throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

I do not lead. Jag leder inte.

Talking walk

Romans 8:14
For all who are led by the Spirit of God are sons of God.

On the go in the woods

Peter and I were out in the woods. Usually it is he who goes before and me after. This sometimes annoys him. He thinks we look certain couple, where the man walks before and the woman subjected follows long after.

Irritated, he suddenly insisted that I should take the lead. What then happened was a telling picture of how it should look when we follow Jesus.

Namely, I continued walking and he went with me, but on every road trip I stopped for guidance. Should I continue, fold or wait? I listened with big ears and patient mindedness.

The question is why I did not just go anywhere. And why did I go so safely on the road when no road crossing appeared?

The answer was that Peter as a leader had told me to take the lead. So, as long as he did not say anything else, just keep going. If, on the other hand, I came across a cross road, I could not make my own decision because he was leading.

Follow the Lamb

This became such a nice picture of being a disciple of Jesus and following the Lamb, where the Lamb goes. I do not own my life, He bought me and I have died to my selfish nature and now I do not live, but He lives in me. I am Hid and He is mine.

Are you your own? Or do you belong to Him? In that case, stop fight and incline your heart. Sacrifice the self-life daily. The ego is our foul enemy. It drives us to live a life with ourselves at the center. Realize that it is not the sun that circles around the earth, but the earth around the sun (see poem).

There is a price to pay and it is not to decide for yourself, but to follow Him who decides. He said to go, but at the crossroads it’s time to listen. In what direction does he lead us to take the next step or if it is time to stop or turn around.

 

Talande promenad

Romans 8:14
Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.

På gång i skogen

Peter och jag var ute och gick i skogen. Som oftast är det han som går före och jag efter. Detta retar ibland upp honom. Han tycker vi ser ut som vissa par, där mannen går före och kvinnan undergivet följer långt efter.

Uppretat, insisterade han plötsligt på att jag skulle ta täten. Vad som då inträffade, blev en talande bild på, hur det borde se ut, när vi följer Jesus.

Nämligen travade jag på och han gick med mig, men vid varje vägskäl stannade jag upp för att få vägledning. Skulle jag fortsätta, vika av eller vänta? Jag lyssnade in med stora öron och tålmodigt sinnelag.

Frågan är varför jag inte bara gick på åt vilket håll som helst? Och varför jag gick så tryggt på vägen, när inget vägskäl dök upp?

Svaret var att Peter som ledare, hade sagt till mig att ta täten. Så, så länge han inte sade något annat, var det bara att fortsätta att gå. Kom däremot ett vägskäl kunde jag ju inte ta ett eget beslut, eftersom han leder.

Följ Lammet

Detta blev en så fin bild på, att vara en Jesu lärjunge och följa Lammet, dit Lammet går. Jag äger inte mitt liv, Han har köpt mig och jag har dött till min själviska natur och nu lever inte jag, men Han i mig. Jag är Hans och Han är min.

Är du din egen? Eller tillhör du Honom? I så fall sluta konstra och böj ditt hjärta. Offra egenlivet dagligen. Egot är nämligen vår lömskaste fiende. Det driver oss att leva ett liv med oss i centrum. Inse dock att det är inte solen som kretsar kring jorden, utan jorden kring solen (se poem).

Det finns ett pris att betala och det är att inte bestämma själv, men följa Honom som bestämmer. Han har sagt gå, men vid vägskälen är det dags att lyssna in. I vilken riktning han leder oss till att ta nästa steg eller om det är dags att stanna upp eller vända om.

 

Advertisements


2 Comments

Children in house church, part 1. Barn i husförsamling, del 1.

Clic here to read part 2.
Klicka här för att läsa del 2.

But how are you doing with the kids?

Written by Helena Cashin, Simple Church Uppsala.

There is a lot to say about children and house congregation, but in this article I will limit myself to saying something about why it is important that we meet together, regardless of age, and how it can work well.

Sometimes when we meet as a congregation, we are reminded that we meet in Jesus’ presence, like a spiritual family, on a mission. It’s both a vision of what we want to be, a reminder of why we meet and some of the motivation why we do not want to divide ourselves by age (not always at all, read on, I’ll develop this). We are a family and the family consists of people of different ages.

For this to work, we need adults to think about how we look at the children, their relationship with Jesus and their faith. If we believe that the same Holy Ghost is living in us adults live in the children, and that they love and follow the same Jesus as us, so does our faith equal the faith of the children. We can all, regardless of age, teach each other what it means to be a disciple. Most of us adults have more theoretical knowledge than the children and we have a responsibility to set limits and draw limits.

As a parent, my prayer and what I long for our children to get to know, love, and follow Jesus. Me and my husband pray and long for our children to experience what it means to live with Jesus. And to learn this, they must see what it means. Someone has to show them that life. When our children see us pray, read the Bible, praise and love each other as disciples, they will see and experience life as a disciple. We are disciples who train disciples and our children are some of the disciples we train to become a disciple trainer.

Men hur gör ni med barnen?

Skrivet av Helena Cashin, Simple Church Uppsala 

Det finns mycket att säga om barn och husförsamling men i denna artikel ska jag begränsa mig till att säga något om varför det är viktigt att vi möts tillsammans, oavsett ålder, samt hur det kan fungera praktiskt.

