throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


Leave a comment

I do not lead. Jag leder inte.

Talking walk

Romans 8:14
For all who are led by the Spirit of God are sons of God.

On the go in the woods

Peter and I were out in the woods. Usually it is he who goes before and me after. This sometimes annoys him. He thinks we look certain couple, where the man walks before and the woman subjected follows long after.

Irritated, he suddenly insisted that I should take the lead. What then happened was a telling picture of how it should look when we follow Jesus.

Namely, I continued walking and he went with me, but on every road trip I stopped for guidance. Should I continue, fold or wait? I listened with big ears and patient mindedness.

The question is why I did not just go anywhere. And why did I go so safely on the road when no road crossing appeared?

The answer was that Peter as a leader had told me to take the lead. So, as long as he did not say anything else, just keep going. If, on the other hand, I came across a cross road, I could not make my own decision because he was leading.

Follow the Lamb

This became such a nice picture of being a disciple of Jesus and following the Lamb, where the Lamb goes. I do not own my life, He bought me and I have died to my selfish nature and now I do not live, but He lives in me. I am Hid and He is mine.

Are you your own? Or do you belong to Him? In that case, stop fight and incline your heart. Sacrifice the self-life daily. The ego is our foul enemy. It drives us to live a life with ourselves at the center. Realize that it is not the sun that circles around the earth, but the earth around the sun (see poem).

There is a price to pay and it is not to decide for yourself, but to follow Him who decides. He said to go, but at the crossroads it’s time to listen. In what direction does he lead us to take the next step or if it is time to stop or turn around.

 

Talande promenad

Romans 8:14
Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.

På gång i skogen

Peter och jag var ute och gick i skogen. Som oftast är det han som går före och jag efter. Detta retar ibland upp honom. Han tycker vi ser ut som vissa par, där mannen går före och kvinnan undergivet följer långt efter.

Uppretat, insisterade han plötsligt på att jag skulle ta täten. Vad som då inträffade, blev en talande bild på, hur det borde se ut, när vi följer Jesus.

Nämligen travade jag på och han gick med mig, men vid varje vägskäl stannade jag upp för att få vägledning. Skulle jag fortsätta, vika av eller vänta? Jag lyssnade in med stora öron och tålmodigt sinnelag.

Frågan är varför jag inte bara gick på åt vilket håll som helst? Och varför jag gick så tryggt på vägen, när inget vägskäl dök upp?

Svaret var att Peter som ledare, hade sagt till mig att ta täten. Så, så länge han inte sade något annat, var det bara att fortsätta att gå. Kom däremot ett vägskäl kunde jag ju inte ta ett eget beslut, eftersom han leder.

Följ Lammet

Detta blev en så fin bild på, att vara en Jesu lärjunge och följa Lammet, dit Lammet går. Jag äger inte mitt liv, Han har köpt mig och jag har dött till min själviska natur och nu lever inte jag, men Han i mig. Jag är Hans och Han är min.

Är du din egen? Eller tillhör du Honom? I så fall sluta konstra och böj ditt hjärta. Offra egenlivet dagligen. Egot är nämligen vår lömskaste fiende. Det driver oss att leva ett liv med oss i centrum. Inse dock att det är inte solen som kretsar kring jorden, utan jorden kring solen (se poem).

Det finns ett pris att betala och det är att inte bestämma själv, men följa Honom som bestämmer. Han har sagt gå, men vid vägskälen är det dags att lyssna in. I vilken riktning han leder oss till att ta nästa steg eller om det är dags att stanna upp eller vända om.

 


Leave a comment

Vacation on the blog. Semester på bloggen. Les vacances sur le blog.

Holidays in July

I’m taking vacation from the blog during July. For those who are free and finally have time to read, there is a lot already written.

I encourage you to enjoy poems on the poetry page.

 1. The last poem. Where’s home?

Take note of various teachings and advices:

 1. Stay poor.

 2. Someone has paid.

 3. Mask falls.

 4. The clock is five to midnight.

 5. What Gospel?

 6. Demons flee.

 7. Do not despise healing.

 8. No matter where.

 9. This is the day.

 10. Be careful with your soul.

To acquaint yourself with simple Church:

 1. Devote yourselves. Hold on.

 2. Be church.

 3. Children in house church.

 4. Religious detoxification.

 5. USA 13. Sharing pearls.

 6. USA 5. We practised church.

 7. Build Church.

 8. Where life happens.

 9. Share life.

 10. Multiplication.

The latest posts about my life as in the Acts.

