throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


Leave a comment

I do not lead. Jag leder inte.

Talking walk

Romans 8:14
For all who are led by the Spirit of God are sons of God.

On the go in the woods

Peter and I were out in the woods. Usually it is he who goes before and me after. This sometimes annoys him. He thinks we look certain couple, where the man walks before and the woman subjected follows long after.

Irritated, he suddenly insisted that I should take the lead. What then happened was a telling picture of how it should look when we follow Jesus.

Namely, I continued walking and he went with me, but on every road trip I stopped for guidance. Should I continue, fold or wait? I listened with big ears and patient mindedness.

The question is why I did not just go anywhere. And why did I go so safely on the road when no road crossing appeared?

The answer was that Peter as a leader had told me to take the lead. So, as long as he did not say anything else, just keep going. If, on the other hand, I came across a cross road, I could not make my own decision because he was leading.

Follow the Lamb

This became such a nice picture of being a disciple of Jesus and following the Lamb, where the Lamb goes. I do not own my life, He bought me and I have died to my selfish nature and now I do not live, but He lives in me. I am Hid and He is mine.

Are you your own? Or do you belong to Him? In that case, stop fight and incline your heart. Sacrifice the self-life daily. The ego is our foul enemy. It drives us to live a life with ourselves at the center. Realize that it is not the sun that circles around the earth, but the earth around the sun (see poem).

There is a price to pay and it is not to decide for yourself, but to follow Him who decides. He said to go, but at the crossroads it’s time to listen. In what direction does he lead us to take the next step or if it is time to stop or turn around.

 

Talande promenad

Romans 8:14
Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.

På gång i skogen

Peter och jag var ute och gick i skogen. Som oftast är det han som går före och jag efter. Detta retar ibland upp honom. Han tycker vi ser ut som vissa par, där mannen går före och kvinnan undergivet följer långt efter.

Uppretat, insisterade han plötsligt på att jag skulle ta täten. Vad som då inträffade, blev en talande bild på, hur det borde se ut, när vi följer Jesus.

Nämligen travade jag på och han gick med mig, men vid varje vägskäl stannade jag upp för att få vägledning. Skulle jag fortsätta, vika av eller vänta? Jag lyssnade in med stora öron och tålmodigt sinnelag.

Frågan är varför jag inte bara gick på åt vilket håll som helst? Och varför jag gick så tryggt på vägen, när inget vägskäl dök upp?

Svaret var att Peter som ledare, hade sagt till mig att ta täten. Så, så länge han inte sade något annat, var det bara att fortsätta att gå. Kom däremot ett vägskäl kunde jag ju inte ta ett eget beslut, eftersom han leder.

Följ Lammet

Detta blev en så fin bild på, att vara en Jesu lärjunge och följa Lammet, dit Lammet går. Jag äger inte mitt liv, Han har köpt mig och jag har dött till min själviska natur och nu lever inte jag, men Han i mig. Jag är Hans och Han är min.

Är du din egen? Eller tillhör du Honom? I så fall sluta konstra och böj ditt hjärta. Offra egenlivet dagligen. Egot är nämligen vår lömskaste fiende. Det driver oss att leva ett liv med oss i centrum. Inse dock att det är inte solen som kretsar kring jorden, utan jorden kring solen (se poem).

Det finns ett pris att betala och det är att inte bestämma själv, men följa Honom som bestämmer. Han har sagt gå, men vid vägskälen är det dags att lyssna in. I vilken riktning han leder oss till att ta nästa steg eller om det är dags att stanna upp eller vända om.

 


1 Comment

Masks fall. Masker faller.

Who can you trust? I thought the masks fell off in Christ. That we are called to live, as transparent Christ’s letters.

Should not your yes be a yes and your no be a no? If it’s maybe, say it open then! Do I have to read between the lines? Can one trust you at your word?

Before Christ, I carried different masks, under different circumstances, with different people. But has not the veil been removed and everything is revealed? Now I no longer live but Christ lives in me. I’m dead and have nothing to hide. Have you?

