throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


Leave a comment

Vacation on the blog. Semester på bloggen. Les vacances sur le blog.

Holidays in July

I’m taking vacation from the blog during July. For those who are free and finally have time to read, there is a lot already written.

I encourage you to enjoy poems on the poetry page.

 1. The last poem. Where’s home?

Take note of various teachings and advices:

 1. Stay poor.

 2. Someone has paid.

 3. Mask falls.

 4. The clock is five to midnight.

 5. What Gospel?

 6. Demons flee.

 7. Do not despise healing.

 8. No matter where.

 9. This is the day.

 10. Be careful with your soul.

To acquaint yourself with simple Church:

 1. Devote yourselves. Hold on.

 2. Be church.

 3. Children in house church.

 4. Religious detoxification.

 5. USA 13. Sharing pearls.

 6. USA 5. We practised church.

 7. Build Church.

 8. Where life happens.

 9. Share life.

 10. Multiplication.

The latest posts about my life as in the Acts.

 1. Canada 1. A mustard seed.

 2. Portugal – Lisbon.

 3. Israel 2017

Semester i juli

Jag tar semester från bloggen under juli månad. För dig som är ledig och äntligen har tid att läsa, så finns det mycket redan skrivet.

Jag uppmuntrar dig att njuta av poesi på poesi-sidan.

 1. Senaste poemet. Var är hem?

Ta del av diverse undervisningar och förmaningar:

 1. Förbli fattig.

 2. Någon har betalt.

 3. Masker faller.

 4. Klockan är fem i tolv.

 5. Vilket evangelium?

 6. Demoner finns.

 7. Förakta inte helande.

 8. Oavsett var.

 9. Detta är dagen.

 10. Var försiktig med din själ.

Att förkovra dig avseende enkla församlingar:

 1. Devote yourselves. Håll fast. Vous

 2. Vara kyrka.

 3.  Barn i husförsamling.

 4. Religiös avgiftning.

 5. USA 13. Dela pärlor.

 6. USA 5. Vi hade kyrka.

 7. Bygga församling.

 8. Där livet händer.

 9. Dela livet.

 10. Multiplikation

De senaste inläggen om mitt liv som i Apostlagärningarna.

 1. Canada 1. Ett senapsfrö.

 2. Portugal – Lissabon.

 3. Israel 2017

Jours fériés en juillet

Je fais des vacances du blog en juillet. Pour ceux qui sont libres et enfin avoir le temps de lire, il y a déjà beaucoup d’écriture.

Je vous encourage à profiter des poèmes sur la page poésie.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Prenez note des différents enseignements et admonestations:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Pour vous améliorer en ce qui concerne les églises  simples:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Les derniers messages de ma vie dans les Actes.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.


2 Comments

What gospel? Vilket evangelium?

The Gospel

What gospel are you preaching ? Is it the gospel of love? The gospel of condemnation? Or the gospel of grace? Please let us all start preaching the gospel of Christ.

The power to salvation

Let us preach about Jesus Christ, the Son of God and the Son of man, as crucified, dead, buried, paying the ransom for humanity, thus risen on the third day to give us everlasting life.

The preaching of the cross is the power of salvation. For some foolishness and for others a stumbling block, but for those who are being saved it is Gods power and Gods wisdom.

Preach the cross even if it isn’t tickling in people’s ears, even if it is bloody and doesn’t fit today’s society. We don’t have a covenant thinking and blood seems a bit overkill.

Our response

The good News is not telling people how to respond, but it is to preach about the finished work of Calvary. To preach about Christ on the cross and the resurrection.

Where after when people are pricked in their heart, we tell them how to respond. And the response is not a prayer of salvation, but when people came to faith in Jesus Christ, they always got baptised the same day. On their own repentance and faith they got baptised in water in the name of Jesus Christ and thereafter received the Holy Spirit.

Preach Christ

Start preach the gospel of the Son of God, that is the Son of man, and let the Him save and let the Spirit give life. Preach through signs and wonders and words.

Let God convict, convince and save. That is not our doing. We must only preach about His complete work on Calvary! Let us come back to basics.

