throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


3 Comments

The sun my God. Solen min Gud.

Click here to read the previous post in the series.
Click here to read the previous poem.

The sun and God

When the first spring sun popped up
I let go of everything i did
I threw myself into the sun
When the summer sun shone
I skipped planned activities

I would turn brown like a gingerbread,
and hear happy appeals.
Wow! You sure are tanned!
Have you been abroad?

To lie under the sun’s rays
to turn tanned
that the vitamin D depot is filled up
that endorphins are created
that depression and darkness are rinsed out
that joy is pouring into the body and mind

The sun was my god
I worshipped it
with my life
Today God is
the sun of my life
my life is a worship
of and to God

I throw myself daily
in His rays of heavenly light
I let go of everything I do
I experience His presence
I let Him come first

I am laying
facing His face
all darkness is flushed away
the light is filled up
I’m being transformed
to His son’s image

The sun is not my God
God is my Sun
I worship Jesus
The goal is to become more like Him
experience His delight
not getting tanned
and have a happy appeal

In His intimacy
In His presence
We need to be
Every day
from glory
to glory
be transformed
by the Spirit of God

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Klicka här för att läsa föregående poem.

Solen och Gud

När den första vårsolen tittade fram
Släppte jag allt jag hade för händer
Jag kastade mig ut i solen
När sommarsolen strålade
Skippades planerade aktiviteter

Jag skulle bli brun som en pepparkaka,
och höra glada tillrop.
Wow! Vad du är brun!
Har du varit utomlands?

Att ligga under solens strålar
att bli brun
att D-vitamin depån fylls på
att endorfiner skapas
att depression och mörker sköljs ut
att glädje väller in i kropp och sinne

Solen var min Gud
jag dyrkade den
med mitt liv
Idag är Gud
solen i mitt liv
mitt liv är en dyrkan
av och till Gud

Jag kastar mig dagligen ut
i Hans strålar av himmelskt ljus
Jag släpper allt för händerna
jag erfar Hans närvaro
Jag låter Honom komma först

Jag ligger
inför Hans ansikte
allt mörker spolas bort
ljuset fylls på
Jag blir förvandlad
till Hans Sons bild

Solen är inte min Gud
Gud är min Sol
Jag tillber Jesus
målet är att bli mer lik Honom
uppleva Hans välbehag
inte att bli brun
och få glada tillrop

I Hans närhet
I Hans närvaro
Behöver vi vara
Varje dag
från härlighet
till härlighet
bli förvandlade
av Guds Ande

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements


1 Comment

Last stop Detroit. Sista anhalt Detroit.

Click here to read the previous post in the US-series.

Windsor and Detroit

The last day of the seminar we received a love gift from the core team, a piece of art visualising the Tree of Life. Pointing at the roots, they said we had equipped them with strong roots. Love poured in and all masks of tiredness I had was crushed. In spite of too much traveling and to little time for me and Peter, it is worth it!

We equipped a core team of about 25 people, mainly not from the area. Everyone was already active regarding preaching through signs and wonders. But they all wanted to be trained in our model of fishing for people in disguise and not throwing rocks in the water to scare the fishes. Even one sister came all the way from Norway.

In spite of being very tired the last stop in the States, Peter and I managed to teach with passion. Since everyone already were activated to heal the sick, we decided to start the practical part as day 2, when coaching the team. But apart from that we held to the schedule. We had a 3 day core team training followed by a 3 day seminar, where the core team became trainers. We saw healings, deliverances, baptisms in water and in Spirit.

When sharing about the conditions to live a life like in the book of Acts I shared my heart about intimacy with Jesus, which is the prequisite. Peter preached later inspiring about being led by the Spirit and it all followed a red thread. God is giving us new bread to hand out to the body of Christ.

The third day of the core team we all had lunch together at the premises and celebrated communion. It was very strong with many tears when remembering Jesus and paying attention to one another. Although, when we later went to Doug and Donna’s  home, to baptise one young girl, the division between church and private life dissolved. We are family and we are church 24/7. In between meetings we also shared life with Doug, Donna and family and also dear Odette. Relationships were established and built. Church is all about relations in networks God builds.