Who are you? Who am I? We are new creations in Christ Jesus. From the fruit you can know the tree. If your deeds do not match your words. Can one trust you then?

Vem kan man lita på? Jag trodde maskerna föll i Kristus. Att vi är kallade att leva, som transperanta Kristusbrev.

Borde inte ditt ja vara ett ja och ditt nej vara ett nej? Om det är ett kanske, säg det öppet då! Måste jag läsa mellan raderna? Kan jag inte bara ta dig på orden?

Innan Kristus bar jag olika masker, under olika omständigheter, med olika människor. Men har inte slöjan tagits bort och allt är avslöjat? Nu lever inte längre jag utan Kristus i mig. Jag är död och har inget att dölja. Har du?

Vem är du? Vem är jag? Vi är nya skapelser i Kristus Jesus.  Av frukten känner man trädet. Om dina gärningar inte stämmer med dina ord. Kan man lita på dig då?


2 Comments

Children in house church, part 1. Barn i husförsamling, del 1.

Clic here to read part 2.
Klicka här för att läsa del 2.

But how are you doing with the kids?

Written by Helena Cashin, Simple Church Uppsala.

There is a lot to say about children and house congregation, but in this article I will limit myself to saying something about why it is important that we meet together, regardless of age, and how it can work well.

Sometimes when we meet as a congregation, we are reminded that we meet in Jesus’ presence, like a spiritual family, on a mission. It’s both a vision of what we want to be, a reminder of why we meet and some of the motivation why we do not want to divide ourselves by age (not always at all, read on, I’ll develop this). We are a family and the family consists of people of different ages.

For this to work, we need adults to think about how we look at the children, their relationship with Jesus and their faith. If we believe that the same Holy Ghost is living in us adults live in the children, and that they love and follow the same Jesus as us, so does our faith equal the faith of the children. We can all, regardless of age, teach each other what it means to be a disciple. Most of us adults have more theoretical knowledge than the children and we have a responsibility to set limits and draw limits.

As a parent, my prayer and what I long for our children to get to know, love, and follow Jesus. Me and my husband pray and long for our children to experience what it means to live with Jesus. And to learn this, they must see what it means. Someone has to show them that life. When our children see us pray, read the Bible, praise and love each other as disciples, they will see and experience life as a disciple. We are disciples who train disciples and our children are some of the disciples we train to become a disciple trainer.

Men hur gör ni med barnen?

Skrivet av Helena Cashin, Simple Church Uppsala 

Det finns mycket att säga om barn och husförsamling men i denna artikel ska jag begränsa mig till att säga något om varför det är viktigt att vi möts tillsammans, oavsett ålder, samt hur det kan fungera praktiskt.

Ibland när vi möts som församling brukar vi påminna oss om att vi möts i Jesu närvaro, som en andlig familj, på ett uppdrag. Det är både en vision om vad vi vill vara, en påminnelse om varför vi träffas och en del av motivationen till varför vi inte vill dela upp oss utifrån ålder (inte hela tiden i alla fall, läs vidare så utvecklar jag detta). Vi är en familj och familjen består av människor i olika åldrar.

För att detta ska fungera behöver vi vuxna fundera över hur vi ser på barnen, deras relation till Jesus och deras tro. Om vi tror att samme Helige Ande som bor i oss vuxna bor i barnen och att de älskar och följer samme Jesus som oss så gör det vår tro likvärdig barnens tro. Vi kan alla, oavsett ålder, lära varandra i vad det innebär att vara lärjunge. De flesta av oss vuxna har mer teoretisk kunskap än barnen och vi har ett ansvar för att sätta ramar och dra gränser.

Som förälder är min bön och det jag längtar efter att våra barn ska lära känna, älska och följa Jesus. Jag och min man ber och längtar efter att våra barn ska få uppleva vad det innebär att leva med Jesus. Och för att lära sig detta måste de få se vad det innebär. Någon måste visa dem det livet. När våra barn ser oss be, läsa Bibeln, lovsjunga och älska varandra som lärjungar så får de se och uppleva livet som lärjunge. Vi är lärjungar som tränar lärjungar och våra barn är några av de lärjungar som vi tränar till att bli lärjungatränare.


