throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Faith in Christ. Tro på Jesus.

Click here to read the next post in the series.

Faith in Jesus Christ

Do you believe in Jesus? It is a question you can answer in different ways and also mean different things. Faith in Jesus is a conviction of what we hope and a certainty about what we do not see.

The faith of the Bible is no preoccupation of facts, but a gift from the God of heaven. A gift of grace that transforms our hearts and gives us eternal life. Even the devil and his demons believe in God, but that does not help them. God exists, whether we believe or not. But how can we know that we believe in accordance with the Bible’s definition of faith?

When you have the kind of faith of God in your heart, the Holy Spirit moves in and builds a home. You notice it by receiving a testimony in your heart that you are a child of God. You only know that you know you are God’s son or daughter. Your human reborn spirit and the Holy Ghost, say the same thing that you are the child of God.

As a believer, you can notice that the Spirit confirms or warns of things in your life. He can guide you and me by giving us a prompting in our heart. Sometimes He gives light to the bible word and it seems written perfect for our situation today. Other times He works in our will or in our deed, so that His good will takes place. You may find that you want to refrain from some things you did before and instead start doing things you’ve never done before. It is His grace that works in us newborns.

Faith is a conviction in the heart, a certainty about what we do not see. It is not insecure or weak. Though we are weak and fragile vessels, but faith is strong and leaning toward God and the promises of the Bible. Thanks Jesus that you opened my eyes and saved me. Thanks Jesus for everlasting life. Thanks Jesus for the faith you gave me that now overcomes everything and is my ticket into heaven one day.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa nästa inlägg i serien.

Tro på Jesus Kristus

Tror du på Jesus? Det är en fråga man kan besvara på olika sätt och även mena olika saker. Tron på Jesus är en övertygelse om det vi hoppas och en visshet om det vi inte ser.

Bibelns tro är inget försanthållande av fakta, men en gåva från himlens Gud. En gåva av nåd, som förvandlar våra hjärtan och ger oss evigt liv. Även djävulen och hans demoner tror på Gud, men inte hjälper det dem. Gud finns oavsett om vi tror eller inte. Men hur kan vi veta att vi tror i enlighet med bibelns definition av tro?

När du har Guds slags tro i ditt hjärta, flyttar den Helige Ande in och bygger bo. Du märker det genom att du får ett vittnesbörd i ditt hjärta, att du är ett Guds barn. Du bara vet att du vet att du är Guds son eller dotter. Din mänskliga pånyttfödda ande och den Helige Anden, säger samma sak att du är Guds barn.

Som troende kan du märka att Anden bekräftar eller varnar för saker i ditt liv. Han kan leda dig och mig genom att ge oss maningar i hjärtat. Ibland ger Han ljus över bibelordet och det tycks skrivet perfekt för vår situation idag. Andra gånger arbetar Han i vår vilja eller i vår gärning, så att Hans goda vilja sker. Du kan upptäcka att du vill avstå från vissa saker du gjorde förut och istället börjar göra saker du aldrig gjort innan. Det är Hans nåd som verkar i oss pånyttfödda människor.

Tron är en övertygelse i hjärteroten, en visshet om det vi inte ser. Det är inget osäkert eller svagt. Vi är svaga och bräckliga kärl, men tron är stark och lutar sig mot Gud och löftena i bibeln. Tack Jesus att du öppnade mina ögon och frälste mig. Tack Jesus för evigt liv. Tack Jesus för tron du gav mig och som nu övervinner allt och är min biljett in i himlen en dag.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements


Leave a comment

The ransom is paid. Lösensumman är betald.

You are free

The ransom is paid setting the captives free. Jesus is the Son of God and in the same time the Son of man. As a man he could die for us, as God He could make a covenant with God. The thing that made him approved, was that he never sinned, though tested in everything.

No one can add anything and no one should take away anything from the perfect sacrifice of Christ. It is finished and it is complete. Only Jesus was the spotless lamb of God that qualified. He is the lamb of God that takes away the Sin.

His blood doesn’t cover the Sin, but takes it away completely and make us whole and white as snow. Not because of our goodness or something we did, but because of His mercy and grace. And His compassion is new every morning. We can always count on Him, whatever wrong we continue in doing.

