throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


Leave a comment

Octopus and starfish. Bläckfisk och sjöstjärna.

In English, på svenska, bientôt en français 

Network of churches

How does your network of congregations work? Like an octopus or a starfish?

An octopus has many arms and a head. When persecution comes and an arm is injured or cut, a new arm grows. If two or more arms are injured, they grow out again, but if the head is killed, the whole organism dies. The octopus has a central brain and as long as the head is healthy it’s a fantastic creation, as well as a flexible model for a network.

A starfish is vigilant and easily adapts. When an arm is cut off, it grows again, but in addition, the cut-out forms a new organism. The more arms that are killed, the more starfish stars are created. In addition, there is no head to cut off, as the brain is decentralized in each arm. The only way a starfish can die though, is to take it out of the water, as we die if we are removed from Christ.

All heads of the earth can die, but our head as Church is Christ. Jesus as head has contact with each limb. So, even if we have decentralized churches with regard to earthly heads, it is centralized just like an octopus, but with a spiritual head Christ who can not die.

Thus, a network based on relationships as a starfish is preferable with Jesus as the only head. How does your network function?

See previous blog post by Richard Cruz.

Nätverk av kyrkor

Hur fungerar ditt nätverk av församlingar? Som en bläckfisk eller en sjöstjärna?

En bläckfisk har många armar och ett huvud. När förföljelse kommer och en arm skadas eller skärs av, växer en ny arm ut. Om två eller flera armar skadas växer de ut igen, men om huvudet dödas, dör hela organismen. Bläckfisken har en central hjärna och så länge huvudet är friskt är det en fantastisk skapelse, precis som en flexibel modell för ett nätverk.

En sjöstjärna är på tå och anpassar sig lätt. När en arm är avskuren växer den ut igen, men dessutom bildar den avklippta armen en ny organism. Ju fler armar som dödas, desto fler sjöstjärnor skapas. Dessutom finns det inget huvud att skära av, eftersom hjärnan är decentraliserad i varje arm. Det enda sättet en sjöstjärna kan dö på är att ta upp den ur vattnet, precis som vi dör om vi lämnar Kristus.

Alla jordiska huvuden kan dö, men vårt huvud som församling är Kristus. Jesus som huvud har kontakt med varje lem. Så, även om vi har decentraliserade kyrkor avseende jordiska huvuden, är det centraliserat precis som en bläckfisk, men med ett andligt huvud, Kristus som inte kan dö.

Således är ett nätverk baserat på relationer, som en sjöstjärna, att föredra, med Jesus som enda huvud. Hur fungerar ditt nätverk?

Se tidigare blogginlägg av Richard Cruz.


1 Comment

USA 14. Meeting with people in Oklahoma. Möten med människor i Oklahoma. 

Click here to read the previous posts in the US series.

Kick Start Seminar in Oklahoma

People meet, people are affected and human destinies are exposed and transformed. During two days of training of a core team, followed by a two-day open seminar, God did many wonders and signs (in the picture a young woman healed from knee injury) and changed many people’s lives.

I was struck by the majority in Oklahoma called themselves Christians and even born again, but had difficulty receiving God’s love touche. I want to highlight two encounters with people, which touched me deeply. To see the video, click here.

A man in a wheelchair

A wheelchair-bound man in his fifties was full of pain and told me that he really can walk, but had chosen for the day to rest his exhausted legs, before a planned surgery two days later. Two injured vertebrae in the spine, was the cause of the pain. His young wife had her eye on children and tried despite the adverse circumstances, take advantage of the nice day with the family.

A young girl in my team wanted to pray for the man and got in contact with him. He believed in the doctors and did not have much faith in that God heals otherwise, although he claimed to be a believing Christian. She did, however, pray for him a few times and he noticed that the pain subsided dramatically and that something happened in the legs. There went his limit for prayer, despite the healing begun to be felt in the body, and a sensation of electricity in the legs.

I noticed his soul’s vulnerability and reluctance to accept God’s love. It’s easier to stick to medical science, although Jesus is the great physician and can cure everything.

