throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Follow-up Brasilia (1:4). Uppföljning Brasilia (1:4).

Read next post from Brasil.

Core team São Paulo

Back in Brazil to follow up and strengthen relationships. Surprisingly, three seminars were booked in the row. So we needed to just roll up our sleeves and start working. The most important seminar on simple church was placed on weekdays, when unfortunately not many came.

First out was a core team training, without a seminar following it, in the dangerous city of São Paulo. A police officer along with his wife had called us and they were really hungry about what we had to give. No nasty things happened during the days of Sao Paulo, on the other hand, many disciples were trained.

Some events through my eyes

Day 1 – Theory with kickstart

All 3 teams were kickstarted; Ana Paolas, Peter and mine. In my team, I want to highlight the 11-year-old boy (see picture), which was on fire and bold for Jesus. He had to cure a man from knee pain. The man reacted strongly, when he was healed. After the seminar in the night he had also healed a man from hearing loss.

Brother of Marcos

Marcos brother converted and began to believe when Peter shared chess for salvation. I then kick started him and prophesied over him.

He had to cure two people, one of which was an older lady with pain in the back and knees and one from the pain in the wrist. Great to see someone completely newborn being kickstarted.

Marcos baptized him in the evening and he began to speak in tongues. Then, with Marco’s coaching, he baptised another man.

In the evening

A young woman in the core team repented from sin and was baptized in the Spirit with the following tongues.

When someone starts speaking in tongues, it’s like when a newborn baby starts screaming. Everyone rejoices!

Day 2 – kicked out of the nest

I let my interpreter Chris kick start the sister to the 11-year-old, who did not participate in day 1. It took time since everyone was healthy. But in the end, when I gave up, she had to cure a person. Everyone in the team managed to address people and cure some.

I made Peter (appease a whole bunch at the same time) at a cafe, but only one had pain in the back. She was healed and the event is on film.

I showed the video Ana Paola recorded with me in Portuguese, for two women in a stand. One had pain in the back and I put my hand on and ordered the pain to go twice and then there was an answer I did not understand. Then Chris came and translated that the pain was gone. The other woman had pain in the wrist and it disappeared after 2 or 3 prayers.

In Peter’s team, it had been sluggish, but they had prayed for other things and led 2 hairdressers to faith after they were cured. Peter demonstrated chess for salvation. They even met a couple of tough guys who broke down. Even for Ana Paola it went well.

Evening

The two siblings who were hairdressers were baptized. Awesome!

Day 3 – Communion & fishing för people

We shared communion before lunch and God came. Several became touched. I felt so grateful for my salvation. I was blind, but now I see. When sharing the cup, I received a prophetic message to a woman who did not stand next to me. It was good then the order changed, so we did not introduce a new box with regulations

I managed to coach everyone in the team and most of them cured someone and almost all shared chess for salvation. Many accepted Jesus and the sacrifice on Calvary, but only one would be baptized at once, but unfortunately did not appear. I was impressed by a young man who just arrived day 3 and did all wrong, but after I coached him, he did all right. When we departed, I gave him a prophetic message.

There were many tears and hugs when we would finish the seminar and go differnt ways. I had read Romans letter 16 in the morning about greetings and recognized myself.

In th evening

Peter, Marcio and Marcos preached the gospel for several people at a glass bar.

Day 4 – Everyday Christianity

We went to a school and I cured the principal of pain at the fingertip and led her to faith. However, she was not ready for baptism. I even threw out a spirit of anxiety. She felt like someone was trying to strangle her but became free. In addition, problems with blood pressure. We will get confirmation of this later.

The young couple in the core team offered lunch and Peter wedded them. Great when God joins a couple in the wedding ceremony. Always as wonderful to hear a couples love story.

The time in Sao Paulo ended with prayer, when Marcos and his wife sent us back to Brazil.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Läs nästa inlägg från Brasilien.

Core team São Paulo

Åter i Brasilien för att följa upp och stärka relationer. Överraskande var tre seminarier bokade på raken. Så det var bara att kavla upp ärmarna och börja jobba. Det viktigaste seminariet om enkla församlingar var placerat på veckodagar, när tyvärr inte många kom.

Först ut var en kärnteamsträning, utan påföljande seminarie, i den farliga storstaden São Paulo. En polis med fru hade kallat oss och de var verkligen hungriga på det vi hade att ge. Inget otäckt hände under dagarna i Sao Paulo, däremot blev många lärjungar tränade.

