Enhet är vår heliga och kärleksfulla Guds definierande karaktärsdrag; Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Bröder och systrar, låt oss vara tillsammans med samma hjärta och vision som den första församlingen, älska och ta hand om varandra skuldra till skuldra, leva transparenta liv och förbli i Kristi äkta enhet, varande ETT.

Följ bloggen genom att klicka på “följ” längst ner till höger och dela med dina vänner.


Leave a comment

The ransom is paid. Lösensumman är betald.

You are free

The ransom is paid setting the captives free. Jesus is the Son of God and in the same time the Son of man. As a man he could die for us, as God He could make a covenant with God. The thing that made him approved, was that he never sinned, though tested in everything.

No one can add anything and no one should take away anything from the perfect sacrifice of Christ. It is finished and it is complete. Only Jesus was the spotless lamb of God that qualified. He is the lamb of God that takes away the Sin.

His blood doesn’t cover the Sin, but takes it away completely and make us whole and white as snow. Not because of our goodness or something we did, but because of His mercy and grace. And His compassion is new every morning. We can always count on Him, whatever wrong we continue in doing.

We just fall on our faces and acknowledge His deed on Calvary. We give Him all the glory when believing in Him and what He did once and for all. We were prisoners and captive in the darkness. But the price is paid, the ransom is given and we are all set free.

Let’s fly out of our cage into our nest and then continue to enjoy the ride.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Du är fri

Lösensumman är betald, som sätter fångarna fria. Jesus är Guds Son och på samma gång Människosonen. Som en man kunde han dö för oss, som Gud kunde Han skapa ett förbund med Gud. Det som gjorde honom godkänd, var att han aldrig syndade, men prövades i allt.

Ingen kan lägga till någonting och ingen bör ta bort någonting från Kristi fullkomliga offer. Det är klart och komplett. Endast Jesus är Guds fläckfria lamm som kvalificerade sig. Han är Guds offerlamm som tar bort världens synd.

Hans blod övertäcker inte synden, men utplånar den och gör oss hela och vita som snö. Inte för vår godhet eller något vi gjort, utan beroende på Hans barmhärtighet och nåd. Hans förbarmande är ny varje morgon. Vi kan alltid räkna med Honom, oavsett vad vi fortsätter att göra fel.

Vi faller bara på vårt ansikte och erkänner Hans gärning på Golgata. Vi ger Honom all ära, när vi tror på Honom och på vad Han en gång för alla gjorde. Vi var fångar fängslade i mörkret. Men priset är betalt, lösensumman är given och vi är alla köpta fria.

Låt oss flyga ut ur vår fängelsehåla, till vårt näste och sedan fortsätta att njuta av färden.
Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


Leave a comment

Battle in our minds. Strid i våra sinnen.

In English, på svenska, bientôt corrigé en français.

A battle in our minds

The battle is in our minds. The god of this world, satan, disguises himself as an angle of light and tries to seduce us. But we have arms with divine power to demolish strongholds. We are as pure virgins to be married to Christ and not another Jesus, with another spirit or gospel. We need to discern who and what message we are listening to and in what spirit it is spoken.

There is a battle going on in our minds concerning our thoughts. So we are to take every thought and put it under the obedience of Christ. We need not to polish our arms but use them demolishing strongholds. There is a right knowledge of God to take part of and a pure devotion to Christ to keep to.

There has always been wolves amongst the true lambs and already in the time of the Bible ”super apostles”. There are signs of real apostles such as miracles and wonders and how you are treated by them is crucial. Is it like a father to his children? Or are you slapped in your face, enslaved and thus controlled? Is it a message of peace transmitted in love? For God is a God of love and peace.

Siblings, please discern and don’t put up with any wrong teaching or leading. What is the heart behind? Is the teaching the same as the life lived? Is it pure love? Is it perfect peace? Is the Holy Spirit prompting you in your spirit and confirming the message or the actions?

Let us stay pure as doves and cunning as serpents. Shall we?

2 Corinthians 10:3-6
For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ, being ready to punish every disobedience, when your obedience is complete.

