Fight until the end. Strid intill änden.

Use your weapons

In a state of war, when a gun is fired, is a fully armed army surprised?  No, they defend themselves.  They use their weapons.  That’s why they recieved them.

For a long time I had been attacked by the enemy through my (late) husband and my fallen human nature.  He meant that I had become like a machine, which totally lost control, screaming, shooting, and spinning around.  He doesn’t know me that way.  Today it went so far that I wanted to swear.  I told him and he replied that it was good that I didn’t.  In the end I cried that Jesus abandoned me.  Nothing worked, everything went wrong, everything broke.  I was whining and nagging all the time.  No good confession, no prayer, nothing to resist the devil.  Only negative flesh.

However, nevertheless, when he suggested that I should take a leave from Jesus, I replied that I cannot. I am in my heart convinced of the truth that Jesus lives and the Bible is true. I don’t want to go back to the world. The only thing is that I told Jesus to take me home early. But it is not possible because Jesus promised me a long life and I want to be with my husband. But what a hassle. War constantly, no break, no peace. In the evening we went to the cinema and saw a war movie. After the cinema, we talked about life being just like that, war all the time. We read from Ephesians chapter 6 focusing on verse 10.

“Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might.” Eph 6:10

God revealed that the way to become strong in Him and in His mighty power is to wear the whole armor. Hallelujah.

But how is this about Jesus abandoning me? When soldiers are well-equipped, as in the movie, as they are attacked what do they do then? Well they use the weapons, for defense and for offensive. Does that mean that God is not involved? God has not said that there will be no attacks, but He has said that we do not have to fear the horrors of the night or the arrow flying by day. But not that the arrow doesn’t fly. Why has He given us the weapons? To be used. Has He abandoned me? No. It is a battle until the end. I am a soldier of Jesus Christ and must endure hardships. The fact that the bullets whine do not mean that God does not protect me, but that I should use the weapons.

Will a fully armed army be surprised, disappointed, defeated, and think that the Colonel or the country abandoned them when they are being shot at?  No, they are vigilant and follow instructions, they use the weapons for defense and attack.  That is precisely why they are armed.  So I will endure difficulties as a good soldier of Jesus Christ and be vigilant when the devil walks around like a roaring lion to engulf the weak.

How do I become stronger in the Lord and in His mighty power?  Well, by wearing the armor, that is, putting on Jesus Christ, which in itself means I am not alone and abandoned.  Why am I fully armed?  Since it is a state of war I have to know the cunning attacks of the enemy and oppose him.  When I completed everything, I’ll keep the field.  Through constant prayer and invocation, and by using all the weapons.  Different weapons for different situations.  By praying, keeping me in the Spirit, makes me responsive to God’s instruction.

Has God forsaken me?  No, I am God’s co-worker.  God cannot protect me to the extent that I myself must not resist the devil.  The problem is not that the arrows appear.  I do not have to fear the arrow flying in the day.  The problem is if I believe that through God’s protection, the arrows will automatically stop attacking me.  No, God has given me authority to resist the devil.  Don’t say faint-heartlessly, “no, not another arrow.” Should you give up so that the devil wins?  Are you going to die in war?  No, Jesus has won the victory.  You and I win victory through the blood of the Lamb and through the words of our testimony.

The conclusion is that in a state of war, a fully armed army is surprised when they are shot?  No, they defend themselves.  They use their weapons.  That’s why they received them.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Använd dina vapen

I krigstillstånd, blir en fullt beväpnad arme förvånad, när de blir beskjutna? Nej, de försvarar sig. De använder sina vapen. Det är därför de fått dem.

Jag hade under en ganska lång tid varit attackerad av fienden genom min (fd*) mans och min fallna mänskliga natur. Han menade att jag blivit som en maskin, vilken totalt tappat kontrollen, skrikandes, skjutandes och nermejandes allt runtomkring. Han känner mig inte sån. Idag gick det så långt att jag ville svära. Jag berättade det för honom och han svarade att det var bra att jag inte gjorde det. Till slut ropade jag att Jesus övergivit mig. Ingenting fungerade, allt gick snett, allt gick sönder. Jag gnällde och tjatade hela tiden. Ingen god bekännelse, ingen bön, inget att stå emot djävulen. Bara negativt kött.