Ibland när vi möts som församling brukar vi påminna oss om att vi möts i Jesu närvaro, som en andlig familj, på ett uppdrag. Det är både en vision om vad vi vill vara, en påminnelse om varför vi träffas och en del av motivationen till varför vi inte vill dela upp oss utifrån ålder (inte hela tiden i alla fall, läs vidare så utvecklar jag detta). Vi är en familj och familjen består av människor i olika åldrar.

För att detta ska fungera behöver vi vuxna fundera över hur vi ser på barnen, deras relation till Jesus och deras tro. Om vi tror att samme Helige Ande som bor i oss vuxna bor i barnen och att de älskar och följer samme Jesus som oss så gör det vår tro likvärdig barnens tro. Vi kan alla, oavsett ålder, lära varandra i vad det innebär att vara lärjunge. De flesta av oss vuxna har mer teoretisk kunskap än barnen och vi har ett ansvar för att sätta ramar och dra gränser.

Som förälder är min bön och det jag längtar efter att våra barn ska lära känna, älska och följa Jesus. Jag och min man ber och längtar efter att våra barn ska få uppleva vad det innebär att leva med Jesus. Och för att lära sig detta måste de få se vad det innebär. Någon måste visa dem det livet. När våra barn ser oss be, läsa Bibeln, lovsjunga och älska varandra som lärjungar så får de se och uppleva livet som lärjunge. Vi är lärjungar som tränar lärjungar och våra barn är några av de lärjungar som vi tränar till att bli lärjungatränare.


1 Comment

London med rumäner. London with Romanians.

image.jpeg

Indira botad och frälst. Indira healed and saved.

Plan och realitet

Enligt vår plan åkte vi till London för att träffa Claudio och prata om företagande samt visionera inför missionsresa till Rumänien. I realiteten blev det kickstart- resp. Simple Church-seminarie, profetisk bön, en församlingsplantering och många botade människor samt tre som vände om till Gud. Dessutom fortsatte Claudio och brodern från Rumänien dagen efter att predika genom tecken och under samt ord, vilket kan beskådas i videon Peter producerat. Sergej skickar uppdateringar om att han fortsätter arbetet och församlingen.

Det övernaturliga började redan i taxin mot Arlanda, där vi mötte en taxichaufför, som Peter botat för 1,5 år sedan. Han berättade att han inte haft ont i ryggen sedan dess. När Sergej hämtade oss på Heathrow delade vi budskapet om enkla församlingar med honom och han blev helt vild. Hans fru hade på morgonen frågat honom om vad han tyckte om att starta husförsamling. Efter vårt samtal var han övertygad.

Kickstart Sergei

Jag kickstartade broder Sergei. Jag började med att bota en städerska, som haft ont i ryggen länge. Sergei fick bota en ung kvinna med paus från jobbet. Hon hade huvudvärk och ont i ryggen. Hon blev helad och lättad. En annan kvinna han botade utbrast chockat “är det magi?” Ett härligt helande var en ung frisör på lunchpaus. Sergei bad för hennes fot, som blev helad och alla kollegor inne på frisörsalongen såg det. Hon reagerade starkt vilket finns dokumenterat på videon, klicka här.

Tre frälsta och fler botade 

Vi ändrade teamindelning. Jag gick med Claudio, som hamnade i en diskussion med en fanatisk muslim. Den slutade med att Claudio utmanade “bota du en sjuk i Muhammeds namn och jag kommer bota en i Jesu namn!” Jag stod och pratade med en gravid kvinna med krycka, då Claudio kommer och botar henne i ryggen. Muslimen blev arg och vände på klacken.

Peter och de andra var på övervåningen och såg plötsligt en kvinna med krycka i högsta hugg, som utropade “jag är helad”. Jag hade även lett henne till tro och vi försökte hitta vatten där hon kunde döpas.

Teamen sammanstrålade när Peter botade en man i rullstol. Många såg det och blev förundrade. Han kunde plötsligt röra foten och började att gå. Vi gick till ett café för att ha gemenskap och vila lite. En kvinna satte sig vid vårt bord, vilket slutade med att Peter spelade schack med henne och hon gav sitt liv till Jesus.

På söndagen mötte jag Lucinda som kom till tro, efter jag spelat schack med henne. Hon blev djupt berörd, men backade skrämt, när jag försökte få henne att förstå att nästa steg är vattendop. Så min fråga är om hon högg på betet?

Under vistelsen i London ledde vi tre kvinnor till tro på Jesus, två av dem försökte vi behålla kontakten med och dessutom döpa. Båda backade ur dopet. Innebär det att fiskarna lossnade från kroken? Gud jag ber att du bevarar dem, alla tre. Gud gör oss till visa Människofiskare! Låt alla som läser detta, få samma eld i sina hjärtan att nå de förlorade. Amen!

Plan and reality

According to our plan, we went to London to meet Claudio and talk about business and a vision for the mission trip to Romania. In fact, it was kickstart- respectively. Simple Church seminar, prophetic prayer, a church planting and many healings, and three women who turned to God. In addition, continued Claudio and a brother from Romania the day after preaching with signs, wonders and words, which can be seen in the video, Peter produced. Sergei send updates about his continuing work and new planted Assembly.

The supernatural began back in the taxi to Arlanda, where we met a taxi driver, Peter healed 1,5 years ago. He told us that he had not a sore back since. When Sergei picked us up at Heathrow, we shared the message of simple churches with him and he became quite wild. His wife had in the morning asked him what he thought about starting a house church. After our conversation, he was convinced.

