throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


Leave a comment

I do not lead. Jag leder inte.

Talking walk

Romans 8:14
For all who are led by the Spirit of God are sons of God.

On the go in the woods

Peter and I were out in the woods. Usually it is he who goes before and me after. This sometimes annoys him. He thinks we look certain couple, where the man walks before and the woman subjected follows long after.

Irritated, he suddenly insisted that I should take the lead. What then happened was a telling picture of how it should look when we follow Jesus.

Namely, I continued walking and he went with me, but on every road trip I stopped for guidance. Should I continue, fold or wait? I listened with big ears and patient mindedness.

The question is why I did not just go anywhere. And why did I go so safely on the road when no road crossing appeared?

The answer was that Peter as a leader had told me to take the lead. So, as long as he did not say anything else, just keep going. If, on the other hand, I came across a cross road, I could not make my own decision because he was leading.

Follow the Lamb

This became such a nice picture of being a disciple of Jesus and following the Lamb, where the Lamb goes. I do not own my life, He bought me and I have died to my selfish nature and now I do not live, but He lives in me. I am Hid and He is mine.

Are you your own? Or do you belong to Him? In that case, stop fight and incline your heart. Sacrifice the self-life daily. The ego is our foul enemy. It drives us to live a life with ourselves at the center. Realize that it is not the sun that circles around the earth, but the earth around the sun (see poem).

There is a price to pay and it is not to decide for yourself, but to follow Him who decides. He said to go, but at the crossroads it’s time to listen. In what direction does he lead us to take the next step or if it is time to stop or turn around.

 

Talande promenad

Romans 8:14
Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.

På gång i skogen

Peter och jag var ute och gick i skogen. Som oftast är det han som går före och jag efter. Detta retar ibland upp honom. Han tycker vi ser ut som vissa par, där mannen går före och kvinnan undergivet följer långt efter.

Uppretat, insisterade han plötsligt på att jag skulle ta täten. Vad som då inträffade, blev en talande bild på, hur det borde se ut, när vi följer Jesus.

Nämligen travade jag på och han gick med mig, men vid varje vägskäl stannade jag upp för att få vägledning. Skulle jag fortsätta, vika av eller vänta? Jag lyssnade in med stora öron och tålmodigt sinnelag.

Frågan är varför jag inte bara gick på åt vilket håll som helst? Och varför jag gick så tryggt på vägen, när inget vägskäl dök upp?

Svaret var att Peter som ledare, hade sagt till mig att ta täten. Så, så länge han inte sade något annat, var det bara att fortsätta att gå. Kom däremot ett vägskäl kunde jag ju inte ta ett eget beslut, eftersom han leder.

Följ Lammet

Detta blev en så fin bild på, att vara en Jesu lärjunge och följa Lammet, dit Lammet går. Jag äger inte mitt liv, Han har köpt mig och jag har dött till min själviska natur och nu lever inte jag, men Han i mig. Jag är Hans och Han är min.

Är du din egen? Eller tillhör du Honom? I så fall sluta konstra och böj ditt hjärta. Offra egenlivet dagligen. Egot är nämligen vår lömskaste fiende. Det driver oss att leva ett liv med oss i centrum. Inse dock att det är inte solen som kretsar kring jorden, utan jorden kring solen (se poem).

Det finns ett pris att betala och det är att inte bestämma själv, men följa Honom som bestämmer. Han har sagt gå, men vid vägskälen är det dags att lyssna in. I vilken riktning han leder oss till att ta nästa steg eller om det är dags att stanna upp eller vända om.

 


4 Comments

Canada_4. My devotion on the lake. Min andakt på sjön. Mon dévouement sur le lac.

In English, på svenska, en français.

Click here to read the previous post in the Canada series.
Click here to read the next post in the Canada series.

