throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


Leave a comment

Argentina surprises. Argentina överraskar.

The world up and down

When we in Sweden have summer, Argentina has winter and when we have winter they have summer. Camilla, nicknamed Cami, is very common here. In Sweden I have not heard anyone else called Cami. It is November and we are enjoying strawberries every day. Purple beautiful trees are in bloom in this province.

Read blog posts, 2 core meetings

Read blog posts, 2 kickstart seminars

Read blog posts, Greater miracles

Read blog posts, Simple community

We had two core team trainings and then a seminar in Buenos Aires and finally one in Rosario. In addition to around 200 already believers, there were five newly saved persons directly from the street, who were baptized. In particular, the other core team fished for people, partly by healing as signs, but also by “chess for salvation”.

Jesus performed miracles, people came to faith, baptism was executed with liberations and baptisms. We made disciples who continue to make disciples. A church is brought to life 24/7 with a general priesthood and network based on relationships.

Going forward, there will be a new schedule for us, because God is doing something in Argentina. Instead of going to Australia and Thailand, we will be back here this spring. God said to Peter, first Europe, then North America and then a third continent. We believe it’s South America.

Certainly, we can preach the gospel to the outermost boundary of the earth, but Paul changed course when God said no to Mysien. He heard in a vision crying from Macedonia, we apparently heard the cry from Argentina. Our Argentinian siblings in Christ still need our help.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Upp-och-nervända världen

När vi i Sverige har sommar har Argentina vinter och när vi har vinter har de sommar. Camilla, med smeknamn Cami, är jätte vanligt här. I Sverige har jag inte hört någon annan kallas Cami. Det är november och vi käkar jordgubbar varje dag. Lila vackra träd står i blom i denna provins.

Läs blogginlägg, 2 kärnteamsträningar

Läs blogginlägg, 2 kickstartsseminarier

Läs blogginlägg, Större under

Läs blogginlägg, Enkel gemenskap

Vi hade två kärnteamsträningar och sedan ett seminarie i Buenos Aires och slutligen ett i Rosario. Förutom runt 200 redan troende, var det fem nyfrälsta personer direkt från gatan, som blev döpta. Särskilt andra kärn-teamet fiskade människor, dels genom helande som tecken, men även genom ”schack till frälsning”.

Jesus gjorde under, människor kom till tro, dop förrättades med befrielser och andedop. Vi gjorde lärjungar som fortsätter att göra lärjungar. En kyrka väcks till liv 24/7 med ett allmänt prästerskap och nätverk som byggs på relationer.

Framåt blir det nytt schema för oss, då Gud är i görningen i Argentina. Istället för att åka till Australien och Thailand, åker vi först tillbaka hit i vår. Gud sade till Peter, först Europa, sen Nordamerika och sen en tredje kontinent. Vi tror det är Sydamerika.

Visserligen kan vi predika evangelium till jordens yttersta gräns, men Paulus ändrade kurs när Gud sade nej till Mysien. Han hörde i en syn ropet från Macedoinien, vi hör tydligen ropet från Argentina. Våra argentinska syskon i Kristus behöver ännu vår hjälp.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements


2 Comments

Worship to whom? Lovsång till?

Click here to read the previous post in the series.

Is worship for Jesus?

Song of praise should be the worship of Jesus Christ, but is it? Let’s promise God from within our hearts, do not let it be a sounding brass or clanging cymbals.

Is worship generally a Jesus cult or a vocal cult? Do we gather in honor of Him or to be entertained? Are we gathered to reach people through a lower threshold, so that Christ’s life is not corny, but cool as in the world? Are these our gifts to be seen or we are in honor of Him who died in our place, that is, the pure sacrificial lamb of God that annihilated the sins of the world?

Who do we lift up? What do we uplift? With a scene in a church building? Do we make the church a temple and believe that God lives there? What god in that case? The living God who sent His Son Jesus lives no longer in buildings of stone but in human hearts. We are living stones in the temple of God that Jesus builds. The kit that holds us together is the glory of God. We are the bride Jesus will pick up.

Let’s go for the groom. Let’s put down our own, let our gifts serve Him. Let all we have praise Him. Let everything that has breath praise God. Everything without a spirit must bow. Buildings of stone or straw. Scenes and the altar with beautiful design. Runtones, instruments and amplifiers.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Är lovsång ämnat Jesus?

