throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


1 Comment

The creation in bondage. Skapelsen i slaveri.

The creation yearns

We drive through southern France from Gap to Nice. An incredibly beautiful scenery sweeps our eyes. We are talking about the fact that God created this, just as we were created by Him.

It then strikes me, but where are you God? Why are you not here? All of this beauty without meaning? Without a clue of its origin?

Sin is, as we know, the cause of the absence. Creation is innocent, but not us. Man was disobedient and distrusted God. Sin, with death and sickness in tow, made entrance.

Romans 8: 19-22
“For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now.”

I realize that the whole creation, yearns and cries for its Creator. The whole creation suffers, because God is no longer here. God is absent from His own magnificent, yet contaminated and fallen creation. But, God is here, in us His children, and God is in His Word.

The Bible says that the stones should shout, unless we do. Creation lacks the Creator and longs for the revelation of God’s children. Yes, even creation wants to be freed from its slavery and come into freedom, just as us.

The creation is cursed yet so beautiful (see image). When blessed again, imagine what beauty.

Skapelsen trängtar

Vi bilar genom södra Frankrike från Gap till Nice. Ett otroligt vackert landskap sveper förbi. Vi pratar om att det här har Gud skapat, precis som vi är skapade av Honom.

Det bara slår mig, men var är du Gud? Varför finns du inte här? Allt detta vackra utan mening? Utan en aning om sitt ursprung.

Synden är, som vi vet, orsaken till frånvaron. Skapelsen är oskyldig, men inte vi. Människan var olydig och misstrodde Gud. Synden med döden och sjukdom i släptåg, gjorde entré.

Romarbrevet 8:19-22
”Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas.” 

Jag inser, att hela skapelsen, trängtar och ropar efter sin Skapare. Hela skapelsen lider, eftersom Gud inte längre är här. Gud är frånvarande sin egen magnifika, men dock förorenade och fallna skapelse. Men, Gud är här, i oss sina barn, och Gud är i sitt ord.

Ordet säger att stenarna ska ropa, om vi inte gör det. Skapelsen saknar Skaparen och längtar efter Guds barns uppenbarelse. Ja, även skapelsen vill bli befriad från sitt slaveri och komma ut i frihet, precis som vi.

Skapelsen är under förbannelse, men ändå så vacker (se bild). Föreställ vilken skönhet, när den återigen är välsignad.

Advertisements


Leave a comment

Gods goodness is here. Guds godhet är här.

Time for the goodness of God

Tears flowed out of my eyes and wet the cheeks. God touched me at the very heart, when the below Bible verse struck me, in my inner most being, during my morning devotion.

God wants to hit the bulls eye, in this time, with His kindness, in people’s hearts. His grace is poured out, to work from within our hearts.

Luke 4:19
and proclaim a year of grace from the Lord.

Lift your eyes, God’s church

What are we doing in the church? We are fighting about the doctrine and forgetting the life. We turn our eyes inward and forget the blind humanity, heading towards the dungeon, into a pitch black darkness. Moses came with the law, but Jesus came with grace and truth. We have no right to keep the truth, or the life it gives, to ourselves. We must pass on what we have received for free.

“Let the sacrificial lamb of God, enjoy the fruit of His sufferings.”

It’s not about the letter that kills, but about the Spirit that gives life. It is life, the eternal, which we will live and generously pass on. It is not about a new law with new rules, but of a divine life, with God, where we test what is dear to the Lord. But of course within the frame of the Word, since the Word and the Spirit are in unity. We follow the peace He willingly gives us.

What does God want? He wants us to set the captives free, open the eyes of the blind and give the oppressed freedom. The end of the law is in Him, as is the devils era. Jesus has paid the price of the world’s sin and disease. It’s done! He has won the victory. He was dead, but behold, He lives. The name of Jesus, is the key we use, to put God’s hand in motion, so that the victory on the cross gets full effect. The church of God arise and set this generation free.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Tid för Guds godhet

Tårar trängde ut ur mina ögon och vätte kinderna. Gud berörde mig i mitt innersta, när nedan bibelord, träffade mitt hjärta, under min morgonandakt.

Gud vill i denna tid, med sin godhet, träffa prick, i människors hjärtan. Hans nåd är utgjuten, för att inifrån arbeta i våra hjärtan.

Luke 4:19
och förkunna ett nådens år från Herren.