Lite nedslag ur mina ögon

Dag 1 – teori med kickstart

Alla 3 team blev kickstartade; Ana Paolas, Peters och mitt. I mitt team vill jag lyfta fram den 11-åriga killen (se bild), som var brinnande och frimodig för Jesus. Han fick bota en man från smärta i knä. Mannen reagerade starkt, när han blev helad. Efter seminariet på kvällen hade han även botat en man från hörselskada.

Broder till Marcos

Marcos broder omvände sig och började tro, när Peter delade schack till frälsning. Jag kickstartade sedan och profeterade över honom.

Han fick bota två stycken, varav en äldre dam med ont i rygg och knän samt en från smärta i handleder. Fantastiskt att se någon helt nyomvänd bli kickstartad.

Marcos döpte honom på kvällen och han började tala i tungor. Sedan döpte han, med Marcos coachning, en annan man.

På kvällen ytterligare

En ung kvinna i kärnteamet omvände sig från synd och blev döpt i Anden med påföljande tungotal.

När någon börjar tala i tungor, är det som när en nyfödd baby börjar skrika. Alla närvarande gläder sig!

Dag 2 – kick ut ur nästet

Jag lät min tolk Chris kickstarta systern till 11-åringen, som inte deltagit dag 1. Det drog ut på tiden då alla var friska. Men till slut, när jag gett upp, fick hon bota en person. Alla i teamet lyckades tilltala människor och bota några.

Jag gjorde en Peter (tilltala ett helt gäng samtidigt) på ett café, men endast en hade smärta i ryggen. Hon blev helad och händelsen finns på film.

Jag visade videon, Ana Paola spelat in med mig på portugisiska, för två kvinnor i ett stånd. En hade ont i ryggen och jag lade handen på och befallde smärtan gå, två gånger och sen var det ett svar jag inte förstod. Då kom Chris och översatte, att smärtan var helt borta. Den andra kvinnan hade ont i handleden och även det försvann efter 2 eller tre böner.

I Peters team hade det varit trögt, men de hade bett för andra saker och lett 2 frisörer till tro, efter att de blivit botade. Peter demonstrerade schack till frälsning. De mötte även ett par tuffa killar som bröt ihop. Även för Ana Paola gick det bra.

Kvällen

De två syskonen som var frisörer blev döpta. Underbart!

Dag 3 – nattvard & människofiske

Vi delade nattvard före lunchen och Gud kom. Flera blev berörda. Jag kände mig så tacksam till min frälsning. Jag var blind, men nu ser jag. I samband med delning av bägaren, fick jag ett profetiskt budskap till en kvinna, som inte stod bredvid mig. Det var bra då det ändrade ordningen, så att vi inte förmedlar en ny box.

Jag lyckades coacha alla i teamet och de flesta botade någon och nästan alla delade schack till frälsning. Flera accepterade Jesus och offret på Golgata, men bara en ville bli döpt på en gång, men dök tyvärr inte upp. Jag blev imponerad av en ung man, som bara kom dag 3 och gjorde alla fel, men efter jag coachat honom, gjorde han alla rätt. När vi skulle skiljas åt, gav jag honom ett profetiskt budskap.

Det var många tårar och kramar när vi skulle avsluta seminariet och skiljas åt. Jag hade läst Romarbrevet 16 på morgonen om hälsningar och kände igen mig.

På kvällen

Peter, Marcio och Marcos predikade evangelium för flera stycken vid en glassbar.

Dag 4 – vardagskristendom

Vi åkte till en skola och jag botade rektorn från smärta i fingertopp samt ledde henne till tro. Hon var dock inte färdig för dop. Jag kastade även ut ande av ängslan. Hon kände som om någon försökte strypa henne, men blev fri. Dessutom problem med blodtryck. Vi får höra bekräftelse på detta senare.

Unga paret i kärnteamet bjöd på lunch och Peter vigde dem. Fantastiskt när Gud sammanfogar ett par i vigselakten. Alltid lika härligt att höra pars kärlekshistoria.

Tiden i São Paulo avslutades med bön, då Marcos och fru sände oss tillbaks till Brasilia.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements


1 Comment

Compete to win. Tävla för att vinna. Concourir pour gagner.

In English, på svenska, en français 

Read about the spiritual disciplin of practicing Gods presence.

Only one is a winner

Only you are a winner in your life. Therefore, run to win eternal life. Start by setting yourself on the race track and then continue running, but not whatever way, but as the winner. Do not box by punching empty air, but hit the target in the bullseye.