Lovsång borde vara Gudsdyrkan av Jesus Kristus, men är det? Låt oss lova Gud inifrån våra hjärtan, låt det inte vara harpors buller eller skrällande cymbaler.

Är lovsång i allmänhet en Jesus kult eller en lovsångs-kult? Samlas vi i vördnad inför Honom eller för att bli underhållna? Samlas vi för att nå människor via en lägre tröskel, så att Kristus-livet inte är töntigt, men häftigt som i världen? Är det våra gåvor som ska synas eller står vi i vördnad inför Honom som dog i vårt ställe, det vill säga Guds rena offerlamm som utplånade världens synder?

Vem lyfter vi upp? Vad lyfter vi upp? Med en scen i en kyrkbyggnad? Gör vi kyrkan till ett tempel och tror vi att Gud bor där? Vilken Gud i så fall? Den levande Guden som sände sin son Jesus bor inte längre i byggnader av sten, men i människohjärtan. Vi är levande stenar i Guds tempel som Jesus bygger. Kittet som håller oss samman är Guds härlighet. Vi är bruden Jesus ska hämta.

Låt oss trängta efter brudgummen. Låt oss lägga ner vårt eget, låt våra gåvor tjäna Honom. Låt allt vi har upphöja Honom. Låt allt som anda har lova Gud. Det som ingen anda har ska böja knä. Byggnader av sten, halm eller strå. Scener och altaren med skön design. Rökkanoner, instrument och förstärkare.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

 


Leave a comment

Transition in Boston. Transition i Boston.

Prophetic walk

Early morning with Peter, on a prayer stroll, on a new stretch. It started with the usual route, but later he diverted. It quickly became rough terrain and it felt like we lost the track and that we were completely lost. But, I fully trusted Peter. Finally, it became a normal way, but on unknown land. Then he revealed that he did not know where we were, despite his good sense of direction. We walked and walked and it felt heavier and heavier.

Should we return and go back instead, on the road we still knew? But even though it was hard, we decided together to keep on going. Suddenly I thought, even though I have no sense of direction, that I recognised a sign and Peter listened to me and we found our way back. The walk became a prophetic image of the transition period we are in.

We will not turn back, even if it feels easier. We will stop walking in the wake of another ship and get back to open water. We will not cross others, we all have our own course to run. Even if we stand together. We go out on unknown water, in the middle of the sea, with God (see video).

Profetisk promenad

Arla morgonstund med Peter, på bönepromenad, på ny sträcka. Det började med den vanliga rutten, men sen väjde han av. Det blev snabbt oländig terräng och det kändes, som om vi tappat bort oss helt, och att vi gått vilse. Men, i det litade jag fullt ut på Peter. Slutligen blev det vanlig väg, men på okänd mark. Då avslöjade han, att han inte visste var vi var, trots sitt lokalsinne. Vi gick och gick och det kändes tyngre och tyngre.

Skulle vi vända om och gå tillbaka istället, på den väg vi ändå kände till? Men trots att det var tungt och jobbigt, bestämde vi oss gemensamt för att fortsätta. Plötsligt trodde jag mig, utan lokalsinne, känna igen en skylt och Peter lyssnade på mig och vi hittade tillbaks. Promenaden blev en profetisk bild, på den transitionsperiod vi står i.

Vi ska inte vända tillbaka, även om det känns enklare. Vi ska sluta åka i kölvattnet på andra skepp och åter ta oss ut på öppet vatten. Vi ska inte tränga andra, alla har vi nämligen vår egen bana att löpa. Även om vi står tillsammans. Vi ska ut på okänt vatten, mitt på havet, med Gud (se video).


Leave a comment

Series of Jesus cult. Serie om Jesus-kult.

Life in God

God has put on my heart to write about worship and Jesus-cult. As a congregation, we should be accused of being a Jesus-cult. A bunch of devoted people who follow and worship Jesus together.

No matter what the core, the star will always be and remain Jesus. For the world, Jesus is the missing puzzle piece, for us believers, He is the found gem of the field. Let’s sell everything we have and buy it, to fully live for Him now.

Read part 1 – Jesus cult

Read part 2 – Jesus cult 24/7

Read Part 3 – The sun my God

Read Part 4 – Series of Jesus cult

Read Part 5 – Worship to whom?

