throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Let my people go. Släpp mitt folk.

Let the prisoners loose

God says “let my people go”. It’s not about the body of Christ coming into freedom, because we are captured but because we need to be harvesters and bring the harvest in.

But we are in captivity of passivity and leaders lording over us. So yes we are in bondage and need to be set free, but the purpose is not us but the harvest of the still lost ones. The blind humanity whom God paid the ransom for.

Just as Moses said this, Peter did too at a national prayer day for pastors in Sweden a few years  ago. After delivering that message all doors seemed to close for us in Sweden. But God said Europe, North America and then another continent. After that callings started to come from North America in Canada and the United States. When a door closes God opens a window instead.

We have already trained people in Sweden, so there are others to do the job of preparing the workers here, and now God said equip at least one group of saints in every state of the United States of America. So we’re really busy with that job and it appears that the third continent is South America. We’ve been to Brazil in the spring and in the end of the year we go to Argentina.

The time is up (the time is 5 to midnight) and we need to be set free to harvest people for the kingdom. When the harvest is ripe it must be taken in otherwise it is destroyed.  Jesus is coming back soon and wants so many as possible to be ready working with Him in the common goal and mission to preach the good news.

What are you doing next?

We got the question yesterday, when visiting a fellowship in a small town in Sweden. What do you see is your next step? What is your task to do and accomplish in the kingdom? I said we are setting the captives free in the churches to become harvesters for Jesus. So your mission is to wake up the passive and sleeping body of Christ? No the mission is to bring in the harvest of people in the end times onto the ends of the earth. And then the end will come and the King return.

Matthew 24:14
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.

Släpp fångarna loss

Gud säger “låt mitt folk gå”. Det handlar inte främst om Kristi kropp, som kommer ut i frihet, för vi är fångar, men att vi behöver bli skördearbetare och bärga den mogna skörden.

Men vi är i fångenskap av passivitet och under ledare som regerar över oss. Så ja, vi är i fångenskap och måste bli satta fria, men syftet är inte oss utan skörden av de förlorade. Den blinda mänskligheten, som Gud betalade lösensumman för.

Precis som Moses sade detta gjorde Peter det på en nationell bönedag för pastorer i Sverige för några år sedan. Efter att ha levererat budskapet såg alla dörrar ut att stängas för oss i Sverige. Gud sade först Europa, sen Nordamerika och sedan efter det en annan kontinent. Då började samtal komma från Nordamerika i Kanada och USA. När en dörr stängs öppnar Gud ett fönster.

Vi har redan utrustat troende i Sverige, så det finns andra som kan träna arbetarna här och nu sade Gud att träna åtminstone en grupp heliga i varje stat i USA. Så vi är upptagna med det jobbet och det verkar som om den tredje kontinenten är Sydamerika. Vi har varit i Brasilien i våras och i slutet av året åker vi till Argentina.

Tiden är sen (klockan är 5 i tolv) och vi måste vara fria att skörda människor för Guds rike. När skörden är mogen måste den bärgas innan den förstörs. Jesus kommer snart tillbaka och vill att så många som möjligt är förberedda att arbeta tillsammans med Honom, för det gemensamma målet och uppdraget att predika evangelium.

Vad är ert nästa steg?

Vi fick frågan igår när vi besökte en kristen gemenskap i en liten stad i Sverige. Vad ser ni är ert nästa steg? Vad är er uppgift och vad vill ni uppnå i Guds rike? Jag svarade att vi sätter fångarna fria i kyrkorna och utrustar dem att bli skördearbetare för Jesus. Så är ert uppdrag att väcka Kristi passiverade kropp ur sömnen? Nej, uppdraget är att bärga skörden av människor i slutet av tiden till jordens yttersta gräns och när slutet kommer återvänder Messias.

Matteus 24:14
Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Advertisements


1 Comment

Masks fall. Masker faller.

Who can you trust? I thought the masks fell off in Christ. That we are called to live, as transparent Christ’s letters.

Should not your yes be a yes and your no be a no? If it’s maybe, say it open then! Do I have to read between the lines? Can one trust you at your word?

Before Christ, I carried different masks, under different circumstances, with different people. But has not the veil been removed and everything is revealed? Now I no longer live but Christ lives in me. I’m dead and have nothing to hide. Have you?

Who are you? Who am I? We are new creations in Christ Jesus. From the fruit you can know the tree. If your deeds do not match your words. Can one trust you then?

Vem kan man lita på? Jag trodde maskerna föll i Kristus. Att vi är kallade att leva, som transperanta Kristusbrev.

Borde inte ditt ja vara ett ja och ditt nej vara ett nej? Om det är ett kanske, säg det öppet då! Måste jag läsa mellan raderna? Kan jag inte bara ta dig på orden?

Innan Kristus bar jag olika masker, under olika omständigheter, med olika människor. Men har inte slöjan tagits bort och allt är avslöjat? Nu lever inte längre jag utan Kristus i mig. Jag är död och har inget att dölja. Har du?

Vem är du? Vem är jag? Vi är nya skapelser i Kristus Jesus.  Av frukten känner man trädet. Om dina gärningar inte stämmer med dina ord. Kan man lita på dig då?


Leave a comment

Walk on water. Ta en ny väg.

Walk on water

Don’t always take the same path, but instead walk on water. Uplift your mind to God, listen to His voice. What is He up to? Follow the flow. The flow is where life is coming through His power. The flow is the Spirit in person. He makes the flow happen and pulse.