Evangeliet

Vilket evangelium predikar du? Är det kärlekens evangelium? Fördömelsens evangelium? Eller nådens evangelium? Låt oss alla predika Kristi evangelium.

Kraft till frälsning

Låt oss predika Jesus Kristus, Guds Son och Människosonen, som korsfäst, död, begraven och betalande lösensumman för mänskligheten, uppstod på tredje dagen för att ge oss evigt liv.

Att predika korsets budskap är Guds kraft till frälsning. För en del dårskap och för andra ett hinder, men för de som blir frälsta är det Guds kraft och Guds visdom.

Predika korset även om det inte är rumsrent och kittlar folks öron, även om det är blodigt och inte passar dagens samhälle. Vi har inte ett förbundstänkande och blod verkar överdrivet.

Vår respons

Det goda nyheterna är inte att berätta för folk hur de ska gensvara, men det är att predika om det fullbordade verket på Golgata. Att predika om Kristus på korset och om uppståndelsen.

När människor prickas i sitt hjärta, berättar vi för dem hur de bemöter budskapet. Och svaret är inte en frälsningsbön, men när människor kom till tro på Jesus Kristus, blev de alltid döpta samma dag. På sin egen omvändelse och tro, blev de döpta i vatten i Jesu Kristi namn och mottog därefter den Helige Ande.

Predika Kristus

Börja predika evangeliet om Guds Son tillika Människosonen, och låt Honom frälsa och låt Anden ge liv. Predika genom tecken och under samt ord.

Låt Gud överbevisa,  övertyga och frälsa. Det kan inte vi göra. Vår del är att predika det fullbordade verket på Golgata! Låt oss komma tillbaka till grunderna.


1 Comment

Brasil_8 Reconciliation at the airport. Försoning på flygplatsen.

Click here to access the previous blog entry in the Brasilia series.
Click here to see the video.

Sightseeing in Brasilia

Pastor’s son and brother with car in one of the churches took us on a tour of the capital. He himself was a hard nut to crack, as an atheist of his own free will. The time to harvest was not in, so little seed was sown. Perhaps he is a person of peace in a year.

We saw everything from presidency, beautiful bridge, statue of those who designed Brasilia, the Swedish embassy etc.

Breaking of break at the airport

After refreshing at a pastors place we all went to the airport. Our hosts and their partners, in a house assembly network, with different pastors left us. We broke bread and prayed for each other.

On this occasion, I added confession of sins and began to myself confess out aloud. Then there was reconciliation between a disciple and the pastors. How powerful that I added confessing of sins. Had no idea that it was needed.

Love in practice

When we got home, a further donation came to us. Our hosts asked if we could give the money to someone in the community who needed the money. At first we thought it was a little bold, but remembered that we shared life based on Acts 2: 42-47 and talked about giving to those who need. It’s about love and it’s about family. We would encourage this and chose to pass on the gift.

Acts 2:42-47
And they devoted themselves to the apostles’ teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all, as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved.

Klicka här för att komma till föregående blogginlägg i Brasilia-serien.
Klicka här för att se filmen.

Sightseeing i Brasilia

Pastorson och bilburen broder i en av husförsamlingarna tog oss på rundtur i huvudstaden. Själv var han en hård nöt att knäcka, som ateist av egen fri vilja. Tiden att skörda var inte inne, så lite sådd fick det bli. Kanske är han en fridens person om något år.

Vi fick se allt från presidentbostad, vacker bro, staty av de som ritade Brasilia, svenska ambassaden etc.

Brödsbrytelse på flygplatsen

Efter uppfräschning hos ett pastorspar åkte vi alla till flygplatsen. Våra värdar och deras partner, i ett husförsamlingsnätverk, med olika pastorer lämnade av oss. Vi bröt bröd och bad för varandra.

Vid detta tillfälle lade jag till att bekänna synder för varandra och började själv högt att bekänna synd. Sedan blev det försoning mellan en lärjunge och pastorerna. Vad mäktigt att jag lade till syndabekännelse. Hade ingen aning om att det behövdes.

