throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

The ransom is paid. Lösensumman är betald.

You are free

The ransom is paid setting the captives free. Jesus is the Son of God and in the same time the Son of man. As a man he could die for us, as God He could make a covenant with God. The thing that made him approved, was that he never sinned, though tested in everything.

No one can add anything and no one should take away anything from the perfect sacrifice of Christ. It is finished and it is complete. Only Jesus was the spotless lamb of God that qualified. He is the lamb of God that takes away the Sin.

His blood doesn’t cover the Sin, but takes it away completely and make us whole and white as snow. Not because of our goodness or something we did, but because of His mercy and grace. And His compassion is new every morning. We can always count on Him, whatever wrong we continue in doing.

We just fall on our faces and acknowledge His deed on Calvary. We give Him all the glory when believing in Him and what He did once and for all. We were prisoners and captive in the darkness. But the price is paid, the ransom is given and we are all set free.

Let’s fly out of our cage into our nest and then continue to enjoy the ride.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Du är fri

Lösensumman är betald, som sätter fångarna fria. Jesus är Guds Son och på samma gång Människosonen. Som en man kunde han dö för oss, som Gud kunde Han skapa ett förbund med Gud. Det som gjorde honom godkänd, var att han aldrig syndade, men prövades i allt.

Ingen kan lägga till någonting och ingen bör ta bort någonting från Kristi fullkomliga offer. Det är klart och komplett. Endast Jesus är Guds fläckfria lamm som kvalificerade sig. Han är Guds offerlamm som tar bort världens synd.

Hans blod övertäcker inte synden, men utplånar den och gör oss hela och vita som snö. Inte för vår godhet eller något vi gjort, utan beroende på Hans barmhärtighet och nåd. Hans förbarmande är ny varje morgon. Vi kan alltid räkna med Honom, oavsett vad vi fortsätter att göra fel.

Vi faller bara på vårt ansikte och erkänner Hans gärning på Golgata. Vi ger Honom all ära, när vi tror på Honom och på vad Han en gång för alla gjorde. Vi var fångar fängslade i mörkret. Men priset är betalt, lösensumman är given och vi är alla köpta fria.

Låt oss flyga ut ur vår fängelsehåla, till vårt näste och sedan fortsätta att njuta av färden.
Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements


Leave a comment

Is this all? Är detta allt?

Life on Earth

If this life on earth is all; “Let’s eat and drink, for tomorrow we’ll die”. In 1 Corinthians (chapter 15) one can see that the reason that many Christians live in sin or in a similar way to the rest of the world are that they do not have a glance at heaven, as Collossians (chapter 3) emphasizes that we should have.

Life here on earth becomes more real, but the Bible suggests that it’s really like a parentheses or a vapour. When earthly life feels so real, it’s important to put the helmet of salvation on your head, with the eternal hope of salvation. We are on our way to heaven and have already passed from death to life.

I read today (1 Cor 15) that the flesh of different bodies have a different shine and that the glory of our coming heavenly body will be so overwhelmingly beautiful. My heart was then filled with gratitude and expectation, on the heavenly eternal hope. I understood the difference between the Christians who live in sin and those who by grace try to live righteously. The former do not look at the reward, they do not forget what has been and continues. They forget that the old is past away and do not see that something new has come. They do not turn their heart and mind into what is above. They let the flesh be free and the desires of the soul, after the good of this life.

I do not say we can not enjoy here and now, we can, because everything belongs to us (in Corinthians 3). But, not at the expense of our life with God and the heavenly hope. So my friend, take a glance and look at Jesus. Keep Him holy in your heart. Share your innermost heart with Him and let Him share His heart with you. Show Him that He can entrust you with treasures and trust you. Take Him in your hand, live pure and walk with your head high, already here and now and then into the heavens of God, when that day comes.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Livet på jorden

Om detta livet på jorden är allt; ”låt oss äta och dricka, för imorgon dör vi”. I 1 Korintiebrevet (kapitel 15) kan man skönja, att anledningen till att många kristna lever i synd, eller på ett likadant sätt som andra i världen, är att de inte har blicken riktad mot himlen, som Kolloserbrevet (kapitel 3) betonar att vi ska ha.