Those who compete, submit themselves in discipline in all areas of their lives and refrain from many things. They train even if they do not have the energy to do so or even if they don’t feel like it. And at the end they receive honor from people but at a perishable price, which does not last forever. How much more should we not live a disciplined life? Refrain from all evil and take part of everything that’s good?

For us preachers standing in the front line, it’s even more acute. But you as an individual disciple of Jesus, surely there are some you disciple train? Don’t you want to find yourself on the way, or even qualify to win the prize? If we train others, then we must add spiritual disciplines and follow the teaching we provide. Let’s live an exemplary life for others to follow, let’s lead as Jesus.

By 2018, I advise you as a minister, leader or individual Jesus disciple, to establish spiritual disciplines in your life such as; Bible reading (read the Bible with the Holy Spirit as your teacher) prayer (talk to God in dialogue and pray from this), fast (from meals), solitude (leave yourself alone, like Jesus on the mountain) worship (with singing and obedience), sacrifices (die daily).

1 Corinthians 9:24-27
Know ye not that they that run in a race run all, but one receiveth the prize? Even so run; that ye may attain. And every man that striveth in the games exerciseth self-control in all things. Now they do it to receive a corruptible crown; but we an incorruptible. I therefore so run, as not uncertainly; so fight I, as not beating the air: but I buffet my body, and bring it into bondage: lest by any means, after that I have preached to others, I myself should be rejected.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Läs om den andliga disciplinen att praktisera Guds närvaro.

Bara en är vinnare

Bara du är vinnare, på ditt livs lopp. Spring därför, för att vinna det eviga livet. Börja med att inställa dig på tävlingsbanan och fortsätt sedan med att springa, men inte hur som helst, men som den som vinner priset. Boxa inte i tomma luften, men pricka träffsäkert målet.

De som tävlar underkastar sig i allt ett disciplinerat liv. De avstår från många saker och tränar fast de inte orkar eller har lust. Detta gör de fast det enda de får är ära inför människor och ett förgängligt pris, som inte består i evighet. Hur mycket mer ska inte vi leva ett disciplinerat liv? Avstå från allt som är ont och ta del av allt som är gott?

För oss predikanter, stående i frontlinjen, är det än mer akut. Men, även du som enskild Jesu lärjunge, visst är det någon eller några du lärjungatränar? Inte vill du väl själv befinnas ha kommit efter på vägen, eller inte ens kvalificera för att vinna priset? Om vi tränar andra, så bör vi praktisera andliga discipliner och själv följa den undervisning vi ger ut. Låt oss leva ett föredömligt liv för andra att följa och låt oss leda på samma sätt som Jesus.

För 2018 råder jag dig som predikant, ledare eller enskild Jesu lärjunge, att etablera andliga discipliner i ditt liv såsom; bibelläsning (läs bibeln med Den Helige Ande som din lärare), bön (prata med Gud i dialog och be utifrån detta), fasta (från måltider), avskildhet (dra dig undan i enskildhet, som Jesus på berget), tillbedjan (tillbe Gud med sång och lydnad), offer (dö dagligen).

1 Corinthians 9:24-27
Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt – de gör det för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte, jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. I stället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lydnad, för att inte själv komma till korta när jag predikar för andra.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Lisez à propos de la discipline spirituelle pour pratiquer la présence de Dieu.

Un seul est gagnant

Soyez un gagnant dans votre vie. Par conséquent, courez pour gagner la vie éternelle. Commencez par vous mettre sur un stade, puis continuez à courir, mais pas de n’importe quelle façon, mais en tant que gagnant. Ne pas boxer en l’air vide, mais dans l’objectif sûr.

Ceux qui sont dans la compétition, se soumettent à toutes sortes de disciplines, ils s’abstiennent de beaucoup de choses, même si ils ne veulent pas et ils n’ont pas la force. Ils le font même si tout ce qu’ils reçoivent est l’honneur des gens et un prix périssable, qui ne dure pas éternellement. Á combien plus devrions-nous ne pas vivre une vie disciplinée? S’abstenir de tout mal et prends soin de tout ce qui est bien?

Pour nous prédicateurs qui se tiennent en première ligne, c’est encore plus essentiel. Mais vous, en tant que disciple de Jésus, formez vous des disciples? Ne voulez-vous pas vous retrouver sur le chemin, ou même vous qualifier pour gagner le prix? Si nous formons les autres, nous devons ajouter des disciplines spirituelles et suivre l’enseignement que nous donnons. Vivons une vie exemplaire pour les autres et conduisons-nous comme Jésus.