We just fall on our faces and acknowledge His deed on Calvary. We give Him all the glory when believing in Him and what He did once and for all. We were prisoners and captive in the darkness. But the price is paid, the ransom is given and we are all set free.

Let’s fly out of our cage into our nest and then continue to enjoy the ride.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Du är fri

Lösensumman är betald, som sätter fångarna fria. Jesus är Guds Son och på samma gång Människosonen. Som en man kunde han dö för oss, som Gud kunde Han skapa ett förbund med Gud. Det som gjorde honom godkänd, var att han aldrig syndade, men prövades i allt.

Ingen kan lägga till någonting och ingen bör ta bort någonting från Kristi fullkomliga offer. Det är klart och komplett. Endast Jesus är Guds fläckfria lamm som kvalificerade sig. Han är Guds offerlamm som tar bort världens synd.

Hans blod övertäcker inte synden, men utplånar den och gör oss hela och vita som snö. Inte för vår godhet eller något vi gjort, utan beroende på Hans barmhärtighet och nåd. Hans förbarmande är ny varje morgon. Vi kan alltid räkna med Honom, oavsett vad vi fortsätter att göra fel.

Vi faller bara på vårt ansikte och erkänner Hans gärning på Golgata. Vi ger Honom all ära, när vi tror på Honom och på vad Han en gång för alla gjorde. Vi var fångar fängslade i mörkret. Men priset är betalt, lösensumman är given och vi är alla köpta fria.

Låt oss flyga ut ur vår fängelsehåla, till vårt näste och sedan fortsätta att njuta av färden.
Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


Leave a comment

Battle in our minds. Strid i våra sinnen.

In English, på svenska, bientôt corrigé en français.

A battle in our minds

The battle is in our minds. The god of this world, satan, disguises himself as an angle of light and tries to seduce us. But we have arms with divine power to demolish strongholds. We are as pure virgins to be married to Christ and not another Jesus, with another spirit or gospel. We need to discern who and what message we are listening to and in what spirit it is spoken.

There is a battle going on in our minds concerning our thoughts. So we are to take every thought and put it under the obedience of Christ. We need not to polish our arms but use them demolishing strongholds. There is a right knowledge of God to take part of and a pure devotion to Christ to keep to.

There has always been wolves amongst the true lambs and already in the time of the Bible ”super apostles”. There are signs of real apostles such as miracles and wonders and how you are treated by them is crucial. Is it like a father to his children? Or are you slapped in your face, enslaved and thus controlled? Is it a message of peace transmitted in love? For God is a God of love and peace.

Siblings, please discern and don’t put up with any wrong teaching or leading. What is the heart behind? Is the teaching the same as the life lived? Is it pure love? Is it perfect peace? Is the Holy Spirit prompting you in your spirit and confirming the message or the actions?

Let us stay pure as doves and cunning as serpents. Shall we?

2 Corinthians 10:3-6
For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ, being ready to punish every disobedience, when your obedience is complete.

2 Corinthians 11:2-6
For I feel a divine jealousy for you, since I betrothed you to one husband, to present you as a pure virgin to Christ. But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. For if someone comes and proclaims another Jesus than the one we proclaimed, or if you receive a different spirit from the one you received, or if you accept a different gospel from the one you accepted, you put up with it readily enough. Indeed, I consider that I am not in the least inferior to these super-apostles. Even if I am unskilled in speaking, I am not so in knowledge; indeed, in every way we have made this plain to you in all things.

2 Corinthians 12:12
The signs of a true apostle were performed among you with utmost patience, with signs and wonders and mighty works.

2 Corinthians 13:11-14
Finally, brothers, rejoice. Aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace; and the God of love and peace will be with you. Greet one another with a holy kiss. All the saints greet you. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Striden om våra sinnen

Kampen står i vårt sinne. Denna världens gud, satan, förklär sig till en ljusets ängel och försöker bedra oss. Men vi har vapen med gudomlig kraft att bryta ner fästen. Vi är som rena jungfrur trolovade till Kristus och inte till en annan Jesus, med en annan ande eller annat evangelium. Vi måste urskilja vem vi lyssnar på, till vilket budskap och i vilken ande.

Det finns en strid, som pågår i våra sinnen, om våra tankar. Så vi ska ta varje tanke och lägga den under Kristi lydnad. Vi behöver inte polera våra vapen, men använda dem att bryta ner fästen. Det finns en rätt kunskap om Gud att ta del av och en ren hängivenhet för Kristus att hålla sig till.