Kickstart Sergei

I kick-started brother Sergei. I started to heal a maid, who had back pain for long. Sergei had to cure a young woman with a break from work. She had a headache and a sore back. She was healed and relieved. Another woman he healed exclaimed shocked “do you do magic?” A lovely healing of a young hairdresser at the lunch break. Sergei prayed for her foot, which was healed and all the colleagues inside the hair salon saw it. She reacted strongly, which is documented on the video, click here.

Three saved and more healings 

We changed the team classification. I went with Claudio, who got into a discussion with a fanatical Muslim. It ended with Claudio challenged “you cure a sick in the name of Muhammad and I will cure in Jesus’ name!” I was talking to a pregnant woman with a crutch, when Claudio comes and cures her in the back. The Muslim became angry and turned away.

Peter and the other was upstairs and suddenly saw a woman with a crutch at the ready, who exclaimed, “I’m healed.” I had also led her to faith in Jesus, and we tried to find water where she could be baptized.

The teams came together when Peter healed a man in a wheelchair. Many saw it and was amazed. He could suddenly move the foot and began to walk. We went to a cafe to have fellowship and rest a little. A woman sat down at our table, which ended with Peter played chess with her and she gave her life to Jesus.

On Sunday, I met Lucinda who came to believe, after I played chess with her. She was deeply moved, but backed frightened, when I tried to get her to understand that the next step is water baptism. So my question is if she stabbed the bait?

During our stay in London, we led three women to faith in Jesus, two of them, we tried to maintain contact with and in addition to baptise. Both pulled out of the baptism. Does that mean that the fish came off the hook? God, I ask you to preserve them, all three. God make us Fishers of men! Let all who read this, have the same fire in their hearts to reach the lost. Amen!


1 Comment

Cirkeln sluts i Kärrsjö. Closing the cirkel in Kärrsjö.

image

Gud tänkte på mig

Gud tänkte på mig för snart 25 år sedan, när han frälste mig och Gud tänkte ett varv till, när han kallade TLR-teamet till Kärrsjökonferensen 2016. Förutom att vi skulle aktivera de troende att nå de förlorade, genom att predika Kristus på gator och torg genom tecken och under, kallade han samtidigt Lena Andersson Hubbard från Arizona att sjunga om Jesus och Peter Ljunggren världsevangelisten från Kanada att predika.

Märkligt nog, var det Peter som var den första predikanten jag lyssnade på, som nyfrälst. Han predikade om en fågel i bur, som inte förstod att den kunde använda vingarna och fritt flyga ut. Lena Andersson med sången “är det konstigt att man längtar bort nån gång”, fick en livskris och vände sig till Jesus. Hon blev sedan min “andliga mamma”, den första tiden som troende.

Den 18 augusti har jag varit frälst 25 år och 7 augusti fyllde jag 50. Så det är snart över halva livet. Gud bar mig i sitt hjärta, redan för 2000 år sedan, när Han hängde på korset för min synd. Men för 25 år sedan öppnade Han mina ögon, så att jag kunde se och Han gav mig liv från ovan och födde mig på nytt.

Intresset större i år

Upplägget var liknande som förra året med predikan på cafékvällen på fredagen, kickstartseminarie i Örnsköldsvik på lördag förmiddag, följt av praktik på eftermiddagen samt uppföljning under cafékvällen på lördagen. Skillnaden var att vi är mer rutinerade och fler var intresserade att bli lärjungatränade.

Vi kom sent på fredagen, med ett team på 5 personer och några vi tidigare startat i Örnsköldsvik. Peter höll en inspirerande predikan på fredagskvällen i caféet, vilket bidrog till att många dök upp på lördag förmiddag till seminariet i Örnsköldsvik. Peter fortsatte att inspirera och dela utifrån sitt liv och jag lade grunden utifrån Bibeln om helande, som ett tecken att nå de förlorade. Vi tryckte på vikten av att alla troende kan bota sjuka och är kallade att nå de förlorade med det frälsande budskapet om Jesus. Abraham och jag gjorde ett drama, hur vi går tillväga rent praktiskt på stan.

Vi tog ut 8 team och alla fick bota någon sjuk. Ett par ville bli döpta och Peter lärjungatränade Maria och Michael, att döpa dem i vatten. Vi delade måltid och liv med varandra i solen hemma hos dem, innan vi åkte tillbaka till Kärrsjö. På cafékvällen uppmuntrade jag till gemenskap med Jesus enskilt och med varandra, som en förutsättning att “vända ner och upp” på världen. Peter predikade om lydnad från hjärtat. På söndag morgon åkte vi hem efter frukost, då nya äventyr i Toulouse väntade, tidigt måndag morgon.

Mitt teams bedrifter

Jag tog ut Michael, som var med även förra året. Han kände han behövde en nytändning avseende frimodighet.  Vi fick vara med om flera helanden och speciella möten med människor. Anna-Sara var ett före detta jehovas vittne, som blev helad i vänster sida och väldigt berörd. Hon upplevde att det var Gud som svarade på hennes bön, eftersom hon bara var på genomresa i stan och hade hoppat ur bilen en kort stund, när vi möttes. Vi fick även bota flera vid en invandrarbutik. Många var muslimer, men väldigt positiva till att bli friska. De kommer sent att glömma att det var Jesus, som grep in i deras liv och helade dem.

