throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


2 Comments

To see. Att se.

What is right?

My story

I have always wondered why people are generally naive or hypocritical? I observe people and situations to discern. Before I was saved, I did not know that there was anything good. I saw the evil and the false darkness itself.

When I became alive in Christ, the gift was reinforced and a desire to be used, in the gift of distinction between spirits, was born. The Holy Spirit or the anointing, moved into me and helped me to see and discern what is true and what is false. Since then, I have been trying to distinguish between what comes from God or not. That’s why I’ve got more and more experience with it.

In Orlando, I met a Christian couple, both of whom are used in the gift of distinguishing spirits and especially the woman. She told me that she had always seen, but after being born again, she started to see in the spirit realm. Even the man has begun to see more and more. This renewed my desire to be used in this gift.

Testimony

Yesterday, last night in Canada, we had church and practiced the “hot chair”. I suddenly saw two evil eyes when I prayed for a sister. The father broke all the magic on her at the same time. The mother got two pictures and tried to interpret these as good. The first picture was Jesus, fighting for her, on a white horse. The second picture was the daughter, on a flying mat. Holy anger resurrected within me and I strongly opposed this. I discerned that the last image was from the evil one.

On the last day of the seminar, in connection with baptism, it was necessary to distinguish whether a phenomenon was demonic or not. The woman claimed she would get rid of shakes, unless they were from God. I discerned that she would not repent and that it was demonic. When she spoke in tongues and shook, I started to feel bad wanting to vomit. That way, I’ve also previously distinguished.

The Bible says

Discernment is about deciding what is right and what is wrong. What is true and what is false. What is holy and what is unclean. What’s good and what’s bad. What is from God and what is from the devil. We can do it by seeing, exercise, the anointing, the gift to distinguish the spirits.

To see

To see or observe is a natural gift some have been given from birth (Romans 12: 6). That gift is often accentuated when someone is born again and especially after someone is baptised in the Spirit. In the text, it is called the gift of prophecy and will be used in accordance to your faith.

The natural gifts are sometimes referred to as motivational gifts. Some teach that we are motivated, based on the natural gift we have. If you see, you will express what’s right and wrong in a situation before you blink or think.

Exercise

By practice, we learn to distinguish between good and evil (Hebrews 5: 11-14). We start with milk, which are the first basics of God’s word. Solid food with teaching about righteousness is for adults. We grow up in Christ and gain more and more experience when we practice to distinguish between good and evil. God’s will is that all Jesus disciples come to know the truth.

The anointing

The anointing helps us to determine what is true and what is false (1John 2: 26-27). The anointing, the Holy Spirit, within us, is also the Spirit of truth. He can give us “green or red light” over different situations. We don’t experience peace in the spirit, when demons are present.

The gift of distinguishing spirits

The Spirit divides grace gifts, the gifts of the Spirit, according to His will and one of these is the gift of distinguishing spirits (1 Cor 12: 4-11). You need to be a disciple of Jesus, to flow in grace gifts. God wants us to eagerly seek them, but primarily that we walk in love.

The gift to distinguish between spirits allows us to see in the spirit world. This can happen, for example, by seeing demons and angels, feeling the smell of evil spirits or gaining insight into the names of the demons.

The grace gifts are handed out for the benefit. Let the Holy Ghost guide you to how to act in each specific situation. It is not always time to cast out the demons, but God wants to reveal to us the condition of things.

Q&A

Do you, as a reader, have something to add or have any questions about the subject?Feel free to comment. I converse with joy about the subject.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Vad är rätt?

Min berättelse

Jag har alltid sett och undrat varför människor i allmänhet är naiva eller hycklande? Jag iakttar människor och situationer för att urskilja. Innan jag var frälst visste jag inte att det fanns något gott. Jag såg det onda och det falska, själva mörkret.

När jag blev levande i Kristus, förstärktes gåvan att se och en längtan efter att bli använd, i gåvan att skilja mellan andar, föddes. Den Helige Anden eller smörjelsen, flyttade in i mig och hjälpte mig att se, att urskilja vad som är sant och vad som är falskt. Sen dess har jag övat på att skilja mellan det som kommer från Gud eller inte. Därmed har jag fått mer och mer erfarenhet av det.