A shot injured veteran

Three workers came towards us and I asked if they had pain somewhere. Two of them admitted that the third had pain everywhere. He admitted it himself, but did not want prayer, because he was in pain all the time. He was a war veteran and the excruciating pain was the result of nine gunshot wounds.

After we explained that many are healed when we touch them and that it is Jesus who makes the miracle, the veteran listened to his two friends. They appealed to him that we would pray for him, and insisted that it could not hurt. They were all three believers, just like us.

A young girl in my team, that would be kick started, put her hands on his shoulder and commanded the pain to leave. He said it was better and she prayed again, but then reached his limit. It did not matter that he experienced an improvement or that he believed in God, he was not able to receive more of God’s goodness.

My heart went out to him and I took his hands and spoke encouraging words from God, that he is valuable. Jesus loves him so much that He died for him on the cross and that He arose for him. In the end, she got to pray one more time and then we chose a calf. Although the pain was relieved, but then he did not receive more help.

Even this brother in Christ had difficulty receiving God’s goodness because of a sense of unworthiness, see Poem about this.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i USA serien.

Kickstartseminarium i Oklahoma

Människor möts, människors berörs och människoöden exponeras och förvandlas. Under två dagars träning av ett kärnteam, följt av två dagars öppet seminarium, gjorde Gud många under och tecken (på bilden en ung kvinna helad från knäskada) samt förändrade flera människors liv.

Jag slogs av att majoriteten i Oklahoma kallade sig kristna och även födda på nytt, men hade svårt att ta emot Guds kärleksberöring. Jag vill lyfta fram två möten med människor, som berörde mig djupt. För att se videon klicka här.

En rullstolsbunden man

En rullstolsbunden man i femtioårsåldern var full av smärta och berättade att han egentligen kan gå, men hade valt att för dagen vila sina utmattade ben, inför en planerad operation två dagar senare. Två skadade kotor i ryggraden, var orsaken till smärtan. Hans yngre fru hade deras barn under uppsikt och försökte trots de olyckliga omständigheterna, ta tillvara på den fina dagen tillsammans med familjen.

En ung tjej i mitt team ville be för mannen och tog därför kontakt med honom. Han trodde på läkarna och hade inte mycket tilltro till att Gud helar på annat vis, trots att han sade sig vara troende kristen. Hon fick dock be för honom några gånger och han märkte att smärtan avtog drastiskt och att något hände i benen. Där gick gränsen för bönen, trots att helandet börjat kännas i kroppen och en sensation av elektricitet i benen.

Jag lade märke till hans själs sårbarhet och tveksamhet att ta emot Guds kärlek. Det är enklare att hålla sig till läkarvetenskapen, trots att Jesus är den stora överläkaren och kan bota allt.

En skottskadad veteran

Tre arbetare kom emot oss och jag frågade om de hade ont nånstans. Två av dem erkände att den tredje hade ont överallt. Han medgav det själv, men ville inte ha förbön, eftersom han hade ont hela tiden. Han var en krigsveteran och den olidliga smärtan var resultatet av nio olika skottskador.

Efter att vi förklarat att många blir helade när vi tar på dem och att det är Jesus som gör undret, lyssnade veteranen på sina två vänner. De vädjade till honom att vi skulle få be för honom och insisterade att det inte kunde skada. De var alla tre troende, precis som vi.

En ung tjej i mitt team, som skulle bli kickstartad, lade sina händer på hans axel och befallde smärtan lämna. Han sade att det blev bättre och hon fick be en gång till, men sen uppnåddes hans gräns. Det spelade ingen roll att han upplevde en förbättring eller att han trodde på Gud, han klarade inte av att ta emot mer av Guds godhet.

Mitt hjärta gick ut till honom och jag tog honom i händerna och talade uppmuntrade ord från Gud, om att han är värdefull. Att Jesus älskar honom så mycket att Han dött för honom på korset och att Han uppstått för honom. Till slut fick hon be en gång till och då valde vi hans ena vad. Även den smärtan lindrades, men sen ville han inte ta emot mer hjälp.