So uplift your heart, your mind, your eyes, your ears and be curious taking a leap. But if you are on the right path, keep on track. But uplift your eyes and your mind to the Lord and let Him sometimes confirm your path. But if not, be sure not to solidify in the mold. Take another way, so you don’t stiffen.

Dare to challenge yourself so you don’t find yourself in and don’t get caught in the rat race. You want to live your dreams  and not run in the rat race.

For example I almost always take the same route to work the shortest but one day I took a long and different that reminded me of a bygone era. I ended up in the dreamland and mold pressed crackled to life, and I was free. So easy to just take a different path.

Lift up your vings, shake the dust of you, take of the gravel from the shoes and be uplifted. Fly Mary ladybug fly! Let God’s wind carry you.

Ta en ny väg

Ta inte alltid samma väg, utan gå på vatten. Lyft upp ditt hjärta till Gud, lyssna på Hans röst. Vad gör Han? Följ flödet. Flödet är där livet strömmar genom Guds kraft. Flödet är Anden personligen. Han får flödet att hända och pulsera.

Så lyft ditt hjärta, ditt sinne, dina ögon, dina öron. Var nyfiken och ta ett språng. Men, om du redan är på rätt väg, håll dig på spåret. Lyft dina ögon och ditt sinne till Herren och låt Honom ibland bekräfta din väg.

Men, om inte, se till att inte stelna. Ta en annan väg, så att du inte fastnar i formen. Våga utmana dig själv, så att du inte hamnar eller fastnar i ekorrhjulet. Du vill leva dina drömmar och inte springa i ekorrhjulet.

Jag tar nästan alltid samma väg till jobbet, vilket är den kortaste, men häromdagen   tog jag en längre och annorlunda, som påminde mig om en svunnen tid. Jag hamnade i drömlandet och formen som tryckte till livet krackelerade och jag var fri. Så enkelt att bara ta en annan väg.

Spänn ut vingarna, skaka av dammet, skrapa bort gruset från dojorna och bli upplyft. Flyg Maria nyckelpiga flyg! Låt Guds uppvind bära dig.


Leave a comment

Peter & Camilla i Boston. Boston here we come. 

image

Midsommar i Boston

 

Gud har lagt Nordamerika på våra hjärtan och ett uppdrag att utrusta de troende även där. Destinationen denna gång var Boston, Massachusetts i östra USA.Vi reser en del och jag noterar sociala skillnader. I USA lade jag märke till stoltheten över landet och flaggor som vajar i vinden. Amerikaner verkar mer familjeorienterade än vi svenskar och många har stora hus med stora trädgårdar.

Midsommarafton

På midsommarafton har vi ätit god frukost ute i solen och delat Kristus med våra värdar.  Sedan skulle Larry och sonen bli lärjungatränade att bota sjuka, men sonen ville först bli Andedöpt. Det var fantastiskt, det var som om han “kom ut ur garderoben”, som om han alltid talat i tungor, men nu visade det öppet. Jag fick ett budskap till honom i tungor med uttydning, tårarna trillade både från hans och mina kinder. Sedan åkte vi till ett köpcentrum för en kickstart.

Jag gick först med sonen och visade hur man gör, men lyckades jag inte få nåt mer napp, innan Peter hade bytt ut honom mot pappan. Det kändes tungt. Med pappan fortsatte samma story, men dessutom lyckades jag fråga en vakt i civila kläder, som anmälde oss till vakten i tjänst, vilken kastade ut oss. Peter fick däremot många napp och videos. Han gjorde stort väsen av sig och var ändå helt beskyddad. Jag fick dock ett napp och den unga kvinnan föreslog att vi kunde gå utanför köpcentrat för att be. Larry bad för hennes skadade knä, som blev helt och en fot som, blev bättre och bättre. Jag frågade om hon var troende, hon svarade att hon inte hade avgjort sig genom dop i Jesu namn. Jag delade de goda nyheterna med henne och frågade om hon ville vända om och börja följa Jesus.  Hon valde dock att vänta. Jag kände mig utmanad och lite frustrerad över det magra resultatet. Men glad över att Gud fick använda Peter.

Sedan åkte vi hem och har pratat sedan dess med olika vänner och familj. Jag talade in i en av deras vänners liv, att komma tillbaka till den första kärleken till Jesus. Det träffade honom rakt i hjärtat och är en allmän sanning.

Midsommardagen

Efter en förmiddag med rekreation var det dags för en kickstart med seminarie. Jag hade spänningshuvudvärk och var lite ur gängorna p.g.a kickstarten dagen innan. Tyvärr blev det samma sak under denna kickstarten och alla var i en pool. Just den kvinnan jag lyckades kickstarta, fick en extra skjuts med Peter i ett momentum.

Jag botade den första, och sedan fick min aspirant bota två. Den första hon bad för blev helad direkt och förvånad. Den sista kände jag verkligen att vi skulle prata med, en tjej från Alaska med svullna ben. Hon märkte att hon blev lättare.

Efteråt åkte två iväg och vi sände ut dem i skörden. De övriga fick berätta sina vittnesbörd och vi åt mat tillsammans. Sedan Andedop med den kvinnan jag kickstartat. Det var vackert. Hon sade att hon verkligen upplevde en skillnad inifrån magen.

Söndag

En nära vän med fru och son kom. Vi samtalade och svarade på deras frågor om den rörelse vi är mitt i. Sedan talade Peter rakt in i vännens hjärta, om att Gud utvalt honom och han brast ut i hulkande gråt. Peter kickstartade honom och jag gick åter med sonen och idag gick det bättre. Han fick be för fyra varav tre blev helade.  Jag satt och pratade med vännens fru. Hon frågade om hur vi har kyrka och jag berättade glatt. När vi kom tillbaka andedöpte Jesus vännens son. När han började tala i tungor såg man pappans glada uppsyn. Männen gick på basebollmatch. Själv simmade jag i poolen och åt middag med frun och vi pratade hjärta till hjärta.