God thought of me

God thought of me almost 25 years ago, when he saved me and God remembered another turn when He called The TLR team to Kärrsjö conference 2016. In addition to that we would enable the believers to reach the lost, by preaching Christ on the streets and squares with signs and wonders, He called while Lena Andersson Hubbard from Arizona to sing about Jesus and Peter Ljunggren The world evangelist from Canada to preach.

Oddly enough, it was Peter who was the first preacher I listened to as a new believer. He preached about a bird in a cage, who did not understand that it could use the wings and fly out freely. Lena Andersson with the song “Is not it strange that you want to get away sometime,” got a life crisis and turned to Jesus. She became my “spiritual mother”, my first time as a believer.

On August 18th, I’ve been saved for 25 years and 7th of August I turned 50. So it’s almost over half my life. God carried me in His heart, already 2000 years ago when He hung on the cross for my sin. But 25 years ago He opened my eyes, so that I could see and He gave me life from above and birth to me again.

Interest larger this year

The set-up was similar to last year with the Sermon on the cafe evening on Friday, kick off seminar in Ornskoldsvik on Saturday morning, followed by practice in the afternoon, and monitoring the cafe evening on Saturday. The difference was that we are more experienced and more people were interested to be discipled.

We arrived late on Friday, with a team of 5 people and some we have already started in Örnsköldsvik. Peter gave an inspiring sermon on Friday evening in the café, which contributed to many showed up on Saturday morning to the seminar in Örnsköldsvik. Peter continued to inspire and share on the basis of his life and I laid the foundation from the Bible on healing, as a sign to reach the lost. We pressed the importance of all believers can heal the sick, and are called to reach the lost with the saving message of Jesus. Abraham and I did a drama, how we go about practically in the town.

We took out eight teams and everyone got cure some ill. A couple wanted to be baptized and Peter discipled Maria and Michael, baptizing them in the water. We shared a meal and life together in the sun at home with them, before we went back to Kärrsjö. At the cafe the night I encouraged to fellowship with Jesus individually and with each other, as a precondition to turn The world downside up. Peter preached about obedience from the heart. On Sunday morning we went home after breakfast, when new adventure in Toulouse waited, early Monday morning.

My Team succeded

I took out Michael, who was also last year. He felt he needed a new start regarding boldness. We got to experience several healings and special meetings with people. Anna-Sara was a former Jehovah’s Witness who was healed in the left side and very touched. She felt that it was God who answered her prayer, because she was just traveling through town and had jumped out of the car for a short while, when we met. We were even cure several at a migrant shop. Many were Muslims, but very positive to get healthy. They come late to forget that it was Jesus who intervened in their lives and healed them.

 

 

 

 


1 Comment

Åter på gatan i Frankrike. Returned to France’s streets. Retourné dans les rues de la France.

image

Dag 4: Malou, två unga tjejer som blev frälsta, och Claude.
Day 4: Malou, two Young girls that were saved, and Claude.
Jour 4: Malou, deux jeunes femmes qui ont été sauvés, et Claude.

Toulouse gator och torg

För 25 år sedan, någon vecka efter jag blivit frälst, var jag på språkkurs i Angers. Kursen avslutades med att jag gick ut på gatorna och intervjuade folk, om de trodde på Gud eller inte? Här är jag 25 år senare och går ut på gatorna i Toulouse och frågar människor om de har smärta i kroppen? Gud har humor! Resultatet denna gång blev att många blev tränade att predika Kristus genom tecken och under, vilket ledde till att många blev botade, flera blev frälsta, några blev Andedöpta, en blev döpt och befriad. All ära till Gud.

Peter befann sig utanför sin bekvämlighetszon, eftersom fransmännen i gemen inte talar engelska och jag kände mig som fisken i vattnet, även om min franska behöver återuppväckas. Något karakteristiskt för fransmännen var gemenskap över lunch och middag inklusive dessert. Peters tendens att fokusera på uppdraget och i princip hoppa över måltider hände inte. Fransmännen satte sig då på tvären. Vi svenskar har en del att lära.

Peter och jag delade evangelium utifrån ett enkelt och multiplicerande koncept:

  • Dag 1 kom vi och lärde känna, kryddat med lite vardagsevangelisation.
  • Dag 2 och 3 tränade vi en mindre grupp. Vi var 2 team som gick ut.
  • Dag 4 och 5 tränade vi en större grupp, genom den lilla gruppen. Vi var 8 team som gick ut dag 4.
  • Dag 6 hade vi gemenskap med våra värdar och vardagsevangelisation.

Vårt fokus var lärjungaträning genom att dela Kristus med varandra, för att gå ut och predika Kristus tillsammans.

2 Timothy 2:2
“Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.”

Dag 1

Peter var först ut genom att bota en kille vid Malous restaurang, i samband med måltid. Helt enkelt vardagsevangelisation i praktiken. Där vi går fram flödar Kristuslivet över och ger världen liv.

Dag 2

Innan seminariet, som skulle hållas i Rachels och Samis hem, försökte Rachel utan framgång få tandläkartid. Jag bad för henne och hon blev botad från tandvärk, vilket var det allra bästa. Vi hade undervisning, inspiration och vittnesbörd följt av lunch och gemenskap.

