throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


Leave a comment

Poor wells. Usla brunnar.

Stop sinning

If we once tasted that the Lord is good. Why run out and drink from the world’s rough wells? They leak and do pull us downwards and not upwards.

Nowhere in the Bible is it written that we should go our own way, that we will find salvation in the world, but us helping each other.

Our body is the temple of God and we shall not defile it.

When I became a widow, my world fell into pieces, but I held on to God, which is my rock. Yes, everything felt unreal, but the Bible and God stood fast. And sisters and brothers in Christ were there for me. Why seek help or fellowship outside?

Out, let’s go, to win souls for eternity, not to fix ourselves. Yes, the religion makes us bounce back and forth, but the most holy is open to each one of us. We belong to the saints and nobody is as holy as God is holy.

What we need is God. Heaven is open. The way is called Jesus. Through His blood we can come.

A blow to the jaw?

Sister and brother if you are in trouble, life sucks and you have a blow to the jaw. Your thirst or hunger can not be met by the world. You need God. Choose, as I did, to drink from the source of salvation. It gives joy and saturation in depth.

God is a good God who never abandons you. He is holy and does not exist deep into the wine glass, on a thundering dance floor or in mind-changing means.

I appeal to you, do not go on the way of sin, do not listen to the counsel of sinners. Stick to Jesus, the sacrificial lamb of God that died and arose for you and me. If you have already snuck off, regret and repent again.

Yes, I’m talking to you! And my heart bleeds.

Sluta synda

Om vi en gång smakat att Herren är god. Varför löpa ut och dricka ur världens usla brunnar? De läcker och drar oss neråt inte uppåt.

Inte nånstans i Bibeln står det att vi ska gå vår egen väg, att vi ska hitta frälsningen i världen, utan att vi ska hjälpa varandra.

Vår kropp är Guds tempel och vi ska inte besudla den.

När jag blev änka föll min värld i bitar, men jag höll mig till Gud, som är min klippa. Ja, allt kändes overkligt, men Bibeln och Gud höll. Och systrar och bröder i Kristus fanns för mig. Varför söka hjälp eller gemenskap utanför?

Ut ska vi gå, för att vinna människosjälar för evigheten, inte för att fixa oss själva. Ja, religionen gör att vi baxnar och slår bakut, men det allra heligaste är öppet för oss var och en. Vi tillhör de heliga och ingen är så helig som Gud är helig.

Vad vi behöver är Gud. Himlen är öppen. Vägen heter Jesus. Genom Hans blod kan vi komma.

En käftsmäll?

Syster och broder om du är i trubbel, hamnat i knipa eller livet suger och du fått en käftsmäll. Din törst eller hunger kan ändå inte mättas av världen. Du behöver Gud. Välj, som jag gjorde, att dricka ur frälsningens källa. Det ger glädje och mättnad på djupet.

Gud är en god Gud, som aldrig överger dig. Han är helig och finns inte i djupt ner i vinglaset, på ett dunkande dansgolv eller i sinnesförändrande medel.

Jag vädjar till dig, gå inte in på syndens väg, lyssna inte på syndares råd. Håll dig till Jesus, Guds offerlamm som dog och uppstod för dig och mig. Om du redan halkat snett, ångra dig och omvänd dig återigen.

Ja, jag talar till dig! Och mitt hjärta blöder.


Leave a comment

Scum? Avskum?

Click here to read the last poem.

Belhold man

She has eyes
She has ears
Nose and mouth
Blood flowing
Through her veins
A heart pumping
An eternal soul
A human worth
Name her by name

Captured in a system
Yes, but valuable
Do not see the system or culture
See man
Her name is Rosita
His name is Chick
They breathe and live
A system that suffocates
And extinguishes life
But we save one soul at a time

Scum and cockroaches
Are nicknames
But their real name is
Man
Jesus has redeemed them too
Do not be naive
We do not fight flesh and blood
But principalities and powers
In the spiritual world
And our weapons break down
The thought buildings that stand against the truth

The eternal life is available
For every human soul
With blood in their veins
Regardless of culture or system
Romans may be trapped in a clan system
Of corruption with begging, theft and prostitution
But the name of Jesus and the blood cleans and frees

Even they can receive forgiveness and new hearts
Even they can arise into new life
Even they can receive the Holy Ghost
Even they can break out from corrupted systems
And become our sisters and brothers in Christ
It may be impossible in our minds
But everything is possible for God

Who is willing to go?
Do you want to ask Jesus to send you?
My friends preach for Roman people
Give to the beggars
Lead them to faith
Help them along the way
Love them
Pray for them

The output is not obvious
But we are called to save
One human soul at a time
The problem is not our weapons
They pull down strongholds
The problem is the unbelief of our brains
Our eyes look in the natural

In addition, love gives unselfishly
Regardless of results
But when we see fruit
It is celebration in heaven and on earth

In addition, when we win a person of peace
An entire system can crash
God where are the battering rams?
That makes the whole system crack

They think they are here for a reason
Maybe they are here to be bought free
But the currency is love
Not contempt

Klicka här för att läsa föregående poem.

