throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


Leave a comment

Guardians of the galaxy

Fellowship

During one of our recent flights, somewhere in the world, I watched the film “Guardians of the galaxy” and God gave me a lesson and a message about fellowship.

Ego was god and searched for other life, somewhere in the huge universe, and found it, but then realized he was above it, the mere mortal life. He considered his own greatness and powers, and he saw that the meaning was to let everything become him, in the total universe. And he was willing to do anything for it to happen, even kill. He despised mortal humans.

God Almighty, on the other hand, is love and wishes to have fellowship with man and made him in His image. Though the purpose is to become more like Jesus, it’s still a variety of human siblings, in a family. The purpose is fellowship in love, which make you one. As God is one but three, we are one in Him, though we are not extinguished. He loves each one of us. We are His creations. He breathed His love, within us all, each and everyone.

The guardians of the galaxy are a family, which stick together. They grow up and they bond step by step. Of coarse, you get to know someone, one step at a time. You discern how open and transparent you can be. Your inner most being, isn’t a can of intestines, to throw out on the table. You are valuable and your person is a treasure, that you piece by piece, or pearl by pearl, share with those you trust.

We are one in Christ, as Jesus is one with the Father. We are one in God. We are dead to our old lives, our independent ego-lives, but we are new creations in Him and even the life we live, He lives in us. Because we are one, you can’t separate our new life from Him. If we take our own decisions, independent, we loose the eternal life and live the old life, which leads to perdition. But if we lose our ego-lives, we win our soul and eternal unchangeable life.

In this fellowship, which is called The Church, we aren’t only to depend on Jesus, but let ourselves be interdependent on each other. And let the fruit of the Spirit grow in us, in the midst of our fellowship, as His Church. We are to bond, connect, be together, spend time, be one and transparent. Be who we are, stick together, be family and grow up. Do you want to be a part of this? I do!

Let us bond, spending time together, get to know each other, trust each other. Let God transform us through His life and love. We are not alone, we have Him and we have each other, and we have a mission. He transforms us to His image and puts the same love for each other, that He has and for the lost world. As the guardians of the galaxy has a mission together, we also have. They were guarding the galaxy and we are to go out and win the lost eternal souls for Jesus.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Gemenskap

Under en av våra flygresor nyligen, någonstans i världen, tittade jag på filmen “Galaxens väktare” och Gud gav mig en lektion och ett budskap om gemenskap.

Ego var gud och sökte efter annat liv, någonstans i enorma universum, och fann det, men insåg då att han var över det, det dödliga livet. Han betänkte sin egen storhet och makt, och han såg meningen, att låta allt bli honom, i hela universum. Och han var villig att göra vadsomhelst, till och med att döda, för att förverkliga det. Han föraktade dödliga människor.

Gud den Allsmäktige är å andra sidan kärlek och önskar att ha gemenskap med människan och göra henne till Sin avbild. Även om syftet är att bli mer lik Jesus, är det fortfarande en mängd olika syskon i en familj. Syftet är gemenskap i kärlek, vilket förvandlar oss till ett. Som Gud är en och tre, är vi ett i Honom, även om vårt liv inte förintas. Han älskar var och en av oss. Vi är Hans skapelser. Han andades in Sin kärlek i oss alla, var och en.

Galaxens väktare är en familj som håller ihop. De växer upp och de knyter an till varandra, steg för steg. Naturligtvis lär du känna någon, ett steg i taget. Du inser hur öppen och transparent du kan vara. Ditt innersta väsen, är inte en burk inälvor, att kasta ut på bordet. Du är värdefull och din person är en skatt, som du delar ut lite i taget eller pärla efter pärla, med dem du litar på.

Vi är ett i Kristus, såsom Jesus är ett med Fadern. Vi är ett i Gud. Vi är döda, ja till våra gamla liv, våra självständiga ego-liv, men vi är nya skapelser i Honom och även livet vi lever, lever Han i oss. Eftersom vi är ett, kan vi inte skilja vårt nya liv från Honom. Om vi ​​tar egna oberoende beslut, förlorar vi det eviga livet och lever det gamla livet, som leder till fördärv. Men om vi förlorar våra ego-liv, vinner vi vår själ och evigt oförgängligt liv.

