throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

I do not lead. Jag leder inte.

Talking walk

Romans 8:14
For all who are led by the Spirit of God are sons of God.

On the go in the woods

Peter and I were out in the woods. Usually it is he who goes before and me after. This sometimes annoys him. He thinks we look certain couple, where the man walks before and the woman subjected follows long after.

Irritated, he suddenly insisted that I should take the lead. What then happened was a telling picture of how it should look when we follow Jesus.

Namely, I continued walking and he went with me, but on every road trip I stopped for guidance. Should I continue, fold or wait? I listened with big ears and patient mindedness.

The question is why I did not just go anywhere. And why did I go so safely on the road when no road crossing appeared?

The answer was that Peter as a leader had told me to take the lead. So, as long as he did not say anything else, just keep going. If, on the other hand, I came across a cross road, I could not make my own decision because he was leading.

Follow the Lamb

This became such a nice picture of being a disciple of Jesus and following the Lamb, where the Lamb goes. I do not own my life, He bought me and I have died to my selfish nature and now I do not live, but He lives in me. I am Hid and He is mine.

Are you your own? Or do you belong to Him? In that case, stop fight and incline your heart. Sacrifice the self-life daily. The ego is our foul enemy. It drives us to live a life with ourselves at the center. Realize that it is not the sun that circles around the earth, but the earth around the sun (see poem).

There is a price to pay and it is not to decide for yourself, but to follow Him who decides. He said to go, but at the crossroads it’s time to listen. In what direction does he lead us to take the next step or if it is time to stop or turn around.

 

Talande promenad

Romans 8:14
Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.

På gång i skogen

Peter och jag var ute och gick i skogen. Som oftast är det han som går före och jag efter. Detta retar ibland upp honom. Han tycker vi ser ut som vissa par, där mannen går före och kvinnan undergivet följer långt efter.

Uppretat, insisterade han plötsligt på att jag skulle ta täten. Vad som då inträffade, blev en talande bild på, hur det borde se ut, när vi följer Jesus.

Nämligen travade jag på och han gick med mig, men vid varje vägskäl stannade jag upp för att få vägledning. Skulle jag fortsätta, vika av eller vänta? Jag lyssnade in med stora öron och tålmodigt sinnelag.

Frågan är varför jag inte bara gick på åt vilket håll som helst? Och varför jag gick så tryggt på vägen, när inget vägskäl dök upp?

Svaret var att Peter som ledare, hade sagt till mig att ta täten. Så, så länge han inte sade något annat, var det bara att fortsätta att gå. Kom däremot ett vägskäl kunde jag ju inte ta ett eget beslut, eftersom han leder.

Följ Lammet

Detta blev en så fin bild på, att vara en Jesu lärjunge och följa Lammet, dit Lammet går. Jag äger inte mitt liv, Han har köpt mig och jag har dött till min själviska natur och nu lever inte jag, men Han i mig. Jag är Hans och Han är min.

Är du din egen? Eller tillhör du Honom? I så fall sluta konstra och böj ditt hjärta. Offra egenlivet dagligen. Egot är nämligen vår lömskaste fiende. Det driver oss att leva ett liv med oss i centrum. Inse dock att det är inte solen som kretsar kring jorden, utan jorden kring solen (se poem).

Det finns ett pris att betala och det är att inte bestämma själv, men följa Honom som bestämmer. Han har sagt gå, men vid vägskälen är det dags att lyssna in. I vilken riktning han leder oss till att ta nästa steg eller om det är dags att stanna upp eller vända om.

 

Advertisements


2 Comments

Avkopplad. Relaxed. Détendu.

Ned-, av- & åter upp-koppling

  1. Börja med tid att koppla ned
  2. Fortsätt med tid att koppla av; a. Inled med vila och b. sedan rekreation
  3. För att a. orka och b. kunna ta tid att åter koppla upp

För att koppla av, utan frustration eller abstinens, krävs att man först kopplar ned. Det finns en tid för nedkoppling, för att ta ut svängarna i avkopplingen.

För att efter avkopplingen, kunna vara uppkopplad, krävs att man är så fylld, så att kraven inte äter upp en inifrån. Uppkoppling kräver nämligen energi och innebär att vara tillgänglig. Uppkoppling är mot yttervärlden, på internet och i verkliga livet.