Kärlek i praktiken

När vi kommit hem kom en ytterligare donation till oss. Våra värdar frågade om vi kunde ge pengarna till en i gemenskapen, som behövde pengarna. Först tyckte vi det var lite väl frimodigt, men mindes att vi delat livet utifrån Apostlagärningarna 2:42-47 och talat om att ge till de som behöver. Det handlar om kärlek och det handlar om familj. Vi ville uppmuntra till detta och valde att ge vidare gåvan.

Acts 2:42-47
De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.


3 Comments

Brasil_7 Demons fly. Demoner flyr.

Click here to access the previous blog entry in the Brasilia series.
Click here to get to the next blog post in the Brasilia series.

Many would greet us during the seminar and take a photo with us. We do not know each other. It feels weird. We are no celebrities but ordinary (im) mortal Jesus disciples!

Day 1 open seminar

My team

Kickstart went well, but half of my team was not baptized, two of whom were not born again, it turned out. Eight got kick started and two I led to faith, by chess to salvation afterwards. No big miracles, but everyone healed the sick. Just one who prayed several times for one who got better, but not quite good.

I started sending out all two and two to cure the sick. Then I went with the interpreter and kickstarted one at a time. After the kick start, everyone continued to cure the sick or had already begun.

A guy had a moment after he healed a guy in a bunch and then prayed for all the other 6. Of which one could not stretch his arm and became almost 100% helad. One woman prayed for a knee when she got kick started. She felt under her hand that the knees moved and came into place.

At the end, the translator cured a woman by bicycle from sports injury in the ankle, if I don’t not remember wrong. I shared gospel with her, but she did not accept. It began because she said she was a Christian and ended up telling she is going to spiritualists. That’s what you have to turn away from, I told her.

Prayer in the evening

In the evening, people came to Peter for healings and to me mainly for baptism in the spirit and liberation. I had asked to grow in it. So God is good and answers prayer. Some came out in tongues, one of them had a false tongue as in Iowa and I could discern it. Some of the manifestations I do not know if they came out in total freedom. Nice that many had confidence in me, but my vocal cords were completely destroyed.

Day 2 open seminar

The flesh itch

Peter and I had not talked about the day and I became a “wallpaper flower”. He shared with me about today’s layout, but I was not included in anything special. He was tired and assumed that we were standing together in this.

I did not have my own time with Jesus and was angry and had a crushing headache. The pop band rumbled and I could not endure it. I averted and departed. Crying before God until I was through and could be together from the heart. Ana-Paula prayed for me and I was cured from the headache. Thanks to Jesus!

Baptism & Prayer

The couple I led to salvation was baptized and the beauty of this made me “step out of the wallet”. The whole core team except I was in the water to baptize. God heal me!

Peter tried the idea that we would serve together, but everyone just wanted him to pray and I had no voice or energy. It recalled yesterday when I discovered that the core team could not pray, because everyone just wanted us. It made me angry. We will not put anyone on pedestal. It hurts to fall and contradicts the doctrine of the general priesthood, which is an important part of our message.

The brothers Marcio and Maricello got hold of and set free a brother, just what they wanted to see more of and grow in. They have already received invitations to hold kickstart seminars. Wonderful!

Klicka här för att komma till föregående blogginlägg i Brasilia-serien.
Klicka här för att komma till nästa blogginlägg i Brasilia-serien.

Många ville hälsa på oss under seminariet och ta foto med oss. Vi känner ju inte varandra. Det känns märkligt. Vi är inga kändisar utan vanliga (o)dödliga Jesu lärjungar!

Dag 1 öppet seminarium

Mitt team

Kickstarten gick bra, men hälften i mitt team var inte döpta, varav två som inte var födda på nytt, visade det sig. Åtta blev kickstartade och två ledde jag till tro, genom schack till frälsning efteråt. Inga stora mirakler, men alla fick bota sjuka. Bara en som bad flera flera gånger för en som blev bättre, men inte helt bra.

Jag inledde med att sända ut alla två och två att bota sjuka. Sen gick jag med tolken och kickstartade en i taget. Efter kickstarten fortsatte var och en att bota sjuka eller hade redan börjat innan.

En kille hade ett momentum efter han botat en kille i ett gäng och fick sen be för alla övriga 6 stycken. Varav en som inte kunnat sträcka ut armen och blev nästan 100% helad. En kvinna bad för ett knä när hon blev kickstartad. Hon kände under handen att knät rörde på sig och kom på plats.