Lyft blicken, Gud församling

Vad håller vi på med i kyrkan? Vi strider om läran och glömmer livet. Vi vänder blicken inåt och glömmer den blinda mänskligheten, på väg mot stupet, in i ett nattsvart mörker. Mose kom med lagen, men Jesus kom med nåden och sanningen. Vi har ingen rätt att hålla sanningen, eller livet det ger, för oss själva. Vi måste ge vidare, det vi har fått oförtjänt.

“Låt Guds offerlamm, få njuta frukten av sitt lidande.”

Det handlar inte om bokstaven som dödar, men om Anden som ger liv. Det är livet, det eviga, som vi ska leva och generöst ge vidare. Det handlar inte om en ny lag med nya regler, men om ett gudomligt liv, i och med Gud, där vi prövar vad som är Herren kärt. Men naturligtvis inom Ordets ram, då Ordet och Anden är ett. Vi följer friden Han villigt ger oss.

Vad vill Gud? Han vill att vi sätter de fångna fria, öppnar de blindas ögon och ger de förtryckta frihet. Lagens slut är i Honom, såsom djävulens era. Jesus har betalt priset för världens synd och sjukdom. Det är fullbordat! Han har vunnit seger. Han var död, men se, Han lever. Namnet Jesus är nyckeln vi använder, för att sätta Guds hand i rörelse, så att segern på korset får full effekt. Guds församling res dig i denna tid och sätt vår generation i fri.

<em>Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


1 Comment

Avatar for real? Avatar på riktigt?

Clic here to read the next post (3) from South Africa.

Like in a dream

During our first mission trip to South Afrika, our hosts, who knew our busy worldwide schedule, took us aside on a tour to a national park with wild animals, for some rest.  They wanted us to spot “the big 5” i.e. lion, leopard, elephant, African Buffalo and rhino. But I also asked God to especially see the giraffe.

Well, as the story goes on I can tell you that God is faithful and full of tender and loving mercy. We got to see “the big 5”, even though the lion was not in full wilderness. I wished though, in secret, to also see the giraffe. We were staying in a luxury lodge, in the middle of the Kruger park, amongst wild animals. Peter and I had the shower outside our spacious room and took the shower in the sunset. Amazing beauty! But when the darkness prevailed, I preferred staying in the room.

In the middle of the night, I went to the bathroom, which was right opposite the door to the shower. Before going back to bed, I watched out at a starlit sky and screamed in awe “Peter”. He woke up and came to my rescue, thinking it was a spider or alike. But when he came and looked out with me, even he was in awe. Three gracious giraffes were standing outside, behind our shower, eating from a tree. And a fourth came to join in, until finally the group disappeared into the pitch black darkness.

There was no option to catch it on camera, but only to let ourselves be satisfied through the images of natural art, filling our eyes. It was like in a dream and like the world of Avatar (a beautiful, but not godly, film) in real life. Dreamy is the right word describing it. Also a touch of heaven with prayer answer, since only God knew my heartfelt wish. The giraffe is an animal of freedom and beauty. When you regard it you sense their gracious splendour and the creator behind, God.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and please share with your friends.

Klicka här för att läsa nästa blogginlägg (3) från Sydafrika.

Som i en dröm

Under vår första missionsresa till Sydafrika tog våra värdar, som kände till vårt upptagna världsomspännande schema, oss med på en tur till en nationalpark med vilda djur, för att vila. De ville att vi skulle få se “the big 5” Afrikas storvilt, det vill säga lejon, leopard, elefant, afrikansk buffel och noshörning. Jag sände en önskan från hjärtat till Gud att få se en giraff.

Tja, som historien fortsätter kan jag berätta att Gud är trogen och full av öm och kärleksfull nåd. Vi fick se “the big 5”, även om lejonet, inte var helt i det vilda. Mitt hjärtas hemliga önskan var att få se en giraff. Vi bodde i ett lyxboende, mitt i Krugerparken, bland vilda djur. Peter och jag hade duschen utanför vårt rymliga rum och duschade i solnedgången. Fantastiskt vackert! Men när mörkret sänkte sig föredrog jag att vistas inomhus.

Mitt på natten gick jag till badrummet, som låg precis mittemot dörren till ute-duschen. Innan jag gick tillbaka till sängen, tittade jag ut på en stjärnklar himmel och skrek i vördnad “Peter”. Han vaknade och kom till min räddning och trodde att det var en spindel eller liknande. Men när han kom och tittade ut med mig blev även han bländad av skönheten. Tre graciösa giraffer stod utanför, bakom vår dusch, ätandes från ett träd. Och en fjärde giraff anslöt, tills de slutligen försvann ut i det becksvarta mörkret.