Life with and in God

I stepped out on the water in a two-way pedal boat. It was my time of solitude with God. I needed to listen inward and upward and rest my mind from the world’s impression. I was ready with paper and pen. When I was out of sight, I stopped pedalling, closed my eyes and let the boat float. The wind caught it which almost resulted in a ship wreck.

God saturated my inner being and gave me inspiration for a poem (see blog post). I got a hymn in tongues. It was a beginning and an end, as well as different pieces. I had no idea about the interpretation, but it was very beautiful. Peter revealed that everyone in earshot heard the song because the lake was so small.

In the evening I read a paragraph in the letter to Ephesus and God showed me a word with the definition of “habitat” that I had received earlier in Brazil (see blog post).

Ephesians 2:22
In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit.

Only God can satisfy our innermost desire. Is it your time of solitude now? Pull yourself away just like Jesus did.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i Kanada-serien.
Klicka här för att läsa nästa inlägg i Kanada-serien.

Livet med och i Gud

Jag trampade ut på vattnet i en trampbåt för två. Det var min tid för avskildhet med Gud. Jag behövde lyssna inåt och uppåt samt vila mitt sinne från världens intryck. Jag var redo med papper och penna. När jag var utom synhåll slutade jag trampa, slöt ögonen och lät båten flyta. Vinden tog tag i den och snart led jag nästan skeppsbrott.

Gud mättade mitt inre med feta rätter. Han gav mig inspiration till ett poem (se blogginlägg). Jag fick en hymn i tungor. Det var en början och ett slut samt olika stycken. Jag fick ingen uttydning, men det var väldigt vackert. Peter avslöjade att alla inom hörhåll hörde sången eftersom sjön var så liten.

På kvällen läste jag ett stycke i Efesiebrevet och Gud visade mig ett ord med definition för “habitat” som jag tidigare fått i Brasilien (se blogginlägg).

Ephesians 2:22
I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden.

Bara Gud kan mätta vårt innersta begär. Är det din tid för avskildhet nu? Dra dig undan precis som Jesus gjorde.

Cliquez ici pour lire l’article précédent dans la série du Canada.
Cliquez ici pour lire l’article prochaine dans la série du Canada.

La vie en et avec Dieu

Je suis partie sur l’eau en pédalo. C’était mon temps de solitude avec Dieu. J’avais besoin d’entendre de l’intérieur et dans haut ainsi que de reposer mes pensées de l’influence du monde. J’étais prête avec papier et crayon. Quand j’ai été loin de la vue; j’ai cessé de pédaler, fermé mes yeux, et laissé le pédalo flotter. Le vent l’a attrapé et j’ai presque fait un naufrage.

Dieu a rempli mon être intérieur et Il m’a inspiré pour un poème. (Voir la publication du blogue). J’ai eu un hymne en langues. Il y avait un commencement et une fin, aussi bien que des pièces différentes. Je n’avais aucune idée de l’interprétation, mais c’était vraiment beau. Peter m’a révélé que tout le monde, à portée de voix, pouvait entendre le chant parce que le lac était si petit.

Dans la soirée, J’ai lu un paragraphe dans la lettre à Éphèse et Dieu m’a montré un mot avec la définition de ‘’habitat’’ que j’avais reçu plus tôt au Brésil (voir la publication du blogue)

Éphésiens 2 :22
En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit.

Seulement Dieu peut satisfaire notre désir le plus profond. Est-ce votre temps de solitude maintenant? Retirez-vous à l’écart comme Jésus l’a fait.


4 Comments

Where is home? Var är hem?