I slutet botade tolken en kvinna på cykel från sportskada i ankeln, om jag inte minns fel. Jag delade evangelium men henne, men hon tog inte emot. Det började med att hon sade att hon var kristen och slutade med att hon går till spiritister. Det är vad du måste vända bort ifrån uppmanade jag henne.

Förbön på kvällen

På kvällen kom människor till Peter för helanden och till mig främst för andedop och befrielser. Jag hade bett att få växa i det. Så Gud är god och hör bön. Några kom ut i tungotal, varav en av dem hade ett falskt tungotal som i Iowa och jag kunde urskilja det. Några av manifestationerna vet jag inte om de kom ut i total frihet. Roligt att många hade förtroende för mig, men mina stämband blev helt förstörda.

Dag 2 öppet seminarium

Köttet reser sig

Peter och jag hade inte pratat om dagen och jag blev en tapetblomma. Han delade med mig om dagens upplägg, men jag var inte inkluderad i något speciellt. Han var trött och antog att vi står tillsammans i detta.

Jag hann inte med egentid med Jesus och var sur och hade molande huvudvärk. Popbandet bullrade och jag orkade inte med det. Jag avvek och satte mig avskilt. Grät inför Gud, tills jag var igenom och kunde vara tillsammans från hjärtat. Ana-Paula bad för mig och jag blev botad från huvudvärken. Tack Jesus!

Dop & Förbön

Paret jag ledde till tro blev döpta och skönheten i detta fick mig att “kliva ut ur tapeten”. Hela kärnteamet förutom jag var i vattnet för att döpa. Gud hela mig!

Peter försökte ansatsen att vi skulle betjäna tillsammans, men alla ville bara att han skulle be och jag hade ingen röst eller ork. Det påminde om gårdagen när jag upptäckte att kärnteamet inte fick be, för alla ville bara ha oss. Det gjorde mig heligt vred. Vi ska inte sätta någon på piedestal. Det gör ont att falla och går emot läran om det allmänna prästadömet, vilket är en viktig del av vårt budskap.

Bröderna Marcio och Maricello fick gripa in och befria en broder vilket precis vad de önskat att se mer av och växa i. De har dessutom redan fått inbjudningar att hålla kickstart seminarier. Underbart!

.


2 Comments

Brasil_6 Everyday Christianity. Vardagskristendom

Click here to access the previous blog entry in the Brasilia series.
Click here to get to the next blog post in the Brasilia series.

Life with Jesus

Prayer walk

Prayer in the morning in the beautiful park. Lovely feeling of liberation when I thought I was completely healthy. But, unfortunately, found hives over the entire body. Sigh. Took contact with Sanna and Kia, in one of my disciple groups, who prayes for us.

Breaking of breads

Community food and breakfast at Juliana and Marcello with mainly the core team. We were many and everyone did not know each other. We broke bread and it became strong when Maricello shared a personal message to Ana-Paula. The tears flowed and everyone became moved.

Then we shared teaching of the Bible in the form of the 4 questions in two teams. It was especially strong in Peter’s team. Peter received a message to Julio Cesar, who touched him. I and peter got word to Marcelo. He was hit in the depth of his heart.

Barbecue

Then barbecue lunch at the sisters’ parents. The best I have ever eaten. The evening got even more interesting when we counselled two couples and later Peter cast out a demon.

To be continued

We continued to Ricardo who lived very nice. He proudly showed us his three boys. I thought, so proud is God, over each of us. Peter shared a bit more about continuing and I received a Bible word:

1 Corinthians 9:26
I therefore so run, not as uncertainly; so fight I, not as one that beateth the air:

Klicka här för att komma till föregående blogginlägg i Brasilia-serien.
Klicka här för att komma till nästa blogginlägg i Brasilia-serien.

Livet med Jesus

Bönepromenad

Bönepromenad på morgonen i den vackra parken. Härlig känsla av befrielse när jag trodde jag var helt frisk. Men hittade tyvärr nässelutslag över hela kroppen. Suck. Tog åter kontakt med Sanna och Kia, i en av mina lärjungagrupper, som ber för oss.