I det här gemenskapen, som kallas kyrkan, är vi inte bara beroende av Jesus, utan gör oss beroende av varandra. Och låter Andens frukt växa i oss, mitt i vår gemenskap, som Kristi kyrka. Vi ska relatera, knyta an, vara tillsammans, spendera tid, vara ett och transparenta. Vara de vi är, hålla ihop, vara familj och växa upp. Vill du vara en del av detta? Det vill jag!

Låt oss bindas samman, spendera tid tillsammans, lära känna varandra, lita på varandra. Låt Gud förvandla oss genom Sitt liv och kärlek. Vi är inte ensamma, vi har Honon och vi har varandra, och vi har ett uppdrag. Han förvandlar oss till Sin avbild och lägger Sin kärlek för var och en i våra hjärtan, precis som Sin kärlek  för de förlorade. Liksom galaxens väktare har ett uppdrag tillsammans, har vi det med. De vaktar galaxen, vi går ut och vinner de förlorade eviga själarna för Jesus.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements


Leave a comment

Gods goodness is here. Guds godhet är här.

Time for the goodness of God

Tears flowed out of my eyes and wet the cheeks. God touched me at the very heart, when the below Bible verse struck me, in my inner most being, during my morning devotion.

God wants to hit the bulls eye, in this time, with His kindness, in people’s hearts. His grace is poured out, to work from within our hearts.

Luke 4:19
and proclaim a year of grace from the Lord.

Lift your eyes, God’s church

What are we doing in the church? We are fighting about the doctrine and forgetting the life. We turn our eyes inward and forget the blind humanity, heading towards the dungeon, into a pitch black darkness. Moses came with the law, but Jesus came with grace and truth. We have no right to keep the truth, or the life it gives, to ourselves. We must pass on what we have received for free.

“Let the sacrificial lamb of God, enjoy the fruit of His sufferings.”

It’s not about the letter that kills, but about the Spirit that gives life. It is life, the eternal, which we will live and generously pass on. It is not about a new law with new rules, but of a divine life, with God, where we test what is dear to the Lord. But of course within the frame of the Word, since the Word and the Spirit are in unity. We follow the peace He willingly gives us.

What does God want? He wants us to set the captives free, open the eyes of the blind and give the oppressed freedom. The end of the law is in Him, as is the devils era. Jesus has paid the price of the world’s sin and disease. It’s done! He has won the victory. He was dead, but behold, He lives. The name of Jesus, is the key we use, to put God’s hand in motion, so that the victory on the cross gets full effect. The church of God arise and set this generation free.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Tid för Guds godhet

Tårar trängde ut ur mina ögon och vätte kinderna. Gud berörde mig i mitt innersta, när nedan bibelord, träffade mitt hjärta, under min morgonandakt.

Gud vill i denna tid, med sin godhet, träffa prick, i människors hjärtan. Hans nåd är utgjuten, för att inifrån arbeta i våra hjärtan.

Luke 4:19
och förkunna ett nådens år från Herren.

Lyft blicken, Gud församling

Vad håller vi på med i kyrkan? Vi strider om läran och glömmer livet. Vi vänder blicken inåt och glömmer den blinda mänskligheten, på väg mot stupet, in i ett nattsvart mörker. Mose kom med lagen, men Jesus kom med nåden och sanningen. Vi har ingen rätt att hålla sanningen, eller livet det ger, för oss själva. Vi måste ge vidare, det vi har fått oförtjänt.

“Låt Guds offerlamm, få njuta frukten av sitt lidande.”

Det handlar inte om bokstaven som dödar, men om Anden som ger liv. Det är livet, det eviga, som vi ska leva och generöst ge vidare. Det handlar inte om en ny lag med nya regler, men om ett gudomligt liv, i och med Gud, där vi prövar vad som är Herren kärt. Men naturligtvis inom Ordets ram, då Ordet och Anden är ett. Vi följer friden Han villigt ger oss.

Vad vill Gud? Han vill att vi sätter de fångna fria, öppnar de blindas ögon och ger de förtryckta frihet. Lagens slut är i Honom, såsom djävulens era. Jesus har betalt priset för världens synd och sjukdom. Det är fullbordat! Han har vunnit seger. Han var död, men se, Han lever. Namnet Jesus är nyckeln vi använder, för att sätta Guds hand i rörelse, så att segern på korset får full effekt. Guds församling res dig i denna tid och sätt vår generation i fri.