Se människan

Hon har ögon
Hon har öron
Näsa och mun
Blod som flyter
Genom hennes ådror
Ett hjärta som pumpar
En evig själ
Ett människovärde
Nämn henne vid namn

Fångad i ett system
Ja, men värdefull
Se inte systemet eller kulturen
Se människan
Hon heter Rosita
Han heter Chick
De andas och lever
Ett system som kväver
Sopar rent från liv
Men vi räddar, en själ i taget

Avskum och kackerlackor
är öknamn
men deras riktiga namn är
Människa
Jesus har friköpt även dem
Var inte naiv
Vi strider inte mot kött och blod
Men mot furstar och väldigheter
i den andliga världen
Och våra vapen bryter ner
Tankebyggen som står emot sanningen

Det eviga livet är tillgängligt
för varje människosjäl
med blod i sina ådror
oavsett kultur eller system
Romer må vara fångade i ett klansysten
av korruption med tiggeri, stöld och prostitution
men namnet Jesus och blodet renar och befriar

Även de kan få förlåtelse och nya hjärtan
Även de kan uppstå till nytt liv
Även de kan få den Helige Anden
Även de kan bryta sig ur korrumperade system
Och bli våra systrar och bröder i Kristus
Det må vara omöjligt i våra tankar
men allt är möjligt för Gud

Vem är villig att gå?
Vill du be Jesus sända dig?
Mina vänner predikar för romer
ger till tiggarna
leder dem till tro
hjälper dem på vägen
älskar dem
ber för dem

Utgången är inte självklar
Men vi är kallade att rädda
En människosjäl i taget
Problemet är inte våra vapen
De bryter ner fästen
Problemet är våra hjärnors otro
Våra ögon som ser i det naturliga

Dessutom ger kärleken osjälviskt
oavsett resultat
Men när vi ser frukt
är det fest i himmel och på jord

Vinner vi dessutom en fridens person
kan hela system krackelera
Gud var är murbräckorna?
Som får hela system att rämna

De tror de är här för en anledning
Kanske de är här för att bli friköpta
men valutan är kärlek
inte förakt


Leave a comment

Vacation on the blog. Semester på bloggen. Les vacances sur le blog.

Holidays in July

I’m taking vacation from the blog during July. For those who are free and finally have time to read, there is a lot already written.

I encourage you to enjoy poems on the poetry page.

 1. The last poem. Where’s home?

Take note of various teachings and advices:

 1. Stay poor.

 2. Someone has paid.

 3. Mask falls.

 4. The clock is five to midnight.

 5. What Gospel?

 6. Demons flee.

 7. Do not despise healing.

 8. No matter where.

 9. This is the day.

 10. Be careful with your soul.

To acquaint yourself with simple Church:

 1. Devote yourselves. Hold on.

 2. Be church.

 3. Children in house church.

 4. Religious detoxification.

 5. USA 13. Sharing pearls.

 6. USA 5. We practised church.

 7. Build Church.

 8. Where life happens.

 9. Share life.

 10. Multiplication.

The latest posts about my life as in the Acts.

 1. Canada 1. A mustard seed.

 2. Portugal – Lisbon.

 3. Israel 2017

Semester i juli

Jag tar semester från bloggen under juli månad. För dig som är ledig och äntligen har tid att läsa, så finns det mycket redan skrivet.

Jag uppmuntrar dig att njuta av poesi på poesi-sidan.

 1. Senaste poemet. Var är hem?

Ta del av diverse undervisningar och förmaningar:

 1. Förbli fattig.

 2. Någon har betalt.

 3. Masker faller.

 4. Klockan är fem i tolv.

 5. Vilket evangelium?

 6. Demoner finns.

 7. Förakta inte helande.

 8. Oavsett var.

 9. Detta är dagen.

 10. Var försiktig med din själ.

Att förkovra dig avseende enkla församlingar:

 1. Devote yourselves. Håll fast. Vous

 2. Vara kyrka.

 3.  Barn i husförsamling.

 4. Religiös avgiftning.

 5. USA 13. Dela pärlor.

 6. USA 5. Vi hade kyrka.

 7. Bygga församling.

 8. Där livet händer.

 9. Dela livet.

 10. Multiplikation

De senaste inläggen om mitt liv som i Apostlagärningarna.