1 Comment

Stay poor. Förbli fattig.

Poverty is a curse

If you are poor in spirit, stay poor. But, if you are poor financially, what are you to do then? Jesus said that the poor you have always amongst us. Does it automatically signify that you should stay poor?

Paul writes to the Corinthians (2 Corinthians chapter 8) that this time you can share your abundance and another time they can give off their abundance so that everyone is equal. It does not look like the idea is that we will remain poor and reliant on others. Paul, on the other hand, writes that it is more blessed to give than to take (Acts 20:35) and to work with our hands so that the society have nothing to say about us. In the Book of Actes (Chapter 2), they sold everything they owned and distributed to those who needed. The idea was to eliminate poverty, not to stabilize it.

So believe in God if you are poor and do as the churches of Macedonia, whom Paul refers to (2 Cor. 8), as under deep poverty, chose to give to the poor in Jerusalem. Get out of your scarcity! We have everything in Christ and can count on His help (see Hebrews 13: 5-6). Being dependent on God does not in itself mean to remain poor and let others take care of us. What is the testimony of living by alms and contributions from the state? Our God became poor for us to become rich and give us grain to sow. He wants us to work and have a quiet life.

If you are poor, make sure you through the grace of God take you out of the curse. Let nothing come in between you and the mission to win people for eternity. Do not let your poverty be a stumbling block for someone’s salvation. “But it’s not that easy and I live in a poor country?” See who Jesus is and who you are in Him. Stretch yourself and stand in the position He gave you, as God’s son or daughter. We are princes and princesses at God’s court. The streets in heaven are after all made of gold.

Fattigdom är en förbannelse

Om du är fattig i anden, så förbli fattig. Men, om du är fattig materiellt, hur gör du då? Jesus sade att de fattiga har ni alltid ibland er. Innebär det med automatik att du ska förbli fattig?

Paulus skriver till korintierna (2 Korintiebrevet kapitel 8) att denna gång kan ni ge av ert överflöd och en annan gång kan de ge av sitt överflöd, så att alla har lika.  Det ser inte ut som tanken är att vi ska förbli fattiga och beroende av andra. Paulus skriver tvärtom att det är saligare att ge än att ta (Apostlagärningarna 20:35) och att vi ska arbeta med våra händer, så att de utomstående inte ska ha något att säga om oss. I Apostlagärningarna (kap 2) sålde de allt de ägde och delade ut till de som behövde. Tanken var nog att eliminera fattigdom, inte att stabilisera den.

Så tro på Gud om du är fattig och gör som församlingarna i Makedonien, vilka Paulus hänvisar till (2 kor 8) som mitt under djup fattigdom, valde att vara med och ge till de fattiga i Jerusalem. Ge dig ur din brist! Vi har allting i Kristus och kan räkna med Hans hjälp (se Hebreerbrevet 13:5-6). Att vara beroende av Gud innebär i sig inte att förbli fattig och låta andra ta hand om oss. Vad är det för vittnesbörd att leva på allmosor och bidrag från staten?  Vår Gud blev fattig för att vi skulle bli rika och ger oss säd till att så. Han vill att vi arbetar och för ett lugnt liv.

Om du är fattig, se till att du genom Guds nåd, tar dig ur den förbannelsen. Låt inget komma emellan dig och uppdraget att vinna människor för evigheten. Låt inte din fattigdom, bli en stötesten för någons frälsning. “Men det är inte så lätt och jag lever i ett fattigt land?” Se vem Jesus är och vem du är i Honom. Sträck på dig och ställ dig i den position Han gett dig, som Guds son eller dotter. Vi är prinsar och prinsessor vid Guds hov. Gatorna i himlen är trots allt gjorda av guld.


Leave a comment

Håller du fast? Do you hold on?

att Gud är god?

Oavsett vad som händer i ditt liv, är Gud för dig?

