throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


Leave a comment

Vacation on the blog. Semester på bloggen. Les vacances sur le blog.

Holidays in July

I’m taking vacation from the blog during July. For those who are free and finally have time to read, there is a lot already written.

I encourage you to enjoy poems on the poetry page.

 1. The last poem. Where’s home?

Take note of various teachings and advices:

 1. Stay poor.

 2. Someone has paid.

 3. Mask falls.

 4. The clock is five to midnight.

 5. What Gospel?

 6. Demons flee.

 7. Do not despise healing.

 8. No matter where.

 9. This is the day.

 10. Be careful with your soul.

To acquaint yourself with simple Church:

 1. Devote yourselves. Hold on.

 2. Be church.

 3. Children in house church.

 4. Religious detoxification.

 5. USA 13. Sharing pearls.

 6. USA 5. We practised church.

 7. Build Church.

 8. Where life happens.

 9. Share life.

 10. Multiplication.

The latest posts about my life as in the Acts.

 1. Canada 1. A mustard seed.

 2. Portugal – Lisbon.

 3. Israel 2017

Semester i juli

Jag tar semester från bloggen under juli månad. För dig som är ledig och äntligen har tid att läsa, så finns det mycket redan skrivet.

Jag uppmuntrar dig att njuta av poesi på poesi-sidan.

 1. Senaste poemet. Var är hem?

Ta del av diverse undervisningar och förmaningar:

 1. Förbli fattig.

 2. Någon har betalt.

 3. Masker faller.

 4. Klockan är fem i tolv.

 5. Vilket evangelium?

 6. Demoner finns.

 7. Förakta inte helande.

 8. Oavsett var.

 9. Detta är dagen.

 10. Var försiktig med din själ.

Att förkovra dig avseende enkla församlingar:

 1. Devote yourselves. Håll fast. Vous

 2. Vara kyrka.

 3.  Barn i husförsamling.

 4. Religiös avgiftning.

 5. USA 13. Dela pärlor.

 6. USA 5. Vi hade kyrka.

 7. Bygga församling.

 8. Där livet händer.

 9. Dela livet.

 10. Multiplikation

De senaste inläggen om mitt liv som i Apostlagärningarna.

 1. Canada 1. Ett senapsfrö.

 2. Portugal – Lissabon.

 3. Israel 2017

Jours fériés en juillet

Je fais des vacances du blog en juillet. Pour ceux qui sont libres et enfin avoir le temps de lire, il y a déjà beaucoup d’écriture.

Je vous encourage à profiter des poèmes sur la page poésie.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Prenez note des différents enseignements et admonestations:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Pour vous améliorer en ce qui concerne les églises  simples:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Les derniers messages de ma vie dans les Actes.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.


4 Comments

Where is home? Var är hem?

In Him

 

Feel at home
You are not a guest
You are a son
You can make
Christ your home

It is done
The home is
brand new
cleansed
furnished

The set up is done
The home is completed
You have to change
and be transformed

You need to
Conform pliable
To His love
In the Spirit

The house won’t change
The flesh you drag around
The souls vices
Need to be adjusted

You have no right
To mess around
or to refurnish
the home is perfect
set aside for its use

Crawl into
the nest
Take your seat
feel at home
abide

You can be safe
All that is required
Is a new creation
Make him
your home

I Honom

Känn dig som hemma
Du är inte gäst
Du är en son
Gör Kristus till
ditt hem

Det är fullbordat
Hemmet är
helt nytt
städat
möblerat

Inredningen är färdig
Hemmet är klart
Du måste ändras
och transformeras

Du behöver
Foga dig följsamt
För Hans kärlek
I Hans Ande

Huset ändras inte
Köttet du släpar på
Själens olater
Behöver justeras

Du har ingen rätt
att stöka ner
eller möblera om
Hemmet är perfekt
Helgat för sitt bruk

Kryp in
Ta din plats
känn dig
som hemma
förbli

Du kan vara trygg
Det enda som krävs
är en ny skapelse
Gör Honom,
till ditt hem

 


6 Comments

Open up, poem. Öppna dig, poem.

