throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


2 Comments

Greater miracles. Större under.

Click here to read the previous post in the series.

It happened in Rosario

I’ve longed to see greater miracles through my hands. This longing has now been realized and intensified. It was mainly during the prayer at Rosario in an Argentina seminar, inside a church building.

Seminar in Rosario

At the Rosario seminar I saw four people get better sight. A young boy who had a full vision, a woman who had begun to get an improved view during the meeting and came to me for a full vision. After laying on hands and commanding prayer, she could see everything. A middle aged woman, who could only read with effort, could after I commanded the eye muscle to work, read without effort. One man gained 30 % improved vision.

However, three young men did not notice any difference. A man could not read text from far away, he noticed no difference when I prayed, but when my translator Nara continued praying, he could suddenly read. He was completely marveled.

Naras dad had an open wound (ulcur) for a long time. When I prayed he felt ants in the leg. The following day, the wound had healed 70 %. I stand in faith that it is completely healed. A young guy was born with a problem in his bones and could not stand with his knees or feet in alignment. I commanded the pelvis to get in position and that the leg would become normal. It got better and better until he could get both his knees and feet together. I felt it was incredible and did not understand anything but continued to pray for the next.

A young girl, like someone else prayed for pain, had become painless, but still there were some things she could not do from birth, like with her hands reaching her toes. I commanded her pelvis to get in position and then she could reach her toes. I do not understand anything! Jesus is indeed the reality himself. The hostess we stayed with was not able to stand with her feet together since birth. I commanded the pelvis to get in position and the feet to get together, which they eventually did.

I am shocked and not understanding. How did it happen? But also in total amazement about God’s goodness and ability. All glory to Jesus, King of Kings and Lord of Lords. And yes, I want to see more. Let us always continue to marvel and be grateful for what God does in and through us as well as in and through others. Let’s continue to spread the Kingdom of God in every way He leads us to.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Det hände i Rosario

Jag har längtat efter att se större under, genom mina händer. Denna längtan har nu förverkligats och intensifierats. Det hände främst under förbönen på seminariet i Rosario i Argentina, inne i en kyrkbyggnad.

Seminarie i Rosario

På seminariet i Rosario fick jag se fyra personer få bättre syn. En ung pojke som fick full syn, en kvinna som hade börjat få förbättrad syn på mötet och kom till mig för att få full syn. Efter handpåläggning och befallande bön, kunde hon se allt. En kvinna i medelåldern, som enbart kunde läsa med ansträngning, kunde efter jag befallt ögonmuskeln att fungera, läsa utan ansträngning. En man fick 30 % förbättrad syn.

Tre unga män märkte dock ingen skillnad. En man kunde inte läsa text på långt håll, han märkte ingen skillnad när jag bad, men när min översättare Nara fortsatte be, kunde han plötsligt läsa. Han var helt förundrad.

Naras pappa hade haft ett öppet sår (ulcur) under lång tid. När jag bad kände han myror i benet. Dagen efter hade såret läkt 70 %. Jag står fast i tro att det läks ihop helt. En ung kille kunde inte få ihop varken knän eller fötter. Han var född med nåt fel i ett ben. Jag befallde bäckenet att komma i position och att benet skulle bli normalt. Det blev bättre och bättre, tills han kunde få ihop både knäna och fötterna. Jag kände att det var helt otroligt och förstod ingenting, men fortsatte att be för nästa.

En ung tjej, som någon annan bett för avseende smärta hade blivit smärtfri, men fortfarande var det vissa saker hon från födseln inte kunde göra, som att med händerna nå sina tår. Jag befallde hennes bäcken att komma i position och sedan kunde hon nå sina tår. Jag fattar ingenting! Jesus är sannerligen verkligheten själv. Värdinnan vi bodde hos kunde inte heller från födseln få ihop sina fötter. Jag befallde bäckenet att komma i position och fötterna att komma ihop, vilket de till slut gjorde.

Jag erfor chock och oförståelse. Hur gick det till? Men även total hänförelse över Guds godhet och förmåga. All ära till Jesus, konungarnas Konung och Herrarnas Herre. Och ja, jag vill se mer. Låt oss alltid fortsätta förundras och vara tacksamma för det Gud gör i och genom oss samt i och genom andra. Låt oss fortsätta utbreda Guds rike på alla sätt Han leder oss till.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements


Leave a comment

Series of Jesus cult. Serie om Jesus-kult.

