throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Vacation on the blog. Semester på bloggen. Les vacances sur le blog.

Holidays in July

I’m taking vacation from the blog during July. For those who are free and finally have time to read, there is a lot already written.

I encourage you to enjoy poems on the poetry page.

 1. The last poem. Where’s home?

Take note of various teachings and advices:

 1. Stay poor.

 2. Someone has paid.

 3. Mask falls.

 4. The clock is five to midnight.

 5. What Gospel?

 6. Demons flee.

 7. Do not despise healing.

 8. No matter where.

 9. This is the day.

 10. Be careful with your soul.

To acquaint yourself with simple Church:

 1. Devote yourselves. Hold on.

 2. Be church.

 3. Children in house church.

 4. Religious detoxification.

 5. USA 13. Sharing pearls.

 6. USA 5. We practised church.

 7. Build Church.

 8. Where life happens.

 9. Share life.

 10. Multiplication.

The latest posts about my life as in the Acts.

 1. Canada 1. A mustard seed.

 2. Portugal – Lisbon.

 3. Israel 2017

Semester i juli

Jag tar semester från bloggen under juli månad. För dig som är ledig och äntligen har tid att läsa, så finns det mycket redan skrivet.

Jag uppmuntrar dig att njuta av poesi på poesi-sidan.

 1. Senaste poemet. Var är hem?

Ta del av diverse undervisningar och förmaningar:

 1. Förbli fattig.

 2. Någon har betalt.

 3. Masker faller.

 4. Klockan är fem i tolv.

 5. Vilket evangelium?

 6. Demoner finns.

 7. Förakta inte helande.

 8. Oavsett var.

 9. Detta är dagen.

 10. Var försiktig med din själ.

Att förkovra dig avseende enkla församlingar:

 1. Devote yourselves. Håll fast. Vous

 2. Vara kyrka.

 3.  Barn i husförsamling.

 4. Religiös avgiftning.

 5. USA 13. Dela pärlor.

 6. USA 5. Vi hade kyrka.

 7. Bygga församling.

 8. Där livet händer.

 9. Dela livet.

 10. Multiplikation

De senaste inläggen om mitt liv som i Apostlagärningarna.

 1. Canada 1. Ett senapsfrö.

 2. Portugal – Lissabon.

 3. Israel 2017

Jours fériés en juillet

Je fais des vacances du blog en juillet. Pour ceux qui sont libres et enfin avoir le temps de lire, il y a déjà beaucoup d’écriture.

Je vous encourage à profiter des poèmes sur la page poésie.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Prenez note des différents enseignements et admonestations:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Pour vous améliorer en ce qui concerne les églises  simples:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Les derniers messages de ma vie dans les Actes.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Advertisements


2 Comments

Brasil_6 Everyday Christianity. Vardagskristendom

Click here to access the previous blog entry in the Brasilia series.
Click here to get to the next blog post in the Brasilia series.

Life with Jesus

Prayer walk

Prayer in the morning in the beautiful park. Lovely feeling of liberation when I thought I was completely healthy. But, unfortunately, found hives over the entire body. Sigh. Took contact with Sanna and Kia, in one of my disciple groups, who prayes for us.

Breaking of breads

Community food and breakfast at Juliana and Marcello with mainly the core team. We were many and everyone did not know each other. We broke bread and it became strong when Maricello shared a personal message to Ana-Paula. The tears flowed and everyone became moved.

Then we shared teaching of the Bible in the form of the 4 questions in two teams. It was especially strong in Peter’s team. Peter received a message to Julio Cesar, who touched him. I and peter got word to Marcelo. He was hit in the depth of his heart.

Barbecue

Then barbecue lunch at the sisters’ parents. The best I have ever eaten. The evening got even more interesting when we counselled two couples and later Peter cast out a demon.

To be continued

We continued to Ricardo who lived very nice. He proudly showed us his three boys. I thought, so proud is God, over each of us. Peter shared a bit more about continuing and I received a Bible word:

1 Corinthians 9:26
I therefore so run, not as uncertainly; so fight I, not as one that beateth the air:

Klicka här för att komma till föregående blogginlägg i Brasilia-serien.
Klicka här för att komma till nästa blogginlägg i Brasilia-serien.

