throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Vacation on the blog. Semester på bloggen. Les vacances sur le blog.

Holidays in July

I’m taking vacation from the blog during July. For those who are free and finally have time to read, there is a lot already written.

I encourage you to enjoy poems on the poetry page.

 1. The last poem. Where’s home?

Take note of various teachings and advices:

 1. Stay poor.

 2. Someone has paid.

 3. Mask falls.

 4. The clock is five to midnight.

 5. What Gospel?

 6. Demons flee.

 7. Do not despise healing.

 8. No matter where.

 9. This is the day.

 10. Be careful with your soul.

To acquaint yourself with simple Church:

 1. Devote yourselves. Hold on.

 2. Be church.

 3. Children in house church.

 4. Religious detoxification.

 5. USA 13. Sharing pearls.

 6. USA 5. We practised church.

 7. Build Church.

 8. Where life happens.

 9. Share life.

 10. Multiplication.

The latest posts about my life as in the Acts.

 1. Canada 1. A mustard seed.

 2. Portugal – Lisbon.

 3. Israel 2017

Semester i juli

Jag tar semester från bloggen under juli månad. För dig som är ledig och äntligen har tid att läsa, så finns det mycket redan skrivet.

Jag uppmuntrar dig att njuta av poesi på poesi-sidan.

 1. Senaste poemet. Var är hem?

Ta del av diverse undervisningar och förmaningar:

 1. Förbli fattig.

 2. Någon har betalt.

 3. Masker faller.

 4. Klockan är fem i tolv.

 5. Vilket evangelium?

 6. Demoner finns.

 7. Förakta inte helande.

 8. Oavsett var.

 9. Detta är dagen.

 10. Var försiktig med din själ.

Att förkovra dig avseende enkla församlingar:

 1. Devote yourselves. Håll fast. Vous

 2. Vara kyrka.

 3.  Barn i husförsamling.

 4. Religiös avgiftning.

 5. USA 13. Dela pärlor.

 6. USA 5. Vi hade kyrka.

 7. Bygga församling.

 8. Där livet händer.

 9. Dela livet.

 10. Multiplikation

De senaste inläggen om mitt liv som i Apostlagärningarna.

 1. Canada 1. Ett senapsfrö.

 2. Portugal – Lissabon.

 3. Israel 2017

Jours fériés en juillet

Je fais des vacances du blog en juillet. Pour ceux qui sont libres et enfin avoir le temps de lire, il y a déjà beaucoup d’écriture.

Je vous encourage à profiter des poèmes sur la page poésie.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Prenez note des différents enseignements et admonestations:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Pour vous améliorer en ce qui concerne les églises  simples:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Les derniers messages de ma vie dans les Actes.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Advertisements


Leave a comment

Samtal med Gud. Conversation with God.

När hade du ditt senaste samtal med Gud? Jag hade det nyss och mitt hjärta är mött. Även ditt hjärta behöver bli mött. Att vara kristen handlar om att följa Jesus, men det kräver en intim relation med Honom som är kärnan och stjärnan. Ett namn Han har är den klara Morgonstjärnan. Ett annat namn Han bär är Gud med oss, Immanuel.

Guds tanke när Han skapade Människan, var att ha gemenskap med henne. Därför skapade Han människan till sin avbild, att vara Honom lik. Visst föll Adam och synden med döden kom in bilden. Men sedan dess har Gud kommit med frälsningen genom Jesus Kristus och det finns på nytt ett sätt att umgås med Gud. Att vara i Hans närhet och samtala med Honom, att lyssna och lära. Att älska och bli älskad.

Om du tagit Guds hand och blivit frälst, har Han tagit dig från mörker till ljus, från satans makt till Gud. Då har du dött, blivit begraven i dopet och uppstått till nytt liv. Ditt liv är fördolt med Kristus i Gud. Om du nu har liv genom Anden, så vandra i Anden.

Det handlar om att samtala med Gud ansikte mot ansikte, att ta tid i Hans närhet. Låta honom andas in liv i dig och mig. Att uppleva Hans närhet, Hans omfamning, Hans ord. Bli förlåten, bli upprättad, bli hjälpt. Få kraft att vandra med högburet huvud, med ett ödmjukt hjärta, ända in i himlen. Med Honom, i Honom, genom Honom och för Honom.

Böj ditt hjärta och fall i Guds armar, nu. Utgjut ditt inre, lyssna och lär. Ge tid för kärlek. Jesus älskar dig! Älskar du Honom? Älska Honom! 

 1 Corinthians 13:12
Nu ser vi en gåtfull spegelbild,
men då skall vi se
ansikte mot ansikte.
Nu förstår jag endast till en del,
men då skall jag känna fullkomligt,
liksom jag själv har blivit
fullkomligt känd. 

 When did you have your last conversation with God? I had it just now and my heart is encountered. Even your heart needs to be met. Being a Christian is about following Jesus, but it requires an intimate relationship with Him that is the core and the star. A name He has is the bright morning star. Another name he bears is God with us, Immanuel.

God’s mind when He created man, was to have fellowship with him. Therefore, He created man in His image, to be like Him. Sure fell Adam and sin with death came into the picture. But since then, God has brought salvation through Jesus Christ and there is again a way to spend time with God. Being in His presence and converse with Him, to listen and learn. To love and be loved.

If you have taken God’s hand and got saved, he has taken you from darkness to light, from the power of Satan to God. Then you have died, was buried in baptism, and emerged to a new life. Your life is hid with Christ in God. Now if you live in the Spirit, so wander in the Spirit.

It’s about talking with God face to face, take time in His presence. Let him breathe life into you and me. To experience His presence, His embrace, His word. Be forgiven, be prepared, be helped. Get the power to walk with your head held high, with a humble heart, right into heaven. With Him, in Him, through Him and for Him.

Bend your heart and cases in God’s arms now. Pour out your inner, listen and learn. Give time for love. Jesus loves you! Do you love Him? Love him!

1

 Corinthians 13:12
For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part; then I shall know fully, even as I have been fully known.