Det har alltid varit vargar bland lammen och redan i Bibelns tid “super apostlar”. Det finns tecken på riktiga apostlar, såsom mirakel och underverk. Hur du behandlas av dem är också avgörande. Är det som en far till sina barn? Eller slår de dig i ansiktet, gör dig till en slav och därmed kontrollerar dig? Är det ett budskap om frid som ges i kärlek? Gud är nämligen en Gud av kärlek och frid.

Syskon, urskilj och acceptera inte fel undervisning eller ledning. Vad är hjärtat bakom? Är undervisningen detsamma som livet de lever? Är det ren kärlek? Är det perfekt frid? Bekräftar den Helige Anden i din ande budskapet eller handlingarna?

Låt oss vara rena som duvor och sluga som ormar. Ska vi?

2 Corinthians 10:3-6
För även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus, och vi är beredda att straffa all olydnad så snart er lydnad blivit fullständig.

2 Corinthians 11:2-6
eftersom jag brinner för er med Guds iver. Jag har trolovat er med en enda man, Kristus, och vill föra fram en ren jungfru till honom. Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa “superapostlar”. Även om jag inte är någon vältalare saknar jag inte kunskap, och den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er.

2 Corinthians 12:12
Det som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet, genom tecken, under och kraftgärningar.

2 Corinthians 13:11-13
Till sist, bröder: var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då ska kärlekens och fridens Gud vara med er. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla de heliga hälsar till er. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Une bataille dans nos pensées

La bataille est dans nos esprits. Le dieu de ce monde, satan, se déguise en angle de lumière et tente de nous séduire. Mais nous avons des armes avec le pouvoir divin pour démolir les forteresses. Nous sommes en tant que vierges pures pour être mariées à Christ et non à un autre Jésus, avec un autre esprit ou un autre évangile. Nous devons discerner qui et quel message nous écoutons et dans quel esprit il est parlé.

Il y a une bataille dans nos esprits concernant nos pensées. Nous devons donc prendre chaque pensée et la mettre sous l’obéissance du Christ. Nous n’avons pas besoin de polir nos armes, mais de les utiliser pour démolir des forteresses. Il y a une bonne connaissance de Dieu à laquelle prendre part et une pure dévotion au Christ à suivre.

Il y a toujours eu des loups parmi les vrais agneaux et déjà à l’époque de la Bible “super apôtres”. Il y a des signes de vrais apôtres tels que des miracles et des merveilles et la façon dont vous êtes traité par eux est cruciale. Est-ce comme un père à ses enfants? Ou êtes-vous giflé dans votre visage, asservi et donc contrôlé? Est-ce un message de paix transmis dans l’amour? Dieu est un Dieu d’amour et de paix.

Frères et sœurs, s’il vous plaît discerner et ne tolérer aucun mauvais enseignement ou gestion. Quel est le coeur derrière? L’enseignement est-il le même que la vie vécue? Est-ce pur amour? Est-ce la paix parfaite? Le Saint-Esprit vous invite-t-il dans votre esprit et confirme-t-il le message ou les actions?

Restons purs comme des colombes et rusés comme des serpents. On y va?

2 Corinthians 10:3-6
Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera complète.

2 Corinthians 11:2-6
Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l’égard de Christ. Car, si quelqu’un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j’estime que je n’ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l’avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses.

2 Corinthians 12:12
Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles.

2 Corinthians 13:11-13
Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix; et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. (13:12) Tous les saints vous saluent.  (13:13) Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la communication du Saint-Esprit, soient avec vous tous!

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.


1 Comment

To be one. Att vara en.

Click here to read the next post in the series.

Being ONE

I lay in the whirlpool and reflected what it means to be ONE? Being one means that when others look at you, they only see one person.

I am one Spirit in Christ and when others see me, they should see Jesus and not me. It does not mean I’m wiped out, but I’m in a union with God. If you are ONE, then you are ONE.

I’m one flesh with Peter, my husband. Should others just see us as one person? Hm, because we are both a Spirit with Jesus, they should see Jesus. In the nuance of Christ, which God thought us as couple should shine with. But, we are still two persons.

Small fragile people in strong solid God

I have two gold earrings, which are shaped like 2 very thin little rings. One day I found only one ring and wondered where the other was? I started frantically and frustratedly  looking for it, but almost without hope, because they are so small and fragile.