In Him

 

Feel at home
You are not a guest
You are a son
You can make
Christ your home

It is done
The home is
brand new
cleansed
furnished

The set up is done
The home is completed
You have to change
and be transformed

You need to
Conform pliable
To His love
In the Spirit

The house won’t change
The flesh you drag around
The souls vices
Need to be adjusted

You have no right
To mess around
or to refurnish
the home is perfect
set aside for its use

Crawl into
the nest
Take your seat
feel at home
abide

You can be safe
All that is required
Is a new creation
Make him
your home

I Honom

Känn dig som hemma
Du är inte gäst
Du är en son
Gör Kristus till
ditt hem

Det är fullbordat
Hemmet är
helt nytt
städat
möblerat

Inredningen är färdig
Hemmet är klart
Du måste ändras
och transformeras

Du behöver
Foga dig följsamt
För Hans kärlek
I Hans Ande

Huset ändras inte
Köttet du släpar på
Själens olater
Behöver justeras

Du har ingen rätt
att stöka ner
eller möblera om
Hemmet är perfekt
Helgat för sitt bruk

Kryp in
Ta din plats
känn dig
som hemma
förbli

Du kan vara trygg
Det enda som krävs
är en ny skapelse
Gör Honom,
till ditt hem

 


2 Comments

The clock is five to midnight. Klockan är fem i tolv. L’horloge est à minuit moins cinq.

In English first; then in Swedish; followed by French.

Urgency

The clock is five to midnight and the time is about to end. The harvest is mature, but the workers are few. It is urgent! We must hurry to prioritize the time. The recipe is to make disciples with the focus to become harvesters.

Matthew 9:37 – 38
“The harvest is great, but the workers are few. Ask therefore the Lord of the harvest that he sends out workers to his harvest”

Therefore, we travel from country to country. Without much rest. We try to show others how to do it, and we are in a hurry because the time is late and the harvest is mature. It must not be lost.

We can not do it ourselves. The harvest requires many workers. There is a big difference comparing to the rest of the year. Everybody counts young and old. Sick and healthy. Strong and weak. Everybody can do something.

We live in a late hour. Our mission is urgent. We need to grow up and we need to put away all that hinders. Let us humble our hearts and focus on Jesus and the mission He has given us.

Brådskande

Klockan är fem i tolv och tiden är på väg att ta slut. Skörden är mogen, men arbetarna är få. Det är bråttom! Vi måste skynda oss att prioritera tiden. Receptet är att göra lärjungar med fokus att bli skördearbetare.

Matthew 9:37 – 38
“Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd”

Därför åker vi från land till land. Utan mycket vila. Vi försöker visa andra hur det ska gå till och vi har bråttom för tiden är sen och skörden är mogen. Den får inte gå förlorad.

Vi kan inte göra det själva. Skörden kräver många arbetare. Det är stor skillnad mot resten av året. Alla räknas unga och gamla. Sjuka och friska. Starka och svaga. Alla kan göra något.

Vi lever i en sen timma. Vårt uppdrag är av brådskande karaktär. Vi behöver växa upp och vi behöver lägga av allt som hindrar. Låt oss ödmjuka våra hjärtan och fokusera på Jesus och det uppdrag Han har gett oss.

Urgence

L’horloge est à minuit Molins cinq et le temps est presque fini. La moisson de la terre est mûre, mais les travailleurs sont peu nombreux. C’est urgent! Nous devons nous dépêcher de prioriser l’heure. La recette est de faire des disciples et mettre l’accent sur devenir des pêcheurs d’hommes.

Matthew 9:37-38
Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson.

Par conséquent, nous voyagons d’un pays à l’autre, sans beaucoup de repos. Nous essayons de montrer aux autres comment faire, et nous sommes pressés car le temps nous manque et la récolte est mûre. Elle ne doit pas être perdue.

Nous ne pouvons pas le faire seulement par nous-mêmes. La récolte nécessite de nombreux travailleurs. Il y a une grande différence par rapport au reste de l’année. Tout le monde compte jeune et vieux. Malade et en bonne santé. Forte et faible. Tout le monde peut faire quelque chose.

Nous vivons dans une heure tardive. Notre mission est urgente. Nous devons grandir et nous devons éliminer tout ce qui entrave. Humilions nos cœurs et concentrons-nous sur Jésus et la mission qu’il nous a donnée.


1 Comment

Devote yourselves. Håll fast. Vous dévouer.

