throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


Leave a comment

You ought to be teachers. Ni borde vara lärare. 

Hebrews 5:11 – 6:1
Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing.

For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again which be the first principles of the oracles of God; and are become such as have need of milk, and not of strong meat. For every one that useth milk is unskilful in the word of righteousness: for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil.

Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection; not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God,

A Bible teacher should teach others how to teach. Of course the startkit for a new believer is to be shown how to read the bible, but after learning the basics you should keep on study unto perfection. There’s more than basic instructions for a Christian. And it’s not about just head knowledge but revelation that gives life. After you have become a disciple and learnt how to read the Bible and talk to God. You should yourself start making disciples and teach them the basics.

Anyhow the point I want to make is that the minister gift “teacher”, according to the letter to the Ephesians 4:1, should not spoon feed the small “sparrows”, but teach them how to teach the Bible to others. It’s all about the whole body of Christ maturing to full height.

Hebreerbrevet 5:11 – 6:1
Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara, eftersom ni har blivit så tröga att lyssna.

Ty fast ni för länge sedan borde ha varit lärare, behöver ni någon som undervisar er igen i de första grunderna av Guds ord. Ni behöver mjölk, inte fast föda. Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont.

Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud,

En bibellärare bör lära andra hur de i sin tur ska lära andra. Självklart är starten att visa hur man läser bibeln, men efter att ha lärt dig grunderna, borde du fortsätta att studera till perfektion. Det finns mer än grunder i Bibeln för en kristen. Och det handlar inte bara om intellektuell kunskap, utan om uppenbarelse som ger liv. Efter att du börjat följa Jesus och lärt dig att läsa bibeln och prata med Gud, bör du själv göra lärjungar och lära dem grunderna.

Det jag vill belysa är att tjänstegåvan “lärare”, enligt Efesiebrevet 4:11, inte ska mata de “små sparvarna” med sked, men istället lära dem hur man lär ut Bibeln till andra. Det handlar om att hela Kristi kropp växer upp till full höjd i Kristus.


Leave a comment

Drömmar som uppfylls. Dreams that come true. Des rêves remplies.

Drömmar som blir verklighet

Är det viktigt att drömma? Är det betydelsefullt att drömmar blir verklighet? Ja, det beror på var drömmarna kommer ifrån och vad de innehåller. Vi kan dagdrömma för att vi inte står ut med våra liv och det kallas verklighetsflykt. Drömmar som kommer från Gud, är däremot viktiga att hålla fast vid och se förverkligas, när tiden är inne. Jag tror att Gud lägger drömmar eller planer i våra hjärtan. Dessa drömmar eller planer är som bilder på en ny verklighet. Drömmar som inte suddas ut med tidens tand, kan vara planer Gud planterat i våra hjärtans djup.

När jag nyligen jubilerade och fyllde 50 år manade Gud mig att se över mina drömmar, vilket gav mig en längtan att se dem uppfyllas. Det var både små och stora, enkla att förverkliga och svårare beroende av andra. Jag har tagit upp franskan igen, önskat mig en fin ring av min älskade och sett teater med kända skådespelare. Det mest utmanande är dock att jag lättar ankare och fäller upp seglet ut på okända vatten. Istället för att gå till jobbet som anställd 8 till 17, ställer jag mig vid Peters sida och tjänar Gud på heltid. En över tjugo år gammal dröm blir nu verklighet.

Är det viktigt att låta drömmar går i uppfyllelse? Jag tror det finns en vishet här. Låt oss börja lyssna på våra hjärtan. Jag erfar ett välbehag från Gud och känner mig som en blomma som får vatten och sträcker sig mot skyn full av liv och skönhet. Låt oss inte stympa drömmen eller visionen Gud har gett åt oss sina barn.  Bär du på en dröm, som inte lämnar dig? Jag tror Gud vill och kan ge dig vishet och visshet när tiden är inne och vad du ska göra för att se din dröm bli verklighet.

Dreams come true

Is it important to dream? Is it significant that dreams become true? Yes, it depends on where the dreams come from and what it contains. We can daydream because we can not stand our lives and it is called escapism. Dreams that come from God is however important to hold on to and see realised, when the time comes. I believe God puts dreams or plans in our hearts. These dreams or plans is images of a new reality. Dreams that are not erased by the ravages of time, may be the plans God planted in our hearts deep.

When I recently celebrated a jubile and turned 50, God called me to revise my dreams, which gave me a desire to see them fulfilled. It was both small and bog, simple to implement and harder dependant on others. I have taken up French again, wished me a nice ring from my beloved and seen theater with famous actors. The most challenging is that I ease anchors and lift up the sail into uncharted waters. Instead of going to work as an employee 8 to 5, I stand at Peter’s side and serve God full time. A twenty year old dream becomes true.