Clic here to see last poem.

Let God love

Man, let God
Love you
God’s goodness
without ulterior motive
penetrates
in a vibrant
love flow
without end

wounded man
see your own lack
dare not open
the innermost room
for God’s goodness,
Love

as a wounded soul
we push away from
we defend us against
His intense eyes
and extended hand

Man, let God
come inside,
and touch
your heart’s essence,
depth to depth

I’m not worthy,
The love
I dare not!
What will it cost?
Yet a wound,
even an injury?

It costs your ego
you win,
real life
Jesus Christ
peace with God

Man,
let God love you
Let His goodness
meet you
let the tears fall
down, naked cheeks
Weep, like a baby

Child of man,
you meet your God
He knows everything
He can do anything
He is the universe
Highest Court

He is outside,
time and space
outside, the creation
still within
and everywhere

In Him, you are safe
In Him, you are loved
In Him, you are whole

He is waiting, your accept
the same instant
He will enter
into your life
in a pace
you can handle

As in a narrow tear duct
As in a rapid whirlwind
As in a stormy hurricane
As in a gentle whisper

Man, let God
Love you
He loves
tenderly and powerfully
lower your gard
then receive

Klicka här för att komma till föregående poem.

Låt Gud, älska

Människa, låt Gud
Älska dig
Guds godhet
utan baktanke
tränger på
i ett pulserande
kärleksflöde
utan slut

Sårad människa
ser sin egen brist
vågar inte öppna
sitt innersta rum
för Guds godhets
kärlek

som en sårad själ
skjuter vi bort
värjer vi oss mot
Hans intensiva ögon
och utsträckta hand

Människa, låt Gud
komma innanför
och beröra
ditt hjärtas väsen
djup till djup

Jag är inte värd,
Kärleken
Jag vågar inte!
Vad ska det kosta?
Ännu ett sår,
ännu en skada?

Det kostar ditt ego
du vinner,
det verkliga livet
Jesus Kristus
fred med Gud

Människa,
låt Gud älska dig
låt Hans godhet
träffa dig
låt tårarna trilla
nedför, nakna kinder
hulka, som en bäbis

Människobarn,
du möter, din Gud
Han vet allt
Han kan allt
Han är universums
Högsta Rätt

Han är utanför,
tid och rum
utanför, själva skapelsen
ändå innanför
och överallt

I Honom är du trygg
I Honom är du älskad
I Honom är du hel

Han väntar på, ditt ja
Samma ögonblick
kommer Han
in i ditt liv
i ett tempo
du klarar av

Som i en trång tårkanal
Som i en snabb virvelvind
Som i en stormande orkan
Som i en stilla susning

Människa, låt Gud
Älska dig
Han älskar
ömt och kraftfullt
Sänk garden
Ta emot


1 Comment

Broken and complete, poem. Bruten och hel, poem.

Brokenness and wholeness

Eye-openers

My husband died 36 years old, in drug related over dose.”
“My late husband died in cancer 40 years old.”
“We married 9 years ago and my husband has 4 children.”
“I married 2 years ago. I have 3 children and 2 step children.”
“My first husband abused us and is in jail.”
“I was married, but I am divorced. We met when I was 13.”

The Quest for peace

We live in a broken world
Why are we surprised?
Because we long
for peace
Everyone knows
something is missing

In sight is
sin and death
desert without oasis
something is tainted
something is damaged
no real life

To live in peace
without God
is almost unthinkable
and certainly impossible
yet there is
a quest

A search for beauty
and wholeness
looking for
the missing
puzzle piece
in every human

Jesus came
to this wrecked world
In Him is peace
He is
the Prince
of peace

Run into His name
The Name
above all names
Jesus Christ of Nazareth
in Him is wholeness
in Him is completeness

let Him wrap His arms
around you
let His righteousness
sustain you
let His grace
uplift you

Come into Him
enter into His peace
through His blood
which was shed
for this broken
and fallen world

He died for you and me
He reconciled the world
With Himself
He became Sin
In Him
We become righteousness

Let Jesus give you
His Holy Spirit
A fountain of
real everlasting life
He is
the missing puzzle piece

Förkrosselse och helhet

Ögonöppnare

“Min man dog 36 år gammal i narkotikarelaterad överdos.”
“Min fösta man dog i cancer 40 år gammal.”
“Vi gifte oss för 9 år sedan och min man har 4 barn.”
“Jag gifte mig för 2 år sedan. Jag har 3 barn och 2 styvbarn.”
“Min första man misshandlade oss och är nu i fängelse.”
“Jag var gift, men jag är skild. Vi träffades när jag var 13.”