Även denne broder i Kristus hade svårt att ta emot Guds godhet på grund av en känsla av ovärdighet, se Poem om detta.

 

 

 


1 Comment

USA 8. Kickstart med Lena. Kickstart with Lena.

Klicka här för föregående inlägg från USA-resan.

Förberedda gärningar

Lena Andersson Hubbard, min tidigare modder som nyfrälst och tillika sångerska (se tidigare blogginlägg), ville se hur vi går tillväga när vi fiskar människor. Hon hade en längtan att gå ut och evangelisera och har saknat syskon i Kristus att göra det med. Vi tog henne på en kickstart (se video) och förutom ett visst inititalt motstånd, var det som om röda mattan rullats ut.

Ephesians 2:10
Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Vi gör lärjungar

En fjortonårig kristen kille blev botad av Lena och fick själv bota en annan person. Vem som var mest förvånad, han eller killen som blev helad, är svårt att bedöma.

Ett gäng tjejer blev botade, varav en var kristen och fick bota sin kompis. En annan kompis som trott hon ljög, blev själv helad. Det var momentumet för dagen.

Rykten gick ut

En man sökte vår uppmärksamhet. Lena märkte det och undrade om han var vakt och tänkte kasta ut oss. Han ville dock bara förmedla att två kvinnor, som fixade ögonbryn, ville ha kontakt med oss. De hade iakttagit oss och undrade om vi bad för människor?

Vi gick tillbaka till deras butik och botade dem. Den iranska kvinnan blev botad i höften och hennes kollega blev bättre i rösten. Den iranska kvinnan var kristen och är en fridens person. Jag påtalade detta för Lena och uppmuntrade henne att gå tillbaka vid annat tillfälle och prata med henne om Jesus.

Prepared deeds

Lena Andersson Hubbard, my former godmother as a new believer and also a singer (se this blog post), wanted to see how we proceed when we are fishing for people. She had a desire to go out and evangelize, and has been missing siblings in Christ to join her doing that. We took her on a kick start (see this video)and after a certain initital resistance, it was as if the red carpet rolled out.

Ephesians 2:10
For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.

We make disciples

A fourteen year old Christian boy was healed by Lena and then he healed another person. Who was the most surprised, him or the other guy who was healed, it’s difficult to assess.

A bunch of girls were healed, one of whom was a Christian and could then heal her friend. Another friend who thought she was lying, was then healed herself. It was the momentum for the day.

Rumors went out

A man drew our attention. Lena noticed it and wondered if he was a guard and was going to throw us out. However, he wished only to convey that two women, who were estiticians, wanted to have contact with us. They had been watching us and wondering if we prayed for people?

We went back to their store, and healed them. The Iranian woman was healed in her hip and her colleague got better in her voice. The Iranian woman was a Christian and is a person of peace. I encouraged Lena to go back another time and continue to talk to her about Jesus.


1 Comment

USA 10. Seminar in Minnesota. Seminarium i Minnesota.

Klicka här för föregående inlägg från USA-resan.

Jesus till Minnesota

Vi höll ett öppet kickstartseminarium, efter att vi tränat en kärntrupp i 3 dagar. Fokus var att utrusta kärntruppen, så att de fortsätter och tar hand om skörden när vi lämnat. Allt som allt döptes 10 personer och flera blev andedöpta med tungotal som tecken samt över 80 personer blev helade på stan ( se video).

Vi hade våra vänner Lana och Brady från Kanada med oss i teamet. Vi ville ta med dem på nästa steg att hålla liknande seminarier. Vi gör lärjungar som gör lärjungar på alla nivåer. Träningen handlade om att komma ut i kallelsen att vara människofiskare med en aptitretare för konceptet med nätverksbaserade enkla församlingar byggda på relationer.

Vi tränar människor genom att dela livet och Kristus med dem på olika sätt, vilket tar sig utryck både i teori och praktik. Förutom inriktade missionsinsatser demonstrerade vi exempel på vardagsevangelisation och bön. Fortsättningen av blogginlägget avser mitt team, under praktiken på stan.