Det fanns inget alternativ att fånga dem på kameralinsen, men bara att nöja oss med att den natursköna bilden fyllde våra sinnen genom ögonens pupiller. Det var som i en dröm och som Avatarens värld (en vacker, men inte gudfruktig film) i det verkliga livet. Drömlikt är rätt ord att beskriva det med. Med en himmelsk ton av bönesvar, då enbart Gud kände min innersta önskan. Giraffen är ett djur i frihet och skönhet. När man beskådar det med sin nådiga prakt, upptäcker man skaparen bakom, Gud.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

 


Leave a comment

Vacation on the blog. Semester på bloggen. Les vacances sur le blog.

Holidays in July

I’m taking vacation from the blog during July. For those who are free and finally have time to read, there is a lot already written.

I encourage you to enjoy poems on the poetry page.

 1. The last poem. Where’s home?

Take note of various teachings and advices:

 1. Stay poor.

 2. Someone has paid.

 3. Mask falls.

 4. The clock is five to midnight.

 5. What Gospel?

 6. Demons flee.

 7. Do not despise healing.

 8. No matter where.

 9. This is the day.

 10. Be careful with your soul.

To acquaint yourself with simple Church:

 1. Devote yourselves. Hold on.

 2. Be church.

 3. Children in house church.

 4. Religious detoxification.

 5. USA 13. Sharing pearls.

 6. USA 5. We practised church.

 7. Build Church.

 8. Where life happens.

 9. Share life.

 10. Multiplication.

The latest posts about my life as in the Acts.

 1. Canada 1. A mustard seed.

 2. Portugal – Lisbon.

 3. Israel 2017

Semester i juli

Jag tar semester från bloggen under juli månad. För dig som är ledig och äntligen har tid att läsa, så finns det mycket redan skrivet.

Jag uppmuntrar dig att njuta av poesi på poesi-sidan.

 1. Senaste poemet. Var är hem?

Ta del av diverse undervisningar och förmaningar:

 1. Förbli fattig.

 2. Någon har betalt.

 3. Masker faller.

 4. Klockan är fem i tolv.

 5. Vilket evangelium?

 6. Demoner finns.

 7. Förakta inte helande.

 8. Oavsett var.

 9. Detta är dagen.

 10. Var försiktig med din själ.

Att förkovra dig avseende enkla församlingar:

 1. Devote yourselves. Håll fast. Vous

 2. Vara kyrka.

 3.  Barn i husförsamling.

 4. Religiös avgiftning.

 5. USA 13. Dela pärlor.

 6. USA 5. Vi hade kyrka.

 7. Bygga församling.

 8. Där livet händer.

 9. Dela livet.

 10. Multiplikation

De senaste inläggen om mitt liv som i Apostlagärningarna.

 1. Canada 1. Ett senapsfrö.

 2. Portugal – Lissabon.

 3. Israel 2017

Jours fériés en juillet

Je fais des vacances du blog en juillet. Pour ceux qui sont libres et enfin avoir le temps de lire, il y a déjà beaucoup d’écriture.

Je vous encourage à profiter des poèmes sur la page poésie.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Prenez note des différents enseignements et admonestations:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Pour vous améliorer en ce qui concerne les églises  simples:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Les derniers messages de ma vie dans les Actes.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.


Leave a comment

Stay connected. Förbli uppkopplad. Restez connecté.

Stay connected

Just be
Let Him love you
Love Him
Just be

You don’t need an audience
You don’t need any company
You don’t need a device

You don’t need a podium
You don’t need a stage
You don’t need a band

You don’t need music
You don’t need candles
You don’t need flowers

You need to stay connected
You need to browse channel
You need to fine tune

Open your heart
Listen to His voice
Reveal your innermost being

Shut out the world
Shut out other people’s opinions
Shut out your feelings

Take off all masks
He knows you
From inside out

Without any altar
Tune in to heaven
Totally transparent
Before His majesty

If needed repent
Be cleansed from sin
Be set free by
the blood of Jesus

Your naked heart and face
Close to the Father
Nothing to hide
Let the dialogue begin

Reveal your heart
Listen closely
To His heart
Let Him transform you

Just be
Let Him love you
Love Him
Just be

Förbli uppkopplad

Bara var
Låt Honom älska dig
Älska Honom
Bara var

Du behöver inte en publik
Du behöver inte något sällskap
Du behöver ingen apparat