 1. Canada 1. Ett senapsfrö.

 2. Portugal – Lissabon.

 3. Israel 2017

Jours fériés en juillet

Je fais des vacances du blog en juillet. Pour ceux qui sont libres et enfin avoir le temps de lire, il y a déjà beaucoup d’écriture.

Je vous encourage à profiter des poèmes sur la page poésie.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Prenez note des différents enseignements et admonestations:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Pour vous améliorer en ce qui concerne les églises  simples:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Les derniers messages de ma vie dans les Actes.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.


1 Comment

Bulgaria 2017, part 1. Bulgarien 2017, del 1.

Our first stop in Eastern Europe

Neither Peter nor I have put our feet on Eastern European soil. It became a historic moment. Judging by my surprise, when our hosts tell them that they like Russians. I could imagine that after about 40 years under communism they would not appreciate them. But, no Russians are nice and speak like languages ​​like them.

It turned out that several had the same background as me in the faith movement, with Ulf Ekman in the lead. They recognized themselves as believers to cure the sick and lead people to faith. But, since about 20 years have passed and not much has happened. So now they are sensing hope again.

Jesus does not care if it is East or West Europe. He did wonders and let us equip His church in evangelism, laid foundation for planting churches and see people come into freedom. Many deliverances and baptisms in water and Spirit took place. Making disciples, who make disciples.

Diary – through my eyes

Monday, arrival Dobrich

Our hosts took us on a tour in the beautiful city park. Peter was more wild than tame and asked many if they had any pain somewhere? Some he healed in Jesus’ name, for example a Roman man who rolled the hash cigarette. Perhaps he is a person of peace? He was healed and wanted to keep in touch.

Tuesday, D1 core team

Today’s practical exercise, to cure the sick on the town managed for all teams, but my team won. Everyone got to cure two and more had to cure several. The other two teams, with Peter and Klaudio as team leaders, had more resistance. I was amazed that all eight of my team could stand around a person and look without the person in question being scared or intimidated.

I started curing the first and then we were on. Two men had been asked by another team and had no pain. However, one of them came running when an overweight man was healed. He was finally cured, but initially exclaimed, “I knew that nothing would happen”. Then an older woman shouting “this is not possible” and became so grateful (click here to see her in the movie).
Several wanted to stay in touch without us asking. We did not film two young girls, but they had these expressions “wow how is it possible”? Think it was a neck and a shoulder. I filmed many and have finally understood how to do it. You say, “This is our website and we are making a documentary. Can we film?”

Wednesday, D2 core team

Today’s practical exercise was about team members themselves asking and curing the sick. We changed teams so Klaudes team became mine. I was impatient, they were not so effective. Klaude had in His team of today taken authority and told them who to talk to and when. But I wanted them to do it themselves.

My team

Two men in my team deviate before we sent out, one more plus the girl who usually goes out and her friend. None of them had heard the teaching from day 1. I got to work hard and sadly lost my patience. One in the team was all right except that she said to the pain to go to hell. I coached her and she listened willingly. The young girl who usually goes out was instructive and helped me correct her friend and another. Our host had a slow start, but at the end he also coached another pastor.

Thursday, D3 core team

We changed the schedule at the last moment to go out in the afternoon and end with baptism. After Peter showed chess for salvation, he went with Klaudio to pick up Set and I held the positions with coaching. Then lunch break and still teaching about doing disciples and how to go from “out to in”.

In conclusion, I split up into four teams instead of three and then they had to practice a little. Set joined as team leader. We went out between 15 and 17. Then we eventually found the beach where the baptism would take place by the young guys in the core team.

I went with parts of Peter’s team and the idea was that one of the young guys would interpret, but he was on his own path most all the time. He led a man with a dog closer to faith and cured him. The one of his friends who should be baptized was passionate about Jesus. I saw a girl whom he then healed and shared chess for salvation with. She cried and repented, but baptized she did not want to be and did not exchange contact information.
Everyone cured someone and shared chess for salvation, even me when I was waiting for everyone at the end. The young girl repented and began to believe after she was cured and a friend in her elbow. But when we came to baptism and exchange contact information, she became scared and suspicious. I encouraged her to at least download a Bible in the phone and talk to Jesus daily.

Friday, day off

What a gem (!) Our hosts gave us. They had planned a day at the ocean and a peninsula to tour. Together with them, we loved out Christ in everyday life. When we bought organic fruit, Margarita healed a woman. When we came to the peninsula, I cured a woman. Then we came to the peninsula’s restaurant, which became Peter’s parsonage. He had the whole staffing ear.
Peter cured a man through radical leg extension and hand laying on his back and a younger woman in the foot. Both responded very strongly. I had a distress in my heart for the woman and thought logically, but we should go on and eat. But the need did not disappear and so I asked her if she had a few minutes, which she had.
I led her in chess for salvation and she repented and began to believe in the Jesus who healed her. She wanted to be baptized, but could not because she works all the time and then she has a child. We exchanged Facebook info and I asked if she had a Bible and instructed her to read John Gospel and ask the Holy Spirit to reveal the Bible to her.