Life in God

God has put on my heart to write about worship and Jesus-cult. As a congregation, we should be accused of being a Jesus-cult. A bunch of devoted people who follow and worship Jesus together.

No matter what the core, the star will always be and remain Jesus. For the world, Jesus is the missing puzzle piece, for us believers, He is the found gem of the field. Let’s sell everything we have and buy it, to fully live for Him now.

Read part 1 – Jesus cult

Read part 2 – Jesus cult 24/7

Read Part 3 – The sun my God

Read Part 4 – Series of Jesus cult

Read Part 5 – Worship to whom?

Read Part 6 – Connectivity 24/7

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Livet i Gud

Gud har lagt på mitt hjärta att skriva om tillbedjan och Jesus-kult. Som församling borde vi bli anklagade att vara en Jesus-kult. En samling överlåtna människor som följer och tillber Jesus tillsammans.

Oavsett vad ska kärnan och stjärnan alltid vara och förbli Jesus. För världen är Jesus den saknade pusselbiten, för oss troende är Han den funna pärlan i åkern. Låt oss sälja allt vi har och köpa den, för att fullt ut nu leva för Honom.

Läs del 1 – Jesus-kult

Läs del 2 – Jesus-kult 24/7

Läs del 3 – Solen min gud

Läs del 4 – Serie om Jesus-kult

Läs del 5 – Lovsång till?

Läs del 6 – Uppkoppling 24/7

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


3 Comments

The sun my God. Solen min Gud.

Click here to read the previous post in the series.
Click here to read the previous poem.

The sun and God

When the first spring sun popped up
I let go of everything i did
I threw myself into the sun
When the summer sun shone
I skipped planned activities

I would turn brown like a gingerbread,
and hear happy appeals.
Wow! You sure are tanned!
Have you been abroad?

To lie under the sun’s rays
to turn tanned
that the vitamin D depot is filled up
that endorphins are created
that depression and darkness are rinsed out
that joy is pouring into the body and mind

The sun was my god
I worshipped it
with my life
Today God is
the sun of my life
my life is a worship
of and to God

I throw myself daily
in His rays of heavenly light
I let go of everything I do
I experience His presence
I let Him come first

I am laying
facing His face
all darkness is flushed away
the light is filled up
I’m being transformed
to His son’s image

The sun is not my God
God is my Sun
I worship Jesus
The goal is to become more like Him
experience His delight
not getting tanned
and have a happy appeal

In His intimacy
In His presence
We need to be
Every day
from glory
to glory
be transformed
by the Spirit of God

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Klicka här för att läsa föregående poem.

Solen och Gud

När den första vårsolen tittade fram
Släppte jag allt jag hade för händer
Jag kastade mig ut i solen
När sommarsolen strålade
Skippades planerade aktiviteter

Jag skulle bli brun som en pepparkaka,
och höra glada tillrop.
Wow! Vad du är brun!
Har du varit utomlands?

Att ligga under solens strålar
att bli brun
att D-vitamin depån fylls på
att endorfiner skapas
att depression och mörker sköljs ut
att glädje väller in i kropp och sinne

Solen var min Gud
jag dyrkade den
med mitt liv
Idag är Gud
solen i mitt liv
mitt liv är en dyrkan
av och till Gud

Jag kastar mig dagligen ut
i Hans strålar av himmelskt ljus
Jag släpper allt för händerna
jag erfar Hans närvaro
Jag låter Honom komma först

Jag ligger
inför Hans ansikte
allt mörker spolas bort
ljuset fylls på
Jag blir förvandlad
till Hans Sons bild

Solen är inte min Gud
Gud är min Sol
Jag tillber Jesus
målet är att bli mer lik Honom
uppleva Hans välbehag
inte att bli brun
och få glada tillrop

I Hans närhet
I Hans närvaro
Behöver vi vara
Varje dag
från härlighet
till härlighet
bli förvandlade
av Guds Ande

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


4 Comments

Jesus-cult 24/7. Jesus-kult 24/7.

Click here to read the previous post in the series.

Click here to read the previous poem.