Du behöver inget podium
Du behöver ingen scen
Du behöver inget band

Du behöver ingen musik
Du behöver inget ljus
Du behöver inga blommor

Du måste hålla kontakten
Du måste hitta kanalen
Du måste finjustera

Öppna ditt hjärta
Lyssna på Hans röst
Avslöja ditt innersta väsen

Stäng ute världen
Stäng ute andra människors åsikter
Stäng ute dina känslor

Ta av alla masker
Han känner dig
Utan och innan

Utan något altare
Ställ in himlens frekvens
Var helt transparent
Inför Hans majestät

Om det behövs
Omvänd dig från synd
Låt dig renas och bli fri
genom Jesu blod

Ditt nakna hjärta och ansikte
Nära Faderns
Inget att dölja
Låt dialogen börja

Avslöja ditt hjärta
lyssna noga
till Hans hjärta
Låt Honom förvandla dig

Bara var
Låt Honom älska dig
Älska Honom
Bara var

Restez connecté

Juste être
Qu’Il vous aime
Lui Amour
Juste être

On n’a pas besoin d’une audience
On n’a pas besoin d’un compagnon
Vous avez besoin d’aucun appareil

On n’a pas besoin d’un podium
On n’a pas besoin d’une scène
Vous avez besoin d’aucun groupe

Vous n’avez pas besoin de musique
On n’a pas besoin de bougies
Vous n’avez pas besoin de fleurs

Vous devez rester connecté
Vous avez besoin de trouver le canal
Vous avez besoin d’affiner

Ouvrez votre coeur
Écoutez Sa voix
Révélez votre être le plus profond

Arrêtez le monde
Exclus les opinions des autres
Arrêtez vos sentiments

Enlever tous les masques
Il vous connaît
De l’intérieur vers l’extérieur

Sans aucun autel
Accordez au ciel
Totalement transparent
Avant de Sa Majesté

Si nécessaire repentez
Demandez purifié du péché
Demandez libéré par
Le Sang de Jésus

Votre cœur nu et le visage
Près du Père
Rien à cacher
Que le dialogue commence

Révélez votre coeur
écouter attentivement
Son cœur
Laissez-Le vous transformer

Juste être
Qu’Il vous aime
Lui Amour
Juste être

 

 


Leave a comment

Drömmar som uppfylls. Dreams that come true. Des rêves remplies.

Drömmar som blir verklighet

Är det viktigt att drömma? Är det betydelsefullt att drömmar blir verklighet? Ja, det beror på var drömmarna kommer ifrån och vad de innehåller. Vi kan dagdrömma för att vi inte står ut med våra liv och det kallas verklighetsflykt. Drömmar som kommer från Gud, är däremot viktiga att hålla fast vid och se förverkligas, när tiden är inne. Jag tror att Gud lägger drömmar eller planer i våra hjärtan. Dessa drömmar eller planer är som bilder på en ny verklighet. Drömmar som inte suddas ut med tidens tand, kan vara planer Gud planterat i våra hjärtans djup.

När jag nyligen jubilerade och fyllde 50 år manade Gud mig att se över mina drömmar, vilket gav mig en längtan att se dem uppfyllas. Det var både små och stora, enkla att förverkliga och svårare beroende av andra. Jag har tagit upp franskan igen, önskat mig en fin ring av min älskade och sett teater med kända skådespelare. Det mest utmanande är dock att jag lättar ankare och fäller upp seglet ut på okända vatten. Istället för att gå till jobbet som anställd 8 till 17, ställer jag mig vid Peters sida och tjänar Gud på heltid. En över tjugo år gammal dröm blir nu verklighet.

Är det viktigt att låta drömmar går i uppfyllelse? Jag tror det finns en vishet här. Låt oss börja lyssna på våra hjärtan. Jag erfar ett välbehag från Gud och känner mig som en blomma som får vatten och sträcker sig mot skyn full av liv och skönhet. Låt oss inte stympa drömmen eller visionen Gud har gett åt oss sina barn.  Bär du på en dröm, som inte lämnar dig? Jag tror Gud vill och kan ge dig vishet och visshet när tiden är inne och vad du ska göra för att se din dröm bli verklighet.

Dreams come true

Is it important to dream? Is it significant that dreams become true? Yes, it depends on where the dreams come from and what it contains. We can daydream because we can not stand our lives and it is called escapism. Dreams that come from God is however important to hold on to and see realised, when the time comes. I believe God puts dreams or plans in our hearts. These dreams or plans is images of a new reality. Dreams that are not erased by the ravages of time, may be the plans God planted in our hearts deep.