2 Corinthians 11:2-6
For I feel a divine jealousy for you, since I betrothed you to one husband, to present you as a pure virgin to Christ. But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. For if someone comes and proclaims another Jesus than the one we proclaimed, or if you receive a different spirit from the one you received, or if you accept a different gospel from the one you accepted, you put up with it readily enough. Indeed, I consider that I am not in the least inferior to these super-apostles. Even if I am unskilled in speaking, I am not so in knowledge; indeed, in every way we have made this plain to you in all things.

2 Corinthians 12:12
The signs of a true apostle were performed among you with utmost patience, with signs and wonders and mighty works.

2 Corinthians 13:11-14
Finally, brothers, rejoice. Aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace; and the God of love and peace will be with you. Greet one another with a holy kiss. All the saints greet you. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Striden om våra sinnen

Kampen står i vårt sinne. Denna världens gud, satan, förklär sig till en ljusets ängel och försöker bedra oss. Men vi har vapen med gudomlig kraft att bryta ner fästen. Vi är som rena jungfrur trolovade till Kristus och inte till en annan Jesus, med en annan ande eller annat evangelium. Vi måste urskilja vem vi lyssnar på, till vilket budskap och i vilken ande.

Det finns en strid, som pågår i våra sinnen, om våra tankar. Så vi ska ta varje tanke och lägga den under Kristi lydnad. Vi behöver inte polera våra vapen, men använda dem att bryta ner fästen. Det finns en rätt kunskap om Gud att ta del av och en ren hängivenhet för Kristus att hålla sig till.

Det har alltid varit vargar bland lammen och redan i Bibelns tid “super apostlar”. Det finns tecken på riktiga apostlar, såsom mirakel och underverk. Hur du behandlas av dem är också avgörande. Är det som en far till sina barn? Eller slår de dig i ansiktet, gör dig till en slav och därmed kontrollerar dig? Är det ett budskap om frid som ges i kärlek? Gud är nämligen en Gud av kärlek och frid.

Syskon, urskilj och acceptera inte fel undervisning eller ledning. Vad är hjärtat bakom? Är undervisningen detsamma som livet de lever? Är det ren kärlek? Är det perfekt frid? Bekräftar den Helige Anden i din ande budskapet eller handlingarna?

Låt oss vara rena som duvor och sluga som ormar. Ska vi?

2 Corinthians 10:3-6
För även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus, och vi är beredda att straffa all olydnad så snart er lydnad blivit fullständig.

2 Corinthians 11:2-6
eftersom jag brinner för er med Guds iver. Jag har trolovat er med en enda man, Kristus, och vill föra fram en ren jungfru till honom. Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa “superapostlar”. Även om jag inte är någon vältalare saknar jag inte kunskap, och den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er.

2 Corinthians 12:12
Det som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet, genom tecken, under och kraftgärningar.

2 Corinthians 13:11-13
Till sist, bröder: var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då ska kärlekens och fridens Gud vara med er. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla de heliga hälsar till er. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Une bataille dans nos pensées

La bataille est dans nos esprits. Le dieu de ce monde, satan, se déguise en angle de lumière et tente de nous séduire. Mais nous avons des armes avec le pouvoir divin pour démolir les forteresses. Nous sommes en tant que vierges pures pour être mariées à Christ et non à un autre Jésus, avec un autre esprit ou un autre évangile. Nous devons discerner qui et quel message nous écoutons et dans quel esprit il est parlé.

Il y a une bataille dans nos esprits concernant nos pensées. Nous devons donc prendre chaque pensée et la mettre sous l’obéissance du Christ. Nous n’avons pas besoin de polir nos armes, mais de les utiliser pour démolir des forteresses. Il y a une bonne connaissance de Dieu à laquelle prendre part et une pure dévotion au Christ à suivre.

Il y a toujours eu des loups parmi les vrais agneaux et déjà à l’époque de la Bible “super apôtres”. Il y a des signes de vrais apôtres tels que des miracles et des merveilles et la façon dont vous êtes traité par eux est cruciale. Est-ce comme un père à ses enfants? Ou êtes-vous giflé dans votre visage, asservi et donc contrôlé? Est-ce un message de paix transmis dans l’amour? Dieu est un Dieu d’amour et de paix.

Frères et sœurs, s’il vous plaît discerner et ne tolérer aucun mauvais enseignement ou gestion. Quel est le coeur derrière? L’enseignement est-il le même que la vie vécue? Est-ce pur amour? Est-ce la paix parfaite? Le Saint-Esprit vous invite-t-il dans votre esprit et confirme-t-il le message ou les actions?