I Orlando mötte jag ett kristet par, varav båda används i gåvan att skilja mellan andar och speciellt kvinnan. Hon berättade att även hon alltid sett, men att det efter pånyttfödelsen förstärktes, genom att hon ofta ser in i andevärlden. Även mannen har börjat se mer och mer. Detta förnyade min önskan att få bli använd i denna gåva.

Vittnesbörd

Igår, sista kvällen i Kanada, hade vi kyrka och praktiserade ”heta stolen”. Jag såg plötsligt två onda ögon, när jag bad för en syster. Pappan bröt samtidigt all trolldom över henne. Mamman fick två bilder och försökte tolka dessa som goda. Den första bilden var Jesus, stridande för henne, på en vit häst. Den andra bilden var dottern, på en flygande matta.  Helig vrede reste upp inom mig och jag gick starkt emot detta. Jag urskiljde, att den sista bilden, var från den onde.

På seminariets sista dag, i samband med dopen, behövdes det urskiljas om en företeelse var demonisk eller inte. Kvinnan påstod att hon ville bli av med skakningarna, om de inte var från Gud. Jag urskiljde att hon inte ville omvända sig och att det var demoniskt. När hon talade i tungor och skakade började jag må illa. På det sättet har jag även tidigare urskiljt i anden.

Bibeln säger

Att urskilja handlar om att avgöra vad som är rätt och vad som är fel. Vad som är sant och vad som är falskt. Vad som är heligt och vad som är orent. Vad som är gott och vad som är ont. Vad som är från Gud och vad som är från djävulen. Vi kan göra det genom att se, övning, smörjelsen, gåvan att skilja mellan andar.

Att se

Att se eller iaktta är en naturlig gåva somliga begåvats med från födseln (Romarbrevet 12:6). Den gåvan accentueras ofta när någon blir född på nytt och speciellt efter Andedopet. I texten benämns den som profetians gåva och ska användas i överensstämmelse med tron.

De naturliga gåvorna benämns ibland som motivationsgåvor. Somliga undervisar att vi motiveras, utifrån den naturliga gåva vi har. Om du ser, utrycker du vad som är rätt och fel i en situation, innan du hunnit blinka eller tänka.

Övning

Av övning lär vi oss att skilja mellan gott och ont (Hebr 5:11-14). Vi börjar med mjölk, som är de första grunderna av Guds ord. Fast föda med undervisning om rättfärdighet är för vuxna. Vi växer upp i Kristus och får mer och mer erfarenhet, när vi övar oss att skilja mellan gott och ont. Guds vilja är att alla Jesus lärjungar kommer till kunskap om sanningen.

Smörjelsen

Smörjelsen hjälper oss att avgöra vad som är sant och vad som är falskt (1Joh 2:26-27). Smörjelsen, Den Helige Ande, inom oss, är tillika sanningens Ande. Han kan liksom ge oss ”grönt eller rött ljus” över olika situationer. Vi upplever ofrid i anden, när demoner är närvarande.

Gåvan att skilja mellan andar

Anden delar ut nådegåvor enligt sin vilja och en av dessa är gåvan att skilja mellan andar ( 1 Kor 12:4-11). Du behöver vara en Jesu lärjunge, för att få flöda i nådegåvorna. Gud vill att vi ivrigt söker dem, men främst att vi vandrar i kärleken.

Gåvan att skilja mellan andar avser att se i andevärlden. Detta kan exempelvis ske genom att se demoner och änglar, känna lukten av onda andar eller få insikt om namn på demonerna.

Nådegåvorna utdelas i syfte att vara till nytta. Låt den Helige Ande leda dig till hur du ska agera i varje specifik situation. Det är inte alltid tid att kasta ut demonerna, men Gud vill uppenbara för oss sakernas tillstånd.

Frågor & svar

Har du som läsare något att tillägga eller någon undran i ämnet? Kommentera gärna. Jag samtalar med glädje om ämnet.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements


Leave a comment

Vacation on the blog. Semester på bloggen. Les vacances sur le blog.