Träning kärntrupp (dag 1)

Jag kickstartade Debbie, Jeff och Mycah. Vi skulle lärjungaträna att bota sjuka och kort nämna att Jesus helat dem, men inte leda till tro. När jag och Mycha gick in till en frisörsalong, efter en maning i min ande, var det svårt att inte gå hela vägen med frälsningsbudskapet. Jag upplevde att hon var en fridens person, öppen och mottaglig. Hon blev helad i axlar och rygg samt lyssnade överväldigat, på de goda nyheterna om Jesus.

Träning kärntrupp (dag 2)

Jag gick med Larry, Alex och Ashley. De skulle själva ta kontakt med människor och använda verktyget att bota sjuka. Teamledaren skulle gå bredvid och coacha, hur vi tilltalar människor och hur vi ber. Modellen baseras på att vi botar först och predikar sen. Allt för att fånga fisken och inte skrämma bort den.

Den första personen Ashley och jag mötte var en katolsk kvinna, som blev helad. Hon var intresserad att komma på det öppna seminariet och även ha mer kontakt. Det var en fridens kvinna, som smälte av Ashleys kärleksfulla sätt.

Träning kärntrupp (dag 3)

Jag gick med Jonathan, David och Eric. De skulle fiska människor och använda verktygen helande och schack till frälsning. Jag började gå med Jonatan först, som ännu inte frågat någon själv. Först tog jag kontakt med en man, troligen hemlös, som Jonatan botade.  Jag spelade schack till frälsning med honom. Han bekände sina synder och började tro på Jesus. Han ville döpas, men började tveka när vi inte hade vatten i närheten. Sen mötte vi en yngre man, som var nyinflyttad och skulle rätta upp sitt liv. Jonatan spelade schack till frälsning med honom, men han var inte redo. Sedan började Jonatan själv ta kontakt med människor.

Eric och jag fortsatte gå ihop och han predikade evangelium med tecken och under samt ord. Vi stötte på en hel del ointresserade, men den sista kvinnan vi mötte var en fridens person. Hon blev botad, vände om från sina synder och tog emot tron på Jesus. Dopet i anden var hon redo för, men inte dopet i vatten.

Öppet seminarium (dag 4)

Jag kickstartade Chris en nittonårig indian. Vi gick inne i stora affärer och det var inte så lätt att hitta några att be för, förutom i Wallmart. Han fick bota ganska många till slut, exempelvis blev en buddist helad i bröstet och en man helad i handen. Chris var en riktig evangelist och visste hur han skulle ta människor.

Jesus in Minnesota

We kept an open kickstart seminar, after we trained a core team for 3 days. The focus was to equip the core team, so that they continue and take care of the harvest when we leave. All in all, 10 people were baptized and many were baptized in the Spirit with speaking in tounges as a sign and over 80 people were healed in the market place (see video).

We had our friends Lana and Brady from Canada with us in the team. We wanted to take them to the next step to hold similar seminars. We make disciples who make disciples in all levels. The training was about to come out in the calling to be fishers of men, with an appetizer for the concept of network-based simple churches built on relationships.

We train people by sharing life and Christ with them in different ways, which takes expression both in theory and practice. Besides planned missionary outreaches, we demonstrated examples of everyday evangelism and prayer. The rest of the blog post refers to my team, during practice in the marketplace.

Training core team (day 1)

I kick-started Debbie, Jeff and Mycah. We would disciple to heal the sick and briefly mention that Jesus healed them, but does not lead to believe. When I Mycha and went to a hair salon, after a call in my spirit, it was hard not to go all the way with the message of salvation. I felt that she was a person of peace, open and receptive. She was healed in the shoulder and back and listened overwhelmed to the good news about Jesus.

Training core team (Day 2)

I went with Larry, Alex and Ashley. They would themselves make contact with people and use the tool to heal the sick. The team leader would go next and coach how we address people and how we pray. The model is based on that we heal first and preach after. Everything to catch the fish and not scare it away.

The first person I and Ashley met was a Catholic woman who was healed. She was interested to come to the open seminar and also to have more contact. It was a woman of peace, melting by Ashley’s loving heart.