Måndag

Vi hade ledig förmiddag då Larry behövde jobba.  Vi tog en bönepromenad och hade lite avkopplad tid vid poolen. Sedan pratade Peter i telefon och jag med frun om hur vi har kyrka. På eftermiddagen åkte Peter och Larry iväg och befäste hans kickstart. Sedan kom de tillbaka väldigt uppmuntrade. Larry var upprymd och kände sig fri. Frun ville observera, så jag erbjöd henne att vi går ut tillsammans och jag botar de sjuka.

Klicka på följande länkar för att läsa om vad vi gjorde på tisdag och onsdag.

Anekdot tisdag

På kvällen åkte vi till havet, som var vackert men svinkallt. Peter och Larry kastade sig ändå i huvudstupa. Vi fick se några helanden i vardagslivet, som till exempel att sonen botade en före detta knarkare från ryggsmärta och jag botade en tjejs fot.

Anekdot onsdag 

Familjen före tjänsten

Torsdag förmiddag var vikt för poolen och morgonen för bönepromenad. Sedan var planen att Peter och Larry skulle möta upp en kille i Boston, som Larry skulle Kickstarta. Sen skulle jag översätta lite församlingsgrejer till engelska och ha en Lärjungagrupp “LTG” med frun. Lite utmaning i familjen gjorde dock att frun blev nedstämd. Peter och Larry åkte ändå iväg. De stannade på ett café och Peter sade att de åker tillbaka “familjen går före tjänsten”. Larry såg mycket lättad ut och jag blev rörd. Det var en viktig läxa, som Peter och jag redan lärt oss.

Så jag gjorde klart all översättning och utveckling av vårt material och skickade även kopia till Lana i Kanada.  Kickstarten blir på lördag och förhoppningsvis kan vi ha kyrka imorgon och LTG.

Duck tour

På fredag morgon hade frun och jag Lärjungagrupp.  Sedan åkte vi på Ducktur, vilket är speciellt för Boston. Häftigt att åka med fordon på vägen och plötsligt ner i vattnet. Det är gamla militärfordon från andra världskriget som återanvänds. Vår kapten var en lustigkurre som fick många mungipor att skratta.

Vi hade tänkt att ha kyrka på kvällen, men nu kommer fler vänner och det blir troligtvis en kickstart till. Peter predikade därför om lydnad i bilen. Det finns en stark liknelse med Paulus och hans omvändelse och med Peters. Med Ananias som vågade lyda trots att Saul var en farlig man. I Peters liv var det Ingmar som vågade lyda. Sedan delade Peter  om de fyra jordmånerna och slutligen sände vi ut alla tre i familjen till skörden.

Peter kom till tals med grannen och då anslöt vännerna som är från samma mansgrupp. En ska döpas och Kickstartas. De fick se många helanden. Sedan var det dop och Andedop och det var Larry som döpte.

De sista skälvande minuterna

På lördag morgon demonstrerade Peter hur man presenterar evangeliet med “koppar och kakor” samt proklamerade församling i deras hem. Sedan var det äntligen dags för “heta stolen” och de sände iväg oss till Sverige. Gud mötte starkt med mig. Sedan åkte frun, sonen och vän på semester. Jag hade lite “egen tid” med avkopplande musik i öronen och fin promenad i trädgården.

Efter lunch åkte vi till Boston för att Larry skulle kickstarta en kille. Vi var tidiga och köpte en hotdog och jag har aldrig ätit en så god. Jag frågade om försäljaren hade ont, vilket hon hade i knät. Jag helade henne genom handpåläggning. Larry tyckte att en film med Peter borde vi ha och det blev uppdraget att fixa. Han hittade en kille, som vi inte fick filma, som han botade själv. Sen tog det ett tag, men vi hittade slutligen en, som Peter botade och vi filmade.

Det kom två som skulle kickstartas, så Peter och jag gick med den ena först. Det gick bra för Peter, men Larry hade fått kämpa hårt och när de slutligen fick be för en man hade han ett svårt handikapp och de såg inget direkt helande. Det var en Goliat. Sedan bytte vi och då lyckades Larry kickstarta den andra. Jag ville också fråga och det gjorde jag, men alla sade att de inte hade ont. I slutet lyckades jag med ett upplägg och killen fick bota henne från huvudvärk från nacken, vilket vi också filmade. Det var en stark reaktion, när hon inte kunde hitta smärtan. Han delade sitt vittnesbörd om hur han vuxit upp inom kyrkan, men inte haft ett eget liv med Gud. Hur Gud satte honom fri. Det var mycket starkt. Jag frågade om hon ville ha det, men hon ville vänta.

Vi samtalade runt en fika och filmade en video med bröderna, som blivit kickstartade. Sedan sände Larry ut dem i skörden. Efter det var vi så trötta, det blev ett restaurant besök och sedan flygplatsen. Nu sitter vi här och jag har 45 min fri wi-fi. Tack Gud för Boston och våra fina vänner där, må vi snart mötas igen.

Se  videon här.
Watch The movie here

Midsummer in Boston

God has put North America in our hearts and a mission to equip the believers there also. The destination this time was Boston, Massachusetts in the eastern USA. We are traveling a lot and I note social differences. In the US, I noticed the pride of the country and flags swaying in the breeze. Americans seem more family oriented than the Swedes and many have large houses with large gardens.

