throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

I do not lead. Jag leder inte.

Talking walk

Romans 8:14
For all who are led by the Spirit of God are sons of God.

On the go in the woods

Peter and I were out in the woods. Usually it is he who goes before and me after. This sometimes annoys him. He thinks we look certain couple, where the man walks before and the woman subjected follows long after.

Irritated, he suddenly insisted that I should take the lead. What then happened was a telling picture of how it should look when we follow Jesus.

Namely, I continued walking and he went with me, but on every road trip I stopped for guidance. Should I continue, fold or wait? I listened with big ears and patient mindedness.

The question is why I did not just go anywhere. And why did I go so safely on the road when no road crossing appeared?

The answer was that Peter as a leader had told me to take the lead. So, as long as he did not say anything else, just keep going. If, on the other hand, I came across a cross road, I could not make my own decision because he was leading.

Follow the Lamb

This became such a nice picture of being a disciple of Jesus and following the Lamb, where the Lamb goes. I do not own my life, He bought me and I have died to my selfish nature and now I do not live, but He lives in me. I am Hid and He is mine.

Are you your own? Or do you belong to Him? In that case, stop fight and incline your heart. Sacrifice the self-life daily. The ego is our foul enemy. It drives us to live a life with ourselves at the center. Realize that it is not the sun that circles around the earth, but the earth around the sun (see poem).

There is a price to pay and it is not to decide for yourself, but to follow Him who decides. He said to go, but at the crossroads it’s time to listen. In what direction does he lead us to take the next step or if it is time to stop or turn around.

 

Talande promenad

Romans 8:14
Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.

På gång i skogen

Peter och jag var ute och gick i skogen. Som oftast är det han som går före och jag efter. Detta retar ibland upp honom. Han tycker vi ser ut som vissa par, där mannen går före och kvinnan undergivet följer långt efter.

Uppretat, insisterade han plötsligt på att jag skulle ta täten. Vad som då inträffade, blev en talande bild på, hur det borde se ut, när vi följer Jesus.

Nämligen travade jag på och han gick med mig, men vid varje vägskäl stannade jag upp för att få vägledning. Skulle jag fortsätta, vika av eller vänta? Jag lyssnade in med stora öron och tålmodigt sinnelag.

Frågan är varför jag inte bara gick på åt vilket håll som helst? Och varför jag gick så tryggt på vägen, när inget vägskäl dök upp?

Svaret var att Peter som ledare, hade sagt till mig att ta täten. Så, så länge han inte sade något annat, var det bara att fortsätta att gå. Kom däremot ett vägskäl kunde jag ju inte ta ett eget beslut, eftersom han leder.

Följ Lammet

Detta blev en så fin bild på, att vara en Jesu lärjunge och följa Lammet, dit Lammet går. Jag äger inte mitt liv, Han har köpt mig och jag har dött till min själviska natur och nu lever inte jag, men Han i mig. Jag är Hans och Han är min.

Är du din egen? Eller tillhör du Honom? I så fall sluta konstra och böj ditt hjärta. Offra egenlivet dagligen. Egot är nämligen vår lömskaste fiende. Det driver oss att leva ett liv med oss i centrum. Inse dock att det är inte solen som kretsar kring jorden, utan jorden kring solen (se poem).

Det finns ett pris att betala och det är att inte bestämma själv, men följa Honom som bestämmer. Han har sagt gå, men vid vägskälen är det dags att lyssna in. I vilken riktning han leder oss till att ta nästa steg eller om det är dags att stanna upp eller vända om.

 

Advertisements


1 Comment

Masks fall. Masker faller.

Who can you trust? I thought the masks fell off in Christ. That we are called to live, as transparent Christ’s letters.

Should not your yes be a yes and your no be a no? If it’s maybe, say it open then! Do I have to read between the lines? Can one trust you at your word?

Before Christ, I carried different masks, under different circumstances, with different people. But has not the veil been removed and everything is revealed? Now I no longer live but Christ lives in me. I’m dead and have nothing to hide. Have you?

Who are you? Who am I? We are new creations in Christ Jesus. From the fruit you can know the tree. If your deeds do not match your words. Can one trust you then?

