throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


Leave a comment

Vacation on the blog. Semester på bloggen. Les vacances sur le blog.

Holidays in July

I’m taking vacation from the blog during July. For those who are free and finally have time to read, there is a lot already written.

I encourage you to enjoy poems on the poetry page.

 1. The last poem. Where’s home?

Take note of various teachings and advices:

 1. Stay poor.

 2. Someone has paid.

 3. Mask falls.

 4. The clock is five to midnight.

 5. What Gospel?

 6. Demons flee.

 7. Do not despise healing.

 8. No matter where.

 9. This is the day.

 10. Be careful with your soul.

To acquaint yourself with simple Church:

 1. Devote yourselves. Hold on.

 2. Be church.

 3. Children in house church.

 4. Religious detoxification.

 5. USA 13. Sharing pearls.

 6. USA 5. We practised church.

 7. Build Church.

 8. Where life happens.

 9. Share life.

 10. Multiplication.

The latest posts about my life as in the Acts.

 1. Canada 1. A mustard seed.

 2. Portugal – Lisbon.

 3. Israel 2017

Semester i juli

Jag tar semester från bloggen under juli månad. För dig som är ledig och äntligen har tid att läsa, så finns det mycket redan skrivet.

Jag uppmuntrar dig att njuta av poesi på poesi-sidan.

 1. Senaste poemet. Var är hem?

Ta del av diverse undervisningar och förmaningar:

 1. Förbli fattig.

 2. Någon har betalt.

 3. Masker faller.

 4. Klockan är fem i tolv.

 5. Vilket evangelium?

 6. Demoner finns.

 7. Förakta inte helande.

 8. Oavsett var.

 9. Detta är dagen.

 10. Var försiktig med din själ.

Att förkovra dig avseende enkla församlingar:

 1. Devote yourselves. Håll fast. Vous

 2. Vara kyrka.

 3.  Barn i husförsamling.

 4. Religiös avgiftning.

 5. USA 13. Dela pärlor.

 6. USA 5. Vi hade kyrka.

 7. Bygga församling.

 8. Där livet händer.

 9. Dela livet.

 10. Multiplikation

De senaste inläggen om mitt liv som i Apostlagärningarna.

 1. Canada 1. Ett senapsfrö.

 2. Portugal – Lissabon.

 3. Israel 2017

Jours fériés en juillet

Je fais des vacances du blog en juillet. Pour ceux qui sont libres et enfin avoir le temps de lire, il y a déjà beaucoup d’écriture.

Je vous encourage à profiter des poèmes sur la page poésie.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Prenez note des différents enseignements et admonestations:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Pour vous améliorer en ce qui concerne les églises  simples:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Les derniers messages de ma vie dans les Actes.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.


1 Comment

He shows the way. Han visar vägen.

The wind brings the boat

Set yourself up
In the boat
listen to
What the Spirit says

Stop
breathe
Hear the birds quit
Experience the wind’s touch
Hear its sore

Distinguish
Different winds
Different bird calls
What is right?
What’s wrong?

Let go!
Release the helm
The wind takes the boat,
Wherever it wants

But,
What is the power behind?
Separate, navigate
With the word in the Spirit
Listen
Let the peace lead

Calm down

Are you on the right track?
Are you in the right boat?
Are you in the right direction?
Are you doing the right thing?

Who are you following?
Your flesh desires and screams?
Your soul’s innate desire?
Your spirit’s low-key voice?
The world?
The evil?
Spirit of God?

Do not jump too fast
Do not run from God
Do not take shortcuts
Which easily becomes a longer road

Go ahead
Step by step, with the Spirit
Let His wind caressing
Unlock your heart
Ears and eyes

Sense, discern and follow
His prompting
Do not drop control
at random

You are king and priest
Take your place and authority
Follow the leadership of the Spirit
He shows you the way

Vinden för båten

Stilla dig
i båten
lyssna till
vad Anden säger

Stanna upp
andas
Hör fåglarna kvittra
erfar vindens beröring
hör dess sus

Skönj
olika vindar
olika fågelläten
Vad är rätt?
Vad är fel?

Släpp taget!
Släpp rodret
Vinden för båten,
dit den vill

Men,
Vilken är kraften bakom?
Urskilj, navigera
med Ordet i Anden
Lyssna in
låt friden leda

Lugna dig

Är du på rätt väg?
Sitter du i rätt båt?
Går du åt rätt håll?
Gör du rätt sak?

Vem följer du?
Ditt kötts begär och skrik?
Din själs innerliga önskan?
Din andes lågmälda röst?
Världen?
den onde?
Guds Ande?

Spring inte för fort
spring inte om Gud
ta inga genvägar
som lätt blir senvägar

Gå i takt
steg för steg, med Anden
låt Hans vind, smekande
låsa upp ditt hjärtas
öron och ögon

Förnim, urskilj och följ
Hans maning
släpp inte kontrollen
på måfå

Du är kung och präst
Ta din plats och auktoritet
Följ Andens ledning
Han visar dig vägen