 1. Canada 1. A mustard seed.

 2. Portugal – Lisbon.

 3. Israel 2017

Semester i juli

Jag tar semester från bloggen under juli månad. För dig som är ledig och äntligen har tid att läsa, så finns det mycket redan skrivet.

Jag uppmuntrar dig att njuta av poesi på poesi-sidan.

 1. Senaste poemet. Var är hem?

Ta del av diverse undervisningar och förmaningar:

 1. Förbli fattig.

 2. Någon har betalt.

 3. Masker faller.

 4. Klockan är fem i tolv.

 5. Vilket evangelium?

 6. Demoner finns.

 7. Förakta inte helande.

 8. Oavsett var.

 9. Detta är dagen.

 10. Var försiktig med din själ.

Att förkovra dig avseende enkla församlingar:

 1. Devote yourselves. Håll fast. Vous

 2. Vara kyrka.

 3.  Barn i husförsamling.

 4. Religiös avgiftning.

 5. USA 13. Dela pärlor.

 6. USA 5. Vi hade kyrka.

 7. Bygga församling.

 8. Där livet händer.

 9. Dela livet.

 10. Multiplikation

De senaste inläggen om mitt liv som i Apostlagärningarna.

 1. Canada 1. Ett senapsfrö.

 2. Portugal – Lissabon.

 3. Israel 2017

Jours fériés en juillet

Je fais des vacances du blog en juillet. Pour ceux qui sont libres et enfin avoir le temps de lire, il y a déjà beaucoup d’écriture.

Je vous encourage à profiter des poèmes sur la page poésie.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Prenez note des différents enseignements et admonestations:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Pour vous améliorer en ce qui concerne les églises  simples:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Les derniers messages de ma vie dans les Actes.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.


2 Comments

Children in house church, part 1. Barn i husförsamling, del 1.

Clic here to read part 2.
Klicka här för att läsa del 2.

But how are you doing with the kids?

Written by Helena Cashin, Simple Church Uppsala.

There is a lot to say about children and house congregation, but in this article I will limit myself to saying something about why it is important that we meet together, regardless of age, and how it can work well.

Sometimes when we meet as a congregation, we are reminded that we meet in Jesus’ presence, like a spiritual family, on a mission. It’s both a vision of what we want to be, a reminder of why we meet and some of the motivation why we do not want to divide ourselves by age (not always at all, read on, I’ll develop this). We are a family and the family consists of people of different ages.

For this to work, we need adults to think about how we look at the children, their relationship with Jesus and their faith. If we believe that the same Holy Ghost is living in us adults live in the children, and that they love and follow the same Jesus as us, so does our faith equal the faith of the children. We can all, regardless of age, teach each other what it means to be a disciple. Most of us adults have more theoretical knowledge than the children and we have a responsibility to set limits and draw limits.

As a parent, my prayer and what I long for our children to get to know, love, and follow Jesus. Me and my husband pray and long for our children to experience what it means to live with Jesus. And to learn this, they must see what it means. Someone has to show them that life. When our children see us pray, read the Bible, praise and love each other as disciples, they will see and experience life as a disciple. We are disciples who train disciples and our children are some of the disciples we train to become a disciple trainer.

Men hur gör ni med barnen?

Skrivet av Helena Cashin, Simple Church Uppsala 

Det finns mycket att säga om barn och husförsamling men i denna artikel ska jag begränsa mig till att säga något om varför det är viktigt att vi möts tillsammans, oavsett ålder, samt hur det kan fungera praktiskt.

Ibland när vi möts som församling brukar vi påminna oss om att vi möts i Jesu närvaro, som en andlig familj, på ett uppdrag. Det är både en vision om vad vi vill vara, en påminnelse om varför vi träffas och en del av motivationen till varför vi inte vill dela upp oss utifrån ålder (inte hela tiden i alla fall, läs vidare så utvecklar jag detta). Vi är en familj och familjen består av människor i olika åldrar.