Vem kan man lita på? Jag trodde maskerna föll i Kristus. Att vi är kallade att leva, som transperanta Kristusbrev.

Borde inte ditt ja vara ett ja och ditt nej vara ett nej? Om det är ett kanske, säg det öppet då! Måste jag läsa mellan raderna? Kan jag inte bara ta dig på orden?

Innan Kristus bar jag olika masker, under olika omständigheter, med olika människor. Men har inte slöjan tagits bort och allt är avslöjat? Nu lever inte längre jag utan Kristus i mig. Jag är död och har inget att dölja. Har du?

Vem är du? Vem är jag? Vi är nya skapelser i Kristus Jesus.  Av frukten känner man trädet. Om dina gärningar inte stämmer med dina ord. Kan man lita på dig då?


2 Comments

Children in house church, part 1. Barn i husförsamling, del 1.

Clic here to read part 2.
Klicka här för att läsa del 2.

But how are you doing with the kids?

Written by Helena Cashin, Simple Church Uppsala.

There is a lot to say about children and house congregation, but in this article I will limit myself to saying something about why it is important that we meet together, regardless of age, and how it can work well.

Sometimes when we meet as a congregation, we are reminded that we meet in Jesus’ presence, like a spiritual family, on a mission. It’s both a vision of what we want to be, a reminder of why we meet and some of the motivation why we do not want to divide ourselves by age (not always at all, read on, I’ll develop this). We are a family and the family consists of people of different ages.

For this to work, we need adults to think about how we look at the children, their relationship with Jesus and their faith. If we believe that the same Holy Ghost is living in us adults live in the children, and that they love and follow the same Jesus as us, so does our faith equal the faith of the children. We can all, regardless of age, teach each other what it means to be a disciple. Most of us adults have more theoretical knowledge than the children and we have a responsibility to set limits and draw limits.

As a parent, my prayer and what I long for our children to get to know, love, and follow Jesus. Me and my husband pray and long for our children to experience what it means to live with Jesus. And to learn this, they must see what it means. Someone has to show them that life. When our children see us pray, read the Bible, praise and love each other as disciples, they will see and experience life as a disciple. We are disciples who train disciples and our children are some of the disciples we train to become a disciple trainer.

Men hur gör ni med barnen?

Skrivet av Helena Cashin, Simple Church Uppsala 

Det finns mycket att säga om barn och husförsamling men i denna artikel ska jag begränsa mig till att säga något om varför det är viktigt att vi möts tillsammans, oavsett ålder, samt hur det kan fungera praktiskt.

Ibland när vi möts som församling brukar vi påminna oss om att vi möts i Jesu närvaro, som en andlig familj, på ett uppdrag. Det är både en vision om vad vi vill vara, en påminnelse om varför vi träffas och en del av motivationen till varför vi inte vill dela upp oss utifrån ålder (inte hela tiden i alla fall, läs vidare så utvecklar jag detta). Vi är en familj och familjen består av människor i olika åldrar.

För att detta ska fungera behöver vi vuxna fundera över hur vi ser på barnen, deras relation till Jesus och deras tro. Om vi tror att samme Helige Ande som bor i oss vuxna bor i barnen och att de älskar och följer samme Jesus som oss så gör det vår tro likvärdig barnens tro. Vi kan alla, oavsett ålder, lära varandra i vad det innebär att vara lärjunge. De flesta av oss vuxna har mer teoretisk kunskap än barnen och vi har ett ansvar för att sätta ramar och dra gränser.

Som förälder är min bön och det jag längtar efter att våra barn ska lära känna, älska och följa Jesus. Jag och min man ber och längtar efter att våra barn ska få uppleva vad det innebär att leva med Jesus. Och för att lära sig detta måste de få se vad det innebär. Någon måste visa dem det livet. När våra barn ser oss be, läsa Bibeln, lovsjunga och älska varandra som lärjungar så får de se och uppleva livet som lärjunge. Vi är lärjungar som tränar lärjungar och våra barn är några av de lärjungar som vi tränar till att bli lärjungatränare.


2 Comments

Vem är du? Who are you?

 

När allting faller

Proverbs 4:23
Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet.

