throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


Leave a comment

Vacation on the blog. Semester på bloggen. Les vacances sur le blog.

Holidays in July

I’m taking vacation from the blog during July. For those who are free and finally have time to read, there is a lot already written.

I encourage you to enjoy poems on the poetry page.

 1. The last poem. Where’s home?

Take note of various teachings and advices:

 1. Stay poor.

 2. Someone has paid.

 3. Mask falls.

 4. The clock is five to midnight.

 5. What Gospel?

 6. Demons flee.

 7. Do not despise healing.

 8. No matter where.

 9. This is the day.

 10. Be careful with your soul.

To acquaint yourself with simple Church:

 1. Devote yourselves. Hold on.

 2. Be church.

 3. Children in house church.

 4. Religious detoxification.

 5. USA 13. Sharing pearls.

 6. USA 5. We practised church.

 7. Build Church.

 8. Where life happens.

 9. Share life.

 10. Multiplication.

The latest posts about my life as in the Acts.

 1. Canada 1. A mustard seed.

 2. Portugal – Lisbon.

 3. Israel 2017

Semester i juli

Jag tar semester från bloggen under juli månad. För dig som är ledig och äntligen har tid att läsa, så finns det mycket redan skrivet.

Jag uppmuntrar dig att njuta av poesi på poesi-sidan.

 1. Senaste poemet. Var är hem?

Ta del av diverse undervisningar och förmaningar:

 1. Förbli fattig.

 2. Någon har betalt.

 3. Masker faller.

 4. Klockan är fem i tolv.

 5. Vilket evangelium?

 6. Demoner finns.

 7. Förakta inte helande.

 8. Oavsett var.

 9. Detta är dagen.

 10. Var försiktig med din själ.

Att förkovra dig avseende enkla församlingar:

 1. Devote yourselves. Håll fast. Vous

 2. Vara kyrka.

 3.  Barn i husförsamling.

 4. Religiös avgiftning.

 5. USA 13. Dela pärlor.

 6. USA 5. Vi hade kyrka.

 7. Bygga församling.

 8. Där livet händer.

 9. Dela livet.

 10. Multiplikation

De senaste inläggen om mitt liv som i Apostlagärningarna.

 1. Canada 1. Ett senapsfrö.

 2. Portugal – Lissabon.

 3. Israel 2017

Jours fériés en juillet

Je fais des vacances du blog en juillet. Pour ceux qui sont libres et enfin avoir le temps de lire, il y a déjà beaucoup d’écriture.

Je vous encourage à profiter des poèmes sur la page poésie.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Prenez note des différents enseignements et admonestations:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Pour vous améliorer en ce qui concerne les églises  simples:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Les derniers messages de ma vie dans les Actes.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.


Leave a comment

Stay connected. Förbli uppkopplad. Restez connecté.

Stay connected

Just be
Let Him love you
Love Him
Just be

You don’t need an audience
You don’t need any company
You don’t need a device

You don’t need a podium
You don’t need a stage
You don’t need a band

You don’t need music
You don’t need candles
You don’t need flowers

You need to stay connected
You need to browse channel
You need to fine tune

Open your heart
Listen to His voice
Reveal your innermost being

Shut out the world
Shut out other people’s opinions
Shut out your feelings

Take off all masks
He knows you
From inside out

Without any altar
Tune in to heaven
Totally transparent
Before His majesty

If needed repent
Be cleansed from sin
Be set free by
the blood of Jesus

Your naked heart and face
Close to the Father
Nothing to hide
Let the dialogue begin

Reveal your heart
Listen closely
To His heart
Let Him transform you

Just be
Let Him love you
Love Him
Just be

Förbli uppkopplad

Bara var
Låt Honom älska dig
Älska Honom
Bara var

Du behöver inte en publik
Du behöver inte något sällskap
Du behöver ingen apparat

Du behöver inget podium
Du behöver ingen scen
Du behöver inget band

Du behöver ingen musik
Du behöver inget ljus
Du behöver inga blommor

Du måste hålla kontakten
Du måste hitta kanalen
Du måste finjustera

Öppna ditt hjärta
Lyssna på Hans röst
Avslöja ditt innersta väsen

Stäng ute världen
Stäng ute andra människors åsikter
Stäng ute dina känslor

Ta av alla masker
Han känner dig
Utan och innan

Utan något altare
Ställ in himlens frekvens
Var helt transparent
Inför Hans majestät

