throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


Leave a comment

Argentina surprises. Argentina överraskar.

The world up and down

When we in Sweden have summer, Argentina has winter and when we have winter they have summer. Camilla, nicknamed Cami, is very common here. In Sweden I have not heard anyone else called Cami. It is November and we are enjoying strawberries every day. Purple beautiful trees are in bloom in this province.

Read blog posts, 2 core meetings

Read blog posts, 2 kickstart seminars

Read blog posts, Greater miracles

Read blog posts, Simple community

We had two core team trainings and then a seminar in Buenos Aires and finally one in Rosario. In addition to around 200 already believers, there were five newly saved persons directly from the street, who were baptized. In particular, the other core team fished for people, partly by healing as signs, but also by “chess for salvation”.

Jesus performed miracles, people came to faith, baptism was executed with liberations and baptisms. We made disciples who continue to make disciples. A church is brought to life 24/7 with a general priesthood and network based on relationships.

Going forward, there will be a new schedule for us, because God is doing something in Argentina. Instead of going to Australia and Thailand, we will be back here this spring. God said to Peter, first Europe, then North America and then a third continent. We believe it’s South America.

Certainly, we can preach the gospel to the outermost boundary of the earth, but Paul changed course when God said no to Mysien. He heard in a vision crying from Macedonia, we apparently heard the cry from Argentina. Our Argentinian siblings in Christ still need our help.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Upp-och-nervända världen

När vi i Sverige har sommar har Argentina vinter och när vi har vinter har de sommar. Camilla, med smeknamn Cami, är jätte vanligt här. I Sverige har jag inte hört någon annan kallas Cami. Det är november och vi käkar jordgubbar varje dag. Lila vackra träd står i blom i denna provins.

Läs blogginlägg, 2 kärnteamsträningar

Läs blogginlägg, 2 kickstartsseminarier

Läs blogginlägg, Större under

Läs blogginlägg, Enkel gemenskap

Vi hade två kärnteamsträningar och sedan ett seminarie i Buenos Aires och slutligen ett i Rosario. Förutom runt 200 redan troende, var det fem nyfrälsta personer direkt från gatan, som blev döpta. Särskilt andra kärn-teamet fiskade människor, dels genom helande som tecken, men även genom ”schack till frälsning”.

Jesus gjorde under, människor kom till tro, dop förrättades med befrielser och andedop. Vi gjorde lärjungar som fortsätter att göra lärjungar. En kyrka väcks till liv 24/7 med ett allmänt prästerskap och nätverk som byggs på relationer.

Framåt blir det nytt schema för oss, då Gud är i görningen i Argentina. Istället för att åka till Australien och Thailand, åker vi först tillbaka hit i vår. Gud sade till Peter, först Europa, sen Nordamerika och sen en tredje kontinent. Vi tror det är Sydamerika.

Visserligen kan vi predika evangelium till jordens yttersta gräns, men Paulus ändrade kurs när Gud sade nej till Mysien. Han hörde i en syn ropet från Macedoinien, vi hör tydligen ropet från Argentina. Våra argentinska syskon i Kristus behöver ännu vår hjälp.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements


2 Comments

Worship to whom? Lovsång till?

Click here to read the previous post in the series.

Is worship for Jesus?

Song of praise should be the worship of Jesus Christ, but is it? Let’s promise God from within our hearts, do not let it be a sounding brass or clanging cymbals.

Is worship generally a Jesus cult or a vocal cult? Do we gather in honor of Him or to be entertained? Are we gathered to reach people through a lower threshold, so that Christ’s life is not corny, but cool as in the world? Are these our gifts to be seen or we are in honor of Him who died in our place, that is, the pure sacrificial lamb of God that annihilated the sins of the world?

Who do we lift up? What do we uplift? With a scene in a church building? Do we make the church a temple and believe that God lives there? What god in that case? The living God who sent His Son Jesus lives no longer in buildings of stone but in human hearts. We are living stones in the temple of God that Jesus builds. The kit that holds us together is the glory of God. We are the bride Jesus will pick up.