Kroppens avkoppling

Att ligga i en hängmatta, utan uppgift. Att blunda, vila, och sova. Att helt slappna av. För att sedan dansande, kasta sig ut i rörelse. Rörelse som kan ge motion, men helt utan mål.

Studsa studsmatta är avkoppling för mig, kanske massage är avkoppling för dig.

Själens avkoppling

Att vara ledig utan uppgift. Inget planerat, inga måsten. Ingen tidtabell. Inga krav och inga deadlines.

Att gå längs en strand med musik i öronen och sjunga en trudelutt. Att sova och vila. Att ligga i en hängmatta. Att drömma profetiskt. Att reflektera.

Att göra roliga saker utan krav. För mig kan det vara att spela squash, att plocka smultron på strå, att betrakta vacker natur, att se in i min älskades ögon. Vad kan det vara för dig?

Andens av(upp)koppling

Anden i människan, kan och bör vara, ständigt uppkopplad. Uppkopplad mot himmelens frekvens, för att höra Gud. Här handlar det om att vara avkopplad från världen, men uppkopplad mot Gud, lyssnandes inåt på den stilla susningen.

Att kasta sig framåt på sitt ansikte i tillbedjan, knäböja, knäppa händerna, eller bara inom sig lyssna på Gud. Att låta sig bli fylld av Anden, åter och åter. Att låta Gud vara Gud.

Att reflektera, gå längs en strand och bara vara. Att dagdrömma. Att lyssna inåt, läsandes Bibeln, bedjandes i anden; i förståndet och i tungor.

Vila är att vara i Kristus, buren av Gud på örnvingar, oavsett syssla. Lugnet mitt i stormen, är i Guds famn, i den Allsmäktiges skugga och under den Högstes beskydd.

Se inlägg från 2013

 

Disconnection, relaxation and connected

  1. Begin to take time to disconnect
  2. Continue with time to relax; a. Start with the rest, and b. than recreation
  3. To a. have strength to and b. Be able to take time to re-connect

To relax, without frustration or withdrawal, required to first disconnect. There is a time for the teardown, to go the whole hog in relaxation.

In order for after relaxation, to be connected, is necessary to be so filled, so that the requirements do not eat up from the inside. Connection requires that energy and means to be available. Connectivity is the outside world, on the Internet and in real life.

The body relaxation

Lying in a hammock, without specifying. To close your eyes, rest, and sleep. To completely relax. Then dancing, throw yourself into the movement. Movement that can provide exercise, but without goals.

Bounce Trampoline is relaxation for me, maybe massage is relaxing for you.

Soul Rest

Being idle without mention. Nothing planned, no musts. No timetable. No demands and no deadlines.

To walk along a beach with music in your ears and sing a jingle. To sleep and rest. Lying in a hammock. To dream prophetic. To reflect.

Doing fun things without obligation. For me it can be to play squash, picking wild strawberries on straw, to regard beautiful scenery, looking into my lover’s eyes. What could it be for you?

Spirit connection

The spirit of man, can and should be, constantly connected. Connected to heaven frequency to hear God. This is not about being relaxed, but offline from the world, listen in on the the soft whistle.

Throwing oneself forward on the face in worship, kneel, fold the arms, or only within oneself to listen to God. To let oneself be filled with the Spirit, again and again. To let God be God.

To reflect, walk along a beach and just be. Daydreaming. To listen inside, Reading the Bible, praying in the Spirit; in understanding and in tongues.

The rest is to be in Christ, carried by God on eagles’ wings, whatever chore. The calm center of the storm, is in God’s bosom, in the shadow of the Almighty and the Highest patronage.

See post from 2013.


2 Comments

Vem är du? Who are you?

 

När allting faller

Proverbs 4:23
Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet.

Bevara ditt hjärta. Lev rent och utan masker. När allting faller, står du på Klippan? Du kan inte gömma dig bakom din man eller hustru, ditt engagemang i församlingen eller ditt välgörenhetsarbete. Gud känner dig utan och innan. Förrän ett ord är på din tunga, vet Han allt om det. Inför Honom är du naken. Så välj att leva transparent utan masker.