Is it important to let dreams come true? I think there is a wisdom here. Let’s start listening to our hearts. I experience the pleasure of God and feel like a flower receiving water and stretching towards the sky full of life and beauty. Let us not mutilate the dream or the vision God has given to us His children. Do you carry a dream that doesn’t leave you? I believe God wants and can give you wisdom and certainty when the time is right and what to do to make your dream come true.

Les rêves se réalisent

Est-il important de rêver? Est-il important que les rêves deviennent réalité? Oui, cela dépend de l’endroit où les rêves viennent et ce qu’il contient. Nous pouvons rêver que nous ne pouvons pas rester avec nos vies et il est appelé évasion. Les rêves qui viennent de Dieu, il est toutefois important de tenir et de voir la réalité, le moment venu. Je crois que Dieu met des rêves ou des plans dans nos cœurs. Ces rêves ou des plans est que les images d’une nouvelle réalité. Les rêves qui ne sont pas effacés par les ravages du temps, peut-être les plans de Dieu planté dans nos cœurs profonds.

Quand je récemment à célébré mon 50e anniversaire Dieu m’a appelé à réviser mes rêves, ce qui m’a donné le désir de les voir remplies. Il était à la fois petits et grands, simples à mettre en œuvre et plus difficile dépendant des autres. Je repris française encore, m’a souhaité une belle bague et vu théâtre avec des acteurs célèbres. Le plus difficile est que je soulage les ancres et en soulevant le voile dans des eaux inconnues. Au lieu d’aller travailler comme un employé 8 à 17, je pense aux côtés de Peter servir Dieu à temps plein. A vingt ans rêve devient une réalité.

Est-il important de laisser les rêves deviennent réalité? Je pense qu’il ya une sagesse ici. Commençons l’écoute de nos cœurs. Je ressens le plaisir de Dieu et se sentir comme une fleur recevant de l’eau et d’étirement vers le ciel plein de vie et de la beauté. Ne nous laissons pas mutile le rêve ou la vision que Dieu nous a donné à ses enfants. Portez-vous un rêve qui vous ne laisse pas? Je crois que Dieu veut et peut vous donner la sagesse et de certitude quand le temps est juste et ce qu’il faut faire pour que votre rêve devienne réalité.

 


Leave a comment

Var varsam med dina ord. Be careful with what you say.

Var varsam med dina ord

de kan stinga som svärd

de kan vridas om i hjärtat som ett tveeggat svärd 

de kan dra ut någon i köttet

det kan ge risk för hämnd 

de kan vara ord i rätt tid

de kan vara som honung

de kan vara som vatten på en torr buske

de kan uppmuntra

de kan lyfta

de kan vara droppen, som får bägaren att rinna över

de kan vara som ett ständigt takdropp

Vad vill du med dina ord? 

Vill du att de ska utföra det de är utsända till, som när Gud talar? Vi ska ju härma honom.  

Vill du vara tanklös eller vill du se resultat? 

Villl du vandra i sanning och i kärlek?

Var varsam med dina ord

de kan lyfta

de kan stjälpa

de kan rädda

de kan inspirera

till omvändelse 

till att orka vidare 

till att välja rätt 

de kan få dig att känna dig omsluten och älskad!

Gör som Gud Fadern tala av hjärtat 

med både tanke och känsla bakom

Proverbs 12:18

Ord från en tanklös

kan hugga som svärd,

de visas tunga ger läkedom.

Proverbs 15:23

En man blir glad

när han kan ge svar,

hur gott är inte ett ord i rätt tid.

Proverbs 12:18

There is one whose rash words are like sword thrusts,

but the tongue of the wise brings healing.

Proverbs 15:23

To make an apt answer is a joy to a man,

and a word in season, how good it is!

Be careful with your words 

they can sting like swords 

they can be turned on in the heart as a double-edged sword 

they can pull someone in the flesh 

it may present a vengeance 

they can be words in time 

they can be like honey 

they can be like water in a dry bush 

they can encourage 

they can lift 

they may be the straw that breaks the camel’s back 

they may be as constantly dripping 

What do you want with your words? 

Do you want them to do what they are posted to as when God speaks? We’re supposed to imitate him. 

Do you want to be thoughtless or do you want to see results? 

Will you walk in truth and in love? 

Be careful with your words 

they can lift 

they can overturn 

they can save 

they can inspire 

to repentance 

that hurricanes further 

to select the correct 

They can make you feel surrounded and loved! 

Do as God the Father speak of the heart with 

both thought and feeling behind