A healing

The greatest healing I recall in my team was at the seminar. A man that had been in a wheelchair and in spite of the doctors saying he would always be in it, he now was walking, although only 15 minutes at a time in much pain. More than a hundred bones were broken in a foot. After walking 45 minutes he came back to be healed in his hip too. When we met him he was hanging on a shopping cart and now he was amazed.

The seminar was successfully done together with Doug and Donna. We could benefit from each other’s teachings. We were all quite transparent to the crowds, making an example to follow forgiving one another following the path of righteousness  And it was a great team work with the whole core team. To see them each rise up as trainers is always rewarding.

Next step is networking and for each one in the core team to continue digging at their place, fishing for people and then we can come back, teaching the simple church seminar with the perspectives in/up/out. That is if they are ready and have done their homework so that God has started the multiplication adding to the church.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i USA-serien.

Windsor och Detroit

På seminariets sista dag fick vi en kärleksgåva från kärnteamet, ett konstverk som visualiserar Livets Träd. Pekande på rötterna, utryckte de att vi hade utrustat dem med starka rötter. Kärlek sipprade in och alla mina masker av trötthet krossades. Trots för mycket resor och för lite tid för mig och Peter är det värt det!

Vi utrustade ett kärnteam på cirka 25 personer, huvudsakligen inte från området. Alla var redan aktiva att predika Kristus genom tecken och under. Men de ville bli tränade i vår modell att fiska människor anonymt och inte kasta stenar i vattnet för att skrämma bort fisken. Även en syster kom hela vägen från Norge.

Trots att vi var väldigt trötta på sista stället i USA lyckades Peter och jag undervisa med passion. Eftersom alla redan var aktiverade för att bota sjuka, bestämde vi oss för att starta den praktiska delen enligt dag 2 när vi coachar teamet. Men bortsett från det höll vi oss till planen. Vi hade en 3 dagars kärnteamutbildning följt av ett 3-dagars seminarium där kärnteamet blev tränare. Vi såg helanden, befrielser, dop i vatten och i Anden.

När jag delar om förutsättningen att leva ett liv som i Apostlagärningarna, delade jag mitt hjärta om intimitet med Jesus, vilket är det ultimata villkoret. Peter predikade sedan inspirerande om att ledas av Anden och allt följde en röd tråd. Gud ger oss nytt bröd att ge ut till Kristi kropp.

Den tredje dagen i kärnteameträningen åt vi alla lunch tillsammans i lokalerna och firade nattvard. Det var mycket starkt, med många tårar när vi mindes Jesus och såg varandra. Trots att när vi senare åkte till Doug och Donnas hem, för att döpa en ung tjej, upplöstes spliten mellan kyrka och privatliv. Vi är familj och vi är kyrka 24/7. Mellan varven delade vi också liv med Doug, Donna och familj och även kära Odette. Relationer upprättades och byggdes. Kyrkan handlar om relationer i nätverk som Gud bygger.

Ett helande

Det starkaste helandet som jag minns i mitt team var på seminariet. En man som hade suttit i rullstol och trots att läkarna sade att han alltid skulle sitta i den, gick han nu, men bara 15 minuter i taget med stor smärta. Mer än hundra ben var brutna i en fot. Efter att ha gått omkring i 45 minuter kom han tillbaka för att bli botad i sin höft. När vi först mötte honom hängde han deprimerat på en kundvagn och nu var han istället förundrad.

Seminariet genomfördes framgångsrikt tillsammans med Doug och Donna. Vi kan dra nytta av varandras sätt att undervisa. Vi var alla ganska transparenta för seminariedeltagarna, för att föregå son exempel att följa förlåtande varandra på rättfärdighetens väg. Det var ett bra teamarbete med hela kärnteamet. Att se dem resa sig som tränare är alltid belönande.