  1. Helt igenom värdig
  2. Fullständigt underbar
  3. Självaste skönheten

Jag hade erfarit tuffa ting med min första man, som blev sjuk och dog. Jag hade barnsligt utgått ifrån och trott att som frälst, inget ont skulle kunna hända, så länge jag håller fast vid Gud. Men det ofattbara hände när min man inte blev frisk, inte väcktes från de döda, utan dog. Han blev runt 40, i en kropp som såg ut som hans morfars, som 80-åring. Människor runtomkring mig, både frälsta och ofrälsta, grät med mig, höll mig i handen och lät mig sörja klart.

Sen kom en dag när sorgen flytt och en ny tid skulle ta vid. Då upptäckte jag, när högtalarna i kyrkan skrålade denna lovsång, att jag inte alls höll fast vid hans fullkomliga godhet, utan troligen undermedvetet börjat skylla på Gud. Den Helige Ande är så noggrann och nådefull, så Han prickade mitt hjärta och gav mig ånger till sinnesändring. Jag föll skuldmedvetet i Hans famn och Han lyfte av mig mina synder och renade åter mitt hjärta fullkomligt rent.

Hur är det med dig?

Gråt med dem dem gråter, gläd dig med dem som är glada och be för dem som lider, men kom ihåg att Gud är enbart god. Allt gott kommer från Honom. Det finns varken förändring eller mörker i Honom. Man kan lita på Honom och att Han är god.

Gud är inte bara god mot andra och det yttrar sig inte heller slumpmässigt. Han är kärlek, Han är helig och Han är god. Se du till att du bara fortsätter tillbe, älska och lyda Honom.

Kan du från ditt hjärta sjunga med i denna lovsång? Om inte vänd om och låt helga dig. Ditt hjärta behöver bevaras vitt som snö.

“Altogether worthy
Altogether lovely
Altogether beautiful to me”

that God is good?

No matter what happens in your life, is God to you?

  1. Altogether worthy
  2. Altogether wonderful
  3. Altogether beautiful

I had experienced tough things with my first husband, who became ill and died. I had childishly assumed and believed that when saved, nothing bad could happen, as long as I cling to God. But the unthinkable happened when my husband was not healed, not raised from the dead, but died. He was around 40, in a body that looked like his grandfather, when 80-year-old. People around me, both saved and unsaved, cried with me, held my hand and let me mourn clear.

Then came a day when grief fled and a new era would begin. Then I discovered, when the speakers in the church shouted this song, I’m not at all stuck to His utter goodness, but probably subconsciously started blaming Him. The Holy Spirit is so thorough and merciful, so He dashed my heart and gave me regret to repentance. I fell guiltily in His arms and He lifted me off my sins and cleansed again my heart completely clean.

How are you?

Weep with them that weep, rejoice with those who rejoice and pray for those who suffer, but remember that God is only good. All good things come from Him. There is no change or darkness in Him. You can trust Him and that He is good.

God is not only good to others and it manifests itself not random. He is love, He is holy and He is good. Make sure that you only continue to worship, love and obey Him.

Could you from your heart sing in this song of praise? If not reversed, and let sanctify you. Your heart needs to be preserved as white as snow.

“Altogether worthy
altogether lovely
Altogether beautiful to me ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lite sömn är bra. Some sleep is good. Peu de sommeil est bon.

img_0271

Sömn är manna
för en liten människa
eller stor

Änglabröd från himlen
som suddar ut bekymmer
från hjärtat

Det som känns tungt före
känns lätt efter
ibland

Allt kändes omöjligt
när huvudet nuddade kudden
och ögonlocken täckte ögonen

Lite sömn var botemedlet
Då inte ens en bön yppades
eller utrycktes

Sov människa sov
Lägg huvudet tungt på kudden
och blunda dina ögon

Låt sömnen komma
Manna från himlen
En fri gåva från Gud

Sleep is manna
for a small man
or big

Angelic Bread from Heaven
that blurs worries
from the heart

It feels heavy before
perceived easily by
sometimes

Everything felt impossible
when the head touched the pillow
and eyelids covered the eyes