Livet här på jorden blir då mer verkligt, men Bibeln antyder att det egentligen är som en parentes eller en vindfläkt. När det jordiska livet känns verkligare, är det viktigt att ta på sig frälsningens hjälm på huvudet, med det eviga hoppet om frälsning. Vi är nämligen på väg till himlen och har redan övergått från döden till livet.

Jag läste idag  (1  Kor 15) om att köttet av olika kroppar har olika glans och att vår kommande himmelska kropps härlighet, kommer vara så överväldigande härlig. Mitt hjärta fylldes då av tacksamhet och förväntan, på det himmelska hoppet. Jag förstod skillnaden på de kristna som lever i synd och de som av nåden försöker leva rättfärdigt. De förra har inte sin blick riktad på lönen, de glömmer inte det som varit och löper framåt.  De glömmer att det gamla är förgånget och ser inte att nåt nytt har kommit. De vänder inte sitt hjärta och sinne, till det som är där ovan. De låter köttet härja fritt och själens begär, efter detta livets goda.

Jag säger inte att vi inte kan njuta här och nu, det kan vi, för allt tillhör oss (I Kor 3). Men, inte på bekostnad av vårt liv med Gud och det himmelska hoppet. Så min vän, lyft blicken och se på Jesus. Håll Honom helig i ditt hjärta. Dela ditt innersta med Honom och låt Honom dela sitt hjärta med dig. Visa Honom att Han kan anförtro dig skatter, att Han kan lita på dig. Ta Honom i handen, lev rent och vandra med huvudet högt, redan här och nu och sedan in i själva Guds himmel, när den dagen kommer.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


Leave a comment

Emperor without clothes? Kejsare utan kläder? L’empereur sans vêtements.

In English, på svenska, en français   

Dressed?

Have you dressed today? That’s something we always do before we go out. In some nightmares we find that we are out of our minds naked among people. But the question is whether you are dressed or not? If you’re not dressed, you’re naked. As Christians, it was assumed that we were dressed in Christ. We dress in Christ in the baptism and daily we make sure we keep our clothes on.

Perhaps you live in the conviction that you’re dressed, but you’re actually “an emperor without clothes” among people. As a Christian without Christ, we are an open goal for the enemy’s intrusion and seduction. We will put on the entire armour, which is Christ. So just because you say you’re dressed, you’re not, if you’ve not really dressed properly.

Peter and I went walking yesterday with slip stoppers, as there were some slippery sections. The strange thing was that I did not get a grip, even though I was wearing the slip stoppers with studs on my shoes. I slipped around wildly, but Peter with similar protection had a good fortune. We continued along, but I walked on the edge of the way, where there was clay and grass.

Peter had compassion for me after a while and we stopped. He did a thorough investigation and though it seemed like I was wearing the studs on the shoes and I did what I would, when I put them on, I would have put them in the wrong direction at a closer glance. So I was like “an emperor without clothes” or completely without protection. He helped me out of my precarious position and turned the slip stoppers. And then everything worked as usual, I was protected and could walk without slipping at all on the ice.

My advice to you is to consider whether you are wearing Christ? Are you baptized on your own faith? Have you taken on all the armour of God? Do you live in the truth, do you use faith? Do you go out with the gospel, do you have a conviction that you are righteous in Christ? Do you stick to the Bible? Is your mind protected through the salvation helmet? Do you confess you are a new creation in Christ?

So the question is whether you are dressed or naked? It may seem good, but it is important to dress properly so that clothes or studs are properly attached. It does not matter how it seems, if you are naked, you are. It is only in Christ, liberation from sin, and the new righteous life exists, which provides protection today and leads to a glorious life for eternity with God.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Påklädd?

Har du klätt på dig idag? Det är något vi alltid brukar göra innan vi går ut. I vissa mardrömmar upptäcker vi, att vi till vår förfäran, är nakna ute bland folk. Men frågan är om du är påklädd eller inte? Om du inte är påklädd, så är du naken. Som kristen förutsetts det att vi är iklädda Kristus. Vi kläder oss i Kristus i dopet och dagligen ser vi till att vi behåller kläderna på.