<em>Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


1 Comment

Lana and Brady in South Africa

Click here to read the previous blog post (2) from South Africa.
Click here to read the next (4) and last blog post from South Africa.

Lana and Brady,  Cape Town area

The Canadian TLR Team joined with the South Africa team, to train and equip the saints in South Africa. Gang members were saved, hearing was restored, arthritis healed and other signs and wonders followed.

This happened in the South at the same time the TLR Sweden team was in the North. We live like in the book of Acts and encourage others to do the same. This life is possible if you are willing. Just continue, continue, continue.

Calvin touched by God

They hit the streets and Elmien and Lana came across a young man named Calvin. He didn’t have pain but wanted prayer for his family situation. They prayed for him and he really felt the touch of the Lord and his eyes welled up with tears. They shared the gospel and he went on his way.

Later Stefan Du Toit and his team came across Calvin again, but didn’t know we had already spoken to him. We find out that he is part of a bad street gang in the area. Stefan spoke to him and two other person of peace with him and he cast out a demon and they were all baptized with the Holy Spirit right there on the street.

The story doesn’t end there. We had to leave for another training session in another town, so we were able to leave the water baptism to the local Pastor in the town who could baptize them and then disciple them.

Young man removed brace

One night we met a young man, who had knee surgery for a torn ACL 4 weeks ago and was wearing a brace and using crutches. He could not bend his knee very good or walk. God healed him and he was so blown away. He then removed his brace. That had never happened to him before and he saw Jesus was so real.

We shared the gospel and later that evening he was water and spirit baptized. We then kickstarted him the next morning in the streets and he healed people through the Holy Spirit in Jesus name. He said “this is the best 24 hours of my life”.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

 

 


Leave a comment

Jesus is enough. Jesus räcker.

Jesus is grace

Jesus has come with grace and truth. He is our grace, just as the Father is love and the Spirit is fellowship.

Grace is enough

Grace justified us, which became the new birth into Christ and the entrance to the Kingdom of God.

Grace gives us the wisdom to do everything in the best possible way, in every situation we end up in. This grace applies to everything we do here on earth. From everyday practical things, to succeeding in the heavenly mission, to gain eternal souls for God.

Grace sanctifies us on the journey towards the goal. Grace transforms our souls and makes us more like Him.

Grace propels us into the next stage when we fall asleep in Christ and come to new life or become transformed in a blinking of an eye when He returns.

Grace is enough in every season and episode in life. No person needs anything else. Jesus is all this for us, as our Savior and Lord. Trust God and put your full hope to grace-like Jesus.

1 Corinthians 1:30
But of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God—and righteousness and sanctification and redemption—

1 Peter 1:13
Therefore gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ;

2 Corinthians 13:13
The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and please share with your friends.

Jesus är nåd

Jesus har kommit med nåden och sanningen. Han är vår nåd, precis som Fadern är kärlek och Anden är gemenskap.

Nåden är nog

Nåden rättfärdiggjorde oss, vilket blev den nya födelsen in i Kristus och ingången i Guds rike.

Nåden ger oss vishet att göra allt på bästa sätt, i varje situation vi hamnar i. Denna nåd gäller allt vi gör här på jorden. Från vardagliga praktiska saker, till att lyckas med det himmelska uppdraget, att vinna eviga själar för Gud.

Nåden helgar oss på resan mot målet. Nåden förvandlar våra själar och gör oss mer lika Honom.

Nåden förlossar oss in i nästa skede, när vi somnar in i Kristus och uppstår till nytt liv eller blir förvandlade i ett nu när Han kommer tillbaka.

Nåden är nog i varje livs-epok och livs-episod. Ingen människa behöver något mer. Jesus är allt detta för oss, som vår frälsare och Herre. Lita på Gud och sätt ditt fulla hopp till nåden – som är Jesus.

Bibelord

1 Korintierbrevet 1:30
Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning,

1 Peter 1:13
Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras.

2 Corinthians 13:13
Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


Leave a comment

Friends Acts 29. Vänners Apostlagärningarna 29.

34186174485_5246030edd_oClick here for previous Friends Acts 29.

Jesus stories

Peter and I equip a lot of saints who also become our friends. I’m in awe regarding what God is doing through them. By the fruit you know the tree. Here follow some selected testimonies from their abundance.