Restons purs comme des colombes et rusés comme des serpents. On y va?

2 Corinthians 10:3-6
Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera complète.

2 Corinthians 11:2-6
Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l’égard de Christ. Car, si quelqu’un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j’estime que je n’ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l’avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses.

2 Corinthians 12:12
Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles.

2 Corinthians 13:11-13
Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix; et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. (13:12) Tous les saints vous saluent.  (13:13) Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la communication du Saint-Esprit, soient avec vous tous!

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.


2 Comments

Unity in God. Enhet i Gud. Unité en Dieu.

In English, på svenska, en français 

Click here to read the previous post in the series.

Power of God

My childhood angel play came back in my life last Christmas. My friend Sanna gave me such (see picture) as a Christmas gift. This year, when we built it up, it felt a bit shaky and after the clumsy touch of two little children, it seemed as if it would collapse and at least would not work, when everything was out of alignment.

The angelic game is a picture that when our prayers reach the heaven of God, it puts God’s hand in motion and the angels are released to deliver the prayer answers. God spoke strongly through a picture of the angel play of Christmas, that God’s power is released through unity in Christ.

Surely, when I lit the lights and the rays began to approach the angels, nothing happened. I assumed that because the angel’s play was inclined, the heat did not reach the angels and therefore nothing happened. But Samir, the father of the small children, who touched the angels exceedingly, said no, I’ll fix it.

We both thought that what he would fix was that everything was straight and solid. But, judge our surprise, when it turned out that weakness or fragility is not an obstacle to God. No, the problem was that an angel was hanging in the wrong direction, that is, an angel would do it in his own way. When Samir hung the angel in the right direction, the heat reached the angels and they came in motion. God’s power is released despite our weakness, but above all in our unity. A rebel angel, sabotaged all prayer answers.

Sisters and brothers in Christ, let’s not seek our own glory, or go on our own path. There is one way. His name is Jesus. There is one truth. His name is Jesus. There is one life. His name is Jesus. Let His light guide you to walk along with Him, together with all the sisters and brothers in Christ. There is no private faith, even if it is personal. We are in this together, so let’s embrace each other, so that God’s power is released and His hands are moved, and the angels have something to do. It is not our weakness which is the problem, but our rebellion. In the beautiful unity of Christ, God’s power is released.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Guds kraft

Min barndoms änglaspel kom tillbaks i mitt liv förra julen. Min vän Sanna gav mig ett sådant (se bild) i julklapp. I år när vi byggde upp det, kändes det lite skrangligt och efter två små barns klumpiga beröring, så såg det ut som om det skulle ramla ihop och åtminstone inte fungera, då allt hängde lite snett.

Änglaspelet är en bild på, att när våra böner når Guds himmel, sätter det Guds hand i rörelse och änglarna blir förlösta, att leverera bönesvaren. Gud talade starkt genom en bild av Julens änglaspel, att Guds kraft förlöses genom enhet i Kristus.

Mycket riktigt, när jag tände ljusen och strålarna började närma sig änglarna, hände ingenting. Jag antog att eftersom änglaspelet hängde snett, så nådde inte värmen änglarna och därför hände inget. Men, Samir, pappan till de små liven, som rört änglarna ovarsamt, sade nej jag ska laga det.

Vi trodde nog båda, att det han skulle fixa, var att allt blev rakt och solitt. Men, döm till vår förvåning, när det visade sig att skranglighet, skörhet eller bräcklighet inte är ett hinder för Gud. Nej, problemet var att en ängel hängde fel, d v s en ängel ville gör det på sitt sätt. När Samir hängde ängeln åt rätt håll, nådde värmen änglarna och de kom i rörelse. Guds kraft förlöses trots vår svaghet, men framförallt i vår enhet. En rebellisk ängel, saboterade alla bönesvar.