Read Part 6 – Connectivity 24/7

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Livet i Gud

Gud har lagt på mitt hjärta att skriva om tillbedjan och Jesus-kult. Som församling borde vi bli anklagade att vara en Jesus-kult. En samling överlåtna människor som följer och tillber Jesus tillsammans.

Oavsett vad ska kärnan och stjärnan alltid vara och förbli Jesus. För världen är Jesus den saknade pusselbiten, för oss troende är Han den funna pärlan i åkern. Låt oss sälja allt vi har och köpa den, för att fullt ut nu leva för Honom.

Läs del 1 – Jesus-kult

Läs del 2 – Jesus-kult 24/7

Läs del 3 – Solen min gud

Läs del 4 – Serie om Jesus-kult

Läs del 5 – Lovsång till?

Läs del 6 – Uppkoppling 24/7

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


2 Comments

The sun my God. Solen min Gud.

Click here to read the previous post in the series.
Click here to read the previous poem.

The sun and God

When the first spring sun popped up
I let go of everything i did
I threw myself into the sun
When the summer sun shone
I skipped planned activities

I would turn brown like a gingerbread,
and hear happy appeals.
Wow! You sure are tanned!
Have you been abroad?

To lie under the sun’s rays
to turn tanned
that the vitamin D depot is filled up
that endorphins are created
that depression and darkness are rinsed out
that joy is pouring into the body and mind

The sun was my god
I worshipped it
with my life
Today God is
the sun of my life
my life is a worship
of and to God

I throw myself daily
in His rays of heavenly light
I let go of everything I do
I experience His presence
I let Him come first

I am laying
facing His face
all darkness is flushed away
the light is filled up
I’m being transformed
to His son’s image

The sun is not my God
God is my Sun
I worship Jesus
The goal is to become more like Him
experience His delight
not getting tanned
and have a happy appeal

In His intimacy
In His presence
We need to be
Every day
from glory
to glory
be transformed
by the Spirit of God

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Klicka här för att läsa föregående poem.

Solen och Gud

När den första vårsolen tittade fram
Släppte jag allt jag hade för händer
Jag kastade mig ut i solen
När sommarsolen strålade
Skippades planerade aktiviteter

Jag skulle bli brun som en pepparkaka,
och höra glada tillrop.
Wow! Vad du är brun!
Har du varit utomlands?

Att ligga under solens strålar
att bli brun
att D-vitamin depån fylls på
att endorfiner skapas
att depression och mörker sköljs ut
att glädje väller in i kropp och sinne

Solen var min Gud
jag dyrkade den
med mitt liv
Idag är Gud
solen i mitt liv
mitt liv är en dyrkan
av och till Gud

Jag kastar mig dagligen ut
i Hans strålar av himmelskt ljus
Jag släpper allt för händerna
jag erfar Hans närvaro
Jag låter Honom komma först

Jag ligger
inför Hans ansikte
allt mörker spolas bort
ljuset fylls på
Jag blir förvandlad
till Hans Sons bild

Solen är inte min Gud
Gud är min Sol
Jag tillber Jesus
målet är att bli mer lik Honom
uppleva Hans välbehag
inte att bli brun
och få glada tillrop

I Hans närhet
I Hans närvaro
Behöver vi vara
Varje dag
från härlighet
till härlighet
bli förvandlade
av Guds Ande

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


4 Comments

Jesus-cult 24/7. Jesus-kult 24/7.

Click here to read the previous post in the series.

Click here to read the previous poem.

Jesus-cult

Let us
become
the Jesus-cult
we are created
to be

Separately and together
let us
worship Jesus

Let all that breathe
worship the Lord

Let every tone and every sound
worship the LORD

Let each attempt and every song
worship the Lord

Let all things
breathe Jesus
and love Him

Let all things disappear
which attracts people
Let nothing breathe the world
Do not let anything be entertainment

Do not let anything be contaminated
of attempts to attract people
neither unsaved nor fleshly Christians

Let our hearts
turn to Jesus
and Him
who is sitting on the throne

Every breath
Every effort
Every footstep
Every sound

Every worship
only to Jesus
and Him
who is sitting on the throne

It can attract those who are saved
or irritate others

We are either a scent
of life to life
or death to death

Let us be
a perfume of Jesus

Let’s stay
near Jesus

Let’s become
more like Him

Let’s become
the pure bride
He is called
to pick up

Come Jesus come
Let it be so
Amen
AMEN

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Klicka här för att läsa föregående poem.