Midsummer

On Midsummer’s Eve, we have eaten a good breakfast in the sun and shared Christ with our hosts. Since Larry and his son would be discipled to heal, but the son wanted first to be baptized in the Spirit. It was amazing, it was as if he “came out of the closet,” as if he always spoke in tongues, but now it was open. I got a message for him in tongues with interpretation, tears fell from both his and my cheeks. Then we went to a shopping mall for a kick start.

I first went with the son and showed how to do it, but I managed not to stop anyone more, before Peter had replaced him witu the father. It felt heavy. With the father continued the story, but in addition, I managed to ask a guard in civilian clothes, who reported us to the guard on duty, which threw us out. Peter got however many fish and videos. He made a big fuss and was still completely protected. However, I stoppen a young woman who suggested that we could go outside the mall to pray. Larry asked for her injured knee, which became fully healed, and a foot got better and better. I asked if she was a believer, she replied that she had not decided through baptism in Jesus’ name. I shared the good news with her and asked if she wanted to turn around and begin to follow Jesus. She chose to wait. I felt challenged and a little frustrated with the meager outcome. But glad that God could use Peter.

Then we went home and have talked since then with various friends and family. I spoke into one of their friends’ lives, to get back to the first love of Jesus. It hit him right in the heart and is a general truth.

Midsummer Day

After a morning of recreation it was time for a kick start with the seminar. I had tension headache and was a little out of sorts i.e, kick start the day before. Unfortunately, the same thing during this kick start and everyone was in a pool. Just the woman I managed to kick start, got an extra boost with Peter in momentum.

I treated the first, and then got my aspirant cure two. The first person she prayed for was healed immediately and surprised. The last I really felt that we shold talk to, a girl from Alaska with swollen legs. She noticed that she got lighter.

Afterwards, the two went off and we sent them out into the harvest. The others were telling their testimony and we ate meals together. Since Spirit baptism with the woman I kick started. It was beautiful. She said she really felt a difference inside the belly.

Sunday

A close friend with wife and son came. We talked and answered their questions on the movement we are in the middle. Then Peter talked straight into his friend’s heart, that God chose him and he burst into heaving sobs. Peter kick-started him and I went back with the son and today went better. He had to ask four of which three were healed. I sat and talked with the friend’s wife. She asked how we have church and I told her happily. When we came back Jesus baptised the friend’s son in the Spirit. When he began to speak in tongues saw his father’s happy face. The men went to the baseball game. Self I swam in the pool and had dinner with the wife and we talked heart to heart.

Monday

We had free morning, when Larry had to work. We took a prayer walk and had little relaxed time at the pool. Since Peter was talking on the phone and I with the wife about how we have church. In the afternoon, Peter and Larry went off and established his kickstart. Then they came back very encouraged. Larry was excited and felt free. The wife wanted to observe, so I offered her that we go out together and I cure the sick.

Click the following links to read about what we did on Tuesday and Wednesday.

Anecdote Tuesday

In the evening we went to the ocean, which was beautiful but freezing cold. Peter and Larry threw theirselves still in headlong. We got to see some healings in everyday life, such as his son healing a former drug addict from back pain and I cured a girl’s foot.

Anecdote Wednesday

The family prior to the service

Thursday morning was the weight of the pool and the morning prayer walk. Since the plan was to Peter and Larry would meet up with a guy in Boston, Larry would Kickstart. Then I would translate the little congregation stuff into English and have a “LTG” with the wife. A little challenge in the family did, however, that the wife became depressed. Peter and Larry went off anyway. They stopped at a cafe and Peter said that they go back “family comes before service.” Larry looked very relieved and I was touched. It was an important lesson, that Peter and I have already learned.

So I made clear all translation and development of our materials and also sent a copy to Lana in Canada. The kickstarter is on Saturday and hopefully we can have church tomorrow and LTG.

Duck tour

On Friday morning the wife and I shared LTG. Then we went on Ducktur, which is especially for Boston. Cool to ride vehicles on the road and suddenly into the water. It’s old military vehicles from World War II re-used. Our captain was a buffoon who got many corners of the mouth to laugh.

We had intended to have church in the evening, but now, more friends and it will probably be a kick start to. Why Peter preached about obedience in the car. There is a strong similarity to Paul and his conversion and Peters. With Ananias who dared to obey, even though Saul was a dangerous man. In Peter’s life was Ingmar dared to obey. Since Peter shared the four soils and finally we sent all three of the family to harvest.

Peter came to terms with the neighbors, and then joined the friends who are from the same prayer group. One should be baptized and kick started. They saw many healings. Then there was the baptism and Spirit baptism and it was Larry who baptised.

The last trembling minute

On Saturday morning, Peter demonstrated how to present the Gospel with “cups and cakes” and proclaimed the church in their home. Then it was finally time for the “hot seat” and they sent us away to Sweden. God met strongly with me. Then went the wife, son and friend on vacation. I had a little time with relaxing music in the ears and nice walk in the garden.

After lunch we went to Boston where Larry would kick start a guy. We were early and bought a hotdog and I have never tasted one as good. I asked if the seller had pain, which she had in her lap. I healed her through the laying on of hands. Larry found a film with Peter, we should have and it became the mission to fix. He found a guy that we were not filming, which he cured himself. Then it took a while, but we finally found one, as Peter healed and we filmed.