Livet med Jesus

Bönepromenad

Bönepromenad på morgonen i den vackra parken. Härlig känsla av befrielse när jag trodde jag var helt frisk. Men hittade tyvärr nässelutslag över hela kroppen. Suck. Tog åter kontakt med Sanna och Kia, i en av mina lärjungagrupper, som ber för oss.

Brödsbrytelse

Gemenskapsfrukost hos Juliana och Marcello med främst kärnteamet. Vi var många och alla kände inte varandra. Vi bröt bröd och det blev starkt när Maricello delade ett personligt budskap till Ana-Paula. Tårarna flödade och alla blev berörda.

Sen delade vi undervisning av bibelordet i form av modellen 4 frågor i två team. Det var speciellt starkt i Peters team. Peter fick budskap till Julio Cesar, som berörde honom. Jag fick ord till Marcelo och det fick även Peter. Han blev träffad på djupet.

Barbeque

Sedan barbecue lunch hos systrarnas föräldrar. Den godaste jag nånsin ätit. Kryddat med stark själavård av två par och Peter som kastade ut nån demon.

Att fortsätta

Vi fortsatte till Ricardo som bodde mycket fint. Han visade oss stolt sina tre pojkar. Jag tänkte, så stolt är Gud, över var och en av oss. Peter delade lite mer om att fortsätta och jag fick ett bibelord:

1 Corinthians 9:26
Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften.


3 Comments

USA 5. Vi hade kyrka. We practiced Church. Nous avons pratiqué l’église.

Klicka här för föregående inlägg från USA-resan.

Gemenskap i Sedona

Peter och jag hade kyrka med Greg och Marisela i lördags kväll. Förutom att vi spontant delade Jesus-berättelser i överflöd, visade vi dem en modell med 4 frågor. Det är en enkel modell och därmed multiplicerbar vari ingår undervisning av Guds Ord och ledarskapsträning, men framförallt involvering av samtliga. En koordinator leder samlingen och bibeltexten läses högt före varje fråga av de olika deltagarna. Var och en får besvara frågan i den ordning koordinatorn väljer. Även pass kan vara svaret, men uppmuntras inte.

De fyra frågorna är följande:

 1. Vad står det? Här praktiseras memorering av Ordet. Var och en ska med egna ord återge vad som lästes.
 2. Vad betyder det? Här praktiseras dels att förstå budskapet och dels att predika det. Var och en ska dela något som uppenbarats för dem.
 3. Hur kan jag tillämpa det i mitt liv? Här kommer Ordet nära och handlar om att vi ska bli ett med det. Det är inte vilken bok som helst vi läser, men boken med budskap från Gud. Var och en berättar något som denne ska göra i närtid.
 4. Vem ska jag dela det med? Här kommer multiplikation in. Att lära sig att det jag fått för intet, kan jag ge för intet. Var och en nämner en person, som den ska dela något av budskapet med.

Vi studerade följande bibeltext:

Acts 2:42-47
De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.

Gud visade mig

Lärjungarna hängav sig till gemenskapen och allt den innehöll. De möttes dagligen och delade livet med varandra. Detta resulterade i att Gud dagligen lade till nya troende till gemenskapen.

Att vara hängiven är ingen utmaning för mig, för sådan har Gud skapat mig. Att Gud skulle lägga till nya troende varje dag, är ett kärt bekymmer och oroar mig inte heller. Men att dagligen vara tillsammans med alla i församlingen, är en utmaning att bita i.

Jag och flera med mig är påverkade av vårt individuella västerländska samhälle. Livet kretsar kring mig, mitt och mina och speciellt min tid. Men självklart är det värt att offra detta. Det är nog enklare för mer extroverta personligheter. Jag är mer introvert och behöver mer egentid för reflektion. Men här handlar det om att i gemenskapen, ge utrymme för alla olika personligheter.  Vi är kallade att vänligt ta emot varandra och uppmuntra varandra alla dagar som det heter idag.