When I recently celebrated a jubile and turned 50, God called me to revise my dreams, which gave me a desire to see them fulfilled. It was both small and bog, simple to implement and harder dependant on others. I have taken up French again, wished me a nice ring from my beloved and seen theater with famous actors. The most challenging is that I ease anchors and lift up the sail into uncharted waters. Instead of going to work as an employee 8 to 5, I stand at Peter’s side and serve God full time. A twenty year old dream becomes true.

Is it important to let dreams come true? I think there is a wisdom here. Let’s start listening to our hearts. I experience the pleasure of God and feel like a flower receiving water and stretching towards the sky full of life and beauty. Let us not mutilate the dream or the vision God has given to us His children. Do you carry a dream that doesn’t leave you? I believe God wants and can give you wisdom and certainty when the time is right and what to do to make your dream come true.

Les rêves se réalisent

Est-il important de rêver? Est-il important que les rêves deviennent réalité? Oui, cela dépend de l’endroit où les rêves viennent et ce qu’il contient. Nous pouvons rêver que nous ne pouvons pas rester avec nos vies et il est appelé évasion. Les rêves qui viennent de Dieu, il est toutefois important de tenir et de voir la réalité, le moment venu. Je crois que Dieu met des rêves ou des plans dans nos cœurs. Ces rêves ou des plans est que les images d’une nouvelle réalité. Les rêves qui ne sont pas effacés par les ravages du temps, peut-être les plans de Dieu planté dans nos cœurs profonds.

Quand je récemment à célébré mon 50e anniversaire Dieu m’a appelé à réviser mes rêves, ce qui m’a donné le désir de les voir remplies. Il était à la fois petits et grands, simples à mettre en œuvre et plus difficile dépendant des autres. Je repris française encore, m’a souhaité une belle bague et vu théâtre avec des acteurs célèbres. Le plus difficile est que je soulage les ancres et en soulevant le voile dans des eaux inconnues. Au lieu d’aller travailler comme un employé 8 à 17, je pense aux côtés de Peter servir Dieu à temps plein. A vingt ans rêve devient une réalité.

Est-il important de laisser les rêves deviennent réalité? Je pense qu’il ya une sagesse ici. Commençons l’écoute de nos cœurs. Je ressens le plaisir de Dieu et se sentir comme une fleur recevant de l’eau et d’étirement vers le ciel plein de vie et de la beauté. Ne nous laissons pas mutile le rêve ou la vision que Dieu nous a donné à ses enfants. Portez-vous un rêve qui vous ne laisse pas? Je crois que Dieu veut et peut vous donner la sagesse et de certitude quand le temps est juste et ce qu’il faut faire pour que votre rêve devienne réalité.

 


Leave a comment

Systrar på stan. Sisters in town.

Flammande lågor

Våra hjärtan är satta i brand, som flammande lågor och brinnnade facklor. Kia har gåvor att ge, Sanna söker det som är förlorat och jag följer Guds maning. Vår lilla lärjungagrupp drivs genom Kristi kärlek ut bland människor. För att ge vidare (pass it on) det vi har fått som gåva, nämligen Guds utsträckta hand genom Jesus Kristus.

Vår lilla lärjungagrupp

En lärjungagrupp är som en liten kyrka i kyrkan, bestående av 2-3 troende av samma kön, med en önskan att följa Jesus och bli mer lik Honom. Fokus är INÅT- och UPPÅT- perspektivet,  men det hindrar inte systrarna 3 att med UTÅT – perspektivet för ögonen, fiska människor genom att GÅ UT.

Skärholmens centrum

Tillfället kändes inte väl valt och många pilar sköts mot sinnet, för att stoppa oss att gå ut. Men, vi fullföljde det vi planerat, trots alla hinder i tanke eller känsla. Vi delade  först måltid på en restaurant och avnjöt sedan kaffe eller te på en kaffebar. Sedan drog händelserna bara igång. Alltid är det någon som ställer den första frågan. Alla vill vi predika med tecken, under och ord.

