throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Follow-up Brasilia (1:4). Uppföljning Brasilia (1:4).

Read next post from Brasil.

Core team São Paulo

Back in Brazil to follow up and strengthen relationships. Surprisingly, three seminars were booked in the row. So we needed to just roll up our sleeves and start working. The most important seminar on simple church was placed on weekdays, when unfortunately not many came.

First out was a core team training, without a seminar following it, in the dangerous city of São Paulo. A police officer along with his wife had called us and they were really hungry about what we had to give. No nasty things happened during the days of Sao Paulo, on the other hand, many disciples were trained.

Some events through my eyes

Day 1 – Theory with kickstart

All 3 teams were kickstarted; Ana Paolas, Peter and mine. In my team, I want to highlight the 11-year-old boy (see picture), which was on fire and bold for Jesus. He had to cure a man from knee pain. The man reacted strongly, when he was healed. After the seminar in the night he had also healed a man from hearing loss.

Brother of Marcos

Marcos brother converted and began to believe when Peter shared chess for salvation. I then kick started him and prophesied over him.

He had to cure two people, one of which was an older lady with pain in the back and knees and one from the pain in the wrist. Great to see someone completely newborn being kickstarted.

Marcos baptized him in the evening and he began to speak in tongues. Then, with Marco’s coaching, he baptised another man.

In the evening

A young woman in the core team repented from sin and was baptized in the Spirit with the following tongues.

When someone starts speaking in tongues, it’s like when a newborn baby starts screaming. Everyone rejoices!

Day 2 – kicked out of the nest

I let my interpreter Chris kick start the sister to the 11-year-old, who did not participate in day 1. It took time since everyone was healthy. But in the end, when I gave up, she had to cure a person. Everyone in the team managed to address people and cure some.

I made Peter (appease a whole bunch at the same time) at a cafe, but only one had pain in the back. She was healed and the event is on film.

I showed the video Ana Paola recorded with me in Portuguese, for two women in a stand. One had pain in the back and I put my hand on and ordered the pain to go twice and then there was an answer I did not understand. Then Chris came and translated that the pain was gone. The other woman had pain in the wrist and it disappeared after 2 or 3 prayers.

In Peter’s team, it had been sluggish, but they had prayed for other things and led 2 hairdressers to faith after they were cured. Peter demonstrated chess for salvation. They even met a couple of tough guys who broke down. Even for Ana Paola it went well.

Evening

The two siblings who were hairdressers were baptized. Awesome!

Day 3 – Communion & fishing för people

We shared communion before lunch and God came. Several became touched. I felt so grateful for my salvation. I was blind, but now I see. When sharing the cup, I received a prophetic message to a woman who did not stand next to me. It was good then the order changed, so we did not introduce a new box with regulations

I managed to coach everyone in the team and most of them cured someone and almost all shared chess for salvation. Many accepted Jesus and the sacrifice on Calvary, but only one would be baptized at once, but unfortunately did not appear. I was impressed by a young man who just arrived day 3 and did all wrong, but after I coached him, he did all right. When we departed, I gave him a prophetic message.

There were many tears and hugs when we would finish the seminar and go differnt ways. I had read Romans letter 16 in the morning about greetings and recognized myself.

In th evening

Peter, Marcio and Marcos preached the gospel for several people at a glass bar.

Day 4 – Everyday Christianity

We went to a school and I cured the principal of pain at the fingertip and led her to faith. However, she was not ready for baptism. I even threw out a spirit of anxiety. She felt like someone was trying to strangle her but became free. In addition, problems with blood pressure. We will get confirmation of this later.

The young couple in the core team offered lunch and Peter wedded them. Great when God joins a couple in the wedding ceremony. Always as wonderful to hear a couples love story.

The time in Sao Paulo ended with prayer, when Marcos and his wife sent us back to Brazil.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Läs nästa inlägg från Brasilien.

Core team São Paulo

Åter i Brasilien för att följa upp och stärka relationer. Överraskande var tre seminarier bokade på raken. Så det var bara att kavla upp ärmarna och börja jobba. Det viktigaste seminariet om enkla församlingar var placerat på veckodagar, när tyvärr inte många kom.

Först ut var en kärnteamsträning, utan påföljande seminarie, i den farliga storstaden São Paulo. En polis med fru hade kallat oss och de var verkligen hungriga på det vi hade att ge. Inget otäckt hände under dagarna i Sao Paulo, däremot blev många lärjungar tränade.

Lite nedslag ur mina ögon

Dag 1 – teori med kickstart

Alla 3 team blev kickstartade; Ana Paolas, Peters och mitt. I mitt team vill jag lyfta fram den 11-åriga killen (se bild), som var brinnande och frimodig för Jesus. Han fick bota en man från smärta i knä. Mannen reagerade starkt, när han blev helad. Efter seminariet på kvällen hade han även botat en man från hörselskada.