Är livet med Gud verkligt för dig? Livet med Gud är verkligt. Låt det vara verkligt för dig. Prata med Jesus som om han lyssnar och svarar. Det är en dialog, inte en monolog. Han är inte din psykiater eller din papperskorg. När du vaknar upp på morgonen ropar Han av glädje och dansar i förväntan att du ska vända dig till Honom. Han som inte sover och vakar över dig hela natten, längtar efter ditt gensvar. Får Han det? Ditt hjärta och Guds hjärta slår de samma slag?

Efter 30 års äktenskap eller 20 års engagemang i kyrkan, låt det inte visa sig att allt är en chimär.Du kan inte gömma dig bakom någon annan eller något annat. Vi kommer alla var och en enskilt att träda fram inför Kristi domstol. Han är en härlig och rättfärdig Gud, full av barmhärtighet och stor i nåd. Nåden är ny varje morgon, tills denna tid tar slut.

När jag märker att närheten till Gud saknas i mitt liv, upplever jag en tomhet som bara Gud kan fylla. Då handlar det inte om rätt böneteknik eller rätta ord. Utan om djup kommunikation hjärta till hjärta. För mig blir det ofta en tyst innerlig bön, med handen på hjärtat och tårarna som fylls, när Gud möter med mig. Han mättar mitt begär med sitt goda; sig själv.

Vem är du? Vad definierar dig? Bara det du har kan du ge och bara det du har kan du bevara. Är ditt hjärta hos Jesus? Är Jesus ditt liv? Spelar ingen roll hur det ser ut eller verkar att vara. Bara du och Gud känner ditt hjärta. Det håller inte att kallprata om väder och vind, utan till slut måste du och jag bekänna färg. Tror vi på Jesus eller är vi med i en klubb? Livet med Gud är verkligt, precis som Gud själv är verklig och löftena Han gett är sanna. Var verklig och sann du med. När klipporna faller och fasaden rämnar, står du ensam kvar?  Eller finns Gud i ditt liv?

Det är inte för sent. Läser du detta, kasta dig på Gud och ge upp. Du är efterlyst! Upp med händerna, ner på knäna och fall på ditt ansikte. Överlåt ditt liv till Gud och offra dig som ett levande offer på altaret. Jag kan inte tvinga dig och Gud vägrar tvinga någon. Han är en gentleman och vill inte ha robotar. Han vill ha våra hjärtan. Jag har gett Honom mitt, ge Jesus ditt hjärta idag!

When everything falls

Proverbs 4:23
Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.

Preserve your heart. Live pure and without masks. When everything falls, you stand on the Rock? You can not hide behind your husband or wife, your involvement in parish or your charity work. God knows you inside and out. Before a word is on your tongue, He knows all about it. Ahead of Him are you naked. So choose to live transparently without masks.

Is life with God real to you? Life with God is real. Let it be real for you. Talk to Jesus as if He listens and responds. It is a dialogue, not a monologue. He is not your psychiatrist or your trash. When you wake up in the morning He cries of joy and dancing in the expectation that you will turn to Him. He who does not sleep and watch over you all night long for your response. Can He do it? Your heart and God’s heart beats the same kind?

After 30 years of marriage and 20 years of involvement in the church, do not let it appear that everything is an illusion. You can not hide behind someone else or something else. We will all each individual appear before the judgment seat of Christ. He is a wonderful, righteous God, full of mercy and plenteous in grace. The grace is new every morning, until the time runs out.

When I notice that intimacy to God is missing in my life, I feel an emptiness that only God can fill. Then it’s not about right ways of prayer or right words. But the deep heart to heart communication. For me, it often becomes a silent fervent prayer, with hand on heart, and tears filled, when God meets with me. He fills my desires with good things; Himself.

Who are you? What defines you? Just what you have you can give, and only what you have, you can preserve. Is your heart with Jesus? Is Jesus your life? Does not matter how it looks or seems to be. Only you and God knows your heart. It is not enough to talk about the weather, but in the end you and I must confess color. We believe in Jesus or we are a club? Life with God is real, just as God is real and His promises are true. Be real and true. When rocks fall and facade splits, you stand alone? Or is God in your life?