För att detta ska fungera behöver vi vuxna fundera över hur vi ser på barnen, deras relation till Jesus och deras tro. Om vi tror att samme Helige Ande som bor i oss vuxna bor i barnen och att de älskar och följer samme Jesus som oss så gör det vår tro likvärdig barnens tro. Vi kan alla, oavsett ålder, lära varandra i vad det innebär att vara lärjunge. De flesta av oss vuxna har mer teoretisk kunskap än barnen och vi har ett ansvar för att sätta ramar och dra gränser.

Som förälder är min bön och det jag längtar efter att våra barn ska lära känna, älska och följa Jesus. Jag och min man ber och längtar efter att våra barn ska få uppleva vad det innebär att leva med Jesus. Och för att lära sig detta måste de få se vad det innebär. Någon måste visa dem det livet. När våra barn ser oss be, läsa Bibeln, lovsjunga och älska varandra som lärjungar så får de se och uppleva livet som lärjunge. Vi är lärjungar som tränar lärjungar och våra barn är några av de lärjungar som vi tränar till att bli lärjungatränare.


3 Comments

Canada_1. A mustard seed. Ett senapsfrö. Une graine de moutarde.

In English, på svenska, en français.

Read the first post from the Canada series.
Click here to read the next post in the Canada series.

A mustard seed becomes a tree

Yet another dream came true to go to Quebec, Canada’s French-speaking and largest province. Canada the land of maple syrup, with similar but greater nature than in Sweden. We came to share Christ’s life with two couples for a few weeks, and God multiplied the seed of a tree.

We followed a whim to attend Jon’s seminar for The Last Reformation in Ottowa, bringing together people who then attended our House Assembly Seminar and networked.

Through the leadership of the Spirit opened the possibility of a kick-start in Montreal, in a senior residence. There, Peter found a young man Saul, who the minut before cried out to God for desperation. Watch the video here.

The stay began with the outline of a plan containing 3 days of core team training followed by a one-day open seminar and one-day home assembly seminar with the IN/UP perspectives.

In practice, it became 1 day core team, 1 day attendance at Jon’s seminar for Last Reformation focusing on baptism, day 2-3 core team and 1 day open seminar. A few days off at a beautiful lake in the country together with the 2 families before the 2-day House Assembly Seminar including IN/UP perspective. It became a compromise because we planned 1 day, but Claude announced 3. It was a wonderful seminar with people God brought together.

Odette joined the House Assembly Seminar and assumed that the OUT perspective was always included (see blog post). The filmmaker Lebo came to follow Peter for the sequel Last Reformation the Life. We therefore went out to town and cured the sick to film and Odette was satisfied and content. In addition, we went out one day on the outskirts of Montreal, with a beautiful view of the Town (see picture). Olivier and Stefan cured a whole tourist group from France. When Odette went home, we went to Montreal to meet Saul one day (see blog post).

Läs första inlägget från Canada-serien. 
Klicka här för att läsa nästa inlägg i Canada-serien.

Ett senapsfrö blir ett träd

Ännu en dröm uppfylld att åka till Quebec, Kanadas franskspråkiga och största provins. Kanada lönnsirapens land, med liknande men större natur som i Sverige. Vi kom för att dela Kristus-livet med två par i några veckor och Gud förmerade säden till ett träd.

Vi följde ett infall att delta på Jons seminarium för The last reformation i Ottowa, vilket förde samman människor som deltog på vårt husförsamlingsseminarium och nätverk bildades.

Genom Andens ledning öppnades möjligheten till en kickstart i Montreal, på ett seniorboende. Där hittade Peter en ung man Saul, som minuten före desperat ropat till Gud om hjälp. Se videon här.

Vistelsen började med att vi tillsammans skissade en plan innehållande 3 dagars kärnteam-träning följt av 1 dags öppet seminarium samt 1 dags husförsamlingsseminarium med IN-/UPP-perspektiven.