In English first; then in Swedish and in French.

Four pillars of faith

Four pillars of the Christian walk are found in the following Bible word:

Acts 2:42
And they devoted themselves to the apostles’ teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers.

The first Christians did not change, but clung to these four pillars. Neither culture, weather, status in the world nor emotions could ruin their choices. No billiards, bowling or any other hobby. They understood that life with God is being held up by these four pillars.

They are also four deep and very precious sources. The more we dig in them, the more we get to enjoy them. Let the Spirit give life to these pillars and sources of your life.

Apostles’ teaching

The teachings of the Apostles are found in the New Testament, which is based on the Old Testament. This source is essential in different ways, with daily frequency and on the right basis.

Different ways can be; To read aloud, meditate on, confess, read quietly, teach, preach, read together, and the like.

By daily frequency is meant at least daily, but preferably continuously for example; Under your own demotion, in the car, on the walk, on the phone, on Skype, during meetings with other disciples, etc.

On the right grounds, reading letting the Holy Ghost reveal the Word to us, with the understanding that we each are sons of God’s family and that we have entered into a new covenant. A covenant that is better than the old one and rests on the finished work of Calvary.

The community of believers

As a newborn Jesus disciple, we need the fellowship of believers. That means we need to surround ourselves with those who are on the same mission as we are. We may seem like ordinary people, but we are immortal celestial creatures. We need each other and should therefore work to meet in different constellations and make ourselves interdependent.

We should meet daily to get to know each other and hear each other’s heartbeat. We are called to together reach the world with the message of Jesus. Together we are built as God’s dwelling in the Spirit. Jesus is our common head and the Spirit our common supervisor. We are simply called to encourage each other every day as it is called today.

Breaking of bread

Only siblings in Christ can have fellowship in the breaking of bread. This is an inexhaustible source quite undiscovered. We discover it more and more by celebrating it often.

It is not just bread and wine, but a whole meal community. Where the meal starts with the bread and ends with the wine.

We can do it daily in joy. We remind us of Jesus and proclaim His death, until the day He returns.

We often give each other personal messages and worship together. Reproduces in our own words what the bread breaking means for each person. This is something to celebrate and should be kept alive and not put in a rigid form.

Prayer

We exercise our royal priesthood in single and shared prayer. We worship and praise God as well as command the evil and circumstances to come in line with God’s will. We praise God for all good and we pray for all the problems.

Our prayers are based on the Word of God and we pray it in our lives. We confess to everything that has come to pass in Christ based on the completed work of Calvary.

Prayer just as the apostles’ teaching should be exercised daily, but really all the time. Just as we constantly breathe without thinking about it.

We can pray in understanding and in tounges. We may pray to the Father in the name of Jesus, or command, for example, sicknesses to leave in the name of Jesus.

Fyra pelare i tron

Fyra pelare i den kristnes vandring återfinns i följande bibelord:

Acts 2:42
De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.

De första kristna ändrade sig inte, men höll fast vid dessa fyra  pelare. Varken kultur, väder, status i världen eller känslor kunde rubba deras val. Inte biljard,  bowling eller annan hobby. De förstod att livet med Gud, hålls uppe av dessa fyra pelare.

De är även fyra djupa och mycket dyrbara källor.  Ju mer vi gräver i dem, desto mer får vi njuta av dem. Låt Anden ge liv åt dessa pelare och källor i ditt liv.

Apostlarnas lära

Apostlarnas lära hittar vi i det Nya Testamentet, vilket bygger på det Gamla. Denna källa är det väsentligt att ösa ur på olika sätt, med daglig frekvens och på rätt grunder.

Olika sätt kan vara; att läsa högt, meditera på, bekänna, läsa tyst, undervisa, predika, läsa tillsammans och dylikt.

Med daglig frekvens menas minst daglig, men gärna kontinuerlig exempelvis; under egen andakt, i bilen, på promenad, i telefonen, på Skype, under möten med andra lärjungar etc.

