throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


Leave a comment

A sunbeam. En solstråle.

Click here to read the last poem.

A sunrise from the height

God turned away his face from Jesus, as he hung on the Cross, therefore He can always look at us.

Jesus is the sunrise from the height, which never goes down. Let His sun rays meet your heart and reflect you in the light of His face.

Do not pray
Let your face shine upon us, and be merciful to us,
turn your face to us and give us your peace “.

A sunrise,
from the height
has gone up
and lights up
Now it’s about
that we should dare
let it shine
over us

He has done it!
He lets His sun shine,
the new covenant rests on,
the fact that
He has already done it!

No matter if
we feel bad or good
we are happy or sad
we have done good things
or how we have behaved
no matter if we dare or not

So the sun shines
it has gone up
and it does not go down
there is no night
it’s only day
there is only sunshine
there are no clouds
He shines all the time

Do we dare to stand in His light?
Do we dare to stand in the light of His face?
Do we dare to receive His love?
He lights up
He looks at us
He has turned His face to us
we shall no longer be
A lost generation
We will turn
to God

Do you dare to stand in His light?
Do you dare to receive His love?
Do you dare to be transformed
and become more like Him?
Does not matter how you are
or how you feel.

He has first loved you
He has first loved me
So just stand and receive
and in that love
He sends you out
And me
to give that love
on to others

Luke 1:78-79
Because of the tender mercy of our God,
Whereby the dayspring from on high shall visit us,
To shine upon them that sit in darkness and the shadow of death; To guide our feet into the way of peace.”

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående poem.

En soluppgång från höjden

Gud vände bort sitt ansikte från Jesus, när han hängde på korset, därför kan Han alltid se på oss.

Jesus är soluppgången från höjden, som aldrig går ned. Låt Hans solstrålar träffa ditt hjärta och spegla dig i Hans ansiktes ljus.

Be inte längre
låt ditt ansikte lysa över oss och var oss nådig,
vänd ditt ansikte till oss och ge oss din frid”.

En soluppgång,
från höjden
har gått upp
och lyser
Nu handlar det om
att vi ska våga
låta den lysa
över oss

Han har gjort det!
Han låter sin sol lysa,
det nya förbundet vilar på,
faktumet att
Han redan har gjort det!

Oavsett, om vi känner oss dåliga eller bra
om vi är glada eller ledsna
om vi har gjort bra grejor
eller hur vi har betett oss
om vi vågar eller inte

Så lyser solen
den har gått upp
och den går inte ner
Det finns ingen natt
det är bara dag
det finns bara sol
det finns inga moln
Han lyser hela tiden

Vågar vi stå i Hans ljus?
Vågar vi stå i Hans ansiktes ljus?
Vågar vi ta emot Hans kärlek?
Han lyser
Han tittar på oss
Han har vänt sitt ansikte till oss
vi ska inte längre vara
Ett bortvänt släkte
Vi ska vända oss
till Gud

Vågar du stå i Han ljus?
Vågar du ta emot Han kärlek?
Vågar du bli förvandlad
och bli mer lik Honom?
Spelar ingen roll hur du är
eller hur du känner

Han har först älskat dig,
Han har först älskat mig.
Så bara stå och ta emot
och i den kärleken
sänder Han ut dig
Och mig
till att ge den kärleken
vidare till andra

Luke 1:78-79
“ I kraft av den skall en soluppgång från höjden besöka oss,

för att ljus skall skina över dem
som sitter i mörker
och dödsskugga
och styra våra fötter in på
fridens väg.”

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements


Leave a comment

The power of the cross. Korsets kraft.

Everything depends on Jesus’ accomplished works

You cannot add or take away anything. You cannot do anything, to be more blessed or to see God’s hand in motion. Instead, live life as a daughter or son in the family (with a son’s right, regardless of gender). Take care of your Daddy’s business and pull your fair share of the weight.

Not because you can do something to improve. It is already complete. The new covenant, when God has contact with every single person, their heart and mind, is initiated. No one can give, pray or go, to see more blessing in their life, it all depends on the power of the cross.

Grow in Christ

Let grace do its work. You need do nothing, because it’s done. You must not forgive, to be forgiven. You are already forgiven, you are already blessed. There is a full supply, in all areas of your life. But you need to grow up to knowledge about Him. He wants a relationship and fellowship with you and me. He wants to teach us things.

It is about growing up in Christ. A family which mature to Christ stature and have a mission to multiply. To spread the Kingdom of God. But the effort comes from within, it’s not about obeying the law but about yielding to grace.

Let it depend on the cross

Let it depend on the work of the cross and do not go back to the law; if you do this, then it will be thus. Live in love and follow the example of Jesus. Follow Paul’s example, follow the example of the disciples; in the letters and in the Acts of the Apostles.

Use your faith

It’s about using the faith you received by grace. Free for you, but bloodshed for God, when Jesus sacrificed His life. There is nothing you can do more about it. The new covenant is the covenant of faith. Something you did not deserve. You already have it, when you receive it. It cannot grow, but it can be activated. When you understand who He is, who you are in Him and who He is in you (see poem Behold God).

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Allt beror på Jesu fullbordade verk

Du kan inget lägga till och inget dra ifrån. Du kan inget göra, för att bli mer välsignad eller se Guds hand i rörelse. Lev istället ut livet som en dotter eller son i familjen (med en sons rätt, oavsett kön). Ta hand om din Pappas affärer och dra ditt strå till stacken.

Inte för att du kan göra nåt för att förbättra. Det är fullbordat. Det nya förbundet, när Gud har kontakt med varje enskild människa, dennes hjärta och sinne, är initierat. Ingen kan ge, be eller gå, för att se mer välsignelse i sitt liv, allt beror på korsets kraft.

Väx upp i Kristus

Låt nåden göra sitt verk. Du måste inget, för det är färdigt. Du måste inte förlåta, för att bli förlåten. Du är redan förlåten, du är redan välsignad. Det finns full försörjning, på livets alla områden. Men du behöver växa upp, till kunskap om Honom. Han vill ha en relation och umgås med dig och mig. Han vill lära oss saker.

Det handlar om ett växande upp i Kristus. En familj som mognar till Kristus och ett utgivande för att multiplicera. För att utbreda Guds rike. Men ansträngningen kommer inifrån, det handlar inte om lag, men om nåd.

