throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


Leave a comment

A sunbeam. En solstråle.

Click here to read the last poem.

A sunrise from the height

God turned away his face from Jesus, as he hung on the Cross, therefore He can always look at us.

Jesus is the sunrise from the height, which never goes down. Let His sun rays meet your heart and reflect you in the light of His face.

Do not pray
Let your face shine upon us, and be merciful to us,
turn your face to us and give us your peace “.

A sunrise,
from the height
has gone up
and lights up
Now it’s about
that we should dare
let it shine
over us

He has done it!
He lets His sun shine,
the new covenant rests on,
the fact that
He has already done it!

No matter if
we feel bad or good
we are happy or sad
we have done good things
or how we have behaved
no matter if we dare or not

So the sun shines
it has gone up
and it does not go down
there is no night
it’s only day
there is only sunshine
there are no clouds
He shines all the time

Do we dare to stand in His light?
Do we dare to stand in the light of His face?
Do we dare to receive His love?
He lights up
He looks at us
He has turned His face to us
we shall no longer be
A lost generation
We will turn
to God

Do you dare to stand in His light?
Do you dare to receive His love?
Do you dare to be transformed
and become more like Him?
Does not matter how you are
or how you feel.

He has first loved you
He has first loved me
So just stand and receive
and in that love
He sends you out
And me
to give that love
on to others

Luke 1:78-79
Because of the tender mercy of our God,
Whereby the dayspring from on high shall visit us,
To shine upon them that sit in darkness and the shadow of death; To guide our feet into the way of peace.”

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående poem.

En soluppgång från höjden

Gud vände bort sitt ansikte från Jesus, när han hängde på korset, därför kan Han alltid se på oss.

Jesus är soluppgången från höjden, som aldrig går ned. Låt Hans solstrålar träffa ditt hjärta och spegla dig i Hans ansiktes ljus.

Be inte längre
låt ditt ansikte lysa över oss och var oss nådig,
vänd ditt ansikte till oss och ge oss din frid”.

En soluppgång,
från höjden
har gått upp
och lyser
Nu handlar det om
att vi ska våga
låta den lysa
över oss

Han har gjort det!
Han låter sin sol lysa,
det nya förbundet vilar på,
faktumet att
Han redan har gjort det!

Oavsett, om vi känner oss dåliga eller bra
om vi är glada eller ledsna
om vi har gjort bra grejor
eller hur vi har betett oss
om vi vågar eller inte

Så lyser solen
den har gått upp
och den går inte ner
Det finns ingen natt
det är bara dag
det finns bara sol
det finns inga moln
Han lyser hela tiden

Vågar vi stå i Hans ljus?
Vågar vi stå i Hans ansiktes ljus?
Vågar vi ta emot Hans kärlek?
Han lyser
Han tittar på oss
Han har vänt sitt ansikte till oss
vi ska inte längre vara
Ett bortvänt släkte
Vi ska vända oss
till Gud

Vågar du stå i Han ljus?
Vågar du ta emot Han kärlek?
Vågar du bli förvandlad
och bli mer lik Honom?
Spelar ingen roll hur du är
eller hur du känner

Han har först älskat dig,
Han har först älskat mig.
Så bara stå och ta emot
och i den kärleken
sänder Han ut dig
Och mig
till att ge den kärleken
vidare till andra

Luke 1:78-79
“ I kraft av den skall en soluppgång från höjden besöka oss,

för att ljus skall skina över dem
som sitter i mörker
och dödsskugga
och styra våra fötter in på
fridens väg.”

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements


3 Comments

Get to know God. Lär känna Gud.

Click here to read the last poem.

Behold God

Get to know Him
like your Dad,
get to know Him
like your Messiah
get to know Him
like the Eternal –
God.

The key is
to see
To let life
enlighten
the eyes of your heart
then hear
and do

To choose
the good part
at the feet of Jesus
like Mary
and do
like Martha, though
in the power of the Spirit

See the cross
See His deed
It is complete
The covenant is initiated
It is valid
We receive by faith
the blessing thereof

The suffering
His blood
The sacrifice
is pleasing
The resurrection
The victory
The exaltation

You do not have to do anything,
but you want to,
why you do,
like Paul more,
than they all,
but not you,
but grace in you.