Brödsbrytelse

Gemenskapsfrukost hos Juliana och Marcello med främst kärnteamet. Vi var många och alla kände inte varandra. Vi bröt bröd och det blev starkt när Maricello delade ett personligt budskap till Ana-Paula. Tårarna flödade och alla blev berörda.

Sen delade vi undervisning av bibelordet i form av modellen 4 frågor i två team. Det var speciellt starkt i Peters team. Peter fick budskap till Julio Cesar, som berörde honom. Jag fick ord till Marcelo och det fick även Peter. Han blev träffad på djupet.

Barbeque

Sedan barbecue lunch hos systrarnas föräldrar. Den godaste jag nånsin ätit. Kryddat med stark själavård av två par och Peter som kastade ut nån demon.

Att fortsätta

Vi fortsatte till Ricardo som bodde mycket fint. Han visade oss stolt sina tre pojkar. Jag tänkte, så stolt är Gud, över var och en av oss. Peter delade lite mer om att fortsätta och jag fick ett bibelord:

1 Corinthians 9:26
Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften.


2 Comments

USA 12. The Kingdom expands in California. Guds rike utbreder sig i California.

Previous blog post USA 11, click here.

We make disciples

In Norhern California we have seen healings, deliverances, baptisms in water and in the Spirit, click here to see the video. And even the greatest miracle of them all which is the new birth. As we know, what matters is, the new creation and love.

We make disciples who make disciples by entrusting faithful men in hearkening to Jesus’s Word in Mt 28. We tell and show them in the kickstart (1), we do it together with them(2) and then “kicking the bird out of the nest”, letting them do it themselves (3) and finally showing someone else(4).

Day 1, core team

The people in the core team were well prepared and easy to kickstart. Even this first day they approached sick. When time came to kickstart someone else (Day 3), they were all ready and willing. We were unfortunately kicked out of two malls, but my team members were already kickstarted to heal the sick, when it happened.

Alice, who initiated the seminar, kickstarted Isaac in my team, after I kickstarted her. When we were reunited and did send out each team member into the harvest field, Alice could send out him. Many were moved in their hearts when they were sent out during the prayer.

Isaac healed a homeless guy in the knees, who told us he was a believer. He had a Bible but he couldn’t read it since his eyesight was bad. I commanded the eyesight to be restored. He took out his bible from his bag pac and tried to read which he now could. Praise the Lord!

Day 2, Core team

We swapped the teams. Peter took mine and I his. I sent them out two and two, just as Jesus did. To heal the sick and lead people to faith in Jesus Christ. Then I walked with each one at a time and listened to how they managed and than coached them to become even more skilled. The coaching was well received and almost everybody could heal someone.

In the evening Cindy, who we stayed with, was baptised in the Spirit, with tongues as a sign. I almost wasn’t finished with the prayer, when she burst out into a new beautiful language. Many more were prayed for during the evening for different purposes.

Day 3, open seminar 1

Peter and I delivered a woman in the morning that also got tongues. She vomited a bit and afterwards I felt sick. But in the power of Christ I conquered the attack. I do not receive a basket of snakes, if offered by the devil.

I kickstarted a 15 year old girl, but led her to Christ first. She was teachable and prayed for 5 people that were 100 % healed and 3 who got better. One homeless man didn’t really feel better, but Gods heart went out to him. A woman that helped him got totally healed in the back after 5 or 6 prayers by Melanie and leg alignment which I did. She sat on the pavement with the curb behind the back.

Later we found out that almost everybody in the core team succeded to kickstart the people in the seminar. This made our hearts rejoice. Donna healed somebody in the neck and kickstarted a woman. She was surprised how well it went, in spite of not healing anybody the day before.

One guy in the seminar, I healed in the car on the way back to the seminar,  but the pain came back in another body part and he thought he needed leg alignment. Nothing seemed to happen when I commanded the leg to grow and thus I decided to just wait until it did and then it grew out finally. My confidence was established in this area.

Two baptisms in the evening took place, one when Peter instructed Alice and the other  Isaac. And in the evening we had church at Cindy’s place, se next blog post.