En 2018, je vous conseille en tant que ministre, dirigeant ou disciple de Jésus, d’établir des disciplines spirituelles dans votre vie telles que; Lecture de la Bible (lire la Bible avec le Saint-Esprit comme votre enseignant) prière (parler à Dieu dans le dialogue et prier à partir de cela), jeûne (des repas), mise à part avec Jesus (laissez-vous seul, comme Jésus sur la montagne) culte (avec le chant et l’obéissance), les sacrifices (mourir à soi quotidiennement).

1 Corinthians 9:24-27
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu’un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible; mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l’aventure; je frappe, non pas comme battant l’air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.


Leave a comment

Command! Befall!

Walk in dominion

Jesus is shaking and waking His church. It’s an ongoing awakening of us all being one body and ordained priests. We are supposed to go out and preach Christ through signs and wonders.

But how is this possible? We are not praying to God, we are not commanding God and we leave the results in His hands.

We are not praying to God for healing. He took care of sickness at the cross in His body and Gods will is healing through His stripes. We take authority over sickness and pain, since it is trespassing. We lay our hands in authority and we speak in authority. Then Jesus, through the Spirit, heals and performs miracles.

We are not commanding God and we are not promising anybody anything, though God does in His Word. Let’s take Him on the Word. It’s not an automatic machine, but it’s about knowing Him, obeying Him and following His laws. He is the One who conquered all and from Him exceeds all authority.

Then we leave the results in His hands, but I know that the miracle is a sign for the lost ones and bread for His children. We put all our trust in Him and what He has done on Calvary. We don’t add anything and we don’t take away anything. We just try to heed His voice and follow Him.

Let’s do it siblings! Let’s go out and walk in dominion under, in and with Christ Jesus.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Vandra i auktoritet

Jesus skakar om och väcker sin församling. Det är ett pågående uppvaknande av att vi alla är en kropp och ordinerade präster. Vi ska gå ut och predika Kristus genom tecken och under.

Men hur är det möjligt? Vi varken ber till eller befaller Gud och vi lämnar resultatet i Hans händer.

Vi ber inte till Gud för helande. Han tog hand om sjukdom på korset i sin kropp och Guds vilja är helande genom Hans sår. Vi tar auktoritet över sjukdom och smärta, eftersom det är intrång. Vi lägger på våra händer i auktoritet och vi talar i auktoritet. Då helar och gör Jesus mirakler genom Anden.

Vi befaller inte Gud och vi lovar inte någon någonting, även om Gud gör det i Sitt Ord. Låt oss ta Honom på Ordet. Det är inte en automatisk maskin, men det handlar om att känna Honom, lyda Honom och följa Hans lagar. Han är Den som övervann allt och från Honom utgår all auktoritet.

Vi lämnar resultatet i Hans händer, men jag vet att miraklet är ett tecken för de förlorade och bröd för Hans barn. Vi har full tillit till Honom och vad Han gjorde på Golgata. Vi lägger varken till något eller drar ifrån något. Vi försöker bara lyssna till Hans röst och följa Honom.

Låt oss göra det syskon! Låt oss gå ut och vandra i Guds auktoritet under, i och med Kristus Jesus.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


2 Comments

Argentina core team*2. Argentina, kärnteam*2.

Click here to read the previous blog post.

Core team 1

Kickstart my team

In the park I did “a Peter” and went to a bunch of young guys who were in full swing to play football. One of them had pain in the foot and was healed directly by Gaston. Then one who had a hole in the heart got hope and he also felt better after laying on hands. Later a guy ran after us who they knew and had breathing problems. Nadja prayed for him and he experienced improvement.

We went back in a crowded bus and I boldly asked a young man if he had any pain somewhere? Gaston healed him before all eyes and all ears flared. I shared the gospel and he was moved but had to leave the bus. However, I gave him our business card and explained that he should listen to the video “chess for salvation” and then connect.

Day 2

My team for the day

Today’s high was when we met a woman of peace who had been in pain for many years (see video). Rocio started sharing the gospel with her and declared that it was Jesus who healed her. The woman was so shocked and marvelled, so she just continued to test different movements and found that the pain was completely gone. They changed their contact information and decided to meet again. She lived in the area and already believed in Jesus.