Let’s go for the groom. Let’s put down our own, let our gifts serve Him. Let all we have praise Him. Let everything that has breath praise God. Everything without a spirit must bow. Buildings of stone or straw. Scenes and the altar with beautiful design. Runtones, instruments and amplifiers.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Är lovsång ämnat Jesus?

Lovsång borde vara Gudsdyrkan av Jesus Kristus, men är det? Låt oss lova Gud inifrån våra hjärtan, låt det inte vara harpors buller eller skrällande cymbaler.

Är lovsång i allmänhet en Jesus kult eller en lovsångs-kult? Samlas vi i vördnad inför Honom eller för att bli underhållna? Samlas vi för att nå människor via en lägre tröskel, så att Kristus-livet inte är töntigt, men häftigt som i världen? Är det våra gåvor som ska synas eller står vi i vördnad inför Honom som dog i vårt ställe, det vill säga Guds rena offerlamm som utplånade världens synder?

Vem lyfter vi upp? Vad lyfter vi upp? Med en scen i en kyrkbyggnad? Gör vi kyrkan till ett tempel och tror vi att Gud bor där? Vilken Gud i så fall? Den levande Guden som sände sin son Jesus bor inte längre i byggnader av sten, men i människohjärtan. Vi är levande stenar i Guds tempel som Jesus bygger. Kittet som håller oss samman är Guds härlighet. Vi är bruden Jesus ska hämta.

Låt oss trängta efter brudgummen. Låt oss lägga ner vårt eget, låt våra gåvor tjäna Honom. Låt allt vi har upphöja Honom. Låt allt som anda har lova Gud. Det som ingen anda har ska böja knä. Byggnader av sten, halm eller strå. Scener och altaren med skön design. Rökkanoner, instrument och förstärkare.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

 


Leave a comment

Series of Jesus cult. Serie om Jesus-kult.

Life in God

God has put on my heart to write about worship and Jesus-cult. As a congregation, we should be accused of being a Jesus-cult. A bunch of devoted people who follow and worship Jesus together.

No matter what the core, the star will always be and remain Jesus. For the world, Jesus is the missing puzzle piece, for us believers, He is the found gem of the field. Let’s sell everything we have and buy it, to fully live for Him now.

Read part 1 – Jesus cult

Read part 2 – Jesus cult 24/7

Read Part 3 – The sun my God

Read Part 4 – Series of Jesus cult

Read Part 5 – Worship to whom?

Read Part 6 – Connectivity 24/7

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Livet i Gud

Gud har lagt på mitt hjärta att skriva om tillbedjan och Jesus-kult. Som församling borde vi bli anklagade att vara en Jesus-kult. En samling överlåtna människor som följer och tillber Jesus tillsammans.

Oavsett vad ska kärnan och stjärnan alltid vara och förbli Jesus. För världen är Jesus den saknade pusselbiten, för oss troende är Han den funna pärlan i åkern. Låt oss sälja allt vi har och köpa den, för att fullt ut nu leva för Honom.

Läs del 1 – Jesus-kult

Läs del 2 – Jesus-kult 24/7

Läs del 3 – Solen min gud

Läs del 4 – Serie om Jesus-kult

Läs del 5 – Lovsång till?

Läs del 6 – Uppkoppling 24/7

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


2 Comments

The sun my God. Solen min Gud.

Click here to read the previous post in the series.
Click here to read the previous poem.

The sun and God

When the first spring sun popped up
I let go of everything i did
I threw myself into the sun
When the summer sun shone
I skipped planned activities

I would turn brown like a gingerbread,
and hear happy appeals.
Wow! You sure are tanned!
Have you been abroad?

To lie under the sun’s rays
to turn tanned
that the vitamin D depot is filled up
that endorphins are created
that depression and darkness are rinsed out
that joy is pouring into the body and mind

The sun was my god
I worshipped it
with my life
Today God is
the sun of my life
my life is a worship
of and to God

I throw myself daily
in His rays of heavenly light
I let go of everything I do
I experience His presence
I let Him come first

I am laying
facing His face
all darkness is flushed away
the light is filled up
I’m being transformed
to His son’s image

The sun is not my God
God is my Sun
I worship Jesus
The goal is to become more like Him
experience His delight
not getting tanned
and have a happy appeal

In His intimacy
In His presence
We need to be
Every day
from glory
to glory
be transformed
by the Spirit of God

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Klicka här för att läsa föregående poem.