Day 4, open seminar 2

Peter and I shared about the gospel and then all the teams went out. It was an outreach to preach Christ through signs and wonders and also with words. They could lead people to the Lord and baptise them the same day, just as in Bible times.

I led a girl to repentance after a leg alignment and playing chess to salvation, but she wasn’t ready for the baptism in water. We also met a teenager who recently moved to California to start her life all over and wanted fellowship with other believers. She was healed in her shoulder by a new apprentice and I connected her with Cindy.

The day was marked by strong deliverances, many leg alignments, several Spirit baptisms and 2 water baptisms. Of coarse we instructed someone new to baptise in the name of Jesus. Hai in the core team told me that she helped several young people receiving the Holy Spirit and starting to speak in tongues.

Tidigare blogginlägg USA 11, klicka här.

Vi gör lärjungar

I norra Kalifornien har vi sett helanden, befrielser, dop i vatten och Ande, klicka här för att se videon. Och även det största miraklet av dem alla, som är den nya födelsen. Som vi vet, är det väsentliga den nya skapelsen och kärleken.

Vi gör lärjungar som gör lärjungar genom att låta pålitliga människor lyssna till Jesu ord i Matt 28. Vi berättar och visar dem genom kickstarten (1), vi gör det tillsammans med dem (2) och sedan “sparkas fågeln ur boet”, vi låter dem göra det själva (3) och slutligen visar de någon annan (4).

Dag 1, kärnteam

Människorna i kärnteamet var väl förberedda och enkla att kickstarta. Redan första dagen frågade de själva om människor hade ont nånstans. När tiden kom att kickstarta någon annan (Dag 3), var alla redo och villiga. Vi blev tråkigt nog utkastade från två köpcentrum, men mitt team var kickstartade att bota de sjuka, när det hände.

Alice, som kordinerade seminariet kickstartade Isaac i mitt team, efter att jag kickstartat henne. När vi återsamlades och sände ut varje gruppmedlem till skörden, kunde Alice sända ut honom. Många blev berörda i sina hjärtan, när de under bönen sändes ut.

Isaac helade en hemlös man i knäna, som berättade att han var troende. Han hade en Bibel, men kunde inte läsa den, eftersom hans syn var dålig. Jag befallde synen att återställas. Han tog fram sin bibel från sin ryggsäck och försökte läsa, vilket han nu kunde. All ära till Herren!

Dag 2, Kärnteam

Vi bytte team. Peter tog mitt och jag hans. Jag skickade ut dem två och två, precis som Jesus gjorde. De skulle bota sjuka och leda människor till tro på Jesus. Sedan gick jag med var och en åt gången och lyssnade på hur de löste uppgiften och coachade dem att bli ännu mer kvalificerade. Råden mottogs väl och nästan alla kunde bota någon.

På kvällen döptes Cindy, som vi bodde hos, i Anden med tungor som ett tecken. Jag var nästan inte klar med bönen, när hon brast ut i ett ny vackert språk. Många fler fick förbön under kvällen för olika saker.

Dag 3, Öppet seminarium 1

Peter och jag befriade en kvinna på morgonen, som också förlöstes i tungor. Hon kräktes lite och efteråt kände jag mig illamående. Men i Jesu namn övervann jag attacken. Jag tar inte emot en korg med ormar som djävulen erbjuder.

Jag kickstartade en 15-årig tjej, men ledde henne till Kristus först. Hon var läraktig och bad för 5 personer som blev 100% helade och 3 som blev bättre. En hemlös man verkade inte riktigt bli bättre, men Guds hjärta gick ut till honom. En kvinna som hjälpte honom blev helad i ryggen efter 5 eller 6 böner av Melanie och benförlängning som jag gjorde. Hon satt på trottoaren med trottoarkanten bakom ryggen.

Senare fick vi reda på att nästan alla i kärnteamet lyckats att kickstarta människor på seminariet. Detta gladde våra hjärtan. Donna helade någon i halsen och kickstartade en kvinna. Hon blev förvånad över hur bra det gick, trots att hon inte helade någon dagen innan.