På rätta grunder är att läsa med den Helige Anden, som uppenbarar Ordet för oss, med förståelsen att vi var och en är söner i Guds familj och att vi kommit in i ett nytt förbund. Ett förbund som är bättre än det gamla och vilar på det fullbordade verket på Golgata.

De troendes gemenskap

Som pånyttfödd Jesu lärjunge behöver vi de troendes gemenskap. Det innebär att vi behöver omge oss med de, som är på samma mission som vi är. Vi må verka se ut som vanliga människor, men vi är odödliga himmelska varelser. Vi behöver varandra och bör därför arbeta på att mötas i olika konstellationer och göra oss beroende av varandra.

Vi bör mötas dagligen för att lära känna varandra och höra varandras hjärtslag. Vi är kallade att tillsammans nå världen med budskapet om Jesus. Tillsammans byggs vi upp som Guds boning i Anden. Jesus är vårt gemensamma huvud och Anden vår gemensamma vägledare.  Vi är helt enkelt kallade att uppmuntra varandra alla dagar som det heter idag.

Brödsbrytelse

Endast syskon i Kristus kan ha gemenskap i brödsbrytelsen. Detta är en outtömlig källa tämligen oupptäckt. Vi upptäcker den mer och mer genom att fira den ofta.

Det är ju inte bara bröd och vin, men en hel måltidsgemenskap. Där måltiden inleds med brödet och avslutas med vinet.

Vi kan göra det dagligen i glädje. Vi påminner oss om Jesus och förkunnar Hans död, tills den dag Han kommer tillbaka.

Vi ger varandra ofta personliga tilltal och lovsjunger tillsammans. Återger med egna ord, vad brödsbrytelsen innebär personligen för var och en. Detta är något att fira och bör hållas levande och inte sättas i en stel form.

Bön

Vi utövar vårt konungsliga prästerskap i enskild och gemensam bön. Vi tillber och lovar Gud samt befaller den onde och omständigheter att komma i linje med Guds vilja. Vi prisar Gud för allt gott och vi ber för alla problem.

Våra böner grundas på Guds Ord och vi ber ut Ordet i våra liv. Vi bekänner oss till allt som tillfallit oss i Kristus baserat på det fullbordade verket på Golgata.

Bön precis som apostlarnas lära bör utövas dagligen, men egentligen hela tiden. Precis som vi ständigt andas, utan att tänka på det.

Vi kan be i förståndet och i anden.  Vi kan be till Fadern i Jesu namn, eller befalla exempelvis sjukdomar att lämna i Jesu namn.

Quatre piliers de la foi

Quatre piliers de la marche chrétienne se trouvent dans la parole suivante de la Bible:

Actes 2:42
Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières.

Les premiers chrétiens n’ont pas changé, mais s’accrochaient à ces quatre piliers. Ni la culture, la météo, le statut dans le monde, ni les émotions ne pouvait changer leurs choix. Pas de billard, de quilles ou de tout autre passe-temps. Ils ont compris que la vie avec Dieu est soutenue par ces quatre piliers.

Ils sont également quatre sources profondes et très précieuses. Plus nous creusons en eux, plus nous en profitons. Laissez l’Esprit donner vie à ces piliers et ces sources dans votre vie.

L’enseignement des apôtres

Les enseignements des apôtres se trouvent dans le Nouveau Testament, basé sur l’Ancien Testament. Cette source est essentielle de différentes façons, avec une fréquence quotidienne et à la bonne base.

Différentes façons peuvent être; Lire à haute voix, méditer, confesser, lire tranquillement, enseigner, prêcher, lire ensemble, etc.

Par fréquence quotidienne, signifiant au moins tous les jours, mais de préférence en continu, par exemple: Pendant votre dévotion personnelle, dans la voiture, sur la promenade, au téléphone, sur Skype, lors de rencontres avec d’autres disciples, etc.