Training core team (Day 3)

I went with Jonathan, David and Eric. They would fish people and use the tools of healing and chess to salvation. I started going with Jonathan first, which had not yet asked anyone himself. First, I made contact with a man, presumably homeless, that Jonathan cured. I played chess to salvation with him. He confessed his sins and began to believe in Jesus. He wanted to be baptized, but began to hesitate when we did not have water nearby. Then we met a younger man, who recently moved here to straighten out his life. Jonathan played chess to salvation with him, but he was not ready. Then Jonathan began to connect with people himself.

Eric and I continued together, and he preached the Gospel with signs and wonders, as well as with words. We encountered a lot of uninterested people, but the last woman we met was a person of peace. She was healed, turned from her sins and received the faith of Jesus. The baptism in the Spirit, she was ready for, but not the baptism of water.

Open seminar (day 4)

I kick-started Chris a nineteen years old Indian. We went inside the big businesses and it was not easy to find anyone to ask, except in Wallmart. He healed quite a lot of people in the end, for example,  a Buddhist was healed in the chest and a black man healed in his hand. Chris was a true evangelist and knew how to take people.

 

 


1 Comment

USA 4. Outreach Phoenix

Klicka här för föregående inlägg från USA-resan.

Kyrka på stan

Vi hängde med Tomas på en missionsinsats i ett område där många hemlösa samlas. De är en grupp som har kyrka ihop, genom att bredvid Tomas pickup, äta lättlunch, bryta bröd och be inför att de går ut och ber för människor, delar ut smörgås till de som är hungriga eller på språng samt vatten till de törstiga och kaka till de sugna. Målet är att leda människor till tro på Jesus och att göra lärjungar.

På pickupen har Tomas ett upptapat badkar. Dagen till ära skulle en kvinna döpas. Det inleddes med dopsamtal och omvändelse. Följt av befrielse och sedan dop i vatten och ande. Två män blev kickstartade av Peter och en video finns publicerad på det. Många människor blev botade och speciellt flera ben rättades till i längd och smärtor försvann.

Jag gick dels med en kvinna och dels en ung man. Jag blev smittad av deras frimodighet och kärlek till de förlorade vi mötte. Vi fick se några helanden, men främst böner för andra saker, där människor blev oerhört berörda. Dessa människor är sköra, varav flera redan blivit hårhudade.

Jag och den unge killen träffade en ung kvinna med stor hund. Hon var söt men dämpad. Hon trodde inte hon kunde bli helad i foten, eftersom det var skruvar i den. Men David gav inte upp, han bad flera gånger. Vi skiljdes åt, men sen såg jag att han fortsatte att prata med henne längre bort. Det var då hon berättade attt hon var knarkare och hemlös. Han gav både henne och hunden smörgåsar och vatten. Han uppmuntrade henne att komma tillbaka på tisdagar och få något i magen. Men hon kunde också ringa om det fanns något behov vid annat tillfälle. Hennes liv grep mitt hjärta. Oh Gud må du möta med henne och vända hennes liv nerifrån och upp.

Church in the market place

We hung out with Tomas on an outreach in an area where many homeless gather. They are a group that has church together next to his pickup truck. They eat a light lunch, break bread and pray before they go out and pray for the people, handing out sandwiches to those who are hungry or on the go, as well as water to the thirsty and cake as a treat. The goal is to lead people to faith in Jesus and making disciples.

Thomas has a filled water trough on the back of his pickup truck. To mark the occasion, a woman would be baptized. It began with a conversation about the baptism and repentance, followed by deliverance and then baptism in water and spirit. Two men were kick-started by Peter and a video is published on it. Many people were healed and especially more legs were corrected in length and pains disappeared.

I first went with a woman and then a young man. I was affected by their courage and love for the lost we met. We got to see some healings, but mainly prayers for other things, where people became extremely touched. These people are fragile, several of which have become thick-skinned.