It came two who would be kick started, so Peter and I went wit’s the first one. It went well for Peter, but Larry had to fight hard, and when they finally got to pray for a man, he had a severe handicap, and they saw no direct healing. There was a Goliath. Then we switched and then Larry managed to kick start the second. I also wanted to ask, and I did, but all said they had no hurt. In the end, I managed with a set-up and the guy had to cure her of headaches from the neck, which we filmed. There was a strong reaction, when she could not find the pain. He shared his testimony of how he grew up in the church, but have not had a private life with God. How God set him free. It was very touching. I asked if she wanted it, but she chose to wait.

We talked over a coffee and filmed a video with the brothers, who have been kick-started. Since Larry sent them out into the harvest. After that we were so tired, it was a restaurant visit and then the airport. Now we are sitting here and I have 45 minutes free Wi-Fi. Thank God for Boston and our wonderful friends there, may we soon meet again.


Leave a comment

Vad är sanning? What is truth?

 

Jesus är sanningen

Varför är det viktigt med sanning? Det är viktigt därför att Jesus är Sanningen. Pontius Pilatus frågade Jesus en retorisk fråga “Vad är sanning”? Han trodde inte det fanns någon, eftersom hans liv inte vilade på sanningens grund. Han kanske tänkte att man kan uppfinna sin egen sanning. Alla människors samvete vittnar dock om vad som är rätt och vad som är fel, men sedan kan hjärtat förhärdas, så att man inte längre är känslig.

Bibeltolkning

Det florerar många läror inom kristenheten om hur man ska tolka Bibeln. En del läror är värdsliga, en del är lagiska och en del andas uppenbarelse från Gud. Varför skulle det vara viktigt att bry sig?

 1. Gud vill att varje lärjunge lär känna Honom och umgås med Honom. Han vill inte att vi har någon annan över oss, som tolkar Bibeln till oss. Han vill att vi alla ska lära känna Honom, från den minsta till den största.
 2. Gud vill att vi kommer ut i frihet och det sker genom att vi förstår sanningen och då ska sanningen göra oss fria.
 3. Det som inte är sanning är lögn. Och om piloten missar en liten grad i riktningen, hamnar planet till slut på fel destination och detsamma gäller oss. Vi vill nå målet som är att se Honom ansikte mot ansikte för evigt. Nu ser vi som i en spegel, men då ska vi se Honom såsom Han är.

Vi ska bry oss, därför att vi behöver kunna skilja tomt och oandligt prat från den sanna och rena mjölken. Den mjölken mättar vårt inre, förvandlar oss till Jesu avbild och sätter oss fria. Dessutom ger den oss en riktning i våra liv. Vi har en destination att nå, ett uppdrag att slutföra och en relation att odla.

Låt oss inte förtröttas i denna flora av läror, utan låt oss hängiva oss till att lära känna Honom som är sanningen, så visar Han oss vägen och ger oss livet!

Bibelord

John 18:37-38
Pilatus sade:”Du är alltså en konung?”Jesus svarade:”Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.” Pilatus sade till honom:”Vad är sanning?”Efter att ha sagt detta gick han ut till judarna igen och sade till dem:”Jag finner honom inte skyldig till något brott.

John 14:6
Jesus sade till honom:”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

John 8:31-32
Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom:”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.”

2 Timothy 2:15-16
Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg- i ogudaktighet,

Not

2 Tim 2:15 a rätt delar Ordet”rätt dela”som i tidigare grekisk litteratur endast har påträffats i Ords 3:6 och 11:5 (Septuaginta) och där med objektet”väg”(skära väg rakt fram), förknippas här med förkunnelsen. Timoteus måste veta att skilja sanningens ord från allt”oandligt, tomt prat”(v. 16). sanningens ord.

Jesus is the truth

Why is truth important? It is important, therefore, that Jesus is the Truth. Pontius Pilate asked Jesus a rhetorical question “What is truth?” He did not believe there was any, because his life did not rest on the foundation of truth. Maybe he was thinking that one can invent one’s own truth. All human conscience bears witness to what is right and what is wrong, but then can the heart become hardened, so that it is no longer sensitive.

Bible interpretation

It flourishes many teachings of Christianity about how to interpret the Bible. Some teachings are secular, some are legalistic and some breathe revelation from God. Why would it be important to care?

 1. God wants every disciple to get to know Him and spend time with Him. He would like we have anyone over us, who interpret the Bible to us. He wants us all to know Him, from the smallest to the largest.
 2. God wants us to come out into freedom and it works by that we understand the truth and then the truth will make us free.
 3. What is not true is a lie. And if the pilot miss a small degree in the direction, plane end on the wrong destination and the same applies to us. We want to reach the goal to see Him face to face forever. Now we see as in a mirror, but then we shall see Him as He is.
 4. We will bother us, because we need to distinguish empty and endless chatter from the true and pure milk. The milk is saturating our minds, transforming us into the image of Jesus and sets us free. It also gives us direction in our lives. We have a destination to reach, a mission to complete and a relationship to grow.

Let us not be weary in this flora of the teachings, but let us devote ourselves to know Him who is the truth, He shows us the way and gives us the life!

Bible verses

John 18:37-38
Then Pilate said to him, “So you are a king?” Jesus answered, “You say that I am a king. For this purpose I was born and for this purpose I have come into the world—to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth listens to my voice.” Pilate said to him, “What is truth?”After he had said this, he went back outside to the Jews and told them, “I find no guilt in him.

John 14:6
Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.

John 8:31-32
So Jesus said to the Jews who had believed him, “If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free.”