Then we had a lovely walk by the beach, when Peter and I bathed in the Black Sea, followed by dinner at a restaurant, where a waitress experienced the presence of God even before Margarita prayed for her and her pain left.
Click here to read part 2.

Vår första anhalt Östeuropa

Varken Peter eller jag har tidigare ställt våra fötter på östeuropeisk mark. Det blev ett historiskt tillfälle. Döm om min förvåning, när våra värdar berättar att de gillar ryssar. Jag kunde tänka mig att de efter ca 40 år under kommunismen, inte skulle uppskatta dem. Men, nej ryssar är trevliga och pratar liknande språk som dem.

Det visade sig att flera hade samma bakgrund som mig i trosrörelsen, med Ulf Ekman i spetsen. De kände igen sig i, att som troende, bota sjuka och leda människor till tro. Men, sen har ca 20 år passerat och inte mycket har hänt. Så nu vittrar de morgonluft.

Jesus bryr sig inte om det är öst- eller väst-europa. Han gjorde under och lät oss utrusta sin församling i evangelisation, lade grunden att plantera kyrka och se människor komma ut i frihet. Många befrielser och dop i vatten och Ande blev det. Lärjungar, som i sin tur gör lärjungar.

Dagbok – genom mina ögon

Måndag, ankomst Dobrich

Våra värdar tog oss på en tur i den vackra stadsparken. Peter var mer vild än tam och frågade många, om de hade ont nånstans? Några fick han bota i Jesus namn, till exempel en romsk man, som rullade haschcigarett. Kanske är han en fridens person? Han blev helad och ville ha fortsatt kontakt.

Tisdag, D1 kärnteam

Dagens praktiska övning, att bota sjuka på stan lyckades för alla team, men mitt team vann. Alla fick bota två och flera fick bota flera. De andra två teamen, med Peter respektive Klaudio som teamledare, hade mer motstånd. Jag var förundrad över att alla åtta i mitt team, kunde stå runt en person och titta, utan att personen i fråga blev rädd eller förnärmad.

Jag inledde med att bota den första och sen var vi igång. Två män hade fått frågan av ett annat team och hade ingen smärta. En av dem kom dock springande, när en överviktig man blev helad. Han blev slutligen botad, men utbrast initialt “det visste jag väl att inget skulle hända”. Sen en äldre kvinna som ropade “detta är inte möjligt” och blev hur tacksam som helst (klicka här för att se henne i filmen).

Flera ville ha kontakt igen, utan att vi frågade. Två unga tjejer fick vi inte filma, men de hade dessa uttryck “wow hur är det möjligt”? Tror det var en nacke och en axel. Jag filmade många och har slutligen förstått hur man gör. Man säger “detta är vår hemsida och vi gör en dokumentär. Får vi filma”?

Onsdag, D2 kärnteam

Dagens praktiska övning handlade om att teamdeltagarna själva skulle fråga och bota de sjuka. Vi bytte team, så Klaudes team blev mitt. Jag var otålig, de var så initiativlösa. Klaude hade tagit auktoritet och sade till dem, vilka de skulle prata med och när. Men jag ville att de själva skulle göra det.

Mitt team

Två män i mitt team avvek före utgång, en tillkom plus tjejen som brukar gå ut och hennes vän. Ingen av dem hade hört undervisningen från dag 1. Jag fick jobba stenhårt och tappade tyvärr tålamodet. En i teamet hade alla rätt förutom att hon sade till smärtan att gå till helvetet. Jag coachade henne och hon lyssnade villigt. Den unga tjejen, som brukar gå ut, var läraktig och hjälpte mig korrigera hennes vännina och en annan. Vår värd hade en startsträcka, men i slutet coachade han även en annan pastor.

Torsdag, D3 kärnteam

Vi ändrade schemat i sista stund till att gå ut på eftermiddagen och avsluta med dop. Efter Peter demonsterat schack till frälsning, åkte han med Klaudio för att hämta Set och jag höll ställningarna med coachning. Sedan lunchpaus och fortsatt undervisning om att göra lärjungar och hur gå från ut till in.

Avslutningsvis delade jag upp i fyra team istället för tre och sedan fick de öva lite till. Set anslöt som teamledare. Vi gick ut mellan 15 och 17. Sen hittade vi slutligen stranden var dopet skulle äga rum av de unga grabbarna i kärnteamet.