Broder till Marcos

Marcos broder omvände sig och började tro, när Peter delade schack till frälsning. Jag kickstartade sedan och profeterade över honom.

Han fick bota två stycken, varav en äldre dam med ont i rygg och knän samt en från smärta i handleder. Fantastiskt att se någon helt nyomvänd bli kickstartad.

Marcos döpte honom på kvällen och han började tala i tungor. Sedan döpte han, med Marcos coachning, en annan man.

På kvällen ytterligare

En ung kvinna i kärnteamet omvände sig från synd och blev döpt i Anden med påföljande tungotal.

När någon börjar tala i tungor, är det som när en nyfödd baby börjar skrika. Alla närvarande gläder sig!

Dag 2 – kick ut ur nästet

Jag lät min tolk Chris kickstarta systern till 11-åringen, som inte deltagit dag 1. Det drog ut på tiden då alla var friska. Men till slut, när jag gett upp, fick hon bota en person. Alla i teamet lyckades tilltala människor och bota några.

Jag gjorde en Peter (tilltala ett helt gäng samtidigt) på ett café, men endast en hade smärta i ryggen. Hon blev helad och händelsen finns på film.

Jag visade videon, Ana Paola spelat in med mig på portugisiska, för två kvinnor i ett stånd. En hade ont i ryggen och jag lade handen på och befallde smärtan gå, två gånger och sen var det ett svar jag inte förstod. Då kom Chris och översatte, att smärtan var helt borta. Den andra kvinnan hade ont i handleden och även det försvann efter 2 eller tre böner.

I Peters team hade det varit trögt, men de hade bett för andra saker och lett 2 frisörer till tro, efter att de blivit botade. Peter demonstrerade schack till frälsning. De mötte även ett par tuffa killar som bröt ihop. Även för Ana Paola gick det bra.

Kvällen

De två syskonen som var frisörer blev döpta. Underbart!

Dag 3 – nattvard & människofiske

Vi delade nattvard före lunchen och Gud kom. Flera blev berörda. Jag kände mig så tacksam till min frälsning. Jag var blind, men nu ser jag. I samband med delning av bägaren, fick jag ett profetiskt budskap till en kvinna, som inte stod bredvid mig. Det var bra då det ändrade ordningen, så att vi inte förmedlar en ny box.

Jag lyckades coacha alla i teamet och de flesta botade någon och nästan alla delade schack till frälsning. Flera accepterade Jesus och offret på Golgata, men bara en ville bli döpt på en gång, men dök tyvärr inte upp. Jag blev imponerad av en ung man, som bara kom dag 3 och gjorde alla fel, men efter jag coachat honom, gjorde han alla rätt. När vi skulle skiljas åt, gav jag honom ett profetiskt budskap.

Det var många tårar och kramar när vi skulle avsluta seminariet och skiljas åt. Jag hade läst Romarbrevet 16 på morgonen om hälsningar och kände igen mig.

På kvällen

Peter, Marcio och Marcos predikade evangelium för flera stycken vid en glassbar.

Dag 4 – vardagskristendom

Vi åkte till en skola och jag botade rektorn från smärta i fingertopp samt ledde henne till tro. Hon var dock inte färdig för dop. Jag kastade även ut ande av ängslan. Hon kände som om någon försökte strypa henne, men blev fri. Dessutom problem med blodtryck. Vi får höra bekräftelse på detta senare.

Unga paret i kärnteamet bjöd på lunch och Peter vigde dem. Fantastiskt när Gud sammanfogar ett par i vigselakten. Alltid lika härligt att höra pars kärlekshistoria.

Tiden i São Paulo avslutades med bön, då Marcos och fru sände oss tillbaks till Brasilia.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements


Leave a comment

Battle in our minds. Strid i våra sinnen.

In English, på svenska, bientôt corrigé en français.

A battle in our minds

The battle is in our minds. The god of this world, satan, disguises himself as an angle of light and tries to seduce us. But we have arms with divine power to demolish strongholds. We are as pure virgins to be married to Christ and not another Jesus, with another spirit or gospel. We need to discern who and what message we are listening to and in what spirit it is spoken.

There is a battle going on in our minds concerning our thoughts. So we are to take every thought and put it under the obedience of Christ. We need not to polish our arms but use them demolishing strongholds. There is a right knowledge of God to take part of and a pure devotion to Christ to keep to.

There has always been wolves amongst the true lambs and already in the time of the Bible ”super apostles”. There are signs of real apostles such as miracles and wonders and how you are treated by them is crucial. Is it like a father to his children? Or are you slapped in your face, enslaved and thus controlled? Is it a message of peace transmitted in love? For God is a God of love and peace.

Siblings, please discern and don’t put up with any wrong teaching or leading. What is the heart behind? Is the teaching the same as the life lived? Is it pure love? Is it perfect peace? Is the Holy Spirit prompting you in your spirit and confirming the message or the actions?

Let us stay pure as doves and cunning as serpents. Shall we?