Lana and Brady in Canada, British Columbia

“So we just took Molly for a walk in our complex. Eight youth at the underpass were smoking dope. Brady asked them about pain. We prayed for the first guy with knee pain and he was instantly healed 8/10. When Brady said “Jesus” one of the girls ran down the hill and said “I’m out of here, I don’t want anything to do with Jesus”. But, after the guy was healed and she saw it was real, she walked back to us asking for prayer for her sprained arm, that was in a tensor bandage. She was healed and removed the bandage.”

Marcelo Brazil, Brasilia

Baptism and kickstart

“Today we baptized three new siblings in their own faith to Jesus Christ. They were filled with the Holy Spirit and during the lunch at the restaurant we could kickstart one of them. She healed another young lady, that was with pain in her back. It was very precious to see both of them freaked out with the instant healing. So we talked  with the lady about Jesus and it was very nice!”

Deliverance

“Today was tremendous when we went to pray for Eliane, with pains in the belly and urine infection, as soon as we started she manifested demons and vomited blood. The more we prayed, she vomited more and blood manifested, we preached the gospel and she gave herself to Christ and was baptized.

She cried and told how she always asked God to send someone to help her, because she knew it was spiritual, including because her parents were practicing witchcraft. It was beautiful and shocking to see all this.”

Al King, Oklahoma

“This morning I prayed for a young woman that came to our school to work on a fundraising project. She was on crutches. She had pain from nerve damage as a result of getting kicked in the soccer game. She was miraculously healed and started crying. Her friend asked her what she was going to do with her crutch?

Her boss emailed me about an hour later and told me that she and he had just been talking last week about the fact that they have never witnessed a miraculous healing in their life. And this day they are blown away by God’s power.”

Edwin Mushuna, South Africa

“Just came back from hospital ministry. I have today seen miracles like never before. A lady who had a lump in her breast was healed. I ministried to her twice and did the steps you taught us during the core team last week. Man it worked! I also kickstarted another brother I was with and it was miracle after miracle. Praise to Jesus.”

Klicka här för föregående Vänners Apostlagärningarna 29.

Jesus berättelser

Peter och jag utrustar många heliga, som också blir våra vänner. Jag är i vördnad över vad Gud gör genom dem. Av frukten känner man trädet. Här följer några utvalda vittnesbörd utifrån deras överflöd.

Lana och Brady i Kanada, British Columbia

“Så vi tog Molly på en promenad i vårt område. Åtta ungdomar stod vid tunnelbanan och rökte. Brady frågade dem om smärta. Vi bad för den första killen med knäsmärta och han blev helad direkt 8/10. När Brady sa “Jesus”, sprang en av tjejerna nerför backen och sa “Jag sticker, jag vill inte ha något att göra med Jesus.” Men efter att killen blev botad och hon såg att det var på riktigt, kom hon tillbaka. Vi bad för hennes förstörda arm, som var i bandage. Hon blev helad och avlägsnade bandaget.”

Marcelo Brasilien, Brasilia

Dop och kickstart

“Idag döpte vi tre nya syskon på sin tro på Jesus Kristus. De blev fyllda av den Helige Anden och under lunchen i restaurangen, kunde vi kickstarta en av dem. Hon botade en annan ung dam, med smärta i ryggen. Det var väldigt dyrbart att se när båda två blev utom sig av ögonblicklig healing. Så vi pratade med henne om Jesus och det var väldigt bra! “

Befrielse

“Jag var väldigt väldigt då vi gick för att be för Eliane, så snart vi började manifesterades demoner och hon spydde blod. Vi predikade evangeliet och hon gav sitt liv till Jesus och döptes. Hon grät och berättade om hur hon alltid bett Gud, att skicka någon för att hjälpa henne, för att hon visste att det var andligt, bland annat eftersom hennes föräldrar praktiserar häxkraft. Det var vackert och chockerande att se allt detta. “

Al King, Oklahoma

“I morse bad jag för en ung kvinna, som kom till skolan för att jobba för ett insamlingsprojekt, hon hade kryckor. Hon hade smärta från nervskador, som ett resultat av att bli sparkad under en fotbollsmatch. Hon blev mirakulöst helad och började gråta. Hennes vän frågade henne vad hon skulle göra med sin krycka?

