throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

I do not lead. Jag leder inte.

Talking walk

Romans 8:14
For all who are led by the Spirit of God are sons of God.

On the go in the woods

Peter and I were out in the woods. Usually it is he who goes before and me after. This sometimes annoys him. He thinks we look certain couple, where the man walks before and the woman subjected follows long after.

Irritated, he suddenly insisted that I should take the lead. What then happened was a telling picture of how it should look when we follow Jesus.

Namely, I continued walking and he went with me, but on every road trip I stopped for guidance. Should I continue, fold or wait? I listened with big ears and patient mindedness.

The question is why I did not just go anywhere. And why did I go so safely on the road when no road crossing appeared?

The answer was that Peter as a leader had told me to take the lead. So, as long as he did not say anything else, just keep going. If, on the other hand, I came across a cross road, I could not make my own decision because he was leading.

Follow the Lamb

This became such a nice picture of being a disciple of Jesus and following the Lamb, where the Lamb goes. I do not own my life, He bought me and I have died to my selfish nature and now I do not live, but He lives in me. I am Hid and He is mine.

Are you your own? Or do you belong to Him? In that case, stop fight and incline your heart. Sacrifice the self-life daily. The ego is our foul enemy. It drives us to live a life with ourselves at the center. Realize that it is not the sun that circles around the earth, but the earth around the sun (see poem).

There is a price to pay and it is not to decide for yourself, but to follow Him who decides. He said to go, but at the crossroads it’s time to listen. In what direction does he lead us to take the next step or if it is time to stop or turn around.

 

Talande promenad

Romans 8:14
Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.

På gång i skogen

Peter och jag var ute och gick i skogen. Som oftast är det han som går före och jag efter. Detta retar ibland upp honom. Han tycker vi ser ut som vissa par, där mannen går före och kvinnan undergivet följer långt efter.

Uppretat, insisterade han plötsligt på att jag skulle ta täten. Vad som då inträffade, blev en talande bild på, hur det borde se ut, när vi följer Jesus.

Nämligen travade jag på och han gick med mig, men vid varje vägskäl stannade jag upp för att få vägledning. Skulle jag fortsätta, vika av eller vänta? Jag lyssnade in med stora öron och tålmodigt sinnelag.

Frågan är varför jag inte bara gick på åt vilket håll som helst? Och varför jag gick så tryggt på vägen, när inget vägskäl dök upp?

Svaret var att Peter som ledare, hade sagt till mig att ta täten. Så, så länge han inte sade något annat, var det bara att fortsätta att gå. Kom däremot ett vägskäl kunde jag ju inte ta ett eget beslut, eftersom han leder.

Följ Lammet

Detta blev en så fin bild på, att vara en Jesu lärjunge och följa Lammet, dit Lammet går. Jag äger inte mitt liv, Han har köpt mig och jag har dött till min själviska natur och nu lever inte jag, men Han i mig. Jag är Hans och Han är min.

Är du din egen? Eller tillhör du Honom? I så fall sluta konstra och böj ditt hjärta. Offra egenlivet dagligen. Egot är nämligen vår lömskaste fiende. Det driver oss att leva ett liv med oss i centrum. Inse dock att det är inte solen som kretsar kring jorden, utan jorden kring solen (se poem).

Det finns ett pris att betala och det är att inte bestämma själv, men följa Honom som bestämmer. Han har sagt gå, men vid vägskälen är det dags att lyssna in. I vilken riktning han leder oss till att ta nästa steg eller om det är dags att stanna upp eller vända om.

 

Advertisements


Leave a comment

Vacation on the blog. Semester på bloggen. Les vacances sur le blog.

Holidays in July

I’m taking vacation from the blog during July. For those who are free and finally have time to read, there is a lot already written.

I encourage you to enjoy poems on the poetry page.

 1. The last poem. Where’s home?

Take note of various teachings and advices:

 1. Stay poor.

 2. Someone has paid.

 3. Mask falls.

 4. The clock is five to midnight.

 5. What Gospel?

 6. Demons flee.

 7. Do not despise healing.

 8. No matter where.

 9. This is the day.

 10. Be careful with your soul.

To acquaint yourself with simple Church:

 1. Devote yourselves. Hold on.

 2. Be church.

 3. Children in house church.

 4. Religious detoxification.

 5. USA 13. Sharing pearls.

 6. USA 5. We practised church.

 7. Build Church.

 8. Where life happens.

 9. Share life.

 10. Multiplication.

The latest posts about my life as in the Acts.