Jag gick med delar av Peters team och tanken var att en av de unga killarna skulle tolka, men han var på sina egna vägar mest hela tiden. Han fick leda en man med hund närmare tron och bota honom. Den av hans vänner, som skulle döpas, var passionerad för Jesus. Jag såg en tjej, som han sedan botade och delade schack till frälsning med. Hon grät och vände om, men döpt ville hon inte bli och inte byta kontaktuppgifter.

Alla fick bota någon och dela schack till frälsning, även jag när jag väntade på alla i slutet. Den unga tjejen omvände sig och började tro, efter hon blev helad i knät och en vän i armbågen. Men när vi kom till dop och byta kontaktuppgifter, blev hon rädd och misstänksam. Jag uppmuntrade henne att åtminstone ladda ner en Bibel i telefonen och prata med Jesus dagligen.

Fredag, ledig dag 

Vilken pärla (!) våra värdar gav oss. De hade planerat en dag vid havet och en halvö att turista. Vi passade på att tillsammans med dem, leva ut Kristus i vardagen. När vi köpte ekologisk frukt, fick Margarita bota en kvinna. När vi kom till halvön, botade jag en kvinna. Sedan kom vi till halvöns restaurang, som blev Peters predikostol. Han hade hela personalstyrkans öra.

Peter botade en man genom radikal benförlängning och handpåläggning på ryggen och en yngre kvinna i foten. Båda reagerade väldigt starkt. Jag fick en nöd i mitt hjärta för kvinnan och tänkte logiskt, men vi ska gå vidare och äta. Men nöden försvann inte och därför frågade jag henne om hon hade några minuter, vilket hon hade.

Jag ledde henne i schack till frälsning och hon vände om och började tro på den Jesus som helat henne. Hon ville döpas, men kunde inte för hon jobbar hela tiden och sen har hon ett barn. Vi bytte Facebook och jag frågade om hon har en Bibel och instruerade henne att läsa Johannesevangelium och be den Helige Ande att uppenbara Bibeln för henne.

Sedan hade vi en härlig tur vid stranden, när Peter och jag badade i Svarta havet, följt av middag på restaurant, där en servitris upplevde värme bara hon pratade med oss. Sedan blev hon av med smärta, när Margarita bad.

Klicka här för att läsa del 2.

 


1 Comment

Canada_7. Peter found Saul. Peter hittade Saul. Peter Saul trouvé.

In English, på svenska, en français.

Click here to read the previous post in the Canada series.
Click here to read the first post in the Canada series.

The Day of Salvation

Woke up 4.40 with a message of gospel and a prompting from the Spirit to pray. The evening had ended with a longing to pray, which I also did. I do not usually pray in the evening. In the morning I felt something was going to happen.

Peter had met Saul a few days earlier, heading into the senior residence, where we would have our open seminar in Montreal (see blog post). Saul had left God a few years earlier, and just in the morning he kept cutting his throat, but regretted at the last moment and gave God a chance to intervene. A minute later Peter met him.

This was the day of salvation for Saul. We went to Montreal and he came to faith by chess for salvation. We then left and baptised him in the parents pool. After a love meal with Breaking of bread, Peter kick started him to cure sick in the name of Jesus.

Even Micheline’s mother was baptized in the evening. She repented and began to believe in Jesus through chess for salvation. Some time earlier, Micheline had asked her and her response was then that she could not believe. But today, it was the day of salvation and tears ran down her cheeks when she converted from her own way to God.

In the evening, a guy asked me if I often hear God when I pray and read the Bible. My relationship with God has always been close, so I advised him and prayed for him. He barely knew what revelation is and never experienced God. Peter also advised him and encouraged him.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i Kanada-serien.
Klicka här för att läsa första inlägget i Kanada-serien.

Frälsningens dag

Vaknade 4.40 med ett budskap om evangelium och en maning från Anden till bönegemenskap. Gårdagen hade slutat med en längtan att be, vilket jag även hade gjort. Jag brukar inte be på kvällen. På morgonen kände jag på mig, att något var på gång.

Peter hade mött Saul några dagar före, på väg in i seniorboendet, där vi skulle ha vårt öppna seminarium i Montreal (se blogginlägg). Saul hade lämnat Gud några år tidigare och precis på morgonen höll han på att skära halsen av sig, men ångrade sig i sista stund och gav Gud en chans att gripa in. Minuten senare möter Peter honom.

Detta var frälsningens dag för Saul. Vi åkte in till Montreal och han kom till tro genom schack till frälsning. Vi åkte sedan iväg och döpte honom i föräldrarnas pool. Efter en kärleksmåltid med brödsbrytelse, kickstartade Peter honom att bota sjuka i Jesu namn.

Även Michelines mamma blev döpt på kvällen. Hon vände om och började tro på Jesus genom schack till frälsning. En tid tidigare hade Micheline frågat henne och hennes svar var då, att hon inte kunde tro. Men idag var det frälsningens dag och tårarna trillade ner för kinderna, när hon omvände sig från sin egen väg till Gud.