Bevara ditt hjärta. Lev rent och utan masker. När allting faller, står du på Klippan? Du kan inte gömma dig bakom din man eller hustru, ditt engagemang i församlingen eller ditt välgörenhetsarbete. Gud känner dig utan och innan. Förrän ett ord är på din tunga, vet Han allt om det. Inför Honom är du naken. Så välj att leva transparent utan masker.

Är livet med Gud verkligt för dig? Livet med Gud är verkligt. Låt det vara verkligt för dig. Prata med Jesus som om han lyssnar och svarar. Det är en dialog, inte en monolog. Han är inte din psykiater eller din papperskorg. När du vaknar upp på morgonen ropar Han av glädje och dansar i förväntan att du ska vända dig till Honom. Han som inte sover och vakar över dig hela natten, längtar efter ditt gensvar. Får Han det? Ditt hjärta och Guds hjärta slår de samma slag?

Efter 30 års äktenskap eller 20 års engagemang i kyrkan, låt det inte visa sig att allt är en chimär.Du kan inte gömma dig bakom någon annan eller något annat. Vi kommer alla var och en enskilt att träda fram inför Kristi domstol. Han är en härlig och rättfärdig Gud, full av barmhärtighet och stor i nåd. Nåden är ny varje morgon, tills denna tid tar slut.

När jag märker att närheten till Gud saknas i mitt liv, upplever jag en tomhet som bara Gud kan fylla. Då handlar det inte om rätt böneteknik eller rätta ord. Utan om djup kommunikation hjärta till hjärta. För mig blir det ofta en tyst innerlig bön, med handen på hjärtat och tårarna som fylls, när Gud möter med mig. Han mättar mitt begär med sitt goda; sig själv.

Vem är du? Vad definierar dig? Bara det du har kan du ge och bara det du har kan du bevara. Är ditt hjärta hos Jesus? Är Jesus ditt liv? Spelar ingen roll hur det ser ut eller verkar att vara. Bara du och Gud känner ditt hjärta. Det håller inte att kallprata om väder och vind, utan till slut måste du och jag bekänna färg. Tror vi på Jesus eller är vi med i en klubb? Livet med Gud är verkligt, precis som Gud själv är verklig och löftena Han gett är sanna. Var verklig och sann du med. När klipporna faller och fasaden rämnar, står du ensam kvar?  Eller finns Gud i ditt liv?

Det är inte för sent. Läser du detta, kasta dig på Gud och ge upp. Du är efterlyst! Upp med händerna, ner på knäna och fall på ditt ansikte. Överlåt ditt liv till Gud och offra dig som ett levande offer på altaret. Jag kan inte tvinga dig och Gud vägrar tvinga någon. Han är en gentleman och vill inte ha robotar. Han vill ha våra hjärtan. Jag har gett Honom mitt, ge Jesus ditt hjärta idag!

When everything falls

Proverbs 4:23
Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.

Preserve your heart. Live pure and without masks. When everything falls, you stand on the Rock? You can not hide behind your husband or wife, your involvement in parish or your charity work. God knows you inside and out. Before a word is on your tongue, He knows all about it. Ahead of Him are you naked. So choose to live transparently without masks.

Is life with God real to you? Life with God is real. Let it be real for you. Talk to Jesus as if He listens and responds. It is a dialogue, not a monologue. He is not your psychiatrist or your trash. When you wake up in the morning He cries of joy and dancing in the expectation that you will turn to Him. He who does not sleep and watch over you all night long for your response. Can He do it? Your heart and God’s heart beats the same kind?

After 30 years of marriage and 20 years of involvement in the church, do not let it appear that everything is an illusion. You can not hide behind someone else or something else. We will all each individual appear before the judgment seat of Christ. He is a wonderful, righteous God, full of mercy and plenteous in grace. The grace is new every morning, until the time runs out.

When I notice that intimacy to God is missing in my life, I feel an emptiness that only God can fill. Then it’s not about right ways of prayer or right words. But the deep heart to heart communication. For me, it often becomes a silent fervent prayer, with hand on heart, and tears filled, when God meets with me. He fills my desires with good things; Himself.