2 Timothy 2:15-16
Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. But avoid irreverent babble, for it will lead people into more and more ungodliness,

Note

2 Tim 2:15 a right portions word “proper share” as in earlier Greek literature has only been found in Proverbs 3: 6 and 11: 5 (the Septuagint), and where the object “Move” (cutting the road straight ahead), associated here with the proclamation. Timothy must learn to distinguish the word of truth from it all “infinite, empty talk” (v. 16). the word of truth.


4 Comments

Multiplikation. Multiplication.

IMG_0875

Gör lärjungar som gör lärjungar

Innan jul ledde Helena och Peter en grupp T4T “träning för tränare”. Jag blev efteråt  motiverad att dela denna undervisning, med en av mina två TLG “Livstransformationsgrupper”.

Vi började i förra veckan med lektion 1, som bland annat handlar om olika lärjungatyper. Där kan man läsa om att vara deltagare, vittne, startare eller tränare. Om man endast deltar, vinner man inga fler människor för Jesus. Själv är man dock vunnen. Öppnar man munnen, är man ett vittne och vinner en själ i taget, genom addition. Underbart! varje människa som räddas för evigheten är dyrbar. Är man dessutom startare eller tränare, vinner man flera genom multiplikation.

 • Addition och multiplikation går i samma takt i början; 2+2 är 4 precis som 2*2, men sedan drar multiplikationen iväg, först lite och sedan med hästlängder.
 • Skillnaden mellan en startare och en tränare är att startaren initierar en grupp utifrån sig själv, men tränaren gör lärjungar som gör lärjungar. Detta innebär att tränaren till slut inte har kontroll på alla nya grupper och lärjungar som tillkommit. Detta är vad Jesus påbörjade för 2000 år sedan. Du och jag är en frukt av Jesu lärjungaträning, av de 3 närmaste  och de 12 apostlarna.

Peter och jag är i startgroparna och förutom tusentals helanden, många omvändelser och dop, både i vatten och ande, har vi nu även börjat plantera enkla församlingar. Utifrån Peter och det missionsarbete vi står i avseende ett liv som i Apostlagärningarna, har Peter och Peter startat en kyrka i en förort till Stockholm. Den har i sin tur redan behov av att delas eller multipliceras på annat sätt. Men multiplikationen jag syftade på är, när Samuel från den kyrkan, som är med i vårt team TLR SWE, flyttade till en mindre stad i Sverige och startade en liknande församling där.

Samuel och jag samtalade i bilen, under en missionsresa, för några månader sedan. Han berättade att han flyttat och jag frågade om han hittat någon kristen gemenskap. Då berättade han att han startat en församling. “Men hur, frågade jag häpet?” “Jag gör på samma sätt, som i den andra församlingen. Jag frågar Gud vad jag ska dela på samlingen.” “Men involverar du andra? Så att de också kan växa?” “Absolut, även de andra vill ta hand om en samling och vi brukar även samtala om bibelordet och alla får vara med och vittna och be. ”

Ännu en missionsresa senare, berättade Samuel plötsligt att han flyttat norrut. Jag frågade därför hur det gått med församlingen? Det visste han inte riktigt, men han trodde det skulle gått bra. Jag uppmuntrade honom att behålla kontakten, be för lärjungarna och coacha nya ledare. Jag upplevde sedan starkt att Peter och jag skulle åka dit och uppmuntra församlingen. Sagt och gjort. Vi åkte dit i onsdags, tillsammans med Poya en ledare från församlingen Samuel utgått  ifrån och delade ett budskap om enkla församlingar. Vi hade kyrka ihop utifrån Acts 2:42. “De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.”

Peter framhöll vikten av att som församling Gå ut, jag tryckte på betydelsen att vara inför Gud och Poya framhöll Ordets betydelse. Jag menade att vi endast saknade någon som lyfte fram inåt-perspektivet – att vara församling, vilket dock kvällens bibelord gjorde. Vi gav sedan församlingen bland annat ett häfte med T4T, som ledarna kan utgå ifrån, under kommande undervisning av Poya via Skype.

Vi delade in oss i smågrupper och förutom bibelstudium och bön var det befrielse och Andedop. I min grupp kom en tjej ut i tungotalet, när hon kom hem och i Peters grupp bad vi tillsammans för en tjej i högstadiet,  som började tala i tungor på plats. Det var ljuvligt och de flesta var så hungriga på Gud. När vi lämnade samlingen kände vi uppdrag slutfört. Men vi knyter vänskapsband och håller varandra som församlingar uppe i bön. Gud vill nätverk av multiplicerande församlingar. Mer är på gång och detta är i begynnelsen av en rörelse. Hänger du med?

Making disciples who make disciples

Before Christmas led Helena and Peter a group T4T “training for trainers”. I was afterwards motivated to share this teaching, with one of my two TLG “Life Transformation Groups”.

We started last week with lesson 1, which among other things deals with various types of disciples. There you can read about being a participant, witness, starter or trainer. If you only participate, you win no more people for Jesus. You yourself are won though. If you open your mouth, you are a witness and win one soul at a time, by addition. Wonderfully! every man who is saved for eternity is precious. Are you starters or trainer, you gain more by multiplication.

 • Addition and multiplication go at the same pace in the beginning; 2 + 2 is 4 just like 2 * 2, but then pulls away multiplication, first a little, then by horse lengths.
 • The difference between a starter and a trainer is a starter initiates a group of himself, but a trainer make disciples who make disciples. This means that the trainer finally do not have control on all new groups and the disciples to come. This is what Jesus started 2000 years ago. You and I are the fruit of discipleship of Jesus, the three closest and the 12 apostles.