I praktiken blev det 1 dag kärnteam, 1 dag deltagande på Jons seminarium för Last reformation med fokus på dop, dag 2-3 kärnteam samt 1 dag öppet seminarium. Några dagars ledighet vid en vacker sjö på landet tillsammans med de 2 familjerna innan 2 dagars husförsamlingsseminarium inklusive IN/UPP-perspektiv. Det blev en kompromiss eftersom vi planerat 1 dag, men Claude annonserat 3. Det blev ett fantastiskt seminarium med människor Gud fört samman.

Odette anslöt för att delta på husförsamlingsseminariet och antog att UT-perspektivet alltid ingick (se blogginlägg). Filmaren Lebo kom för att följa Peter för uppföljaren Last reformation the Life. Vi gick därför ut på stan och botade sjuka för att filma och Odette lugnade sig. Dessutom gick vi ut en dag i utkanten av Montreal, med vacker utsikt över stan (se bilden). Olivier och Stefan botade en hel turistgrupp från Frankrike. När Odette åkt hem tog vi oss till Montreal för att träffa Saul en dag (se blogginlägg).

Lire la première série après du Canada.
Cliquez ici pour lire le message suivant en série Canada.

Une graine de moutarde devient un arbre

Un autre rêve devenu réalité pour aller au Québec. La plus grande province francophone au Canada. Le Canada, pays du sirop d’érable, avec sa nature semblable à la Suède mais plus grande. Nous sommes venus partager la vie de Christ avec deux couples pendant quelques semaines, et Dieu a multiplié la semence d’un arbre.

Ce qui nous a conduits à assister à un séminaire, donné par Jon pour The Last Reformation à Ottawa, rassemblant des personnes qui ont ensuite participé à notre séminaire de l’Église dans les maisons et maintenant font parti de notre réseau.

Grâce à la direction du Saint-Esprit, nous avons eu la possibilité de faire un ‘’Kickstart’’ à Montréal dans une résidence d’aînés. Là, Peter a rencontré un jeune homme, Saul, qui en désespoir, avait crié à Dieu juste une minute avant. Regardez la vidéo ici.

L’évènement a débuté par une planification de trois jours sur la formation d’une équipe noyau, suivi d’un séminaire d’une journée ainsi qu’une journée de formation sur l’Église dans les maisons avec les perspectives EN DEDANS/EN HAUT.

En pratique, cela débuta avec une journée d’équipe noyau, suivie d’une journée au séminaire de Jon pour The Last Reformation orienté sur le baptême, puis les journées 2 et 3 en équipe noyau et une journée en séminaire ouvert. Quelques jours de repos à un beau lac à la campagne ensemble avec les deux familles avant les deux jours de l’Église dans les maisons incluant la perspective du EN DEDANS/EN HAUT. Cela a commencé avec un compromis parce que nous avions planifié une journée, mais Claude en a annoncé trois. Cela a été un séminaire merveilleux avec des gens que Dieu a réuni ensemble.

Odette s’est joint au séminaire de l’Église dans les maisons et a assumé que la perspective EN DEHORS a toujours été incluse (voir l’article du blog). Le cinéaste Lebo est venu suivre Peter pour prendre des séquences du film ‘’the Last Réformation the life ‘’ (La Dernière Réforme la Vie). Nous sommes alors sortis en ville et avons guéri des malades en le filmant et Odette fut satisfaite et détendue. En outre, nous sommes sortis une journée au Parc Mont-Royal à Montréal, avec une belle vue de la ville (voir photo). Olivier et Stephan ont guéri un groupe complet de touristes venus de France. Quand Odette rentra chez elle, nous sommes allés à Montréal pour rencontrer Saul toute la journée (voir l’article du blog).


2 Comments

What gospel? Vilket evangelium?

The Gospel

What gospel are you preaching ? Is it the gospel of love? The gospel of condemnation? Or the gospel of grace? Please let us all start preaching the gospel of Christ.

The power to salvation

Let us preach about Jesus Christ, the Son of God and the Son of man, as crucified, dead, buried, paying the ransom for humanity, thus risen on the third day to give us everlasting life.

The preaching of the cross is the power of salvation. For some foolishness and for others a stumbling block, but for those who are being saved it is Gods power and Gods wisdom.

Preach the cross even if it isn’t tickling in people’s ears, even if it is bloody and doesn’t fit today’s society. We don’t have a covenant thinking and blood seems a bit overkill.