Jesus-kult

Låt oss
bli
den Jesus-kult
vi är skapta
att vara

Enskilt och tillsammans
låt oss
tillbe Jesus

Låt allt som andas
tillbe Herren

Låt varje ton och varje läte
tillbe HERREN

Låt varje ansats och varje sång
tillbe Herren

Låt allting andas Jesus
och kärleken
till Honom

Låt varje ingrediens utgå
som lockar människor
Låt inget andas världen
Låt inget andas underhållning

Låt inget vara besmittat
av försök att attrahera människor
varken ofrälsta eller köttsliga kristna

Låt våra hjärtan
vändas till Jesus
och Honom
som sitter på tronen

Varje andetag
Varje ansats
Varje fotsteg
Varje läte

Varje tillbedjan
endast till Jesus
och Honom
som sitter på tronen

Det kan attrahera de som blir frälsta
eller irritera andra

Vi är antingen en doft
av liv till liv
eller död till död

Låt oss vara
en Jesu parfym

Låt oss hålla oss
nära Jesus

Låt oss bli
mer lik Honom

Låt oss bli
den rena brud
Han är kallad
att hämta

Kom Jesus kom
Låt det ske så
Amen
AMEN

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


1 Comment

Camis Acts. Camis Apostlagärningarna.

Click here to read the previous post in the series.

Acts 29

I’m sitting at Warsaw Airport and am waiting for the flight home to Sweden. I take time to collect a few different stories in a composite of my Apostles’ chapter 29. Also some others are added after this. It’s about living a life like in the book of Acts, here and now, in everyday life and on mission.

On the way to South Africa

Peter preached with words for two flight attendants, on the two different planes. On my way out of the last plane, I even started when I saw a lady with crutches complain over her knee. I preached through signs and wonders. I commanded the pain to leave and she said surprised that it became much better. I also talked to a young African in the washroom and had to heal her from a mild headache.

On the home front

Peter and I prepared before Kia and Sanna helped us with the garden. We went and bought soil and I preached for the young woman at the checkout. When the girls and I would buy flowers the following day, the same woman was at the checkout and now she had a pain in her neck. I laid my hands on her neck and commanded the pain to leave. Jesus healed her and she became noticeably moved.

City on the mountain in France

One day between the eight different seminars in southern France, we went to a cozy city on the top of a mountain. Me and Emmanuel started curing two women. One was healed in the back and one became much better in the arm. Both became very interested to know more about what had happened. Emmanuel therefore preached passionately about Jesus.

Home before the United States

We had to install an alarm and Peter had a nice conversation with the alarm man. When he was leaving, did I ask if he was hurt somewhere? He had pain in his arm since he was 14 years and now he was 30. Peter put his hand on his arm and took authority over the pain. After two or three prayers, he was completely healthy. He felt goosebumps on the now healed arm and was very moved.

NY last night

Last night at the restaurant with a service minded waitress. She could fix everything, except avocado or bottled water. I sowed some kindness through healing in the back and the gospel. “How did you do that?” She exclaimed.

Canada lunch

After lunch I healed the waitress. Her colleague or manager came afterwards out on the parking lot, because the waitress was marveled and wanted some business cards. I had almost non left and therefore had chosen not to give any away. Fantastic! What a strong reaction.

Canada, SPA

Donna invited me to join her at a SPA, but everything was booked there. Doug booked me at another place where I could to enjoy a manicure and a pedicure. I spoke to a customer and two who worked there. They wanted to know why I was in Canada and I answered that we had seminars. Then I asked if they had pain in the body? I said I could help them after my treatments. How I’ll tell afterwards, I declared with the blink in the eye.

I then healed the two colleagues and the customer. Peter, Doug and Amanda came to pick me up when I was in full swing to lead my colleagues through “chess for salvation”. Peter made leg extensions on one colleague. Mimi, who treated me, repented and began to believe, but did not want to be baptized right away. She would reflect and return. God knows what happened in her heart. The healings of her shoulders, neck and knees, she will not forget.

At a cafe in BA

We switched to the upper floor, despite my reluctance, but was quite sure there was a reason. An older man with a younger girlfriend, appealed to us. We showed the Spanish video about healing offerings and I had to cure her from pain.

