throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

I do not lead. Jag leder inte.

Talking walk

Romans 8:14
For all who are led by the Spirit of God are sons of God.

On the go in the woods

Peter and I were out in the woods. Usually it is he who goes before and me after. This sometimes annoys him. He thinks we look certain couple, where the man walks before and the woman subjected follows long after.

Irritated, he suddenly insisted that I should take the lead. What then happened was a telling picture of how it should look when we follow Jesus.

Namely, I continued walking and he went with me, but on every road trip I stopped for guidance. Should I continue, fold or wait? I listened with big ears and patient mindedness.

The question is why I did not just go anywhere. And why did I go so safely on the road when no road crossing appeared?

The answer was that Peter as a leader had told me to take the lead. So, as long as he did not say anything else, just keep going. If, on the other hand, I came across a cross road, I could not make my own decision because he was leading.

Follow the Lamb

This became such a nice picture of being a disciple of Jesus and following the Lamb, where the Lamb goes. I do not own my life, He bought me and I have died to my selfish nature and now I do not live, but He lives in me. I am Hid and He is mine.

Are you your own? Or do you belong to Him? In that case, stop fight and incline your heart. Sacrifice the self-life daily. The ego is our foul enemy. It drives us to live a life with ourselves at the center. Realize that it is not the sun that circles around the earth, but the earth around the sun (see poem).

There is a price to pay and it is not to decide for yourself, but to follow Him who decides. He said to go, but at the crossroads it’s time to listen. In what direction does he lead us to take the next step or if it is time to stop or turn around.

 

Talande promenad

Romans 8:14
Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.

På gång i skogen

Peter och jag var ute och gick i skogen. Som oftast är det han som går före och jag efter. Detta retar ibland upp honom. Han tycker vi ser ut som vissa par, där mannen går före och kvinnan undergivet följer långt efter.

Uppretat, insisterade han plötsligt på att jag skulle ta täten. Vad som då inträffade, blev en talande bild på, hur det borde se ut, när vi följer Jesus.

Nämligen travade jag på och han gick med mig, men vid varje vägskäl stannade jag upp för att få vägledning. Skulle jag fortsätta, vika av eller vänta? Jag lyssnade in med stora öron och tålmodigt sinnelag.

Frågan är varför jag inte bara gick på åt vilket håll som helst? Och varför jag gick så tryggt på vägen, när inget vägskäl dök upp?

Svaret var att Peter som ledare, hade sagt till mig att ta täten. Så, så länge han inte sade något annat, var det bara att fortsätta att gå. Kom däremot ett vägskäl kunde jag ju inte ta ett eget beslut, eftersom han leder.

Följ Lammet

Detta blev en så fin bild på, att vara en Jesu lärjunge och följa Lammet, dit Lammet går. Jag äger inte mitt liv, Han har köpt mig och jag har dött till min själviska natur och nu lever inte jag, men Han i mig. Jag är Hans och Han är min.

Är du din egen? Eller tillhör du Honom? I så fall sluta konstra och böj ditt hjärta. Offra egenlivet dagligen. Egot är nämligen vår lömskaste fiende. Det driver oss att leva ett liv med oss i centrum. Inse dock att det är inte solen som kretsar kring jorden, utan jorden kring solen (se poem).

Det finns ett pris att betala och det är att inte bestämma själv, men följa Honom som bestämmer. Han har sagt gå, men vid vägskälen är det dags att lyssna in. I vilken riktning han leder oss till att ta nästa steg eller om det är dags att stanna upp eller vända om.

 

Advertisements


1 Comment

Masks fall. Masker faller.

Who can you trust? I thought the masks fell off in Christ. That we are called to live, as transparent Christ’s letters.

Should not your yes be a yes and your no be a no? If it’s maybe, say it open then! Do I have to read between the lines? Can one trust you at your word?

Before Christ, I carried different masks, under different circumstances, with different people. But has not the veil been removed and everything is revealed? Now I no longer live but Christ lives in me. I’m dead and have nothing to hide. Have you?