Peter and I are about to start and besides thousands of healings, many conversions and baptisms, both in the water and the Spirit, we have now also begun to plant simple churches. Based on Peter and the missionary work we are in respect of a life in the Acts of the Apostles, Peter and Peter started a church in a suburb of Stockholm. It in turn needs to be divided or multiplied otherwise. But the multiplication, I was referring to is, as Samuel of the Church, which is in our team TLR SWE, moved to a small town in Sweden and started a similar church there.

Samuel and I talked in the car, during a mission trip, a few months ago. He told me he moved, and I asked if he found any Christian community. Then he told me that he started a church. “But how, I asked in astonishment?” “I do the same, as in the other church. I asked God what I should share in the gathering.” “But you involve others? So that they can also grow?” “Absolutely, although the others want to take care of a gathering and we talk about the word of the Bible and all may attend and testify and pray.”

Yet another mission trip later told Samuel suddenly he moved north. I therefore asked how it went with the church? That he did not know, but he thought it was going well. I encouraged him to maintain contact, pray for the disciples and coach new leaders. I felt strongly then that Peter and I would go there and encourage the congregation. Said and done. We went there on Wednesday, along with Poya a leader of the congregation Samuel came from and shared a message about simple churches. We had church together based on Acts 2:42. “They continued steadfastly in the apostles’ doctrine and fellowship, to the breaking of bread and the prayers.”

Peter emphasized the importance of the congregation go out, I pressed the sense of being before God and Poya stressed the importance of the Word. I meant that we only lacked any highlighted inward perspective – to be the church, but this evening’s bible worse did. We then gave the church including a booklet of T4T as leaders can assume, in future teaching Poya via Skype.

We divided ourselves into small groups and in addition to Bible study and prayer was the liberation and Spirit baptism. In my group got a girl tongues, when she came home and in Peters group we prayed together for a girl in high school who began to speak in tongues in place. It was lovely and the people were so hungry for God. When we left, we felt mission completed. But we form friendships and keep each other up in prayer as congregations. God wants network of multiplying churches. More are in the pipeline and this is the beginning of a movement. Hang on?

 

 


Leave a comment

En kajaktur. A kayak tour.

Paradiset hägrar

Peter och jag tog en kajaktur igår. Han hade berättat om hur han på en tidigare resa till Krabi -Thailand paddlat kajak en kort tur och hur fridfullt det hade varit. Vi hyrde därför en kajak och gav oss iväg med stora förhoppningar om en dag såsom i paradiset och det är väl vad de flesta av oss längtar efter? Vi började glatt paddla iväg och såg fram emot en halvdags tur eller om vi ville en heldag, ända till en romantisk solnedgång.

Den annorlunda turen

Vi fick uppleva en annorlunda tur i jämförelse med våra förväntningar och så kan det vara på livets väg oavsett frälsning eller ej. Med skillnad att det med Jesus finns en verklig fridens väg.  Men låt oss följa min berättelse från gårdagens tur, som målar upp en bild av detta.

Först blev vi irriterade på varandra, då det var svårt att komma in i flödet av paddlandet. Peter tyckte också att avtalet han slutit inte varit rimligt, även om han lyckades förhandla ned ingångspriset. Tanken på detta gjorde honom grinig och plötsligt dök dessutom massa båtar upp runtomkring oss, vilket dels spädde på det dåliga humöret och dels fick vågorna att svalla höga.

Jag hade flytväst på mig, men inte av senaste modell. Den såg ut att vara väl använd och gammal. Jag kände viss oro över om den skulle fungera, utifall jag trillade i vattnet och dessutom vägrade Peter använda någon alls. I detta kommer dessa longtailbåtar med hög fart och får vågorna att svalla höga runtomkring oss. Inte kände jag mig tryggare då. Vi hade liksom kommit in i deras farled, eller som det kändes, de hade gjort intrång i vårt paradis. Detta spädde i alla fall på, min oro. Då stöter en av Peters paddlar emot en av mina, så jag nästan tappar den i vattnet. Irritationen stiger och enhet och kärlek är inget jag kände då. Jag inser att det gäller att hålla i hatten. Jag dämpar mig själv och börjar be i tungor. Försöker finna friden Jesus skänkt mig.

Vi kommer efter ett tag in i mer av ett flöde, som då och då avbryts av att Peters paddel stöter in i min. Jag tycker han borde se när jag paddlar och inte paddla i otakt. Han tycker det är omöjligt, då jag hela tiden byter takt. Precis när vi har ett flöde och det just då inte finns några båtar i närheten och den natursköna omgivningen andas fridfullhet, då händer något som åter stör paradiset. Då inser jag att så här är livet, och så här är denna paddeltur. Det gäller att acceptera faktum. Vi är inte i paradiset än, det är en strid intill änden.

Vi har fått en frid av Jesus, som vi kan njuta av mitt i stormen. Vilket betyder att det kan var en yttre oordning och en inre själslig kamp, men i vårt pånyttfödda hjärta, i den nya skapelsen, där Anden bor, där råder frid med en essens från himlen. En himmelsk ton och doft, som vi måste lära oss känna igen. Attacker från yttervärlden och den inre kretsen eller ens eget inre, kommer alltid finnas. Accepterar vi detta kan vi lämna över alla bekymmer till Honom och Hans frid som övergår allt förstånd kan bevara vårt hjärta och våra tankar i Kristus Jesus. Vårt liv är gömt i Kristus och vi har inga skyldigheter mot köttet och behöver därmed inte kliva ut i det, direkt något kliar. Det kommer alltid komma irritationsmoment, från både yttre och inre källor. Frågan är, hur vi bemöter det. Reagerar vi genom att lämna Anden och gömstället i Gud, eller lämnar vi över bekymren på Honom och håller oss kvar i Hans kärlek?