Then we were told by his daughter on the phone that we are missionaries and that Jesus healed her dad’s girlfriend. They told me he was a teacher and I got the word of knowledge that it was in mathematics and pointed to Jesus.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Apostlagärningarna 29

Sitter på Warszawa flygplats och väntar på flyget hem till Sverige. Passar på och samlar ihop några olika berättelser i en kompott från mina Apostlagärningarna kapitel 29. Även några andra är tillagda efter detta. Det handlar om att leva ett liv som i Apostlagärningarna här och nu i vardagsliv och på mission.

På väg mot Sydafrika

Peter predikade med ord för två flygvärdinnor, på de två olika planen. På väg ut ur det sista planet, kom även jag igång, när jag såg en dam med kryckor ojja sig över sitt knä. Jag predikade genom tecken och under. Jag befallde smärtan lämna och hon sade förvånat att det blev mycket bättre.  Jag kom även till tals med en ung afrikanska på toaletten och fick bota henne från en lindrig huvudvärk.

På hemmafronten

Peter och jag förberedde inför att Kia och Sanna skulle hjälpa oss med rabatten. Vi åkte och köpte jord och jag predikade för den unga kvinnan i kassan. När tjejerna och jag skulle köpa blommor dagen efter, var det samma kvinna i kassan och nu hade hon smärta i nacken. Jag lade mina händer på hennes nacke och befallde smärtan lämna. Jesus helade henne och hon blev märkbart berörd.

Stad på berget i Frankrike

En dag mellan de åtta olika seminarierna i södra Frankrike, åkte vi till en mysig stad på toppen av ett berg. Jag och Emmanuel började med att bota två kvinnor. En blev helad i ryggen och en blev mycket bättre i armen. Båda blev mycket intresserade att veta mer om vad som hade hänt. Emmanuel predikade därför passionerat om Jesus.

Hemma före USA

Vi lät installera larm och Peter hade ett fint samtal med larmkillen. När han skulle gå frågade jag om han hade ont nånstans? Han hade haft smärta i sin arm, sedan han var 14 år och nu var han 30. Peter lade handen på armen och tog auktoritet över smärtan. Efter två eller tre böner, var han helt frisk. Han fick gåshud på armen av rörelse.

NY sista kvällen

Sista kvällen på restaurant med en service minded servitris. Hon kunde fixa allt, förutom avokado eller vatten i flaska. Jag sådde lite vänlighet genom helande i ryggen och evangelium. ”Hur gjorde du det?” utbrast hon.

Kanada lunch

Efter lunchen helade jag servitrisen. Hennes kollega eller chef, kom efteråt utspringande på parkeringen, eftersom servitrisen var förundrad och ville ha nåt visitkort. Jag hade nästan inga kvar och hade därför valt att inte ge något. Fantastiskt! Vilken stark reaktion.

Kanada, SPA

Donna bjöd mig att följa med på SPA, men allt var bokat där. Doug bokade mig därför på ett annat ställe, där jag fick njuta av manikyr och pedikyr. Jag kom till tals med en kund och två som jobbade där. De ville veta varför jag var i Kanada och jag svarade att vi hade seminarier. Sedan frågade jag om de hade smärta i kroppen? Jag sade att jag kunde hjälpa dem efter mina behandlingar. Hur, berättar jag efteråt, deklarerade jag med glimten i ögat.

Jag helade sedan de två kollegorna och kunden. Peter, Doug och Amanda kom för att hämta mig, då jag var i full färd med att leda kollegorna till tro via ”schack till frälsning”. Peter gjorde benförlängning på den ena kollegan. Mimi, som behandlat mig, omvände sig och började tro, men ville inte döpas direkt. Hon ville reflektera och återkomma. Gud vet vad som hände i hennes hjärta. Helandena av hennes axlar, nacke och knä, kommer hon sent att glömma.

På café Buenos Aires

Vi bytte till övervåningen, trots min ovilja, och mycket riktigt fanns det en anledning. En äldre man med yngre flickvän, tilltalade oss. Vi visade spanska videon om erbjudande om helande och jag fick bota henne från smärta i axeln.

Sen fick vi berätta via hans dotter på telefon att vi är missionärer och att Jesus helat hennes pappas flickvän. De berättade att han är lärare och jag fick ett kunskapens ord om att det var i matematik och pekade på Jesus.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.