Det vi skulle göra

En av oss skulle prioritera mer bibelläsning, en skulle prioritera tid för de i bibelordet nämnda aktiviteterna, en skulle tänka mer på att ge till andra och jag skulle förvänta mig mer under och tecken i min vardag.

Den som skulle prioritera bibelläsning har gjort det. Vi andra fick uppleva våra delar på söndagen, när våra vänner öppnade sitt hem för ett dop som slutade med en hel dags umgänge inklusive att äta tillsammans. Detta föregicks av att jag fick bota mannen från bruten tå i Jesu namn. All ära till Jesus!

Fellowship in Sedona

Peter and I had church with Greg and Marisela on Saturday evening. Besides that we spontaneously shared Jesus stories abundantly we showed them a model with four questions. It is a simple model and thus multiplicative incorporating teaching of the Word of God, and leadership training, but above all the involvement of all. A coordinator leads the meeting and the Bible text is read aloud before each question of the various participants. Each one must answer the question in the order the coordinator chooses. Even saying “pass” is ok, but is not encouraged.

The four questions are:

 1. What does it say? Here is practiced memorization of the Word. Everyone should, with their own words, reflect what was read.
 2. What does it mean? Here is practiced both to understand the message and also to preach it. Everyone can share something that was revealed to them.
 3. How can I apply it in my life? Here the word comes close and the point is that we should become one with it. There is not any book we read, but the book with a message from God. Each one says something he will do in the near future.
 4. Who do I share it with? This is about multiplication. Learning that what I got for nothing, I can give for nothing. Each person mentions a person, he or she will share some of the message with.

We studied the following passage from the Bible:

Acts 2:42-47
And they devoted themselves to the apostles’ teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all, as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved.

God showed me

The disciples devoted themselves to the community and everything it contained. They met daily and shared life with one another. The result of this was that God daily added new believers into the Community.

Being devoted is not a challenge for me, for such God has created me. That God would add new believers every day, is a beloved problem and troubled me not. But daily be together with everyone in the congregation, is a challenge to overcome.

I and many with me are influenced by our individual Western society. Life revolves around me, my and mine and especially my time. But of course it is worth the sacrifice. It’s probably easier for the more extrovert personalities. I’m more introverted and need more time for reflection. But here, it is that the community, provide space for all the different personalities. We are called to kindly accept one another and encourage one another daily as it is called today.

What we would do

One of us would prioritize more Bible reading, another would give time for the mentioned activities in the text, one would think more about giving to others, and I would expect more signs and wonders in my everyday life.

The one who would prioritize Bible reading has done so. The rest of us got to experience our parts on Sunday, when our friends opened their home to a baptism that ended with a full day of fellowship including eating together. This was preceded by me getting to heal a man from a broken toe in the name of Jesus. All glory to Jesus!

Communauté à Sedona

Peter et moi avons eu l’église avec Greg et Marisela samedi soir. En outre, nous spontanément partagé les histoires de Jésus ne manquent pas, nous leur avons montré un modèle à quatre questions. Il est un modèle simple et donc multiplicatif intégrant l’enseignement de la Parole de Dieu, et la formation en leadership, mais surtout l’implication de tous. Un coordonnateur mène la collecte et le texte biblique lu à haute voix avant chaque questions des différents participants. Chacun doit répondre à la question dans le coordinateur choisit de commande. Même no peuvent être la réponse, mais n’est pas encouragé.

Les quatre questions sont les suivantes:

 1. Que dit-il ? Ici pratiqué la mémorisation de la Parole. Tout le monde devrait posséder des mots reflètent ce qui a été lu.
 2. Qu’est-ce que cela signifie? Ici pratiqué la main pour comprendre le message et aussi pour prêcher. Tout le monde doit partager quelque chose a été révélé.
 3. Comment puis-je appliquer dans ma vie? Ici le mot se rapproche et le point est que nous devrions devenir un avec lui. Il n’y a pas un livre que nous lisons, mais le livre avec un message de Dieu. Chacun dit ce qu’il fera dans un proche avenir.
 4. Qui dois-je partager avec? Cela va se multiplier dans. Apprendre que librement je reçois gratuitement je donne. Chaque mention d’une personne, il partagera une partie du message avec.