It is not to late. Are you reading this, throw yourself on God and give up. You are wanted! Hands up, down on your knees and fall on your face. Entrust your life to God and sacrifice yourself as a living sacrifice on the altar. I can not force you and God refuses to force anyone. He is a gentleman and does not want robots. He wants our hearts. I have given him mine, give Jesus your heart today!


Leave a comment

Förändrade planer. Change of plans.

Livet snurrar på så fort för Peter och mig att tid för vila och egen riktad mission får planeras in i kalendern. Annars blir det för lite djup de utåtriktade insatserna kan bottna i eller hämta kraft ur. Men ibland prioriteras annat upp och planerna ändras, speciellt när det handlar om finnar. Gud har nämligen lagt finländare och Finland, mitt födelseland, på våra hjärtan. Ville hade bjudit in sju brinnande finländare från Åbo på kickstart och i sent skede bett Peter om hjälp. Vi tog stafettpinnen, trots att vi planerat egen mission, under förutsättning att de kom till Uppsala och vi bad även Helena från vårt team att hjälpa till. Helena visste inte att Villes finnar var bosatta i Finland och hade i bön fått upp muminsagan och kärvar i skörden. Det visade sig att de inte bara kom från Finland, men 20 minuter från Mumindalen. Hon tror tolkningen är att de ska skörda människor där.

Vi gjorde ett upplägg med inspiration, undervisning och drama innan den praktiska delen tog vid. Det var speciellt att bli praktiskt lärjungatränad, som Anitta min teammedlem önskade. Jag var lite trött och bad Gud om en enkel uppgift, vilket slutade med att jag enbart hade henne med mig, som är van att evangelisera. Jag var första gången redo att be för någon i rullstol, men gjorde inte det. Min frimodighet i tron har växt i styrka. Jag erfor en känsla av att vara oövervinnerlig och för Gud är ingenting omöjligt. Kickstarten började bra på stan, då jag vid ån fick be för en ung kille med smärta i knät, som blev helad direkt och en ung tjej med hand i bandage som blev bra, men inte ville ta bort stödet. När jag visat Anitta fick hon be för en tjej i samma sällskap, med ont i knät. Hon blev bättre och bättre tills det blev helt bra.

Sedan dröjde det länge innan vi fick be igen. Men när det bröt igenom, fick vi även filma och dela evangelium. Anitta fick bota en spansktalande kvinna från ryggsmärta. Kvinnan blev häpen och kastade sig om halsen på Anitta i tacksamhet. Jag gick frimodigt in i affärerna och hittade en kvinna, som inte hade ont men var mycket intresserad att höra om Jesus. I nästa affär fick Anitta bota en ung kvinna från ont i ryggen och huvudvärk. Hon blev helt till sig och tyckte det var en konstig känsla när smärtan försvann. Vi mötte därefter några unga tjejer, där en tjej hade ont i nacken och hon blev så förvånad att hon skrattade högt av glädje, när Jesus botade henne. Vi mötte även två unga tjejer, som inte var långt från tron. Vi uppmuntrade dem att tro på Jesus, lyda  Jesus och följa Jesus.

Peters team hade sett mest helanden och hade bland annat upplevt en miniväckelse med ett gäng unga tjejer, som alla blev botade i sina fötter. Kitty lade händerna på knäna på dem, men de blev i alla fall av med smärtan i fötterna. Gud har sagt “lägg händerna på de sjuka, så ska de bli friska”. Inte att det måste vara exakt på det sjuka stället. Oj, jag tittade på videon i skrivande stund, för att påminna mig och blev så berörd att tårarna åter började trilla. Att få vara med på detta äventyr med Gud. Det är oerhört mättande för ens inre.

Efteråt predikade Peter om att fortsätta och alla fick vittna om vad de sett och hört. Samtliga hade fått bota sjuka och alla var upplyfta i tron. Sedan sände vi ut våra teammedlemmar till skörden. Peter tog sin grupp avsides och hade enskild förbön, medan vi andra började lovsjunga och en tjej tog upp gitarren och spelade till Guds ära. Guds närvaro sköljde över oss. Redan på färjan tillbaka hade de planer på att fortsätta och Kitti i Peters team skulle veckan efter starta upp ett utåtriktat arbete i sin församling. Precis som oss och dem kan du följa Jesus i Hans fotspår, för att söka upp de förlorade, bota de sjuka och predika att Guds rike är här. För Gud är allt möjligt.

