throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


Leave a comment

Vacation on the blog. Semester på bloggen. Les vacances sur le blog.

Holidays in July

I’m taking vacation from the blog during July. For those who are free and finally have time to read, there is a lot already written.

I encourage you to enjoy poems on the poetry page.

 1. The last poem. Where’s home?

Take note of various teachings and advices:

 1. Stay poor.

 2. Someone has paid.

 3. Mask falls.

 4. The clock is five to midnight.

 5. What Gospel?

 6. Demons flee.

 7. Do not despise healing.

 8. No matter where.

 9. This is the day.

 10. Be careful with your soul.

To acquaint yourself with simple Church:

 1. Devote yourselves. Hold on.

 2. Be church.

 3. Children in house church.

 4. Religious detoxification.

 5. USA 13. Sharing pearls.

 6. USA 5. We practised church.

 7. Build Church.

 8. Where life happens.

 9. Share life.

 10. Multiplication.

The latest posts about my life as in the Acts.

 1. Canada 1. A mustard seed.

 2. Portugal – Lisbon.

 3. Israel 2017

Semester i juli

Jag tar semester från bloggen under juli månad. För dig som är ledig och äntligen har tid att läsa, så finns det mycket redan skrivet.

Jag uppmuntrar dig att njuta av poesi på poesi-sidan.

 1. Senaste poemet. Var är hem?

Ta del av diverse undervisningar och förmaningar:

 1. Förbli fattig.

 2. Någon har betalt.

 3. Masker faller.

 4. Klockan är fem i tolv.

 5. Vilket evangelium?

 6. Demoner finns.

 7. Förakta inte helande.

 8. Oavsett var.

 9. Detta är dagen.

 10. Var försiktig med din själ.

Att förkovra dig avseende enkla församlingar:

 1. Devote yourselves. Håll fast. Vous

 2. Vara kyrka.

 3.  Barn i husförsamling.

 4. Religiös avgiftning.

 5. USA 13. Dela pärlor.

 6. USA 5. Vi hade kyrka.

 7. Bygga församling.

 8. Där livet händer.

 9. Dela livet.

 10. Multiplikation

De senaste inläggen om mitt liv som i Apostlagärningarna.

 1. Canada 1. Ett senapsfrö.

 2. Portugal – Lissabon.

 3. Israel 2017

Jours fériés en juillet

Je fais des vacances du blog en juillet. Pour ceux qui sont libres et enfin avoir le temps de lire, il y a déjà beaucoup d’écriture.

Je vous encourage à profiter des poèmes sur la page poésie.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Prenez note des différents enseignements et admonestations:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Pour vous améliorer en ce qui concerne les églises  simples:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Les derniers messages de ma vie dans les Actes.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.


Leave a comment

Hur stor är din värld? How big is your world?

Hur stor är din värld? Min värld blev plötsligt större. Mitt hjärta vidgades i bilen på vägen mot Eskilstuna häromdagen. Nöd från Gud kom över mig och tårarna började först trilla för att sedan forsa ner för mina kinder. Mitt hjärta brast när jag inom mig såg den orättvisa resursfördelningen över världen. De helt olika förutsättningarna vi till en början har, beroende på var vi föds, när vi föds och av vem vi föds. Mina tårar sköljde över mig när jag i mitt inre såg Jesus hänga på korset och lida för världens synd. För att sedan uppstå och ge oss frid, en frid vilken vi kan välja att leva i. Men vad gör vi? Vi bråkar, krigar och går vår egen väg. Två sorger grep mitt hjärta och vidgade det, nämligen just den orättvisa resursfördelningen med fattigdom som följd och även det faktumet att vi inte väljer friden. Friden dels för evigheten och dels för livet här och nu. Krig och elände kantar vår väg som människor, då vi väljer att gå vår egen väg och fortsätter i syndens spår. Gud den Allsmäktige som är evig Fader har i Jesus Kristus sträckt ut sin starka hand rakt in i ditt och mitt liv. Välj att ta hans hand och han kommer att dra upp dig ur dyn, ställa dig på fast mark och ge dig utrymme att leva i friden. Fortsätt sedan att följa Jesus i hans fotspår. Då har du all möjlighet att vidga ditt hjärta och låta din värld bli större. Att låta korset och uppståndelsen få ge avtryck i ditt liv. Med andra ord låta den största händelsen i världshistorien bära frukt!