In the moment I gave up, I discovered that what I was looking at was both the rings, though I only saw one. One of them was hidden in the other, just as our life is concealed with Christ in God. A speaking picture of our unity in Christ.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa nästa inlägg i serien.

Att vara ETT

Jag låg i bubbelpoolen och reflekterade över, vad det innebär att vara ETT? Att vara ett, innebär att när andra ser på en, så ser de bara en EN person.

Jag är en ande med Kristus och när andra ser mig, bör de se Jesus och inte mig. Det innebär inte att jag är utplånad, men att jag är i en förening med Gud. Är man ETT så är man EN.

Jag är ett kött med Peter, min man. Borde andra bara se oss, som EN person? Hm, eftersom vi båda är en ande med Jesus, så borde de se Jesus. I den nyans av Kristus, som Gud tänkt att vi som par ska lysa fram med. Men, vi är ändå två personer.

Små sköra människor i starka solida Gud

Jag har två guldörhängen, vilka är formade som 2 väldigt tunna små ringar. En dag hittade jag enbart det ena örhänget och undrade var det andra var? Jag började frenetiskt och frustrerat leta efter det, men nästan utan hopp, eftersom de är så små och sköra.

I det ögonblick jag gav upp, upptäckte jag att det jag tittade på var båda ringarna, fast jag bara sett ett. Det ena var nämligen gömt i det andra, precis som vårt liv är fördolt med Kristus i Gud. En talande bild på vår enhet i Kristus.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

 

 


1 Comment

Compete to win. Tävla för att vinna. Concourir pour gagner.

In English, på svenska, en français 

Read about the spiritual disciplin of practicing Gods presence.

Only one is a winner

Only you are a winner in your life. Therefore, run to win eternal life. Start by setting yourself on the race track and then continue running, but not whatever way, but as the winner. Do not box by punching empty air, but hit the target in the bullseye.

Those who compete, submit themselves in discipline in all areas of their lives and refrain from many things. They train even if they do not have the energy to do so or even if they don’t feel like it. And at the end they receive honor from people but at a perishable price, which does not last forever. How much more should we not live a disciplined life? Refrain from all evil and take part of everything that’s good?

For us preachers standing in the front line, it’s even more acute. But you as an individual disciple of Jesus, surely there are some you disciple train? Don’t you want to find yourself on the way, or even qualify to win the prize? If we train others, then we must add spiritual disciplines and follow the teaching we provide. Let’s live an exemplary life for others to follow, let’s lead as Jesus.

By 2018, I advise you as a minister, leader or individual Jesus disciple, to establish spiritual disciplines in your life such as; Bible reading (read the Bible with the Holy Spirit as your teacher) prayer (talk to God in dialogue and pray from this), fast (from meals), solitude (leave yourself alone, like Jesus on the mountain) worship (with singing and obedience), sacrifices (die daily).

1 Corinthians 9:24-27
Know ye not that they that run in a race run all, but one receiveth the prize? Even so run; that ye may attain. And every man that striveth in the games exerciseth self-control in all things. Now they do it to receive a corruptible crown; but we an incorruptible. I therefore so run, as not uncertainly; so fight I, as not beating the air: but I buffet my body, and bring it into bondage: lest by any means, after that I have preached to others, I myself should be rejected.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Läs om den andliga disciplinen att praktisera Guds närvaro.

Bara en är vinnare

Bara du är vinnare, på ditt livs lopp. Spring därför, för att vinna det eviga livet. Börja med att inställa dig på tävlingsbanan och fortsätt sedan med att springa, men inte hur som helst, men som den som vinner priset. Boxa inte i tomma luften, men pricka träffsäkert målet.

De som tävlar underkastar sig i allt ett disciplinerat liv. De avstår från många saker och tränar fast de inte orkar eller har lust. Detta gör de fast det enda de får är ära inför människor och ett förgängligt pris, som inte består i evighet. Hur mycket mer ska inte vi leva ett disciplinerat liv? Avstå från allt som är ont och ta del av allt som är gott?

