throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

I do not lead. Jag leder inte.

Talking walk

Romans 8:14
For all who are led by the Spirit of God are sons of God.

On the go in the woods

Peter and I were out in the woods. Usually it is he who goes before and me after. This sometimes annoys him. He thinks we look certain couple, where the man walks before and the woman subjected follows long after.

Irritated, he suddenly insisted that I should take the lead. What then happened was a telling picture of how it should look when we follow Jesus.

Namely, I continued walking and he went with me, but on every road trip I stopped for guidance. Should I continue, fold or wait? I listened with big ears and patient mindedness.

The question is why I did not just go anywhere. And why did I go so safely on the road when no road crossing appeared?

The answer was that Peter as a leader had told me to take the lead. So, as long as he did not say anything else, just keep going. If, on the other hand, I came across a cross road, I could not make my own decision because he was leading.

Follow the Lamb

This became such a nice picture of being a disciple of Jesus and following the Lamb, where the Lamb goes. I do not own my life, He bought me and I have died to my selfish nature and now I do not live, but He lives in me. I am Hid and He is mine.

Are you your own? Or do you belong to Him? In that case, stop fight and incline your heart. Sacrifice the self-life daily. The ego is our foul enemy. It drives us to live a life with ourselves at the center. Realize that it is not the sun that circles around the earth, but the earth around the sun (see poem).

There is a price to pay and it is not to decide for yourself, but to follow Him who decides. He said to go, but at the crossroads it’s time to listen. In what direction does he lead us to take the next step or if it is time to stop or turn around.

 

Talande promenad

Romans 8:14
Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.

På gång i skogen

Peter och jag var ute och gick i skogen. Som oftast är det han som går före och jag efter. Detta retar ibland upp honom. Han tycker vi ser ut som vissa par, där mannen går före och kvinnan undergivet följer långt efter.

Uppretat, insisterade han plötsligt på att jag skulle ta täten. Vad som då inträffade, blev en talande bild på, hur det borde se ut, när vi följer Jesus.

Nämligen travade jag på och han gick med mig, men vid varje vägskäl stannade jag upp för att få vägledning. Skulle jag fortsätta, vika av eller vänta? Jag lyssnade in med stora öron och tålmodigt sinnelag.

Frågan är varför jag inte bara gick på åt vilket håll som helst? Och varför jag gick så tryggt på vägen, när inget vägskäl dök upp?

Svaret var att Peter som ledare, hade sagt till mig att ta täten. Så, så länge han inte sade något annat, var det bara att fortsätta att gå. Kom däremot ett vägskäl kunde jag ju inte ta ett eget beslut, eftersom han leder.

Följ Lammet

Detta blev en så fin bild på, att vara en Jesu lärjunge och följa Lammet, dit Lammet går. Jag äger inte mitt liv, Han har köpt mig och jag har dött till min själviska natur och nu lever inte jag, men Han i mig. Jag är Hans och Han är min.

Är du din egen? Eller tillhör du Honom? I så fall sluta konstra och böj ditt hjärta. Offra egenlivet dagligen. Egot är nämligen vår lömskaste fiende. Det driver oss att leva ett liv med oss i centrum. Inse dock att det är inte solen som kretsar kring jorden, utan jorden kring solen (se poem).

Det finns ett pris att betala och det är att inte bestämma själv, men följa Honom som bestämmer. Han har sagt gå, men vid vägskälen är det dags att lyssna in. I vilken riktning han leder oss till att ta nästa steg eller om det är dags att stanna upp eller vända om.

 

Advertisements


2 Comments

Children in house church, part 1. Barn i husförsamling, del 1.

Clic here to read part 2.
Klicka här för att läsa del 2.

But how are you doing with the kids?

Written by Helena Cashin, Simple Church Uppsala.

There is a lot to say about children and house congregation, but in this article I will limit myself to saying something about why it is important that we meet together, regardless of age, and how it can work well.

Sometimes when we meet as a congregation, we are reminded that we meet in Jesus’ presence, like a spiritual family, on a mission. It’s both a vision of what we want to be, a reminder of why we meet and some of the motivation why we do not want to divide ourselves by age (not always at all, read on, I’ll develop this). We are a family and the family consists of people of different ages.

For this to work, we need adults to think about how we look at the children, their relationship with Jesus and their faith. If we believe that the same Holy Ghost is living in us adults live in the children, and that they love and follow the same Jesus as us, so does our faith equal the faith of the children. We can all, regardless of age, teach each other what it means to be a disciple. Most of us adults have more theoretical knowledge than the children and we have a responsibility to set limits and draw limits.