Om det behövs
Omvänd dig från synd
Låt dig renas och bli fri
genom Jesu blod

Ditt nakna hjärta och ansikte
Nära Faderns
Inget att dölja
Låt dialogen börja

Avslöja ditt hjärta
lyssna noga
till Hans hjärta
Låt Honom förvandla dig

Bara var
Låt Honom älska dig
Älska Honom
Bara var

Restez connecté

Juste être
Qu’Il vous aime
Lui Amour
Juste être

On n’a pas besoin d’une audience
On n’a pas besoin d’un compagnon
Vous avez besoin d’aucun appareil

On n’a pas besoin d’un podium
On n’a pas besoin d’une scène
Vous avez besoin d’aucun groupe

Vous n’avez pas besoin de musique
On n’a pas besoin de bougies
Vous n’avez pas besoin de fleurs

Vous devez rester connecté
Vous avez besoin de trouver le canal
Vous avez besoin d’affiner

Ouvrez votre coeur
Écoutez Sa voix
Révélez votre être le plus profond

Arrêtez le monde
Exclus les opinions des autres
Arrêtez vos sentiments

Enlever tous les masques
Il vous connaît
De l’intérieur vers l’extérieur

Sans aucun autel
Accordez au ciel
Totalement transparent
Avant de Sa Majesté

Si nécessaire repentez
Demandez purifié du péché
Demandez libéré par
Le Sang de Jésus

Votre cœur nu et le visage
Près du Père
Rien à cacher
Que le dialogue commence

Révélez votre coeur
écouter attentivement
Son cœur
Laissez-Le vous transformer

Juste être
Qu’Il vous aime
Lui Amour
Juste être

 

 


Leave a comment

Drömmar som uppfylls. Dreams that come true. Des rêves remplies.

Drömmar som blir verklighet

Är det viktigt att drömma? Är det betydelsefullt att drömmar blir verklighet? Ja, det beror på var drömmarna kommer ifrån och vad de innehåller. Vi kan dagdrömma för att vi inte står ut med våra liv och det kallas verklighetsflykt. Drömmar som kommer från Gud, är däremot viktiga att hålla fast vid och se förverkligas, när tiden är inne. Jag tror att Gud lägger drömmar eller planer i våra hjärtan. Dessa drömmar eller planer är som bilder på en ny verklighet. Drömmar som inte suddas ut med tidens tand, kan vara planer Gud planterat i våra hjärtans djup.

När jag nyligen jubilerade och fyllde 50 år manade Gud mig att se över mina drömmar, vilket gav mig en längtan att se dem uppfyllas. Det var både små och stora, enkla att förverkliga och svårare beroende av andra. Jag har tagit upp franskan igen, önskat mig en fin ring av min älskade och sett teater med kända skådespelare. Det mest utmanande är dock att jag lättar ankare och fäller upp seglet ut på okända vatten. Istället för att gå till jobbet som anställd 8 till 17, ställer jag mig vid Peters sida och tjänar Gud på heltid. En över tjugo år gammal dröm blir nu verklighet.

Är det viktigt att låta drömmar går i uppfyllelse? Jag tror det finns en vishet här. Låt oss börja lyssna på våra hjärtan. Jag erfar ett välbehag från Gud och känner mig som en blomma som får vatten och sträcker sig mot skyn full av liv och skönhet. Låt oss inte stympa drömmen eller visionen Gud har gett åt oss sina barn.  Bär du på en dröm, som inte lämnar dig? Jag tror Gud vill och kan ge dig vishet och visshet när tiden är inne och vad du ska göra för att se din dröm bli verklighet.

Dreams come true

Is it important to dream? Is it significant that dreams become true? Yes, it depends on where the dreams come from and what it contains. We can daydream because we can not stand our lives and it is called escapism. Dreams that come from God is however important to hold on to and see realised, when the time comes. I believe God puts dreams or plans in our hearts. These dreams or plans is images of a new reality. Dreams that are not erased by the ravages of time, may be the plans God planted in our hearts deep.