2 Corinthians 10:3-6
For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ, being ready to punish every disobedience, when your obedience is complete.

2 Corinthians 11:2-6
For I feel a divine jealousy for you, since I betrothed you to one husband, to present you as a pure virgin to Christ. But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. For if someone comes and proclaims another Jesus than the one we proclaimed, or if you receive a different spirit from the one you received, or if you accept a different gospel from the one you accepted, you put up with it readily enough. Indeed, I consider that I am not in the least inferior to these super-apostles. Even if I am unskilled in speaking, I am not so in knowledge; indeed, in every way we have made this plain to you in all things.

2 Corinthians 12:12
The signs of a true apostle were performed among you with utmost patience, with signs and wonders and mighty works.

2 Corinthians 13:11-14
Finally, brothers, rejoice. Aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace; and the God of love and peace will be with you. Greet one another with a holy kiss. All the saints greet you. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Striden om våra sinnen

Kampen står i vårt sinne. Denna världens gud, satan, förklär sig till en ljusets ängel och försöker bedra oss. Men vi har vapen med gudomlig kraft att bryta ner fästen. Vi är som rena jungfrur trolovade till Kristus och inte till en annan Jesus, med en annan ande eller annat evangelium. Vi måste urskilja vem vi lyssnar på, till vilket budskap och i vilken ande.

Det finns en strid, som pågår i våra sinnen, om våra tankar. Så vi ska ta varje tanke och lägga den under Kristi lydnad. Vi behöver inte polera våra vapen, men använda dem att bryta ner fästen. Det finns en rätt kunskap om Gud att ta del av och en ren hängivenhet för Kristus att hålla sig till.

Det har alltid varit vargar bland lammen och redan i Bibelns tid “super apostlar”. Det finns tecken på riktiga apostlar, såsom mirakel och underverk. Hur du behandlas av dem är också avgörande. Är det som en far till sina barn? Eller slår de dig i ansiktet, gör dig till en slav och därmed kontrollerar dig? Är det ett budskap om frid som ges i kärlek? Gud är nämligen en Gud av kärlek och frid.

Syskon, urskilj och acceptera inte fel undervisning eller ledning. Vad är hjärtat bakom? Är undervisningen detsamma som livet de lever? Är det ren kärlek? Är det perfekt frid? Bekräftar den Helige Anden i din ande budskapet eller handlingarna?

Låt oss vara rena som duvor och sluga som ormar. Ska vi?

2 Corinthians 10:3-6
För även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus, och vi är beredda att straffa all olydnad så snart er lydnad blivit fullständig.

2 Corinthians 11:2-6
eftersom jag brinner för er med Guds iver. Jag har trolovat er med en enda man, Kristus, och vill föra fram en ren jungfru till honom. Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa “superapostlar”. Även om jag inte är någon vältalare saknar jag inte kunskap, och den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er.

2 Corinthians 12:12
Det som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet, genom tecken, under och kraftgärningar.

2 Corinthians 13:11-13
Till sist, bröder: var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då ska kärlekens och fridens Gud vara med er. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla de heliga hälsar till er. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Une bataille dans nos pensées

La bataille est dans nos esprits. Le dieu de ce monde, satan, se déguise en angle de lumière et tente de nous séduire. Mais nous avons des armes avec le pouvoir divin pour démolir les forteresses. Nous sommes en tant que vierges pures pour être mariées à Christ et non à un autre Jésus, avec un autre esprit ou un autre évangile. Nous devons discerner qui et quel message nous écoutons et dans quel esprit il est parlé.

Il y a une bataille dans nos esprits concernant nos pensées. Nous devons donc prendre chaque pensée et la mettre sous l’obéissance du Christ. Nous n’avons pas besoin de polir nos armes, mais de les utiliser pour démolir des forteresses. Il y a une bonne connaissance de Dieu à laquelle prendre part et une pure dévotion au Christ à suivre.

Il y a toujours eu des loups parmi les vrais agneaux et déjà à l’époque de la Bible “super apôtres”. Il y a des signes de vrais apôtres tels que des miracles et des merveilles et la façon dont vous êtes traité par eux est cruciale. Est-ce comme un père à ses enfants? Ou êtes-vous giflé dans votre visage, asservi et donc contrôlé? Est-ce un message de paix transmis dans l’amour? Dieu est un Dieu d’amour et de paix.

Frères et sœurs, s’il vous plaît discerner et ne tolérer aucun mauvais enseignement ou gestion. Quel est le coeur derrière? L’enseignement est-il le même que la vie vécue? Est-ce pur amour? Est-ce la paix parfaite? Le Saint-Esprit vous invite-t-il dans votre esprit et confirme-t-il le message ou les actions?

Restons purs comme des colombes et rusés comme des serpents. On y va?

2 Corinthians 10:3-6
Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera complète.

2 Corinthians 11:2-6
Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l’égard de Christ. Car, si quelqu’un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j’estime que je n’ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l’avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses.