Mitt team bestod av mig, Rachel och Brigitte. Jag började med att be för en kvinna som hade haft ont ett år, efter hennes barn föddes. Jag bad flera gånger och hon blev 80% bättre och väldigt tacksam. Hennes man var täckt med tatueringar och blind. Jag bad för honom och han upplevde stickningar. Det var det närmaste jag kommit hittills, vad gäller blinda som ser. Ser fram emot genombrott! Vi fick sedan predika evangelium om Jesus Kristus starkt för dem, även med ord.

Sedan fick mina aspiranter bota resten. Bland annat bad Brigitte för en muslimsk kvinna med ont i knät, där smärtan försvann. Hon var omgiven av familj, som lovade titta på hemsidan. Rachel bad för en tjej med idrottsskador i knä, som blev helt helad. Vi bad även för en tjej med kryckor, som var full av fruktan. Hon blev av med smärtan, men vågade inte släppa kryckorna.

Dag 3

Vi hade lite undervisning i samband med gemensam lunch hemma hos Rachel. De skulle sedan ta egna initiativ och vi skulle coacha dem. Brigitte frågade mig hur man går vidare med människor och hur man leder dem till tro. Timothy frågade Peter hur man leder någon till tro.

Då passade Gud på att låta Brigitte se hur man bestämmer träffa med någon, som blivit helad och intresserad av att samtala mer om Jesus. Även en som blev helad och ville bli frälst, efter hon hört evangelium genom schack. Nästa steg är dop och att läsa Bibeln samt få gemenskap med andra kristna.

Peter visade Timothy hur han leder en man till tro och lade händerna på honom att vara öppen. Timothy gav budskapet. Peter ledde honom till tro och lade händerna på honom så Jesus Anddöpte honom. Mannen blev chockad  när han började tala i tungor på gatan. Det lät som ett uråldrigt språk.

Sedan fick jag coacha en i mitt team, som ville säga att han är kristen före helandet. Han bad för en städare, som blev bättre och en äldre man som kände sig bättre. Brigitte som talade för fort, och inte nämnde Jesus. Han har namnet över alla namn och är stötestenen. I inget annat namn finns det frälsning. Att bara säga Gud räcker inte. Brigitte ledde en tjej till tro, som blev helad i ryggen efter ben som växte ut. Tina blev helad i axeln och ville träffas för att samtala mer om Jesus.

Dag 4

Det större eventet var dag 1 på Malous restaurant. Vi involverade den mindre gruppen i seminariet. Slutligen delade vi in oss i 8 team.

Mitt team bestod av Malou och Claude. Malou var redan Kickstartad, men behövde coaching. Två tjejer blev frälsta(se bild ovan) och en av dem hade haft ryggsmärta i två år och den andra smärta i höften. Båda blev botade, men ryggsmärtan kom tillbaka. Malou frågade mig vad det berodde på. Jag svarade troligtvis en sjukdomsande. Hon kastade ut den, varpå helandet bestod.

Vi mötte en grupp hemlösa, där Claude fick bota några. En ung kille som blev botad i armbågen och den andra i magen, när ett hål försvann. Den andra killen började att manifestera och vi fick gå därifrån.

Brigitte lyckades botade en och hennes novis botade en person från flera saker. Det gick även jätte bra för Peters team.

Dag 5

Hemma hos Malou spelade Peter schack, med en nyfrälst man. Han blev träffad i hjärtat och grät öppet. Dagens event slutade med att han döptes, blev befriad och började tala i tungor. Det var andra dagen av huvudeventet och alla skulle klara sig själva med lite coaching från oss.

Jag gick med en kort kvinna, som lyckades gå fram till och bota tre personer. Sedan bytte jag med Fannys vän, som hade haft svårt att hitta någon sjuk. Jag hittade en tjej med ont i axeln. Brodern bad i Jesu namn och hon blev förskräckt och utryckte att hon inte trodde. Jag lyckades manövrera situationen och sade till honom att befalla smärtan gå utan att nämna namnet. Då fick han be klart och hon blev väldigt upprymd och förvånad. Sedan mötte vi broderns fru som heller inte fått bota någon. Jag hittade en till henne, som hon fick bota. Sen var tiden slut. Tack Jesus! Vi behåller nollan, att vi lyckas aktivera samtliga på våra seminarier.

Claude hade lite motstånd, men fina vittnesbörd. Bland annat de hemlösa från igår, där en tjej blev botad i ryggen och gjorde stora ögon. Någon köpte en Bibel och gav till henne. Brigitte fick ge råd till dem hon gick med.

Öppet möte kvällen

Hemma hos Rachel och Sami, våra nyfunna vänner och värdar, hade vi ett öppet möte enligt 1 kor 14:26 inklusive profetisk bön med “heta stolen”. Det var verkligen heliga och värdefulla pärlor vi gav till varandra. Ord som träffade rakt i hjärtat och uppmuntrade.

1 Corinthians 14:26
Hur skall det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse.

När Timothy och Malou hade åkt proklamerade vi kyrka i deras hem. All ära till Jesus, ännu en församlingsplantering.

Dag 6

Sista dagen var det inget planerat förutom rekreation, då vi åkte till en sjö. Det blev gemenskap och vardagskristendom i praktiken. På parkeringen kände Peter att en man hade ont i ryggen. Sami fick bota honom och vi fick en video med Sami. Det blev ett bra samtal om Jesus. Kontaktuppgifter byttes. Underbart!

Lite av hjärtat lämnades i Frankrike, vive la France! Men uppdraget slutfört! Mission accompli!

Klicka här för att se videon.