Life is spinning so fast for Peter and me that time for rest and self-directed mission will be scheduled in the calendar. Otherwise it will be too little depth that outreach efforts can stem or draw strength from. But sometimes prioritized other things and plans changed, especially when dealing with Finns. God has put Finns and Finland, my country of birth, in our hearts. Ville had invited seven burning Finns from Turku on kickstart and rather late asked Peter for help. We took the baton, although we planned own mission, provided that they came to Uppsala and we even asked Helena from our team to help. Helena did not know Villes Finns residing in Finland and had recieved in prayer Moomin tale and sheaves of harvest. It turned out that they not only came from Finland, but 20 minutes from the Moomin Valley. She believes interpretation is that they will reap people there.

We made an arrangement with inspiration, education and drama before the practical part began. It was specially to be practical discipled, which Anitta my team member desired. I was a bit tired and asked God for a simple task, which I ended up alone had her with me, who is used to evangelize. I was the first time ready to pray for someone in a wheelchair, but did not. My boldness in the faith have grown in strength. I experienced a feeling of being invincible and for God nothing is impossible. The Kickstart did well in town when I got to the river to pray for a young guy with pain in the knee, which was healed immediately and a young girl with hand in bandages which was good, but did not want to remove support. When I showed Anitta she was praying for a girl in the same company, with a sore knee. She got better and better until it was totally fine.

Since it took a long time before we had to pray again. But when it broke through, we even got to shoot and share the gospel. Anitta had to cure a Hispanic woman from back pain. The woman was startled and threw herself on the neck of Anitta in gratitude. I went boldly into the stores and found a woman who had no pain but was very interested to hear about Jesus. In the next store got Anitta cure a young woman from back pain and headaches. She became completely touched and thought it was a strange feeling when the pain disappeared. We then met some young girls, where a girl had a sore neck and she was so surprised that she laughed for joy when Jesus healed her. We also met two young girls, which was not far from the faith. We encouraged them to believe in Jesus, obey Jesus and follow Jesus.

Peters team had seen most healings and had among other things, experienced a mini-revival with a bunch of young girls, who were all healed in their feet. Kitty put her hands on their knees, but they were in all cases of pain in the feet. God has said “lay hands on the sick, they should be healthy.” Not that it has to be exactly at the diseased site. Oops, I looked at the video in writing, to remind me and was so touched that tears again began to fall. To be part of this adventure with God. It is extremely satisfying to one’s heart.

Afterward, Peter preached to continue and everyone got to testify about what they saw and heard. All had to heal the sick, and all were raised in the faith. Than we sent out our team members to the harvest. Peter took his team aside and had individual prayer, while we others began to sing praises, and a girl took up the guitar and played to the glory of God. God’s presence washed over us. Already on the ferry back, they had plans to continue and Kitti in Peter’s team was the week after going to start an outreach work in her church. Just like us, and they you can follow Jesus in His footsteps, to seek out the lost, heal the sick and preach that the kingdom of God is here. For God everything is possible.

 


Leave a comment

Vem är denne Jesus? Who is this Jesus?

 

Vem är denne man?

Aposteln Johannes skriver att livet uppenbarades, det eviga, som var hos Fadern, de såg det och tog på det.

1 John 1:1-2
Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid- om Livets Ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss.

Människor släppte allt de hade för händerna och följde Honom. De blev helt betagna och föll ned på sina ansikten och tillbad Honom. De skar sina tänder och ville döda Honom. Människor var inte oberörda, när Jesus kom till jorden och uppenbarade Guds härlighet.

Något var alldeles särskilt speciellt med Honom. Han var annorlunda. Det var tydligt. Ingen var så ren och ingen var så barmhärtig. Ingen var så tålmodig och ingen var så skarp. Ingen var så generös och ingen var så inbjudande.