As a parent, my prayer and what I long for our children to get to know, love, and follow Jesus. Me and my husband pray and long for our children to experience what it means to live with Jesus. And to learn this, they must see what it means. Someone has to show them that life. When our children see us pray, read the Bible, praise and love each other as disciples, they will see and experience life as a disciple. We are disciples who train disciples and our children are some of the disciples we train to become a disciple trainer.

Men hur gör ni med barnen?

Skrivet av Helena Cashin, Simple Church Uppsala 

Det finns mycket att säga om barn och husförsamling men i denna artikel ska jag begränsa mig till att säga något om varför det är viktigt att vi möts tillsammans, oavsett ålder, samt hur det kan fungera praktiskt.

Ibland när vi möts som församling brukar vi påminna oss om att vi möts i Jesu närvaro, som en andlig familj, på ett uppdrag. Det är både en vision om vad vi vill vara, en påminnelse om varför vi träffas och en del av motivationen till varför vi inte vill dela upp oss utifrån ålder (inte hela tiden i alla fall, läs vidare så utvecklar jag detta). Vi är en familj och familjen består av människor i olika åldrar.

För att detta ska fungera behöver vi vuxna fundera över hur vi ser på barnen, deras relation till Jesus och deras tro. Om vi tror att samme Helige Ande som bor i oss vuxna bor i barnen och att de älskar och följer samme Jesus som oss så gör det vår tro likvärdig barnens tro. Vi kan alla, oavsett ålder, lära varandra i vad det innebär att vara lärjunge. De flesta av oss vuxna har mer teoretisk kunskap än barnen och vi har ett ansvar för att sätta ramar och dra gränser.

Som förälder är min bön och det jag längtar efter att våra barn ska lära känna, älska och följa Jesus. Jag och min man ber och längtar efter att våra barn ska få uppleva vad det innebär att leva med Jesus. Och för att lära sig detta måste de få se vad det innebär. Någon måste visa dem det livet. När våra barn ser oss be, läsa Bibeln, lovsjunga och älska varandra som lärjungar så får de se och uppleva livet som lärjunge. Vi är lärjungar som tränar lärjungar och våra barn är några av de lärjungar som vi tränar till att bli lärjungatränare.


1 Comment

Stay poor. Förbli fattig.

Poverty is a curse

If you are poor in spirit, stay poor. But, if you are poor financially, what are you to do then? Jesus said that the poor you have always amongst us. Does it automatically signify that you should stay poor?

Paul writes to the Corinthians (2 Corinthians chapter 8) that this time you can share your abundance and another time they can give off their abundance so that everyone is equal. It does not look like the idea is that we will remain poor and reliant on others. Paul, on the other hand, writes that it is more blessed to give than to take (Acts 20:35) and to work with our hands so that the society have nothing to say about us. In the Book of Actes (Chapter 2), they sold everything they owned and distributed to those who needed. The idea was to eliminate poverty, not to stabilize it.

So believe in God if you are poor and do as the churches of Macedonia, whom Paul refers to (2 Cor. 8), as under deep poverty, chose to give to the poor in Jerusalem. Get out of your scarcity! We have everything in Christ and can count on His help (see Hebrews 13: 5-6). Being dependent on God does not in itself mean to remain poor and let others take care of us. What is the testimony of living by alms and contributions from the state? Our God became poor for us to become rich and give us grain to sow. He wants us to work and have a quiet life.

If you are poor, make sure you through the grace of God take you out of the curse. Let nothing come in between you and the mission to win people for eternity. Do not let your poverty be a stumbling block for someone’s salvation. “But it’s not that easy and I live in a poor country?” See who Jesus is and who you are in Him. Stretch yourself and stand in the position He gave you, as God’s son or daughter. We are princes and princesses at God’s court. The streets in heaven are after all made of gold.

Fattigdom är en förbannelse

Om du är fattig i anden, så förbli fattig. Men, om du är fattig materiellt, hur gör du då? Jesus sade att de fattiga har ni alltid ibland er. Innebär det med automatik att du ska förbli fattig?

Paulus skriver till korintierna (2 Korintiebrevet kapitel 8) att denna gång kan ni ge av ert överflöd och en annan gång kan de ge av sitt överflöd, så att alla har lika.  Det ser inte ut som tanken är att vi ska förbli fattiga och beroende av andra. Paulus skriver tvärtom att det är saligare att ge än att ta (Apostlagärningarna 20:35) och att vi ska arbeta med våra händer, så att de utomstående inte ska ha något att säga om oss. I Apostlagärningarna (kap 2) sålde de allt de ägde och delade ut till de som behövde. Tanken var nog att eliminera fattigdom, inte att stabilisera den.