Kanske lever du i övertygelsen om att du är påklädd, men egentligen är du som ”en kejsare utan kläder” bland folk. Som kristen utan Kristus, är vi ett öppet mål för fiendens intrång och förförelse. Vi ska ikläda oss hela vapenrustningen, som är Kristus. Alltså bara för att du säger att du är klädd, så är du det inte, om du faktiskt inte har klätt på dig rätt.

Peter och jag gick på promenad igår med halkskydd på skorna, eftersom det fanns en del hala partier eller fläckar. Det märkliga var att jag fick inget fäste, trots att jag omständigt klätt på mig skyddet med dubbar på skorna. Jag halkade runt hejvilt, men Peter med likadana dubbar, hade ett bra fäste. Vi fortsatte gå vägen fram, men jag gick i utkanten av stigen, där det fanns lera och gräs.

Peter förbarmade sig över mig efter ett tag och vi stannade upp. Han gjorde en grundlig undersökning och fast det verkade som om jag var klädd med halkskydd på skorna och jag gjort det jag skulle, när satt på mig dem, så hade jag vid närmare anblick satt fast dem åt fel håll. Så jag var som ”en kejsare utan kläder” eller helt utan skydd. Han hjälpte mig ur mitt prekära läge och vände på dem. Och då fungerade allt som vanligt, jag var beskyddad och kunde gå utan att halka överhuvudtaget på isen.

Mitt råd till dig är att fundera på om du är påklädd Kristus? Har du döpt dig på din egen tro? Har du tagit på dig hela vapenrustningen?  Lever du i sanningen, använder du tron? Går du ut med evangelium, har du en övertygelse om att du är rättfärdig i Kristus? Håller du dig till Bibeln? Är ditt sinne beskyddat av frälsningens hjälm? Håller du före att du är en ny skapelse i Kristus?

Så frågan är om du är påklädd eller naken? Det kan verka bra, men det gäller att klä på sig på rätt sätt, så att kläder eller halkskydd är korrekt påsatta. Det spelar ingen roll hur det verkar, är man naken, så är man. Det är enbart i Kristus, befrielse från synd och det nya rättfärdiga livet finns, som ger beskydd idag och leder till ett härligt liv i evighet med Gud.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Habillé?

Vous êtes vous habillé aujourd’hui? C’est quelque chose que nous faisons toujours avant de sortir. Dans certains cauchemars, nous constatons que nous sommes complètement nus parmi les gens. Mais la question est de savoir si vous êtes habillé ou pas? Si vous n’êtes pas habillé, vous êtes nu. En tant que chrétiens, on supposait que nous étions habillés en Christ. Nous nous habillons en Christ lors du baptême et tous les jours nous nous assurons de garder nos vêtements.

Peut-être que vous vivez dans la conviction que vous êtes habillé, mais vous êtes en réalité “un empereur sans vêtement” parmi les gens. En tant que chrétiens sans Christ, nous sommes un objectif ouvert pour l’intrusion et la séduction de l’ennemi. Nous mettrons toute l’armure, qui est Christ. Donc, juste parce que vous dites que vous êtes habillé, vous ne l’êtes pas, si vous ne vous êtes pas vraiment habillé correctement.

Peter et moi sommes allés marcher hier avec des semelles antidérapantes, car il y avait des sections glissantes. Ce qui est étrange, c’est que je n’ai pas eu d’adhérence, même si je portais ces semelles avec des clous sur mes chaussures. J’ai glissé sauvagement, mais Peter avec la même protection a eu plus de chance. Nous continuâmes, mais je marchais sur le bord du chemin, là où il y avait de l’argile et de l’herbe.

Peter a eu de la compassion pour moi après un moment et nous nous sommes arrêtés. Il a fait une vérification approfondie et bien qu’il semblait que je portais les clous sur les chaussures et j’ai fait ce que je devais faire, quand je les ai mis, en regardant de plus près, je les aurais mis dans la mauvaise direction. Donc j’étais comme “un empereur sans vêtement” ou complètement sans protection. Il m’a aidé hors de ma position précaire et a tourné les semelles antidérapantes. Et puis tout a fonctionné comme d’habitude, j’étais protégée et pouvais marcher sans glisser du tout sur la glace.