 1. Canada 1. A mustard seed.

 2. Portugal – Lisbon.

 3. Israel 2017

Semester i juli

Jag tar semester från bloggen under juli månad. För dig som är ledig och äntligen har tid att läsa, så finns det mycket redan skrivet.

Jag uppmuntrar dig att njuta av poesi på poesi-sidan.

 1. Senaste poemet. Var är hem?

Ta del av diverse undervisningar och förmaningar:

 1. Förbli fattig.

 2. Någon har betalt.

 3. Masker faller.

 4. Klockan är fem i tolv.

 5. Vilket evangelium?

 6. Demoner finns.

 7. Förakta inte helande.

 8. Oavsett var.

 9. Detta är dagen.

 10. Var försiktig med din själ.

Att förkovra dig avseende enkla församlingar:

 1. Devote yourselves. Håll fast. Vous

 2. Vara kyrka.

 3.  Barn i husförsamling.

 4. Religiös avgiftning.

 5. USA 13. Dela pärlor.

 6. USA 5. Vi hade kyrka.

 7. Bygga församling.

 8. Där livet händer.

 9. Dela livet.

 10. Multiplikation

De senaste inläggen om mitt liv som i Apostlagärningarna.

 1. Canada 1. Ett senapsfrö.

 2. Portugal – Lissabon.

 3. Israel 2017

Jours fériés en juillet

Je fais des vacances du blog en juillet. Pour ceux qui sont libres et enfin avoir le temps de lire, il y a déjà beaucoup d’écriture.

Je vous encourage à profiter des poèmes sur la page poésie.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Prenez note des différents enseignements et admonestations:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Pour vous améliorer en ce qui concerne les églises  simples:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Les derniers messages de ma vie dans les Actes.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.


2 Comments

Children in house church, part 1. Barn i husförsamling, del 1.

Clic here to read part 2.
Klicka här för att läsa del 2.

But how are you doing with the kids?

Written by Helena Cashin, Simple Church Uppsala.

There is a lot to say about children and house congregation, but in this article I will limit myself to saying something about why it is important that we meet together, regardless of age, and how it can work well.

Sometimes when we meet as a congregation, we are reminded that we meet in Jesus’ presence, like a spiritual family, on a mission. It’s both a vision of what we want to be, a reminder of why we meet and some of the motivation why we do not want to divide ourselves by age (not always at all, read on, I’ll develop this). We are a family and the family consists of people of different ages.

For this to work, we need adults to think about how we look at the children, their relationship with Jesus and their faith. If we believe that the same Holy Ghost is living in us adults live in the children, and that they love and follow the same Jesus as us, so does our faith equal the faith of the children. We can all, regardless of age, teach each other what it means to be a disciple. Most of us adults have more theoretical knowledge than the children and we have a responsibility to set limits and draw limits.

As a parent, my prayer and what I long for our children to get to know, love, and follow Jesus. Me and my husband pray and long for our children to experience what it means to live with Jesus. And to learn this, they must see what it means. Someone has to show them that life. When our children see us pray, read the Bible, praise and love each other as disciples, they will see and experience life as a disciple. We are disciples who train disciples and our children are some of the disciples we train to become a disciple trainer.

Men hur gör ni med barnen?

Skrivet av Helena Cashin, Simple Church Uppsala 

Det finns mycket att säga om barn och husförsamling men i denna artikel ska jag begränsa mig till att säga något om varför det är viktigt att vi möts tillsammans, oavsett ålder, samt hur det kan fungera praktiskt.

Ibland när vi möts som församling brukar vi påminna oss om att vi möts i Jesu närvaro, som en andlig familj, på ett uppdrag. Det är både en vision om vad vi vill vara, en påminnelse om varför vi träffas och en del av motivationen till varför vi inte vill dela upp oss utifrån ålder (inte hela tiden i alla fall, läs vidare så utvecklar jag detta). Vi är en familj och familjen består av människor i olika åldrar.