Who are you? Who am I? We are new creations in Christ Jesus. From the fruit you can know the tree. If your deeds do not match your words. Can one trust you then?

Vem kan man lita på? Jag trodde maskerna föll i Kristus. Att vi är kallade att leva, som transperanta Kristusbrev.

Borde inte ditt ja vara ett ja och ditt nej vara ett nej? Om det är ett kanske, säg det öppet då! Måste jag läsa mellan raderna? Kan jag inte bara ta dig på orden?

Innan Kristus bar jag olika masker, under olika omständigheter, med olika människor. Men har inte slöjan tagits bort och allt är avslöjat? Nu lever inte längre jag utan Kristus i mig. Jag är död och har inget att dölja. Har du?

Vem är du? Vem är jag? Vi är nya skapelser i Kristus Jesus.  Av frukten känner man trädet. Om dina gärningar inte stämmer med dina ord. Kan man lita på dig då?


Leave a comment

Följa strömmen. Following the stream. A suivre le flux.

 

Att följa strömmen är lätt

Att följa strömmen händer, utan att man behöver tänka efter. Vi var på väg till ett firande med jobbet och pratandes strömmade vi nästan in på fel restaurant. Det var en i sällskapet som visste var vi skulle och protesterade vilt. Då vaknade vi andra upp och insåg att vi följt fel grupp. Det var väldigt lätt att bara hänga på och låta någon annan leda, någon annan tänka.

För att komma fram

För att ta sig till rätt destination gäller följande:

 1. Veta var man ska.
 2. Vara vaken på vägen dit.
 3. “Palla trycket” att gå mot strömmen.

Nummer ett är essentiellt. Veta platsen man är på väg till. Man måste anstränga sig och ta reda på fakta. Att söka fram information var och hur man tar sig dit.

Nummer två är viktig. Även om man vet var och hur, så behöver man vara vaken och se till att man inte följer strömmen åt fel håll. När det är dags att vika av eller vända om, så gör man det. Man somnar inte på vägen dit.

Nummer tre är svårare än man inser. Grupptryck är starkt och om destinationen man ska till inte är den gängse, den politiskt korrekta, så gäller det att kunna stå fast trots sociala påtryckningar av vänner och bekanta. Inte alla ser och inte alla är vakna.

Håll dig vaken, syster & broder, himlen är destinationen och Jesus är vägen dit med hjälp av Bibeln och den Helige Ande tillsammans med systrar och bröder i Kristus.

Somna inte för att det dröjer och vad du än gör, stå emot grupptrycket. Berusningens bägare ska vi inte dricka, men det nya vinet av den Helige Anden och Jesu blod i välsignelsen bägare.

To follow the stream is easy

To follow the stream happens, without having to think. We were heading to a celebration with the job and the talk flowed spirit we are almost in the wrong restaurant. There was one in the group who knew where we were going and protested wildly. When we woke others up and realized that we followed the wrong group. It was very easy to just hang on and let someone else lead, someone else think.

To arrive

To get to the right destination, the following applies:

 1. Know where to.
 2. Be awake on the way there.
 3. “Endure hardship” to go against the stream.

Number one is essential. Knowing the place you are heading to. You have to make the effort and find out the facts. To search for information, where and how to get there.

Number two is important. Even if you know where and how, so you need to be awake and make sure you do not follow the stream in the wrong direction. When it’s time to turn off or turn on, you do it. You do not fall asleep on the way there.

Number three is more difficult than you realize. Peer pressure is strong and if the destination you’re going to is not the usual, the politically correct, so it is important to be able to stand firm despite the social pressure from friends and acquaintances. Not everyone sees, and not everyone is awake.

Stay awake, sister and brother, heaven is the destination, and Jesus is the way there with the help of the Bible and the Holy Spirit together with sisters and brothers in Christ.