Mon conseil pour vous est de considérer si vous portez Christ? Êtes-vous baptisé sur votre propre foi? Avez-vous pris toute l’armure de Dieu? Vivez-vous dans la vérité, utilisez-vous la foi? Est-ce que vous sortez avec l’évangile, avez-vous la conviction que vous êtes juste en Christ? Est-ce que vous vous en tenez à la Bible? Votre esprit est-il protégé par le casque de salut? Confessez-vous que vous êtes une nouvelle créature en Christ?

Donc la question est de savoir si vous êtes habillé ou nu? Cela peut sembler bon, mais il est important de s’habiller correctement pour que les vêtements ou le bouton-pressions soient correctement attachés. Peu importe ce qui semble, si vous êtes nu, vous êtes. C’est seulement en Christ, la délivrance du péché, et que la nouvelle vie justifiée existe, laquelle fournit la protection aujourd’hui et mène à une vie glorieuse pour l’éternité avec Dieu.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.


1 Comment

Transition in Boston. Transition i Boston.

Prophetic walk

Early morning with Peter, on a prayer stroll, on a new stretch. It started with the usual route, but later he diverted. It quickly became rough terrain and it felt like we lost the track and that we were completely lost. But, I fully trusted Peter. Finally, it became a normal way, but on unknown land. Then he revealed that he did not know where we were, despite his good sense of direction. We walked and walked and it felt heavier and heavier.

Should we return and go back instead, on the road we still knew? But even though it was hard, we decided together to keep on going. Suddenly I thought, even though I have no sense of direction, that I recognised a sign and Peter listened to me and we found our way back. The walk became a prophetic image of the transition period we are in.

We will not turn back, even if it feels easier. We will stop walking in the wake of another ship and get back to open water. We will not cross others, we all have our own course to run. Even if we stand together. We go out on unknown water, in the middle of the sea, with God (see video).

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Profetisk promenad

Arla morgonstund med Peter, på bönepromenad, på ny sträcka. Det började med den vanliga rutten, men sen väjde han av. Det blev snabbt oländig terräng och det kändes, som om vi tappat bort oss helt, och att vi gått vilse. Men, i det litade jag fullt ut på Peter. Slutligen blev det vanlig väg, men på okänd mark. Då avslöjade han, att han inte visste var vi var, trots sitt lokalsinne. Vi gick och gick och det kändes tyngre och tyngre.

Skulle vi vända om och gå tillbaka istället, på den väg vi ändå kände till? Men trots att det var tungt och jobbigt, bestämde vi oss gemensamt för att fortsätta. Plötsligt trodde jag mig, utan lokalsinne, känna igen en skylt och Peter lyssnade på mig och vi hittade tillbaks. Promenaden blev en profetisk bild, på den transitionsperiod vi står i.

Vi ska inte vända tillbaka, även om det känns enklare. Vi ska sluta åka i kölvattnet på andra skepp och åter ta oss ut på öppet vatten. Vi ska inte tränga andra, alla har vi nämligen vår egen bana att löpa. Även om vi står tillsammans. Vi ska ut på okänt vatten, mitt på havet, med Gud (se video).

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Promenade prophétique

Tôt le matin avec Peter, lors d’une promenade de prière, sur un nouveau parcours. Tout a commencé sur la route habituelle, mais plus tard il bifurqua. C’est devenu un terrain accidenté et nous avions l’impression d’avoir perdu la piste et que nous étions complètement perdus. Mais, j’ai une entière confiance en Peter. Finalement, c’est devenu un sentier normal, mais sur une terre inconnue. Puis il m’a révélé qu’il ne savait pas où nous étions, malgré son bon sens d’orientation. Nous avons marché et marché et c’était de plus en plus lourd.