Day 3 – Fish for people

Amazingly, in my team, 3 of 4 shared “chess for salvation” and healed several. Three would be baptized, but no one directly. Two changed contact information in both directions. Guillermo first shared “chess for salvation” with a Catholic who did not understand repentance. I gave some advice that it is not the same as the confession in the catholic faith. But it is to completely revers. Next he got to share with was also a Catholic and it worked. Unfortunately, no one has connected or answered yet.

Core team 2

KICK-START

After a bad start when everyone answered no, I saw a woman waiting for the bus. I knew it was her. She was healed in the leg, felt tingling, and after some prayers was completely healed. An older man expressed, “I’m in a hurry, but can you do it for me”? Then Diego did it. I did not film, but it was amazing.

We met a couple on a bench, where the man had support for the knee, which he did not need anymore and the woman could see the phone with her eyes without the trouble of light. Pain in her shoulder disappeared too.

A young man had no feeling in the jaw. After hand laying, the feeling returned. Even a little pain in the leg disappeared. A young woman in a car, healed in her knee and took the support of. But put it on again for a class she led. Would then take it off.

I led a drug addict to faith. He and his friend wanted to be baptized on Friday at 18. We got their numbers. Unfortunately, they never came, even if they replied again that they should.

Day 2

It started bad. Everyone said no to everything. Then there was a breakthrough. The team was very grateful for my coaching. Eventually we went to a father and a son outside at a cafe. I experienced the heart of God for the father. He noticed much improvement, but not completely in the neck.

A woman Monika was captured on film, when a guy commanded pain in the knee to disappear. She could not confirm, but would return when she noticed she was healed. I had asked God that someone would return, as she did the following day. She is completely cured and would now be healed even from another ailment.

Day 3

I went with David, and a couple. Then also Diego, who was lost from his team, added. Diego and David managed to cure people and use the tool “chess for salvation”. Some converted and would be baptized that evening. Unfortunately none of them came but one woman Diego and Guillermo is in touch with now.

By contrast, Peter had led a boy to faith and David. Both of these young guys were baptized in the pool on the terrace.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående blogginlägg.

Kärnteam 1

Kickstart mitt team

I parken gjorde jag ”en Peter” och gick fram till ett gäng unga killar, som var i full fart att spela fotboll. En av dem hade ont i foten och blev helad direkt av Gaston. Då fick en som hade hål i hjärtat hopp och även han mådde bättre efter handpåläggning. Senare sprang en kille efter oss, som de kände och hade andningsproblem. Nadja bad för honom och han upplevde förbättring.

Vi åkte tillbaks i en proppfull buss och jag frågade frimodigt en ung man om han hade ont nånstans? Gaston helade honom inför allas ögon och alla öron fladdrade. Jag delade evangelium och han var berörd, men skulle gå av bussen. Jag hann dock ge honom vårt visitkort och förklara att han skulle lyssna på videon ”schack till frälsning” och sedan återkoppla.

Dag 2

Mitt team för dagen

Dagens höjdare var när vi mötte en fridens kvinna, som haft ont i många år (se video). Rocio började dela evangelium med henne och förklarade att det var Jesus som helat henne. Kvinnan var så chockad och förundrad, så hon bara fortsatte att testa olika rörelser och konstaterade att smärtan var fullständigt borta. De bytte kontaktuppgifter och bestämde att träffas igen. Hon bodde i området och trodde redan på Jesus.

Dag 3 – fiska människor

Fantastiskt, i mitt team delade 3 av 4 ”schack till frälsning” och botade flera. Tre ville döpas, men ingen direkt. Två utbytte kontaktinformation åt båda håll.  Guillermo delade först  ”schack till frälsning” med en katolik, som inte förstod omvändelse. Jag gav ett vist råd att det inte är samma som bikt. Utan det är att helt vända om. Nästa han fick dela med var också en katolik och det fungerade. Tyvärr har ingen tagit kontakt eller svarat än.

Core team 2

Kickstart

Efter en dålig inledning då alla svarade nej, såg jag en kvinna väntande på bussen. Jag visste att henne är det. Hon blev helad i benet, kände tingeling, och efter några böner helt helad. En äldre man utryckte, ”jag har bråttom, men kan ni göra det för mig”? Då gjorde Diego det. Jag filmade inte, men det var fantastiskt.

Vi mötte ett par på en bänk, där mannen hade stöd för knät, vilket han inte behövde längre och kvinnan kunde se mobilen med sina ögon utan besvär av ljus. Helad i axeln också tror jag.