Låt det bero på korset

Låt det bero på korsets fullbordade verk och gå inte tillbaks till lagen; om du gör si, så blir det så. Utan lev i kärlek och följ Jesu exempel. Följ Paulus exempel, följ lärjungarnas exempel, i breven och i Apostlagärningarna.

Använd din tro

Det handlar om att använda den tro, du av nåd fått. Gratis för dig, men blodköpt för Gud. Jesus offrade sitt liv. Det är inget du kan prestera. Det nya förbundet är trons förbund. Något du inte förtjänat. Du har det redan. Det kan inte växa, men det kan bli aktiverat. När du förstår vem Han är, vem du är i Honom och vem Han är i dig (se poem Beskåda Gud).

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


3 Comments

Get to know God. Lär känna Gud.

Click here to read the last poem.

Behold God

Get to know Him
like your Dad,
get to know Him
like your Messiah
get to know Him
like the Eternal –
God.

The key is
to see
To let life
enlighten
the eyes of your heart
then hear
and do

To choose
the good part
at the feet of Jesus
like Mary
and do
like Martha, though
in the power of the Spirit

See the cross
See His deed
It is complete
The covenant is initiated
It is valid
We receive by faith
the blessing thereof

The suffering
His blood
The sacrifice
is pleasing
The resurrection
The victory
The exaltation

You do not have to do anything,
but you want to,
why you do,
like Paul more,
than they all,
but not you,
but grace in you.

Nothing depends on you,
whatever you give,
whatever you pray,
Grace is,
that it depends
on Him and
His completed deed

1 John 2:12-14
I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name’s sake. I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one.

I write unto you, little children, because ye have known the Father. I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående poem.

Beskåda Gud

Lär känna Honom,
som din Pappa,
lär känna Honom,
som din Messias
lär känna Honom,
som den Evige –
Guden.

Nyckeln är
att se
Att låta livet
upplysa
dina hjärtans ögon
sedan höra
och göra

Att utvälja
den goda delen
vid Jesu fötter
som Maria
och göra
som Marta, men
i Andens kraft

Se korset
Se Hans verk
Det är fullbordat
Förbundet är initierat
Det gäller
Vi får av tro
del av välsignelsen

Lidandet
Blodet
Offret
är välbehagligt
Uppståndelsen
Segern
Upphöjelsen

Du behöver inget göra,
men du vill,
därför gör du,
som Paulus mer,
än de alla,
men inte du,
men nåden i dig

Inget beror på dig,
vad du än ger,
vad du än ber,
Utan nåden är,
att det beror
på Honom och
Hans fullbordade verk

1 John 2:12-14
Jag skriver till er, barn: era synder är förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga: ni har besegrat den onde.

Jag har skrivit till er, barn: ni har lärt känna Fadern. Jag har skrivit till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er unga: ni är starka, och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Cliquez ici pour lire le précédent poème.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.


1 Comment

2 weeks in France. 2 veckor i Frankrike. 2 semaines en France.

In English, på svenska, en français.

See previous blog post from France 2 weeks.

God raises His people

We meet people who wake up from a life, to just go to church on Sunday’s and be tempted to live a life of sin. They wake up from sleep and repent of sin, and God puts their hearts on fire.

They try to live the new life in their congregations, but many are stopped. We see that they have the heart to be a harvest worker and to be the royal priesthood, which we all are created to be.

14 days in southern France, with 8 one-day kickstarts, together with Claude and Emmanuel, gave me the same picture and it will be apparent if those who got started can continue in their traditional context.

First out Lyon

Lyon, was tough, but here I kickstarted Piercy, and another guy and the hostess Joselyn. Piercy healed a young man in his stomach and his reaction was strong when he found that God could use him. I then cured a Muslim woman after they saw the healing in the stomach. Before they had said no to prayer.

Joselyn cured a young woman, from pain in the back. The girl asked if it was a joke. Joselyn saw many wonders, when she went with the other guy, but wanted especially to lead somebody to faith, which she also could.

The other guy was the leader of a youth group for evangelism, but used to hide from fear when others were healing the sick. Today when he was with Joselyn and prayed for someone who was not healed he did not die. This was a relief to him.

Followed by Little Annonay

Day off

We had a free day and only stayed in the beautiful deep forest. In the evening we had church with breaking of bread and shared beautiful pearls. Lovely when, brothers and sisters in Christ, are together.

Kickstart in Annonay

Annonay, tough with Corinne, but some were finally healed. Peter with Tim, on the other hand, had a great day again, which was very appropriate since Tim recorded the movie “In His Footsteps”. Several said no when I asked, and some noticed no difference when we prayed. Then we encountered a woman of peace, who had scoliosis, but no pain. Corinne exchanged contact information with her. She was open to talk about Jesus.

At the end, two women were cured. A woman in a truck that had pain in the whole body. After several prayers, she was totally healed. Another woman was cured, but she did not want to give Jesus the honor.

Piercy took the step of kickstarting, but in a strange way. Instead of letting each person in the team pray, he prayed for each person first and another had to finish. This meant that neither he nor anyone gained self-confidence that God used them. He agreed with me to come even the following day and instead do the way I showed him.

Free morning

We slept longer in the morning and went then on a nice prayer walk with Peter. We then celebrated  communion, with confession of sins, and I shared HOW to kickstart. That the goal is for each team member to have experience that Jesus is healing through their hand-laying. Peter showed chess to salvation.

We went for the evening meeting and sleeping away in St Etienne. Chaima, the young former Muslim and our first interpreter, shared a pearl in the car of dignity.

We continue in St Etienne

Percy managed to kickstart

I had another tough kickstart, with a lot of resistance. But some happened. A Muslim man with toothache was healed. He did not want to give Jesus the glory. Another man with toothache was healed, which I caught on film.  A womans arm got better and that morning she could not even lift it. Piercy managed to kickstart and was really on the move. God is good.

Free day in Annonay

We all had a quiet day. I practiced Tabata (interval training) and practiced French.

Valence did not come long after

In Valence it broke through and was lovely again, even in my team. I went with a young man and a foreign woman from Romania. They both cured many and also took the next step and asked people themselves. We walked to a park where a police was cured in the back. We also met a bunch of young people. Pain in the back disappeared, from a young man and knee pain from another.

A mother was cured in her back and a daughter in her knee. They were completely marveled and asked prayer for a son at home. A young man at a bus stop was cured in his finger. He became genuinely shocked when he was healed. A lovely reaction. Finally, we met a woman of peace who was healed in the back. We exchanged contact information and stated that she wanted to continue the conversation about Jesus.