When I recently celebrated a jubile and turned 50, God called me to revise my dreams, which gave me a desire to see them fulfilled. It was both small and bog, simple to implement and harder dependant on others. I have taken up French again, wished me a nice ring from my beloved and seen theater with famous actors. The most challenging is that I ease anchors and lift up the sail into uncharted waters. Instead of going to work as an employee 8 to 5, I stand at Peter’s side and serve God full time. A twenty year old dream becomes true.

Is it important to let dreams come true? I think there is a wisdom here. Let’s start listening to our hearts. I experience the pleasure of God and feel like a flower receiving water and stretching towards the sky full of life and beauty. Let us not mutilate the dream or the vision God has given to us His children. Do you carry a dream that doesn’t leave you? I believe God wants and can give you wisdom and certainty when the time is right and what to do to make your dream come true.

Les rêves se réalisent

Est-il important de rêver? Est-il important que les rêves deviennent réalité? Oui, cela dépend de l’endroit où les rêves viennent et ce qu’il contient. Nous pouvons rêver que nous ne pouvons pas rester avec nos vies et il est appelé évasion. Les rêves qui viennent de Dieu, il est toutefois important de tenir et de voir la réalité, le moment venu. Je crois que Dieu met des rêves ou des plans dans nos cœurs. Ces rêves ou des plans est que les images d’une nouvelle réalité. Les rêves qui ne sont pas effacés par les ravages du temps, peut-être les plans de Dieu planté dans nos cœurs profonds.

Quand je récemment à célébré mon 50e anniversaire Dieu m’a appelé à réviser mes rêves, ce qui m’a donné le désir de les voir remplies. Il était à la fois petits et grands, simples à mettre en œuvre et plus difficile dépendant des autres. Je repris française encore, m’a souhaité une belle bague et vu théâtre avec des acteurs célèbres. Le plus difficile est que je soulage les ancres et en soulevant le voile dans des eaux inconnues. Au lieu d’aller travailler comme un employé 8 à 17, je pense aux côtés de Peter servir Dieu à temps plein. A vingt ans rêve devient une réalité.

Est-il important de laisser les rêves deviennent réalité? Je pense qu’il ya une sagesse ici. Commençons l’écoute de nos cœurs. Je ressens le plaisir de Dieu et se sentir comme une fleur recevant de l’eau et d’étirement vers le ciel plein de vie et de la beauté. Ne nous laissons pas mutile le rêve ou la vision que Dieu nous a donné à ses enfants. Portez-vous un rêve qui vous ne laisse pas? Je crois que Dieu veut et peut vous donner la sagesse et de certitude quand le temps est juste et ce qu’il faut faire pour que votre rêve devienne réalité.

 


Leave a comment

Systrar på stan. Sisters in town.

Flammande lågor

Våra hjärtan är satta i brand, som flammande lågor och brinnnade facklor. Kia har gåvor att ge, Sanna söker det som är förlorat och jag följer Guds maning. Vår lilla lärjungagrupp drivs genom Kristi kärlek ut bland människor. För att ge vidare (pass it on) det vi har fått som gåva, nämligen Guds utsträckta hand genom Jesus Kristus.

Vår lilla lärjungagrupp

En lärjungagrupp är som en liten kyrka i kyrkan, bestående av 2-3 troende av samma kön, med en önskan att följa Jesus och bli mer lik Honom. Fokus är INÅT- och UPPÅT- perspektivet,  men det hindrar inte systrarna 3 att med UTÅT – perspektivet för ögonen, fiska människor genom att GÅ UT.

Skärholmens centrum

Tillfället kändes inte väl valt och många pilar sköts mot sinnet, för att stoppa oss att gå ut. Men, vi fullföljde det vi planerat, trots alla hinder i tanke eller känsla. Vi delade  först måltid på en restaurant och avnjöt sedan kaffe eller te på en kaffebar. Sedan drog händelserna bara igång. Alltid är det någon som ställer den första frågan. Alla vill vi predika med tecken, under och ord.