Solen och Gud

När den första vårsolen tittade fram
Släppte jag allt jag hade för händer
Jag kastade mig ut i solen
När sommarsolen strålade
Skippades planerade aktiviteter

Jag skulle bli brun som en pepparkaka,
och höra glada tillrop.
Wow! Vad du är brun!
Har du varit utomlands?

Att ligga under solens strålar
att bli brun
att D-vitamin depån fylls på
att endorfiner skapas
att depression och mörker sköljs ut
att glädje väller in i kropp och sinne

Solen var min Gud
jag dyrkade den
med mitt liv
Idag är Gud
solen i mitt liv
mitt liv är en dyrkan
av och till Gud

Jag kastar mig dagligen ut
i Hans strålar av himmelskt ljus
Jag släpper allt för händerna
jag erfar Hans närvaro
Jag låter Honom komma först

Jag ligger
inför Hans ansikte
allt mörker spolas bort
ljuset fylls på
Jag blir förvandlad
till Hans Sons bild

Solen är inte min Gud
Gud är min Sol
Jag tillber Jesus
målet är att bli mer lik Honom
uppleva Hans välbehag
inte att bli brun
och få glada tillrop

I Hans närhet
I Hans närvaro
Behöver vi vara
Varje dag
från härlighet
till härlighet
bli förvandlade
av Guds Ande

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


4 Comments

Jesus-cult 24/7. Jesus-kult 24/7.

Click here to read the previous post in the series.

Click here to read the previous poem.

Jesus-cult

Let us
become
the Jesus-cult
we are created
to be

Separately and together
let us
worship Jesus

Let all that breathe
worship the Lord

Let every tone and every sound
worship the LORD

Let each attempt and every song
worship the Lord

Let all things
breathe Jesus
and love Him

Let all things disappear
which attracts people
Let nothing breathe the world
Do not let anything be entertainment

Do not let anything be contaminated
of attempts to attract people
neither unsaved nor fleshly Christians

Let our hearts
turn to Jesus
and Him
who is sitting on the throne

Every breath
Every effort
Every footstep
Every sound

Every worship
only to Jesus
and Him
who is sitting on the throne

It can attract those who are saved
or irritate others

We are either a scent
of life to life
or death to death

Let us be
a perfume of Jesus

Let’s stay
near Jesus

Let’s become
more like Him

Let’s become
the pure bride
He is called
to pick up

Come Jesus come
Let it be so
Amen
AMEN

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Klicka här för att läsa föregående poem.

Jesus-kult

Låt oss
bli
den Jesus-kult
vi är skapta
att vara

Enskilt och tillsammans
låt oss
tillbe Jesus

Låt allt som andas
tillbe Herren

Låt varje ton och varje läte
tillbe HERREN

Låt varje ansats och varje sång
tillbe Herren

Låt allting andas Jesus
och kärleken
till Honom

Låt varje ingrediens utgå
som lockar människor
Låt inget andas världen
Låt inget andas underhållning

Låt inget vara besmittat
av försök att attrahera människor
varken ofrälsta eller köttsliga kristna

Låt våra hjärtan
vändas till Jesus
och Honom
som sitter på tronen

Varje andetag
Varje ansats
Varje fotsteg
Varje läte

Varje tillbedjan
endast till Jesus
och Honom
som sitter på tronen

Det kan attrahera de som blir frälsta
eller irritera andra

Vi är antingen en doft
av liv till liv
eller död till död

Låt oss vara
en Jesu parfym

Låt oss hålla oss
nära Jesus

Låt oss bli
mer lik Honom

Låt oss bli
den rena brud
Han är kallad
att hämta

Kom Jesus kom
Låt det ske så
Amen
AMEN

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


3 Comments

To live. Att leva.

To live is Christ

To live you need Jesus, without Him there is no life. This is what the Bible teaches, because everyone has sinned and has lost the glory of God. Sin is doomed and as a sinner you are under the wrath of God.