Montélimar was next

I dressed in quite cool fine clothes, but discovered that we would have a meeting at the lake in Montélimar. So it was just to put on more clothes. Our friend Samir from Toulouse joined and testified of what God did last year. They have kickstarted hundreds of Christians across France and started 25 churches. Their own is gathered daily and they often goes out and share their faith.

The kickstart went really well. I coached the Japanese, who kickstarted a brother. She was shy and used to always go with her husband. So this became a good step for her, that she managed it in the power of God. It began with a woman being cured, who would absolutely not give Jesus the honor. However, she was completely cured in her foot and very surprised. An elderly woman had pain in her stomach and foot. She was healed and was still Catholic. The Japanese and she exchanged contact information. A woman became very touched when she was healed. She was in pain with the bandage. Kissed the Japanese a lot. A few sisters wondered what we did, one of which was cured in the shoulders.

I prayed for a Muslim woman in a wheelchair. She was healed in her knee and got up and walked, but a leg was amputated and it did not grow out. Piercy was allowed to baptize a man in the lake. Thanks Jesus! Piercy is just a few months in faith. What a nice beginning of his walk with Jesus. Our young interpreter couldn’t keep up with our pace and stayed in Montélimar.

Evening meeting with Daniel

We stayed with Daniel and wife, who had a meeting in the evening. We went there and got to spontaneously speak too. I shared that church is where we live our lives. It was a blog post that came up, like a memory on Facebook. Peter preached about church and networking as octopus and starfish. Piercy sang a self-produced song to the guitar sound.

It turned out that God had everything in His hand. We got in touch with Dwight, who quickly intervened as an interpreter. God responded to Emmanuel and Claude’s prayer.

To Gap after that

Day off

On our way to Gap in the car, Peter gave Samir a Bible verse in Romans 15: 17-19, saying that he is an apostle. I got a tongue with utterance, which involved him being an apostle and where he should go.

The weather was cool and instead of climbing mountains, we took a peaceful walk in the happy friends team in a majestic national park. It was very beautiful, but very cold.

The kickstart

Even in Gap, where I kickstarted the host, God made many wonders. I cured the first with pain in the hip, already near the house. He was completely healed. A man with back pain, said no, no difference after 4 prayers. I said we check the leg length. It was a very small difference, but it was adjusted in a moment, almost before I commanded. Both me and the host jumped. The man stood up and confirmed that all pain was gone.

In the end, a Muslim woman was healed from headache and very moved. She was a person of peace and wanted to meet again. She received my last Arabic Bible, which I got from Chaima. The host also took the next step and addressed people himself.

Our interpreter Dwight was kickstarted in GAP and threw out a demon. He baptized someone in the evening and in Nice he also kickstarted others. He was very touched. God did His work in him.

Nice 2 places

We stayed with Eli a man in my father’s age. A former mason. I could see my father in him as saved. It touched me in depth.

The first morning I felt that we would pray for the day and I had such love for the brothers. It became a very strong prayer in unity.

Out of town

Nice was tough again for me, many to kickstart from 8 to 11. Eli was lost and an older man was skeptical, but cured one with crutch at the end. It broke through finally, but everyone did not get kickstarted.

I saw at the corner a youth group of four. One was healed in the eye and one with a wrist support. Then another woman with armrest and crutch at the end. So much resistance, but a bit greater  healings.

In the center

Nice lovely again, 5 persons in my team, one of which was already kickstarted earlier. Pascal and girlfriend of the son, a man and a woman as well as an older lady. A video I had to erase when a young girl was cured. A young woman in the shoulder on video. A foreign man cured in his thigh. I sent them two and two and everyone asked themselves. It was amazing.

Baptism on the beach of former Muslim woman. The meeting took longer time, so there was no time to celebrate communion. So we gathered afterwards at Eli’s place and broke bread the last night. It was strong. Among other things, I chose a Bible verse that gave Emmanuel confirmation of a decision. It was lovely and worth it.

Then we parted a few hours when we packed and slept for just over 2 hours. We arrived too early at the airport (see picture above). They opened a quarter later and we had to wait for everything to open an hour later. Not even a coffee could be ordered.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Se föregående blogginlägg från Frankrike 2 veckor.

Gud väcker sitt folk

Vi möter människor, som vaknar upp från ett liv, att bara gå till kyrkan på söndagar och bli frestade att leva ett liv i synd. De väcks ur dvalan och omvänder sig från synden och Gud sätter deras hjärtan i brand.

De försöker leva ut det nya livet i sina församlingar, men många blir stoppade. Vi ser att de har ett hjärta att bli skördearbetare och vara det konungsliga prästerskap, som vi alla är skapta till att vara.

14 dagar i södra Frankrike, med 8 endags-kickstarter, tillsammans med Claude och Emmanuel, gav oss samma bild och det kommer att visa sig om de som kommit igång får fortsätta i sitt traditionella sammanhang.

Först ut Lyon

Lyon, var tufft, men här kickstartade jag Piercy, en kille till och värdinnan Joselyn. Piercy fick bota en ung man i magen och hans reaktion var stark, när han konstaterade att Gud kunde använda honom. Jag botade sedan en muslimsk kvinna, efter att de såg helandet i magen. Innan hade de tackat nej.

Joselyn botade en ung kvinna från ryggont. Tjejen frågade om det var ett skämt. Joselyn såg många helanden, när hon gick med den andra killen,  men ville speciellt leda någon till tro, vilket hon även fick.

Den andra killen var ledare för en ungdomsgrupp för evangelisation, men brukade gömma sig av rädsla, när andra botade sjuka. Idag var han med Joselyn och när de bad för några, som inte blev helade, dog han inte. Detta var förlösande för honom.

Följt av lilla Annonay

Ledig dag

Vi hade en ledig dag och bara var i den vackra djupa skogen. På kvällen hade vi kyrka med brödsbrytelse och delade vackra pärlor. Ljuvligt när, bröder och systrar i Kristus, är tillsammans.

Kickstart i Annonay

Annonay, tufft med Corinne, men några blev slutligen botade. Peter med Tim hade däremot en jätte bra dag igen, vilket var mycket lämpligt, då Tim spelar in filmen ”In His footsteps”. Flera sade nej, när jag frågade, och några märkte ingen skillnad när vi bad. Sen stötte vi på en fridens kvinna, som hade skolios, men ingen smärta. Corinne bytte kontaktuppgifter med henne. Hon var öppen att samtala vidare om Jesus.