Det började bra med ett öppenhjärtigt samtal med tjejen i kaffebaren. Hon hade inte ont nånstans, men blev märkbart berörd av vad vi höll på med. Sanna stoppade sedan en polsk man med kryckor, som inte fullt vågade prova helandet, men vidhöll att det kändes bättre. Dessutom visade han stort intresse av att prata mer om Jesus. Kia bad för en utländsk kvinnas handled, som blev mycket berörd men inte riktigt förstod att pröva helandet på grund av språkförbistring. Men hon märkte att det blev bättre. Jag bad för en muslimsk kvinna med ont i magen, som blev lite bättre. Sen bröt jag upprört i bön allt motstånd. Jag talade ut att från och med nu skulle alla bli helt helade och återställda. Kia noterade att vi efter det fick se, tre personer på raken, bli helt helade och dessutom nära att ta emot frälsningen.

De tre kollegorna

Det blev en rolig inledning då en av killarna sade att de har något att sälja och min respons var att svara att vi först har något att ge. Sedan tog jag upp vårt visitkort och gav det. Jag sade att vi börjar med en utslagsfråga “har ni någon smärta i kroppen?”

Kia fick bota killen från träningsvärk och huvudvärk. Hon nuddade honom bara med fingertopparna, men han utbrast förundrat “vad gör du för nånting”? Hans kollega hade haft ont i svanken länge och Sanna fick bota honom. Hon fick be flera gånger, kanske fem, men fick tillbaka tron och frimodigheten att inte ge upp efter två gånger,  utan hålla ut tills det är klart. Då kom en tredje kollega till dem, en tjej som också hade ont i svanken. Jag botade henne efter två böner. Hennes mamma var kristen och hon var inte alls intresserad, med sade att mamman skulle bli nöjd. Hon trodde själv inte alls på Jesus. Men jag svarade “Jesus har botat dig. Hur kan du säga att han inte finns”?

Sedan var vi klara och uppfylldes av glädje samt tillfredställelse. Det är mäktigt att fiska människor, ge Guds kärlek och hela de sjuka. Vår lilla Lärjungagrupp kommer att fortsätta ha alla tre perspektiv, som en liten kyrka i kyrkan.

Flaming flames

Our hearts are set on fire, like blazing flames and burning torches. Kia has gifts to give, Sanna is seeking that which is lost, and I follow God’s call. Our little Life Transformation Group is driven out by the love of Christ among the people. To provide further (pass it on) what we have received as a gift, that is, God’s outstretched hand through Jesus Christ.

Our little life transformation group (LTG)

A LTG is like a small church in the church, consisting of 2-3 believers of the same sex, with a desire to follow Jesus and become more like Him. The focus is INWARD and UP perspective, but that does not stop the 3 sisters to  with OUTwardly – the perspective of the eye, fishing people by going out.

Skärholmens center

The occasion did not feel well chosen and many arrows shot towards the mind, to stop us going out. However, we have completed what we planned, despite all the obstacles in thought or feeling. We first shared the meal at a restaurant, and savored then coffee or tea in a coffee bar. Since the events just started. It is always someone who poses the first question. Each of us want to preach through signs and words.

It started well with a frank conversation with the girl in the coffee bar. She had not hurt anywhere, but was noticeably affected by what we were doing. Sanna stopped than a Polish man with crutches, which did not fully dare to try the healing, but maintained that it felt better. Moreover, he showed great interest in talking about Jesus. Kia healed a foreign woman’s wrist, which became very interested but did not really understand that trying healing because of language problems. But she noticed that it was better. I prayed for a Muslim woman with a stomach ache, which was a little better. Then I broke upset in prayer all resistance. I spoke out that from now on all would be completely healed and restored. Kia noted that after it we saw, three people in a row, be completely healed and also closely to receive salvation.

The three colleagues

It was a fun start when one of the guys said that they have something to sell, and my response was to answer that, we first have something to give. Then I took up our business card and gave it. I said that we start with a tiebreaker “have you any pain in your body?”

Kia had to cure the guy from muscle soreness and headaches. She was touching him only with her fingertips, but he exclaimed in wonder “what do you do?” His colleague had had a sore lower back a long time and Sanna had to cure him. She had to pray several times, maybe five, but got back the faith and boldness to not give up after two times, but hold out until it is finished. Then came a third colleague of them, a girl who also had pain in her lower back. I cured her after two prayers. Her mother was a Christian and she was not interested at all, by saying that the mother would be pleased. She believed not at all in Jesus. But I said, “Jesus has healed you. How can you say He is not?”