På kvällen frågade en kille mig om jag ofta hör Gud när jag ber och läser Bibeln. Min relation med Gud har alltid varit nära, så jag gav honom råd och bad för honom. Han visste knappt vad uppenbarelse är och upplevde aldrig Gud. Även Peter gav honom råd och uppmuntrade honom.

Cliquez ici pour lire l’article précédent dans la série du Canada.
Cliquez ici pour lire la première publication dans la série du Canada

Le jour du Salut

Réveillée à 4h40 avec un message d’évangile et une incitation de l’Esprit à prier. La soirée s’était terminée avec un désir de prier, ce que j’ai fait aussi. Je ne prie généralement pas le soir. Le matin, j’ai ressenti que quelque chose allait se produire.

Peter avait rencontré Saul quelques jours auparavant, se dirigeant vers la résidence des aînés, où nous allions avoir notre séminaire ouvert à Montréal (voir la publication du blogue). Saul avait abandonné Dieu quelques années plus tôt, et juste le matin il allait se trancher la gorge, mais au dernier moment il regretta et donna à Dieu une occasion d’intervenir. Une minute plus tard, Peter le rencontra.

C’était le jour du salut pour Saul. Nous sommes retournés le voir à Montréal et il est venu à la foi par le jeu d’échec du salut. Plus tard dans la journée, nous l’avons baptisé dans la piscine de ses parents. Après un repas agape avec la fraction du pain, Peter l’a ‘’kickstarté’’ pour guérir les malades au nom de Jésus.

La même journée la mère de Micheline a été baptisée dans la soirée. Elle s’est repentie et commença à croire en Jésus à travers le jeu d’échecs du salut. Quelque temps auparavant, Micheline lui avait demandée et sa réponse était, alors, qu’elle ne pouvait pas croire. Mais aujourd’hui, c’était le jour du salut et des larmes ont coulé sur ses joues quand elle s’est convertie de son propre chemin à Dieu.
Dans la soirée, un gars m’a demandée si j’entends souvent la voix de Dieu quand je prie et que je lis la Bible. Ma relation avec Dieu a toujours été proche, alors je l’ai conseillé et j’ai prié pour lui. Il savait à peine ce que c’est une révélation et n’a jamais connu Dieu. Peter l’a également conseillé et l’a encouragé.


2 Comments

Canada_6. Odette participates. Odette deltar. Odette fréquente.

In English, på svenska, en français.

Click here to read the previous post in the Canada series.
Click here to read the next post in the Canada series.

Odette from Canada received 2 keys from the seminar the first is not to gather but send and the other is not to create a new box, but let the Spirit lead. 

Odette a coworker of Doug Collins, who evangelises and share Christ with him and his wife, and was part of the team in Iowa to take part of how we equip the saints in kick starting, now came to learn about next step which is the house church seminar IN/UP/OUT in Quebec. But since we had started with the 3 day core team training topped by the 1 day open seminar which in all cover the OUT/perspective we intended only to include the IN/UP perspecives. This wasn’t what Odette which is very focused on the lost souls could anticipate or accept. So apart from attending the house church seminar she also influenced us to go out two days during her stay with us (see blog post).

Peter and I always tries to share life and not only model it. We were part of the traditional box church before and don’t want to move to another. But we do teach simple models although they are to be used with caution and be adapted into every specific situation. Before leaving I asked her what she takes with her to Doug and his wife. She really saw that we are not trying to gather but have the principle to send. Our heart isn’t to be many in the same place but to multiply. And not ever pick a new box with an exact formula, but let the Spirit lead. I was happy that we managed to share life not only imply models in a new church box. We want to come “out of the box” into the life in the Spirit and lead as many as possible out into freedom.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i Kanada-serien.
Klicka här för att läsa nästa inlägg i Kanada-serien.

Odette från Kanada fick 2 nycklar utifrån seminariet den första är att inte  samla men att sända och den andra är att inte skapa en ny box, men låta Anden leda.

Odette en medarbetare till Doug Collins, som evangeliserar och delar Kristus med honom och hans fru och var en del av teamet i Iowa, för att ta del av hur vi utrustar de heliga vid kickstart, började nu ta del av nästa steg som är husförsamlingseminarium IN/UP/UT i Quebec. Men sedan vi hade börjat med den 3 dagars kärnteamutbildningen som toppades av det 1 dags öppna seminariet, som totalt sett täcker UT/perspektivet, var det endast meningen att vi skulle inkludera IN/ UP-perspektiv. Detta var inte vad Odette som är mycket fokuserad på de förlorade kunde förutse eller acceptera. Så förutom att hon deltog på husförsamlingsseminariet påverkade hon oss att gå ut två dagar, under hennes vistelse hos oss (se blogginlägg).