För att detta ska fungera behöver vi vuxna fundera över hur vi ser på barnen, deras relation till Jesus och deras tro. Om vi tror att samme Helige Ande som bor i oss vuxna bor i barnen och att de älskar och följer samme Jesus som oss så gör det vår tro likvärdig barnens tro. Vi kan alla, oavsett ålder, lära varandra i vad det innebär att vara lärjunge. De flesta av oss vuxna har mer teoretisk kunskap än barnen och vi har ett ansvar för att sätta ramar och dra gränser.

Som förälder är min bön och det jag längtar efter att våra barn ska lära känna, älska och följa Jesus. Jag och min man ber och längtar efter att våra barn ska få uppleva vad det innebär att leva med Jesus. Och för att lära sig detta måste de få se vad det innebär. Någon måste visa dem det livet. När våra barn ser oss be, läsa Bibeln, lovsjunga och älska varandra som lärjungar så får de se och uppleva livet som lärjunge. Vi är lärjungar som tränar lärjungar och våra barn är några av de lärjungar som vi tränar till att bli lärjungatränare.

Jesus kommer snart. Jesus comes soon.

2 Comments

Kungen kommer

Vi hade 4 km upp till toppen och vi följde tacksamt skyltningen, som bekräftade att vi var på rätt väg och visade hur långt vi kommit. Då visste vi hur långt vi hade kvar och utifrån det väljer man att lägga energi och är motiverad på en viss nivå. Först läste vi 0,5 km, sen 1,0 km, sen 1,5 km tills det stod 3 km.  Sen ändrades det till 1,3 km och då hajade jag till. En tanke kom om Jesu ankomst. “Tänk om det är mycket närmare till Jesus kommer tillbaka än vi tror?”

Egentligen ändrades bara skyltningen att visa hur lång sträcka det var kvar. Det som hände var att det kändes som om  det var ganska långt kvar och plötsligt insåg jag att det inte var 3 km kvar men 1,3 km. Jag hade ologiskt men känslomässigt tolkat skyltningen fel och när jag insåg att det var endast 1,3 km kvar, blev jag mer motiverad att kämpa på och gå snabbare. Jag fick energi att ta nya tag, vi var ju snart i mål. Dessutom insåg jag att vissa aktiviter var viktigare än andra.

Gud skakade om mig, det var som fjäll föll från mina ögon. Tänk om Jesus kommer tillbaka snart, men vi tror att det är ganska långt kvar, men det är egentligen mycket närmare, tills han kommer tillbaka. Då skulle himlen vara så mycket närmare och upplevas verkligare och snart skulle tiden vara slut. En av de viktigaste aktiviteterna som slog mig är att människor måste få veta sanningen, innan tiden är slut. Jesus är sanningen, vägen och livet!

“Sanningen är att Jesus lever,
sanningen är att han älskar dig,
sanningen är att om du tror på Honom,
så blir du frälst.”

Vad läser vi och hur läser vi? Vilken skyltning följer vi och hur tolkar vi den? Mitt råd till dig och mig är att låta Gud ha tolkningsföreträde och det är apostlarnas lära som ska hållas fast vid d.v.s. NT.

P.s Men samtidigt varje gång någon dör är det för sent, om de inte fått höra budskapet om korset. D.s

Det här är andra inlägget från resan till Lappland och Treriksröset. Klicka här för att se det första och här för att se nästa. Klicka här för att se video. 

This is the second post from the trip to Lapland and Treriksröset. Click hear to see the first and hear to see next. Clic here hear to see The video. 

The King is coming

We had 4 km up to the top and we followed gratefully signs, which confirmed that we were on the right track and showed how far we have come. Then we knew how far we had left and from there choose to add energy and are motivated to a certain level. First we read 0,5 km, then 1.0 km, then 1.5 km until it was 3 km. Then it was changed to 1.3 km, and then I was startled to. A thought came about Jesus’ arrival. “What if there is a lot closer to Jesus returns than we think?”

Actually changed the signs to show how far it was left. What happened was that it felt like it was quite a long way and suddenly I realized that it was 3 km left but 1.3 km. I was illogical but emotionally interpreted the signs wrong, and when I realized it was only 1.3 km left, I became more motivated to fight on and go faster. I got the energy to take the new tag, we’ll soon be in goal. Moreover, I realized that some activities were more important than others.