Who are you? What defines you? Just what you have you can give, and only what you have, you can preserve. Is your heart with Jesus? Is Jesus your life? Does not matter how it looks or seems to be. Only you and God knows your heart. It is not enough to talk about the weather, but in the end you and I must confess color. We believe in Jesus or we are a club? Life with God is real, just as God is real and His promises are true. Be real and true. When rocks fall and facade splits, you stand alone? Or is God in your life?

It is not to late. Are you reading this, throw yourself on God and give up. You are wanted! Hands up, down on your knees and fall on your face. Entrust your life to God and sacrifice yourself as a living sacrifice on the altar. I can not force you and God refuses to force anyone. He is a gentleman and does not want robots. He wants our hearts. I have given him mine, give Jesus your heart today!


Leave a comment

En Bibel på Montenegrinska. A Bible in Montenegrin.

image

Berättelsen om en Bibel på Albanska

När vi skulle åka från Montenegro insisterade Anton på att ge mig två CD med Nya Testamentet, ett på montenegriska och ett på albanska. Han propsade på och jag gav efter, men inte trodde jag att jag skulle få användning för någon av dem i Sverige. Hur kan man tacka nej till en Bibel? Tack och lov gjorde jag slutligen inte det.

Ett tillfälle nyligen när Peter var ute på stan och delade Jesus mötte han några unga män, som inte hade smärta i kroppen. Han berättade om Jesus och vad Han gjort för dem, när Han dog på ett kors och tog världens synd på sig. Peter gav vårt visitkort med kontaktuppgifter. En av dem ringde snart upp honom och ville veta mer om denne Jesus. Han var alban med katolsk bakgrund och ville främst ha hjälp att söka arbete. Det slutade med att Peter både hjälpte honom att söka arbete och predikade de goda nyheterna för honom. Vi döpte honom till Kristus genom nedsänkning i vatten. Han blev Andedöpt och sedan kickstartade vi honom att bota sjuka. Dessutom fick han komma till vår husförsamling.

Peter och Daniel lovade att köpa honom en riktig Bibel, men det blev aldrig av. Då vaknade jag till och kom plötsligt ihåg att jag tagit emot två CD med Nya Testamentet, ett på montenegriska och ett på albanska. Jag rusade upp på övervåningen och letade bland våra gömmor med visitkort, traktat och Biblar. Mycket riktigt, där fanns två CD med Bibel. Salig bad jag Peter ge Bibeln på albanska till den unge mannen. Men innan Peter hade gjort det blev Anton inkopplad och skickade en Bibel med både Nya och Gamla Testamentet, traktat och en liknande CD med NT. Jag blev naturligtvis glad för hans skull, men i mitt stilla sinne undrade jag över händelseutvecklingen. Var det inte Gud, att jag tänkte ge honom en albansk Bibel i CD format? Peter gav honom i alla fall alla biblar och traktat, inklusive vår CD.

Häromdagen skulle vi åka och be för honom, innan han tillfälligt skulle åka till Albanien. Då fick vi träffa hans yngre broder och till min yttersta glädje fick jag veta att brodern också vill bli döpt och gå i storebrors fotspår. Lillebror hade fått en av två CD med Nya Testamentet på albanska. Jag hade således all anledning att vara salig. Storebror planerar döpa både lillebror och föräldrar i hemlandet. Precis innan vi kom hade han dessutom botat sin broder från fysisk smärta. All ära till Jesus!

Så nu är frågan hur berättelsen fortsätter med denna albanska fridens person och hur berättelsen fortsätter med det montenegriska NT? Jag förväntar mig ytterligare saliga historier att förtälja.

The story about a Bible in Albanian

When we would go from Montenegro Anton insisted on giving me two CDs with the New Testament, one in Montenegrin and One in Albanian. He insisted on and I gave in, but I thought that I would not use any of them in Sweden. How can you say no to a Bible? Thankfully, I did finally not.

An occasion recently when Peter was out in town and shared Jesus, he met some young men, who had no pain in the body. He told them about Jesus and what He has done for them, when He died on the cross and took the world’s sins on Himself. Peter gave our business card with contact information. One of them phoned soon and wanted to know more about this Jesus. He was Albanian with Catholic background and wanted primarily help for job search. It ended with Peter both helping him to find work, and preaching the good news to him. We baptized him to Christ by immersion in water. He was baptized in the Spirit and then we kick started him  to heal the sick. In addition, he was coming to our house church.