Nous avons étudié le passage suivant de la Bible:

Actes 2: 42-47
Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l’enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs, ils partagent le pain et ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes, et les gens sont frappés de cela. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu’ils ont. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur, ils partagent l’argent entre tous, et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Chaque jour, d’un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leurs maisons, ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Ils chantent la louange de Dieu, et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés.

Dieu m’a montré

Les disciples se sont consacrés à la communauté et tout ce qu’il contenait. Ils se sont rencontrés tous les jours et ont partagé la vie avec un autre. Cela a donné lieu à Dieu chaque jour ajoute de nouveaux croyants dans la Communauté.

Être engagé n’est pas un défi pour moi, car ce que Dieu m’a créé. Que Dieu ajouterait de nouveaux croyants tous les jours, est un bien-aimé et me troublait pas. Mais ce jour-là être ensemble avec tout le monde dans la congrégation, est un défi à mordre.

Je et beaucoup avec moi sont influencés par notre société occidentale individuelle. La vie tourne autour de moi, ma et le mien et surtout mon temps. Mais bien sûr, il vaut la peine de sacrifier cela. Il est probablement plus facile pour les personnalités plus extravertis. Je suis plus introverti et besoin de plus me temps de réflexion. Mais ici, il est de la communauté, de fournir un espace pour toutes les différentes personnalités. Nous sommes appelés à bien vouloir accepter les uns les autres et encourager les uns les autres chaque jour comme on l’appelle aujourd’hui.

Ce que nous ferions

L’un d’entre nous donner la priorité plus lecture de la Bible, une priorité serait donnée de temps pour la parole de la Bible mentionné les activités, on pourrait penser davantage à donner aux autres, et je me attends plus de signes et de merveilles dans ma vie de tous les jours.

Il privilégierait lecture de la Bible fait. Le reste de nous a amenés à l’expérience de nos parties le dimanche, quand nos amis ont ouvert leur maison à un baptême qui a pris fin avec une journée de visites, y compris manger ensemble. Ceci a été précédé par que je suis arrivé à guérir l’homme de l’orteil cassé au nom de Jésus. Toute la gloire à Jésus!

 


2 Comments

Tecken och under i Gottsunda. Signs and wonders in Gottsunda.