Så tro på Gud om du är fattig och gör som församlingarna i Makedonien, vilka Paulus hänvisar till (2 kor 8) som mitt under djup fattigdom, valde att vara med och ge till de fattiga i Jerusalem. Ge dig ur din brist! Vi har allting i Kristus och kan räkna med Hans hjälp (se Hebreerbrevet 13:5-6). Att vara beroende av Gud innebär i sig inte att förbli fattig och låta andra ta hand om oss. Vad är det för vittnesbörd att leva på allmosor och bidrag från staten?  Vår Gud blev fattig för att vi skulle bli rika och ger oss säd till att så. Han vill att vi arbetar och för ett lugnt liv.

Om du är fattig, se till att du genom Guds nåd, tar dig ur den förbannelsen. Låt inget komma emellan dig och uppdraget att vinna människor för evigheten. Låt inte din fattigdom, bli en stötesten för någons frälsning. “Men det är inte så lätt och jag lever i ett fattigt land?” Se vem Jesus är och vem du är i Honom. Sträck på dig och ställ dig i den position Han gett dig, som Guds son eller dotter. Vi är prinsar och prinsessor vid Guds hov. Gatorna i himlen är trots allt gjorda av guld.


Leave a comment

Han har gjort det! He has Done IT!

Korset höjer sig över historien

Det är fullbordat, Jesus har gjort det. Den gärning som var profeterat om, den är gjord. Den gärning allt försonas igenom, den är klar. Allt är förberett och bordet är dukat. Vi kan inte lägga till något och inte heller dra ifrån något. Det handlar om Jesu gärning på Golgata, då Han lydde Fadern in i döden och offrade sig själv för dig och mig. Han är Guds offerlamm, som utplånar världens synd. Var och en som tror på honom, ska inte gå förlorad men ha evigt liv.

Det står ett kors som sätter en gräns för syndens och dödens makt i våra liv. Vi behöver bara böja våra hjärtan, göra en u-sväng 180 grader och ta emot den fria gåvan att tro på Jesus och den gärning Han gjorde för 2000 år sedan. Så vad ska vi göra? Inget, bara tro på den gärning Jesus gjort. Böj ditt hjärta och erkänn att du har syndat. Du har gått din egen väg och inte trott på Honom. Jag gick min egen väg och trodde inte på Gud. En dag förstod jag att Han finns. Jag blev förkrossad och vände om från min egen väg och valde att tro på Honom. Jag valde att följa Honom ända in i döden. Jag dog från mitt eget och lever nu för Gud.

Ta upp mitt kors dagligen

Men, det är en daglig övning att kontinuerligt ta upp mitt kors och följa Honom, så länge jag vandrar på denna jord. Syndakroppen är avklippt, men finns ännu i mina lemmar, vilket ibland gör att jag väljer syndens, vilket är dödens väg. Men jag kan välja att följa Anden och min nya natur. I mitt hjärta finns bara renhet och Guds Ande bor i mig. Jag behöver ständigt dö bort från mitt ego och min bortvändhet från Gud. Jag behöver istället vända mig till Honom i tillbedjan och göra mig mer och mer beroende av Honom. 

Ge för att få?

Men, samtidigt behöver jag inget göra som frälst. Han har gjort det. Allt är klart! Frälsning, helande och rikedom. Allt jag behöver har Han köpt åt mig och det ingår i det Nya förbundet i Jesu blod. Men om jag ger så får jag mer? Om jag ger tionde så öppnas himlens fönster över mig! Om jag inte ger, drabbas jag av förbannelse? Nej, förbannelsen är bruten över mitt och ditt liv.

Jag behöver inte ge, hjälpa eller förlåta. Men jag vill i min nya natur ge, hjälpa och förlåta. Jag vill be och jag viIl lyda. Så allt jag gör, gör jag inifrån mitt hjärta, allteftersom nåden verkar i mitt liv. Jag ger inte för att få, men för att kärleken gör mig generös och Anden manar mig. Jag har ändå allt i Kristus, precis som liljorna på marken är klädda bättre än konung Salomo i all sin härlighet. Liljorna tar bara emot livets gåva och lever sen ut sitt liv i blomstrande majestät. 