Peter och jag försöker alltid att dela livet och inte bara modellera det. Vi var en del av den traditionella kyrkostrukturen förut och vill inte flytta in en annan. Men vi lär ut enkla modeller, även om de ska användas med försiktighet och anpassas till varje särskild situation. Innan hon åkte frågade jag henne vad hon tar med sig till Doug och hans fru. Hon såg att vi inte försöker samla, men har principen att sända. Vårt hjärta är inte att vara många på samma ställe, men att multiplicera. Och inte någonsin välja en ny box med en exakt formula, men låta Anden leda. Jag var glad att vi lyckades dela livet inte bara modeller i en ny kyrkostruktur. Vi vill komma “ut ur boxen” in i Andens överflödande liv och ta med oss så många som möjligt på den resan ut i frihet.

Cliquez ici pour lire l’article précédent dans la série du Canada.
Cliquez ici pour lire la prochaine publication dans la série du Canada.

Odette du Canada a reçu 2 clés au séminaire, la première est de ne pas rassembler mais d’envoyer et l’autre ce n’est pas de créer une autre boîte, mais de laisser l’Esprit conduire.

Odette, une collègue de Doug Collins, qui partage Christ et évangélise avec sa femme et lui. Elle faisait partie de l’équipe dans l’Iowa pour aider à la façon dont nous équipons les saints en les ‘’kickstartant’’. Odette est venue au Québec pour connaître la prochaine étape qui est le séminaire de l’église de maison En DEDANS / EN HAUT / EN DEHORS. Mais puisque nous avions commencé avec les 3 jours de formation d’une équipe noyau, débutant par le premier jour de l’ouverture du séminaire, qui dans l’ensemble couvrait la perspective /EN DEHORS, nous avons eu seulement l’intention d’inclure les perspectives EN DEDANS/ EN HAUT. Ce n’est pas ce qu’Odette, qui est très concentrée sur les âmes perdues, pouvait anticiper ou accepter. Donc, en plus d’assister au séminaire de l’église maison, elle nous a aussi influencés à sortir deux jours pendant son séjour avec nous (voir la publication du blogue).

Peter et moi essayons toujours de partager la vie et non seulement de la modeler. Avant, nous faisions partie de l’église traditionnelle en boîte et nous ne voulons pas aller dans une autre boîte. Bien que nous enseignions des modèles simples, ils doivent être utilisés avec prudence et être adaptés dans chaque situation spécifique. Avant son départ, je lui ai demandée qu’est-ce qu’elle partagera à Doug et sa femme. Elle a vraiment vu que nous n’essayons pas de rassembler mais d’envoyer. Notre cœur n’est pas d’être beaucoup de monde au même endroit, mais de se multiplier. Et ne choisissez jamais une nouvelle boîte avec une formule précise, mais laissez l’Esprit conduire. J’étais heureuse que nous ayons réussi à partager la vie pas seulement suggérer des modèles dans une nouvelle église en boîte. Nous voulons venir ‘’hors de la boîte’’ dans la vie de l’Esprit et conduire autant que possible dans la liberté.


2 Comments

Canada_3. Seminar Montreal 20 May. Seminarium Montreal 20 maj. Seminar en Montreal 20 Mai.

In English, på svenska, en français.

Click here to read the previous post in the Canada series.
Click here to read the next post in the Canada series.

We had a one day seminar to let our core team take next step to become trainers and kickstart people. Two succeeded fully, one 50 per cent and one didn’t find people to pray for. But no one got découraged and everyone will yet persevere.

Peter was the preacher but I gave some illustrations and instructions. It was from our overflow that we shared and we have so much more to give.

Before the start I met two ladies in the reception of the elderly home. I healed the oldest, after I convinced her that people get healed when I touch them. She had pain in the shoulder and the back. They sat later in a corner at McDonald’s and waved at me wherefore I went and gave them a card.

Jim at the senior residence, brother with the husband of a sister who attended core team training in California, was kickstarted by Peter and marveled.

My team

I got 3 people in my team, originally from Romani, a married couple and a friend. Instead of food they offered me cucumber and carrots, but an hour before returning I found them at McDonald’s.

It started with some resistance but finally we could pray for a few people, but the first two weren’t healed. I therefore coached them how to pray. Then the two women got kickstarted and I sent them out together to continue and I went with the husband.

After a lot of resistance again, we met a guy that he healed in the shoulders. I felt the Holy Spirit leading me to give him the gospel. It started with that I told him God is knocking on the door of his heart and he replied “How did you know”? Later he didn’t show up for the baptism, but said he was interested to do it tomorrow, because he had misunderstood the time.