Devions-nous revenir en arrière, rebrousser chemin sur la route que nous connaissions au lieu de continuer? Mais même si c’était dur, nous avons décidé ensemble de continuer. Soudainement, je réfléchissais, même si je n’avais aucun sens d’orientation, j’ai reconnu un indice et Peter m’a écouté et nous avons retrouvé notre chemin. La marche est devenue une image prophétique de la période de transition dans laquelle nous sommes.

Nous ne retournerons pas en arrière, même si cela semble plus facile. Nous arrêterons de marcher dans le sillage d’un autre navire et reviendrons à l’eau libre. Nous ne croiserons pas les autres, nous avons tous notre propre parcours à suivre. Même si nous sommes solidaires. Nous sortons vers une eau inconnue, au milieu de la mer, avec Dieu (voir vidéo).

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.


1 Comment

Let me be. Låt mig vara.

Click here to read the last poem.

Let me be

Let me be me
I’ll let you be you
I want to be more
Like Jesus
But I’ll always be me

Give me my space
I’ll let you have yours
Bear with me
I’ll try to bear with you
In love forgiving one another

I am not exactly like you
But I fit in the spectrum of God
You are different from me
And you also fit
in His masterpiece

I might not ever change
love me as I am
if you never change
I’ll try to love you
as you are

the dream is
to be transformed
by God
Through His grace
not by any man

let God be God
in my life
I’ll let God be God
in your life

let’s see God’s hand
in motion
let’s see God’s plan
evolve and expand

you and me
two pearls
in Gods hand
let His light shine
In and through

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and please share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående poem.

Låt mig vara

Låt mig vara jag
Jag låter dig vara du
Jag vill bli mer
Lik Jesus
Men jag kommer förbli mig

Ge mig mitt utrymme
Jag låter dig få ditt
Ha tålamod med mig
Jag ska försöka stå ut med dig
I kärlek förlåter vi varandra

Jag är inte exakt som du
Ändå passar jag i Guds spektrum
Du skiljer dig från mig
Men även du passar
i Guds mästerverk

Jag kanske aldrig förändras
älska mig som jag är
om du aldrig ändras
Ska jag försöka älska dig
som du är

drömmen är
att bli transformerad
av Gud
Genom Hans nåd
inte av någon människa

låt Gud vara Gud
i mitt liv
Jag låter Gud vara Gud
i ditt liv

låt oss se Guds hand
i rörelse
Låt oss se Guds plan
utvecklas och expandera

du och jag
två pärlor
i Guds hand
låt Hans ljus skina
i och igenom

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Cliquez ici pour lire le précédent poème.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.


1 Comment

The creation in bondage. Skapelsen i slaveri.

The creation yearns

We drive through southern France from Gap to Nice. An incredibly beautiful scenery sweeps our eyes. We are talking about the fact that God created this, just as we were created by Him.

It then strikes me, but where are you God? Why are you not here? All of this beauty without meaning? Without a clue of its origin?

Sin is, as we know, the cause of the absence. Creation is innocent, but not us. Man was disobedient and distrusted God. Sin, with death and sickness in tow, made entrance.

Romans 8: 19-22
“For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now.”

I realize that the whole creation, yearns and cries for its Creator. The whole creation suffers, because God is no longer here. God is absent from His own magnificent, yet contaminated and fallen creation. But, God is here, in us His children, and God is in His Word.

The Bible says that the stones should shout, unless we do. Creation lacks the Creator and longs for the revelation of God’s children. Yes, even creation wants to be freed from its slavery and come into freedom, just as us.

The creation is cursed yet so beautiful (see image). When blessed again, imagine what beauty.

Skapelsen trängtar

Vi bilar genom södra Frankrike från Gap till Nice. Ett otroligt vackert landskap sveper förbi. Vi pratar om att det här har Gud skapat, precis som vi är skapade av Honom.

Det bara slår mig, men var är du Gud? Varför finns du inte här? Allt detta vackra utan mening? Utan en aning om sitt ursprung.

Synden är, som vi vet, orsaken till frånvaron. Skapelsen är oskyldig, men inte vi. Människan var olydig och misstrodde Gud. Synden med döden och sjukdom i släptåg, gjorde entré.

Romarbrevet 8:19-22
”Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas.” 