I slutet blev två kvinnor botade. En kvinna i en lastbil, som hade ont i hela kroppen. Efter flera handpåläggningar, var hon helt bra. En annan kvinna blev botad, men hon ville inte ge Jesus äran.

Piercy tog steget att kickstarta, men på ett märkligt sätt. Istället för att låta varje person i teamet be själv, bad han först för varje person och en annan fick avsluta. Detta gjorde att varken han eller någon annan fick självförtroende, att Gud använde dem. Han kom överens med mig att komma även påföljande dag och istället göra på det sättet jag visat honom.

Ledig förmiddag

Sovmorgon och fin bönepromenad med Peter. Vi hade sedan nattvard, med bekännelse av synd, och jag delade om HUR man kickstartar. Att målet är att varje teammedlem får erfarenhet av att Jesus helar genom deras handpåläggning. Peter visade schack till frälsning.

Vi åkte till efermiddagsmöte och sover borta i St Etienne. Chaima, den unga före detta muslimen och vår första tolk, delade en pärla i bilen av dignitet.

Vi forsätter i St Etienne

Percy lyckades kickstarta

Jag hade ytterligare en tuff kickstart, med mycket motstånd. Men en del hände. En muslimsk man, med tandvärk, blev helad. Han ville inte ge Jesus äran. Ytterligare en man med tandvärk blev helad, vilket jag fångade på film. En kvinna blev bättre i armen, på morgonen hade hon inte ens kunnat lyfta armen. Piercy lyckades kickstarta och var verkligen i gasen. Gud är god.

Ledig dag i Annonay

Vi hade en lugn mellandag. Jag tränade Tabata (intervallträning) och övade franska.

Valence kom inte långt efter

I Valence bröt det igenom och var härligt igen, även i mitt team. Jag gick med en ung man och en utländsk kvinna från Rumänien. De fick båda bota många och tog även nästa steg och frågade människor själva.  Vi promenerade ända till en park, där en polis blev botad i ryggen. Vi mötte även ett gäng ungdomar. Smärta i ryggen försvann, från en ung man och smärta i knä från en annan.

En mamma blev botad i ryggen och dottern i knät. De blev helt förundrade och bad om förbön för en son hemma. En ung man på en busshållplats, blev botad i fingret. Han blev genuint chockad, när han blev helad. En härlig reaktion. Slutligen mötte vi en fridens kvinna, som blev helad i ryggen. Vi bytte kontaktuppgifter och konstaterade att hon ville fortsätta samtalet om Jesus.

Montélimar var nästa

Jag klädde mig i ganska svala finkläder, men upptäckte att vi skulle ha utemöte vid sjön i Montélimar. Så det var bara att bylta på sig lite till. Vår vän Samir från Toulouse anslöt och vittnade om vad Gud gjort det senaste året. De har kickstartat hundratals kristna över hela Frankrike och startat 25 församlingar. Deras egna samlas dagligen och går ofta ut och delar tron.

Kickstarten gick jätte bra. Jag coachade japanskan, som kickstartade en broder. Hon var blyg och brukade alltid gå med sin man. Så detta blev ett stort steg för henne, att hon klarade av det i Guds kraft. Det började med att en kvinna blev botad, som absolut inte ville ge Jesus äran. Hon blev dock helt botad i foten och mycket förundrad. En äldre kvinna hade ont i mage och fot. Hon blev helad och var nog katolik. Japanskan och hon bytte kontaktuppgifter. En kvinna blev väldigt berörd, när hon blev helad. Hon hade ont i armen med bandage. Pussade på japanskan jätte mycket. Ett par systrar undrade vad vi gjorde, varav en blev botad i axlarna.

Jag bad för en muslimsk kvinna i rullstol. Hon blev helad i sitt knä och stod upp och gick, men ett ben var amputerat och det växte ej ut på studs.  Piercy fick döpa en man i sjön. Tack Jesus! Piercy är bara några månader i tron. Vilken fin början av hans vandring med Jesus. Vår unga tolk orkade inte med vår takt och stannade kvar i Montélimar.

Kvällsmöte med Daniel

Vi bodde hos Daniel och fru, som hade ett möte på kvällen. Vi åkte dit och fick spontant tala även vi. Jag delade att kyrka är där vi lever vårt liv. Det var ett blogginlägg som kommit upp, som ett minne på Facebook. Peter predikade om kyrka och nätverk som bläckfisk respektive sjöstjärna. Piercy sjöng en egenproducerad sång till gitarrklink.

Det visade sig att Gud hade allt i sin hand. Vi fick kontakt med Dwight, som snabbt ryckte in som tolk. Gud svarade på Emmanuel och Claudes bön.

Till Gap efter det

Ledig dag

På väg mot Gap i bilen gav Peter Samir bibelordet i Romarbrevet 15:17-19 och uttalade att han är en apostel. Jag fick ett tungotal med utydning, som handlade om att han är apostel och bland annat var han ska gå.

Vädret var kyligt och istället för att bestiga berg, tog vi en fridfull promenad i glada vänners lag i en majestätisk nationalpark. Det var väldigt vackert, men mycket kallt.

Kickstart

Även i Gap, där jag kickstartade värden, gjorde Gud många under.  Jag botade den första med ont i höften, redan i närheten av huset. Han blev helt helad. En man med ryggont, sade nej, ingen skillnad efter 4 böner. Jag sade att vi kontrollerar benlängden. Det var en väldigt liten skillnaden, men det justerades på ett ögonblick, nästan innan jag befallt. Både jag och värden hoppade till. Mannen ställde sig upp och bekräftade att all smärta var borta.

I slutet blev en muslimsk kvinna helad från huvudvärk och väldigt berörd. Hon var en fridens person och ville träffas igen. Hon tog emot min sista arabiska bibel, vilken jag fått av Chaima. Värden fick även ta nästa steg och adressera människor själv.

Vår tolk Dwight blev kickstartad i Gap och kastade ut en demon. Han fick även döpa på kvällen och i Nice kickstartade han andra. Han var mycket berörd. Gud gjorde sitt verk i honom.

Nice 2 ställen

Vi bodde hos Eli en man i min pappas ålder. En före detta murare. Jag kunde se min pappa i honom, som frälst. Det berörde mig på djupet.

Första morgonen fick jag en känsla av att vi skulle be för dagen och jag fick en sån kärlek för bröderna. Det blev en jätte stark bön i enhet.