Peter and Daniel promised to buy him a real Bible, but they never did. Then I woke up and suddenly remembered that I received two CDs with the New Testament, one in Montenegrin and The other in Albanian. I rushed upstairs and searched among our stash of business cards, treaties and Bibles. Indeed, there were two CDs with the Bible. Blessed, I asked Peter to give the Bible in Albanian to the young man. But before Peter had done it was Anton connected and sent a Bible in both the Old and New Testaments, treaties and a similar CD with NT. I was of course happy for him, but in my own mind, I wondered about the events. Was it not God that I was going to give him an Albanian Bible in CD format? Peter gave him, in any case, all bibles and treaties, including our CD.

The other day we would go and pray for him before he occasionally would go to Albania. When we got to meet his younger brother and to my utmost delight, I learned that the brother also want to get baptized and go in elder brother’s footsteps. The younger brother had recieved one of two CDs with the New Testament in Albanian. I thus had every reason to be blessed. Elder brother is planning to baptising both brother and parents in their home country. Just before we came, moreover, he healed his brother from physical pain. All glory to Jesus!

So now the question is how the story continues with the Albanian peace person and how the story continues with the Montenegrin NT? I expect more blessed stories to tell.


3 Comments

Ett hushåll frälst. A household saved.

Åh, nu har Peter och jag fått uppleva ytterligare en biblisk händelse. Vi har fått leda en hel familj, ett hushåll till frälsning, på en och samma gång. Det är ju helt enormt. Bibeln känns så levande och livet så spännande.

Acts 16:30-34
Sedan förde han ut dem och frågade:”Ni herrar, vad skall jag göra för att bli frälst?”De svarade:”Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj.”Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren dem med sig och tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj döptes genast. Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud.

Det handlar om en eritreansk familj som vi mött, genom att en vän till sönerna blivit helad på stan, genom Peter. Vi har sedan träffat familjen några gånger och denna gång pratade vi mycket om frälsningen. Vi kom in på ämnet genom att jag tog fram Bibeln och läste högt ett bibelord. Jag bad mamman läsa samma bibelord högt på deras språk. Vi fick då ge dem varsin svensk Bibel. Det visade sig nämligen att barnen inte förstod Bibeln på deras språk.

De kallade sig ortodoxt kristna, men Gud vet hur deras hjärtas status var. Den yngsta sonen sade att han inte trodde, men att han skulle ge det en chans genom att läsa Bibeln och fråga Gud. Peter, som är en känslig människofiskare, upplevde att detta inte räckte, utan de skulle få möjlighet att vända om från sin egen väg, få syndernas förlåtelse och bli frälsta på plats. De ville alla göra detta. Så Peter ledde dem i en unison frälsningsbön och några sekunder senare berättar den yngsta sonen berört: “det går inte att beskriva känslan, efter jag bad den bönen”.

Sedan bad vi med dem till Andedopet. Pappan började tala i tungor och den yngste sonen upplevde en värmeström upp och ner i kroppen och att tungotal kom på hans tunga. “Nu ska jag läsa Bibeln”, sade han bestämt. Vill du bli döpt i vatten frågade vi? Ja, svarade han och även resten av familjen. Då de inte äger något badkar kom vi överens om att pappan hör av sig till oss, så att de alla kan bli döpta till Kristus inom en snar framtid, där det finns vatten att bli nedsänkt i och sedan uppstå ur. Dopet handlar nämligen om död, begravning och uppståndelse.

Oh, now Peter and I got to experience another biblical event. We have got to lead an entire family, a household of salvation, at the same time. It’s absolutely huge. The Bible seems so vivid and life so exciting.

Acts 16:30-34
Then he brought them out and said, “Sirs, what must I do to be saved?” And they said, “Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household.” And they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. And he took them the same hour of the night and washed their wounds; and he was baptized at once, he and all his family. Then he brought them up into his house and set food before them. And he rejoiced along with his entire household that he had believed in God.