Do not fall asleep because it will take time and what you do, resist peer pressure. An intoxicated cups we should not drink, but the new wine of the Holy Spirit and the blood of Jesus from the blessing cup.

Pour suivre le courant est facile

Pour suivre les mains courantes, sans avoir à penser. Nous nous dirigions à une célébration avec le travail et le discours coulaient esprit, nous sommes presque dans le mauvais restaurant. Il y avait un dans le groupe qui savait où nous allions et protesté sauvagement. Lorsque nous nous sommes réveillés autres et réalisé que nous avons suivi le mauvais groupe. Il était très facile à accrocher juste sur et laisser quelqu’un d’autre le plomb, quelqu’un d’autre pense.

Pour arriver

Pour arriver à la bonne destination, applique ce qui suit:

 1. Savoir où.
 2. Soyez éveillé sur le chemin.
 3. Résister à la pression pour aller contre le courant.

Le numéro un est essentiel. Connaissant l’endroit où vous vous dirigez vers. Vous devez faire l’effort et découvrir les faits. Pour rechercher des informations, et comment y arriver.

Le numéro deux est importante. Même si vous savez où et comment, si vous avez besoin d’être éveillé et assurez-vous que vous ne suivez pas le courant dans la mauvaise direction. Quand il est temps d’éteindre ou d’allumer, vous le faites. Vous ne vous endormez pas sur le chemin.

Le numéro trois est plus difficile que vous réalisez. La pression des pairs est forte et si la destination que vous allez est pas d’habitude, le politiquement correct, il est donc important d’être en mesure de rester ferme malgré la pression sociale des amis et connaissances. Pas tout le monde voit, et pas tout le monde est éveillé.

Restez éveillé, sœur et frère, le ciel est la destination, et Jésus est le chemin avec l’aide de la Bible et le Saint-Esprit avec les sœurs et frères en Christ.

Ne vous endormez pas parce qu’il va prendre de temps et ce que vous faites, résister à la pression des pairs. Un tasses en état d’ébriété, nous ne devrions pas boire, mais le vin nouveau de l’Esprit Saint et le sang de Jésus bénissant la coupe.


Leave a comment

Friheten finns, a poem. There is freedom, a poem.

image

Håll ögonen öppna

Jag var blind, men nu kan jag se
Du var blind, men nu ser du
Stäng inte ögonen
Öppna dem
Låt inget skärma av dig
Låt inget sudda ut bilden
Av den verklighet, du har fått se
Håll ögonen öppna

Jag var blind
Men nu kan jag se
Du var blind
Nu ser du
Låt oss tillsammans skåda sanningen
Låt oss tillsammans upptäcka mer
Låt oss tillsammans och var och en
Använda våra ögonen att se

Jag såg inte ljuset från evangelium
Jag såg inte sanningen
Mitt hjärta var avtrubbat
Mina ögon var dimmiga
Jag var på väg mot ett stup
Ett brant stup
Men utan kunskap
Jag ville gå min egen väg
Precis som du

Det finns en väg att gå
En väg att välja
Han heter Jesus
Han är både en vägröjare, ett vägskäl och en väg
Han har röjt vägen för mig och dig,
Hans kors står som ett block och ropar
Välj rätt!
Välj mig!
Då kan vi gå på vägen
Han heter Jesus

Jag var blind
Mina ögon såg inte
Mitt hjärta var okänsligt
Jag visste inte mitt bästa
Jag ville dö
Jag visste jag var i mörket
Men inte att det fanns ljus
Inte att ett litet ljus som tänds, utsläcker ett kompakt mörker

Men någon kom som ett vittne
Och pekade mot slutet av tunneln
Det var bara för mig att välja
Att våga tro på
Att det finns en sanning
Ett liv att leva
En kärlek som pulserar i frihet
Som inget mörker kan bemästra