You are in darkness and though you are blind, you will finally find yourself in hell, when you die. But there is a way out of this and that is to accept the gift of God which is faith in His Son Jesus Christ and what He did on Calvary 2000 years ago.

God is love but God is holy and His holy wrath was satisfied with the sacrifice on Calvary, when His Only Son paid the ransom for humanity, who was captured under sin and as a consequence death. Jesus was born as a human but never sinned, therefore He became the innocent lamb of God that died in our place. Everyone must die because of sin but Jesus made a way to overcome sin by faith in Him.

So to live is Christ and without Him there is no life. To live is to believe in Him and fully immerse in Him, first turn away from your own sinful way receiving faith in Him and being baptised in water dying with Him, being buried with Him and resurrected to new life in Him. You clothe yourself in Christ and receive the Holy Spirit as a gift immersing in Him. Now you are a new creation on your way to be saved. You are saved, you are being saved and one day you will be saved only if you hold on to your faith.

But how to live now? When you turned away from your own life and from sin and started following Jesus in the baptism, you did it fully 100 % and this is how you need to keep on doing it always. You need to lose your life to win it. Not holding on to your ego and your selfishness, and there is grace for everything and wisdom (read another blog post). Jesus is your grace in every moment to salvation and gives you wisdom how to handle every situation.

But to be a disciple of Jesus Christ is to die to self everyday and to plunge into Him in a life of righteousness. He has made us new and has predestined good deeds for us to walk in. We could do nothing to save us but die, but to live we have a lot to do but not us but the grace that He has bestowed upon us.

So we are new creations in Him, everything is new and the old has passed away. Let’s live out the new, let’s continually say no to sin, to self, to foolishness. Don’t run away living like before as the Gentiles, partying and slandering. But identify yourself with Christ in the Spirit and walk in the new life. Now you have a choice to walk in the flesh or live the life in the Spirit.

We had lost the glory of God and was found naked, but now Jesus has given it back to us even though it can yet only be seen through our eyes, since it is hidden within Christ in us our hope of glory. One day it’ll be revealed when He comes back and picks us up. So I am in awe, He never leaves us and never forsakes us. His sun has gone up and His light never stops shining at us (see blog post) and on top of that He has given us His glory so that we are one.

What are we to do then? Making disciples who make disciples through being fishers of men. How are we to do? As I said live fully for Christ every second of every moment. Follow Him! There is no half Christian life, but live wholeheartedly for Jesus. Let’s do it siblings, live out our new life in Christ. Let Jesus Christ shine through our eyes to a lost and sinful world which is under the wrath of God.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Att leva är Kristus

För att leva behöver du Jesus, utan Honom finns inget liv. Det är vad Bibeln lär ut, eftersom alla har syndat och har förlorat härligheten från Gud. Synden är dömd och som syndare är du under Guds vrede.

Du är i mörkret och även om du är blind, kommer du slutligen att befinna dig i helvetet, när du dör. Men det finns en väg ut ur detta och det är att acceptera Guds gåva, som är tron på Hans Son Jesus Kristus och vad Han gjorde på Golgata för 2000 år sedan.

Gud är kärlek, men Gud är helig och Hans heliga vrede blev tillfredsställd av offret på Golgata, när Hans ende son betalade lösensumman för mänskligheten, vilken var fängslad under synden och följaktligen döden. Jesus föddes som människa, men syndade aldrig, därför blev Han Guds oskyldiga lamm och dog i vårt ställe. Alla måste dö på grund av synden, men Jesus öppnade en väg att övervinna synden, genom tron på Honom.

Så att leva är Kristus och utan Honom finns inget liv. Att leva är att tro på Honom och bli fullständigt ett med Honom. Vänd dig först bort från ditt eget syndiga liv och ta emot tron på Honom och bli sen döpt i vatten, vilket är att dö med Honom, bli begravd med Honom och uppstå till det nya livet i Gud. Du klär dig i Kristus och tar emot den Helige Ande, som en gåva i Andedopet. Nu är du en ny skapelse, på väg att bli frälst. Du är frälst, du blir frälst och en dag kommer du att bli frälst, bara du håller fast vid din tro.