Nothing depends on you,
whatever you give,
whatever you pray,
Grace is,
that it depends
on Him and
His completed deed

1 John 2:12-14
I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name’s sake. I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one.

I write unto you, little children, because ye have known the Father. I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående poem.

Beskåda Gud

Lär känna Honom,
som din Pappa,
lär känna Honom,
som din Messias
lär känna Honom,
som den Evige –
Guden.

Nyckeln är
att se
Att låta livet
upplysa
dina hjärtans ögon
sedan höra
och göra

Att utvälja
den goda delen
vid Jesu fötter
som Maria
och göra
som Marta, men
i Andens kraft

Se korset
Se Hans verk
Det är fullbordat
Förbundet är initierat
Det gäller
Vi får av tro
del av välsignelsen

Lidandet
Blodet
Offret
är välbehagligt
Uppståndelsen
Segern
Upphöjelsen

Du behöver inget göra,
men du vill,
därför gör du,
som Paulus mer,
än de alla,
men inte du,
men nåden i dig

Inget beror på dig,
vad du än ger,
vad du än ber,
Utan nåden är,
att det beror
på Honom och
Hans fullbordade verk

1 John 2:12-14
Jag skriver till er, barn: era synder är förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga: ni har besegrat den onde.

Jag har skrivit till er, barn: ni har lärt känna Fadern. Jag har skrivit till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er unga: ni är starka, och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Cliquez ici pour lire le précédent poème.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.


Leave a comment

Time is up? Är tiden slut?

Time is in Gods hands

You cannot kill a christian, you can only change his address. The first Christians knew that. God sends us out, like lambs among the wolves, but He Himself is with us, though we are so afraid. He is no longer the innocent lamb, but the victorious Lion of Judah.

Paul’s example, in the time of the Bible, is good, even for muslims to follow. He sacrificed and risked a good life in worldly eyes. And his life got tough, but Jesus always saved him, until his time was up and it was time to go home.

When the first believers of Jesus Christ, were slaughtered at Colosseum, they were following the example of Daniel’s friends, standing fast on their confession and singing hymns to the Lord, the only One that can save. We, on the other hand, so want to live this life on earth, that we might miss our heavenly destination. The one that keeps his life, shall lose it. The one that loses his life, shall win it.

Don’t be afraid. Remember you are dead and the life you live, Christ lives in you. God wants us to live the length of our days, but leave it in His hands. When you are afraid, you are not abiding in His love and presence. He needs us to confide our lives in His hands and trust Him. Fear is the opposite of faith.

Though do not be stupid.  Don’t run to ISIS areas, if the Lord hasn’t told you that. When you are afraid, you make stupid decisions. Perhaps instead of avoiding the steep, you fall off the cliff. Trust in Him and the work of the cross. He is the One that draws the masterpiece. Keep your faith and hold on to your confession. Who shall we fear? Satan or the One that can save for eternity?

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Tiden ligger i Guds händer

Du kan inte döda en kristen, du kan bara ändra hans adress. De första kristna visste det. Gud skickar ut oss som lamm in bland vargar och Han är själv med oss, men vi är så rädda. Han är inte längre det oskyldiga lammet, men det segrande lejonet av Juda.

Pauls exempel, på Bibelns tid, är bra, även för muslimer att följa. Han offrade och riskerade ett framgångsrikt liv i världens ögon. Hans liv blev tufft, men Jesus räddade alltid honom, tills hans tid var inne och det var dags att åka hem.

När Jesu första lärjungar slaktades på Colosseum, följde de Daniels vänners exempel, vilka stod fast vid sin bekännelse och sjöng psalmer till Herren, den enda som kan frälsa. Vi vill å andra sidan så gärna leva detta liv på jorden, så att vi kanske missar vår himmelska destination. Den som behåller sitt liv, kommer att förlora det. Den som förlorar sitt liv, ska vinna det.