Mitt hjärta skavde
Mitt hjärta var brutet
Mitt hjärta var brustet
Jag hade gått livets hårda skola
Jag hade gett upp
Jag passade inte in
Såg de inte vilket hyckleri?
Vilken yta?
Bara skal?
Mina ögonen var öppna, för mörkrets verklighet
Inte behövdes något hyckleri
Inte behövdes något skal
Men jag dolde allt, precis som alla andra

En dag såg jag ett löfte, om en stilla ljusning
Ett strila hopp tändes
Det fanns ändå ingen annan väg, än död
Jag tog chansen
Jag vände om, från min egen väg
Från att vara, min egen gud
Jag tog emot Jesus och allt Han lovade
Då stormade ljuset in i mig och mörket flydde
Det var inget litet ljus, som tändes
Men en blossande eld, med en stark glöd i botten

Jag är ett litet ljus, men Han är det största
Tillsamman är vi oslagbara
Du kan bli ett litet ljus
Om du låter Morgonstjärnan, gå upp i ditt hjärta
Då kommer den Helige Ande strömma in i dig
Han föder ditt hjärta på nytt
Han flyttar in med hela sin härlighet
Hela sitt majestät

Dock i all enkelhet
Det syns inte på utsidan
Att universums Herre och skapare
Bor i dig
Men du blir hel och stark
Ju mer beroende du gör dig av Honom
Desto starkare blir du, men svagare i dig själv
Sen för Gud, dig och mig samman, även med andra av våra gelikar
I en total förening, med Jesus som huvud
Det är ljuvligt
Det är härligt
Det är kärlek

Gud är i höjden, men också hos den som har en ödmjuk ande
Aldrig mer ensam
Aldrig mer blind
Öppna ögonen
Håll dem öppna
Somna inte
Låt dig inte bländas
Låt dig inte ledas vilse
Håll dig vaken
Håll dig nära Jesus
Han släpper dig aldrig
Bara du låter Honom, hålla dig fast
Ju mer fast du är i Honom, desto mer frihet

Lilla fågel flyg
Maria nyckelpiga flyg
Lilla människa, lyft vingarna
Låt Guds vind leda dig
In i friheten

 

Keep your Eyes open

I was blind but, now I see
You were blind, but now you see
Do not close your eyes
Open them
Let nothing screen you
Let nothing blur the picture
Of the reality, you’ve got to see
Keep your Eyes open

I was blind
But now I can see
You were blind
Now you see
Let’s behold the truth
Let’s discover more
Let us together and each
Using our eyes to see

I did not see the light of the Gospel
I did not see the truth
My heart was blunted
My eyes were misty
I was heading for a precipice
A scarp
But without knowledge
I wanted to go my own way
Just like you

There is a way to go
One way to select
His name is Jesus
He is both a pioneer, a crossroads, and a road
He has cleared the way for me and you,
His cross stands as a block and shout
Choose the right!
Choose Me!
Then we can go on the road
His name is Jesus

I was blind,
My eyes did not see
My heart was insensitive
I did not know my best
I wanted to die
I knew I was in the dark
But not that there was light
Not that a small light that illuminates, extinguishes the inky darkness

But someone came as a witness
And pointed to the end of the tunnel
It was just for me to choose
Believing in
That there is a truth
One Life to Live
A love that pulsates in freedom
As no darkness can overcome

My heart chafed
My heart was broken
My heart was not whole
I had gone the hard School of life
I had given up
I did not fit in
Did they not see that hypocrisy?
Any surface?
Just peel?
My eyes were open, the dark reality
Not needed something hypocrisy
Was no need to peel
But I hid it all, just like any other

One day I saw a promise of a gentle brightening
A sprinkling hope ignited
There was still no other way than death
I took a chance
I turned from my own way
From being, my own god
I received Jesus and everything He promised
Then stormed the light into me and the darkness fled
It was no small candle, lit
But a blazing fire, with a strong glow at the bottom

I’m a little light, but He is the greatest
Together we are unbeatable
You may be a little light
If you let the Morning Star, go up in your heart
Then the Holy Spirit will flow into you
He gIvets your heart birth again
He moves in with His entire Glory
All his majesty