Our response

The good News is not telling people how to respond, but it is to preach about the finished work of Calvary. To preach about Christ on the cross and the resurrection.

Where after when people are pricked in their heart, we tell them how to respond. And the response is not a prayer of salvation, but when people came to faith in Jesus Christ, they always got baptised the same day. On their own repentance and faith they got baptised in water in the name of Jesus Christ and thereafter received the Holy Spirit.

Preach Christ

Start preach the gospel of the Son of God, that is the Son of man, and let the Him save and let the Spirit give life. Preach through signs and wonders and words.

Let God convict, convince and save. That is not our doing. We must only preach about His complete work on Calvary! Let us come back to basics.

Evangeliet

Vilket evangelium predikar du? Är det kärlekens evangelium? Fördömelsens evangelium? Eller nådens evangelium? Låt oss alla predika Kristi evangelium.

Kraft till frälsning

Låt oss predika Jesus Kristus, Guds Son och Människosonen, som korsfäst, död, begraven och betalande lösensumman för mänskligheten, uppstod på tredje dagen för att ge oss evigt liv.

Att predika korsets budskap är Guds kraft till frälsning. För en del dårskap och för andra ett hinder, men för de som blir frälsta är det Guds kraft och Guds visdom.

Predika korset även om det inte är rumsrent och kittlar folks öron, även om det är blodigt och inte passar dagens samhälle. Vi har inte ett förbundstänkande och blod verkar överdrivet.

Vår respons

Det goda nyheterna är inte att berätta för folk hur de ska gensvara, men det är att predika om det fullbordade verket på Golgata. Att predika om Kristus på korset och om uppståndelsen.

När människor prickas i sitt hjärta, berättar vi för dem hur de bemöter budskapet. Och svaret är inte en frälsningsbön, men när människor kom till tro på Jesus Kristus, blev de alltid döpta samma dag. På sin egen omvändelse och tro, blev de döpta i vatten i Jesu Kristi namn och mottog därefter den Helige Ande.

Predika Kristus

Börja predika evangeliet om Guds Son tillika Människosonen, och låt Honom frälsa och låt Anden ge liv. Predika genom tecken och under samt ord.

Låt Gud överbevisa,  övertyga och frälsa. Det kan inte vi göra. Vår del är att predika det fullbordade verket på Golgata! Låt oss komma tillbaka till grunderna.


1 Comment

He shows the way. Han visar vägen.

The wind brings the boat

Set yourself up
In the boat
listen to
What the Spirit says

Stop
breathe
Hear the birds quit
Experience the wind’s touch
Hear its sore

Distinguish
Different winds
Different bird calls
What is right?
What’s wrong?

Let go!
Release the helm
The wind takes the boat,
Wherever it wants

But,
What is the power behind?
Separate, navigate
With the word in the Spirit
Listen
Let the peace lead

Calm down

Are you on the right track?
Are you in the right boat?
Are you in the right direction?
Are you doing the right thing?

Who are you following?
Your flesh desires and screams?
Your soul’s innate desire?
Your spirit’s low-key voice?
The world?
The evil?
Spirit of God?

Do not jump too fast
Do not run from God
Do not take shortcuts
Which easily becomes a longer road

Go ahead
Step by step, with the Spirit
Let His wind caressing
Unlock your heart
Ears and eyes

Sense, discern and follow
His prompting
Do not drop control
at random

You are king and priest
Take your place and authority
Follow the leadership of the Spirit
He shows you the way

Vinden för båten

Stilla dig
i båten
lyssna till
vad Anden säger

Stanna upp
andas
Hör fåglarna kvittra
erfar vindens beröring
hör dess sus

Skönj
olika vindar
olika fågelläten
Vad är rätt?
Vad är fel?

Släpp taget!
Släpp rodret
Vinden för båten,
dit den vill

Men,
Vilken är kraften bakom?
Urskilj, navigera
med Ordet i Anden
Lyssna in
låt friden leda

Lugna dig

Är du på rätt väg?
Sitter du i rätt båt?
Går du åt rätt håll?
Gör du rätt sak?

Vem följer du?
Ditt kötts begär och skrik?
Din själs innerliga önskan?
Din andes lågmälda röst?
Världen?
den onde?
Guds Ande?