little sleep was the cure
when not even a prayer was disclosed
or was expressed

Sleep person sleep
Add heavy head on the pillow
and close your eyes

let sleep come
manna from heaven
A free gift from God

Le sommeil est la manne
pour un petit homme
ou un grand

Pain Angelic du ciel
qui brouille les soucis
du coeur

Il se sent lourd avant
perçu aisément par
de temps en temps

Tout était impossible
lorsque la tête toucha l’oreiller
et les paupières couvertes les yeux

peu de sommeil était le remède
quand même pas une prière a été divulguée
ou a été exprimée

personne de sommeil dormi
Ajouter la tête lourde sur l’oreiller
et fermez vos yeux

laissez le sommeil venir
manne du ciel
Un don gratuit de Dieu


2 Comments

Träningshelg i Sokndal. Weekend in Sokndal practicing. 

 

Guds eld över Sokndal

Sitter på flygplatsen och reflekterar över helgen i Norge. Gud hade tänt en eld i syster Gretes hjärta. Nu ville hon se tecken och under i sin bygd. Guds kärlek  skulle drabba allt mörker i form av synd och sjukdom i Sokndal. Hon hade själv erfarit Guds helande genom sina händer och förstått att en global rörelse av helande och befrielse pågår. Hon hade samlat ett dussin människor, som ville samma sak, under sitt tak och bjudit in oss. Det  blev en träningshelg i dagarna 3.

Kickstartseminarie

Vi kom på fredag kväll till en gemenskapsmåltid, då alla hungrigt förväntade sig att höra vår story. Vår bild var att ha gemenskap och dela Kristus med varandra, men seminariet började egentligen där och då.

På lördagen fortsatte vi med samma upplägg som i Oslo och efter lunchen åkte vi iväg till två olika platser eftersom endast Peter och jag var Teamledare för 11 personer. Dagens övning gick ut på att få alla kickstartade att bota sjuka, vilket lyckades och i mitt team tog de flesta även steget att ställa frågan själva. Det andra teamet vann med antal bekräftade helanden på över 20 och vi hade knappt 15. All ära till Jesus!

Vi återsamlades och Grete koordinerade vittnesbörden och det är fantastiskt att höra om alla helanden Gud gör och upplevelsen syskonen i Kristus får erfara. Efter middagen döpte Renate Grete i namnet Jesus. Det var den förste hon döpte och det var vackert i den norska älven.

Peter och jag gick upp tidigt på söndagen och tog en välbehövlig och underbar bönepromenad i naturskön omgivning i dalen. Seminariet fortsatte efter vi alla gratulerat födelsedagsbarnet Kamila Maria, min polska namne. Fokus för dagen var evangelium och nöd för de förlorade. Under praktiken skulle de gå själva och dessutom spela schack till frälsning, om de hittade en fridens person.

Jag sände ut Kamila, Marit och en man att gå själva och gick med Gro och Lena, som inte var helt vana. Det började bra med en muslimsk man som Gro fick bota i ryggen, efter han tagit på sig jackan. Sedan fick jag demonstrera  schack till frälsning, som jag spelade med en ung tjej som inte hade ont nånstans. Hennes vännina ställde sig på sidan och hon själv valde Jesus, men ville vänta med dop, då hon är barndöpt. Hon ville dock ha kontakt med Kamila i Stavanger, som kan lärjungaträna och döpa henne. Lena fick sedan leda en kille till tro och be för hans kompis, som redan var troende. Kompisen kände sig lite bättre i ryggen, men i arm och mage märktes ingen skillnad. Killen ville inte döpas nu och inte byta kontaktuppgifter, men tog emot Lenas telefonnummer.

Vi samtalade om varför det inte var lika lätt att bota människor idag i jämförelse med igår och ett svar kan vara att det i vissa fall är en sjukdomsande och då får man bryta roten till det onda eller kasta ut den i Jesu namn. Då mötte vi en thailändsk mamma och dotter. Lena fick be flera gånger och det blev bättre efter andra bönen men bara 50%. Då sade jag att hon skulle praktisera detta att bryta roten till det onda och då blev det typ 75 % bra, men deras män kom och hon fick sluta be.