För oss predikanter, stående i frontlinjen, är det än mer akut. Men, även du som enskild Jesu lärjunge, visst är det någon eller några du lärjungatränar? Inte vill du väl själv befinnas ha kommit efter på vägen, eller inte ens kvalificera för att vinna priset? Om vi tränar andra, så bör vi praktisera andliga discipliner och själv följa den undervisning vi ger ut. Låt oss leva ett föredömligt liv för andra att följa och låt oss leda på samma sätt som Jesus.

För 2018 råder jag dig som predikant, ledare eller enskild Jesu lärjunge, att etablera andliga discipliner i ditt liv såsom; bibelläsning (läs bibeln med Den Helige Ande som din lärare), bön (prata med Gud i dialog och be utifrån detta), fasta (från måltider), avskildhet (dra dig undan i enskildhet, som Jesus på berget), tillbedjan (tillbe Gud med sång och lydnad), offer (dö dagligen).

1 Corinthians 9:24-27
Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt – de gör det för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte, jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. I stället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lydnad, för att inte själv komma till korta när jag predikar för andra.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Lisez à propos de la discipline spirituelle pour pratiquer la présence de Dieu.

Un seul est gagnant

Soyez un gagnant dans votre vie. Par conséquent, courez pour gagner la vie éternelle. Commencez par vous mettre sur un stade, puis continuez à courir, mais pas de n’importe quelle façon, mais en tant que gagnant. Ne pas boxer en l’air vide, mais dans l’objectif sûr.

Ceux qui sont dans la compétition, se soumettent à toutes sortes de disciplines, ils s’abstiennent de beaucoup de choses, même si ils ne veulent pas et ils n’ont pas la force. Ils le font même si tout ce qu’ils reçoivent est l’honneur des gens et un prix périssable, qui ne dure pas éternellement. Á combien plus devrions-nous ne pas vivre une vie disciplinée? S’abstenir de tout mal et prends soin de tout ce qui est bien?

Pour nous prédicateurs qui se tiennent en première ligne, c’est encore plus essentiel. Mais vous, en tant que disciple de Jésus, formez vous des disciples? Ne voulez-vous pas vous retrouver sur le chemin, ou même vous qualifier pour gagner le prix? Si nous formons les autres, nous devons ajouter des disciplines spirituelles et suivre l’enseignement que nous donnons. Vivons une vie exemplaire pour les autres et conduisons-nous comme Jésus.

En 2018, je vous conseille en tant que ministre, dirigeant ou disciple de Jésus, d’établir des disciplines spirituelles dans votre vie telles que; Lecture de la Bible (lire la Bible avec le Saint-Esprit comme votre enseignant) prière (parler à Dieu dans le dialogue et prier à partir de cela), jeûne (des repas), mise à part avec Jesus (laissez-vous seul, comme Jésus sur la montagne) culte (avec le chant et l’obéissance), les sacrifices (mourir à soi quotidiennement).

1 Corinthians 9:24-27
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu’un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible; mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l’aventure; je frappe, non pas comme battant l’air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.


2 Comments

Greater miracles. Större under.

Click here to read the previous post in the series.

It happened in Rosario

I’ve longed to see greater miracles through my hands. This longing has now been realized and intensified. It was mainly during the prayer at Rosario in an Argentina seminar, inside a church building.

Seminar in Rosario

At the Rosario seminar I saw four people get better sight. A young boy who had a full vision, a woman who had begun to get an improved view during the meeting and came to me for a full vision. After laying on hands and commanding prayer, she could see everything. A middle aged woman, who could only read with effort, could after I commanded the eye muscle to work, read without effort. One man gained 30 % improved vision.

However, three young men did not notice any difference. A man could not read text from far away, he noticed no difference when I prayed, but when my translator Nara continued praying, he could suddenly read. He was completely marveled.

Naras dad had an open wound (ulcur) for a long time. When I prayed he felt ants in the leg. The following day, the wound had healed 70 %. I stand in faith that it is completely healed. A young guy was born with a problem in his bones and could not stand with his knees or feet in alignment. I commanded the pelvis to get in position and that the leg would become normal. It got better and better until he could get both his knees and feet together. I felt it was incredible and did not understand anything but continued to pray for the next.

A young girl, like someone else prayed for pain, had become painless, but still there were some things she could not do from birth, like with her hands reaching her toes. I commanded her pelvis to get in position and then she could reach her toes. I do not understand anything! Jesus is indeed the reality himself. The hostess we stayed with was not able to stand with her feet together since birth. I commanded the pelvis to get in position and the feet to get together, which they eventually did.