Spring inte för fort
spring inte om Gud
ta inga genvägar
som lätt blir senvägar

Gå i takt
steg för steg, med Anden
låt Hans vind, smekande
låsa upp ditt hjärtas
öron och ögon

Förnim, urskilj och följ
Hans maning
släpp inte kontrollen
på måfå

Du är kung och präst
Ta din plats och auktoritet
Följ Andens ledning
Han visar dig vägen


2 Comments

Brasil_5 Touching communion. Brödsbrytelse som berör.

Click here to access the previous blog entry in the Brasilia series.
Click here to get to the next blog post in the Brasilia series.

Day 3 training the core team

Breaking of bread at breakfast

Peter, I, Marcio and Ana-Paula shared bread in conjunction with breakfast. We thanked God for the bread and the wine. We broke bread and everybody had to say what communion is for them. Then we shared the cup after the meal I read a Bible word. In addition, personal messages to each one.

It got really strong. We truly experienced the unity of faith and that we are siblings in the Lord. It was Ana-Paula who started to cry and then we did. We ended up hugging each other, each one.

My health and sibling love

What day. I was nauseous, had stomach ache, itching in the eye, chills. The nausea disappeared after prayer, then came pain in the stomach that disappeared after prayer, then came the chill.

I lay down on the mattress in the kitchen and in the evening in a couple’s car. What love, when I was in the kitchen, came a bunch from the seminar to help me and in the evening a sister offered me a rest in their car.

I managed to coach everyone in my team, but Peter had to share what I would say about continuing.

My team today 3

It went well for my team, although there were hardly any people on the street. Day three is so beautiful when using the healing as a tool to fishing for people.

An entrepreneur invited us to the household and a woman to her table at a restaurant. Two played chess for salvation, three were led to faith, but nobody said yes to baptism right away.

Dinner in the evening

Dinner at a Pastors place in the evening, but I was tired and I had no appetite. Julius Cesar played chess to salvation with a son in the house. Maricello told me and we felt happy. Peter got tears in his eyes when I told him. We make disciples who make disciples and live the Christian life in everyday life.

Klicka här för att komma till föregående blogginlägg i Brasilia-serien.
Klicka här för att komma till nästa blogginlägg i Brasilia-serien.

Dag 3 träning kärnteamet

Brödsbrytelse i samband med frukost

Peter, jag, Marcio och Ana-Paula delade bröd i samband med frukost. Vi tackade Gud för brödet och vinet. Vi bröt bröd och var och en fick säga vad nattvard är för dem. Sedan delade vi bägare efter måltiden och i samband med detta läste jag ett bibelord. Dessutom personliga budskap till var och en.

Det blev jätte starkt. Vi upplevde verkligen enheten i tron och att vi är syskon i Herren. Det var Ana-Paula som började gråta och sedan hängde vi alla på. Vi avslutade med att krama om varandra, var och en.

Min hälsa och syskonkärlek

Vilken dag. Jag var illamående, hade magont, klåda i ögat, frossa.
Illamåendet försvann efter bön, sedan kom magont som försvann efter bön, sedan kom frossa.

Jag fick ligga ner på madrass i köket och på kvällen i ett pars bil. Vilken kärlek, när jag låg i köket kom ett gäng från seminariet för att hjälpa mig och på kvällen erbjöd en syster mig att vila i deras bil.

Jag lyckades coacha alla i mitt team, men Peter fick dela det jag skulle sagt om att fortsätta.

Mitt team dag 3

Det gick bra för mitt team, trots att det knappt fanns folk på gatan. Dag tre är så vacker när de ska använda helandet för att fiska människor.

En företagare bjöd in oss till hushållet och en kvinna till sitt bord på en restaurant. Två spelade schack till frälsning, tre fick leda till tro, men ingen sade ja till dop direkt.

Middag på kvällen

Middag hos pastor med fru på kvällen, men jag var trött och jag hade ingen aptit. Julius Cesar spelade schack till frälsning med en son i huset. Maricello gladde sig och jag med. Peter fick tårar i ögonen när jag berättade. Vi gör lärjungar som gör lärjungar och lever ut det kristna livet i vardagen.