Jag inser, att hela skapelsen, trängtar och ropar efter sin Skapare. Hela skapelsen lider, eftersom Gud inte längre är här. Gud är frånvarande sin egen magnifika, men dock förorenade och fallna skapelse. Men, Gud är här, i oss sina barn, och Gud är i sitt ord.

Ordet säger att stenarna ska ropa, om vi inte gör det. Skapelsen saknar Skaparen och längtar efter Guds barns uppenbarelse. Ja, även skapelsen vill bli befriad från sitt slaveri och komma ut i frihet, precis som vi.

Skapelsen är under förbannelse, men ändå så vacker (se bild). Föreställ vilken skönhet, när den återigen är välsignad.


Leave a comment

Gods goodness is here. Guds godhet är här.

Time for the goodness of God

Tears flowed out of my eyes and wet the cheeks. God touched me at the very heart, when the below Bible verse struck me, in my inner most being, during my morning devotion.

God wants to hit the bulls eye, in this time, with His kindness, in people’s hearts. His grace is poured out, to work from within our hearts.

Luke 4:19
and proclaim a year of grace from the Lord.

Lift your eyes, God’s church

What are we doing in the church? We are fighting about the doctrine and forgetting the life. We turn our eyes inward and forget the blind humanity, heading towards the dungeon, into a pitch black darkness. Moses came with the law, but Jesus came with grace and truth. We have no right to keep the truth, or the life it gives, to ourselves. We must pass on what we have received for free.

“Let the sacrificial lamb of God, enjoy the fruit of His sufferings.”

It’s not about the letter that kills, but about the Spirit that gives life. It is life, the eternal, which we will live and generously pass on. It is not about a new law with new rules, but of a divine life, with God, where we test what is dear to the Lord. But of course within the frame of the Word, since the Word and the Spirit are in unity. We follow the peace He willingly gives us.

What does God want? He wants us to set the captives free, open the eyes of the blind and give the oppressed freedom. The end of the law is in Him, as is the devils era. Jesus has paid the price of the world’s sin and disease. It’s done! He has won the victory. He was dead, but behold, He lives. The name of Jesus, is the key we use, to put God’s hand in motion, so that the victory on the cross gets full effect. The church of God arise and set this generation free.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Tid för Guds godhet

Tårar trängde ut ur mina ögon och vätte kinderna. Gud berörde mig i mitt innersta, när nedan bibelord, träffade mitt hjärta, under min morgonandakt.

Gud vill i denna tid, med sin godhet, träffa prick, i människors hjärtan. Hans nåd är utgjuten, för att inifrån arbeta i våra hjärtan.

Luke 4:19
och förkunna ett nådens år från Herren.

Lyft blicken, Gud församling

Vad håller vi på med i kyrkan? Vi strider om läran och glömmer livet. Vi vänder blicken inåt och glömmer den blinda mänskligheten, på väg mot stupet, in i ett nattsvart mörker. Mose kom med lagen, men Jesus kom med nåden och sanningen. Vi har ingen rätt att hålla sanningen, eller livet det ger, för oss själva. Vi måste ge vidare, det vi har fått oförtjänt.

“Låt Guds offerlamm, få njuta frukten av sitt lidande.”

Det handlar inte om bokstaven som dödar, men om Anden som ger liv. Det är livet, det eviga, som vi ska leva och generöst ge vidare. Det handlar inte om en ny lag med nya regler, men om ett gudomligt liv, i och med Gud, där vi prövar vad som är Herren kärt. Men naturligtvis inom Ordets ram, då Ordet och Anden är ett. Vi följer friden Han villigt ger oss.

Vad vill Gud? Han vill att vi sätter de fångna fria, öppnar de blindas ögon och ger de förtryckta frihet. Lagens slut är i Honom, såsom djävulens era. Jesus har betalt priset för världens synd och sjukdom. Det är fullbordat! Han har vunnit seger. Han var död, men se, Han lever. Namnet Jesus är nyckeln vi använder, för att sätta Guds hand i rörelse, så att segern på korset får full effekt. Guds församling res dig i denna tid och sätt vår generation i fri.

<em>Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.