En ung man utan känsel i käken. Efter handpåläggning kom känseln tillbaka. Även lite smärta i benet, som försvann. En ung kvinna i en bil, blev helad i knät och tog av stöd. Men satte på det igen för en gympa hon ledde. Skulle sen ta av det.

Jag ledde en drogmissbrukare till tro. Han och vän vill bli döpta på fredag kl. 18. Vi fick deras nummer. Tyvärr kom de aldrig, även om de svarade att de skulle.

Dag 2

Det började slött. Alla sade nej till allt. Sen kom ett genombrott. Teamet var väldigt tacksamma och följsamma för coachning. Vi gick fram till en pappa och son ute på ett café. Jag upplevde Guds hjärta för pappan. Han erfor stor förbättring men inte helt i nacken.

En kvinna Monika fångades på film, när en kille befallde smärta i knät att försvinna. Hon kunde inte bekräfta, men skulle återkomma när hon märkte att hon var helad. Jag hade bett Gud att någon skulle återkomma, vilket hon gjorde dagen efter. Hon är helt botad och ville nu bli helad även från en annan skada.

Dag 3

Jag gick med David, och ett par. Sedan tillkom även Diego, som tappats bort från sitt team. Diego och David lyckades väl i att bota människor och använda verktyget ”schack till frälsning”. Några omvände sig och skulle bli döpta samma kväll. Tyvärr kom ingen av dem, men en kvinna har Diego och Guillermo kontakt med nu. Däremot hade Peter lett en kille till tro och David. Båda dessa unga killar blev döpta i poolen på terrassen.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


1 Comment

Argentina surprises. Argentina överraskar.

The world up and down

When we in Sweden have summer, Argentina has winter and when we have winter they have summer. Camilla, nicknamed Cami, is very common here. In Sweden I have not heard anyone else called Cami. It is November and we are enjoying strawberries every day. Purple beautiful trees are in bloom in this province.

Read blog post, 2 core meetings

Read blog post, 2 kickstart seminars

Read blog post, Greater miracles

Read blog post, Simple community

We had two core team trainings and then a seminar in Buenos Aires and finally one in Rosario. In addition to around 200 already believers, there were five newly saved persons directly from the street, who were baptized. In particular, the other core team fished for people, partly by healing as signs, but also by “chess for salvation”.

Jesus performed miracles, people came to faith, baptism was executed with liberations and baptisms. We made disciples who continue to make disciples. A church is brought to life 24/7 with a general priesthood and network based on relationships.

Going forward, there will be a new schedule for us, because God is doing something in Argentina. Instead of going to Australia and Thailand, we will be back here this spring. God said to Peter, first Europe, then North America and then a third continent. We believe it’s South America.

Certainly, we can preach the gospel to the outermost boundary of the earth, but Paul changed course when God said no to Mysien. He heard in a vision crying from Macedonia, we hear clearly the cry from Argentina. Our Argentinian siblings in Christ still need our help.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Upp-och-nervända världen

När vi i Sverige har sommar har Argentina vinter och när vi har vinter har de sommar. Camilla, med smeknamn Cami, är jätte vanligt här. I Sverige har jag inte hört någon annan kallas Cami. Det är november och vi käkar jordgubbar varje dag. Lila vackra träd står i blom i denna provins.

Läs blogginlägg, 2 kärnteamsträningar

Läs blogginlägg, 2 kickstartsseminarier

Läs blogginlägg, Större under

Läs blogginlägg, Enkel gemenskap

Vi hade två kärnteamsträningar och sedan ett seminarie i Buenos Aires och slutligen ett i Rosario. Förutom runt 200 redan troende, var det fem nyfrälsta personer direkt från gatan, som blev döpta. Särskilt andra kärn-teamet fiskade människor, dels genom helande som tecken, men även genom ”schack till frälsning”.

Jesus gjorde under, människor kom till tro, dop förrättades med befrielser och andedop. Vi gjorde lärjungar som fortsätter att göra lärjungar. En kyrka väcks till liv 24/7 med ett allmänt prästerskap och nätverk som byggs på relationer.

Framåt blir det nytt schema för oss, då Gud är i görningen i Argentina. Istället för att åka till Australien och Thailand, åker vi först tillbaka hit i vår. Gud sade till Peter, först Europa, sen Nordamerika och sen en tredje kontinent. Vi tror det är Sydamerika.