The streets of Toulouse

25 years ago, a week after I got saved, I was attending a course in Angers. The course ended with that I went out on the streets and interviewed people if they believed in God or not? Here I am, 25 years later and going out on the streets of Toulouse and asking people if they have pain in their body? God has humor! The result this time was that many were trained to preach Christ through signs and wonders, with the result that many were healed, many were saved, some were baptized in the Spirit, one was baptized and set free. All glory to God.

Peter was outside his comfort zone, because the French in general does not speak English and I felt like a “fish in water“, even if my French needs to be resurrected. Something characteristic of the French was fellowship over lunch and dinner, including dessert. Peter’s tendency to focus on the mission and basically skipping meals did not happen. The French got stuck crosswise. We Swedes have a lot to learn.

Peter and I shared the gospel based on a simple and multiplying concept:

Day 1 we arrived and got to know things, seasoned with a little everyday evangelism.
Day 2 and 3, we trained a small group. We were two teams that went out.
Day 4 and 5 we trained a larger group, through the small group. We were 8 teams that went out day 4.
Day 6, we had fellowship with our hosts and everyday evangelism.

Our focus was discipleship by sharing Christ with each other, to go out and preach Christ together.

2 Timothy 2: 2
“And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also.”

Day 1

Peter was the first by healing a guy near Malou’s restaurant, after eating. Simply living Evangelism in practice. Where we go forward flowing Life of Christ and gives life to the world.

Day 2

Before the seminar, to be held in Rachel and Sami’s home, Rachel tried without success to get dental appointment. I prayed for her and she was cured of toothache, which was the very best. We had the education, inspiration and testimony, followed by lunch and fellowship.

My team consisted of me, Rachel and Brigitte. I started to pray for a woman who had been in pain a year after her child was born. I prayed several times, and she was 80% better, and very grateful. Her husband was covered with tattoos and blind. I prayed for him and he felt tingling. It was the closest I’ve come so far, in terms of the blind seeing. Looking forward breakthrough! We then got to preach the gospel of Jesus Christ strong to them, even in words.

Then my aspirants healed the rest. Among others, prayed Brigitte for a Muslim woman with a sore knee, the pain disappeared. She was surrounded by family, who promised to look at the website. Rachel prayed for a girl with sports injuries of the knee, which was completely healed. We even prayed for a girl with crutches, which was full of fear. She got rid of the pain, but did not dare let go of the crutches.

Day 3

We had some education in connection with a lunch at the home of Rachel. They would then take initiative and we would coach them. Brigitte asked me how to go on with people and how to lead them to Christ. Timothy asked Peter how to lead someone to faith.

Then took God to let Brigitte see how one decide to meet with someone who was healed and interested to talk more about Jesus. Even one who was healed and wanted to be saved, after she heard the gospel through chess. The next step is baptism and to read the Bible and have fellowship with other Christians.

Timothy, Peter showed how he leads a man to faith and put his hands on him to be open. Timothy gave the message. Peter led him to faith and put his hands on him, Jesus baptised him in the Spirit. The man was shocked when he started speaking in tongues on the street. It sounded like an ancient language.

Then I coached one of my team, who wanted to say that he is a Christian before healing. He prayed for a cleaner, who became better and an elderly man who felt better. Brigitte who talked too fast, and did not mention Jesus. He has the name above every name, and is the stumbling block. In no other name is there salvation. Just saying God is not enough. Brigitte led a girl to believe that was healed in the back after the legs grew out. Tina was healed in the shoulder and wanted to meet to talk more about Jesus.

Day 4

The major event was Day 1 of Malou’s restaurant. We involved the smaller group in the seminar. Finally, we divided ourselves into eight teams.

My team consisted of Malou and Claude. Malou was already kick started, but needed coaching. Two girls were saved (see picture above), and one of them had had back pain for two years and the other pain in the hip. Both were healed, but the back pain came back. Malou asked me what it was due. I said probably a spirit of infirmity. She threw it out and then healing remained.

We met a group of homeless people, where Claude prayed. A young guy who was cured in the elbow and the other in the stomach, when a hole disappeared. The other guy started to manifest, and we had to go from there.

Brigitte successfully cured someone and the novice healed a person from several things. It was also really good for Peters team.

Day 5

At Malou’s home Peter played chess, with a new believer. He was hit in the heart and wept openly. Today’s event ended with his baptism, deliverance and began to speak in tongues. It was the second day of the main event and everyone could go by themselves  with a little coaching from us teamleaders.

I went with a short woman who managed to address and heal three persons. Since I switched to Fanny’s friend, who had found it difficult to find someone sick. I found a girl with a sore shoulder. The brother asked in Jesus’ name, and she was horrified and expressed that she did not believe. I managed to control the situation and told him to command the pain go without mentioning the name. Then he could finish praying and she was very excited and surprised. Then we met the brother’s wife also not been any cure. I found one sick woman for her, she was healed. Then the time was up. Thank you Jesus! We remain the zero, we manage to activate all in our seminars.

Claude had little resistance, but fine witness. Among other things, the homeless from yesterday, where a girl was healed in the back and her eyes widened. Someone bought a Bible and gave it to her. Brigitte had to give advice to those she coached.

Open meeting night

At home with Rachel and Sami, our newfound friends and hosts, we had an open meeting according to 1 Corinthians 14:26, including prophetic prayer with the “hot chair”. It was truly sacred and precious gems we gave to each other. Words that hit straight to the heart and encouraged.