Sur le bon terrain, laissons le Saint-Esprit nous révéler la Parole en la lisant, en comprenant que nous sommes tous fils de la famille de Dieu et que nous sommes entrés dans une nouvelle alliance. Une alliance meilleure que l’ancienne et qui repose sur le travail terminé du Calvaire.

La communauté des croyants

En tant que disciple nouveau-né de Jésus, nous avons besoin de la communauté des croyants. Cela signifie que nous devons nous entourer de ceux qui sont sur la même mission que nous. Nous pouvons paraître comme des gens ordinaires, mais nous sommes des créatures célestes immortelles. Nous avons besoin les uns les autres et nous devons donc travailler dans différentes constellations et nous rendre interdépendants.

Nous devrions nous rencontrer tous les jours pour nous connaître et pour entendre les battements de cœurs des autres. Nous sommes appelés ensemble à atteindre le monde avec le message de Jésus. Ensemble, nous sommes construits comme habitation de Dieu en Esprit. Jésus est notre tête commune et l’Esprit notre superviseur commun. Nous sommes simplement appelés à nous encourager les uns les autres chaque jour, comme il est dit aujourd’hui.

Fraction du pain

Seuls les frères et sœurs en Christ peuvent avoir une fraternité dans la fraction du pain. C’est une source inépuisable tout à fait inconnue. Nous le découvrons de plus en plus en le célébrant souvent.

Ce n’est pas seulement du pain et du vin, mais un repas complet en communauté. Où le repas commence avec le pain et se termine avec le vin.

Nous pouvons le faire tous les jours joyeusement. Nous nous commémorons Jésus et proclamons sa mort, jusqu’à ce qu’il revienne.

Nous nous donnons souvent des messages personnels et nous adorons ensemble. Nous mentionnons dans nos propres mots ce que le pain brisé signifie pour chacun de nous. Ceci est quelque chose à célébrer et doit être gardé en mémoire et ne pas être mis sous une forme rigide.

Prière

Nous exerçons notre sacerdoce royal en prière unique et partagée. Nous adorons et louons à Dieu et nous commandons que le mal et les circonstances soient conformes à la volonté de Dieu. Nous louons Dieu pour tout le bien et nous prions pour tous les problèmes.

Nos prières sont basées sur la Parole de Dieu et nous prononçons la parole dans nos vies. Nous confessons tout ce qui s’est passé en Christ basé sur le travail accompli du Calvaire.

La prière, comme l’enseignement des apôtres, doit être faite quotidiennement. Mais vraiment tout le temps, tout comme nous respirons constamment, sans même y penser.

Nous pouvons prier avec notre intelligence et en langues. Nous pouvons prier le Père au nom de Jésus, ou commander, par exemple, les maladies de partir au nom de Jésus.


3 Comments

Brasil_7 Demons fly. Demoner flyr.

Click here to access the previous blog entry in the Brasilia series.
Click here to get to the next blog post in the Brasilia series.

Many would greet us during the seminar and take a photo with us. We do not know each other. It feels weird. We are no celebrities but ordinary (im) mortal Jesus disciples!

Day 1 open seminar

My team

Kickstart went well, but half of my team was not baptized, two of whom were not born again, it turned out. Eight got kick started and two I led to faith, by chess to salvation afterwards. No big miracles, but everyone healed the sick. Just one who prayed several times for one who got better, but not quite good.

I started sending out all two and two to cure the sick. Then I went with the interpreter and kickstarted one at a time. After the kick start, everyone continued to cure the sick or had already begun.

A guy had a moment after he healed a guy in a bunch and then prayed for all the other 6. Of which one could not stretch his arm and became almost 100% helad. One woman prayed for a knee when she got kick started. She felt under her hand that the knees moved and came into place.

At the end, the translator cured a woman by bicycle from sports injury in the ankle, if I don’t not remember wrong. I shared gospel with her, but she did not accept. It began because she said she was a Christian and ended up telling she is going to spiritualists. That’s what you have to turn away from, I told her.