Var inte rädd. Kom ihåg att du är död och livet du lever, lever Kristus i dig. Gud vill att vi ska leva alla våra dagars mått, men våga lämna allt i Hans händer. När du är rädd, håller du dig inte till Hans kärlek och närvaro. Han vill att vi anförtror våra liv i Hans händer och litar på Honom fullt ut. Fruktan är motsats till tro.

Men, var inte dum. Åk inte till ISIS-områden, om Herren inte har sagt det. När du är rädd tar du dåraktiga beslut. Kanske i stället för att undvika stupet, faller du av klippan. Lita på Honom och korsets kraft. Han är den som målar mästerverket. Håll fast vid din tro och din bekännelse. Vem ska vi frukta? Satan eller Den som kan frälsa för evigheten?

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


Leave a comment

Network? Nätverk? Réseaux?

In English, på svenska, en français 

Structure and life?

What structure is applicable? It grows up and a man of structure may probably not detect it, as there are more exceptions than rules. As soon as a strict structure is put on a network or a church, life suffocates. Sometimes like when a frog is boiling slowly and sometimes very quickly.

We believe in networks of simple churches with living stones that follow Jesus. It’s about people of flesh and blood who breathe and believe in the Son of Man of flesh and bone.

But how does it actually work? What structure should it be? We see an organic church and network, which works from the vision of a starfish as opposed to an octopus. In a starfish, all knowledge is decentralized in every limb, but in an octopus, everything is controlled from the head above (see previous blog posts).

It is important to provide space for life. Life with God will be lived and not structured. Of course, routines for devotion are good and beneficial, but if they take over, then it’s time to lay down and let life flow in the pace and power of the Holy Spirit.

It’s about bringing together people and making relationships grow and deepen. So the networks do not rest on a predetermined structure, but depend on the depths of the in-depth relationships between devoted disciples of Jesus Christ, the living God.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Struktur och liv?

Vilken struktur gäller? Den växer fram och en strukturnisse kan antagligen inte skönja den, då det finns fler undantag än regler. Så fort en strikt struktur sätts på ett nätverk eller en kyrka, kvävs livet. Ibland som när en groda kokas långsamt och ibland väldigt snabbt.

Vi tror på nätverk av enkla församlingar med levande stenar som följer Jesus. Det handlar om människor av kött och blod, som andas och tror på Människosonen av kött och ben.

Men hur fungerar det egentligen? Vilken struktur ska det vara? Vi ser en organisk kyrka och nätverk, som fungerar utifrån visionen med en sjöstjärna i motsats till en bläckfisk. I en sjöstjärna finns all kunskap decentraliserad i varje lem, men i en bläckfisk styrs allt uppifrån huvudet (se tidigare blogginlägg).

Det är viktigt att ge utrymme för livet. Livet med Gud ska levas och inte struktureras. Självklart kan rutiner för andakter underlätta, men när de tar över, är det dags att lägga ner och åter låta livet flöda i den Helige Andes takt och kraft.

Det handlar om att föra samman människor och låta relationer växa fram och djupna. Så nätverken vilar inte på en förutbestämd struktur, utan beror på djupet av de ingående relationerna mellan hängivna lärjungar till Jesus Kristus, den levande Guden.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Structure et vie?

Quelle structure est applicable? Elle grandit et un homme de structure peut probablement ne pas la détecter, car il y a plus d’exceptions que de règles. Dès qu’une structure stricte est mise dans un réseau ou une église, la vie étouffe. Parfois, c’est comme lorsque l’on fait bouillir une grenouille lentement et parfois très rapidement.

Nous croyons en des réseaux d’églises simples avec des pierres vivantes qui suivent Jésus. Il s’agit de personnes de chair et de sang qui respirent et croient au Fils de l’homme de chair et d’os.

Mais comment cela fonctionne-t-il réellement? Quelle structure devrait-elle être? Nous voyons une église organique et un réseau qui reposent sur la vision d’une étoile de mer contrairement à une pieuvre. Dans une étoile de mer, toute connaissance est décentralisée dans chaque membre, mais dans une pieuvre, tout est contrôlé par la tête au dessus (voir le publication précédent).