Hennes chef emailade mig ungefär en timme senare och berättade för mig att hon och han bara hade pratat förra veckan om att de aldrig hade bevittnat ett mirakulöst helande i sitt liv. Och denna dag blev de fullständigt betagna av Guds kraft. “

Edwin Mushuna, Sydafrika

“Kom precis tillbaka från sjukhusmissionen. Jag fick idag se mirakel som aldrig förr. En kvinna som hade en klump i hennes bröst, blev läkt. Jag lade mina händer på henne två gånger och tog de steg ni precis lärt oss under kärnteamet förra veckan. Jag kickstartade också en annan broder som var med och det var mirakel på mirakel. Ära vare Jesus. ”

 

 


Leave a comment

Vacation on the blog. Semester på bloggen. Les vacances sur le blog.

Holidays in July

I’m taking vacation from the blog during July. For those who are free and finally have time to read, there is a lot already written.

I encourage you to enjoy poems on the poetry page.

 1. The last poem. Where’s home?

Take note of various teachings and advices:

 1. Stay poor.

 2. Someone has paid.

 3. Mask falls.

 4. The clock is five to midnight.

 5. What Gospel?

 6. Demons flee.

 7. Do not despise healing.

 8. No matter where.

 9. This is the day.

 10. Be careful with your soul.

To acquaint yourself with simple Church:

 1. Devote yourselves. Hold on.

 2. Be church.

 3. Children in house church.

 4. Religious detoxification.

 5. USA 13. Sharing pearls.

 6. USA 5. We practised church.

 7. Build Church.

 8. Where life happens.

 9. Share life.

 10. Multiplication.

The latest posts about my life as in the Acts.

 1. Canada 1. A mustard seed.

 2. Portugal – Lisbon.

 3. Israel 2017

Semester i juli

Jag tar semester från bloggen under juli månad. För dig som är ledig och äntligen har tid att läsa, så finns det mycket redan skrivet.

Jag uppmuntrar dig att njuta av poesi på poesi-sidan.

 1. Senaste poemet. Var är hem?

Ta del av diverse undervisningar och förmaningar:

 1. Förbli fattig.

 2. Någon har betalt.

 3. Masker faller.

 4. Klockan är fem i tolv.

 5. Vilket evangelium?

 6. Demoner finns.

 7. Förakta inte helande.

 8. Oavsett var.

 9. Detta är dagen.

 10. Var försiktig med din själ.

Att förkovra dig avseende enkla församlingar:

 1. Devote yourselves. Håll fast. Vous

 2. Vara kyrka.

 3.  Barn i husförsamling.

 4. Religiös avgiftning.

 5. USA 13. Dela pärlor.

 6. USA 5. Vi hade kyrka.

 7. Bygga församling.

 8. Där livet händer.

 9. Dela livet.

 10. Multiplikation

De senaste inläggen om mitt liv som i Apostlagärningarna.

 1. Canada 1. Ett senapsfrö.

 2. Portugal – Lissabon.

 3. Israel 2017

Jours fériés en juillet

Je fais des vacances du blog en juillet. Pour ceux qui sont libres et enfin avoir le temps de lire, il y a déjà beaucoup d’écriture.

Je vous encourage à profiter des poèmes sur la page poésie.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Prenez note des différents enseignements et admonestations:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Pour vous améliorer en ce qui concerne les églises  simples:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Les derniers messages de ma vie dans les Actes.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.


2 Comments

Canada_6. Odette participates. Odette deltar. Odette fréquente.

In English, på svenska, en français.

Click here to read the previous post in the Canada series.
Click here to read the next post in the Canada series.

Odette from Canada received 2 keys from the seminar the first is not to gather but send and the other is not to create a new box, but let the Spirit lead. 

Odette a coworker of Doug Collins, who evangelises and share Christ with him and his wife, and was part of the team in Iowa to take part of how we equip the saints in kick starting, now came to learn about next step which is the house church seminar IN/UP/OUT in Quebec. But since we had started with the 3 day core team training topped by the 1 day open seminar which in all cover the OUT/perspective we intended only to include the IN/UP perspecives. This wasn’t what Odette which is very focused on the lost souls could anticipate or accept. So apart from attending the house church seminar she also influenced us to go out two days during her stay with us (see blog post).