Jesus-cult

Let us
become
the Jesus-cult
we are created
to be

Separately and together
let us
worship Jesus

Let all that breathe
worship the Lord

Let every tone and every sound
worship the LORD

Let each attempt and every song
worship the Lord

Let all things
breathe Jesus
and love Him

Let all things disappear
which attracts people
Let nothing breathe the world
Do not let anything be entertainment

Do not let anything be contaminated
of attempts to attract people
neither unsaved nor fleshly Christians

Let our hearts
turn to Jesus
and Him
who is sitting on the throne

Every breath
Every effort
Every footstep
Every sound

Every worship
only to Jesus
and Him
who is sitting on the throne

It can attract those who are saved
or irritate others

We are either a scent
of life to life
or death to death

Let us be
a perfume of Jesus

Let’s stay
near Jesus

Let’s become
more like Him

Let’s become
the pure bride
He is called
to pick up

Come Jesus come
Let it be so
Amen
AMEN

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Klicka här för att läsa föregående poem.

Jesus-kult

Låt oss
bli
den Jesus-kult
vi är skapta
att vara

Enskilt och tillsammans
låt oss
tillbe Jesus

Låt allt som andas
tillbe Herren

Låt varje ton och varje läte
tillbe HERREN

Låt varje ansats och varje sång
tillbe Herren

Låt allting andas Jesus
och kärleken
till Honom

Låt varje ingrediens utgå
som lockar människor
Låt inget andas världen
Låt inget andas underhållning

Låt inget vara besmittat
av försök att attrahera människor
varken ofrälsta eller köttsliga kristna

Låt våra hjärtan
vändas till Jesus
och Honom
som sitter på tronen

Varje andetag
Varje ansats
Varje fotsteg
Varje läte

Varje tillbedjan
endast till Jesus
och Honom
som sitter på tronen

Det kan attrahera de som blir frälsta
eller irritera andra

Vi är antingen en doft
av liv till liv
eller död till död

Låt oss vara
en Jesu parfym

Låt oss hålla oss
nära Jesus

Låt oss bli
mer lik Honom

Låt oss bli
den rena brud
Han är kallad
att hämta

Kom Jesus kom
Låt det ske så
Amen
AMEN

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


1 Comment

Camis Acts. Camis Apostlagärningarna.

Click here to read the previous post in the series.

Acts 29

I’m sitting at Warsaw Airport and am waiting for the flight home to Sweden. I take time to collect a few different stories in a composite of my Apostles’ chapter 29. Also some others are added after this. It’s about living a life like in the book of Acts, here and now, in everyday life and on mission.

On the way to South Africa

Peter preached with words for two flight attendants, on the two different planes. On my way out of the last plane, I even started when I saw a lady with crutches complain over her knee. I preached through signs and wonders. I commanded the pain to leave and she said surprised that it became much better. I also talked to a young African in the washroom and had to heal her from a mild headache.

On the home front

Peter and I prepared before Kia and Sanna helped us with the garden. We went and bought soil and I preached for the young woman at the checkout. When the girls and I would buy flowers the following day, the same woman was at the checkout and now she had a pain in her neck. I laid my hands on her neck and commanded the pain to leave. Jesus healed her and she became noticeably moved.

City on the mountain in France

One day between the eight different seminars in southern France, we went to a cozy city on the top of a mountain. Me and Emmanuel started curing two women. One was healed in the back and one became much better in the arm. Both became very interested to know more about what had happened. Emmanuel therefore preached passionately about Jesus.

Home before the United States

We had to install an alarm and Peter had a nice conversation with the alarm man. When he was leaving, did I ask if he was hurt somewhere? He had pain in his arm since he was 14 years and now he was 30. Peter put his hand on his arm and took authority over the pain. After two or three prayers, he was completely healthy. He felt goosebumps on the now healed arm and was very moved.

NY last night

Last night at the restaurant with a service minded waitress. She could fix everything, except avocado or bottled water. I sowed some kindness through healing in the back and the gospel. “How did you do that?” She exclaimed.

Canada lunch

After lunch I healed the waitress. Her colleague or manager came afterwards out on the parking lot, because the waitress was marveled and wanted some business cards. I had almost non left and therefore had chosen not to give any away. Fantastic! What a strong reaction.