2 Corinthians 12:12
Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles.

2 Corinthians 13:11-13
Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix; et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. (13:12) Tous les saints vous saluent.  (13:13) Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la communication du Saint-Esprit, soient avec vous tous!

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.


2 Comments

Unity in God. Enhet i Gud. Unité en Dieu.

In English, på svenska, en français 

Click here to read the previous post in the series.

Power of God

My childhood angel play came back in my life last Christmas. My friend Sanna gave me such (see picture) as a Christmas gift. This year, when we built it up, it felt a bit shaky and after the clumsy touch of two little children, it seemed as if it would collapse and at least would not work, when everything was out of alignment.

The angelic game is a picture that when our prayers reach the heaven of God, it puts God’s hand in motion and the angels are released to deliver the prayer answers. God spoke strongly through a picture of the angel play of Christmas, that God’s power is released through unity in Christ.

Surely, when I lit the lights and the rays began to approach the angels, nothing happened. I assumed that because the angel’s play was inclined, the heat did not reach the angels and therefore nothing happened. But Samir, the father of the small children, who touched the angels exceedingly, said no, I’ll fix it.

We both thought that what he would fix was that everything was straight and solid. But, judge our surprise, when it turned out that weakness or fragility is not an obstacle to God. No, the problem was that an angel was hanging in the wrong direction, that is, an angel would do it in his own way. When Samir hung the angel in the right direction, the heat reached the angels and they came in motion. God’s power is released despite our weakness, but above all in our unity. A rebel angel, sabotaged all prayer answers.

Sisters and brothers in Christ, let’s not seek our own glory, or go on our own path. There is one way. His name is Jesus. There is one truth. His name is Jesus. There is one life. His name is Jesus. Let His light guide you to walk along with Him, together with all the sisters and brothers in Christ. There is no private faith, even if it is personal. We are in this together, so let’s embrace each other, so that God’s power is released and His hands are moved, and the angels have something to do. It is not our weakness which is the problem, but our rebellion. In the beautiful unity of Christ, God’s power is released.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Guds kraft

Min barndoms änglaspel kom tillbaks i mitt liv förra julen. Min vän Sanna gav mig ett sådant (se bild) i julklapp. I år när vi byggde upp det, kändes det lite skrangligt och efter två små barns klumpiga beröring, så såg det ut som om det skulle ramla ihop och åtminstone inte fungera, då allt hängde lite snett.

Änglaspelet är en bild på, att när våra böner når Guds himmel, sätter det Guds hand i rörelse och änglarna blir förlösta, att leverera bönesvaren. Gud talade starkt genom en bild av Julens änglaspel, att Guds kraft förlöses genom enhet i Kristus.

Mycket riktigt, när jag tände ljusen och strålarna började närma sig änglarna, hände ingenting. Jag antog att eftersom änglaspelet hängde snett, så nådde inte värmen änglarna och därför hände inget. Men, Samir, pappan till de små liven, som rört änglarna ovarsamt, sade nej jag ska laga det.

Vi trodde nog båda, att det han skulle fixa, var att allt blev rakt och solitt. Men, döm till vår förvåning, när det visade sig att skranglighet, skörhet eller bräcklighet inte är ett hinder för Gud. Nej, problemet var att en ängel hängde fel, d v s en ängel ville gör det på sitt sätt. När Samir hängde ängeln åt rätt håll, nådde värmen änglarna och de kom i rörelse. Guds kraft förlöses trots vår svaghet, men framförallt i vår enhet. En rebellisk ängel, saboterade alla bönesvar.

Systrar och bröder i Kristus, låt oss inte söka vår egen ära, eller gå på vår egen väg. Det finns en väg Han heter Jesus, det finns en sanning Han heter Jesus, det finns ett liv Han heter Jesus. Låt Hans ljus vägleda dig att gå på vägen med Honom, tillsammans med alla systrar och bröder. Det finns ingen privat tro, även om den är personlig. Vi är i detta tillsammans, så låt oss omfamna varandra, så att Guds kraft förlöses och Hans händer sätts rörelse och änglarna får nåt att göra. Det är inte vår svaghet som är problemet, men vårt uppror. I den vackra enheten i Kristus förlöses Guds kraft.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Cliquez ici pour lire le précédent poste dans la série

Pouvoir de Dieu

Mon jeu d’ange d’enfance est revenu dans ma vie à Noël dernier. Mon amie Sanna m’en a offert un comme cadeau de Noël (voir photo). Cette année, quand nous l’avons construit, ça nous a paru un peu fragile et après le contact grinçant de deux petits enfants, il semblait que ça s’effondrait et marchait moins quand tout était un peu faussé.

Le jeu angélique est une image qui, lorsque nos prières atteignent le ciel de Dieu, met la main de Dieu en mouvement et les anges sont libérés pour délivrer les réponses de nos prières. Dieu a parlé avec force à travers une image de jeux de l’ange de Noël, que la puissance de Dieu est rachetée par l’unité en Christ.