Cross rises above history

It is finished, Jesus has done it. The act that was prophesied, it’s made. The deed everything is reconciled through, it’s finished. Everything is ready and the table is set. We can not add anything and will not subtract anything. It is about Jesus’ act at Calvary, when He obeyed the Father in death and sacrificed Himself for you and me. He is God’s sacrificial lamb, which obliterates sin of the world. Everyone who believes in Him shall not perish but have eternal life.

It is a cross that sets a limit on the power of sin and death in our lives. We just need to bow our hearts, make a U-turn 180 degrees and receive the free gift of faith in Jesus and the deed He did 2000 years ago. What should we do? Nothing, just believe in Jesus deed done. Bend your heart and admit you have sinned. You’ve gone your own way and not believed in Him. I went my own way and did not believe in God. One day I realized that He exists. I was devastated and turned from my own path and chose to believe in Him. To follow Him even unto death. I died from my own, and now live for God.

Take up my cross daily

Though it is a daily practice to continually take up my cross and follow Him, as long as I walk this earth in this time. Sin body is cut off, but is still in my members, which sometimes makes me choose sin, which is the path of death. But I can choose to follow the Spirit and my new nature. In my heart there is only purity and God’s Spirit abides in me. I need to die to my ego and my way of turning away from God and instead turn to Him in worship. Make me dependent on God.

Give to recieve?

But, at the same time I do not need to do anything as saved. He has done it. Everything is clear! Salvation, healing and wealth. All I need, He bought for me and is part of the New Covenant in the blood of Jesus. But if I give I get more? If I give tithes to open the windows of heaven above me! If I do not give, I suffer the curse? No, it’s broken over my life.

I don’t have to give, help, or forgive. But I want to in my new nature give, help and forgive. I want to pray and obey. So everything I do from within, as the grace working in my life. I do not give to get, but for that love makes me feel generous, and the Spirit prompts me. I have still all things in Christ, just like the lilies of the field are dressed better than King Solomon in all his glory. The lilies will only receive the gift of life and then live out  life in  flourishing majesty.


1 Comment

Varför stympa evangelium? Why mutilate the gospel?

 

Vattendopet i Jesu namn

Det var otänkbart, för de första lärjungarna, som alla var judar, att inte döpa sig som gensvar på sin tro på Jesus. Det första de gjorde, efter de gjort sinnesändring och tagit emot trons gåva i sitt hjärta, var att låta döpa sig i Jesu namn. Att hävda att det räcker med en frälsningsbön, enligt Rom 10:9-10 var inte aktuellt. När de vände om från sin egen väg och började tro på Jesus, lät de alla döpa sig i Hans namn.

Olika meningar – en Sanning

En del menar att dopet ingår i frälsningen, en del menar att det är en symbol och en del menar att det innebär att man kapar banden till världen och lämnar sig helhjärtat  till Jesus. När muslimer och häxor omvänder sig och börjar tro på Jesus, utan att döpa sig, blir det inte lika mycket uppståndelse, som när de med dopet öppet visar att beslutet de tagit verkligen gäller.

Jag har inte landat i min syn på vad Gud gör i dopet, men ett är säkert och det är att som Jesu lärjunge ingår det i efterföljelsen att låta döpa sig. Det är responsen på att börja tro på Honom. Bibeln säger i Apostlagärningarna, att Gud lade till människor till sin församling, när de kom till tro och lät döpa sig. Visst, det är bara nåd och genom tron frälsningen sker, eftersom den är helt beroende på, den gärning Gud gjorde genom Jesus; när Han dog, begravdes och uppstod på tredje dagen. Han är Guds offerlamm som har utplånat världens synd. Vilken gärning ska vi göra? frågade lärjungarna. Jesu svarade “tro på den gärning jag gör”. Mose kom med lagen och Jesus kom med nåden och sanningen. Vi blir inte frälsta genom att hålla lagen, men genom att tro på och hålla oss till Honom, som fullkomnade lagen, nämligen Guds egen Son.

De goda nyheterna handlar om att Gud älskade världen så mycket, att Han sände sin ende Son, för att frälsa oss. Han kom, Han dog och Han uppstod. Han dog i vårt ställe och uppstod i vårt ställe. Vi kan dö bort från vårt eget liv och leva för Honom. I dopet dör vi bort från synden och uppstår till nytt liv. Antingen som en symbol eller reellt. Han planterar sitt eget liv i oss och nu lever inte längre vi, men Han lever i oss. Allt handlar om att låta nåden göra sitt verk i oss. Vi behöver dö bort från egna prestationer samt leva för och genom Honom. Visst blir jag förlåten, försonad och född på nytt genom tron på honom. Men varför inte följa de första lärjungarnas exempel? I de fall vattendop i Jesu namn eller Andedop saknades, rättades det till. Se blogginlägg. Om vi blivit döpta utan tro i våra hjärtan eller utan att göra sinnesändring, så bör vi göra om det, eftersom då var det bara ett dopp i vatten. Och saknar vi någon del i paketet 1. omvändelse, 2. tro, 3. dop i vatten, 4. Andedop. Så rättar vi till det. Vi ska väl inte stycka evangelium, bara för att vi inte är överens om exakt varför och vad som händer i dopet?