However, in all simplicity
It is not visible on the outside
The Lord of the universe and creator
Lives in You
But you become great and strong
The more dependent you dispose of Him
The stronger you become, but weaker in yourself
Then for God, you and me together, even with others alike
In a total union with Jesus as head
It is Pleasant
It is wonderful
It is love

God in the highest, but also of those who have a humble spirit
Never more alone
No more blind
Open your eyes
Keep them open
Do not fall asleep
Do not be dazzled
Do not be led astray
Stay awake
Stay close to Jesus
He never lets you go
Just you let Him hold firm
The more solid you are in Him, the more freedom

Little bird fly
Maria ladybug fly
Little human lifting wings
Let God wind guide you
Into the freedom


Leave a comment

Vad är sanning? What is truth?

 

Jesus är sanningen

Varför är det viktigt med sanning? Det är viktigt därför att Jesus är Sanningen. Pontius Pilatus frågade Jesus en retorisk fråga “Vad är sanning”? Han trodde inte det fanns någon, eftersom hans liv inte vilade på sanningens grund. Han kanske tänkte att man kan uppfinna sin egen sanning. Alla människors samvete vittnar dock om vad som är rätt och vad som är fel, men sedan kan hjärtat förhärdas, så att man inte längre är känslig.

Bibeltolkning

Det florerar många läror inom kristenheten om hur man ska tolka Bibeln. En del läror är värdsliga, en del är lagiska och en del andas uppenbarelse från Gud. Varför skulle det vara viktigt att bry sig?

 1. Gud vill att varje lärjunge lär känna Honom och umgås med Honom. Han vill inte att vi har någon annan över oss, som tolkar Bibeln till oss. Han vill att vi alla ska lära känna Honom, från den minsta till den största.
 2. Gud vill att vi kommer ut i frihet och det sker genom att vi förstår sanningen och då ska sanningen göra oss fria.
 3. Det som inte är sanning är lögn. Och om piloten missar en liten grad i riktningen, hamnar planet till slut på fel destination och detsamma gäller oss. Vi vill nå målet som är att se Honom ansikte mot ansikte för evigt. Nu ser vi som i en spegel, men då ska vi se Honom såsom Han är.

Vi ska bry oss, därför att vi behöver kunna skilja tomt och oandligt prat från den sanna och rena mjölken. Den mjölken mättar vårt inre, förvandlar oss till Jesu avbild och sätter oss fria. Dessutom ger den oss en riktning i våra liv. Vi har en destination att nå, ett uppdrag att slutföra och en relation att odla.

Låt oss inte förtröttas i denna flora av läror, utan låt oss hängiva oss till att lära känna Honom som är sanningen, så visar Han oss vägen och ger oss livet!

Bibelord

John 18:37-38
Pilatus sade:”Du är alltså en konung?”Jesus svarade:”Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.” Pilatus sade till honom:”Vad är sanning?”Efter att ha sagt detta gick han ut till judarna igen och sade till dem:”Jag finner honom inte skyldig till något brott.

John 14:6
Jesus sade till honom:”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

John 8:31-32
Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom:”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.”

2 Timothy 2:15-16
Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg- i ogudaktighet,

Not

2 Tim 2:15 a rätt delar Ordet”rätt dela”som i tidigare grekisk litteratur endast har påträffats i Ords 3:6 och 11:5 (Septuaginta) och där med objektet”väg”(skära väg rakt fram), förknippas här med förkunnelsen. Timoteus måste veta att skilja sanningens ord från allt”oandligt, tomt prat”(v. 16). sanningens ord.

Jesus is the truth

Why is truth important? It is important, therefore, that Jesus is the Truth. Pontius Pilate asked Jesus a rhetorical question “What is truth?” He did not believe there was any, because his life did not rest on the foundation of truth. Maybe he was thinking that one can invent one’s own truth. All human conscience bears witness to what is right and what is wrong, but then can the heart become hardened, so that it is no longer sensitive.