Utanför stan

Nice tufft igen för mig, många att kickstarta från 8 till 11 personer. Eli kom bort och en äldre man var skeptisk, men fick slutligen bota en med krycka. Det bröt igenom till slut, men alla blev inte kickstartade.

Jag såg i ögonvrån en ungdomsgrupppå fyra. En botad i ögat och en med ett stöd. Så en annan kvinna med armstöd och kryckan i slutet. Så mycket motstånd, men lite större helanden.

I centrum

Nice härligt igen, 5 stycken i mitt team, varav en redan kickstartad tidigare. Pascal och flickvän till sonen, en man och en kvinna samt en äldre dam. En video som jag fick radera, då en ung tjej blev botad. En ung kvinna botad i axeln på video. En utländsk man botad i låret. Jag sände dem två och två och alla frågade själva. Det var fantastiskt.

Dop på stranden av före detta muslimsk kvinna. Mötet drog ut på tiden, så det blev ingen tid att fira nattvard ihop. Så vi samlades istället efteråt hos Eli och bröt bröd, sista natten. Det var starkt. Bland annat valde jag ett bibelord, som gav Emmanuel bekräftelse på ett beslut. Det var härligt och värt det.

Sedan skildes vi några timmar, när vi packade och sov i drygt 2 timmar. Vi kom för tidigt till flygplatsen (se bild ovan). De öppnade en kvart senare och vi fick vänta på att allt skulle öppna en timme senare. Inte ens en kaffe gick att beställa.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Dieu élève Son peuple

Nous rencontrons des gens qui se réveillent d’une vie, pour aller à l’église le dimanche et être tentés de vivre une vie de péché. Ils se réveillent du sommeil et se repentent du péché, et Dieu met leur cœur en feu.

Ils essaient de vivre la nouvelle vie dans leur congrégation, mais beaucoup sont arrêtés. Nous voyons qu’ils ont le cœur pour être un travailleur dans la moisson et d’être le sacerdoce royal, lequel nous sommes tous créés pour l’être.

14 jours dans le sud de la France, avec 8 kickstarts d’une journée, avec Claude et Emmanuel, m’a donné la même image et il sera évident si ceux qui ont commencé peuvent continuer dans leur contexte traditionnel.

Tout d’abord à Lyon

Lyon, était dur, mais ici j’ai kickstarté Piercy, et un autre gars et l’hôtesse Jocelyne. Piercy a guéri un jeune homme de son estomac et sa réaction a été forte quand il a constaté que Dieu pouvait l’utiliser. J’ai ensuite guéri une femme musulmane après qu’ils aient vu la guérison de l’estomac. Avant qu’ils aient dit non à la prière.

Jocelyne a guéri une jeune femme, d’une douleur au dos. La jeune fille a demandé si c’était une blague. Jocelyne a vu beaucoup de prodiges, quand elle est allée avec l’autre gars, mais elle voulait surtout amener quelqu’un à la foi, ce qu’elle pouvait aussi.

L’autre gars était le chef d’un groupe de jeunesse pour l’évangélisation, mais il avait l’habitude de se cacher par crainte lorsque d’autres guérissaient les malades. Aujourd’hui, lorsqu’il était avec Jocelyne et qu’il a prié pour quelqu’un qui n’a pas été guéri, il n’est pas mort. C’était un soulagement pour lui.

Suivi par Little Annonay

Jour de congé

Nous avons eu une journée libre et nous sommes restés dans la belle forêt profonde. Dans la soirée, nous avons eu l’église avec la fraction du pain et avons partagé de belles perles. Plaisant quand, frères et sœurs en Christ, sont ensemble.

Kickstart à Annonay

Annonay, difficile avec Corinne, mais quelques-uns ont finalement été guéris. Peter avec Tim, d’autre part, a eu une excellente journée, ce qui était très approprié car Tim a enregistré le film “In His Footsteps”. Plusieurs ont dit non quand j’ai demandé, et certains n’ont pas remarqué de différence quand nous avons prié. Ensuite, nous avons rencontré une femme de paix, qui avait une scoliose, mais pas de douleur. Corinne et cette dame ont échangé leurs coordonnés. Elle était ouverte à parler de Jésus.

À la fin, deux femmes ont été guéries. Une femme dans un camion qui avait de la douleur dans tout son corps. Après plusieurs prières, elle fut complètement guérie. Une autre femme a été guérie, mais elle ne voulait pas donner l’honneur à Jésus.

Piercy a pris des mesures pour kickstarter, mais d’une manière étrange. Au lieu de laisser chaque personne dans l’équipe prier, il a prié pour chaque personne d’abord et une autre a dû terminer. Cela signifiait que ni lui ni personne n’aurait acquis la confiance en soi que Dieu les utilisait. Il était d’accord avec moi pour venir aussi le lendemain et, au lieu de cela, faire la façon que je lui ai montrée.

Matinée libre

Nous avons dormi plus longtemps dans la matinée et nous sommes partis faire une belle marche de prières avec Peter. Nous avons ensuite célébré la communion, avec la confession des péchés, et j’ai partagé COMMENT kickstarter. Que le but est que chaque membre de l’équipe ait de l’expérience que Jésus guérit par l’imposition des mains. Peter a montré l’échec du salut.

Nous sommes allés à la réunion du soir et avons dormi à St Etienne. Chaima, le jeune ex-musulman et notre premier interprète, a partagé une perle dans la voiture de dignité.

Nous continuons à St Etienne

Percy a réussi à kickstarter

J’ai eu un autre kickstart dur, avec beaucoup de résistance. Mais quelque chose arriva. Un homme musulman souffrant de mal de dents a été guéri. Il ne voulait pas donner la gloire à Jésus. Un autre homme souffrant de mal de dent a été guéri, ce qui a été saisi sur film. Le bras d’une femme s’est amélioré et ce matin-là, elle ne pouvait même pas le soulever. Piercy a réussi à kickstarter et était vraiment en mouvement. Dieu est bon.

Journée libre à Annonay

Nous avons tous passé une journée tranquille. J’ai pratiqué Tabata (formation à l’intervalle) et j’ai pratiqué le français.

Valence fut par très loin après

À Valence, il y a eu une percée et cela fut agréable encore, même dans mon équipe. Je suis allée avec un jeune homme et une femme étrangère de Roumanie. Ils ont tous les deux guéri beaucoup de gens et ont également franchi la prochaine étape et ont eux-mêmes demandé aux gens. Nous nous sommes promenés dans un parc où une police a été guérie dans le dos. Nous avons également rencontré beaucoup de jeunes. Une douleur au dos d’un jeune homme a disparue, et un autre au genou.