Det vi ser är att Gud passar på att befria många från demoner och Andedöpa dem med tungor som tecken. Muslimer och häxor vaknar och blir oroliga. Det blir ett pris att betala, att göra sig till skådespel för världen. Men, Gud har lovat oss förföljelse, det är bara att vänja sig. Att lida förföljelse för Kristi namns skull, det är glädje, då Kristi Ande vilar över oss. Däremot läser jag inte i Bibeln att människor som lät döpa sig, blev befriade från demoner samtidigt. Det är viktigt att inte bygga en lära på erfarenheter, men inte heller begränsa Gud. Gud kan göra saker i dopet och brödsbrytelsen, utan att vi behöver skapa ramar för det. Gud låter sig inte stängas in i en box. Är det någon som tänker utanför boxen, så är det Han. Eller som en föreläsare sade häromdagen, det finns ingen box.

Teologi i all ära, men Gud har kallat oss till ett liv med honom. Bli verklig min vän. Behöver du följa de första lärjungarnas exempel? Gör det då. Låt döpa dig och döp sedan dina vänner och bekanta. Det handlar inte om dig eller mig, utan om andra och då främst om Jesus. Det handlar om Hans gärning och inte vår. Att Han ska få lön för sin möda.

Water baptism in Jesus’ name

It was unthinkable, for the first disciples, all of whom were Jews, not baptized in response to their faith in Jesus. The first thing they did after they made the change of mind and received the gift of faith in the heart, was to be baptized in Jesus’ name. To argue that it is sufficient to pray a prayer of salvation, according to Romans 10: 9-10 was not an issue. When they turned from their own way and began to believe in Jesus, they were all each one baptized in His name.

Different opinions – one Truth

Some believe that baptism is part of salvation, some argue that it is a symbol, and some believe it means cutting ties with the world and give themselves wholeheartedly to Jesus. When Muslims and witches repent and believe in Jesus, without being baptized, it will not be as much excitement as when the baptism openly show that the decision they have taken really counts.

I have not landed in my view of what God does in baptism, but one thing is certain and that is that as a disciple of Jesus, it is part of the way to be baptized. It is the response to begin to believe in Him. The Bible says in Acts, God put the people of his parish, when they came to faith and were baptized. Sure, it’s only grace and salvation by faith takes place, because it is completely dependent on the deed God did through Jesus; when He died, was buried and rose on the third day. He is God’s sacrificial lamb that has wiped out the world’s sin. What work do we do? asked the disciples. Jesus replied, “believe in the act, I do.” Moses came with the law and Jesus brought grace and truth. We are not saved by keeping the law, but by believing in and stick to Him who perfected the law, namely, God’s own Son.

The good news is that God loved the world so much that He sent His only Son to save us. He came, He died and He arose. He died in our place, and arose in our place. We can die to our own lives and live for Him. In baptism we die to sin and arise to new life. Either as an icon or real. He planted His own life in us and now we no longer live, but He lives in us. It’s all about letting grace do its work in us. We need to die to our own performance and to live for and through Him. Certainly I will be forgiven, pardoned and born again through faith in Him. But why not follow the first disciples’ example? In cases where the water baptism in Jesus’ name or the baptism of the Spirit was missing, one adjusted it. See blog post. If we are baptized without faith in our hearts or without change of mind, so we should do about it, because then it was just a dip in the water. And we miss any part of the package 1. repentance 2. faith, 3. baptism in water, 4. Spirit baptism. So we will rectify it. We’re not going to dismember the gospel, just because we do not agree on exactly why and what happens in baptism?

What we see is that God takes the opportunity to relieve many of the demons and the Spirit baptize them with tongues characters. Muslims and witches wake up and become anxious. There will be a price to pay, to make oneself the spectacle of the world. However, God has promised us persecution, it’s just getting used to. To suffer persecution for Christ’s name’s sake, there is joy, when the Spirit of Christ rests upon us. However I do not read in the Bible that people who were baptized, was freed from the demons at the same time. It is important not to build a doctrine on experience, but do not limit God. God can do things in the baptism and the breaking of bread, but we need not to create a framework for it. God does not shut up in a box. Is there anyone who thinks outside the box, it is He. Or, as one speaker said the other day, there is no box.