Bible interpretation

It flourishes many teachings of Christianity about how to interpret the Bible. Some teachings are secular, some are legalistic and some breathe revelation from God. Why would it be important to care?

 1. God wants every disciple to get to know Him and spend time with Him. He would like we have anyone over us, who interpret the Bible to us. He wants us all to know Him, from the smallest to the largest.
 2. God wants us to come out into freedom and it works by that we understand the truth and then the truth will make us free.
 3. What is not true is a lie. And if the pilot miss a small degree in the direction, plane end on the wrong destination and the same applies to us. We want to reach the goal to see Him face to face forever. Now we see as in a mirror, but then we shall see Him as He is.
 4. We will bother us, because we need to distinguish empty and endless chatter from the true and pure milk. The milk is saturating our minds, transforming us into the image of Jesus and sets us free. It also gives us direction in our lives. We have a destination to reach, a mission to complete and a relationship to grow.

Let us not be weary in this flora of the teachings, but let us devote ourselves to know Him who is the truth, He shows us the way and gives us the life!

Bible verses

John 18:37-38
Then Pilate said to him, “So you are a king?” Jesus answered, “You say that I am a king. For this purpose I was born and for this purpose I have come into the world—to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth listens to my voice.” Pilate said to him, “What is truth?”After he had said this, he went back outside to the Jews and told them, “I find no guilt in him.

John 14:6
Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.

John 8:31-32
So Jesus said to the Jews who had believed him, “If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free.”

2 Timothy 2:15-16
Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. But avoid irreverent babble, for it will lead people into more and more ungodliness,

Note

2 Tim 2:15 a right portions word “proper share” as in earlier Greek literature has only been found in Proverbs 3: 6 and 11: 5 (the Septuagint), and where the object “Move” (cutting the road straight ahead), associated here with the proclamation. Timothy must learn to distinguish the word of truth from it all “infinite, empty talk” (v. 16). the word of truth.


1 Comment

Kriterier för att urskilja. Criterias for discernement.

Aposteln Johannes formulerar i 1 Johannesbrevet flera kriterier – rättfärdighet, kärlek till andra troende och korrekt lära om Kristus – för att testa profeter och lärare samt sig själv. (källa Robert Gundry – A Survey of the New Testament)

1 John 4:1​Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

I denna yttersta tid är det nödvändigt att vi alltid prövar allt och behåller det goda. Att vi testar budskapet från profeter och lärare samt även vår egen teologi. Vi bör testa budskapet om det är rättfärdigt och producerar god frukt. Av frukten känner man nämligen trädet. Om det leder till ett liv var broderlig kärlek levs ut och uppmuntras. Om den sunda läran om Kristus predikas i.e. att Jesus Kristus av evighet är kommen i köttet och är 100 % människa och tillika 100 % Gud. Ett tips är att pröva läran mot budskapet i I Johannesbrevet och livet mot god eller dålig frukt.

Naturligtvis skall hela Bibeln användas som mall, där Gamla Testamentet läses med Nya Testamentets glasögon, där Jesu död och uppståndelse är nyckeln. Bibeln säger dessutom att summan av Guds Ord är sanning och att efter två eller tre vittnen har var sak sin sanning. Den Helige Ande, vilken är sanningens Ande, bor dessutom i oss. Aposteln Johannes skriver i Johannes evangelium kapitel 16 att Anden ska leda oss in i hela sanningen och förkunna för oss vad komma skall. Just Den Helige Ande, som är den tredje personen i Gudomen, är den smörjelse i oss som vittnar om vad som är rätt och vad som är fel. Dessutom är Ordet och Anden ett och talar därmed aldrig emot varandra.