Vraiment, quand j’ai allumé les bougies et que les rayons ont commencé à s’approcher des anges, il ne s’est rien passé. Je supposais que parce que le jeu de l’ange était incliné, la chaleur n’atteignait pas les anges et par conséquent rien ne se passait. Mais Samir, le père de les petite vies, qui a énormément touché les anges, a dit non, je le réparerai.

Nous pensions tous les deux que ce qu’il réparerait, c’était que tout redevienne droit et solide. Mais, la condamnation à notre grande surprise, quand il s’est avéré que la rareté, la brutalité ou la fragilité n’est pas un obstacle à Dieu. Non, le problème était qu’un ange accroché dans la mauvaise direction, c’est-à-dire qu’un ange le faisait à sa manière. Quand Samir a accroché l’ange dans la bonne direction, la chaleur a atteint les anges et ils sont entrés en mouvement. La puissance de Dieu est rachetée malgré notre faiblesse, mais surtout dans notre unité. Un ange rebelle, saboté toutes les réponses de prière.

Sœurs et frères en Christ, ne cherchons pas notre propre gloire, ou ne suivons pas notre propre chemin. Il y a un chemin, son nom est Jésus, il y a une vérité, son nom est Jésus, il y a une vie, son nom est Jésus. Que sa lumière vous guide pour marcher avec Lui, avec tous les frères et sœurs en Christ. Il n’y a pas de croyance privée, même si elle est personnelle. Nous sommes ensemble, alors embrassons-nous les uns les autres, afin que la puissance de Dieu soit rachetée et que Ses mains soient émues, et que les anges n’aient beaucoup à faire. Ce n’est pas notre faiblesse qui est le problème, mais notre rébellion. Dans la belle unité du Christ, le pouvoir de Dieu est racheté.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.

 


Leave a comment

Command! Befall!

Walk in dominion

Jesus is shaking and waking His church. It’s an ongoing awakening of us all being one body and ordained priests. We are supposed to go out and preach Christ through signs and wonders.

But how is this possible? We are not praying to God, we are not commanding God and we leave the results in His hands.

We are not praying to God for healing. He took care of sickness at the cross in His body and Gods will is healing through His stripes. We take authority over sickness and pain, since it is trespassing. We lay our hands in authority and we speak in authority. Then Jesus, through the Spirit, heals and performs miracles.

We are not commanding God and we are not promising anybody anything, though God does in His Word. Let’s take Him on the Word. It’s not an automatic machine, but it’s about knowing Him, obeying Him and following His laws. He is the One who conquered all and from Him exceeds all authority.

Then we leave the results in His hands, but I know that the miracle is a sign for the lost ones and bread for His children. We put all our trust in Him and what He has done on Calvary. We don’t add anything and we don’t take away anything. We just try to heed His voice and follow Him.

Let’s do it siblings! Let’s go out and walk in dominion under, in and with Christ Jesus.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Vandra i auktoritet

Jesus skakar om och väcker sin församling. Det är ett pågående uppvaknande av att vi alla är en kropp och ordinerade präster. Vi ska gå ut och predika Kristus genom tecken och under.

Men hur är det möjligt? Vi varken ber till eller befaller Gud och vi lämnar resultatet i Hans händer.

Vi ber inte till Gud för helande. Han tog hand om sjukdom på korset i sin kropp och Guds vilja är helande genom Hans sår. Vi tar auktoritet över sjukdom och smärta, eftersom det är intrång. Vi lägger på våra händer i auktoritet och vi talar i auktoritet. Då helar och gör Jesus mirakler genom Anden.

Vi befaller inte Gud och vi lovar inte någon någonting, även om Gud gör det i Sitt Ord. Låt oss ta Honom på Ordet. Det är inte en automatisk maskin, men det handlar om att känna Honom, lyda Honom och följa Hans lagar. Han är Den som övervann allt och från Honom utgår all auktoritet.

Vi lämnar resultatet i Hans händer, men jag vet att miraklet är ett tecken för de förlorade och bröd för Hans barn. Vi har full tillit till Honom och vad Han gjorde på Golgata. Vi lägger varken till något eller drar ifrån något. Vi försöker bara lyssna till Hans röst och följa Honom.

Låt oss göra det syskon! Låt oss gå ut och vandra i Guds auktoritet under, i och med Kristus Jesus.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


Leave a comment

No name. Inget namn. Pas de nom.

In English, på svenska, bientôt en français.

Read previous posts about the move of God: 

The last reformation 
Release Gods hands

The way

There is only one movement, that started 2000 years ago, and is called the Church and there is only one name, we can go under or stand on and that is Jesus. So since the only name is Jesus, who Himself is the way, the “no name” movement might be called “the way”.