It’s about an Eritrean family we met, by a friend of his sons was healed in the town, by Peter. We then met with the family a few times and this time we talked a lot about salvation. We came in on the topic by the way I took up the Bible and read aloud a scripture. I asked the mother to read the same Bible passages loud in their language. We then had to give them a respective Swedish Bible. It turned out that the children did not understand the Bible in their language.

They called themselves Orthodox Christians, but God knows how their heart’s status was. The youngest son said he did not believe, but that he would give it a chance by reading the Bible and ask God. Peter, who is a sensitive fishers of men, felt that this was not enough, they would have the opportunity to turn from their own path, receive forgiveness of sins and be saved there and than. They all wanted to do this. So Peter led them in a choral salvation and a few seconds later tells the youngest son touched: “You can not describe the feeling after I prayed the prayer”.

Then we prayed for Spirit baptism. The father began to speak in tongues and the youngest son experienced a heat flow up and down in the body and that speaking in tongues came to his tongue. “Now I’ll read the Bible,” he said firmly. Would you be baptized in water, we asked? Yes, he replied, and also the rest of the family. Since they do not own any bathtub, we agreed that the father contacts us, so that they can all be baptized into Christ in the near future, where there is water to become immersed in, and then emerge from. Baptism is all about death, burial and resurrection.


Leave a comment

Vittnesbörd. Testimonies.

Jag blir så rörd när jag följer utvecklingen för de systrar och bröder vi har lärjungatränat att bota sjuka eller att följa Jesus. När jag ser hur de fortsätter att bära frukt och att utbreda Guds rike. Eller när vi får in vittnesbörd om att helanden består eller att någon som blivit helad sedan även vill följa Jesus. Det är ju inte början men slutet på en sak som betyder något.

Ecclesiastes 7:9
Bättre slutet på en sak än dess början, bättre tålmodig än högmodig.

Här följer några olika exempel från verkligheten i Sverige idag år 2014:

Martin från Göteborg blev frälst i duschen efter att Poya delat evangelium om Jesus på en sida på internet Martin brukade vara inne på. Han blev som ateist väldigt konfronterad av det Poya skrev, men sedan överbevisad av Jesus själv i duschen. Han fick syndanöd och omvände sig från otro till tro och Gud tog honom ut ur mörkret in i ljuset. Martin kom till oss i Uppsala för att bli döpt till Kristus och för att bli kickstartad. Han blev lite deprimerad efter dopet till Kristus. Peter menar att det beror på att navelsträngen till världen klipptes av. Han dog med Kristus och blev begraven och uppstod sedan med Kristus. Det är ju en stor omställning och allt gick så fort för honom. Han tvivlade i början starkt på att helandena som han fick se verkligen hände. Det slutade med att han fick se en ung tjej med krycka bli helad och fullt återställd efter handpåläggning och gå därifrån utan kryckor och utan smärta. Sedan dröjde det inte länge innan Peter fick sms från tåget hem till Göteborg. Martin hade mött två olika personer med kryckor som han helat. Han tror inte på detta att börja i det lilla och ta svårare fall sedan. Som att bygga en andlig muskel, utan eftersom det fungerar så är det lika bra att gå på de svåra fallen direkt. Sedan dess har han gått på som en tornado av frimodighet.

När Peter kickstartade Jonas i Uppsala bad Jonas för en norrman som hade ont i ryggen efter en trafikolycka och hade haft ont under lång tid. Det var en allvarlig whiplashskada. Jonas bad för honom upprepade gånger. När mannen böjde sig ner och kände efter efter sista bönen knakade det till och ryggkotorna lade sig på plats. Han reste sig upp och var fullständigt botad. Halleluja all ära till Jesus. Detta blev dessutom bekräftat när en vän till mannen ringde till missionstelefonen påföljande lördag och tackade för detta.

Therese ringde och berättade att hon i sin vardag på biblioteket bett för en kille som haltade pga knäskada. Hon bad några gånger och han blev bättre och bättre och till slut helt bra. Detta kunde hon förstå trots språkförbistring. Hon fick berätta om Jesus. De svarade att eftersom de var rättrogna muslimer så måste de tro på Jesus, men dock som en profet. Therese blev uppmuntrad och än mer taggad att fortsätta på det här spåret att nå de förlorade genom tecken och under, och ord.