Han uppenbarade ett helt nytt liv, det eviga livet, som saknades i vår fallna värld, besudlad av synd och död. Jesus gav avtryck och märktes. Han gick inte obemärkt förbi som en skugga, nej Han är livet självt. Antingen älskade man Honom eller så hatade man Honom. Faktum är människor blev upptagna av Honom.

Är vi så förvandlade och så heliga, så det inte längre är så stor skillnad på Honom och oss? Eller vad är det som gör att vi inte ständigt faller ned på vårt ansikte i tillbedjan, eller lämnar totalt över kontrollen för våra liv till honom? Vad är det som gör  att vi låter oss betagas av media som Facebook, youtube och TV-spel?

Det är faktiskt Gud, kommen i köttet, vi talar om, låt oss vända vår blick mot Honom och bli upptagna och betagna i den Han är och det Han vill. Kan du ärligt svara någon som frågar: Vem är denne Jesus? Känner du honom så väl? Så väl som Han känner dig och vill göra sig känd för dig?

Who is this man?

The Apostle John writes that life was revealed, the eternal, which was with the Father, they saw it and touched it.

1 John 1: 1-2
That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and have touched with our hands, concerning the word of life— the life was made manifest, and we have seen it, and testify to it and proclaim to you the eternal life, which was with the Father and was made manifest to us—

People dropped everything they had in their hands and followed Him. They were completely charmed and fell on their faces and worshiped Him. They cut their teeth and wanted to kill Him. People were not unmoved when Jesus came to earth and revealed the glory of God.

Something was very special about him. He was different. It was clear. None was so pure and no one was so merciful. No one was so patient and none were as sharp. No one was so generous and no one was so inviting.

He revealed a whole new life, eternal life, which was missing in our fallen world, tainted by sin and death. Jesus gave an impression and were labeled. He did not go unnoticed as a shadow, no, He is life Himself. Either you loved Him or hated Him. In fact, people became absorbed by Him.

Are we so transformed and so holy, so there is no longer much difference between Him and us? Or what is it that makes us not constantly falling on our face in worship, or provide total control over our lives to Him? What is it that makes us let ourselves be impressed by the media like Facebook, YouTube and video games?

It is actually God in the flesh, we are talking about, let us turn our gaze toward Him and become busy and charmed by who He is and what He wants. Can you honestly answer anyone who asks: Who is this Jesus? Do you know Him so well? As well as He knows you and wants to make Himself known to you?

 


1 Comment

Vänners Apostlagärningar. Friends Actes of The apostels.

 

Nåväl händer det något därute på skördefälten?

Jodå, här följer några axplock.

Helena är ute i världens ände bland öarna och missionerar. Hon botar sjuka och leder människor till tro. Tar andra kristna i handen och visar dem hur de kan bota sjuka i Jesu namn. Hon dansar lovsång inför Gud och predikar även med ord. Ett tillfälle dansade hon till “I surrender all” av Michael W Smith och delade sedan sitt vittnesbörd om att Jesus helat henne. Då fick hon leda en buddhist till tro och bota några sjuka.

Durckheim har varit ute på missionsresor bland annat till Atlanta och Egypten. För närvarande bor han hos oss och studerar, men på jullovet lyckades han hamna i en liten väckelse med flera som gav sitt liv till Jesus, blev döpta och många som blev botade från sina sjukdomar. I Atlanta kickstartade han Randy en företagare som kommit i kontakt med honom genom hans youtubekanal Mark161618.

När Durckheim var i Atlanta blev Randys broder på andra sidan USA träffad av Guds Ande när Durckheim bad för honom i telefonen. Familjen hade försökt övertyga brodern om att vända om till Gud under många år, utan att lyckats. På 10 minuter slog Guds Ande till, stolen välte och när han vaknade upp hade han gett sitt liv till Jesus.

I Egypten botade Durckheim människor vid en moské, bland annat han en man som knappt kunde gå. Polisen ville arrestera honom. Då grep de som blivit botade in och vägrade låta Durckheim bli bortförd. Själv tänkte han att han skulle fått uppmuntra förföljda kristna i fängelset och nå de kriminella med de goda nyheterna om Jesus. Durckheim kickstartade flera och botade många på sina två resor.