The movement of God should have no name, because it is something God is doing when taking us back to the beginning. Some of us want to say the last reformation and today men want to decide what that is exactly and what it is not. But I say let God’s hands free and let the next generation tell us what was included and if it was the last reformation.

But of course, in the Bible, there was a name in the beginning when people called what God was doing “the way”. So the “no name” should be “the way” and we call it continued. The way continued. And we try to follow Jesus step by step exactly what He is doing. Although holding on to the Word in the Spirit. So since Jesus is the only way to heaven and started the movement it could be called “the way”, isn’t it?

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Läs tidigare inlägg om Guds drag:

Den sista reformationen
Släpp Guds händer fria

Vägen

Det finns bara en rörelse, som startade för 2000 år sedan, och kallas kyrkan och det finns bara ett namn, vi kan gå under eller stå på och det är Jesus. Då det enda namnet är Jesus, som själv är Vägen, kan “inget namn” rörelsen benämnas just “vägen”.

Guds rörelse borde inte ha något namn, för det är något Gud gör, när Han tar oss tillbaka till ursprunget. Vissa av oss vill säga den sista reformationen och idag vill människor  bestämma vad det är exakt och vad det inte är. Men jag vill att Guds händer frigörs och att vi låter nästa generation säga vad som ingick och om det var den sista reformationen.

Men, i Bibeln, fanns det ett namn i början när folk kallade vad Gud gjorde “vägen”. Så “inget namn” borde vara “vägen” och vi kallar den fortsatt. Vägen fortsätter. Vi försöker att följa Jesus steg för steg, exakt vad Han vill göra och vi håller fast vid Ordet i Anden. Dessutom då Jesus är den enda vägen till himlen och började rörelsen kan det kallas “vägen”, eller hur?

Följ bloggen genom att klicka på “follow” längst ner till höger och dela med dina vänner.
Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.
Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.


2 Comments

Greater miracles. Större under.

Click here to read the previous post in the series.

It happened in Rosario

I’ve longed to see greater miracles through my hands. This longing has now been realized and intensified. It was mainly during the prayer at Rosario in an Argentina seminar, inside a church building.

Seminar in Rosario

At the Rosario seminar I saw four people get better sight. A young boy who had a full vision, a woman who had begun to get an improved view during the meeting and came to me for a full vision. After laying on hands and commanding prayer, she could see everything. A middle aged woman, who could only read with effort, could after I commanded the eye muscle to work, read without effort. One man gained 30 % improved vision.

However, three young men did not notice any difference. A man could not read text from far away, he noticed no difference when I prayed, but when my translator Nara continued praying, he could suddenly read. He was completely marveled.

Naras dad had an open wound (ulcur) for a long time. When I prayed he felt ants in the leg. The following day, the wound had healed 70 %. I stand in faith that it is completely healed. A young guy was born with a problem in his bones and could not stand with his knees or feet in alignment. I commanded the pelvis to get in position and that the leg would become normal. It got better and better until he could get both his knees and feet together. I felt it was incredible and did not understand anything but continued to pray for the next.

A young girl, like someone else prayed for pain, had become painless, but still there were some things she could not do from birth, like with her hands reaching her toes. I commanded her pelvis to get in position and then she could reach her toes. I do not understand anything! Jesus is indeed the reality himself. The hostess we stayed with was not able to stand with her feet together since birth. I commanded the pelvis to get in position and the feet to get together, which they eventually did.

I am shocked and not understanding. How did it happen? But also in total amazement about God’s goodness and ability. All glory to Jesus, King of Kings and Lord of Lords. And yes, I want to see more. Let us always continue to marvel and be grateful for what God does in and through us as well as in and through others. Let’s continue to spread the Kingdom of God in every way He leads us to.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Det hände i Rosario

Jag har längtat efter att se större under, genom mina händer. Denna längtan har nu förverkligats och intensifierats. Det hände främst under förbönen på seminariet i Rosario i Argentina, inne i en kyrkbyggnad.

Seminarie i Rosario

På seminariet i Rosario fick jag se fyra personer få bättre syn. En ung pojke som fick full syn, en kvinna som hade börjat få förbättrad syn på mötet och kom till mig för att få full syn. Efter handpåläggning och befallande bön, kunde hon se allt. En kvinna i medelåldern, som enbart kunde läsa med ansträngning, kunde efter jag befallt ögonmuskeln att fungera, läsa utan ansträngning. En man fick 30 % förbättrad syn.

Tre unga män märkte dock ingen skillnad. En man kunde inte läsa text på långt håll, han märkte ingen skillnad när jag bad, men när min översättare Nara fortsatte be, kunde han plötsligt läsa. Han var helt förundrad.

Naras pappa hade haft ett öppet sår (ulcur) under lång tid. När jag bad kände han myror i benet. Dagen efter hade såret läkt 70 %. Jag står fast i tro att det läks ihop helt. En ung kille kunde inte få ihop varken knän eller fötter. Han var född med nåt fel i ett ben. Jag befallde bäckenet att komma i position och att benet skulle bli normalt. Det blev bättre och bättre, tills han kunde få ihop både knäna och fötterna. Jag kände att det var helt otroligt och förstod ingenting, men fortsatte att be för nästa.