Prayer in the evening

In the evening, people came to Peter for healings and to me mainly for baptism in the spirit and liberation. I had asked to grow in it. So God is good and answers prayer. Some came out in tongues, one of them had a false tongue as in Iowa and I could discern it. Some of the manifestations I do not know if they came out in total freedom. Nice that many had confidence in me, but my vocal cords were completely destroyed.

Day 2 open seminar

The flesh itch

Peter and I had not talked about the day and I became a “wallpaper flower”. He shared with me about today’s layout, but I was not included in anything special. He was tired and assumed that we were standing together in this.

I did not have my own time with Jesus and was angry and had a crushing headache. The pop band rumbled and I could not endure it. I averted and departed. Crying before God until I was through and could be together from the heart. Ana-Paula prayed for me and I was cured from the headache. Thanks to Jesus!

Baptism & Prayer

The couple I led to salvation was baptized and the beauty of this made me “step out of the wallet”. The whole core team except I was in the water to baptize. God heal me!

Peter tried the idea that we would serve together, but everyone just wanted him to pray and I had no voice or energy. It recalled yesterday when I discovered that the core team could not pray, because everyone just wanted us. It made me angry. We will not put anyone on pedestal. It hurts to fall and contradicts the doctrine of the general priesthood, which is an important part of our message.

The brothers Marcio and Maricello got hold of and set free a brother, just what they wanted to see more of and grow in. They have already received invitations to hold kickstart seminars. Wonderful!

Klicka här för att komma till föregående blogginlägg i Brasilia-serien.
Klicka här för att komma till nästa blogginlägg i Brasilia-serien.

Många ville hälsa på oss under seminariet och ta foto med oss. Vi känner ju inte varandra. Det känns märkligt. Vi är inga kändisar utan vanliga (o)dödliga Jesu lärjungar!

Dag 1 öppet seminarium

Mitt team

Kickstarten gick bra, men hälften i mitt team var inte döpta, varav två som inte var födda på nytt, visade det sig. Åtta blev kickstartade och två ledde jag till tro, genom schack till frälsning efteråt. Inga stora mirakler, men alla fick bota sjuka. Bara en som bad flera flera gånger för en som blev bättre, men inte helt bra.

Jag inledde med att sända ut alla två och två att bota sjuka. Sen gick jag med tolken och kickstartade en i taget. Efter kickstarten fortsatte var och en att bota sjuka eller hade redan börjat innan.

En kille hade ett momentum efter han botat en kille i ett gäng och fick sen be för alla övriga 6 stycken. Varav en som inte kunnat sträcka ut armen och blev nästan 100% helad. En kvinna bad för ett knä när hon blev kickstartad. Hon kände under handen att knät rörde på sig och kom på plats.

I slutet botade tolken en kvinna på cykel från sportskada i ankeln, om jag inte minns fel. Jag delade evangelium men henne, men hon tog inte emot. Det började med att hon sade att hon var kristen och slutade med att hon går till spiritister. Det är vad du måste vända bort ifrån uppmanade jag henne.

Förbön på kvällen

På kvällen kom människor till Peter för helanden och till mig främst för andedop och befrielser. Jag hade bett att få växa i det. Så Gud är god och hör bön. Några kom ut i tungotal, varav en av dem hade ett falskt tungotal som i Iowa och jag kunde urskilja det. Några av manifestationerna vet jag inte om de kom ut i total frihet. Roligt att många hade förtroende för mig, men mina stämband blev helt förstörda.

Dag 2 öppet seminarium

Köttet reser sig

Peter och jag hade inte pratat om dagen och jag blev en tapetblomma. Han delade med mig om dagens upplägg, men jag var inte inkluderad i något speciellt. Han var trött och antog att vi står tillsammans i detta.