För en kille på seminariet, som jag helade i bilen på väg tillbaka till seminariet, kom smärtan tillbaka i en annan kroppsdel och han trodde att han behövde benförlängning. Ingenting tycktes hända när jag befallde benet att växa ut och därmed beslutade jag att bara vänta tills det gjorde det och till slut växte det ut. Mitt självförtroende etablerades på detta område.

Två dop på kvällen ägde rum, ett när Peter instruerade Alice och ett annat av Isaac. Och på kvällen hade vi kyrka i Cindys hem, se nästa blogginlägg.

Dag 4, Öppet seminarium 2

Peter och jag delade evangeliet och sedan gick alla team ut. Det var en träningsdag att predika Kristus genom tecken och under och även med ord. De kunde leda människor till tro och döpa dem samma dag, precis som på Bibelns tid.

Jag ledde en flicka till omvändelse efter benförlängning och schack till frälsning, men hon var inte redo för vattendop. Vi mötte även en tonåring som nyligen flyttat till Kalifornien för att börja om sitt liv och ville ha gemenskap med andra troende. Hon blev botad i axeln av en ny lärjunge och jag kopplade henne med Cindy.

Dagen präglades av starka befrielser, många benförlängningar, flera Andedop och 2 vattendop. Självklart instruerade vi någon ny att döpa i Jesu namn. Hai i kärnteamet berättade att hon hjälpt flera unga personer som tagit emot den Helige Ande och börjat tala i tungor.


Leave a comment

Kulturnatten 2016. Cultur night 2016.

Jag har Jesus-berättelser att dela från upplevelser på kulturnatten i Uppsala 2016. Se även länk till blogginlägg från Vilho, Peters och min kulturnatt för tre år sen 2013 och video därifrån.

Samling med the Last Reformation Sweden

Vi hade en gemensam TLR SWE-samling i samband med kulturnatten i Uppsala 2016. Förutom de närmaste i vårt team och några från vår församling, hade vi bjudit TLR kontakter från Jönköping och profeten Mikael från norr. Dessutom syskon från församlingar i Bro och Örebro.

Broder Mikael var en sann välsignelse, då han hjälpte oss att organisera och tog med sig lite olika ingredienser till måltiden. Ville och Sanna köpte en kastrull och Deo hade med sig godis. Vi delade kärleksmåltid och bröt bröd i samband med den, vilket Ville och Mikael gemensamt tog hand om. Mikael talade ut saker som var mitt i prick för flera.

Peter berättade vår story och predikade om lydnad samt delade liknelsen om laxar och sillar. Jag uppmuntrade med de goda nyheterna om Jesus. Peter och jag försökte förmedla tanken bakom dagen, som var gemenskap och att vinna människor genom att predika genom tecken och under samt ord. Peter demonstrerade schack till frälsning. Sanna och Ville vittnade om vad Gud gör för de hemlösa genom dem.

Vi hade samarbete med Full Gospel Business Men på stan. Planen var att kasta in människor, som blev frälsta, i deras famn eller tält.  Men, kvällens fokus blev att bota de sjuka och några blev även aktiverade att göra det. Vi såg några eviga själar som omvände sig till Gud och blev frälsta samt många som blev botade och flera som fick höra evangelium om Jesus.

Peter, jag och Jossan

Peter, jag och Josephine gick tillsammans ett tag och mötte en tjej som hade ont i hela kroppen. Jossan fick be för henne och hon blev bättre och började svettas enormt. Det brukar inträffa, när människor blir befriade från demoner. Tjejen var intresserad att träffas igen och samtala om Jesus, men ville inte bestämma något direkt. Hennes konfirmandgrupp brukar fortfarande mötas, men alla tror inte på Gud. Drömmen är att vi planterar in Jesus och inte oss. Alla behöver inte komma till vår församling. Vi samlar inte, men vi sänder.

Sanna och jag

Efter jag gått med Peter ett tag, blev han inblandad att gå med andra och kickstarta. Jag tröttnade och ringde efter Sanna, varpå vi gick ihop ett tag. Då fick jag leda en ung tjej till tro, efter att hon blivit botad. Jag spelade schack till frälsning med henne och hon tog beslut att följa Jesus. Men hon ville inte döpa sig, utan skulle bli döpt i samband med snar konfirmation. Då lovade hon att bli döpt, som bekräftelse på det beslut hon tagit ikväll. Hennes kompis var först helt ointresserad, men ville sedan veta hur Sanna och jag kommit till tro, vilket vi glatt berättade. Då sade den nyfrälsta tjejen att hon ska se filmen “the last reformation the beginning” tillsammans med kompisen.