När vi går förbi människor som tigger måste vi förhålla oss till det. Jag märker att jag hellre dömer ut dem. De har liksom själva försatt sig i situationen eller så är det en liga bakom. Samhället borde göra något drastiskt. Fastän Jesus sade att fattiga kommer ni alltid ha mitt ibland er. Jag insåg att vi faktiskt redan från börjat haft olika förutsättningar och jag ingår i de priviligierade, i alla fall i jämförelse med tiggare och hemlösa. Dessutom har jag idag långt mer resurser på många sätt än dem. Då borde jag inte bara gå förbi, inte låtsas se eller kritiskt döma ut dem. Borde jag inte hellre gå med fickorna fulla av pengar, beredd att dela med mig? Eftersom Jesus tog syndens straff så att vi var och en kan gå fria, bara vi tar hans hand. Så kanske jag kan vara lika barmhärtig som Han är. Han dog när vi ännu var syndare och tog det första steget för att rädda oss, när vi ännu inte ville bli räddade. Han visste även att många kommer att välja bort hans gåva, många kommer att vilja fortsätta gå sin egen väg trots att det innebär synd och död, med evig död som konsekvens. Alla är blinda men även när de en kort stund anar sanningen kommer de ändå avstå ifrån att ta Guds hand, eftersom det innebär att dö bort från sig själv. Att avstå från tronen i sitt liv, att ge beslutanderätten till någon annan. De beräknar priset och bedömer att det är för högt. Om Jesus trots det ändå var villig att dö för syndarna, kan inte du och jag vara tillräckligt barmhärtiga, så att vi åtminstone inte vänder bort vår blick när tiggarna sträcker ut sina händer mot oss. När de hemlösa försöker sälja sin tidning till oss. En väninnna berättade att hon fyller börsen dagligen och ger till bättre behövande tills dagens ranson är slut. Vilket föredöme!  Kanske behöver vi inte alltid ge av våra rikedomar, men kanske bör vi lägga ner vår egen kritiska röst och lyssna inåt vad Den Helige Ande säger i varje situation. Låt ditt hjärta vidgas och följ Jesus ut på nya äventyr. Välj friden och påverka världen du lever i. Du kanske inte kan rädda hela världen, men kanske en människa i taget, i din värld. Så räddar jag en människa i taget, i min värld!

2 Corinthians 6:11-13
Vi talar helt öppet till er, korintier. Våra hjärtan är vidöppna. Hos oss har ni det inte trångt, men hos er är det trångt. Gör som vi! Jag talar som till barn. Vidga också ni era hjärtan.

How big is your world? My world suddenly became bigger. My heart was widened in the car on the way to Eskilstuna the other day. Emergency from God came upon me and the tears began to fall first and then gush down my cheeks. My heart broke when I saw myself in the inequitable distribution of resources across the world. The totally different conditions, we initially have, depending on where we are born, when we are born and by whom we are born. My tears washed over me when I saw Jesus hanging on the cross and suffer for the sin of the world. Then arise and give us peace, a peace which we can choose to live in. But what do we do? We fight, make war and go our own way. Two sorrows grabbed my heart and widened it, namely, the unjust distribution of resources to poverty as a result and also the fact that we do not choose peace. The peace and for eternity and partly for life here and now. War and misery are our way as humans, when we choose to go our own way and continue in sin track. Almighty God, eternal Father in Jesus Christ stretched out his strong hand straight into your and my life. Choose to take his hand and he will pull you up out of the mire, set you on solid ground and give you the space to live in peace. Continue to follow Jesus in his footsteps. Then you have every opportunity to expand your heart and let your world get bigger. Allowing the cross and resurrection give impression in your life. In other words, let the greatest event in world history to bear fruit!

When we walk past people begging, we need to relate to it. I find that I would rather condemn them. They as well have placed themselves in the situation or it’s a league behind. Society should do something drastic. Although Jesus said the poor, you will always have in your midst. I realized that we actually right from the beginning had different conditions and I are part of the privileged, at least in comparison to beggars and homeless. Also, I have today far more resources in many ways than them. When should I not just walk past, do not pretend to see or critically judging them. Should not I rather go with pockets full of money, willing to share with me? Because Jesus took the penalty of sin so that we each can walk free, only we take his hand. So maybe I can be merciful as He is. He died while we were yet sinners and took the first step to save us, when we still did not want to be rescued. He knew also that many will opt out of his gift, many will want to continue to go their own way even if it means sin and death, the eternal death as a consequence. All are blind but even when they briefly suspect the truth will still refrain from taking the hand of God, as it means to die away from self. To renounce the throne in our life, giving decision-making power to someone else. They calculate the price and believes that the price is too high. If Jesus was willing to die for sinners, can not you and I be merciful enough so that at least we do not turn away our eyes when beggars stretch their hands towards us. When homeless people are trying to sell their paper to us. A friend told me she fills her pockets daily and give to the needy until today’s ration is over. What a role model! Perhaps we do not always have to give of our wealth, but maybe we should put down our own critical voice and listen inwardly what the Holy Spirit says in every situation. Let your heart widen and follow Jesus out on new adventures. Choose peace and affect the world you live in. You might not save the world, but maybe one person at a time, in your world. So I save one person at a time, in my world!

2 Corinthians 6:11-13
We have spoken freely to you, Corinthians; our heart is wide open. You are not restricted by us, but you are restricted in your own affections. In return (I speak as to children) widen your hearts also.