Strävan efter frid

Vi lever i en trasig värld
Varför är vi förvånade?
Eftersom vi längtar
efter frid
Alla vet att
någonting saknas

I blickfånget är
synd och död
öken utan oas
något är fläckat
något är skadat
inget verkligt liv

Att leva i frid
utan Gud
är nästan otänkbart
och absolut omöjligt
men det finns
en strävan

Ett sökande efter skönhet
och helhet
letande efter
Den saknade
pusselbiten
i varje människa

Jesus kom till
denna förstörda värld
I Honom är frid
Han är
Prinsen
av frid

Spring in i Hans namn
Namnet över
alla andra namn
Jesus Kristus från Nasaret
i Honom är helheten
i Honom är fullständighet

låt Honom linda sina armar
runtomkring dig
låt Hans rättfärdighet
bära dig
låt Hans nåd
lyfta dig

Kom in i Honom
träd in i Hans frid
genom Hans blod
som utgöts
för vår brutna
och fallna värld

Han dog för dig och mig
Han försonade världen
med sig själv
Han blev gjord till synd
I Honom
blir vi rättfärdighet

Låt Jesus ge dig
Sin Helige Ande
En fontän av
evigt och verkligt liv
Han är
den saknade pusselbiten


Leave a comment

Stay connected. Förbli uppkopplad. Restez connecté.

Stay connected

Just be
Let Him love you
Love Him
Just be

You don’t need an audience
You don’t need any company
You don’t need a device

You don’t need a podium
You don’t need a stage
You don’t need a band

You don’t need music
You don’t need candles
You don’t need flowers

You need to stay connected
You need to browse channel
You need to fine tune

Open your heart
Listen to His voice
Reveal your innermost being

Shut out the world
Shut out other people’s opinions
Shut out your feelings

Take off all masks
He knows you
From inside out

Without any altar
Tune in to heaven
Totally transparent
Before His majesty

If needed repent
Be cleansed from sin
Be set free by
the blood of Jesus

Your naked heart and face
Close to the Father
Nothing to hide
Let the dialogue begin

Reveal your heart
Listen closely
To His heart
Let Him transform you

Just be
Let Him love you
Love Him
Just be

Förbli uppkopplad

Bara var
Låt Honom älska dig
Älska Honom
Bara var

Du behöver inte en publik
Du behöver inte något sällskap
Du behöver ingen apparat

Du behöver inget podium
Du behöver ingen scen
Du behöver inget band

Du behöver ingen musik
Du behöver inget ljus
Du behöver inga blommor

Du måste hålla kontakten
Du måste hitta kanalen
Du måste finjustera

Öppna ditt hjärta
Lyssna på Hans röst
Avslöja ditt innersta väsen

Stäng ute världen
Stäng ute andra människors åsikter
Stäng ute dina känslor

Ta av alla masker
Han känner dig
Utan och innan

Utan något altare
Ställ in himlens frekvens
Var helt transparent
Inför Hans majestät

Om det behövs
Omvänd dig från synd
Låt dig renas och bli fri
genom Jesu blod

Ditt nakna hjärta och ansikte
Nära Faderns
Inget att dölja
Låt dialogen börja

Avslöja ditt hjärta
lyssna noga
till Hans hjärta
Låt Honom förvandla dig

Bara var
Låt Honom älska dig
Älska Honom
Bara var

Restez connecté

Juste être
Qu’Il vous aime
Lui Amour
Juste être

On n’a pas besoin d’une audience
On n’a pas besoin d’un compagnon
Vous avez besoin d’aucun appareil