Then we were ready and filled with joy and satisfaction. It is powerful to fish people, give God’s love and heal the sick. Our little LTG  will continue to have all three perspectives, as a small church in the church.


Leave a comment

Bortom ändå inom. Beyond yet within.

 

Bortom i fjärran

Jag ligger i bubbelpoolen intensivt blickande uppåt. Mina ögon möter en stjärnklar himmel. Universum upplevs nära, men är ändå så långt borta. Skapelsens under briljerar i sprakande prakt. Stjärnorna befinner sig i fjärran mäktigt lysande och utmärkande.

Jag förundras över skapelsens skönhet, men reflekterar över Skaparens frånvaro. Ingen designer så långt ögat når. Ingen evig Fader med öppen famn? Var är Gud?  Gud finns och är långt bortom skapelsen, i en annan dimension, i Sin egen Himmel. Han finns även inom oss som tror, i våra nya hjärtan. Vi som älskar Honom, Hans egna barn.

Ingen är så fjärran och ingen är så nära. Han är i helighet i höjden, men också hos den som har en ödmjuk ande. Han bor i oss. Vem kan komma närmare och vara mer intim eller känna oss bättre? Vem känner som Honom vårt inre, våra motiv, tankar och drömmar?

Jes 57:15
Ty så säger den höge
och upphöjde,
han som tronar till evig tid
och heter “den Helige”:
Jag bor i det höga och heliga
men också hos den
som är förkrossad
och har en ödmjuk ande,


för att ge liv
åt de ödmjukas ande,
för att ge liv
åt de förkrossades hjärtan.

Inom nära

Han planterade sig av egen fri vilja, i den fallna skapelsen, med avsikten att låta sitt eviga Gudsliv ta över, genom att låta oss av fri vilja hänge oss till Hand goda och fullkomliga vilja,  att bli räddade och vara del av Guds räddningsplan för världen och rädda människorna. Inte genom att våldföra sig på oss, utan genom villkorslös kärlek. Genom kärlekens rena och heliga kraft.

Gud tar över skapelsen genom sin kärleks mäktiga kraft. Den skapelsen Han själv kreerat och drömt fram. Han är helig, han är kärlek och Han är enbart god. Genom sin godhet återerövrar Han människan, mitt i hennes besudlade värld. Bara en god Gud och en evigt älskande Fader, skulle göra det och sanningen är att Han har gjort det.

Var lämnar det dig och mig? Jag har kapitulerat för Guds kärleks kraft och följer Honom av hela mitt hjärta. Jag vädjar till dig att följa mitt exempel! Omvänd dig och tro på Jesus Kristus.

Beyond in the distance

I lie in the whirlpool intensively looking up. My eyes meet a starlit sky. The universe is perceived close, yet so far away. Of creation shines in dazzling splendor. The stars are distant mighty brilliant and distinctive.

I marvel at the beauty of creation, but reflect on the Creator’s absence. No designer as far as the eye can see. No eternal Father with open arms? Where is God? God exists and is far beyond the creation, in another dimension, in His own heaven. He is also within us who believe, in our new hearts. We who love Him, His own children.

No one is so far away in the distance and none are so close. He is the holiness in height, but also of those who have a humble spirit. He lives in us. Who can get closer and be more intimate or know us better? Who knows like Him our inner selves, our motives, thoughts and dreams?

Isaiah 57:15
For thus saith the high and lofty One
that inhabiteth eternity, whose name is Holy;
I dwell in the high and holy place,
with him also that is of a contrite and humble spirit,
to revive the spirit of the humble,
and to revive the heart of the contrite ones.

Within close

He planted Himself of His own free will, in the fallen creation with the intention of letting His eternal life take over, by allowing us by free will yield to His good and perfect will, to be saved and to be part of God’s salvation plan for the world and save the people. Not by violence to us, but through unconditional love. Through love’s, pure and holy power.

God takes over creation through His love mighty force. The creation He Himself created and dreamed up. He is holy, He is love and He is solely good. Through His kindness he recaptures man, in the midst of her tainted world. Only a good God and an eternally loving Father would do it and the truth is that He has done it.