En ung tjej, som någon annan bett för avseende smärta hade blivit smärtfri, men fortfarande var det vissa saker hon från födseln inte kunde göra, som att med händerna nå sina tår. Jag befallde hennes bäcken att komma i position och sedan kunde hon nå sina tår. Jag fattar ingenting! Jesus är sannerligen verkligheten själv. Värdinnan vi bodde hos kunde inte heller från födseln få ihop sina fötter. Jag befallde bäckenet att komma i position och fötterna att komma ihop, vilket de till slut gjorde.

Jag erfor chock och oförståelse. Hur gick det till? Men även total hänförelse över Guds godhet och förmåga. All ära till Jesus, konungarnas Konung och Herrarnas Herre. Och ja, jag vill se mer. Låt oss alltid fortsätta förundras och vara tacksamma för det Gud gör i och genom oss samt i och genom andra. Låt oss fortsätta utbreda Guds rike på alla sätt Han leder oss till.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


2 Comments

Kickstart seminars*2 in Argentina. Kickstartseminarier*2 i Argentina.

Click here to read previous blog post.

Kickstart in Buenos Aires

Team kickstart BA

Great team with 1 girl and two guys (see picture above). Everybody on fire for Jesus! They had to cure several, approach and ask themselves and be captured on film. A woman who was healed in the back came running after us. A sister had to be cured in her shoulder and herself in her shoulder or neck. The daughter had a vision problem and was 50 percent better.

An atheist was cured and would be cured in several places. A woman was healed in the neck, but it still cracked. It finally disappeared, just like for Ohn in Thailand. It was a great joy, though it took a while before we were praying for someone. Watch video from the kickstart.

Day 2 baptism party BA

Peter wanted to remove what I would share, but changed when he realized that it was from the enemy. I asked God what I would specifically share and I felt that the message was delivered and related with the rest. Peters “Being led by the Spirit” was very inspiring and true.

It became a baptism party of rare-kind. About 30 already believers would be baptized and some persons of peace from the street. We split into teams and went through each group and then per person. Peter initiated in general in the hall and even outside before baptising. Then the core team baptised each one per team.

I did it with Karina and afterwards I learned that it was the debut for her and also Diego. I baptized one myself and delivered some, but with no big manifestations. Everybody was already speaking in tongues. Then there was a lovely song and dance. A manifestation of joy and freedom (see video). But then I was tired but Nadja called me for help with three from the street.

She led them to faith through chess for salvation and then they were all baptized. But they did not understand to help them out in tongues. I stepped in to help and finally all three of them began to speak in tongues. In addition, a daughter who, after an accident, barely opened her mouth, did it now and experienced peace more and more. I cried out of emotion and then we took a group photo.

Kickstart in Rosario

Hundred people would be kickstarted in two big parks and my team was eight persons with me. We walked towards the nearest park, just like many of the teams. I prayed for a man who had a stroke and was disabled in half the body. I commanded a spirit of death to come out and the nerves would be clustered and start functioning. I helped him get started and he got better and better. Then I chose to move on, so that everyone would get kick started. However, we met the man in the park after a while with another team and they were completely surprised when they still prayed for him and helped him walk. He was so much better and radiated with joy. All glory to God.

Almost all we asked had already received the same question from someone else. I was frustrated not to pray for some and we therefore chose to go away to the other park. It was enough, however, that we walked on a street and we spoke to many that we could pray for. I also recorded some videos. A tall basketball player was healed in the ankle and could remove the support. He was really happy. Now he could play again without problems.

We asked a person about pain, but he had no pain, but a man standing next to him had asked why we asked. When I told we healed people by laying on hands, he was interested directly and I got to film for my documentary (unfortunately, there was no movie). He was healed and then there was someone in the same group, who also needed to be healed, up to five people. There was a great excitement . When we revealed that Jesus loved them and had done it, they were not so happy because they were all gay. Nara preached to them that God does not love sin, but sinners.

All seven had to cure some sick and I sent them off two and two, after I kick started two. The two boys witnessed afterwards that they cured sick and led people to faith. They used the healing as a sign to fish for people. Once the goal is achieved, everyone is kickstarted, it is of course free to lead people into faith. Karina had also done the same in her team, a girl turned from lesbianism and was baptized on Sunday night (see video).

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Day 2

Peter preached about baptism and I shared from the heart, the importance of continuing to marvel at all that God does. About 130 were baptized in the evening. The church has only one baptism per year, which will probably change. 80 were new in faith. 20 more took a decision to get baptised after Peter’s inspiring preaching.

Decision to return soon to Argentina was taken. God is certainly doing things here right now. Several pastors wanted our return. However, we left there before lunch back to Buenos Aires.