On n’a pas besoin d’un podium
On n’a pas besoin d’une scène
Vous avez besoin d’aucun groupe

Vous n’avez pas besoin de musique
On n’a pas besoin de bougies
Vous n’avez pas besoin de fleurs

Vous devez rester connecté
Vous avez besoin de trouver le canal
Vous avez besoin d’affiner

Ouvrez votre coeur
Écoutez Sa voix
Révélez votre être le plus profond

Arrêtez le monde
Exclus les opinions des autres
Arrêtez vos sentiments

Enlever tous les masques
Il vous connaît
De l’intérieur vers l’extérieur

Sans aucun autel
Accordez au ciel
Totalement transparent
Avant de Sa Majesté

Si nécessaire repentez
Demandez purifié du péché
Demandez libéré par
Le Sang de Jésus

Votre cœur nu et le visage
Près du Père
Rien à cacher
Que le dialogue commence

Révélez votre coeur
écouter attentivement
Son cœur
Laissez-Le vous transformer

Juste être
Qu’Il vous aime
Lui Amour
Juste être

 

 


Leave a comment

En droppe i taget. Drop by drop.

 

En i taget

Varje människa, är dyrbar
Vi ser, en människa i taget
Vi räddar, en fisk i taget
En droppe, följer på en annan

En droppe i havet – javisst
havet består av droppar
som fyller på
tills havet är fyllt

Denna världsbild gäller
när vi söker upp de förlorade
när vi följer upp de nådda

En droppe i taget
En människa åt gången
En fisk efter en annan

Bara en människosjäl – är en fullvärdig människa
Bara en droppe – är äkta vatten
Bara en fisk – räknas

Se människan
Med evig destination
Med samvete och fri vilja
Med rätt att välja, Gud
Eller förbli i mörkret

De förlorade är blinda
Vi ser och behöver leda dem rätt
Jesus är vägen
Jesus är sanningen
Jesus är livet

Gud, öppna deras ögon
Fräls dem
Öppna våra ögon
Led oss, in i hela sanningen

Mitt hjärta brinner
för att sätta människor fria
låta de blinda se
låta de seende flyga
tills havet är fyllt
tills himlen nås
tills tiden är slut

/:/Lossa varje boja/:/

 • Ihopknycklad Coca-Cola burk, som vecklas ut
 • En ihopkrupen och bunden streckgubbe, som befrias och slutligen sträcker händerna i skyn
 • En blomma utan vatten, som vattnas och får liv igen
 • Fågeln i bur, som blir fri och förblir fri

Bibelord som stöjer ovan

Psalms 124:7
Vår själ kom undan som en fågel
ur fågelfängarens snara,
snaran gick sönder
och vi kom undan.

1 Timothy 2:4
som vill att alla människor skall bli frälsta
och komma till insikt om sanningen.

Colossians 1:28
Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus.

One at a time

Every human being is precious
We behold, a man at a time
We save, one fish at a time
A drop, follows another

A drop in the ocean – yes
Sea consists of drops
filling up
until the sea is filled

This world view is valid
when we seek out the lost
when we follow up the reached

One drop at a time
A person at a time
A fish after another

Only a human soul – is a full human being
Just one drop – is genuine water
Only one fish – counts

Behold man
With eternal destination
With conscience and free will
With the right to choose, God
Or remain in the dark

The lost are blind
We see and have to lead them right
Jesus is the way
Jesus is the truth
Jesus is the life

God, open their eyes
deliver them
Open our eyes
Lead us into all truth

My heart burns
to set people free
let the blind see
let the seeing fly
until the sea is filled
until heaven is reached
until time is up

/: / Break every chain /: /

 • Crumpled Coke can that deploys
 • A hunched and bound stick man, liberated and finally extends his hands in the sky
 • A flower without water, which watered and given life again
 • The bird in the cage, which is free and remains free

Bible verses that supports the above

Psalms 124: 7
Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers:
the snare is broken, and we are escaped.

1 Timothy 2:4
Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth.

Colossians 1:28
Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we may present every man perfect in Christ Jesus:

/:/Break every chain/:/