Man undrar egentligen hur vi kan gå fel? Gud har gett oss så många sätt att hålla oss på rätt spår. Utöver det finns tjänstegåvorna, vilka Jesus skänkt till sin kropp för att utrusta den att utföra sin tjänst.  Här kommer dock svagheten att tjänstegåvorna i traditionella sammanhang har satt sig över de övriga lemmarna, istället för att enbart gå före. Det har uppstått ett professionellt gäng och ett fotfolk. Gud hade enbart tänkt att Jesus Kristus skulle vara huvudet och därmed över alla andra lemmar.

Vi har var och en att följa Jesus. Läsa Ordet och lyssna in Andens vittnesbörd i vår inre människa. Följa vårt samvete och vända om när vi går fel och be om förlåtelse, så att vi kan bli förlåtna och renade. Vi får inte låta något förhärda vårt hjärta, utan låta det förbli mjukt och följsamt i vår himmelske Faders händer. Vi är levande stenar och inga fossiler. Var och en har vi ett ansvar att urskilja vad som är rätt och vad som är fel. Sedan är vi en kropp tillsammans, Kristi kropp, och ska hjälpa varandra. Men det är Jesus vi följer vilket är ett faktum vi inte får bortse ifrån eller glömma. Vi kan inte skylla på någon annan om vi går fel. Lyssna därför på mitt råd: “Bli aldrig besviken på människor eller Gud”. Det finns alltid en ny dag med ny nåd.

Jesus är vägen, sanningen och livet. Ge dig till Honom och följ Honom nära varje steg och varje andetag. Det håller hela vägen in i himlen. Det ämnar jag göra, med hjälp av Den Helige Ande min hjälpare och min Gud. Kom ihåg att  pröva allt och håll fast vid det som är gott. 

The apostel John formulates in the letter of 1 John several criteria – righteousness, love of fellow believers and correct Christologi – for testing the Christian profession of teachers and of oneself.
1 John 4:1
​ Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.

In the last days it is essential that we always try everything and retain the good. That we are testing the message of the prophets and teachers, and even our own theology. We should test the message if IT is righteousness and produces good fruit. Known by its fruit namely the tree. If it leads to a life where brotherly love is lived out and encouraged. If the sound doctrine of Christ preached i.e Jesus Christ, from eternity is come in the flesh and is 100% human and also 100% God. One tip is to test the teaching  the message of the epistle and the life of good or bad fruit.

Of course, the whole Bible used as a template, in which the Old Testament is read through the New Testament glasses, where Jesus’ death and resurrection is the key. The Bible also says that the sum of God’s Word is truth and that after two or three witnesses every thing has its truth. The Holy Spirit, the Spirit of truth, also lives in us. The Apostle John writes in John chapter 16 that the Spirit will lead us into all truth and to proclaim to us things to come. The Holy Spirit, who is the third person of the Godhead, is the anointing in us who bear witness to what is right and what is wrong. Moreover, the Word and the Spirit is one thus never speaks against each other.

You wonder really how we go wrong? God has given us so many ways to keep us on track. In addition there are services the gifts which Jesus bestowed to His body in order to equip it to perform its service. Here, however, the weakness that service the gifts in the traditional context has settled over the other members, instead of just going before. There is a professional thread and foot soldiers. God had only thought that Jesus Christ is the head and thus of all other members.

We each have to follow Jesus. Reading the Word and listen to the witness of our inner man. Follow our conscience and turn around when we go wrong and ask for forgiveness, so that we can be forgiven and cleansed. We must not let anything harden our heart, but let it remain soft and flexible in our Heavenly Father’s hands. We are living stones, and no fossils. Everyone has a responsibility to discern what is right and what is wrong. Since we are one body together, the body of Christ, we can also help each other. But it is Jesus we follow, which is a fact we can not ignore or forget. We can not blame anyone else if we go wrong. Listen therefore to my advice: “Never be disappointed in people or God.” There is always a new day with new grace.

Jesus is the way, the truth and the life. Give yourself to Him and follow Him closely every step and every breath. It keeps all the way into heaven. This I intend to do, with the help of the Holy Spirit my helper, and my God. Remember to test everything and hold fast what is good.