I and the young man met a young woman with big a dog. She was sweet but withdrawn. She did not believe she could be healed in the foot, because it had screws in it. But David did not give up, he prayed several times. We parted, but then I saw that he continued to talk to her at a distance. That’s when she told him she was a drug addict and homeless. He gave both her and the dog sandwiches and water. He encouraged her to come back each Tuesday and get something in her stomach. But she could also call at anytime if there was any other needs. Her life gripped my heart. Oh God, may you meet with her and transform her, turning her life from the bottom up.

 


3 Comments

USA 5. Vi hade kyrka. We practiced Church. Nous avons pratiqué l’église.

Klicka här för föregående inlägg från USA-resan.

Gemenskap i Sedona

Peter och jag hade kyrka med Greg och Marisela i lördags kväll. Förutom att vi spontant delade Jesus-berättelser i överflöd, visade vi dem en modell med 4 frågor. Det är en enkel modell och därmed multiplicerbar vari ingår undervisning av Guds Ord och ledarskapsträning, men framförallt involvering av samtliga. En koordinator leder samlingen och bibeltexten läses högt före varje fråga av de olika deltagarna. Var och en får besvara frågan i den ordning koordinatorn väljer. Även pass kan vara svaret, men uppmuntras inte.

De fyra frågorna är följande:

 1. Vad står det? Här praktiseras memorering av Ordet. Var och en ska med egna ord återge vad som lästes.
 2. Vad betyder det? Här praktiseras dels att förstå budskapet och dels att predika det. Var och en ska dela något som uppenbarats för dem.
 3. Hur kan jag tillämpa det i mitt liv? Här kommer Ordet nära och handlar om att vi ska bli ett med det. Det är inte vilken bok som helst vi läser, men boken med budskap från Gud. Var och en berättar något som denne ska göra i närtid.
 4. Vem ska jag dela det med? Här kommer multiplikation in. Att lära sig att det jag fått för intet, kan jag ge för intet. Var och en nämner en person, som den ska dela något av budskapet med.

Vi studerade följande bibeltext:

Acts 2:42-47
De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.

Gud visade mig

Lärjungarna hängav sig till gemenskapen och allt den innehöll. De möttes dagligen och delade livet med varandra. Detta resulterade i att Gud dagligen lade till nya troende till gemenskapen.

Att vara hängiven är ingen utmaning för mig, för sådan har Gud skapat mig. Att Gud skulle lägga till nya troende varje dag, är ett kärt bekymmer och oroar mig inte heller. Men att dagligen vara tillsammans med alla i församlingen, är en utmaning att bita i.

Jag och flera med mig är påverkade av vårt individuella västerländska samhälle. Livet kretsar kring mig, mitt och mina och speciellt min tid. Men självklart är det värt att offra detta. Det är nog enklare för mer extroverta personligheter. Jag är mer introvert och behöver mer egentid för reflektion. Men här handlar det om att i gemenskapen, ge utrymme för alla olika personligheter.  Vi är kallade att vänligt ta emot varandra och uppmuntra varandra alla dagar som det heter idag.

Det vi skulle göra

En av oss skulle prioritera mer bibelläsning, en skulle prioritera tid för de i bibelordet nämnda aktiviteterna, en skulle tänka mer på att ge till andra och jag skulle förvänta mig mer under och tecken i min vardag.

Den som skulle prioritera bibelläsning har gjort det. Vi andra fick uppleva våra delar på söndagen, när våra vänner öppnade sitt hem för ett dop som slutade med en hel dags umgänge inklusive att äta tillsammans. Detta föregicks av att jag fick bota mannen från bruten tå i Jesu namn. All ära till Jesus!

Fellowship in Sedona

Peter and I had church with Greg and Marisela on Saturday evening. Besides that we spontaneously shared Jesus stories abundantly we showed them a model with four questions. It is a simple model and thus multiplicative incorporating teaching of the Word of God, and leadership training, but above all the involvement of all. A coordinator leads the meeting and the Bible text is read aloud before each question of the various participants. Each one must answer the question in the order the coordinator chooses. Even saying “pass” is ok, but is not encouraged.