Holidays in July

I’m taking vacation from the blog during July. For those who are free and finally have time to read, there is a lot already written.

I encourage you to enjoy poems on the poetry page.

 1. The last poem. Where’s home?

Take note of various teachings and advices:

 1. Stay poor.

 2. Someone has paid.

 3. Mask falls.

 4. The clock is five to midnight.

 5. What Gospel?

 6. Demons flee.

 7. Do not despise healing.

 8. No matter where.

 9. This is the day.

 10. Be careful with your soul.

To acquaint yourself with simple Church:

 1. Devote yourselves. Hold on.

 2. Be church.

 3. Children in house church.

 4. Religious detoxification.

 5. USA 13. Sharing pearls.

 6. USA 5. We practised church.

 7. Build Church.

 8. Where life happens.

 9. Share life.

 10. Multiplication.

The latest posts about my life as in the Acts.

 1. Canada 1. A mustard seed.

 2. Portugal – Lisbon.

 3. Israel 2017

Semester i juli

Jag tar semester från bloggen under juli månad. För dig som är ledig och äntligen har tid att läsa, så finns det mycket redan skrivet.

Jag uppmuntrar dig att njuta av poesi på poesi-sidan.

 1. Senaste poemet. Var är hem?

Ta del av diverse undervisningar och förmaningar:

 1. Förbli fattig.

 2. Någon har betalt.

 3. Masker faller.

 4. Klockan är fem i tolv.

 5. Vilket evangelium?

 6. Demoner finns.

 7. Förakta inte helande.

 8. Oavsett var.

 9. Detta är dagen.

 10. Var försiktig med din själ.

Att förkovra dig avseende enkla församlingar:

 1. Devote yourselves. Håll fast. Vous

 2. Vara kyrka.

 3.  Barn i husförsamling.

 4. Religiös avgiftning.

 5. USA 13. Dela pärlor.

 6. USA 5. Vi hade kyrka.

 7. Bygga församling.

 8. Där livet händer.

 9. Dela livet.

 10. Multiplikation

De senaste inläggen om mitt liv som i Apostlagärningarna.

 1. Canada 1. Ett senapsfrö.

 2. Portugal – Lissabon.

 3. Israel 2017

Jours fériés en juillet

Je fais des vacances du blog en juillet. Pour ceux qui sont libres et enfin avoir le temps de lire, il y a déjà beaucoup d’écriture.

Je vous encourage à profiter des poèmes sur la page poésie.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Prenez note des différents enseignements et admonestations:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Pour vous améliorer en ce qui concerne les églises  simples:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Les derniers messages de ma vie dans les Actes.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.


1 Comment

Israel 2017

When things do not go as planned

The reason for this Israeli trip was that a brother wanted Peter to baptize his daughter in the Jordan River. In addition, we would baptize a guy in water and in Spirit who followed us for a while. In late stages, we agreed with a messianic Jew Or to have a kick-start seminar. Partners in faith flew from Scotland to help as well as a brother from Sweden. But nothing was as planned.

The brother who paid our trip canceled his trip and the brother who would be baptized was not ready. The stay was instead characterized by a wonderful time with burning Messianic siblings. This was appropriate because God showed Peter that we no longer go to the Jews but to the Gentiles. On the other hand, we equip the messiastic Jews so that they can reach their Jewish brothers in turn.

We taught Or individually in core team training, which he will pass on. He wanted to cure and lead everything that moved to the baptismal pit. Also frustrating and inspiring. Click here to watch the movie from the stay produced by Tim Curwen.

Seminar, Day 1

The focus of the day was to kickstart everyone to cure the sick. After teaching, it was thus out. My team was decimated from 4 to 3 and consisted of Katti, Johan and me, Johan was already in the process of curing sick.

Compact resistance

I have never been to similar resistance. We tried to go to another street, but no change. I looked at Johan and asked if he had experienced in similar resistance? But no!

At first there was no pain. Then we could not pray for those who had it. Then we prayed for three people and it did not matter if it was Katti, Johan or I who was praying. It was the same result, nothing happened.