Il est important de créer de l’espace pour la vie. La vie avec Dieu sera vécue et non structurée. Bien sûr, les routines de dévouement sont bonnes et bénéfiques, mais si elles prennent le contrôle il est temps de s’abandonner et de laisser la vie couler dans le rythme et la puissance du Saint-Esprit.

Il s’agit de rassembler les gens et de permettre que leur relations grandissent et s’approfondissent. Ainsi, les réseaux ne s’appuient pas sur une structure prédéterminée, mais dépendent des profondeurs des relations approfondies entre les disciples dévoués de Jésus-Christ, le Dieu vivant.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.

 


Leave a comment

The Bible opens. Bibeln öppnas. La Bible s’ouvre.

In English, på svenska, en français. 

Revelation

Paul received a revelation, from Jesus Christ Himself. He tells about it in Galatians. If we follow Paul’s footsteps, should we also expect it? Yes, definitely, we will have revelations, but within the Word and the Spirit, which is ONE. The word is God’s already written and ever-assembled canon.

Receiving revelations from God is necessary, because the Word is not any book, and Christianity is not a religion. It’s about a life and a relationship with God, through Jesus Christ in the Spirit. You can not read the Bible straight up and down without the Spirit. It is sealed and opened by the Lamb that was slaughtered, Jesus Christ.

Galatians 1: 6-9
I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel— not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preached to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again: If anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed.

However, the great minister and apostle Paul, also warns us that we will not even listen to him, if what he preaches is another gospel. It is of utmost importance that the gospel of Jesus Christ be kept pure. The good news should not be distorted, or changed, but always needs to be revealed.

Be alert, so that you do not listen to another gospel, through prophets and teachers preaching their own revelations. Even me, Peter, Torben or anyone else in the movement “Last Reformation,” but preaching another gospel than the Bible describes, do not listen, but close your ears!

We are all called to be awake and we can all hear God. The Spirit is our primary teacher and you do not need someone else to teach you. However, the minister gifts exist to equip the body, but each one has responsibility for what one listens to and what one takes in. We have all recieved the anointing, once and for all, and through it we can discern what is right and what is wrong.

Let no movement or church become a sect, where you follow leaders who are not accountable to anyone, or do not live heart to heart with the brothers. Grow your personal relationship with Jesus, especially, so that He can reveal Himself to you. But do not let it be new revelations, outside of God’s already written words. Let it be the Holy Spirit, which opens the Scriptures for you, so that you can live well and make the right decisions.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Uppenbarelse

Paulus fick en uppenbarelse, från Jesus Kristus själv. Han berättar om den i Galatiebrevet. Om vi följer Paulus fotspår, ska vi också förvänta oss det? Ja, absolut ska vi få uppenbarelser, men inom ramen för Ordet och Anden, vilka är ETT. Ordet är Guds redan skrivna och för alla tider sammansatta kanon.

Att få uppenbarelser från Gud är nödvändigt, eftersom ordet inte är en bok, vilken som helst och kristendomen inte är en religion. Utan det handlar om ett liv och en relation med Gud, genom Jesus Kristus i Anden. Det går inte att läsa Bibeln rakt upp och ner utan Anden. Den är förseglad och öppnas av Lammet som blev slaktat, Jesus Kristus.

Galatians 1:6-9
Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu igen: om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse.

Dock varnar även, den store predikanten och aposteln Paulus oss, för att vi inte ens ska lyssna på honom, om det han predikar är ett annat evangelium. Det är av yttersta vikt att evangelium om Jesus Kristus bevaras rent. De goda nyheterna ska inte förvanskas, eller förändras, men behöver alltid bli uppenbarat.

Var vaken så att du inte lyssnar till ett annat evangelium, genom profeter och lärare som predikar egna uppenbarelser. Det må bara jag, Peter, Torben eller någon annan inom rörelsen “Last reformation”, men predikas ett annat evangelium än Bibeln beskriver, så lyssna inte, utan dra öronen åt dig!