Systrar och bröder i Kristus, låt oss inte söka vår egen ära, eller gå på vår egen väg. Det finns en väg Han heter Jesus, det finns en sanning Han heter Jesus, det finns ett liv Han heter Jesus. Låt Hans ljus vägleda dig att gå på vägen med Honom, tillsammans med alla systrar och bröder. Det finns ingen privat tro, även om den är personlig. Vi är i detta tillsammans, så låt oss omfamna varandra, så att Guds kraft förlöses och Hans händer sätts rörelse och änglarna får nåt att göra. Det är inte vår svaghet som är problemet, men vårt uppror. I den vackra enheten i Kristus förlöses Guds kraft.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Cliquez ici pour lire le précédent poste dans la série

Pouvoir de Dieu

Mon jeu d’ange d’enfance est revenu dans ma vie à Noël dernier. Mon amie Sanna m’en a offert un comme cadeau de Noël (voir photo). Cette année, quand nous l’avons construit, ça nous a paru un peu fragile et après le contact grinçant de deux petits enfants, il semblait que ça s’effondrait et marchait moins quand tout était un peu faussé.

Le jeu angélique est une image qui, lorsque nos prières atteignent le ciel de Dieu, met la main de Dieu en mouvement et les anges sont libérés pour délivrer les réponses de nos prières. Dieu a parlé avec force à travers une image de jeux de l’ange de Noël, que la puissance de Dieu est rachetée par l’unité en Christ.

Vraiment, quand j’ai allumé les bougies et que les rayons ont commencé à s’approcher des anges, il ne s’est rien passé. Je supposais que parce que le jeu de l’ange était incliné, la chaleur n’atteignait pas les anges et par conséquent rien ne se passait. Mais Samir, le père de les petite vies, qui a énormément touché les anges, a dit non, je le réparerai.

Nous pensions tous les deux que ce qu’il réparerait, c’était que tout redevienne droit et solide. Mais, la condamnation à notre grande surprise, quand il s’est avéré que la rareté, la brutalité ou la fragilité n’est pas un obstacle à Dieu. Non, le problème était qu’un ange accroché dans la mauvaise direction, c’est-à-dire qu’un ange le faisait à sa manière. Quand Samir a accroché l’ange dans la bonne direction, la chaleur a atteint les anges et ils sont entrés en mouvement. La puissance de Dieu est rachetée malgré notre faiblesse, mais surtout dans notre unité. Un ange rebelle, saboté toutes les réponses de prière.

Sœurs et frères en Christ, ne cherchons pas notre propre gloire, ou ne suivons pas notre propre chemin. Il y a un chemin, son nom est Jésus, il y a une vérité, son nom est Jésus, il y a une vie, son nom est Jésus. Que sa lumière vous guide pour marcher avec Lui, avec tous les frères et sœurs en Christ. Il n’y a pas de croyance privée, même si elle est personnelle. Nous sommes ensemble, alors embrassons-nous les uns les autres, afin que la puissance de Dieu soit rachetée et que Ses mains soient émues, et que les anges n’aient beaucoup à faire. Ce n’est pas notre faiblesse qui est le problème, mais notre rébellion. Dans la belle unité du Christ, le pouvoir de Dieu est racheté.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.

 


Leave a comment

Compete to do good. Tävla att göra gott. Concourir pour faire du bien.

In English, på svenska, en français.

Exceed each other

If the church is built on a certain structure and what we do is based on the structure, it means that some things have to be done. It can sometimes feel hard, but these things just have to be done. Once you’ve done it, you can feel very good and receive your honor. When you climb the ladder in the hierarchy, you do not have to do some of these boring things and instead make other more interesting things.

If, instead, let life take over, then you will come into a church where grace gives more room to work. When somebody does something good, it will create an eagerness of others to do good deeds too. We come into an atmosphere of wanting to surpass each other, with mutual recognition. This is nothing we do on command, but it comes from within.

I have seen this along with Peter, Rackel and Samir when we recently spent two weeks together in our home. Rackel was throwing away garbage all the time and I told Peter we had to hurry and throw away garbage, otherwise Rackel would have done this the whole stay with us.

We prayed for each other, confessed sins to each other, counseled each other, encouraged each other. I found many things to give especially the kids and Rackel. It seemed to create a longing for them, to also give gifts to us. We took care of them as our guests, but they competed to contribute to the purchase of food. If Peter cooked food and I set the table , we could not clear the table. One of them would do, even though they had two young children to take care of.

Throwing away garbage is not one does volunteering, but even this activity we started competing to do. In addition to giving each other gifts, praying for each other and encouraging each other and the like. It sounds like in the Bible, right? This is the church Jesus comes back to pick up soon.