Dock, trots detta, när han föreslog att jag skulle ta ledigt från Jesus, svarade jag att jag inte kan det. Jag är i mitt hjärta övertygad om sanningen att Jesus lever och Bibeln är sann. Jag vill inte tillbaka till världen. Det enda är att jag sagt till Jesus att ta mig hem i förtid. Men det går ju inte för Jesus har lovat mig ett långt liv och jag vill vara med min man. Men fy vad jobbigt. Krig ständigt, ingen rast, ingen ro. På kvällen gick vi på bio och såg en krigsfilm. Efter bion samtalade vi om att livet är precis så, krig hela tiden. Vi läste ur Efesierbrevet kapitel 6 med fokus på vers 10.

”Till sist: Var starka i Herren och hans väldiga kraft.” ‭‭Ef‬ ‭6:10‬ ‭

Gud uppenbarade att sättet att bli stark i Honom och i Hans väldiga kraft är att ikläda sig hela vapenrustningen. Halleluja.

Men hur är det med detta att Jesus övergivit mig? När soldater välrustade, som på bion, blir attackerade vad gör de då? Jo, använder vapnen, till försvar och till offensiv. Betyder det att Gud inte är med? Nja, Gud har inte sagt att det inte blir attacker, men Han har sagt att vi inte behöver frukta nattens fasor eller pilen som flyger om dagen. Men inte att pilen inte flyger. Varför har Han gett oss vapnen? För att användas. Har Han övergivit mig? Nej. Det är strid intill änden. Jag är en Jesu Kristi soldat och skall uthärda svårigheter. Att kulorna viner betyder inte att Gud inte beskärmar mig, utan att jag ska använda vapnen.

Blir en fullt beväpnad arme förvånad, besviken, nedslagen och tror att översten eller landet övergivit dem då de blir beskjutna? Nej, de är vaksamma och följer instruktioner, de använder vapnen till försvar och anfall. Det är just därför de är beväpnade. Jag ska alltså uthärda svårigheter som en god Jesu Kristi soldat och vara vaksam, då djävulen går omkring som ett rytande lejon för att uppsluka det som är svagt.

Hur blir jag allt starkare i Herren och i Hans väldiga kraft? Jo, genom att ikläda mig vapenrustningen, det vill säga ta på mig Jesus Kristus, vilket i sig innebär jag inte är ensam och övergiven. Varför är jag fullt beväpnad? Det är krigstillstånd och jag måste känna till fiendens listiga angrepp och stå honom emot. När jag fullgjort allt, ska jag behålla fältet. Genom ständig bön och åkallan samt genom att använda alla vapnen. Olika vapen för olika situationer. Genom bön hålla mig i Anden lyhörd för Guds instruktion.

Har Gud övergivit mig? Nej, jag är Guds medarbetare. Gud kan inte beskärma mig till den grad, att jag inte själv måste stå emot djävulen. Problemet är inte att pilarna viner. Jag behöver inte frukta pilen som flyger om dagen. Problemet är om jag tror att genom Guds beskydd, pilarna automatiskt upphör att attackera mig. Nej, Gud har gett mig auktoritet att stå emot djävulen. Säg inte modlöst, ”nej, inte en pil till.” Skall du ge upp så att djävulen vinner? Skall du dö i krig? Nej, Jesus har vunnit seger. Du och jag vinner seger genom Lammets blod och genom vårt vittnesbörds ord.

Kontentan är således att i krigstillstånd, blir en fullt beväpnad arme förvånad, när de blir beskjutna? Nej, de försvarar sig. De använder sina vapen. Det är därför de fått dem.

*När min före detta man dog blev jag änka som 36-åring.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

2 thoughts on “Fight until the end. Strid intill änden.

  1. That is the truth. We have the armour of God to wear it for defensive and offensive protection. This is well written, Camilla! Thanks for sharing it.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s