Men, visst fick vi paradisiska ögonblick, speciellt på en ö vi gick i land på (men det var tydligen fastlandet), där fick vi ett underbart bad tillsammans i lekfullhet och god lunch vid en longtailbåt. Solen gassade och livet lekte. Vissa delar av paddelturen, paddlade vi i harmoni och solen strålade från klarblå himmel. Havet var lungt och vackra öar och berg passerade revy, framför näthinnan. Allt detta hade verkligen kunnat bli förstört, om vi fullständigt gått loss åt alla umbäranden. Dessutom talade Peter med en man som hyrde ut kajaker och fick sina misstankar bekräftade, att vi hade blivit lurade på pengar. Peter blev återigen sur och sedan blev han solbränd och de nya badbyxorna skavde. Han hade dessutom inte läst detta blogginlägg och hade inte fått denna uppenbarelse jag fått. Så han gav sig hän åt dessa förtretligheter. “Aldrig mer kajak”, blev hans kommentar. Fast det kan det nog ändå bli framöver. Precis som livet här på jorden, det gäller bara att tacka Gud för frälsningen, ge den vidare till andra och hålla sig i Anden. Det kliar i köttet och själen är svag, men sanningen gör oss fria. Sanningen om oss själva och om Gud och om den frälsning Han skänkt oss.

Ska vi ta en tur, i en kajak, eller på livets väg? Vad tror du, en dag till? Det finns ny nåd och ny barmhärtighet varje dag. Låt oss släppa fokus på oss själva och vår njutning och låt oss istället förlora oss i Gud och i Hans goda vilja.

 

Paradise herons

Peter and I took a kayak tour yesterday. He told how he on a previous trip to Krabi -Thailand paddled a kayak a short ride and how peaceful it was. We therefore rented a kayak and set out with high hopes, on one day as in paradise and it’s what most of us yearn for? We started happily paddling away and looked forward to a half-day tour or if we wanted a full day, all the way to a romantic sunset.

The different tour

We got to experience a different tour compared to our expectations and so it may be on the path of life regardless of salvation or not. With the difference that Jesus is a real way of peace. But let us follow my story from yesterday’s tour, which pants a picture of this.

At first we were annoyed with each other, when it was difficult to get into the flow of paddling. Peter also felt that the deal he made was not reasonable, although he managed to negotiate down the entry price. The thought of this made him grumpy and suddenly appeared furthermore lot of boats up around us, as well adding to the bad mood and both received serious waves high.

I had a life jacket on me, but not the latest model. It looked to be well used and old. I felt some concern about whether it would work, just in case I fell in the water and in addition Peter refused to use any at all. In this, these longtail boats at high speed that got the waves surging high all around us. Not that I felt safer then. We had as well come into their fairway, or as it seemed, they had infringed our paradise. This fueled at least in my concern. When encountering one of Peters paddles against one of mine, so I almost drop it in the water. The irritation rises and unity and love is nothing I felt then. I realize it is important to keep the hat. I suppress myself and began to pray in tongues. Trying to find the peace Jesus has given me.

We came after a while into more of a flow, which is occasionally interrupted by Peter’s paddle come into mine. I think he should see when I paddle and do not paddle out of step. He thinks it’s impossible, then I constantly changing pace. Just when we have a flow and it just then are no boats nearby and the scenic surroundings breathes tranquility, then something happens that again disrupts paradise. Then I realize that this is life, and this is the canoe. You have to accept the fact. We’re not in paradise yet, it is a battle to the end.

We have got a mind of Jesus, we can enjoy the center of the storm. Which means it may be a disorder outer and an inner spiritual struggle, but in our born-again heart, in the new creation, where the Spirit dwells, there is peace with an essence from heaven. A heavenly tone and fragrance, which we must learn to recognize. Attacks from the outer world and the inner circle or even of ourselves, it will always be. If we accept this, we can turn over all worries to Him and His peace that passes all understanding can preserve our hearts and minds in Christ Jesus. Our life is hidden in Christ, and we have no obligations to the flesh, and therefore need not step out in it, right away something itches. There will always be irritant, from both external and internal sources. The question is how we respond to it? We respond by submitting the Spirit and the hiding place of God, or we leave the worries to Him and keeps us in His love?

But we sure got paradisiacal moments, especially on an island we went ashore on (but it was apparently the mainland), where we had a wonderful swim together in playfulness and good lunch at a longtail boat. The sun was shining and life was playing. Some parts of the canoe trip, we paddled in harmony and the sun shone from a clear blue sky. The sea was calm and beautiful islands and mountains passed in review, especially the retina. All this had really been able to get ruined if we completely gone off to all the hardships. In addition, Peter talked with a man who rented kayaks and had his suspicions confirmed, that we had been cheated of money. Peter again became angry and then he was sunburned and the new bathing suit chafed. He also had not read this blog post and had not received this revelation. So he gave himself up to these vexations. “Never again kayak,” was his comment. Though it could probably still be ahead. Just like life here on earth, you just have to thank God for salvation, giving it on to others and stay in the Spirit. The itch of the flesh and the soul is weak, but the truth makes us free. The truth about ourselves and about God and about the salvation He has given us.

Shall we take a trip in a kayak, or on the path of life? What do you think, one more day? There are new grace and new mercies every day. Let us drop the focus on ourselves and our pleasures and let us instead lose ourselves in God and in His good will.