Theology in all its glory, but God has called us to a life with him. Become real friend. Need to follow the first disciples’ example? Do it then. Baptized, and then baptise your friends and acquaintances. It’s not about you or me, but for the others, mainly about Jesus. It’s about His work and not ours. He’ll get the reward for His effort.


2 Comments

Träningshelg i Sokndal. Weekend in Sokndal practicing. 

 

Guds eld över Sokndal

Sitter på flygplatsen och reflekterar över helgen i Norge. Gud hade tänt en eld i syster Gretes hjärta. Nu ville hon se tecken och under i sin bygd. Guds kärlek  skulle drabba allt mörker i form av synd och sjukdom i Sokndal. Hon hade själv erfarit Guds helande genom sina händer och förstått att en global rörelse av helande och befrielse pågår. Hon hade samlat ett dussin människor, som ville samma sak, under sitt tak och bjudit in oss. Det  blev en träningshelg i dagarna 3.

Kickstartseminarie

Vi kom på fredag kväll till en gemenskapsmåltid, då alla hungrigt förväntade sig att höra vår story. Vår bild var att ha gemenskap och dela Kristus med varandra, men seminariet började egentligen där och då.

På lördagen fortsatte vi med samma upplägg som i Oslo och efter lunchen åkte vi iväg till två olika platser eftersom endast Peter och jag var Teamledare för 11 personer. Dagens övning gick ut på att få alla kickstartade att bota sjuka, vilket lyckades och i mitt team tog de flesta även steget att ställa frågan själva. Det andra teamet vann med antal bekräftade helanden på över 20 och vi hade knappt 15. All ära till Jesus!

Vi återsamlades och Grete koordinerade vittnesbörden och det är fantastiskt att höra om alla helanden Gud gör och upplevelsen syskonen i Kristus får erfara. Efter middagen döpte Renate Grete i namnet Jesus. Det var den förste hon döpte och det var vackert i den norska älven.

Peter och jag gick upp tidigt på söndagen och tog en välbehövlig och underbar bönepromenad i naturskön omgivning i dalen. Seminariet fortsatte efter vi alla gratulerat födelsedagsbarnet Kamila Maria, min polska namne. Fokus för dagen var evangelium och nöd för de förlorade. Under praktiken skulle de gå själva och dessutom spela schack till frälsning, om de hittade en fridens person.

Jag sände ut Kamila, Marit och en man att gå själva och gick med Gro och Lena, som inte var helt vana. Det började bra med en muslimsk man som Gro fick bota i ryggen, efter han tagit på sig jackan. Sedan fick jag demonstrera  schack till frälsning, som jag spelade med en ung tjej som inte hade ont nånstans. Hennes vännina ställde sig på sidan och hon själv valde Jesus, men ville vänta med dop, då hon är barndöpt. Hon ville dock ha kontakt med Kamila i Stavanger, som kan lärjungaträna och döpa henne. Lena fick sedan leda en kille till tro och be för hans kompis, som redan var troende. Kompisen kände sig lite bättre i ryggen, men i arm och mage märktes ingen skillnad. Killen ville inte döpas nu och inte byta kontaktuppgifter, men tog emot Lenas telefonnummer.

Vi samtalade om varför det inte var lika lätt att bota människor idag i jämförelse med igår och ett svar kan vara att det i vissa fall är en sjukdomsande och då får man bryta roten till det onda eller kasta ut den i Jesu namn. Då mötte vi en thailändsk mamma och dotter. Lena fick be flera gånger och det blev bättre efter andra bönen men bara 50%. Då sade jag att hon skulle praktisera detta att bryta roten till det onda och då blev det typ 75 % bra, men deras män kom och hon fick sluta be.

I Peters team var det en tjej som accepterade Jesus efter schack till frälsning. Så det hände en del, men flera tyckte de önskat se fler helanden och frälsningsbeslut.

Vid lunchen kom det dels en som behövde helande och dels ville någon se hur vi firar nattvard och det blev en ljuvlig stund inför Herrens ansikte. Sedan delade Peter lite kort vårt hjärta om enkla församlingar, vilket vi inte upplevt vi skulle göra innan.

Nu är vi på Oslo flygplats och planet ska snart ta oss hem. Efter reflektion är jag nöjd och kan säga “mission complete” vid närmare eftertanke. Igår kväll hade vi även bön för sjuka och befrielser där alla var aktiva och vi såg också ben som blev lika långa, precis som på stan i Peters team.