Canada, SPA

Donna invited me to join her at a SPA, but everything was booked there. Doug booked me at another place where I could to enjoy a manicure and a pedicure. I spoke to a customer and two who worked there. They wanted to know why I was in Canada and I answered that we had seminars. Then I asked if they had pain in the body? I said I could help them after my treatments. How I’ll tell afterwards, I declared with the blink in the eye.

I then healed the two colleagues and the customer. Peter, Doug and Amanda came to pick me up when I was in full swing to lead my colleagues through “chess for salvation”. Peter made leg extensions on one colleague. Mimi, who treated me, repented and began to believe, but did not want to be baptized right away. She would reflect and return. God knows what happened in her heart. The healings of her shoulders, neck and knees, she will not forget.

At a cafe in BA

We switched to the upper floor, despite my reluctance, but was quite sure there was a reason. An older man with a younger girlfriend, appealed to us. We showed the Spanish video about healing offerings and I had to cure her from pain.

Then we were told by his daughter on the phone that we are missionaries and that Jesus healed her dad’s girlfriend. They told me he was a teacher and I got the word of knowledge that it was in mathematics and pointed to Jesus.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Apostlagärningarna 29

Sitter på Warszawa flygplats och väntar på flyget hem till Sverige. Passar på och samlar ihop några olika berättelser i en kompott från mina Apostlagärningarna kapitel 29. Även några andra är tillagda efter detta. Det handlar om att leva ett liv som i Apostlagärningarna här och nu i vardagsliv och på mission.

På väg mot Sydafrika

Peter predikade med ord för två flygvärdinnor, på de två olika planen. På väg ut ur det sista planet, kom även jag igång, när jag såg en dam med kryckor ojja sig över sitt knä. Jag predikade genom tecken och under. Jag befallde smärtan lämna och hon sade förvånat att det blev mycket bättre.  Jag kom även till tals med en ung afrikanska på toaletten och fick bota henne från en lindrig huvudvärk.

På hemmafronten

Peter och jag förberedde inför att Kia och Sanna skulle hjälpa oss med rabatten. Vi åkte och köpte jord och jag predikade för den unga kvinnan i kassan. När tjejerna och jag skulle köpa blommor dagen efter, var det samma kvinna i kassan och nu hade hon smärta i nacken. Jag lade mina händer på hennes nacke och befallde smärtan lämna. Jesus helade henne och hon blev märkbart berörd.

Stad på berget i Frankrike

En dag mellan de åtta olika seminarierna i södra Frankrike, åkte vi till en mysig stad på toppen av ett berg. Jag och Emmanuel började med att bota två kvinnor. En blev helad i ryggen och en blev mycket bättre i armen. Båda blev mycket intresserade att veta mer om vad som hade hänt. Emmanuel predikade därför passionerat om Jesus.

Hemma före USA

Vi lät installera larm och Peter hade ett fint samtal med larmkillen. När han skulle gå frågade jag om han hade ont nånstans? Han hade haft smärta i sin arm, sedan han var 14 år och nu var han 30. Peter lade handen på armen och tog auktoritet över smärtan. Efter två eller tre böner, var han helt frisk. Han fick gåshud på armen av rörelse.

NY sista kvällen

Sista kvällen på restaurant med en service minded servitris. Hon kunde fixa allt, förutom avokado eller vatten i flaska. Jag sådde lite vänlighet genom helande i ryggen och evangelium. ”Hur gjorde du det?” utbrast hon.

Kanada lunch

Efter lunchen helade jag servitrisen. Hennes kollega eller chef, kom efteråt utspringande på parkeringen, eftersom servitrisen var förundrad och ville ha nåt visitkort. Jag hade nästan inga kvar och hade därför valt att inte ge något. Fantastiskt! Vilken stark reaktion.

Kanada, SPA

Donna bjöd mig att följa med på SPA, men allt var bokat där. Doug bokade mig därför på ett annat ställe, där jag fick njuta av manikyr och pedikyr. Jag kom till tals med en kund och två som jobbade där. De ville veta varför jag var i Kanada och jag svarade att vi hade seminarier. Sedan frågade jag om de hade smärta i kroppen? Jag sade att jag kunde hjälpa dem efter mina behandlingar. Hur, berättar jag efteråt, deklarerade jag med glimten i ögat.