Vilho kom från Stockholm, för att tillsammans med Peter och mig, vittna om Jesus genom att bota sjuka. Vi tänkte oss en heldag, där vi började i Gottsunda för att fortsätta på stan med Full Gospel Business Men, på Kulturnatten. Vi parkerade bilen vid Gottsunda centrum och började så smått fråga folk om de hade någon smärta i kroppen, just nu. Christer pastorn i Jönköping kallar det en “ice breaker”, vi kallar det en udda fråga. Jag var ringrostig att ta initiativet, men nästan ingen vi frågade hade ont och för de vi fick be för såg vi inget direkt mirakel. Det kändes helt enkelt som en stängd himmel. Vi drog oss undan och band islams ande och talade ut namnet över alla namn, namnet Jesus. Då fick Peter en ingivelse innan vi sagt Amen! Och närmade sig en ung man som visade sig heta Kevin och var 18 år. Han hade skadat båda sina knän och Peter fick be för honom till helande. Det blev ett ordentligt genombrott och det slutade med att han blev frälst. Friden från himlen genomsyrade platsen och det kändes som en kyss från ovan. Sedan fick jag be för en kvinna från Stockholm som blev bättre i axeln och var mycket nära att bli frälst där och då, men sedan ville hon tänka efter lite. Jag frågade en kvinna med slöja om hon hade smärta i kroppen, som visade sig vara på väg till gymmet. Hon hade ont i båda sina knä och jag bad två gånger och då blev hon bra på framsidan men lite smärta var kvar på baksidan. Då bad jag för baksidan av knäna och hon blev så glad, eftersom Jesus botade henne helt. Nu blev det roligare att gå på gym. Vi var på väg till Bandstodsvägen till en restaurang. Efter lunchen utanför restaurangen träffade vi en man som hade ont i hela kroppen eftersom att han hade smärta i en fot. Peter skulle precis be för honom när mannen upptäcker att all smärta redan försvunnit. Precis som den där gången på Gränby centrum, fast då var det en kristen tjej som visste vad Guds härlighet var, nu var det en muslimsk man. Han började gå runt och vittna om vad Gud gjort för alla han kände. Vi gick vidare och kom till ett gäng som hängde utanför en frisör. Vi berättade om den mannen och vi fick be för många som blev botade. Sen kom mannen till oss med en annan man med ryggskott, som efter många böner också blev helad. Det var fantastiskt att se hur han blev bättre och bättre. Jag bad för en ung killes fot som blev helad. Peter och Ville bad för många och det var mage, axlar, knän, ryggar etc som blev helade. Bland annat en ung man som Ville bad för blev hel i sin axel och tumme. Hans bror kom och utbrast till Peter “du botade mig från tandvärk för några månader sedan” och till de andra sade han “jag har inte haft problem med tandvärk sedan dess”. En kille delade ut våra visitkort till alla nya som kom. Några av miraklerna är inspelade och ligger på vår YouTube kanal TLR SWE. Titta gärna på videon där. Upplyfta av att fått vara med om ett momentum, tog vi bilen till stan och Kulturnatten, som jag bloggar om i nästa inlägg.

Vilho came from Stockholm to come along with Peter and me, to testify about Jesus, by healing the sick. We imagined a day where we started in Gottsunda to continue on to the town with the Full Gospel Business Men, on Culture Night. We parked the car at Gottsunda center and soon began to ask people if they had any pain in the body, right now. Christer pastor in Jönköping call it an “ice breaker”, we call it an odd question. I was out of practice to take the initiative, but almost no one we asked was in pain and for those we could pray for, we saw no direct miracle. It felt just like a closed sky. We pulled ourselves away and bound the spirit of Islam and spoke out the name above every name, the name of Jesus. Then Peter got a hunch before we say Amen! And approached a young man Kevin who was 18 years old. He had injured both his knees and Peter had to pray for him to healing. It was a major breakthrough and it ended with him getting saved. The peace of heaven permeated the place and it felt like a kiss from above. Then I had to pray for a woman from Stockholm who was better in the shoulder and was very close to be saved there and then, but then she wanted to think a little bit. I asked a woman with a veil if she had pain in the body, which appeared to be heading to the gym. She had pain in both of her knees and I prayed twice and she became good at the front and but little pain was left on the back. When I prayed for the back of the knees and she was so happy, because Jesus had healed completely. Now it was more fun to go to the gym. We were going to Band Stood Road to a restaurant. After lunch outside the restaurant, we met a man who had pain all over the body because he had pain in one foot. Peter would just pray for him when the man discovers that all the pain had disappeared. Like that time in Granby center, but then it was a Christian girl who knew what God’s glory was, it was now a Muslim man. He started walking around and testify about what God has done for all he knew. We went ahead and met a gang that hung outside a hairdresser. We talked about that man, and we had to pray for many who were healed. Then the man came to us with another man with lumbago, which after many prayers also was healed. It was amazing to see how he got better and better. I prayed for a young guy’s foot who was healed. Peter and Ville prayed for many and it was abs, shoulders, knees, backs, etc. that were healed. For example, a young man Ville prayed for was healed in his shoulder and thumb. His brother came and cried to Peter, “You cured me from toothache a few months ago” and to the other he said “I have not had problems with toothache since.” A guy handing out our business cards to all new coming. Some of the miracles recorded and is on our YouTube channel TLR SWE. Please look at the video there. Raised to been part of a momentum, we took the car to town and Culture Night, which I blog about in the next post.