Une mère a été guérie dans son dos et sa fille au genou. Elles étaient complètement émerveillées et demandaient la prière pour un fils à la maison. Un jeune homme, à un arrêt d’autobus, a été guéri à un doigt. Il a été véritablement choqué quand il a été guéri. Une belle réaction. Enfin, nous avons rencontré une femme de paix qui a été guérie dans le dos. Nous avons échangé nos coordonnés et elle nous a déclaré qu’elle voulait continuer la conversation à propos de Jésus.

Montélimar fut la suivante

Je me suis habillée de très beaux vêtements, mais j’ai découvert que nous aurions un rendez-vous au lac de Montélimar. Je devais simplement mettre plus de vêtements. Notre ami Samir de Toulouse nous a rejoint et a témoigné de ce que Dieu a fait l’année dernière. Ils ont kickstarté des centaines de chrétiens en France et ont commencé 25 églises. La leur se rassemble tous les jours et ils sortent souvent et partagent leur foi.

Le kickstart s’est très bien passé. J’ai entraîné une japonaise, qui a kickstarté un frère. Elle était timide et habituée toujours avec son mari. Donc, cela fut un grand pas pour elle, et qu’elle l’a réussi dans la puissance de Dieu. Cela commença par une femme qui fut guérie et qui ne voulait absolument pas donner l’honneur à Jésus. Cependant, elle a été complètement guérie à un pied et fut très surprise. Une femme âgée avait de la douleur à son estomac et son pied. Elle a été guérie et était encore catholique. Les Japonais et elles ont échangé leurs coordonnés. Une femme a été très émue quand elle a été guérie. Elle souffrait avec une écharpe. Elle embrassa beaucoup les Japonais. Quelques sœurs se demandaient ce que nous avions fait, et l’une fut guérie aux épaules.

J’ai prié pour une femme musulmane en fauteuil roulant. Elle a été guérie au genou et s’est levée et elle marcha, mais elle était amputée d’une jambe et elle ne repoussa pas. Piercy a été autorisée à baptiser un homme dans le lac. Merci Jésus! Piercy n’a que quelques mois dans la foi. Quel bon début de sa marche avec Jésus. Notre jeune interprète ne pouvait pas suivre notre rythme et resta à Montélimar.

Soirée de rencontre avec Daniel

Nous sommes restés avec Daniel et sa femme, qui avaient une rencontre dans la soirée. Nous sommes allés là-bas et nous avons parlé spontanément. J’ai partagé que l’église c’est là où nous vivons nos vies. C’était une publication sur le blog, comme une mémoire sur Facebook. Peter a prêché sur l’église et le réseautage comme une pieuvre et l’étoile de mer. Piercy a chanté une chanson autoproduite au son de la guitare.

Il s’est avéré que Dieu avait tout dans sa main. Nous sommes entrés en contact avec Dwight, qui est intervenu rapidement comme interprète. Dieu a répondu à la prière d’Emmanuel et Claude.

Gap après cela

Jour de congé

Sur le chemin de Gap dans la voiture, Peter a donné à Samir un verset de la Bible dans Romains 15: 17-19, en disant qu’il est un apôtre. J’ai eu une langue avec l’interprétation, ce qui l’impliquait en tant qu’apôtre et où il devait partir.

Le temps était frais et, au lieu d’escalader les montagnes, nous avons fait une promenade paisible avec l’équipe des heureux amis dans le majestueux parc national. C’était très beau, mais très froid.

Le kickstart

Même à Gap, où j’ai kickstarté notre hôte, Dieu a fait de nombreux prodiges. J’ai guéri le premier avec une douleur dans la hanche, déjà près de la maison. Il a été complètement guéri. Un homme souffrant de mal de dos, a déclaré non, aucune différence après 4 prières. J’ai dit que nous vérifions la longueur de la jambe. C’était une très petite différence, mais elle s’est ajustée en un instant, presque avant que je le commande. Moi et mon hôte, nous avons sursauté. L’homme se leva et confirma que toute la douleur avait disparue.

À la fin, une femme musulmane a été guérie d’un mal de tête et elle fut très émue. Elle était une personne de paix et voulait qu’on se revoie. Elle a eu ma dernière Bible arabe, que j’ai reçue de Chaima. L’hôte a également suivi la prochaine étape et a abordé les personnes lui-même.

Notre interprète Dwight a été kickstarté dans GAP et a chassé un démon. Il a baptisé quelqu’un le soir et à Nice il en a également kickstarté d’autres. Il a été très touché. Dieu a fait son travail en lui.

Nice 2 places

Nous sommes restés avec Eli un homme de l’âge de mon père. Un ancien maçon. Je pouvais voir mon père en lui comme étant sauvé. Cela m’a touché profondément.

Le premier matin, j’ai ressenti que nous prierions pour la journée et j’avais tellement d’amour pour les frères. C’est devenu une très forte prière dans l’unité.

En dehors de la ville

Nice a été difficile à nouveau pour moi, beaucoup de kickstarts de 8 à 11. Eli était perdu et un homme plus âgé était sceptique, mais il en a guéri un avec une béquille à la fin. Il a passé au travers finalement, mais tout le monde n’a pas été kickstarté.

J’ai vu au coin un groupe de quatre adolescents. Un a été guéri à l’œil et un autre avec une attelle au poignet. Ensuite, une autre femme avec accoudoirs et béquilles à la fin. Tellement de résistance, mais des guérisons plus grandes.

Dans le centre

Nice, ce fut charmant, 5 personnes dans mon équipe, dont l’une avait été déjà kicktartée plus tôt. Pascal et la petite amie de son fils, un homme et une femme aussi bien qu’une femme plus âgée. Une vidéo que j’ai dû effacer quand une jeune fille a été guérie. Une jeune femme à l’épaule sur vidéo. Un homme étranger a été guéri à la cuisse. Je les ai envoyés deux par deux et tout le monde se questionnait. C’était incroyable.

Baptême sur la plage d’une femme ex-musulmane. La réunion a pris plus de temps, donc il n’y avait plus de temps pour célébrer la communion. Ensuite, nous nous sommes rassemblés chez Eli et avons fait la fraction du pain la dernière soirée. C’était fort. Entre autres choses, j’ai choisi un verset de la Bible qui a donné à Emmanuel la confirmation d’une décision. C’était charmant et en valait la peine.