Visserligen kan vi predika evangelium till jordens yttersta gräns, men Paulus ändrade kurs när Gud sade nej till Mysien. Han hörde i en syn ropet från Macedoinien, vi hör tydligt ropet från Argentina. Våra argentinska syskon i Kristus behöver ännu vår hjälp.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


Leave a comment

Series of Jesus cult. Serie om Jesus-kult.

Life in God

God has put on my heart to write about worship and Jesus-cult. As a congregation, we should be accused of being a Jesus-cult. A bunch of devoted people who follow and worship Jesus together.

No matter what the core, the star will always be and remain Jesus. For the world, Jesus is the missing puzzle piece, for us believers, He is the found gem of the field. Let’s sell everything we have and buy it, to fully live for Him now.

Read part 1 – Jesus cult

Read part 2 – Jesus cult 24/7

Read Part 3 – The sun my God

Read Part 4 – Series of Jesus cult

Read Part 5 – Worship to whom?

Read Part 6 – Connectivity 24/7

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Livet i Gud

Gud har lagt på mitt hjärta att skriva om tillbedjan och Jesus-kult. Som församling borde vi bli anklagade att vara en Jesus-kult. En samling överlåtna människor som följer och tillber Jesus tillsammans.

Oavsett vad ska kärnan och stjärnan alltid vara och förbli Jesus. För världen är Jesus den saknade pusselbiten, för oss troende är Han den funna pärlan i åkern. Låt oss sälja allt vi har och köpa den, för att fullt ut nu leva för Honom.

Läs del 1 – Jesus-kult

Läs del 2 – Jesus-kult 24/7

Läs del 3 – Solen min gud

Läs del 4 – Serie om Jesus-kult

Läs del 5 – Lovsång till?

Läs del 6 – Uppkoppling 24/7

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


1 Comment

Camis Acts. Camis Apostlagärningarna.

Click here to read the previous post in the series.

Acts 29

I’m sitting at Warsaw Airport and am waiting for the flight home to Sweden. I take time to collect a few different stories in a composite of my Apostles’ chapter 29. Also some others are added after this. It’s about living a life like in the book of Acts, here and now, in everyday life and on mission.

On the way to South Africa

Peter preached with words for two flight attendants, on the two different planes. On my way out of the last plane, I even started when I saw a lady with crutches complain over her knee. I preached through signs and wonders. I commanded the pain to leave and she said surprised that it became much better. I also talked to a young African in the washroom and had to heal her from a mild headache.

On the home front

Peter and I prepared before Kia and Sanna helped us with the garden. We went and bought soil and I preached for the young woman at the checkout. When the girls and I would buy flowers the following day, the same woman was at the checkout and now she had a pain in her neck. I laid my hands on her neck and commanded the pain to leave. Jesus healed her and she became noticeably moved.

City on the mountain in France

One day between the eight different seminars in southern France, we went to a cozy city on the top of a mountain. Me and Emmanuel started curing two women. One was healed in the back and one became much better in the arm. Both became very interested to know more about what had happened. Emmanuel therefore preached passionately about Jesus.

Home before the United States

We had to install an alarm and Peter had a nice conversation with the alarm man. When he was leaving, did I ask if he was hurt somewhere? He had pain in his arm since he was 14 years and now he was 30. Peter put his hand on his arm and took authority over the pain. After two or three prayers, he was completely healthy. He felt goosebumps on the now healed arm and was very moved.

NY last night

Last night at the restaurant with a service minded waitress. She could fix everything, except avocado or bottled water. I sowed some kindness through healing in the back and the gospel. “How did you do that?” She exclaimed.

Canada lunch

After lunch I healed the waitress. Her colleague or manager came afterwards out on the parking lot, because the waitress was marveled and wanted some business cards. I had almost non left and therefore had chosen not to give any away. Fantastic! What a strong reaction.

Canada, SPA

Donna invited me to join her at a SPA, but everything was booked there. Doug booked me at another place where I could to enjoy a manicure and a pedicure. I spoke to a customer and two who worked there. They wanted to know why I was in Canada and I answered that we had seminars. Then I asked if they had pain in the body? I said I could help them after my treatments. How I’ll tell afterwards, I declared with the blink in the eye.

I then healed the two colleagues and the customer. Peter, Doug and Amanda came to pick me up when I was in full swing to lead my colleagues through “chess for salvation”. Peter made leg extensions on one colleague. Mimi, who treated me, repented and began to believe, but did not want to be baptized right away. She would reflect and return. God knows what happened in her heart. The healings of her shoulders, neck and knees, she will not forget.