Poya och Emilio har precis blivit avskilda till ledare i vår nystartade församling i  Bro/Bålsta. De har nyligen tagit ut församlingen på kickstart i Stockholm. De får se många helanden och befrielser. Dessutom är det ofta dop på deras möten, både vattendop till Kristus och Andedop. Poya älskar att debattera och undervisa och Emilio har ett vackert herdehjärta. Gud vet hur han sätter samman sina team.

Sanna är ute bland de hemlösa på fredagar och fick leda ytterligare en man till Jesus för någon månad sedan. Hon hann inte döpa honom, men någon vecka senare kom han igen och berättade att han ville träffa henne, innan han skulle avtjäna en månads fängelsestraff. De bestämde att ha kontakt under fängelsetiden och att dopet får ske efter detta. En man till på Vilhos företag har blivit frälst och längtar efter att få vara med på samlingarna i Vilhos och Sannas husgemenskap. Gud har kontroll och lägger till människor till sin församling.

Jon från Färöarna kontaktade Peter och tackade så mycket för att Peter kickstartat honom på Färöarna, för några år sedan. Så mycket har hänt sedan dess. Han bor i Danmark på Jesus hotellet hos Torben. Han åker på missionsresor och får se många människor bli botade, befriade och vända om till Gud.

Fortsättning följer.

Well something is happening out there in the harvest fields?

Well, here are a few examples.

Helena is out in the end of the world among the islands on mission. She heals the sick and lead people to Christ. Taking other Christians in the hand and show them how they can heal the sick in Jesus’ name. She dances song of praise to God and preaches even with words. One occasion she danced to “I Surrender All” by Michael W. Smith, and then shared her testimonie of how Jesus healed her. Then she led a Buddhist to believe in Christ and healed some sick.

Durckheim have been out on mission trips including Atlanta and Egypt. Currently, he lives with us and study, but the Christmas break, he managed to end up in a small revival with several who gave their life to Jesus, were baptized and many were healed of their diseases. In Atlanta, kick-started  Randy an entrepreneur who come in contact with him through his youtube channel Mark161618.

When Durckheim were in Atlanta was Randy’s brother, on the other sidé of, the United States struck by God’s Spirit when Durckheim prayed for him on the phone. The family had tried to convince the brother to turn to God for many years, without success. In 10 minutes you beat the Spirit of God, the chair overturned, and when he woke up, he had given his life to Jesus.

In Egypt healed Durckheim people at a mosque, among other things, a man who could barely walk. The police wanted to arrest him. Then they seized that were healed in and refused to let Durckheim be abducted. Himself he thought he’d been encouraging persecuted Christians in prison and reach the criminals with the good news about Jesus. Durckheim kick-started several and healed many on his two trips.

Poya and Emilio has just been consecrated to the leaders of our newly established parish of Bro/ Balsta. They have recently taken the Assembly at kickstart in Stockholm. They’ll see many healings and deliverances. Moreover, it is often the baptism of their meetings, both water baptism of Christ and Spirit baptism. Poya love to debate and educate and Emilio has a beautiful shepherd’s heart. God knows how he put together his teams.

Sanna is out among the homeless on Friday and had to lead another man to Jesus, a month ago. She could not baptise him, but a week later he came back and told her he wanted to see her before he would serve a month’s imprisonment. They decided to have contact while in prison and that baptism must take place after this. A man in Vilhos companies have been saved and longs to be part of the meatings of Vilhos and Sanna house Church. God is in control and add people to His church.

Jon from Faroe contacted Peter and thanked Him very much for Peter kick started him on the Faroe Islands, a few years ago. So much has happened since then. He lives in Denmark in Jesus hotel with Torben. He goes on mission trips and get to see many people being healed, delivered, and to turn to God.

To be continued.

 


1 Comment

Jesus dör. Jesus dies.