1 Corinthians 14:26
“How is it then, brethren? Whenever you come together, each of you has a psalm, has a teaching, has a tongue, has a revelation, has an interpretation. Let all things be done for edification”.

When Timothy and Malou had gone we proclaimed the church in their home. All glory to Jesus, even a church planting.

Day 6

The last day there was nothing planned except for recreation, then we went to a lake. It became lovely fellowship and the living Christianity in practice. In the parking lot Peter felt that a man had back pain. Sami had to cure him and we got a video of Sami. It was a good conversation about Jesus. Contact information was exchanged. Wonderfully!

Some of the heart was left in France, vive la France! But mission accomplished! Mission accomplie!

Click here to see the video.


2 Comments

Healing mall med Leslie. Healing mall with Leslie.

image

Anekdot Boston 30/6

Se föregående blogginlägg från Boston.

Leslie, frun i huset, var försiktig och ville själv inte lägga händerna på de sjuka, utan bara observera mig. Hur jag predikar Kristus genom tecken och under; närmar mig människor, botar de sjuka och bemöter dem efteråt. Vi brukar inte ta ut människor som bara vill observera, men jag längtade efter att gå ut med evangelium och bota de sjuka i Jesu namn. Vanligtvis när vi lärjungatränar någon, botar vi den första och sedan får aspiranten bota resten. Som teamledare blir man lätt lite avundsjuk och vill lägga vantarna på de sjuka och se Jesus göra under. Dessutom kunde en längtan uppstå i henne att följa mitt exempel och det är bra att gå ut två och två. Jesus vår Mästare sände ut lärjungarna två och två att bota de sjuka och predika att Guds rike är här.

Vi tog i alla fall bilen och skulle åka till ett annat köpcentra, än det jag blev utkastad ifrån dagen innan (!). När vi kom på plats blev jag förskräckt och upptäckte att det var samma ställe. Fruktan och obehag grep mig, men det var en ny dag med ny nåd och nya vakter. Vi hade en härlig tid då vi lugnt strosade genom köpcentret, avkopplat med varsin kopp kaffe eller te i handen. Ingen press att prestera, som det kan vara  när någon ska aktiveras på en kickstart. Det blev vardagskristendom, precis som det kan vara på hemmaplan. Dessutom valde jag bort att videofilma. Det var antagligen varför vakterna inte spanade in oss. Vi mötte flera härliga människor, som blev botade från sjukdomar och krämpor.

Några vittnesbörd

Först träffade vi en kvinna, som höll på med reika-helande. Hennes axel blev botad och hon blev glad, även efter jag avslöjat att det var Jesus som botat henne. Lite senare pekade Gud på en kvinna och när jag närmade mig henne, upptäckte jag att hon hade ett stöd runt ena foten. Hon såg lite skeptisk ut, men jag fick hjälpa henne. Det visade sig att hon inte ens kunnat stödja sig på foten. Smärtan i hennes högra ankeln försvann mer och mer, när jag bad för henne. Till slut sade jag åt henne att ta bort stödet, vilket hon gjorde. Hon gick glatt gick vidare och vi såg att hon haltade mindre och mindre. Hon berättade att hon skulle gifta sig på söndag och detta var en fin bröllopspresent.

Möte med Flo

En homosexuell kille och en ung kvinna kom i vår väg. Jag fick lägga händerna på hennes rygg, då hon hade smärta i den och hon blev botad på studs. När hon förstod att det var Jesus, ville hon att jag skulle be att hon skulle uppleva frid. Då började hon svettas över hela kroppen. Det händer ibland när demoner lämnar.  Sedan talade jag ord rakt in i hennes liv. Det var tydligen mitt i prick, för hon ville prata mer med oss och lämnade sin vän som skulle iväg. Hon undrade över detta med homosexuella, eftersom hon känner många. Det intressanta var att vi hade samtalat om det ämnet precis innan. Vi sade att Gud älskar alla människor, men inte synden. Sedan bytte vi kontaktuppgifter och jag ser fram emot vad Gud ska göra mer i hennes liv. Nu vet hon att nästa drag är hennes, Gud gjorde sitt när han svarade på synden genom att sända Jesus.

 

Anecdotes Boston 30th of June

See last blog post from Boston.

Leslie, the lady of the house, was cautious and prefered not herself to lay hands on the sick, but just observing me. How I preach Christ through signs and wonders; approaching people, healing the sick and responds to them afterwards. We do not usually take out people who just wants to observe, but I longed to go out with the Gospel and heal the sick in Jesus’ name. Usually when we disciple someone, we heal the first and then the novice heal the rest. As a team leader you become easily a bit jealous and wants to put your hands on the sick and see Jesus perform miracles. Furthermore, could a longing arise in her to follow my example and it is good to go out two by two. Jesus our Master sent the disciples out two by two, to heal the sick and preach the kingdom of God is here.

We took the car anyway and would go to another shopping center, than I was thrown out from the day before (!). When we arrived at the place I was horrified and discovered that it was the same place. Fear and discomfort seized me, but it was a new day with new grace and new guards. We had a lovely time when we calmly strolled through the mall, each relaxed with a cup of coffee or tea in hand. No pressure to perform, as it can be when someone is to be activated on a kick start. It was everyday Christianity, just as it can be at home. In addition, I dropped to videotape. That was probably why the guards did not spied us. We met many wonderful people, who were cured of diseases and ailments.