Nobody wanted to hear about Jesus and no one would even receive some cards. We finally took authority over the resistance and it was like turning a hand. The atmosphere was opened! A lesson in itself.

Healings in my team

Katti cured a young woman who adopted dogs. She was healed in the back and thought it was a placebo. But became very happy when she realized it was a reality. Even her colleague was healed after laying on of hands.

We later met a Jewish shop owner and wife. Katti prayed for her shoulders, whereupon she took her glasses off with tears in her eyes. Jesus had cured her, which made her world rock. It was a strong meeting and Katti shared the gospel with her in Hebrew.

Both of these women were interested in meeting again. Even Johan and I healed the sick in the name of Jesus.

Seminar, Day 2

The focus of the day was the gospel with subsequent baptism. We baptized one and then the newly baptised baptized the next one. We make disciples who make disciples. Strong liberations followed and several were baptized in the Spirit with tongues as signs.

In the evening, the whole group was invited to dinner at an Arabic restaurant. That gift was welcome and the opening to a momentum. A homeless man was invited. After Peter played chess to salvation he repented, began to believe, would be baptized in water and in Spirit.

I started curing employees at the restaurant, Karla became involved, and finally Johan. One by one was cured and one after another came to be cured. It was like a party that ended with a baptism of the homeless man.

One day in Jerusalem

One day in Jerusalem with 7 people and one child. So many needs; Restroom, water, food, transport and healing every meter. The goal of our friends Tim and Mary from Scotland to experience Jerusalem was not achieved. Instead, it became a teaser.

Some healings

I prayed for a woman and a man who was cured. I also found a Muslim woman for Mary to pray for. She had a foot support and the pain disappeared. Per prayed for a woman with pain in the back, who took off the support. And everyone in the group cured someone and some several. That made it one step ahead and two steps back.

Community daily

Being together daily is tough. My own time? My wishes? But we make ourselves dependent on each other and love each other. The love of the neighbour becomes more important than your own wishes. But it’s all about me, mine and mine? No, about our own and others.

It may feel obsessive. Realizes why it took 40 years for the children of Israel in the desert. And realize how important the believer’s community is. We must be freed from Western individualism. The congregation is to be built up to a God’s dwelling in the Spirit and as the bride of Christ please Him.

The team sees miracles

Per was stubborn and wanted to see the temple mountain. He went back to Jerusalem the next day. He managed to get there, which we did not the day before. Or asked him if he cured someone, which made him move. An Arab opened his household with 11 brothers and many were healed. A brother secretly believed in Jesus.

Maria and Tim took a taxi to the airport and led a Jewish taxi driver to faith. He was taken by the peace they had and wanted it.

Barbecue in the park

We had barbecue in a big park filled with Israelis on leave. God and Peter helped me, but I wanted to be somewhere else. Finally, I died from myself and asked God to show me if at least I would preach Jesus for someone.

When we were on our way out, a blond woman sat and I prayed for her friend. Peter prayed for the man who had different lengths on his legs. It became a huge jump. I was completely shocked and screamed right out! But Peter and God had everything under control. The man was healed. I wondered about the blonde woman, but then she revealed she had migraine. I prayed for her and Jesus healed her.

Chess for salvation

We met Fredrik, David and Or on the beach. Karla and Andy also joined. We wanted to demonstrate the chess tool for salvation and we chose to do it at a cafe. The problem was that either someone would go to the bathroom or cure someone.

In the end we all got to the table and were able to show them. They became completely wild when they started training and training.

God on the move

David played some chess matte. The man did not want to be baptized there and then. I cured a woman who Or started playing chess for salvation with. I really felt God’s love for her. Everything came to an abrupt end when a cashier came out saying that the woman was not interested. Persecution simply! My heart cried when we left there.

När saker inte blir som planerat

Anledningen till denna Israelresa var att en broder ville att Peter skulle döpa hans dotter i Jordanfloden. Dessutom skulle vi döpa och Andedöpa en kille som följt oss ett tag. I sent stadie kom vi överens med en messiansk broder Or om att ha ett kickstartseminarium. Partners i tron flög in från Skottland för att hjälpa samt en broder från Sverige. Men inget blev som planerat.