Peter and I always tries to share life and not only model it. We were part of the traditional box church before and don’t want to move to another. But we do teach simple models although they are to be used with caution and be adapted into every specific situation. Before leaving I asked her what she takes with her to Doug and his wife. She really saw that we are not trying to gather but have the principle to send. Our heart isn’t to be many in the same place but to multiply. And not ever pick a new box with an exact formula, but let the Spirit lead. I was happy that we managed to share life not only imply models in a new church box. We want to come “out of the box” into the life in the Spirit and lead as many as possible out into freedom.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i Kanada-serien.
Klicka här för att läsa nästa inlägg i Kanada-serien.

Odette från Kanada fick 2 nycklar utifrån seminariet den första är att inte  samla men att sända och den andra är att inte skapa en ny box, men låta Anden leda.

Odette en medarbetare till Doug Collins, som evangeliserar och delar Kristus med honom och hans fru och var en del av teamet i Iowa, för att ta del av hur vi utrustar de heliga vid kickstart, började nu ta del av nästa steg som är husförsamlingseminarium IN/UP/UT i Quebec. Men sedan vi hade börjat med den 3 dagars kärnteamutbildningen som toppades av det 1 dags öppna seminariet, som totalt sett täcker UT/perspektivet, var det endast meningen att vi skulle inkludera IN/ UP-perspektiv. Detta var inte vad Odette som är mycket fokuserad på de förlorade kunde förutse eller acceptera. Så förutom att hon deltog på husförsamlingsseminariet påverkade hon oss att gå ut två dagar, under hennes vistelse hos oss (se blogginlägg).

Peter och jag försöker alltid att dela livet och inte bara modellera det. Vi var en del av den traditionella kyrkostrukturen förut och vill inte flytta in en annan. Men vi lär ut enkla modeller, även om de ska användas med försiktighet och anpassas till varje särskild situation. Innan hon åkte frågade jag henne vad hon tar med sig till Doug och hans fru. Hon såg att vi inte försöker samla, men har principen att sända. Vårt hjärta är inte att vara många på samma ställe, men att multiplicera. Och inte någonsin välja en ny box med en exakt formula, men låta Anden leda. Jag var glad att vi lyckades dela livet inte bara modeller i en ny kyrkostruktur. Vi vill komma “ut ur boxen” in i Andens överflödande liv och ta med oss så många som möjligt på den resan ut i frihet.

Cliquez ici pour lire l’article précédent dans la série du Canada.
Cliquez ici pour lire la prochaine publication dans la série du Canada.

Odette du Canada a reçu 2 clés au séminaire, la première est de ne pas rassembler mais d’envoyer et l’autre ce n’est pas de créer une autre boîte, mais de laisser l’Esprit conduire.

Odette, une collègue de Doug Collins, qui partage Christ et évangélise avec sa femme et lui. Elle faisait partie de l’équipe dans l’Iowa pour aider à la façon dont nous équipons les saints en les ‘’kickstartant’’. Odette est venue au Québec pour connaître la prochaine étape qui est le séminaire de l’église de maison En DEDANS / EN HAUT / EN DEHORS. Mais puisque nous avions commencé avec les 3 jours de formation d’une équipe noyau, débutant par le premier jour de l’ouverture du séminaire, qui dans l’ensemble couvrait la perspective /EN DEHORS, nous avons eu seulement l’intention d’inclure les perspectives EN DEDANS/ EN HAUT. Ce n’est pas ce qu’Odette, qui est très concentrée sur les âmes perdues, pouvait anticiper ou accepter. Donc, en plus d’assister au séminaire de l’église maison, elle nous a aussi influencés à sortir deux jours pendant son séjour avec nous (voir la publication du blogue).

Peter et moi essayons toujours de partager la vie et non seulement de la modeler. Avant, nous faisions partie de l’église traditionnelle en boîte et nous ne voulons pas aller dans une autre boîte. Bien que nous enseignions des modèles simples, ils doivent être utilisés avec prudence et être adaptés dans chaque situation spécifique. Avant son départ, je lui ai demandée qu’est-ce qu’elle partagera à Doug et sa femme. Elle a vraiment vu que nous n’essayons pas de rassembler mais d’envoyer. Notre cœur n’est pas d’être beaucoup de monde au même endroit, mais de se multiplier. Et ne choisissez jamais une nouvelle boîte avec une formule précise, mais laissez l’Esprit conduire. J’étais heureuse que nous ayons réussi à partager la vie pas seulement suggérer des modèles dans une nouvelle église en boîte. Nous voulons venir ‘’hors de la boîte’’ dans la vie de l’Esprit et conduire autant que possible dans la liberté.