Nästa steg är nätverkande och för var och en i kärnteamet att fortsätta att gräva på plats, fiska människor och sen kan vi komma tillbaka, och undervisa om enkla församlingar med perspektiven in / upp / ut. Ifall de är redo och har gjort sin hemläxa, så att Gud har börjat multiplikationen och lägga till.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


1 Comment

Let me be. Låt mig vara.

Click here to read the last poem.

Let me be

Let me be me
I’ll let you be you
I want to be more
Like Jesus
But I’ll always be me

Give me my space
I’ll let you have yours
Bear with me
I’ll try to bear with you
In love forgiving one another

I am not exactly like you
But I fit in the spectrum of God
You are different from me
And you also fit
in His masterpiece

I might not ever change
love me as I am
if you never change
I’ll try to love you
as you are

the dream is
to be transformed
by God
Through His grace
not by any man

let God be God
in my life
I’ll let God be God
in your life

let’s see God’s hand
in motion
let’s see God’s plan
evolve and expand

you and me
two pearls
in Gods hand
let His light shine
In and through

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and please share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående poem.

Låt mig vara

Låt mig vara jag
Jag låter dig vara du
Jag vill bli mer
Lik Jesus
Men jag kommer förbli mig

Ge mig mitt utrymme
Jag låter dig få ditt
Ha tålamod med mig
Jag ska försöka stå ut med dig
I kärlek förlåter vi varandra

Jag är inte exakt som du
Ändå passar jag i Guds spektrum
Du skiljer dig från mig
Men även du passar
i Guds mästerverk

Jag kanske aldrig förändras
älska mig som jag är
om du aldrig ändras
Ska jag försöka älska dig
som du är

drömmen är
att bli transformerad
av Gud
Genom Hans nåd
inte av någon människa

låt Gud vara Gud
i mitt liv
Jag låter Gud vara Gud
i ditt liv

låt oss se Guds hand
i rörelse
Låt oss se Guds plan
utvecklas och expandera

du och jag
två pärlor
i Guds hand
låt Hans ljus skina
i och igenom

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Cliquez ici pour lire le précédent poème.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.


1 Comment

Lana and Brady in South Africa

Click here to read the previous blog post (2) from South Africa.
Click here to read the next (4) and last blog post from South Africa.

Lana and Brady,  Cape Town area

The Canadian TLR Team joined with the South Africa team, to train and equip the saints in South Africa. Gang members were saved, hearing was restored, arthritis healed and other signs and wonders followed.

This happened in the South at the same time the TLR Sweden team was in the North. We live like in the book of Acts and encourage others to do the same. This life is possible if you are willing. Just continue, continue, continue.

Calvin touched by God

They hit the streets and Elmien and Lana came across a young man named Calvin. He didn’t have pain but wanted prayer for his family situation. They prayed for him and he really felt the touch of the Lord and his eyes welled up with tears. They shared the gospel and he went on his way.

Later Stefan Du Toit and his team came across Calvin again, but didn’t know we had already spoken to him. We find out that he is part of a bad street gang in the area. Stefan spoke to him and two other person of peace with him and he cast out a demon and they were all baptized with the Holy Spirit right there on the street.

The story doesn’t end there. We had to leave for another training session in another town, so we were able to leave the water baptism to the local Pastor in the town who could baptize them and then disciple them.

Young man removed brace

One night we met a young man, who had knee surgery for a torn ACL 4 weeks ago and was wearing a brace and using crutches. He could not bend his knee very good or walk. God healed him and he was so blown away. He then removed his brace. That had never happened to him before and he saw Jesus was so real.

We shared the gospel and later that evening he was water and spirit baptized. We then kickstarted him the next morning in the streets and he healed people through the Holy Spirit in Jesus name. He said “this is the best 24 hours of my life”.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

 

 


1 Comment

Jesus is enough. Jesus räcker.

Jesus is grace

Jesus has come with grace and truth. He is our grace, just as the Father is love and the Spirit is fellowship.