I Peters team var det en tjej som accepterade Jesus efter schack till frälsning. Så det hände en del, men flera tyckte de önskat se fler helanden och frälsningsbeslut.

Vid lunchen kom det dels en som behövde helande och dels ville någon se hur vi firar nattvard och det blev en ljuvlig stund inför Herrens ansikte. Sedan delade Peter lite kort vårt hjärta om enkla församlingar, vilket vi inte upplevt vi skulle göra innan.

Nu är vi på Oslo flygplats och planet ska snart ta oss hem. Efter reflektion är jag nöjd och kan säga “mission complete” vid närmare eftertanke. Igår kväll hade vi även bön för sjuka och befrielser där alla var aktiva och vi såg också ben som blev lika långa, precis som på stan i Peters team.

The fire of God over Sokndal

Sitting at the airport and reflecting on the weekend in Norway. God had lit a fire in sister Grete’s heart. Now she wanted to see signs and wonders in her town. God’s love would hit all the darkness in form of sin and sickness in Sokndal. She herself had experienced God’s healing through her hands and understand that a global movement of healing and deliverance is in progress. She had collected a dozen people who wanted the same thing, under her roof and invited us. It was a training weekend in the days three.

Kick Start Seminar

We arrived on Friday evening for a fellowship and meal, then all were hungry expecting to hear our story. Our image was to commun and share Christ with each other, but the seminar actually began there and then.

On Saturday we continued with the approach of Oslo and after lunch we went off to two different places because only Peter and I was the Team Leaders for 11 people. Today’s exercise was to get all kick-started to heal, which succeeded and most in my team Took the step to ask the question themselves. The second team won with the number of confirmed healings over 20 and we barely had 15. All glory to Jesus!

We reconvened and Grete coordinated testimonies and it’s great to hear about all the healings God is doing and the experience siblings in Christ had experienced. After dinner, baptised Renate Grete in the name of Jesus. It was the first she baptised and it was beautiful in the Norwegian river.

Peter and I got up early on Sunday and took a much needed and wonderful prayer walk in beautiful surroundings in the valley. The seminar continued after we all congratulated the birthday child Kamila Maria, my Polish namesake. The focus of the day was the Gospel and compassion for the lost. In practice, they would go themselves and play chess in addition to salvation, if they found a person of peace.

I sent Kamila, Marit and a man to go themselves and joined Gro and Lena, who was not quite accustomed. It started well with a Muslim man Gro healed in the back, after he had taken on his jacket. Then I had to demonstrate chess to salvation, that I played with a young girl who had no hurt. Her female friend stood on the side and the girl chose Jesus, but wanted to wait with baptism, since she is child baptized. She wanted to have contact with Kamila in Stavanger who can disciple and baptize her. Lena led a guy to faith in Jesus and pray for his friend, who was already a believer. The friend felt a little better in the back, but in the arm and stomach noticed no difference. The guy did not want to be baptized now and do not change the contact information, but received Lena’s phone number.

We talked about why it was not as easy to heal people today as yesterday and an answer may be that in some cases it is a spirit of infirmity and then you get to break the root of evil, or cast it out in the name of Jesus. Then we met a Thai mother and daughter. Lena had to ask several times and it got better after the second prayer, but only 50%. I said that she should practice this with breaking the root of the evil, and then it became kind 75% well, but their men came and she had to stop praying.

In Peter’s team was a girl who accepted Jesus after chess salvation. So it happened a lot, but several said they wanted to see more healings and salvation decisions.

At lunch one came that needed healing and also someone wanted to see how we celebrate communion and it was a lovely moment before the Lords face. Since Peter shared a little short of our hearts for simple assemblies, which we have not seen, we could do before.

Now we are at the Oslo airport and the plane is about to take us home. After reflection, I am satisfied and can say “mission complete”. Last night we also prayed for the sick and exemptions where everyone was active and we also saw bones that grew just as long, just like in town of Peters team.