Men hur leva nu? När du vände dig bort från ditt eget liv och från synden och började följa Jesus i dopet, gjorde du det till 100% och så måste du fortsätta att leva. Du måste förlora ditt liv, för att vinna det. Håll inte fast vid ditt ego och din själviskhet, för det finns nåd för allt och visdom (läs ett annat blogginlägg). Jesus är din nåd i varje ögonblick till frälsning och ger dig visdom hur du ska hantera varje situation.

Så att vara en Jesu lärjunge, är att dagligen dö bort från sig själv och doppas in i ett rättfärdighetsliv i Honom. Han har gjort oss nya och förutbestämt oss till goda gärningar, för oss att vandra i. Vi kunde inte göra någonting för att rädda oss, förutom att dö, men när vi nu lever, har vi mycket att göra, men inte vi, men den nåd som Han har skänkt oss.

Du och jag är nya skapelser i Honom, allt är nytt och det gamla är borta. Låt oss leva ut det nya, låt oss ständigt säga nej till synd, till vårt ego, till dårskap. Fly inte bort och lev som hedningarna, festande och förtalande. Men identifiera dig själv med Kristus i Anden och lev ut det nya livet. Du har nu ett val att gå ut i köttet eller att leva livet i Anden.

Vi hade förlorat Guds härlighet och var befunna nakna, men nu har Jesus givit tillbaka härligheten till oss, även om det än så länge enbart kan upptäckas genom våra ögon, då det är dolt inom oss, Kristus i oss vårt härlighetshopp. Härligheten kommer att bli uppenbar den dagen Han kommer tillbaka och hämtar oss. Så jag är i vördnad, Han lämnar oss inte och överger oss aldrig. Hans sol har gått upp och Hans ljus slutar aldrig att skina på oss (se bloggpost) och dessutom har Han givit oss sin härlighet så att vi är ett.

Vad ska vi göra då? Göra lärjungar som gör lärjungar, genom att vara människofiskare. Hur ska vi göra? Som jag tidigare sade, lev ständigt för Kristus, varje sekund och varje ögonblick. Följ honom! Det finns inget halvt kristet liv, men lev helhjärtat för Jesus. Syskon i Kristus låt oss leva ut vårt nya liv i Honom. Låt Jesus Kristus skina ut genom våra ögon, till en förlorad och syndfull värld som är under Guds vrede.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


1 Comment

Last stop Detroit. Sista anhalt Detroit.

Click here to read the previous post in the US-series.

Windsor and Detroit

The last day of the seminar we received a love gift from the core team, a piece of art visualising the Tree of Life. Pointing at the roots, they said we had equipped them with strong roots. Love poured in and all masks of tiredness I had was crushed. In spite of too much traveling and to little time for me and Peter, it is worth it!

We equipped a core team of about 25 people, mainly not from the area. Everyone was already active regarding preaching through signs and wonders. But they all wanted to be trained in our model of fishing for people in disguise and not throwing rocks in the water to scare the fishes. Even one sister came all the way from Norway.

In spite of being very tired the last stop in the States, Peter and I managed to teach with passion. Since everyone already were activated to heal the sick, we decided to start the practical part as day 2, when coaching the team. But apart from that we held to the schedule. We had a 3 day core team training followed by a 3 day seminar, where the core team became trainers. We saw healings, deliverances, baptisms in water and in Spirit.

When sharing about the conditions to live a life like in the book of Acts I shared my heart about intimacy with Jesus, which is the prequisite. Peter preached later inspiring about being led by the Spirit and it all followed a red thread. God is giving us new bread to hand out to the body of Christ.

The third day of the core team we all had lunch together at the premises and celebrated communion. It was very strong with many tears when remembering Jesus and paying attention to one another. Although, when we later went to Doug and Donna’s  home, to baptise one young girl, the division between church and private life dissolved. We are family and we are church 24/7. In between meetings we also shared life with Doug, Donna and family and also dear Odette. Relationships were established and built. Church is all about relations in networks God builds.

