throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Vacation on the blog. Semester på bloggen. Les vacances sur le blog.

Holidays in July

I’m taking vacation from the blog during July. For those who are free and finally have time to read, there is a lot already written.

I encourage you to enjoy poems on the poetry page.

 1. The last poem. Where’s home?

Take note of various teachings and advices:

 1. Stay poor.

 2. Someone has paid.

 3. Mask falls.

 4. The clock is five to midnight.

 5. What Gospel?

 6. Demons flee.

 7. Do not despise healing.

 8. No matter where.

 9. This is the day.

 10. Be careful with your soul.

To acquaint yourself with simple Church:

 1. Devote yourselves. Hold on.

 2. Be church.

 3. Children in house church.

 4. Religious detoxification.

 5. USA 13. Sharing pearls.

 6. USA 5. We practised church.

 7. Build Church.

 8. Where life happens.

 9. Share life.

 10. Multiplication.

The latest posts about my life as in the Acts.

 1. Canada 1. A mustard seed.

 2. Portugal – Lisbon.

 3. Israel 2017

Semester i juli

Jag tar semester från bloggen under juli månad. För dig som är ledig och äntligen har tid att läsa, så finns det mycket redan skrivet.

Jag uppmuntrar dig att njuta av poesi på poesi-sidan.

 1. Senaste poemet. Var är hem?

Ta del av diverse undervisningar och förmaningar:

 1. Förbli fattig.

 2. Någon har betalt.

 3. Masker faller.

 4. Klockan är fem i tolv.

 5. Vilket evangelium?

 6. Demoner finns.

 7. Förakta inte helande.

 8. Oavsett var.

 9. Detta är dagen.

 10. Var försiktig med din själ.

Att förkovra dig avseende enkla församlingar:

 1. Devote yourselves. Håll fast. Vous

 2. Vara kyrka.

 3.  Barn i husförsamling.

 4. Religiös avgiftning.

 5. USA 13. Dela pärlor.

 6. USA 5. Vi hade kyrka.

 7. Bygga församling.

 8. Där livet händer.

 9. Dela livet.

 10. Multiplikation

De senaste inläggen om mitt liv som i Apostlagärningarna.

 1. Canada 1. Ett senapsfrö.

 2. Portugal – Lissabon.

 3. Israel 2017

Jours fériés en juillet

Je fais des vacances du blog en juillet. Pour ceux qui sont libres et enfin avoir le temps de lire, il y a déjà beaucoup d’écriture.

Je vous encourage à profiter des poèmes sur la page poésie.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Prenez note des différents enseignements et admonestations:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Pour vous améliorer en ce qui concerne les églises  simples:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Les derniers messages de ma vie dans les Actes.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Advertisements


2 Comments

Att urskilja Guds röst. To discern God’s voice.

Att urskilja om tilltal är från Gud, eller inte, är viktigt. Bara för att något låter bra, är snällt och verkar passa in som “handen i handsken”, betyder inte automatiskt, att det är från Gud. Det kan vara från Gud, men är kanske inte ännu och inte direkt i aktuell situation. Tolkningen av det jag uppfattar som tilltal från Gud, kan förvanskas av mina egna “glasögon” eller uppfattningar. Tilltal såsom: syskons förböner, profetior, bibelord som uppenbaras, lyses upp eller hjärtat sätts i brand av, förnimmelser i hjärtat, inre bilder och visioner. Det som är från Gud kommer att visa sig. Ofta vittnar det då i hjärtat, att ja det stämmer, detta är från mig, Gud. Är det bara snällt, är det inget värt. Det är nästan som falska profeter som säger “allt står väl till”, men det inte gör det. Pröva allt, behåll det som är gott. Efter två eller tre vittnen har var sak sin sanning. Kanske tre bibelord. Eller ett bibelord, en profetia och hjärtat som säger amen. Där är jag just nu och försöker urskilja om tilltal är från Gud, och vilken situation och tid tilltalet i så fall gäller. Underbart att känna Gud och vara känd av Honom. Underbart att lära känna Honom mer och mer. Vill du lära känna den Underbare? Han heter Jesus.

To discern whether words spoken are from God or not, is important. Just because something sounds good, it is nice and seems to fit in as a “glove”, does not automatically mean that it is from God. It can be from God, but is perhaps not yet, and not directly in the situation. The interpretation of what I perceive to be spoken to by God, can be corrupted by my own “glasses” or perceptions. Like: sibling intercession, prophecy, scripture is revealed, lit up or the heart is set on fire by, sensations of heart, inner images and visions. That which is of God will appear. Often it signals in the heart, that yes that’s right, this is from me, God. Is it just nice, it’s not worth it. It’s almost like false prophets who say “all is well”, but it does not. Prove all things, hold fast that which is good. After two or three witnesses every word the truth. Maybe three scriptures. Or a scripture, a prophecy, and the heart that says amen. There I am right now and trying to discern whether spoken are from God, and whatever situation and time is the case. Wonderful to know God and be known by Him. Wonderful to know Him more and more. Want to get to know the Wonderful? His name is Jesus.