God shook me, it was like scales fell from my eyes. What if Jesus is coming back soon, but we think it’s pretty far away, but it’s actually much closer, until he comes back. Then the heaven would be so much closer and more real experienced and would soon be time to be completed. One of the main things that struck me is that the people must know the truth, before time is up. Jesus is the truth, the way and the life!

“The truth is that Jesus lives,
the truth is that he loves you,
the truth is that if you believe in Him,
you will be saved. ”

What we read and how we read? What signs we follow and how we interpret it? My advice to you and me is to let God shall prevail, and it is the apostles’ doctrine to be held fast to that is, NT.

P.S. But at the same time every time someone dies, it is too late, if they have not heard the message of the cross. D.S.

This gallery contains 2 photos


2 Comments

Det är tid. It’s time.

Nådens tidsålder

Det är tid nu. Nådens tid är nu. Frälsningens dag är idag.

Luke 4:18-19
Herrens Ande är över mig,
ty han har smort mig
till att predika glädjens budskap
för de fattiga.
Han har sänt mig för att ropa ut
frihet för de fångna
och syn för de blinda,
för att ge de betryckta frihet
och predika ett nådens år från Herren.

Men en dag är nåden slut.

Gud älskar människan så mycket att han dog. Det var Hans val och han valde att dö. Han har dött och det är sant och rätt. Även om det var för 2000 år sedan. Han gick i döden för dig och mig, för att vinna oss tillbaka för all tid. Han ville aldrig vända bort sitt ansikte, från någon enda av oss.

Mig, kommer Han alltid se och omsluta. Men, en dag vänder Han bort sitt ansikte, från den, som beslutar att inte ta emot gåvan till evigt liv. Den, som väljer att fortsätta leva ett liv bortvänt från Gud, kommer Han slutligen vända bort sitt ansikte ifrån.

Synden är utplånad i Kristus, men utanför är den en stötesten, för en helig Gud. Må inga fler vända sig bort från denna vackra stora kärlek och starka nåd.

Guds ansikte vänt till dig eller bortvänt från dig?

 1. Vad väljer du?

Omvänd dig från synden och vänd dig mot Gud. Lev ett Guds-tillvänt liv! Det är din chans.

Age of grace

It’s time now. Grace time is now. Day of salvation is today.

Luke 4:18-19
“The Spirit of the Lord is upon me,
because he has anointed me
to proclaim good news to the poor.
He has sent me to proclaim liberty to the captives
and recovering of sight to the blind,
to set at liberty those who are oppressed,
to proclaim the year of the Lord’s favor.”

But one day grace is over.

God loves man so much that he died. It was His choice, and He chose to die. He has died and it is true and correct. Although it was 2000 years ago. He went into death for you and me, to win us back for all time. He would never turn His face away from any one of us.

Me, He will always see and envelop. However, one day He turns His face away from the one who decides not to accept the gift of eternal life. Anyone who chooses to continue living a life turned away from God, He will finally turn His face away from.

The sin is blotted out in Christ, but outside it is a stumbling block, for a holy God. Let no more people turn away from this beautiful great love and strong mercy.

God’s face turned to you, or turned away from you?

 1. What do you choose?

Repent of sin and turn to God. Live a God-to life! It’s your chance.

 


Leave a comment

Gud Är. God Is.

 

Gud är Klippan

 

Gud är,
en Gud
du kan tro på
Gud är,
en Gud
du kan välja, att tro på

Gud är,
en Gud
du kan lita på
Gud är,
en Gud
du kan anförtro dig till
när allting faller
står Han kvar

Hur du än känner dig
som förstelnad
som i en dimma
som i ett totalt mörker
som i ett svart hål eller ett bottenlöst hav
som bunden
som jagad

Guds löften håller
att stå på
att hålla fast vid
att göra anspråk på

Gud finns
Han är äkta
Han är den levande
Han är

Du kan komma till honom
dela ditt hjärta
hos Honom
finns makten
hos Honom
finns nåd

Vad som än händer och du står ensam kvar
så är du inte ensam
utan den Gud, som är evig
alltid har funnits och
alltid kommer att finnas
väntar på dig