Momentum

Jag spelade schack till frälsning med en tjej tidigare, då Peter, jag och Mikael gick tillsammans. Det blev litet av ett momentum, som Peter videofilmade, för första gången live på Facebook. Hon ville inte ta beslut. Men, då förklarade jag artigt att inte ta beslut, är att säga nej och det är allvarligt. Hennes kompis och mamma hade blivit botade och därför blev hon intresserad. Peter bad för mamman och jag för kompisen. Jag bad också för henne själv och hon blev helad.

Sen var det fem muslimska tjejer varav en tjej sade att hon hade ont, men sen inte ville erkänna det. Då sade jag tyst men bestämt till henne, “du har ont, eller hur” och hon svarade ja. Jag lade handen på hennes nacke (om jag inte minns fel) och hon blev botad direkt, men sprang sen uppskrämt därifrån. Kulturnatten 2016, ska hon sent glömma.

I have Jesus stories to share from experiences at the Culture Night in Uppsala 2016. See also the link to the blog post from Vilho, Peters and my culture night three years ago in 2013 and the video from there.

Gathering of the Last Reformation Sweden

We had a common TLR SWE-collection associated with Culture Night in Uppsala in 2016. In addition to the coming of our team and some of our congregation, we had invited TLR contacts from Jönköping and Mikael a Prophet from the north. Moreover siblings from parishes in Bro, Örebro.

Brother Mikael was a true blessing, as he helped us organize and brought some different ingredients to the meal. Ville and Sanna bought a pot and Deo had brought sweets. We shared a love feast and broke bread associated with it, which Ville and Mikael jointly took care of. Mikael spoke out things that were right on target for many.

Peter told our story and preached obedience and shared the parable of salmon and herrings. I shared the good news about Jesus. Peter and I tried to convey the idea behind the day, which was the community and to win people through preaching with signs and wonders, as well as words. Peter demonstrated chess salvation. Sanna and Ville testified to what God does for the homeless through them.

We had cooperation with the Full Gospel Business Men in town. The plan was to throw in people who were saved, in their arms or tent. However, the evening’s focus was to heal the sick and some were even enabled to do so. We saw some eternal souls who repented to God and were saved and many were healed and many who heard about Jesus.

Peter, I and Jossan

Peter, I and Josephine walked together for a while and met a girl who was in pain throughout the body. Jossan could pray for her and she got better and started to sweat tremendously. It typically occurs when people are liberated from the demons. The girl was interested to meet again and talk about Jesus, but did not want to decide anything right away. Her confirmation group usually still meet, but everyone does not believe in God. The dream is that we plant in Jesus and not us. All do not come to our church. We do not gather but we send.

Sanna and I

After I had gone with Peter for a while, he became involved to join with others and kick start. I got tired and called Sanna and then we went together for a while. Then I led a young girl to believe, after she was healed. I played chess for salvation with her and she took the decision to follow Jesus. But she did not get baptized, but would be baptized in connection with confirmation soon. Then she promised to be baptized as a confirmation of the decision she made tonight. Her friend was first completely uninterested, but then wanted to know how Sanna and I have come to believe, as we cheerfully told. Then said the newly saved girl that she should watch the movie “The Last Reformation The Beginning” with her friend.

Momentum

I played chess for salvation with a girl before, when Peter, Mikael and I went together. There was little of a momentum, as Peter videotaped, for the first time live on Facebook. She did not take the decision. But when I explained politely not to take decisions, is to say no and that is serious. Her friend and mother had been cured and therefore she became interested. Peter prayed for the mother and I the friend. I also prayed for her and she was healed.

Then there were five Muslim girls including one girl said she was in pain, but then did not want to admit it. Then I said, quietly but firmly to her, “you have hurt, isnt IT?” and she said yes. I put my hand on her neck (if I remember correctly) and she was healed immediately, but then ran frightened away. Culture Night 2016, she’ll late forget.