Some testimonies

We first met a woman who did Reika-healing. Her shoulder was healed and she was happy, even after I revealed that it was Jesus who healed her. A little later, God pointed out a woman, and when I approached her, I discovered that she had a support around one foot. She looked a little skeptical, but I could help her. It turned out that she could not even rely on the foot. The pain in her right ankle disappeared more and more when I prayed. In the end I told her to remove the support, which she did. The swelling was still there when she happily moved on. We saw she was limping less and less. She told me that she was getting married on Sunday and this was a nice wedding gift.

Meeting with Flo

A gay guy and a young woman came in our way. I had to put my hands on her back where she had pain and she was healed on the bounce. When she realized it was Jesus, she wanted me to pray that she would experience peace. Then she began to sweat all over the body. It happens sometimes when demons leave. Then I spoke words of God right into her life. Apparently it was right on target, because she wanted to talk more with us and left the friend. She wondered about this with homosexuals, because she knows a lot of them. The interesting thing was that we had talked about that topic just before. We told her that God loves all people, but not the sin. Then we exchanged contact information and I look forward to see what God will do more in her life. Now she knows that the next move is hers. God made the move before, when he responded to sin by sending Jesus.


2 Comments

Healing mall med Larry. Healing mall with Larry.

image

Anekdot Boston 29/6

Jag gick tillsammans med Larry för att coacha och assistera honom. Han var  kickstartad och redo för nästa steg, att vara den som tar alla initiativ, botar de sjuka och vittnar om Jesus. Jag skulle bara videofilma och ge råd. Allt gick utmärkt för honom. Jag konstaterade att han är redo att kickstarta någon annan i sin tur. Vi gör lärjungar som gör lärjungar!

2 Timothy 2:2
Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

Momentum

Vi mötte tre unga personer, som alla tre var friska. De verkade inte så intresserade, när vi berättade att det handlar om Jesus. Men, då vi gick en bit bort och hittade en som blev helad i knä och fötter, upptäckte vi att de fascinerat följt händelseförloppet. Då vände jag mig till dem och började predika evangelium d.v.s de goda nyheterna om Jesus Kristus. Sen anslöt ytterligare en kvinna, med vilken jag förde ett berörande samtal och bildligt spelade schack. Vi spelar schack för att peka på att nästa drag är hennes. Hon var förundrad över att Jesus helar och hennes hjärta drogs mot de goda nyheterna och hon förstod att det är hennes tur att flytta en pjäs, men hon ville vänta. Hon utryckte dock sin enorma tacksamhet över att vi möttes på köpcentrat. Även hennes man var glad och hälsade till Larry. Då insåg jag att det var mannen som blivit botad. Larry hade fortsatt att fråga ytterligare ett annat par och fick be för kvinnan som blev botad i axeln och hennes man filmade med Larrys kamera. Larry behövde varken assistans eller råd!

Förföljelse

Larry frågade ytterligare en del människor och vi filmade ca 4 videos. I slutet fick han bota en kille som hade ont i axeln. Då kom en bister vakt och eskorterade oss ut ur köpcentrat. Vi fick inte ens ringa ett sista samtal. Det var en väldigt förödmjukande erfarenhet. När man blir häktad av polisen får man, i alla fall på film, ringa ett sista samtal. Vi hade bestämt träff med Peter, som kickstartade en av sonens vänner, vilken sonen precis döpt i vatten. Men, vi kunde inte nå dem, då vakten övervakade varje steg vi tog och inte lämnade oss ur sikte, förrän han såg oss åka ur garaget. Vilka förbrytare han ertappat!

Se nästa blogginlägg från Boston.

Anecdotes Boston 29th of June

I went along with Larry to coach and assist him. He was kick started and ready for the next step, to be the one taking all the initiatives, cure the sick, and bear witness to Jesus. I would just videotape and advise. Everything was going great for him. I noted that he is ready to kick start some one else in turn. We make disciples who make disciples!

2 Timothy 2: 2
and what you have heard from me in the presence of many witnesses entrust to faithful men who will be able to teach others also.

Momentum

We met three young people, all three were healthy. They did not seem interested when we told that it is all about Jesus. But when we went some distance away and found one that was healed in the knees and feet, we discovered that they most fascinated followed the course of events. Then I turned to them and began to preach the gospel i.e. the good news of Jesus Christ. Then joined another woman, with whom I brought a touching conversation and figuratively played chess. We play chess to indicate that the next move is hers. She was amazed that Jesus heals and her heart was drawn to the good news and she understood that it is her turn to move a piece, but she wanted to wait. She, however, expressed her immense gratitude that we met at the mall. While her husband was happy and greeted to Larry. Then I realized that it was the man who had been cured. Larry had continued to ask further another couple and had to pray for the woman who was healed in the shoulder and her husband filmed with Larry’s camera. Larry needed no assistance or advice!

Persecution

Larry asked further some people and we shot about 4 videos. In the end, he was curing a guy who had a sore shoulder. Then came a grim guard and escorted us out of the mall. We did not even make a final call. It was a very humbling experience. As you get arrested by the police must be, at least in the movie, making a final call. We had an appointment with Peter, who kick-started one of the son’s friends, whom the son just baptized in water. However, we could not reach them, then the guard watched every step we took and not left us out of sight, until he saw us go out of the garage. Which criminals he caught being!

See the next blog post from Boston.