The four questions are:

 1. What does it say? Here is practiced memorization of the Word. Everyone should, with their own words, reflect what was read.
 2. What does it mean? Here is practiced both to understand the message and also to preach it. Everyone can share something that was revealed to them.
 3. How can I apply it in my life? Here the word comes close and the point is that we should become one with it. There is not any book we read, but the book with a message from God. Each one says something he will do in the near future.
 4. Who do I share it with? This is about multiplication. Learning that what I got for nothing, I can give for nothing. Each person mentions a person, he or she will share some of the message with.

We studied the following passage from the Bible:

Acts 2:42-47
And they devoted themselves to the apostles’ teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all, as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved.

God showed me

The disciples devoted themselves to the community and everything it contained. They met daily and shared life with one another. The result of this was that God daily added new believers into the Community.

Being devoted is not a challenge for me, for such God has created me. That God would add new believers every day, is a beloved problem and troubled me not. But daily be together with everyone in the congregation, is a challenge to overcome.

I and many with me are influenced by our individual Western society. Life revolves around me, my and mine and especially my time. But of course it is worth the sacrifice. It’s probably easier for the more extrovert personalities. I’m more introverted and need more time for reflection. But here, it is that the community, provide space for all the different personalities. We are called to kindly accept one another and encourage one another daily as it is called today.

What we would do

One of us would prioritize more Bible reading, another would give time for the mentioned activities in the text, one would think more about giving to others, and I would expect more signs and wonders in my everyday life.

The one who would prioritize Bible reading has done so. The rest of us got to experience our parts on Sunday, when our friends opened their home to a baptism that ended with a full day of fellowship including eating together. This was preceded by me getting to heal a man from a broken toe in the name of Jesus. All glory to Jesus!

Communauté à Sedona

Peter et moi avons eu l’église avec Greg et Marisela samedi soir. En outre, nous spontanément partagé les histoires de Jésus ne manquent pas, nous leur avons montré un modèle à quatre questions. Il est un modèle simple et donc multiplicatif intégrant l’enseignement de la Parole de Dieu, et la formation en leadership, mais surtout l’implication de tous. Un coordonnateur mène la collecte et le texte biblique lu à haute voix avant chaque questions des différents participants. Chacun doit répondre à la question dans le coordinateur choisit de commande. Même no peuvent être la réponse, mais n’est pas encouragé.

Les quatre questions sont les suivantes:

 1. Que dit-il ? Ici pratiqué la mémorisation de la Parole. Tout le monde devrait posséder des mots reflètent ce qui a été lu.
 2. Qu’est-ce que cela signifie? Ici pratiqué la main pour comprendre le message et aussi pour prêcher. Tout le monde doit partager quelque chose a été révélé.
 3. Comment puis-je appliquer dans ma vie? Ici le mot se rapproche et le point est que nous devrions devenir un avec lui. Il n’y a pas un livre que nous lisons, mais le livre avec un message de Dieu. Chacun dit ce qu’il fera dans un proche avenir.
 4. Qui dois-je partager avec? Cela va se multiplier dans. Apprendre que librement je reçois gratuitement je donne. Chaque mention d’une personne, il partagera une partie du message avec.

Nous avons étudié le passage suivant de la Bible:

Actes 2: 42-47
Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l’enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs, ils partagent le pain et ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes, et les gens sont frappés de cela. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu’ils ont. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur, ils partagent l’argent entre tous, et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Chaque jour, d’un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leurs maisons, ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Ils chantent la louange de Dieu, et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés.

Dieu m’a montré

Les disciples se sont consacrés à la communauté et tout ce qu’il contenait. Ils se sont rencontrés tous les jours et ont partagé la vie avec un autre. Cela a donné lieu à Dieu chaque jour ajoute de nouveaux croyants dans la Communauté.

Être engagé n’est pas un défi pour moi, car ce que Dieu m’a créé. Que Dieu ajouterait de nouveaux croyants tous les jours, est un bien-aimé et me troublait pas. Mais ce jour-là être ensemble avec tout le monde dans la congrégation, est un défi à mordre.