Vi är alla kallade att vara vakna och vi kan alla höra Gud. Anden är din främsta lärare och du behöver inte någon annan som undervisar dig.  Tjänstegåvor finns dock för att utrusta kroppen,  men var och en har ett ansvar för vad vi lyssnar på och vad vi tar in. Vi har nämligen alla fått smörjelsen, en gång för alla, och genom den, kan vi urskilja, vad som är rätt och vad som är fel.

Låt ingen rörelse eller kyrka, bli en sekt där vi följer ledare, som inte står till svars inför någon, eller inte lever hjärta till hjärta med bröderna. Odla framförallt din personliga relation till Jesus, så att Han kan uppenbara sig för dig. Låt det dock inte vara nya uppenbarelser, utanför Guds redan skrivna ord. Utan låt det vara den Heliga Anden, som öppnar skriften för dig, så att du  kan leva väl och ta rätta beslut.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Révélation

Paul a reçu une révélation, de Jésus-Christ lui-même. Il en parle dans Galates. Si nous suivons les traces de Paul, devrions-nous aussi l’attendre? Oui, définitivement, nous aurons des révélations, mais l’un et l’autre la Parole et l’Esprit, font UN. La Parole de Dieu est déjà écrite et à jamais assemblée en canon.

Recevoir des révélations de Dieu est nécessaire, car la Parole n’est pas un livre, et le christianisme n’est pas une religion. Il s’agit d’une vie et d’une relation avec Dieu, par Jésus-Christ en Esprit. Vous ne pouvez pas lire la Bible de haut en bas sans l’Esprit. Il fut scellé et ouvert par l’Agneau immolé, Jésus-Christ.

Galates 1:6-9
Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. Non pas qu’il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l’Évangile de Christ. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème! Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu’un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème!

Cependant, le grand ministre et apôtre Paul nous prévient aussi de ne pas écouter si ce qu’il prêche est un autre évangile. Il est de la plus haute importance que l’évangile de Jésus-Christ soit gardé pur. La bonne nouvelle ne doit pas être déformée ou modifiée, mais doit toujours être révélée.

Soyez vigilant, afin que vous n’écoutiez pas un autre évangile, par des prophètes et des enseignants qui prêchent leurs propres révélations. Moi même, Peter, Torben ou quelqu’un d’autre dans le mouvement ” La Dernière Réforme”, si nous prêchons un autre évangile que la Bible décrit, n’écoutez pas, mais fermez vos oreilles!

Nous sommes tous appelés à être éveillés et nous pouvons tous entendre Dieu. L’Esprit est notre principal enseignant et vous n’avez pas besoin de quelqu’un d’autre vous enseigne. Cependant, les cadeaux des ministères existent pour équiper le corps, mais chacun est responsable de ce qu’il écoute et de ce qu’il prend. Nous avons tous reçu l’onction, une fois pour toutes, et à travers elle, nous pouvons discerner de ce qui est juste de ce qui est faux.

Ne laissez aucun mouvement ou église devenir une secte, où vous suivez les dirigeants qui ne sont pas redevables envers quiconque, ou qui ne vivent pas de cœur avec les frères. Développez votre relation personnelle avec Jésus, particulièrement, afin qu’il puisse se révéler à vous. Mais ne laissez pas de nouvelles révélations, en dehors des mots déjà écrits de Dieu. Laissez-le être l’Esprit Saint, qui vous ouvre les Écritures, afin que vous puissiez vivre et prendre les bonnes décisions.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.


Leave a comment

Guardians of the galaxy

Fellowship

During one of our recent flights, somewhere in the world, I watched the film “Guardians of the galaxy” and God gave me a lesson and a message about fellowship.

Ego was god and searched for other life, somewhere in the huge universe, and found it, but then realized he was above it, the mere mortal life. He considered his own greatness and powers, and he saw that the meaning was to let everything become him, in the total universe. And he was willing to do anything for it to happen, even kill. He despised mortal humans.