 

Guds närvaro upphör

Matthew 27:45-46
Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker, som varade ända till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst:”Eli, Eli, lema sabaktani?”Det betyder:”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

Jesus upplevde att Guds närvaro var borta, men skulle du och jag märka skillnaden? En dag kommer Guds nåd tas bort från jorden och därmed också Hans närvaro. I Hans närvaro, där Guds Ande är finns frihet. Utan Guds närvaro är det kyligt och kallt. Atmosfären blir avskalad, hård och naken. Det blir som att leva i ett ökenlandskap utan liv eller som i ett vinterlandskap med istappar. Essensen av Guds närvaro är nämligen kärlek och helighet. Ingen är så helig som Gud och ingen är så full av barmhärtighet.

Skulle du märka skillnaden på om Gud är närvarande eller frånvarande? Gemene man gör inte det, men Jesus erfor ögonblicket när Gud Fadern i princip lämnade Honom. Gud tog såsom sina ögon bort ifrån sin ende Son, då Jesus blev gjord till synd och tog ditt och mitt straff. Jesus visste det var Guds vilja, men ändå var smärtan olidlig för Honom. Lidandet att vara ensam och övergiven av den ende Guden och sin Fader kunde Jesus inte förutse.

En gång när jag var i bön fick jag uppleva känslan av Guds frånvaro. Jag kände mig ofrälst igen. Jag bad och bad och det var fruktansvärt. Det kändes som om jag aldrig skulle bli frälst och som om jag aldrig hade varit det. Även om jag insåg att jag bad för någon annan, som höll på att gå förlorad och att det inte handlade om mig, så var erfarenheten oerhört traumatisk. Att vara frälst och att vara ett Guds barn, att vara förlåten och försonad är något underbart. Att ständigt vara innesluten och omsluten av Gud. Hans ögon är alltid vända mot mig och Hans öron till min bön.

När Jesus dog, var det såsom förvann Guds närvaro på jorden. Och detta kommer helt visst snart fullt ske den dagen församlingen rycks upp till Guds himmel och blir förvandlad i ett nu. Vi människor är eviga varelser och kommer att efter en evig dom existera antingen på en ny jord eller i helvetet. Den största skillnaden mellan dessa platser är Guds närvaro eller Guds frånvaro. Evigt liv med Gud eller evig existens utan Gud. Det är en ofattbar skillnad. Gemene man som inte känner Gud är inte medveten om detta. Men du och jag som är räddade märker vi skillnaden och gör vi något åt saken med tanke på den eviga konsekvensen?

God’s presence vanish

Matthew 27:45-46
Now from the sixth hour there was darkness over all the land until the ninth hour.
And about the ninth hour Jesus cried out with a loud voice, saying, “Eli, Eli, lema sabachthani?” that is, “My God, my God, why have you forsaken me?”

Jesus experienced that God’s presence was gone, but you and I would we notice it? One day, God’s grace is removed from the earth and thus also His presence. In His presence, where the Spirit of God is there is freedom. Without God’s presence is chilly and cold. The atmosphere will be stripped down, hard and naked. It will be like living in a desert without life or that of a winter landscape with icicles. The essence of God’s presence is love and holiness. No one is as holy as God and no one is so full of mercy.

Would you notice the difference on whether God is present or absent? Man on the street does not do it, but Jesus experienced the moment when God the Father left Him. God took His eyes away from His only Son, Jesus became sin and took your and my punishment. Jesus knew it was God’s will, but the pain was excruciating for him. The suffering of being alone and abandoned by the one God and his Father, Jesus could not foresee.

Once when I was in prayer, I experienced the feeling of God’s absence. I felt unsaved again. I prayed and prayed and it was terrible. It felt like I would never be saved, and as if I had never been there. Although I realized that I interceded for someone else, who was about to be lost and that it was not about me, the experience was incredibly traumatic. Being saved and being a child of God, to be forgiven and reconciled is something wonderful. To constantly be enclosed and enveloped by God. His eyes are always turned towards me and His ear to my prayer.

When Jesus died, IT was as disappeared God’s presence from the earth. And this will soon fully be done on the day the church is raptured up to God’s heaven and become transformed in a moment. We humans are eternal beings and will after the eternal judgment exist either on a new earth or in hell. The main difference between these sites is the presence of God or God’s absence. Eternal life with God or eternal existence without God. It is an unimaginable difference. Common people who do not know God are not aware of this. But you and I who are saved, we notice the difference and we do something about it in view of the eternal consequences?