Romans 12:10
Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Överträffa varandra

Om kyrkan är byggd på en viss struktur och det vi gör utgår från strukturen, så innebär det att vissa saker måste göras. Det kan ibland kännas tungt och jobbigt, men dessa saker bara måste göras. När man gjort dem, kan man känna sig väldigt duktig och ta åt sig äran. När man klättrar på stegen i hierarkin, slipper man göra vissa av de tråkiga sakerna och får istället göra andra mer intressanta.

Om vi istället låter livet ta över, så kommer man komma in i en kyrka, där nåden får mer utrymme att verka. När någon gör nånting bra, så kommer det skapa en iver hos andra att också göra goda gärningar. Vi kommer in i en atmosfär av att vilja överträffa varandra, med inbördes hedersbevisning. Detta är ingenting vi gör på kommando, men det kommer inifrån.

Detta har jag tillsammans med, Peter, Rackel och Samir upplevt, när vi nyligen spenderade två veckor tillsammans i vårt hem. Rackel var ute och slängde sopor hela tiden och jag sade till Peter att vi måste skynda oss och slänga sopor, annars kommer Rackel ha gjort det hela deras vistelse hos oss.

Vi bad för varandra, bekände synder för varandra, gav varandra råd, uppmuntrade varandra. Jag hittade många saker att ge speciellt barnen och Rackel. Det verkade skapa en längtan hos dem, att också ge gåvor till oss. Vi tog hand om dem som våra gäster, men de tävlade om att få vara med om att bidra till inköp av mat. Om Peter lagat mat och jag dukat, så fick vi inte duka av. Det skulle någon av dem göra, trots att de hade två små barn att ta hand om.

Slänga sopor är det väl ingen som gör frivilligt, men till och med denna aktivitet började vi tävla om att göra. Förutom att ge varandra gåvor, att be för varandra och uppmuntra varandra och dylikt. Det låter som i Bibeln, eller hur? Detta är den kyrka Jesus kommer tillbaka för att hämta snart.

Romans 12:10
Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Dépasser les uns les autres

Si l’Église est construite sur une certaine structure et si ce que nous faisons est basé sur cette structure, cela signifie que certaines choses doivent être faites. Cela peut parfois être difficile, mais ces choses doivent simplement être faites. Une fois que vous l’avez fait, vous pouvez vous sentir très bien et recevoir votre honneur. Lorsque vous montez les étapes dans la hiérarchie, vous n’avez pas à faire certaines de ces choses ennuyeuses et à la place rendre les autres plus intéressants.

Si, au contraire, vous laissez la vie prendre le dessus, alors vous entrerez dans une Église où la grâce donne plus de place pour travailler. Quand quelqu’un fait quelque chose de bien, cela créera un empressement de la part des autres à faire de bonnes actions aussi. Nous entrons dans une atmosphère de vouloir nous surpasser, avec une reconnaissance mutuelle. Nous ne faisons rien sur commande, mais cela doivent venir de l’intérieur.

J’ai vu cela avec Peter, Rackel et Samir quand nous avons récemment passé deux semaines ensemble dans notre maison. Rackel jetait des ordures tout le temps et j’ai dit à Peter que nous devions nous dépêcher et jeter les ordures, sinon Rackel l’aurait fait durant tout ce séjour avec nous.

Nous avons prié les uns pour les autres, nous nous sommes confessé les péchés, nous nous sommes conseillés les uns les autres, nous nous sommes encouragés les uns les autres. J’ai trouvé beaucoup de choses à donner en particulier aux enfants et à Rackel. Cela semblait créer un désir en eux, pour nous donner aussi des cadeaux. Nous avons pris soin d’eux en tant que nos invités, mais ils ont insisté pour contribuer à l’achat de nourriture. Si Peter cuisinait et que je mettais la table, nous ne pourrions pas nettoyer la table. L’un d’eux le faisait, même si ils avaient deux jeunes enfants à prendre en charge.

Jeter des ordures n’est pas du bénévolat, mais même dans cette activité nous avons commencé à faire de la compétition; en plus de se donner des cadeaux, de prier les uns pour les autres et de s’encourager les uns les autres et ainsi de suite. Cela ressemble à la Bible, n’est-ce pas? C’est l’Église que Jésus vient bientôt enlever.

Romans 12:10
Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres; par honneur, usez de prévenances réciproques.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.