God Almighty, on the other hand, is love and wishes to have fellowship with man and made him in His image. Though the purpose is to become more like Jesus, it’s still a variety of human siblings, in a family. The purpose is fellowship in love, which make you one. As God is one but three, we are one in Him, though we are not extinguished. He loves each one of us. We are His creations. He breathed His love, within us all, each and everyone.

The guardians of the galaxy are a family, which stick together. They grow up and they bond step by step. Of coarse, you get to know someone, one step at a time. You discern how open and transparent you can be. Your inner most being, isn’t a can of intestines, to throw out on the table. You are valuable and your person is a treasure, that you piece by piece, or pearl by pearl, share with those you trust.

We are one in Christ, as Jesus is one with the Father. We are one in God. We are dead to our old lives, our independent ego-lives, but we are new creations in Him and even the life we live, He lives in us. Because we are one, you can’t separate our new life from Him. If we take our own decisions, independent, we loose the eternal life and live the old life, which leads to perdition. But if we lose our ego-lives, we win our soul and eternal unchangeable life.

In this fellowship, which is called The Church, we aren’t only to depend on Jesus, but let ourselves be interdependent on each other. And let the fruit of the Spirit grow in us, in the midst of our fellowship, as His Church. We are to bond, connect, be together, spend time, be one and transparent. Be who we are, stick together, be family and grow up. Do you want to be a part of this? I do!

Let us bond, spending time together, get to know each other, trust each other. Let God transform us through His life and love. We are not alone, we have Him and we have each other, and we have a mission. He transforms us to His image and puts the same love for each other, that He has and for the lost world. As the guardians of the galaxy has a mission together, we also have. They were guarding the galaxy and we are to go out and win the lost eternal souls for Jesus.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Gemenskap

Under en av våra flygresor nyligen, någonstans i världen, tittade jag på filmen “Galaxens väktare” och Gud gav mig en lektion och ett budskap om gemenskap.

Ego var gud och sökte efter annat liv, någonstans i enorma universum, och fann det, men insåg då att han var över det, det dödliga livet. Han betänkte sin egen storhet och makt, och han såg meningen, att låta allt bli honom, i hela universum. Och han var villig att göra vadsomhelst, till och med att döda, för att förverkliga det. Han föraktade dödliga människor.

Gud den Allsmäktige är å andra sidan kärlek och önskar att ha gemenskap med människan och göra henne till Sin avbild. Även om syftet är att bli mer lik Jesus, är det fortfarande en mängd olika syskon i en familj. Syftet är gemenskap i kärlek, vilket förvandlar oss till ett. Som Gud är en och tre, är vi ett i Honom, även om vårt liv inte förintas. Han älskar var och en av oss. Vi är Hans skapelser. Han andades in Sin kärlek i oss alla, var och en.

Galaxens väktare är en familj som håller ihop. De växer upp och de knyter an till varandra, steg för steg. Naturligtvis lär du känna någon, ett steg i taget. Du inser hur öppen och transparent du kan vara. Ditt innersta väsen, är inte en burk inälvor, att kasta ut på bordet. Du är värdefull och din person är en skatt, som du delar ut lite i taget eller pärla efter pärla, med dem du litar på.

Vi är ett i Kristus, såsom Jesus är ett med Fadern. Vi är ett i Gud. Vi är döda, ja till våra gamla liv, våra självständiga ego-liv, men vi är nya skapelser i Honom och även livet vi lever, lever Han i oss. Eftersom vi är ett, kan vi inte skilja vårt nya liv från Honom. Om vi ​​tar egna oberoende beslut, förlorar vi det eviga livet och lever det gamla livet, som leder till fördärv. Men om vi förlorar våra ego-liv, vinner vi vår själ och evigt oförgängligt liv.

I det här gemenskapen, som kallas kyrkan, är vi inte bara beroende av Jesus, utan gör oss beroende av varandra. Och låter Andens frukt växa i oss, mitt i vår gemenskap, som Kristi kyrka. Vi ska relatera, knyta an, vara tillsammans, spendera tid, vara ett och transparenta. Vara de vi är, hålla ihop, vara familj och växa upp. Vill du vara en del av detta? Det vill jag!