Martin från Göteborg och Susanne från Lund botar sjuka i Jesu namn i Göteborg under Gothia Cup, en stor händelse för ungdomar som spelar fotboll. Martin uttryckte det som “godis” med så många att bota och sprida Guds kärlek till. Han gjorde ett upprop på Facebook om att fler kristna behövdes på plats. Inte kunde han klara att bota alla dessa. Susanne från Lund var nog inte sen att gensvara. Hon har velat komma till oss flera gånger för uppföljning på sin kickstart i maj här i Uppsala. Jag tittade precis på en video som Martin lagt ut på youtube på sidan Andligt krig. Underbart att se Guds kraft och kärlek spridas. Människor blir helade, glada och uppskakade. Jesu kärlek förkunnas genom kraften i tecken och under. Troende kommer i funktion och de förlorade får erfara en älskande Gud, som griper in i vardagen. Sjukdom och skador får ge vika i Jesu namn.

I am touched in my heart when I follow the developments of the sisters and brothers we have discipled to heal or to follow Jesus. When I see how they continue to bear fruit and to spread the kingdom of God. Or when we receive testimonies of healings that consists or that someone who was healed then also want to follow Jesus. It’s not the beginning but the end of one thing that matters.

Ecclesiastes 7:9
Better end of a thing than the beginning, better patient than haughty.

Here are some examples from real life in Sweden today in 2014:

Martin from Gothenburg was saved in the shower after Poya shared the gospel of Jesus on a page on the internet Martin used to be reading. He as an atheist really was confronted by what Poya wrote, but then convicted by Jesus himself in the shower. He got convicted of sin and repented of unbelief to faith and God took him out of the darkness into the light. Martin came to us in Uppsala to be baptized into Christ and to be kick-started. He was a bit depressed after the baptism of Christ. Peter says that it is because the umbilical cord to the world were cut off. He died with Christ, and was buried, and rose then with Christ. That’s a big change and it all went so fast for him. He doubted at first strongly that the healings that he saw really happened. It ended up that he saw a young girl with crutch be healed and fully restored by the imposition of hands and walk away without crutches and without pain. Since it was not long before Peter got sms from train home to Gothenburg. Martin had met two different people with crutches as he healed. He does not believe this to start small and take more severe cases then. Like building a spiritual muscle, but because it works so it’s just as good to go on the severe cases directly. Since then he has gone on like a tornado of boldness.

When Peter kick-started Jonas in Uppsala Jonas prayed for a Norwegian who had back pain after a car accident and had been in pain for a long time. It was a severe whiplash injury. Jonas prayed for him repeatedly. When the man bent down and felt after the final prayer cracked it and vertebrae lay down on the spot. He stood up and was completely cured. Hallelujah all the glory to Jesus. This was also confirmed when a friend of the man called the mission phone following Saturday and have thank for this.

Therese called and told me that in her everyday life at the library prayed for a guy who was limping due to knee injury. She prayed a few times and he got better and better and eventually completely fine. This could she understand despite language barriers. She had to tell him about Jesus. They said that because they were faithful Muslims that they will believe in Jesus, but however as a prophet. Therese was encouraged and even more psyched to continue on this track to reach the lost through signs and wonders, and words.

Martin from Gothenburg and from Susanne Lund heal the sick in Jesus’ name in Gothenburg for Gothia Cup, a major event for young people who play football. Martin expressed it as “candy” with so many to heal and spread God’s love. He made a petition on Facebook that more Christians were needed in place. He could not manage to cure all these. Susanne from Lund was probably not slow to respond. She has wanted to come to us several times to follow up on her kick start in May here in Uppsala. I just watched a video that Martin put out on youtube on page Andligt krig. Wonderful to see God’s power and love spread. People are healed, excited and agitated. The love of Jesus preached through the power of signs and wonders. Believers will be operational and the lost will experience a loving God who intervenes in everyday life. Illness and injury may give way in the name of Jesus.

Ecclesiastes 7:8
Better is the end of a thing than its beginning,and the patient in spirit is better than the proud in spirit.