I am shocked and not understanding. How did it happen? But also in total amazement about God’s goodness and ability. All glory to Jesus, King of Kings and Lord of Lords. And yes, I want to see more. Let us always continue to marvel and be grateful for what God does in and through us as well as in and through others. Let’s continue to spread the Kingdom of God in every way He leads us to.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Det hände i Rosario

Jag har längtat efter att se större under, genom mina händer. Denna längtan har nu förverkligats och intensifierats. Det hände främst under förbönen på seminariet i Rosario i Argentina, inne i en kyrkbyggnad.

Seminarie i Rosario

På seminariet i Rosario fick jag se fyra personer få bättre syn. En ung pojke som fick full syn, en kvinna som hade börjat få förbättrad syn på mötet och kom till mig för att få full syn. Efter handpåläggning och befallande bön, kunde hon se allt. En kvinna i medelåldern, som enbart kunde läsa med ansträngning, kunde efter jag befallt ögonmuskeln att fungera, läsa utan ansträngning. En man fick 30 % förbättrad syn.

Tre unga män märkte dock ingen skillnad. En man kunde inte läsa text på långt håll, han märkte ingen skillnad när jag bad, men när min översättare Nara fortsatte be, kunde han plötsligt läsa. Han var helt förundrad.

Naras pappa hade haft ett öppet sår (ulcur) under lång tid. När jag bad kände han myror i benet. Dagen efter hade såret läkt 70 %. Jag står fast i tro att det läks ihop helt. En ung kille kunde inte få ihop varken knän eller fötter. Han var född med nåt fel i ett ben. Jag befallde bäckenet att komma i position och att benet skulle bli normalt. Det blev bättre och bättre, tills han kunde få ihop både knäna och fötterna. Jag kände att det var helt otroligt och förstod ingenting, men fortsatte att be för nästa.

En ung tjej, som någon annan bett för avseende smärta hade blivit smärtfri, men fortfarande var det vissa saker hon från födseln inte kunde göra, som att med händerna nå sina tår. Jag befallde hennes bäcken att komma i position och sedan kunde hon nå sina tår. Jag fattar ingenting! Jesus är sannerligen verkligheten själv. Värdinnan vi bodde hos kunde inte heller från födseln få ihop sina fötter. Jag befallde bäckenet att komma i position och fötterna att komma ihop, vilket de till slut gjorde.

Jag erfor chock och oförståelse. Hur gick det till? Men även total hänförelse över Guds godhet och förmåga. All ära till Jesus, konungarnas Konung och Herrarnas Herre. Och ja, jag vill se mer. Låt oss alltid fortsätta förundras och vara tacksamma för det Gud gör i och genom oss samt i och genom andra. Låt oss fortsätta utbreda Guds rike på alla sätt Han leder oss till.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


Leave a comment

Series of Jesus cult. Serie om Jesus-kult.

Life in God

God has put on my heart to write about worship and Jesus-cult. As a congregation, we should be accused of being a Jesus-cult. A bunch of devoted people who follow and worship Jesus together.

No matter what the core, the star will always be and remain Jesus. For the world, Jesus is the missing puzzle piece, for us believers, He is the found gem of the field. Let’s sell everything we have and buy it, to fully live for Him now.

Read part 1 – Jesus cult

Read part 2 – Jesus cult 24/7

Read Part 3 – The sun my God

Read Part 4 – Series of Jesus cult

Read Part 5 – Worship to whom?

Read Part 6 – Connectivity 24/7

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Livet i Gud

Gud har lagt på mitt hjärta att skriva om tillbedjan och Jesus-kult. Som församling borde vi bli anklagade att vara en Jesus-kult. En samling överlåtna människor som följer och tillber Jesus tillsammans.

Oavsett vad ska kärnan och stjärnan alltid vara och förbli Jesus. För världen är Jesus den saknade pusselbiten, för oss troende är Han den funna pärlan i åkern. Låt oss sälja allt vi har och köpa den, för att fullt ut nu leva för Honom.

Läs del 1 – Jesus-kult

Läs del 2 – Jesus-kult 24/7

Läs del 3 – Solen min gud

Läs del 4 – Serie om Jesus-kult

Läs del 5 – Lovsång till?

Läs del 6 – Uppkoppling 24/7

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.