Jag hann inte med egentid med Jesus och var sur och hade molande huvudvärk. Popbandet bullrade och jag orkade inte med det. Jag avvek och satte mig avskilt. Grät inför Gud, tills jag var igenom och kunde vara tillsammans från hjärtat. Ana-Paula bad för mig och jag blev botad från huvudvärken. Tack Jesus!

Dop & Förbön

Paret jag ledde till tro blev döpta och skönheten i detta fick mig att “kliva ut ur tapeten”. Hela kärnteamet förutom jag var i vattnet för att döpa. Gud hela mig!

Peter försökte ansatsen att vi skulle betjäna tillsammans, men alla ville bara att han skulle be och jag hade ingen röst eller ork. Det påminde om gårdagen när jag upptäckte att kärnteamet inte fick be, för alla ville bara ha oss. Det gjorde mig heligt vred. Vi ska inte sätta någon på piedestal. Det gör ont att falla och går emot läran om det allmänna prästadömet, vilket är en viktig del av vårt budskap.

Bröderna Marcio och Maricello fick gripa in och befria en broder vilket precis vad de önskat att se mer av och växa i. De har dessutom redan fått inbjudningar att hålla kickstart seminarier. Underbart!

.


Leave a comment

Heart transplant. Hjärttransplantation.

You need a new heart 

Get born again

You need to be born again, that is born from above. Become part of the new man, meaning the new creation. You need to get a heart that yearns to obey and follow the Lord. You need a heart change.

Your old heart is evil and belongs to Adam, the fallen man. The new heart belongs to the risen Christ. You need to get born again to get a new heart, where God can abide. Because your new man is holy and created in the image of God.

How do you do that?

According to the Bible there is nothing we can do, because Jesus did it all. It is a finnished work on Calvary, where He died, was buried and rose on the third day. He became sin and paid the price we had to pay, since the wages of sin is death and we have all sinned. But death could not hold Him, since He never sinned Himself and in that way His blood was righteous and the wrath of a Holy God was satisfied.

We shall do nothing but believe in what He did, but we need to respond to His deed. The Bible tells us how to do that. We repent, believe, get baptised in water and recieve the Holy Spirit.

So it’s all about Jesus Christ and what He did on Calvary 2000 years ago. It’s not about us doing anything, because it is done. We can’t save ourselves and no one else either, but God creates a new heart in us. We are born from above of God.

Du behöver ett nytt hjärta

Bli född på nytt

Du måste vara född på nytt, det vill säga född ovanifrån. Bli en del av den nya människan, vilket är den nya skapelsen. Du behöver få ett hjärta som längtar efter att lyda och följa Herren. Du behöver ett hjärtbyte.

Ditt gamla hjärta är ont och tillhör Adam, den fallna människan. Det nya hjärtat tillhör den uppståndna Kristus. Du måste bli född på nytt för att få ett nytt hjärta, där Gud kan bo. Eftersom den nya skapelsen är helig och skapad i Guds likhet.

Hur gör man?

Enligt Bibeln finns ingenting vi kan göra, för Jesus gjorde allt. Det är ett fullbordat verk på Golgata, när Han dog, begravdes och uppstod på tredje dagen. Han blev gjord till synd och betalade det pris vi var tvungna att betala, eftersom syndens lön är döden och vi alla har syndat. Men döden kunde inte behålla honom, eftersom Han aldrig syndat själv och på det sättet var Hans blod rättfärdigt och den Helige Gudens vrede blev tillfredställd.

Vi ska ingenting göra än att tro på vad Han gjorde, men vi måste svara på hans handling. Bibeln berättar hur vi gör det. Vi omvänder oss, vi tror på Jesus, ​​blir döpta i vatten och tar emot den Helige Anden.

Så det handlar om Jesus Kristus och vad han gjorde på Golgata för 2000 år sedan. Det handlar inte om att vi gör något, för det är gjort. Vi kan inte rädda oss själva och ingen annan heller, men Gud skapar ett nytt hjärta i oss. Vi blir födda ovanifrån av Gud.