At a cafe in BA

We switched to the upper floor, despite my reluctance, but was quite sure there was a reason. An older man with a younger girlfriend, appealed to us. We showed the Spanish video about healing offerings and I had to cure her from pain.

Then we were told by his daughter on the phone that we are missionaries and that Jesus healed her dad’s girlfriend. They told me he was a teacher and I got the word of knowledge that it was in mathematics and pointed to Jesus.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Apostlagärningarna 29

Sitter på Warszawa flygplats och väntar på flyget hem till Sverige. Passar på och samlar ihop några olika berättelser i en kompott från mina Apostlagärningarna kapitel 29. Även några andra är tillagda efter detta. Det handlar om att leva ett liv som i Apostlagärningarna här och nu i vardagsliv och på mission.

På väg mot Sydafrika

Peter predikade med ord för två flygvärdinnor, på de två olika planen. På väg ut ur det sista planet, kom även jag igång, när jag såg en dam med kryckor ojja sig över sitt knä. Jag predikade genom tecken och under. Jag befallde smärtan lämna och hon sade förvånat att det blev mycket bättre.  Jag kom även till tals med en ung afrikanska på toaletten och fick bota henne från en lindrig huvudvärk.

På hemmafronten

Peter och jag förberedde inför att Kia och Sanna skulle hjälpa oss med rabatten. Vi åkte och köpte jord och jag predikade för den unga kvinnan i kassan. När tjejerna och jag skulle köpa blommor dagen efter, var det samma kvinna i kassan och nu hade hon smärta i nacken. Jag lade mina händer på hennes nacke och befallde smärtan lämna. Jesus helade henne och hon blev märkbart berörd.

Stad på berget i Frankrike

En dag mellan de åtta olika seminarierna i södra Frankrike, åkte vi till en mysig stad på toppen av ett berg. Jag och Emmanuel började med att bota två kvinnor. En blev helad i ryggen och en blev mycket bättre i armen. Båda blev mycket intresserade att veta mer om vad som hade hänt. Emmanuel predikade därför passionerat om Jesus.

Hemma före USA

Vi lät installera larm och Peter hade ett fint samtal med larmkillen. När han skulle gå frågade jag om han hade ont nånstans? Han hade haft smärta i sin arm, sedan han var 14 år och nu var han 30. Peter lade handen på armen och tog auktoritet över smärtan. Efter två eller tre böner, var han helt frisk. Han fick gåshud på armen av rörelse.

NY sista kvällen

Sista kvällen på restaurant med en service minded servitris. Hon kunde fixa allt, förutom avokado eller vatten i flaska. Jag sådde lite vänlighet genom helande i ryggen och evangelium. ”Hur gjorde du det?” utbrast hon.

Kanada lunch

Efter lunchen helade jag servitrisen. Hennes kollega eller chef, kom efteråt utspringande på parkeringen, eftersom servitrisen var förundrad och ville ha nåt visitkort. Jag hade nästan inga kvar och hade därför valt att inte ge något. Fantastiskt! Vilken stark reaktion.

Kanada, SPA

Donna bjöd mig att följa med på SPA, men allt var bokat där. Doug bokade mig därför på ett annat ställe, där jag fick njuta av manikyr och pedikyr. Jag kom till tals med en kund och två som jobbade där. De ville veta varför jag var i Kanada och jag svarade att vi hade seminarier. Sedan frågade jag om de hade smärta i kroppen? Jag sade att jag kunde hjälpa dem efter mina behandlingar. Hur, berättar jag efteråt, deklarerade jag med glimten i ögat.

Jag helade sedan de två kollegorna och kunden. Peter, Doug och Amanda kom för att hämta mig, då jag var i full färd med att leda kollegorna till tro via ”schack till frälsning”. Peter gjorde benförlängning på den ena kollegan. Mimi, som behandlat mig, omvände sig och började tro, men ville inte döpas direkt. Hon ville reflektera och återkomma. Gud vet vad som hände i hennes hjärta. Helandena av hennes axlar, nacke och knä, kommer hon sent att glömma.

På café Buenos Aires

Vi bytte till övervåningen, trots min ovilja, och mycket riktigt fanns det en anledning. En äldre man med yngre flickvän, tilltalade oss. Vi visade spanska videon om erbjudande om helande och jag fick bota henne från smärta i axeln.

Sen fick vi berätta via hans dotter på telefon att vi är missionärer och att Jesus helat hennes pappas flickvän. De berättade att han är lärare och jag fick ett kunskapens ord om att det var i matematik och pekade på Jesus.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.