Jag helade sedan de två kollegorna och kunden. Peter, Doug och Amanda kom för att hämta mig, då jag var i full färd med att leda kollegorna till tro via ”schack till frälsning”. Peter gjorde benförlängning på den ena kollegan. Mimi, som behandlat mig, omvände sig och började tro, men ville inte döpas direkt. Hon ville reflektera och återkomma. Gud vet vad som hände i hennes hjärta. Helandena av hennes axlar, nacke och knä, kommer hon sent att glömma.

På café Buenos Aires

Vi bytte till övervåningen, trots min ovilja, och mycket riktigt fanns det en anledning. En äldre man med yngre flickvän, tilltalade oss. Vi visade spanska videon om erbjudande om helande och jag fick bota henne från smärta i axeln.

Sen fick vi berätta via hans dotter på telefon att vi är missionärer och att Jesus helat hennes pappas flickvän. De berättade att han är lärare och jag fick ett kunskapens ord om att det var i matematik och pekade på Jesus.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


1 Comment

Last stop Detroit. Sista anhalt Detroit.

Click here to read the previous post in the US-series.

Windsor and Detroit

The last day of the seminar we received a love gift from the core team, a piece of art visualising the Tree of Life. Pointing at the roots, they said we had equipped them with strong roots. Love poured in and all masks of tiredness I had was crushed. In spite of too much traveling and to little time for me and Peter, it is worth it!

We equipped a core team of about 25 people, mainly not from the area. Everyone was already active regarding preaching through signs and wonders. But they all wanted to be trained in our model of fishing for people in disguise and not throwing rocks in the water to scare the fishes. Even one sister came all the way from Norway.

In spite of being very tired the last stop in the States, Peter and I managed to teach with passion. Since everyone already were activated to heal the sick, we decided to start the practical part as day 2, when coaching the team. But apart from that we held to the schedule. We had a 3 day core team training followed by a 3 day seminar, where the core team became trainers. We saw healings, deliverances, baptisms in water and in Spirit.

When sharing about the conditions to live a life like in the book of Acts I shared my heart about intimacy with Jesus, which is the prequisite. Peter preached later inspiring about being led by the Spirit and it all followed a red thread. God is giving us new bread to hand out to the body of Christ.

The third day of the core team we all had lunch together at the premises and celebrated communion. It was very strong with many tears when remembering Jesus and paying attention to one another. Although, when we later went to Doug and Donna’s  home, to baptise one young girl, the division between church and private life dissolved. We are family and we are church 24/7. In between meetings we also shared life with Doug, Donna and family and also dear Odette. Relationships were established and built. Church is all about relations in networks God builds.

A healing

The greatest healing I recall in my team was at the seminar. A man that had been in a wheelchair and in spite of the doctors saying he would always be in it, he now was walking, although only 15 minutes at a time in much pain. More than a hundred bones were broken in a foot. After walking 45 minutes he came back to be healed in his hip too. When we met him he was hanging on a shopping cart and now he was amazed.

The seminar was successfully done together with Doug and Donna. We could benefit from each other’s teachings. We were all quite transparent to the crowds, making an example to follow forgiving one another following the path of righteousness  And it was a great team work with the whole core team. To see them each rise up as trainers is always rewarding.

Next step is networking and for each one in the core team to continue digging at their place, fishing for people and then we can come back, teaching the simple church seminar with the perspectives in/up/out. That is if they are ready and have done their homework so that God has started the multiplication adding to the church.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i USA-serien.

Windsor och Detroit

På seminariets sista dag fick vi en kärleksgåva från kärnteamet, ett konstverk som visualiserar Livets Träd. Pekande på rötterna, utryckte de att vi hade utrustat dem med starka rötter. Kärlek sipprade in och alla mina masker av trötthet krossades. Trots för mycket resor och för lite tid för mig och Peter är det värt det!

Vi utrustade ett kärnteam på cirka 25 personer, huvudsakligen inte från området. Alla var redan aktiva att predika Kristus genom tecken och under. Men de ville bli tränade i vår modell att fiska människor anonymt och inte kasta stenar i vattnet för att skrämma bort fisken. Även en syster kom hela vägen från Norge.