Var inte orolig
lita på Gud
alla dina omständigheter
kan förändras
som i ett nu

Det håller
att tro på Gud
Jag vet det
Jag har varit där

Innan jag kände Gud
ville jag ta mitt liv
jag såg ingen mening
ingen godhet
ingen utväg
inget  liv

När jag kände honom
då jag blev änka
rycktes mattan bort
jag föll känslomässigt
det bottenlösa mörkret fängslade mig
dyn kletade kring mina fötter
Men, mitt hjärta vilade stabilt i Gud
mina fötter stod,
stadigt på Klippan

Han tog mig igenom
Han har förvandlat mig
Han har förvandlat mitt liv
Han kan förvandla dig
Han kan förvandla ditt liv

Ingen är starkare än Gud
Han är ljus och inget mörker finns i Honom
Kom, låt oss gå in i ljuset
låt oss gå in i Honom
låt oss gömma oss i Gud

 

God is the Rock

God is,
a God
you can believe in
God is,
a God
You can choose to believe in

God is,
a God
you can trust
God is,
a God
You can confide in
when everything falls
He stands

However you feel
as solidified
as in a fog
as in total darkness
as in a black hole or a bottomless sea
as bound
as chased

God’s promises are
to stand on
to hold on
to claim

God exists
He is genuine
He is the living
He is

You can come to Him
share your heart
with Him
is power
with Him
is grace

Whatever happens, and you are left alone
so you are not alone
but God, who is eternal
has always existed and
will always be
is waiting for you

Do not worry
trust in God
all your circumstances
may change
as in a moment

it keeps
believing in God
I know
I’ve been there

Before I knew God
I wanted to take my life
I saw no meaning
no goodness
no way out
no life

When I knew him
when I became a widow
carpet was cut away
I fell emotionally
the bottomless darkness emprisoned me
mud smeared on my feet
However, my heart was resting stably in God
my feet were,
firmly on the Rock

He took me through
He has transformed me
He has  transformed my life
He can transform you
He can transform your life

No one is stronger than God
He is light and there is no darkness in Him
Come, let us go into the light
let us go into Him
Let us hide ourselves in God


Leave a comment

Våra egna. Our own.

 

Du är innanför

När Peter och jag var i Thailand, kunde vi inte delta på samlingarna i vår kyrka och inte heller träffa någon enskild syster eller broder från vår gemenskap. Vi var i Thailand och de var i Sverige. Vi var uppenbart geografiskt åtskilda. Innan vi åkte sände de ut oss till skörden i Thailand och omslöt oss med sina böner. Men det gjorde även vi, vi omslöt dem i våra böner. De bad för oss och vi bad för dem. Det finns en närhet i anden bland våra egna, i Guds stora familj. Visst tillhör vi alla Kristi kropp på jorden eller i himlen, men inte alla Jesu lärjungar ingår i den gemenskap du eller jag tillhör. Det är något speciellt Gud gör, när Han sammanför Jesu lärjungar till en egen gemenskap. Han ger oss samma hjärta och en kärlek som går utöver tid och rum, egenheter och teologi. Inte alla i vår gemenskap tror exakt likadant, eller ha fått samma ljus i Skriften. Läran är en sida av myntet och livet en annan. Jag upplever med olikheter ett mångfacetterat liv i vår församling.  Livet från Gud som ger puls åt gemenskapen. Om vi är tillsammans fysiskt på samma plats eller om vi ser varandra i anden, så pulserar Gudslivet i våra ådror.

Anden uppenbarade skriften för mig i Kolosserbrevet kapitel 4, att oavsett om vi är kroppsligen på samma plats eller inte, så ska vi be för varandra. Därför att vi tillhör varandra. Vi är inte enskilda nakna själar utan anknytning eller enbart anknytning till Kristus, men vi är anknutna till varandra. Det var bara Peter och jag som var i Thailand, men jag kände mig innanför och inte utanför gemenskapen. För vi tillhör varandra precis som Epafras, som trots att han var åtskild från sin gemenskap och tjänade tillsammans med Paulus, bad han för sina egna att de skulle stå fasta, vara fullkomliga och helt övertygade om allt Gud vill i deras liv. Han riktigt kämpade i bön för sin församling, fast han var på språng på missionsfältet. Paulus kunde intyga att han arbetade för dem. Dessutom lyfte Epafras blicken, så att han inkluderade det nätverk hans församling ingick i.