Det började bra med ett öppenhjärtigt samtal med tjejen i kaffebaren. Hon hade inte ont nånstans, men blev märkbart berörd av vad vi höll på med. Sanna stoppade sedan en polsk man med kryckor, som inte fullt vågade prova helandet, men vidhöll att det kändes bättre. Dessutom visade han stort intresse av att prata mer om Jesus. Kia bad för en utländsk kvinnas handled, som blev mycket berörd men inte riktigt förstod att pröva helandet på grund av språkförbistring. Men hon märkte att det blev bättre. Jag bad för en muslimsk kvinna med ont i magen, som blev lite bättre. Sen bröt jag upprört i bön allt motstånd. Jag talade ut att från och med nu skulle alla bli helt helade och återställda. Kia noterade att vi efter det fick se, tre personer på raken, bli helt helade och dessutom nära att ta emot frälsningen.

De tre kollegorna

Det blev en rolig inledning då en av killarna sade att de har något att sälja och min respons var att svara att vi först har något att ge. Sedan tog jag upp vårt visitkort och gav det. Jag sade att vi börjar med en utslagsfråga “har ni någon smärta i kroppen?”

Kia fick bota killen från träningsvärk och huvudvärk. Hon nuddade honom bara med fingertopparna, men han utbrast förundrat “vad gör du för nånting”? Hans kollega hade haft ont i svanken länge och Sanna fick bota honom. Hon fick be flera gånger, kanske fem, men fick tillbaka tron och frimodigheten att inte ge upp efter två gånger,  utan hålla ut tills det är klart. Då kom en tredje kollega till dem, en tjej som också hade ont i svanken. Jag botade henne efter två böner. Hennes mamma var kristen och hon var inte alls intresserad, med sade att mamman skulle bli nöjd. Hon trodde själv inte alls på Jesus. Men jag svarade “Jesus har botat dig. Hur kan du säga att han inte finns”?

Sedan var vi klara och uppfylldes av glädje samt tillfredställelse. Det är mäktigt att fiska människor, ge Guds kärlek och hela de sjuka. Vår lilla Lärjungagrupp kommer att fortsätta ha alla tre perspektiv, som en liten kyrka i kyrkan.

Flaming flames

Our hearts are set on fire, like blazing flames and burning torches. Kia has gifts to give, Sanna is seeking that which is lost, and I follow God’s call. Our little Life Transformation Group is driven out by the love of Christ among the people. To provide further (pass it on) what we have received as a gift, that is, God’s outstretched hand through Jesus Christ.

Our little life transformation group (LTG)

A LTG is like a small church in the church, consisting of 2-3 believers of the same sex, with a desire to follow Jesus and become more like Him. The focus is INWARD and UP perspective, but that does not stop the 3 sisters to  with OUTwardly – the perspective of the eye, fishing people by going out.

Skärholmens center

The occasion did not feel well chosen and many arrows shot towards the mind, to stop us going out. However, we have completed what we planned, despite all the obstacles in thought or feeling. We first shared the meal at a restaurant, and savored then coffee or tea in a coffee bar. Since the events just started. It is always someone who poses the first question. Each of us want to preach through signs and words.

It started well with a frank conversation with the girl in the coffee bar. She had not hurt anywhere, but was noticeably affected by what we were doing. Sanna stopped than a Polish man with crutches, which did not fully dare to try the healing, but maintained that it felt better. Moreover, he showed great interest in talking about Jesus. Kia healed a foreign woman’s wrist, which became very interested but did not really understand that trying healing because of language problems. But she noticed that it was better. I prayed for a Muslim woman with a stomach ache, which was a little better. Then I broke upset in prayer all resistance. I spoke out that from now on all would be completely healed and restored. Kia noted that after it we saw, three people in a row, be completely healed and also closely to receive salvation.

The three colleagues

It was a fun start when one of the guys said that they have something to sell, and my response was to answer that, we first have something to give. Then I took up our business card and gave it. I said that we start with a tiebreaker “have you any pain in your body?”

Kia had to cure the guy from muscle soreness and headaches. She was touching him only with her fingertips, but he exclaimed in wonder “what do you do?” His colleague had had a sore lower back a long time and Sanna had to cure him. She had to pray several times, maybe five, but got back the faith and boldness to not give up after two times, but hold out until it is finished. Then came a third colleague of them, a girl who also had pain in her lower back. I cured her after two prayers. Her mother was a Christian and she was not interested at all, by saying that the mother would be pleased. She believed not at all in Jesus. But I said, “Jesus has healed you. How can you say He is not?”

Then we were ready and filled with joy and satisfaction. It is powerful to fish people, give God’s love and heal the sick. Our little LTG  will continue to have all three perspectives, as a small church in the church.