Je et beaucoup avec moi sont influencés par notre société occidentale individuelle. La vie tourne autour de moi, ma et le mien et surtout mon temps. Mais bien sûr, il vaut la peine de sacrifier cela. Il est probablement plus facile pour les personnalités plus extravertis. Je suis plus introverti et besoin de plus me temps de réflexion. Mais ici, il est de la communauté, de fournir un espace pour toutes les différentes personnalités. Nous sommes appelés à bien vouloir accepter les uns les autres et encourager les uns les autres chaque jour comme on l’appelle aujourd’hui.

Ce que nous ferions

L’un d’entre nous donner la priorité plus lecture de la Bible, une priorité serait donnée de temps pour la parole de la Bible mentionné les activités, on pourrait penser davantage à donner aux autres, et je me attends plus de signes et de merveilles dans ma vie de tous les jours.

Il privilégierait lecture de la Bible fait. Le reste de nous a amenés à l’expérience de nos parties le dimanche, quand nos amis ont ouvert leur maison à un baptême qui a pris fin avec une journée de visites, y compris manger ensemble. Ceci a été précédé par que je suis arrivé à guérir l’homme de l’orteil cassé au nom de Jésus. Toute la gloire à Jésus!

 


1 Comment

USA 1. Installerade i Arizona. Installed in Arizona.

Inga skallerormar på vägen

Peter och jag anlände till Phoenix i Arizona igår och har nu installerat oss. Imorse tog vi en bönepromenad och jag var lite beredd på att stöta på skallerormar. Jag tänkte att följande bibelord skulle komma väl till pass:

Mark 16:18
De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.

Peter skrattade bort min oro, men istället ropade en passerande cyklist att det var 5 prärievargar i tunneln. Var det ett skämt till några bleka svenskar, en ren information eller en varning? Vi valde att anta det senare och tog en lite annan väg. Men, vargarna fick vi se, i en klunga på 6 jagandes kaniner på ljusa dagen.

Mina sinnen var på helspänn, men jag höll fast vid min tro på Jesus som min klippa. När jag läste Bibeln på morgonen, hade mina ögon fastnat på texten, om att vara nykter och vaken då djävulen går omkring som ett rytande lejon. Så lärdomen är att på samma sätt som jag var vaksam i det naturliga, alltid vara vaken i anden, samtidigt som vi vilar tryggt i vår tro på Kristus.

En kvinna vi mötte i slutet på promenaden, informerade oss om att vargarna vanligtvis inte var farliga. Man kan schasa bort dem eller slänga en stor sten. Men en klunga på sex prärievargar, var hon inte beredd att kalla ofarligt. Jag bad för hennes axlar och rygg som var skadade. Hon upplevde en kyla och en skugga som lämnade henne. Kanske en sjukdomsdemon? Vi gav ett visitkort och bad henne höra av sig, när hon kan märka att hon är helad.

No rattlesnakes on the way

Peter and I arrived in Phoenix in Arizona yesterday and has now unpacked. This morning we took a prayer walk and I was a bit prepared to encounter rattlesnakes. I thought the following scripture would come in handy:

Mark 16:18
they will take up serpents; and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them; they will lay hands on the sick, and they will recover.”

Peter laughed off my concerns, but instead shouted a passing cyclist it was five coyotes in the tunnel. Was it a joke to some pale Swedes, a pure information or a warning? We chose to adopt the latter and took a slightly different path. But the wolves we got to see, in a pack of six chasing rabbits on bright dagen.

My senses were on the edge, but I held on to my faith in Jesus as my rock. When I read the Bible in the morning, had my eyes stuck on the text, to be sober and awake when the devil walks about like a roaring lion. So the lesson is that in the same way as I was vigilant in the natural, always be awake in the spirit, while we rest secure in our belief in Jesus Christ.

A woman we met at the end of the promenade, informed us that wolves are usually not dangerous. One can shoo away them or throw a large rock. But a cluster of six coyotes, she was not ready to call harmless. I prayed for her shoulders and back which were  injured. She felt a chill and a shadow that left her. Perhaps a spirit of sickness? We gave a business card and told her to get in touch when she can experience that she is healed.