Where does that leave you and me? I have surrendered to the power of God’s love and follow Him with all my heart. I urge you to follow my example! Repent and believe in Jesus Christ.


Leave a comment

Walk on water. Ta en ny väg.

Walk on water

Don’t always take the same path, but instead walk on water. Uplift your mind to God, listen to His voice. What is He up to? Follow the flow. The flow is where life is coming through His power. The flow is the Spirit in person. He makes the flow happen and pulse.

So uplift your heart, your mind, your eyes, your ears and be curious taking a leap. But if you are on the right path, keep on track. But uplift your eyes and your mind to the Lord and let Him sometimes confirm your path. But if not, be sure not to solidify in the mold. Take another way, so you don’t stiffen.

Dare to challenge yourself so you don’t find yourself in and don’t get caught in the rat race. You want to live your dreams  and not run in the rat race.

For example I almost always take the same route to work the shortest but one day I took a long and different that reminded me of a bygone era. I ended up in the dreamland and mold pressed crackled to life, and I was free. So easy to just take a different path.

Lift up your vings, shake the dust of you, take of the gravel from the shoes and be uplifted. Fly Mary ladybug fly! Let God’s wind carry you.

Ta en ny väg

Ta inte alltid samma väg, utan gå på vatten. Lyft upp ditt hjärta till Gud, lyssna på Hans röst. Vad gör Han? Följ flödet. Flödet är där livet strömmar genom Guds kraft. Flödet är Anden personligen. Han får flödet att hända och pulsera.

Så lyft ditt hjärta, ditt sinne, dina ögon, dina öron. Var nyfiken och ta ett språng. Men, om du redan är på rätt väg, håll dig på spåret. Lyft dina ögon och ditt sinne till Herren och låt Honom ibland bekräfta din väg.

Men, om inte, se till att inte stelna. Ta en annan väg, så att du inte fastnar i formen. Våga utmana dig själv, så att du inte hamnar eller fastnar i ekorrhjulet. Du vill leva dina drömmar och inte springa i ekorrhjulet.

Jag tar nästan alltid samma väg till jobbet, vilket är den kortaste, men häromdagen   tog jag en längre och annorlunda, som påminde mig om en svunnen tid. Jag hamnade i drömlandet och formen som tryckte till livet krackelerade och jag var fri. Så enkelt att bara ta en annan väg.

Spänn ut vingarna, skaka av dammet, skrapa bort gruset från dojorna och bli upplyft. Flyg Maria nyckelpiga flyg! Låt Guds uppvind bära dig.


Lite sömn är bra. Some sleep is good. Peu de sommeil est bon.

img_0271

Sömn är manna
för en liten människa
eller stor

Änglabröd från himlen
som suddar ut bekymmer
från hjärtat

Det som känns tungt före
känns lätt efter
ibland

Allt kändes omöjligt
när huvudet nuddade kudden
och ögonlocken täckte ögonen

Lite sömn var botemedlet
Då inte ens en bön yppades
eller utrycktes

Sov människa sov
Lägg huvudet tungt på kudden
och blunda dina ögon

Låt sömnen komma
Manna från himlen
En fri gåva från Gud

Sleep is manna
for a small man
or big

Angelic Bread from Heaven
that blurs worries
from the heart

It feels heavy before
perceived easily by
sometimes

Everything felt impossible
when the head touched the pillow
and eyelids covered the eyes

little sleep was the cure
when not even a prayer was disclosed
or was expressed

Sleep person sleep
Add heavy head on the pillow
and close your eyes

let sleep come
manna from heaven
A free gift from God

Le sommeil est la manne
pour un petit homme
ou un grand

Pain Angelic du ciel
qui brouille les soucis
du coeur

Il se sent lourd avant
perçu aisément par
de temps en temps

Tout était impossible
lorsque la tête toucha l’oreiller
et les paupières couvertes les yeux

peu de sommeil était le remède
quand même pas une prière a été divulguée
ou a été exprimée

personne de sommeil dormi
Ajouter la tête lourde sur l’oreiller
et fermez vos yeux

laissez le sommeil venir
manne du ciel
Un don gratuit de Dieu