Grace is enough

Grace justified us, which became the new birth into Christ and the entrance to the Kingdom of God.

Grace gives us the wisdom to do everything in the best possible way, in every situation we end up in. This grace applies to everything we do here on earth. From everyday practical things, to succeeding in the heavenly mission, to gain eternal souls for God.

Grace sanctifies us on the journey towards the goal. Grace transforms our souls and makes us more like Him.

Grace propels us into the next stage when we fall asleep in Christ and come to new life or become transformed in a blinking of an eye when He returns.

Grace is enough in every season and episode in life. No person needs anything else. Jesus is all this for us, as our Savior and Lord. Trust God and put your full hope to grace-like Jesus.

1 Corinthians 1:30
But of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God—and righteousness and sanctification and redemption—

1 Peter 1:13
Therefore gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ;

2 Corinthians 13:13
The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and please share with your friends.

Jesus är nåd

Jesus har kommit med nåden och sanningen. Han är vår nåd, precis som Fadern är kärlek och Anden är gemenskap.

Nåden är nog

Nåden rättfärdiggjorde oss, vilket blev den nya födelsen in i Kristus och ingången i Guds rike.

Nåden ger oss vishet att göra allt på bästa sätt, i varje situation vi hamnar i. Denna nåd gäller allt vi gör här på jorden. Från vardagliga praktiska saker, till att lyckas med det himmelska uppdraget, att vinna eviga själar för Gud.

Nåden helgar oss på resan mot målet. Nåden förvandlar våra själar och gör oss mer lika Honom.

Nåden förlossar oss in i nästa skede, när vi somnar in i Kristus och uppstår till nytt liv eller blir förvandlade i ett nu när Han kommer tillbaka.

Nåden är nog i varje livs-epok och livs-episod. Ingen människa behöver något mer. Jesus är allt detta för oss, som vår frälsare och Herre. Lita på Gud och sätt ditt fulla hopp till nåden – som är Jesus.

Bibelord

1 Korintierbrevet 1:30
Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning,

1 Peter 1:13
Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras.

2 Corinthians 13:13
Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


Leave a comment

Vacation on the blog. Semester på bloggen. Les vacances sur le blog.

Holidays in July

I’m taking vacation from the blog during July. For those who are free and finally have time to read, there is a lot already written.

I encourage you to enjoy poems on the poetry page.

 1. The last poem. Where’s home?

Take note of various teachings and advices:

 1. Stay poor.

 2. Someone has paid.

 3. Mask falls.

 4. The clock is five to midnight.

 5. What Gospel?

 6. Demons flee.

 7. Do not despise healing.

 8. No matter where.

 9. This is the day.

 10. Be careful with your soul.

To acquaint yourself with simple Church:

 1. Devote yourselves. Hold on.

 2. Be church.

 3. Children in house church.

 4. Religious detoxification.

 5. USA 13. Sharing pearls.

 6. USA 5. We practised church.

 7. Build Church.

 8. Where life happens.

 9. Share life.

 10. Multiplication.

The latest posts about my life as in the Acts.

 1. Canada 1. A mustard seed.

 2. Portugal – Lisbon.

 3. Israel 2017

Semester i juli

Jag tar semester från bloggen under juli månad. För dig som är ledig och äntligen har tid att läsa, så finns det mycket redan skrivet.

Jag uppmuntrar dig att njuta av poesi på poesi-sidan.

 1. Senaste poemet. Var är hem?

Ta del av diverse undervisningar och förmaningar:

 1. Förbli fattig.

 2. Någon har betalt.

 3. Masker faller.

 4. Klockan är fem i tolv.

 5. Vilket evangelium?

 6. Demoner finns.

 7. Förakta inte helande.

 8. Oavsett var.

 9. Detta är dagen.

 10. Var försiktig med din själ.

Att förkovra dig avseende enkla församlingar:

 1. Devote yourselves. Håll fast. Vous

 2. Vara kyrka.

 3.  Barn i husförsamling.

 4. Religiös avgiftning.

 5. USA 13. Dela pärlor.

 6. USA 5. Vi hade kyrka.

 7. Bygga församling.

 8. Där livet händer.

 9. Dela livet.

 10. Multiplikation

De senaste inläggen om mitt liv som i Apostlagärningarna.