Låt oss bindas samman, spendera tid tillsammans, lära känna varandra, lita på varandra. Låt Gud förvandla oss genom Sitt liv och kärlek. Vi är inte ensamma, vi har Honon och vi har varandra, och vi har ett uppdrag. Han förvandlar oss till Sin avbild och lägger Sin kärlek för var och en i våra hjärtan, precis som Sin kärlek  för de förlorade. Liksom galaxens väktare har ett uppdrag tillsammans, har vi det med. De vaktar galaxen, vi går ut och vinner de förlorade eviga själarna för Jesus.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


Leave a comment

Gods goodness is here. Guds godhet är här.

Time for the goodness of God

Tears flowed out of my eyes and wet the cheeks. God touched me at the very heart, when the below Bible verse struck me, in my inner most being, during my morning devotion.

God wants to hit the bulls eye, in this time, with His kindness, in people’s hearts. His grace is poured out, to work from within our hearts.

Luke 4:19
and proclaim a year of grace from the Lord.

Lift your eyes, God’s church

What are we doing in the church? We are fighting about the doctrine and forgetting the life. We turn our eyes inward and forget the blind humanity, heading towards the dungeon, into a pitch black darkness. Moses came with the law, but Jesus came with grace and truth. We have no right to keep the truth, or the life it gives, to ourselves. We must pass on what we have received for free.

“Let the sacrificial lamb of God, enjoy the fruit of His sufferings.”

It’s not about the letter that kills, but about the Spirit that gives life. It is life, the eternal, which we will live and generously pass on. It is not about a new law with new rules, but of a divine life, with God, where we test what is dear to the Lord. But of course within the frame of the Word, since the Word and the Spirit are in unity. We follow the peace He willingly gives us.

What does God want? He wants us to set the captives free, open the eyes of the blind and give the oppressed freedom. The end of the law is in Him, as is the devils era. Jesus has paid the price of the world’s sin and disease. It’s done! He has won the victory. He was dead, but behold, He lives. The name of Jesus, is the key we use, to put God’s hand in motion, so that the victory on the cross gets full effect. The church of God arise and set this generation free.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Tid för Guds godhet

Tårar trängde ut ur mina ögon och vätte kinderna. Gud berörde mig i mitt innersta, när nedan bibelord, träffade mitt hjärta, under min morgonandakt.

Gud vill i denna tid, med sin godhet, träffa prick, i människors hjärtan. Hans nåd är utgjuten, för att inifrån arbeta i våra hjärtan.

Luke 4:19
och förkunna ett nådens år från Herren.

Lyft blicken, Gud församling

Vad håller vi på med i kyrkan? Vi strider om läran och glömmer livet. Vi vänder blicken inåt och glömmer den blinda mänskligheten, på väg mot stupet, in i ett nattsvart mörker. Mose kom med lagen, men Jesus kom med nåden och sanningen. Vi har ingen rätt att hålla sanningen, eller livet det ger, för oss själva. Vi måste ge vidare, det vi har fått oförtjänt.

“Låt Guds offerlamm, få njuta frukten av sitt lidande.”

Det handlar inte om bokstaven som dödar, men om Anden som ger liv. Det är livet, det eviga, som vi ska leva och generöst ge vidare. Det handlar inte om en ny lag med nya regler, men om ett gudomligt liv, i och med Gud, där vi prövar vad som är Herren kärt. Men naturligtvis inom Ordets ram, då Ordet och Anden är ett. Vi följer friden Han villigt ger oss.

Vad vill Gud? Han vill att vi sätter de fångna fria, öppnar de blindas ögon och ger de förtryckta frihet. Lagens slut är i Honom, såsom djävulens era. Jesus har betalt priset för världens synd och sjukdom. Det är fullbordat! Han har vunnit seger. Han var död, men se, Han lever. Namnet Jesus är nyckeln vi använder, för att sätta Guds hand i rörelse, så att segern på korset får full effekt. Guds församling res dig i denna tid och sätt vår generation i fri.

<em>Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.