Ensuite, nous nous sommes séparés quelques heures lorsque nous avons fait nos bagages et nous avons dormi pendant un peu plus de 2 heures. Nous sommes arrivés trop tôt à l’aéroport (voir l’image ci-dessus). Ils ont ouvert un quart d’heure plus tard et nous avons dû attendre que tout s’ouvre une heure plus tard. On ne pouvait même pas commander un café.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.


Leave a comment

Time is up? Är tiden slut?

Time is in Gods hands

You cannot kill a christian, you can only change his address. The first Christians knew that. God sends us out, like lambs among the wolves, but He Himself is with us, though we are so afraid. He is no longer the innocent lamb, but the victorious Lion of Judah.

Paul’s example, in the time of the Bible, is good, even for muslims to follow. He sacrificed and risked a good life in worldly eyes. And his life got tough, but Jesus always saved him, until his time was up and it was time to go home.

When the first believers of Jesus Christ, were slaughtered at Colosseum, they were following the example of Daniel’s friends, standing fast on their confession and singing hymns to the Lord, the only One that can save. We, on the other hand, so want to live this life on earth, that we might miss our heavenly destination. The one that keeps his life, shall lose it. The one that loses his life, shall win it.

Don’t be afraid. Remember you are dead and the life you live, Christ lives in you. God wants us to live the length of our days, but leave it in His hands. When you are afraid, you are not abiding in His love and presence. He needs us to confide our lives in His hands and trust Him. Fear is the opposite of faith.

Though do not be stupid.  Don’t run to ISIS areas, if the Lord hasn’t told you that. When you are afraid, you make stupid decisions. Perhaps instead of avoiding the steep, you fall off the cliff. Trust in Him and the work of the cross. He is the One that draws the masterpiece. Keep your faith and hold on to your confession. Who shall we fear? Satan or the One that can save for eternity?

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Tiden ligger i Guds händer

Du kan inte döda en kristen, du kan bara ändra hans adress. De första kristna visste det. Gud skickar ut oss som lamm in bland vargar och Han är själv med oss, men vi är så rädda. Han är inte längre det oskyldiga lammet, men det segrande lejonet av Juda.

Pauls exempel, på Bibelns tid, är bra, även för muslimer att följa. Han offrade och riskerade ett framgångsrikt liv i världens ögon. Hans liv blev tufft, men Jesus räddade alltid honom, tills hans tid var inne och det var dags att åka hem.

När Jesu första lärjungar slaktades på Colosseum, följde de Daniels vänners exempel, vilka stod fast vid sin bekännelse och sjöng psalmer till Herren, den enda som kan frälsa. Vi vill å andra sidan så gärna leva detta liv på jorden, så att vi kanske missar vår himmelska destination. Den som behåller sitt liv, kommer att förlora det. Den som förlorar sitt liv, ska vinna det.

Var inte rädd. Kom ihåg att du är död och livet du lever, lever Kristus i dig. Gud vill att vi ska leva alla våra dagars mått, men våga lämna allt i Hans händer. När du är rädd, håller du dig inte till Hans kärlek och närvaro. Han vill att vi anförtror våra liv i Hans händer och litar på Honom fullt ut. Fruktan är motsats till tro.

Men, var inte dum. Åk inte till ISIS-områden, om Herren inte har sagt det. När du är rädd tar du dåraktiga beslut. Kanske i stället för att undvika stupet, faller du av klippan. Lita på Honom och korsets kraft. Han är den som målar mästerverket. Håll fast vid din tro och din bekännelse. Vem ska vi frukta? Satan eller Den som kan frälsa för evigheten?

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


Leave a comment

Network? Nätverk? Réseaux?

In English, på svenska, en français 

Structure and life?

What structure is applicable? It grows up and a man of structure may probably not detect it, as there are more exceptions than rules. As soon as a strict structure is put on a network or a church, life suffocates. Sometimes like when a frog is boiling slowly and sometimes very quickly.

We believe in networks of simple churches with living stones that follow Jesus. It’s about people of flesh and blood who breathe and believe in the Son of Man of flesh and bone.

But how does it actually work? What structure should it be? We see an organic church and network, which works from the vision of a starfish as opposed to an octopus. In a starfish, all knowledge is decentralized in every limb, but in an octopus, everything is controlled from the head above (see previous blog posts).

It is important to provide space for life. Life with God will be lived and not structured. Of course, routines for devotion are good and beneficial, but if they take over, then it’s time to lay down and let life flow in the pace and power of the Holy Spirit.

It’s about bringing together people and making relationships grow and deepen. So the networks do not rest on a predetermined structure, but depend on the depths of the in-depth relationships between devoted disciples of Jesus Christ, the living God.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Struktur och liv?

Vilken struktur gäller? Den växer fram och en strukturnisse kan antagligen inte skönja den, då det finns fler undantag än regler. Så fort en strikt struktur sätts på ett nätverk eller en kyrka, kvävs livet. Ibland som när en groda kokas långsamt och ibland väldigt snabbt.

Vi tror på nätverk av enkla församlingar med levande stenar som följer Jesus. Det handlar om människor av kött och blod, som andas och tror på Människosonen av kött och ben.

Men hur fungerar det egentligen? Vilken struktur ska det vara? Vi ser en organisk kyrka och nätverk, som fungerar utifrån visionen med en sjöstjärna i motsats till en bläckfisk. I en sjöstjärna finns all kunskap decentraliserad i varje lem, men i en bläckfisk styrs allt uppifrån huvudet (se tidigare blogginlägg).

Det är viktigt att ge utrymme för livet. Livet med Gud ska levas och inte struktureras. Självklart kan rutiner för andakter underlätta, men när de tar över, är det dags att lägga ner och åter låta livet flöda i den Helige Andes takt och kraft.

Det handlar om att föra samman människor och låta relationer växa fram och djupna. Så nätverken vilar inte på en förutbestämd struktur, utan beror på djupet av de ingående relationerna mellan hängivna lärjungar till Jesus Kristus, den levande Guden.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Structure et vie?

Quelle structure est applicable? Elle grandit et un homme de structure peut probablement ne pas la détecter, car il y a plus d’exceptions que de règles. Dès qu’une structure stricte est mise dans un réseau ou une église, la vie étouffe. Parfois, c’est comme lorsque l’on fait bouillir une grenouille lentement et parfois très rapidement.