Att vara innanför och vara en av er, det är en stor välsignelse som bryter ner fruktan och ångest. I Kristus är ingen utanför, utan alla är innanför, men Gud har inte tänkt att Hans barn ska leva individuellt åtskilda, utan i en nära gemenskap. Har du inga egna, så beror det på att du inte förstått det än, eller varit mottaglig för det. För Gud vill föra dig samman med andra troende, med samma hjärta. Nya gudsmänniskor som tillber Gud i ande och sanning. Nya skapelser som smyckar sig med en mild och oförgänglig ande och inte yttre attiraljer eller prylar. Mitt råd till dig, kära syster eller broder, är att låta Gud leda dig in i en gemenskap, med andra Jesu efterföljare. En gemenskap där du kan ge av dig själv och där du kan ta emot från Gud genom andra. Gör som Epafras, be för din egna och ta emot bön från dem. Ödmjuka ditt hjärta och erkänn din svaghet. Du och jag behöver inte bara Gud, vi behöver även varandra. Våra egna finns. Var är dina egna?

Colossians 4:12-13
Epafras, som är en av er, hälsar. Han är en Kristi Jesu tjänare som alltid kämpar för er i sina böner, för att ni skall stå fasta, fullkomliga och helt övertygade om allt vad Gud vill. Jag kan intyga hur mycket han arbetar för er och för dem i Laodicea och Hierapolis.

You are inside

When Peter and I were in Thailand, we could not participate in the services of our church and not meet any single sister or brother of our community. We were in Thailand and tthey were in Sweden. We were obviously geographically separated. Before we left they sent us out to the harvest in Thailand and enveloped us with their prayers. But so did we, we enveloped them in our prayers. They prayed for us and we for them. There is a closeness in spirit among our own, in God’s great family. Sure, we all belong to the body of Christ on earth or in heaven, but not all the disciples of Jesus are part of the community you or I belong. There is something God does when He brings together disciples of Jesus to their own community. He gives us the same heart and a love that goes beyond time and space, peculiarities and theology. Not everyone in our community believe exactly the same, or have the same light of Scripture. Doctrine is one side of the coin, and life another. I experience in the difference a multifaceted life of our church. Life from God gives pulse to the Community. If we are together physically in the same place, or if we see each other in the spirit, so pulsating life of God in our veins.

Spirit revealed to me the scripture in Colossians chapter 4, that whether we are physically in the same place or not, we will pray for each other. Because we belong to each other. We are not individuals naked souls with no connection or only related to Christ, but we are linked to each other. It was just Peter and I who were in Thailand, but I felt inside and not outside the Community. For we belong to each other just like Epaphras, who although he was separated from his community and served with Paul, he prayed for his own that they would stand firm, perfect and completely convinced of everything God wants in their lives. He really struggled in prayer for his congregation, though he was on the go in the mission field. Paul could testify that he was working for them. Moreover Epaphras lifted his eyes, so he included the network his parish was part of.

To be inside and be one of you, it is a great blessing that break down the fear and anxiety. In Christ is not outside, but inside all is, but God has not intended that His children should live individually separated, but in a close community. Do you not have any of your own, it is because you do not understand it yet, or have been receptive to it. For God will bring you together with other believers, with the same heart. New god people who worship God in spirit and truth. New creations adorn themselves with a meek and undying spirit and not the external paraphernalia or gadgets. My advice to you, dear sister or brother, is to let God lead you into a community, with other followers of Jesus. A community where you can give yourself and where you can receive from God through others. Do as Epaphras, pray for your own and receive prayer from them. Humble your heart and confess your weakness. You and I need not only God, we also need each other. Our own is. Where is your own?

Colossians 4:12-13
Epaphras, who is one of you, a servant of Christ Jesus, greets you, always struggling on your behalf in his prayers, that you may stand mature and fully assured in all the will of God. For I bear him witness that he has worked hard for you and for those in Laodicea and in Hierapolis.