Brodern som betalt vår resa ställde in sin resa och brodern som skulle bli döpt var inte redo. Vistelsen präglades istället av en härlig tid med brinnande messianska syskon. Detta var passande eftersom Gud visat Peter att nu går vi inte längre till judarna, men till hedningarna. Däremot utrustar vi de messiastroende judarna, så att de i sin tur kan nå sina judiska bröder.

Vi undervisade Or enskilt i kärnteamträning, vilket han kommer ge vidare. Han ville bota och leda allt som rörde sig till dopgraven. Tillika frustrerande och inspirerande. Klicka här för att se filmen från vistelsen producerad av Tim Curwen.

Seminarie, dag 1

Fokus för dagen var att kickstarta alla att bota sjuka. Efter undervisningen bar det därmed iväg ut. Mitt team decimerades från 4 till tre och bestod av Katti, Johan och mig, varav Johan redan var igång att bota sjuka.

Kompakt motstånd

Jag har aldrig varit med om liknande motstånd. Vi testade att bytte gata, men ingen förändring. Jag tittade på Johan och frågade om han varit med om liknande? Men, nej!

Först hade ingen smärta. Sen fick vi inte be för dem, som hade det. Sen bad vi för tre personer och det spelade ingen roll om det var Katti, Johan eller jag som bad. Det blev samma resultat, ingenting hände.

Ingen ville höra om Jesus och ingen ville ens ta emot nåt kort. Vi tog slutligen auktoritet över motståndet och det var som att vända på en hand. Atmosfären öppnades! En lärdom i sig.

Helanden i mitt team

Katti botade en ung kvinna som adopterade bort hundar. Hon blev helad i ryggen och trodde det var placebo. Men blev väldigt glad, när hon insåg att det var verklighet. Även hennes kollega blev helad efter handpåläggning.

Vi mötte senare en judisk butiksägare och fru. Katti bad för hennes skuldror, varpå hon tårögd tog av sig sina glasögon. Jesus hade helat henne, vilket fick hennes världsbild att rämna. Det var ett starkt möte och Katti delade evangelium med henne på hebreiska.

Båda dessa kvinnor var intresserade att mötas igen. Även Johan och jag botade sjuka i Jesu namn.

Seminarie, dag 2

Fokus för dagen var evangelium med efterföljande dop. Vi döpte en och sedan fick den döpa nästa. Vi gör lärjungar som gör lärjungar. Starka befrielser följde i samband och flera blev andedöpta med tungotal som tecken.

På kvällen blev hela sällskapet bjudna på mat på en arabisk restaurant. Den gåvan var välbehaglig och öppningen till ett momentum. En hemlös man bjöds med. Efter Peter spelat schack till frälsning vände han om, började tro, ville bli döpt och Andedöpt.

Jag började bota anställda på restaurangen, Karla blev inblandad och slutligen även Johan. En efter en blev botad och en efter en kom för att bli botad. Det var som en fest, som slutade med ett dop av den hemlöse mannen.

En dag i Jerusalem

En dag i Jerusalem med 7 personer och ett barn. Så många behov; toa, vatten, mat, transport och helande varje meter. Målet, att våra vänner Tim och Maria från Skottland skulle få uppleva Jerusalem, uppnåddes inte. Det blev istället en aperitif.

Några helanden

Jag bad för en kvinna och en man som blev botade. Jag hittade även en muslimsk kvinna till Maria att be för. Hon hade ett stöd för foten och smärtan försvann. Per bad för en kvinna med ont i ryggen, som tog av sig stödet. Och alla i sällskapet botade någon och vissa flera. Därmed blev det ett steg framåt och två steg tillbaka.

Gemenskap dagligen

Att vara tillsammans dagligen är tufft. Min egentid? Mina önskningar? Men vi gör oss beroende av varandra och älskar varandra. Kärleken till nästan, blir viktigare än egna önskningar. Men det handlar väl om mig, mitt och mina? Nej, om våra egna och andra.

Det kan kännas betungande. Inser varför det tog 40 år för Israels barn i öknen. Och inser hur viktig den troendes gemenskap är. Vi måste bli befriade från västerländsk individualism. Församlingen ska nämligen byggas upp till en Guds boning i Anden och som Kristi brud behaga Honom.