We found the women at McDonald’s and they had both prayed for several people so I continued with the husband and finally he could heal one guy more in the shoulders and the knees.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i Kanada-serien.
Klicka här för att läsa nästa inlägg i Kanada-serien.

Vi hade ett endags seminarium för att låta vårt kärnteam ta nästa steg att bli tränare att kickstarta människor. Två lyckades helt, en 50 procent och en hittade ingen att be för. Men ingen tappade modet och alla kommer att fortsätta.

Peter var predikanten men jag gav några illustrationer och instruktioner. Det var från vårt överflöd som vi delade och vi har så mycket mer att ge.

Innan seminariet började träffade jag två kvinnor i receptionen på seniorboendet. Jag botade den äldsta, efter att jag övertygat henne om att folk blir friska när jag tar på dem. Hon hade smärta i axeln och ryggen. De satt senare i ett hörn på McDonalds och vinkade åt mig varför jag gick och gav dem ett visitkort.

Jim på seniorboendet, bror till frun till en syster som deltog i kärnteamträningen i Kalifornien, blev kickstartad av Peter och förundrad.

Mitt team

Jag fick 3 personer i mitt team, ursprungligen från Rumänien, ett gift par och en vän. I stället för mat erbjöd de mig gurka och morötter, men en timme innan vi återvände hittade jag halva teamet på McDonalds.

Det började med lite motstånd, men till slut kunde vi be för några personer, men de två första blev inte botade. Jag förklarade därför bättre för dem hur man ber. Sedan blev de två kvinnorna kickstartade och jag skickade ut dem för att fortsätta och jag gick själv med mannen.

Efter mycket motstånd igen, mötte vi en kille som han helade i axlarna. Jag kände att den Helige Ande ledde mig att dela evangeliet med honom. Det började med att jag sade att Gud knackar på hans hjärtas dörr och han svarade “Hur visste du det”? Senare dök han inte upp för dopet, men menade att han var intresserad at göra det imorgon istället.

Vi hittade kvinnorna på McDonalds och de hade båda bett för flera personer, så efter lite sen lunch, fortsatte jag gå med mannen och han fick till slut hela en kille till i axlar och knän.

Cliquez ici pour lire l’article précédent dans la série du Canada.
Cliquez ici pour lire l’article prochaine dans la série du Canada

Nous avons eu un séminaire d’une journée pour que notre équipe de noyau prenne la prochaine étape pour devenir des formateurs et de‘’kickstarter’’ les gens. Deux ont réussi complètement, un 50 pour cent et l’autre n’a pas trouvé de personne pour laquelle prier. Mais aucun ne s’est découragé et tout le monde va persévérer.

Peter était le prédicateur mais j’ai donné quelques illustrations et instructions. C’était de notre abondance que nous avons partagé et nous avons tellement plus à donner.

Avant que cela commence, j’ai rencontré deux dames à la réception de la résidence des aînés. J’ai guéri la plus vieille, ensuite je l’ai convaincue que les gens étaient guéris quand je les touchais. Elle avait une douleur à l’épaule et au dos. Plus tard, je les ai revues assises dans un McDonald’s; et elles m’ont fait signe; c’est pourquoi j’y suis allé; et je leur ai remis une carte.

Jim, à la résidence des aînés, a un frère et avec le mari de sa sœur ont assisté à la formation d’équipe noyau en Californie, a été ‘’kickstraté’’ par Peter et il a été émerveillé.

Mon équipe

J’ai eu 3 personnes dans mon équipe, originaires de Roumanie, un couple marié et une amie. Au lieu de manger, ils m’ont offert du concombre et des carottes, mais une heure avant le retour, je les ai trouvés chez McDonald’s.

Tout commença, avec une certaine résistance, et finalement nous avons pu prier pour quelques personnes, mais les deux premières ne furent pas guéries. Je les ai donc entraînés comment ils devaient prier.

Alors, les deux femmes étaient ‘’Kickstartées’’ et je les ai envoyées ensemble pour continuer et je suis partie avec le mari.

Après beaucoup de résistance encore, nous avons rencontré un gars qui fut guéri aux épaules. J’ai ressenti le Saint-Esprit me conduire à lui partager l’évangile. Cela débuta lorsque je lui ai dit :’’ Dieu frappe à la porte de ton cœur’’ il a répliqué : ‘’Comment sais-tu cela? Plus tard, il ne s’est pas présenté pour le baptême, mais il a dit être intéressé à le faire le lendemain, parce qu’il avait mal compris l’heure.

Nous avons trouvé les femmes chez McDonald’s et elles ont toutes les deux prié pour plusieurs personnes, alors j’ai continué avec le mari et enfin il a pu guérir un gars de plus aux épaules et aux genoux.