The fire of God over Sokndal

Sitting at the airport and reflecting on the weekend in Norway. God had lit a fire in sister Grete’s heart. Now she wanted to see signs and wonders in her town. God’s love would hit all the darkness in form of sin and sickness in Sokndal. She herself had experienced God’s healing through her hands and understand that a global movement of healing and deliverance is in progress. She had collected a dozen people who wanted the same thing, under her roof and invited us. It was a training weekend in the days three.

Kick Start Seminar

We arrived on Friday evening for a fellowship and meal, then all were hungry expecting to hear our story. Our image was to commun and share Christ with each other, but the seminar actually began there and then.

On Saturday we continued with the approach of Oslo and after lunch we went off to two different places because only Peter and I was the Team Leaders for 11 people. Today’s exercise was to get all kick-started to heal, which succeeded and most in my team Took the step to ask the question themselves. The second team won with the number of confirmed healings over 20 and we barely had 15. All glory to Jesus!

We reconvened and Grete coordinated testimonies and it’s great to hear about all the healings God is doing and the experience siblings in Christ had experienced. After dinner, baptised Renate Grete in the name of Jesus. It was the first she baptised and it was beautiful in the Norwegian river.

Peter and I got up early on Sunday and took a much needed and wonderful prayer walk in beautiful surroundings in the valley. The seminar continued after we all congratulated the birthday child Kamila Maria, my Polish namesake. The focus of the day was the Gospel and compassion for the lost. In practice, they would go themselves and play chess in addition to salvation, if they found a person of peace.

I sent Kamila, Marit and a man to go themselves and joined Gro and Lena, who was not quite accustomed. It started well with a Muslim man Gro healed in the back, after he had taken on his jacket. Then I had to demonstrate chess to salvation, that I played with a young girl who had no hurt. Her female friend stood on the side and the girl chose Jesus, but wanted to wait with baptism, since she is child baptized. She wanted to have contact with Kamila in Stavanger who can disciple and baptize her. Lena led a guy to faith in Jesus and pray for his friend, who was already a believer. The friend felt a little better in the back, but in the arm and stomach noticed no difference. The guy did not want to be baptized now and do not change the contact information, but received Lena’s phone number.

We talked about why it was not as easy to heal people today as yesterday and an answer may be that in some cases it is a spirit of infirmity and then you get to break the root of evil, or cast it out in the name of Jesus. Then we met a Thai mother and daughter. Lena had to ask several times and it got better after the second prayer, but only 50%. I said that she should practice this with breaking the root of the evil, and then it became kind 75% well, but their men came and she had to stop praying.

In Peter’s team was a girl who accepted Jesus after chess salvation. So it happened a lot, but several said they wanted to see more healings and salvation decisions.

At lunch one came that needed healing and also someone wanted to see how we celebrate communion and it was a lovely moment before the Lords face. Since Peter shared a little short of our hearts for simple assemblies, which we have not seen, we could do before.

Now we are at the Oslo airport and the plane is about to take us home. After reflection, I am satisfied and can say “mission complete”. Last night we also prayed for the sick and exemptions where everyone was active and we also saw bones that grew just as long, just like in town of Peters team.

 


1 Comment

London med rumäner. London with Romanians.

image.jpeg

Indira botad och frälst. Indira healed and saved.

Plan och realitet

Enligt vår plan åkte vi till London för att träffa Claudio och prata om företagande samt visionera inför missionsresa till Rumänien. I realiteten blev det kickstart- resp. Simple Church-seminarie, profetisk bön, en församlingsplantering och många botade människor samt tre som vände om till Gud. Dessutom fortsatte Claudio och brodern från Rumänien dagen efter att predika genom tecken och under samt ord, vilket kan beskådas i videon Peter producerat. Sergej skickar uppdateringar om att han fortsätter arbetet och församlingen.

Det övernaturliga började redan i taxin mot Arlanda, där vi mötte en taxichaufför, som Peter botat för 1,5 år sedan. Han berättade att han inte haft ont i ryggen sedan dess. När Sergej hämtade oss på Heathrow delade vi budskapet om enkla församlingar med honom och han blev helt vild. Hans fru hade på morgonen frågat honom om vad han tyckte om att starta husförsamling. Efter vårt samtal var han övertygad.