Teamet ser mirakler

Per var envis och ville se tempelberget. Han åkte tidigt nästa dag tillbaka till Jerusalem. Han lyckades ta sig dit, vilket vi inte gjorde dagen innan. Or frågade honom om han botat någon, vilket fick honom i rörelse. En arab öppnade sitt hushåll med 11 bröder och många blev helade. En broder trodde i hemlighet på Jesus.

Maria och Tim tog taxi till flygplatsen och ledde en judisk taxichaufför till tro. Han blev tagen av den frid de hade och ville ha den.

Barbecue i park

Vi hade barbecue i en stor park fylld med israeler lediga från jobb. Gud och Peter hjälpte mig, men jag önskade vara nån annanstans. Slutligen dog jag från mig själv och bad Gud visa mig om jag åtminstone skulle predika om Jesus för någon.

När vi var på väg ut satt en blond kvinna och jag bad för hennes vännina. Peter bad för mannen som hade olika längd på benen. Det blev ett jätte stort hopp. Jag blev helt chockad och skrek rätt ut!, men Peter och Gud hade allt under kontroll. Mannen blev helad. Jag undrade över den blonda kvinna, men då avslöjade hon att hon hade migrän. Jag bad för henne och Jesus botade henne.

Schack till frälsning

Vi träffade Fredrik, David och Or på stranden. Karla och Andy anslöt också. Vi ville demonstrera verktyget schack till frälsning och vi valde att göra det på ett café. Problemet var att antingen skulle någon gå på toaletten eller bota någon. Till slut fick vi alla till bordet och kunde visa dem. De blev helt vilda när de väl kom igång och tränade.

Gud i görningen

David spelade någon schack matt. Mannen ville inte döpas där och då. Jag botade en kvinna, som Or började spela schack till frälsning med. Jag kände verkligen Guds kärlek för henne. Allt kom till ett abrupt slut när en kassörska kom ut och sade att kvinnan inte var intresserad. Förföljelse helt enkelt! Mitt hjärta grät när vi gick därifrån.


Leave a comment

Israel ska bli frälst. Israel shall be saved.

Precis som Josefs bröder inte kände igen honom första gången i Egypten, känner inte judarna igen Jesus idag. Josef var vid första besöket klädd och sminkad som en egyptier och vid andra besöket tog han av sig sminket och visade vem han var. Idag ser Jesus för sina bröder judarna ut som en engelsman, som en hednisk Jesus. Under två tusen år har bilden av Jesus anpassats till oss hedningar och rötterna till det judiska har ryckts upp. Nu behöver han “ta av sig sminket”  och framträda som den jude han är. 

Peter och jag har varit i Israel för att visa judarna vem Jesus verkligen är, en jude som älskar sitt folk. Guds Son som dött för sitt folk och hela världens synd, precis som ett oskyldigt lamm och på tredje dagen uppstått från de döda. Människosonen som kommer tillbaka för att etablelera ett evigt rike, när hans bröder judarna ser, att Han är den Messias som de väntar på. 

Yoram som vuxit upp i Israel och hans fru Sonia, kallade oss att vara kyrka med dem i det heliga landet 10 dagar. Vi skulle lärjungaträna dem att predika Kristus genom tecken och under och att sedan i vardagslivet leva ut det kristna livet tillsammans. Predika Kristus och dela Kristus med varandra. Vi bodde först på hotell i Jaffa två dagar och sedan hemma hos hans föräldrar i Tiberias resten av vistelsen. 

Vi började med att kickstarta dem i Jaffa och sedan fortsatte vi att gå ut några gånger i Tiberias för att det skulle bli etablerat i deras liv. Resten var bonus i vardagen, då vi var på sightseeing till olika platser, ibland tillsammans med hans pappa, som är en passionerad turistguide sen 30 år tillbaka. Vi fick vara med om några momentum som vi kallar det: ett var i Jaffa där vi mötte två arabiska par, nästa var i Tiberias när vi bad för ett gäng Druskvinnor, det tredje var i Magdala bland kristna volontärer och det sista var vid Jordanfloden, där Johannes döparen verkade, där Jesus fick beröra några judar. Jag kommer att skriva separata inlägg om var och en av dessa tillfällen.