 1. Canada 1. Ett senapsfrö.

 2. Portugal – Lissabon.

 3. Israel 2017

Jours fériés en juillet

Je fais des vacances du blog en juillet. Pour ceux qui sont libres et enfin avoir le temps de lire, il y a déjà beaucoup d’écriture.

Je vous encourage à profiter des poèmes sur la page poésie.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Prenez note des différents enseignements et admonestations:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Pour vous améliorer en ce qui concerne les églises  simples:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Les derniers messages de ma vie dans les Actes.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.


2 Comments

What gospel? Vilket evangelium?

The Gospel

What gospel are you preaching ? Is it the gospel of love? The gospel of condemnation? Or the gospel of grace? Please let us all start preaching the gospel of Christ.

The power to salvation

Let us preach about Jesus Christ, the Son of God and the Son of man, as crucified, dead, buried, paying the ransom for humanity, thus risen on the third day to give us everlasting life.

The preaching of the cross is the power of salvation. For some foolishness and for others a stumbling block, but for those who are being saved it is Gods power and Gods wisdom.

Preach the cross even if it isn’t tickling in people’s ears, even if it is bloody and doesn’t fit today’s society. We don’t have a covenant thinking and blood seems a bit overkill.

Our response

The good News is not telling people how to respond, but it is to preach about the finished work of Calvary. To preach about Christ on the cross and the resurrection.

Where after when people are pricked in their heart, we tell them how to respond. And the response is not a prayer of salvation, but when people came to faith in Jesus Christ, they always got baptised the same day. On their own repentance and faith they got baptised in water in the name of Jesus Christ and thereafter received the Holy Spirit.

Preach Christ

Start preach the gospel of the Son of God, that is the Son of man, and let the Him save and let the Spirit give life. Preach through signs and wonders and words.

Let God convict, convince and save. That is not our doing. We must only preach about His complete work on Calvary! Let us come back to basics.

Evangeliet

Vilket evangelium predikar du? Är det kärlekens evangelium? Fördömelsens evangelium? Eller nådens evangelium? Låt oss alla predika Kristi evangelium.

Kraft till frälsning

Låt oss predika Jesus Kristus, Guds Son och Människosonen, som korsfäst, död, begraven och betalande lösensumman för mänskligheten, uppstod på tredje dagen för att ge oss evigt liv.

Att predika korsets budskap är Guds kraft till frälsning. För en del dårskap och för andra ett hinder, men för de som blir frälsta är det Guds kraft och Guds visdom.

Predika korset även om det inte är rumsrent och kittlar folks öron, även om det är blodigt och inte passar dagens samhälle. Vi har inte ett förbundstänkande och blod verkar överdrivet.

Vår respons

Det goda nyheterna är inte att berätta för folk hur de ska gensvara, men det är att predika om det fullbordade verket på Golgata. Att predika om Kristus på korset och om uppståndelsen.

När människor prickas i sitt hjärta, berättar vi för dem hur de bemöter budskapet. Och svaret är inte en frälsningsbön, men när människor kom till tro på Jesus Kristus, blev de alltid döpta samma dag. På sin egen omvändelse och tro, blev de döpta i vatten i Jesu Kristi namn och mottog därefter den Helige Ande.

Predika Kristus

Börja predika evangeliet om Guds Son tillika Människosonen, och låt Honom frälsa och låt Anden ge liv. Predika genom tecken och under samt ord.

Låt Gud överbevisa,  övertyga och frälsa. Det kan inte vi göra. Vår del är att predika det fullbordade verket på Golgata! Låt oss komma tillbaka till grunderna.