Klicka här för att läsa föregående blogginlägg.

Kickstart in Buenos Aires

Team kickstart BA

Fantastiskt team med  1 tjej och två killar (se bild ovan). Alla brinnande för Jesus! De fick bota flera, fråga själva och bli fångade på film. En kvinna, som blev helad i ryggen, kom springande efter oss. En syster behövde bli botad i axeln och hon själv i axeln eller nacken. Dottern hade problem med synen och blev 50 procent bättre.

En ateist blev botad och ville bli botad på flera ställen. En kvinna blev helad i nacken, men det knäckte fortfarande. Det försvann slutligen, precis som för Ohn i Thailand. Det var stor glädje, fast det tog ett tag innan vi fick be för någon. Se video från kickstarten.

Dag 2 dopfest BA

Peter ville ta bort det jag skulle dela, men ändrade sig, då han insåg att det var från fienden. Jag frågade Gud, vad jag speciellt skulle dela och jag upplevde att budskapet levererades och hängde samman med resten. Peters ”Att vara ledd av Anden” var mycket inspirerande och sant.

Det blev en dopfest av sällan skådat slag. Cirka 30 redan troende ville döpas och några fridens personer från gatan. Vi delade in i team och gick igenom per grupp och sedan per person. Peter inledde övergripande i salen och även ute innan själva dopen. Sedan döpte kärnteamet per team.

Jag gjorde det med Karina och efteråt fick jag veta att det var debut för henne och även Diego. Jag döpte en själv och befriade några, men inga stora manifestationer. Alla bad redan i tungor. Sedan var det härlig lovsång och dans. En manifestation av glädje och frihet (se video). Men sen var jag trött och då kallade Nadja på mig för hjälp med tre från gatan.

Hon ledde dem till tro genom schack till frälsning och sedan döptes de alla. Men de förstod inte att hjälpa dem ut i tungor. Jag tog tag i det och slutligen talade alla tre i tungor. Dessutom en dotter, som efter en olycka knappt öppnat munnen, gjorde det nu och upplevde frid mer och mer. Jag grät av rörelse och sedan tog vi gruppfoto.

Kickstart i Rosario

Hundra personer skulle kickstartas i två stora parker och mitt team var åtta personer med mig. Vi gick mot den närmaste parken, precis som många av teamen. Jag bad för en man som haft en stroke och var rörelsehindrad i halva kroppen. Jag befallde en ande av död att komma ut och att nerverna skulle kopplas ihop och börja fungera. Jag hjälpte honom igång och han blev bättre och bättre. Sen valde jag att gå vidare, för att alla skulle hinna bli kickstartade. Vi mötte dock mannen i parken efter ett tag med ett annat team och de var helt förundrade, då de fortsatt be för honom och hjälpa honom att gå. Han var så mycket bättre och strålade av glädje. All ära till Gud.

Nästan samtliga vi frågade hade redan fått samma fråga av någon annan. Jag var frustrerad över att inte få be för några och vi valde därför att gå iväg mot den andra parken. Det räckte dock att vi gick iväg på en gata och vi kom till tals med många som vi kunde be för. Jag fick också spela in några videos. En lång basketbollspelare blev helad i ankeln och kunde ta bort sitt stöd. Han blev verkligen lycklig. Nu kunde han spela utan problem.

Vi frågade en person om den hade smärta, men det hade den inte, en man som stod bredvid hade det och frågade varför vi frågade. När jag berättade att vi helade människor genom handpåläggning var han intresserad direkt och jag fick filma för min dokumentär (tyvärr blev det ingen film). Han blev helad och då fanns det någon i samma grupp, som också behövde bli helade, upp till 5 personer. Det blev stor uppståndelse. När vi avslöjade att det var Jesus som älskade dem och hade gjort under, blev de inte så glada, eftersom de var homosexuella. Nara predikade för dem om att Gud inte älskar synden, men syndarna.

Alla sju fick bota sjuka och jag sände iväg dem två och två, efter jag kickstartat två stycken. De två killarna vittnade efteråt att de botat sjuka och lett människor till tro. De använde helandet som ett tecken för att fiska människor. När målet är uppnått, att alla är kickstartade, är det förstås fritt fram att leda människor till tro. Det hade även Karina gjort i hennes team, och en tjej omvände sig från lesbiskhet och lät döpa sig på söndagkvällen (se video).

Dag 2

Peter predikade om dop och jag delade från hjärtat, vikten av att fortsätta förundras över allt Gud gör. Cirka 130 blev döpta på kvällen. Kyrkan har enbart ett dop om året, vilket nog kommer att förändras. 80 var nya i tron. 20 till bestämde sig efter Peters inspirerande predikan.

Beslut om att återkomma snart till Argentina togs. Gud är sannerligen på gång här nu. Flera pastorer önskade vår återkomst. Vi åkte dock därifrån innan lunch tillbaka mot Buenos Aires.
Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.