Nous croyons en des réseaux d’églises simples avec des pierres vivantes qui suivent Jésus. Il s’agit de personnes de chair et de sang qui respirent et croient au Fils de l’homme de chair et d’os.

Mais comment cela fonctionne-t-il réellement? Quelle structure devrait-elle être? Nous voyons une église organique et un réseau qui reposent sur la vision d’une étoile de mer contrairement à une pieuvre. Dans une étoile de mer, toute connaissance est décentralisée dans chaque membre, mais dans une pieuvre, tout est contrôlé par la tête au dessus (voir le publication précédent).

Il est important de créer de l’espace pour la vie. La vie avec Dieu sera vécue et non structurée. Bien sûr, les routines de dévouement sont bonnes et bénéfiques, mais si elles prennent le contrôle il est temps de s’abandonner et de laisser la vie couler dans le rythme et la puissance du Saint-Esprit.

Il s’agit de rassembler les gens et de permettre que leur relations grandissent et s’approfondissent. Ainsi, les réseaux ne s’appuient pas sur une structure prédéterminée, mais dépendent des profondeurs des relations approfondies entre les disciples dévoués de Jésus-Christ, le Dieu vivant.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.

 


Leave a comment

Guardians of the galaxy

Fellowship

During one of our recent flights, somewhere in the world, I watched the film “Guardians of the galaxy” and God gave me a lesson and a message about fellowship.

Ego was god and searched for other life, somewhere in the huge universe, and found it, but then realized he was above it, the mere mortal life. He considered his own greatness and powers, and he saw that the meaning was to let everything become him, in the total universe. And he was willing to do anything for it to happen, even kill. He despised mortal humans.

God Almighty, on the other hand, is love and wishes to have fellowship with man and made him in His image. Though the purpose is to become more like Jesus, it’s still a variety of human siblings, in a family. The purpose is fellowship in love, which make you one. As God is one but three, we are one in Him, though we are not extinguished. He loves each one of us. We are His creations. He breathed His love, within us all, each and everyone.

The guardians of the galaxy are a family, which stick together. They grow up and they bond step by step. Of coarse, you get to know someone, one step at a time. You discern how open and transparent you can be. Your inner most being, isn’t a can of intestines, to throw out on the table. You are valuable and your person is a treasure, that you piece by piece, or pearl by pearl, share with those you trust.

We are one in Christ, as Jesus is one with the Father. We are one in God. We are dead to our old lives, our independent ego-lives, but we are new creations in Him and even the life we live, He lives in us. Because we are one, you can’t separate our new life from Him. If we take our own decisions, independent, we loose the eternal life and live the old life, which leads to perdition. But if we lose our ego-lives, we win our soul and eternal unchangeable life.

In this fellowship, which is called The Church, we aren’t only to depend on Jesus, but let ourselves be interdependent on each other. And let the fruit of the Spirit grow in us, in the midst of our fellowship, as His Church. We are to bond, connect, be together, spend time, be one and transparent. Be who we are, stick together, be family and grow up. Do you want to be a part of this? I do!

Let us bond, spending time together, get to know each other, trust each other. Let God transform us through His life and love. We are not alone, we have Him and we have each other, and we have a mission. He transforms us to His image and puts the same love for each other, that He has and for the lost world. As the guardians of the galaxy has a mission together, we also have. They were guarding the galaxy and we are to go out and win the lost eternal souls for Jesus.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Gemenskap

Under en av våra flygresor nyligen, någonstans i världen, tittade jag på filmen “Galaxens väktare” och Gud gav mig en lektion och ett budskap om gemenskap.

Ego var gud och sökte efter annat liv, någonstans i enorma universum, och fann det, men insåg då att han var över det, det dödliga livet. Han betänkte sin egen storhet och makt, och han såg meningen, att låta allt bli honom, i hela universum. Och han var villig att göra vadsomhelst, till och med att döda, för att förverkliga det. Han föraktade dödliga människor.

Gud den Allsmäktige är å andra sidan kärlek och önskar att ha gemenskap med människan och göra henne till Sin avbild. Även om syftet är att bli mer lik Jesus, är det fortfarande en mängd olika syskon i en familj. Syftet är gemenskap i kärlek, vilket förvandlar oss till ett. Som Gud är en och tre, är vi ett i Honom, även om vårt liv inte förintas. Han älskar var och en av oss. Vi är Hans skapelser. Han andades in Sin kärlek i oss alla, var och en.

Galaxens väktare är en familj som håller ihop. De växer upp och de knyter an till varandra, steg för steg. Naturligtvis lär du känna någon, ett steg i taget. Du inser hur öppen och transparent du kan vara. Ditt innersta väsen, är inte en burk inälvor, att kasta ut på bordet. Du är värdefull och din person är en skatt, som du delar ut lite i taget eller pärla efter pärla, med dem du litar på.

Vi är ett i Kristus, såsom Jesus är ett med Fadern. Vi är ett i Gud. Vi är döda, ja till våra gamla liv, våra självständiga ego-liv, men vi är nya skapelser i Honom och även livet vi lever, lever Han i oss. Eftersom vi är ett, kan vi inte skilja vårt nya liv från Honom. Om vi ​​tar egna oberoende beslut, förlorar vi det eviga livet och lever det gamla livet, som leder till fördärv. Men om vi förlorar våra ego-liv, vinner vi vår själ och evigt oförgängligt liv.

I det här gemenskapen, som kallas kyrkan, är vi inte bara beroende av Jesus, utan gör oss beroende av varandra. Och låter Andens frukt växa i oss, mitt i vår gemenskap, som Kristi kyrka. Vi ska relatera, knyta an, vara tillsammans, spendera tid, vara ett och transparenta. Vara de vi är, hålla ihop, vara familj och växa upp. Vill du vara en del av detta? Det vill jag!

Låt oss bindas samman, spendera tid tillsammans, lära känna varandra, lita på varandra. Låt Gud förvandla oss genom Sitt liv och kärlek. Vi är inte ensamma, vi har Honon och vi har varandra, och vi har ett uppdrag. Han förvandlar oss till Sin avbild och lägger Sin kärlek för var och en i våra hjärtan, precis som Sin kärlek  för de förlorade. Liksom galaxens väktare har ett uppdrag tillsammans, har vi det med. De vaktar galaxen, vi går ut och vinner de förlorade eviga själarna för Jesus.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.