Vi upplevde att judarna, speciellt de ortodoxt troende, var ett hårdnackat folk. Ungefär som det är beskrivet om fariséerna i Nya Testamentet. De judar som antingen var sekulära eller trodde på Gud var lite mer öppna för förslag. Men de hade alla en bild av kristna som förföljare av judar, t o m nazisterna gjorde faktiskt mycket i Jesu namn. De har fått se en förvrängd bild av Jesus, de senaste två tusen åren, då kyrkan tappat rötterna till det judiska mer och mer. Nu vill vi visa dem Jesu rätta ansikte och tror att det är vår kallelse som bröder i Kristus att vinna dem för Gud. De ska inte konvertera, men se att Jesus är den Messias de väntat på. De har en slöja för ansiktet som faller bara genom Kristus.

2 Corinthians 3:12-16

Då vi har ett sådant hopp, går vi helt öppet till väga och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte, för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen blev förstockade. Än i dag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses, och den tas inte bort, först i Kristus försvinner den. Ja, än i dag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort.

Fortsättning följer.

Just as Joseph’s brothers did not recognize him the first time in Egypt, the jews do not recognize Jesus today. Joseph was the first visit dressed and made-up like an Egyptian, and at the second visit he took off his makeup and showed who he was. Today sees Jesus for their brethren the Jews as an Englishman, who was a pagan Jesus. For two thousand years the image of Jesus brought to us Gentiles and the roots of the Jewish has been pulled up. Now he needs to “take off the make-up” and appear as the Jew he is.

Peter and I have been to Israel to show the Jews who Jesus really is, a Jew who loves His people. The Son of God who died for His people and the whole world’s sin, just like an innocent lamb, and on the third day rose from the dead. Son of man coming back to establish an everlasting kingdom, when his brethren the Jews see that He is the Messiah they are waiting for.

Yoram who grew up in Israel and his wife Sonia, called us to be church with them in the Holy Land for 10 days. We would disciple them to preach Christ through signs and wonders, and then in everyday life to live out the Christian life together. Preach Christ and share Christ with each other. We first stayed at a hotel in Jaffa two days and then at the home of his parents in Tiberias rest of the stay.

We started with a kick start in Jaffa and then we proceeded to go out a few times in Tiberias for it to be established in their lives. The rest was a bonus in everyday life when we were out sightseeing to various places, sometimes together with his father, who is a passionate tourist guide since 30 years. We got to experience some momentum as we call it: one was in Jaffa where we met two Arab couples, the next was in Tiberias when we prayed for a bunch of Drus women, the third was in Magdala among Christian volunteers, and the last was at the Jordan River, where John the Baptist appeared, where Jesus did touch some Jews. I will write a separate post about each of these occasions.

We experienced that the Jews, especially the orthodox believer, was a stiff-necked people. Much like it’s described of the Pharisees in the New Testament. The Jews who were either secular or believers in God was a bit more open to suggestions. But they all had a picture of Christians as persecutors of Jews, even the Nazis did in fact a lot in the name of Jesus. They have seen a distorted image of Jesus, the last two thousand years, when the church lost the roots of the Jewish more and more. Now we want to show them the true face of Jesus and believe it is our vocation as brothers in Christ to win them over to God. They should not convert, but see that Jesus is the Messiah they waited. They have a veil for the face that just falls through Christ.

2 Corinthians 3:12-16

Since we have such a hope, we are very bold, not like Moses, who would put a veil over his face so that the Israelites might not gaze at the outcome of what was being brought to an end. But their minds were hardened. For to this day, when they read the old covenant, that same veil remains unlifted, because only through Christ is it taken away. Yes, to this day whenever Moses is read a veil lies over their hearts. But when one turns to the Lord, the veil is removed.

To be continued.

<

p style=”color:rgba(0,0,0,0.701961);font-family:UICTFontTextStyleBody;font-size:17px;line-height:normal;text-decoration:-webkit-letterpress;”>