Trots att vi var väldigt trötta på sista stället i USA lyckades Peter och jag undervisa med passion. Eftersom alla redan var aktiverade för att bota sjuka, bestämde vi oss för att starta den praktiska delen enligt dag 2 när vi coachar teamet. Men bortsett från det höll vi oss till planen. Vi hade en 3 dagars kärnteamutbildning följt av ett 3-dagars seminarium där kärnteamet blev tränare. Vi såg helanden, befrielser, dop i vatten och i Anden.

När jag delar om förutsättningen att leva ett liv som i Apostlagärningarna, delade jag mitt hjärta om intimitet med Jesus, vilket är det ultimata villkoret. Peter predikade sedan inspirerande om att ledas av Anden och allt följde en röd tråd. Gud ger oss nytt bröd att ge ut till Kristi kropp.

Den tredje dagen i kärnteameträningen åt vi alla lunch tillsammans i lokalerna och firade nattvard. Det var mycket starkt, med många tårar när vi mindes Jesus och såg varandra. Trots att när vi senare åkte till Doug och Donnas hem, för att döpa en ung tjej, upplöstes spliten mellan kyrka och privatliv. Vi är familj och vi är kyrka 24/7. Mellan varven delade vi också liv med Doug, Donna och familj och även kära Odette. Relationer upprättades och byggdes. Kyrkan handlar om relationer i nätverk som Gud bygger.

Ett helande

Det starkaste helandet som jag minns i mitt team var på seminariet. En man som hade suttit i rullstol och trots att läkarna sade att han alltid skulle sitta i den, gick han nu, men bara 15 minuter i taget med stor smärta. Mer än hundra ben var brutna i en fot. Efter att ha gått omkring i 45 minuter kom han tillbaka för att bli botad i sin höft. När vi först mötte honom hängde han deprimerat på en kundvagn och nu var han istället förundrad.

Seminariet genomfördes framgångsrikt tillsammans med Doug och Donna. Vi kan dra nytta av varandras sätt att undervisa. Vi var alla ganska transparenta för seminariedeltagarna, för att föregå son exempel att följa förlåtande varandra på rättfärdighetens väg. Det var ett bra teamarbete med hela kärnteamet. Att se dem resa sig som tränare är alltid belönande.

Nästa steg är nätverkande och för var och en i kärnteamet att fortsätta att gräva på plats, fiska människor och sen kan vi komma tillbaka, och undervisa om enkla församlingar med perspektiven in / upp / ut. Ifall de är redo och har gjort sin hemläxa, så att Gud har börjat multiplikationen och lägga till.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


1 Comment

Let me be. Låt mig vara.

Click here to read the last poem.

Let me be

Let me be me
I’ll let you be you
I want to be more
Like Jesus
But I’ll always be me

Give me my space
I’ll let you have yours
Bear with me
I’ll try to bear with you
In love forgiving one another

I am not exactly like you
But I fit in the spectrum of God
You are different from me
And you also fit
in His masterpiece

I might not ever change
love me as I am
if you never change
I’ll try to love you
as you are

the dream is
to be transformed
by God
Through His grace
not by any man

let God be God
in my life
I’ll let God be God
in your life

let’s see God’s hand
in motion
let’s see God’s plan
evolve and expand

you and me
two pearls
in Gods hand
let His light shine
In and through

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and please share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående poem.

Låt mig vara

Låt mig vara jag
Jag låter dig vara du
Jag vill bli mer
Lik Jesus
Men jag kommer förbli mig

Ge mig mitt utrymme
Jag låter dig få ditt
Ha tålamod med mig
Jag ska försöka stå ut med dig
I kärlek förlåter vi varandra

Jag är inte exakt som du
Ändå passar jag i Guds spektrum
Du skiljer dig från mig
Men även du passar
i Guds mästerverk

Jag kanske aldrig förändras
älska mig som jag är
om du aldrig ändras
Ska jag försöka älska dig
som du är

drömmen är
att bli transformerad
av Gud
Genom Hans nåd
inte av någon människa

låt Gud vara Gud
i mitt liv
Jag låter Gud vara Gud
i ditt liv

låt oss se Guds hand
i rörelse
Låt oss se Guds plan
utvecklas och expandera

du och jag
två pärlor
i Guds hand
låt Hans ljus skina
i och igenom

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Cliquez ici pour lire le précédent poème.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.