A healing

The greatest healing I recall in my team was at the seminar. A man that had been in a wheelchair and in spite of the doctors saying he would always be in it, he now was walking, although only 15 minutes at a time in much pain. More than a hundred bones were broken in a foot. After walking 45 minutes he came back to be healed in his hip too. When we met him he was hanging on a shopping cart and now he was amazed.

The seminar was successfully done together with Doug and Donna. We could benefit from each other’s teachings. We were all quite transparent to the crowds, making an example to follow forgiving one another following the path of righteousness  And it was a great team work with the whole core team. To see them each rise up as trainers is always rewarding.

Next step is networking and for each one in the core team to continue digging at their place, fishing for people and then we can come back, teaching the simple church seminar with the perspectives in/up/out. That is if they are ready and have done their homework so that God has started the multiplication adding to the church.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i USA-serien.

Windsor och Detroit

På seminariets sista dag fick vi en kärleksgåva från kärnteamet, ett konstverk som visualiserar Livets Träd. Pekande på rötterna, utryckte de att vi hade utrustat dem med starka rötter. Kärlek sipprade in och alla mina masker av trötthet krossades. Trots för mycket resor och för lite tid för mig och Peter är det värt det!

Vi utrustade ett kärnteam på cirka 25 personer, huvudsakligen inte från området. Alla var redan aktiva att predika Kristus genom tecken och under. Men de ville bli tränade i vår modell att fiska människor anonymt och inte kasta stenar i vattnet för att skrämma bort fisken. Även en syster kom hela vägen från Norge.

Trots att vi var väldigt trötta på sista stället i USA lyckades Peter och jag undervisa med passion. Eftersom alla redan var aktiverade för att bota sjuka, bestämde vi oss för att starta den praktiska delen enligt dag 2 när vi coachar teamet. Men bortsett från det höll vi oss till planen. Vi hade en 3 dagars kärnteamutbildning följt av ett 3-dagars seminarium där kärnteamet blev tränare. Vi såg helanden, befrielser, dop i vatten och i Anden.

När jag delar om förutsättningen att leva ett liv som i Apostlagärningarna, delade jag mitt hjärta om intimitet med Jesus, vilket är det ultimata villkoret. Peter predikade sedan inspirerande om att ledas av Anden och allt följde en röd tråd. Gud ger oss nytt bröd att ge ut till Kristi kropp.

Den tredje dagen i kärnteameträningen åt vi alla lunch tillsammans i lokalerna och firade nattvard. Det var mycket starkt, med många tårar när vi mindes Jesus och såg varandra. Trots att när vi senare åkte till Doug och Donnas hem, för att döpa en ung tjej, upplöstes spliten mellan kyrka och privatliv. Vi är familj och vi är kyrka 24/7. Mellan varven delade vi också liv med Doug, Donna och familj och även kära Odette. Relationer upprättades och byggdes. Kyrkan handlar om relationer i nätverk som Gud bygger.

Ett helande

Det starkaste helandet som jag minns i mitt team var på seminariet. En man som hade suttit i rullstol och trots att läkarna sade att han alltid skulle sitta i den, gick han nu, men bara 15 minuter i taget med stor smärta. Mer än hundra ben var brutna i en fot. Efter att ha gått omkring i 45 minuter kom han tillbaka för att bli botad i sin höft. När vi först mötte honom hängde han deprimerat på en kundvagn och nu var han istället förundrad.

Seminariet genomfördes framgångsrikt tillsammans med Doug och Donna. Vi kan dra nytta av varandras sätt att undervisa. Vi var alla ganska transparenta för seminariedeltagarna, för att föregå son exempel att följa förlåtande varandra på rättfärdighetens väg. Det var ett bra teamarbete med hela kärnteamet. Att se dem resa sig som tränare är alltid belönande.

Nästa steg är nätverkande och för var och en i kärnteamet att fortsätta att gräva på plats, fiska människor och sen kan vi komma tillbaka, och undervisa om enkla församlingar med perspektiven in / upp / ut. Ifall de är redo och har gjort sin hemläxa, så att Gud har börjat multiplikationen och lägga till.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.