Kickstart Sergei

Jag kickstartade broder Sergei. Jag började med att bota en städerska, som haft ont i ryggen länge. Sergei fick bota en ung kvinna med paus från jobbet. Hon hade huvudvärk och ont i ryggen. Hon blev helad och lättad. En annan kvinna han botade utbrast chockat “är det magi?” Ett härligt helande var en ung frisör på lunchpaus. Sergei bad för hennes fot, som blev helad och alla kollegor inne på frisörsalongen såg det. Hon reagerade starkt vilket finns dokumenterat på videon, klicka här.

Tre frälsta och fler botade 

Vi ändrade teamindelning. Jag gick med Claudio, som hamnade i en diskussion med en fanatisk muslim. Den slutade med att Claudio utmanade “bota du en sjuk i Muhammeds namn och jag kommer bota en i Jesu namn!” Jag stod och pratade med en gravid kvinna med krycka, då Claudio kommer och botar henne i ryggen. Muslimen blev arg och vände på klacken.

Peter och de andra var på övervåningen och såg plötsligt en kvinna med krycka i högsta hugg, som utropade “jag är helad”. Jag hade även lett henne till tro och vi försökte hitta vatten där hon kunde döpas.

Teamen sammanstrålade när Peter botade en man i rullstol. Många såg det och blev förundrade. Han kunde plötsligt röra foten och började att gå. Vi gick till ett café för att ha gemenskap och vila lite. En kvinna satte sig vid vårt bord, vilket slutade med att Peter spelade schack med henne och hon gav sitt liv till Jesus.

På söndagen mötte jag Lucinda som kom till tro, efter jag spelat schack med henne. Hon blev djupt berörd, men backade skrämt, när jag försökte få henne att förstå att nästa steg är vattendop. Så min fråga är om hon högg på betet?

Under vistelsen i London ledde vi tre kvinnor till tro på Jesus, två av dem försökte vi behålla kontakten med och dessutom döpa. Båda backade ur dopet. Innebär det att fiskarna lossnade från kroken? Gud jag ber att du bevarar dem, alla tre. Gud gör oss till visa Människofiskare! Låt alla som läser detta, få samma eld i sina hjärtan att nå de förlorade. Amen!

Plan and reality

According to our plan, we went to London to meet Claudio and talk about business and a vision for the mission trip to Romania. In fact, it was kickstart- respectively. Simple Church seminar, prophetic prayer, a church planting and many healings, and three women who turned to God. In addition, continued Claudio and a brother from Romania the day after preaching with signs, wonders and words, which can be seen in the video, Peter produced. Sergei send updates about his continuing work and new planted Assembly.

The supernatural began back in the taxi to Arlanda, where we met a taxi driver, Peter healed 1,5 years ago. He told us that he had not a sore back since. When Sergei picked us up at Heathrow, we shared the message of simple churches with him and he became quite wild. His wife had in the morning asked him what he thought about starting a house church. After our conversation, he was convinced.

Kickstart Sergei

I kick-started brother Sergei. I started to heal a maid, who had back pain for long. Sergei had to cure a young woman with a break from work. She had a headache and a sore back. She was healed and relieved. Another woman he healed exclaimed shocked “do you do magic?” A lovely healing of a young hairdresser at the lunch break. Sergei prayed for her foot, which was healed and all the colleagues inside the hair salon saw it. She reacted strongly, which is documented on the video, click here.

Three saved and more healings 

We changed the team classification. I went with Claudio, who got into a discussion with a fanatical Muslim. It ended with Claudio challenged “you cure a sick in the name of Muhammad and I will cure in Jesus’ name!” I was talking to a pregnant woman with a crutch, when Claudio comes and cures her in the back. The Muslim became angry and turned away.

Peter and the other was upstairs and suddenly saw a woman with a crutch at the ready, who exclaimed, “I’m healed.” I had also led her to faith in Jesus, and we tried to find water where she could be baptized.

The teams came together when Peter healed a man in a wheelchair. Many saw it and was amazed. He could suddenly move the foot and began to walk. We went to a cafe to have fellowship and rest a little. A woman sat down at our table, which ended with Peter played chess with her and she gave her life to Jesus.

On Sunday, I met Lucinda who came to believe, after I played chess with her. She was deeply moved, but backed frightened, when I tried to get her to understand that the next step is water baptism. So my question is if she stabbed the bait?

During our stay in London, we led three women to faith in Jesus, two of them, we tried to maintain contact with and in addition to baptise. Both pulled out of the baptism. Does that mean that the fish came off the hook? God, I ask you to preserve them, all three. God make us Fishers of men! Let all who read this, have the same fire in their hearts to reach the lost. Amen!