throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Vacation on the blog. Semester på bloggen. Les vacances sur le blog.

Holidays in July

I’m taking vacation from the blog during July. For those who are free and finally have time to read, there is a lot already written.

I encourage you to enjoy poems on the poetry page.

 1. The last poem. Where’s home?

Take note of various teachings and advices:

 1. Stay poor.

 2. Someone has paid.

 3. Mask falls.

 4. The clock is five to midnight.

 5. What Gospel?

 6. Demons flee.

 7. Do not despise healing.

 8. No matter where.

 9. This is the day.

 10. Be careful with your soul.

To acquaint yourself with simple Church:

 1. Devote yourselves. Hold on.

 2. Be church.

 3. Children in house church.

 4. Religious detoxification.

 5. USA 13. Sharing pearls.

 6. USA 5. We practised church.

 7. Build Church.

 8. Where life happens.

 9. Share life.

 10. Multiplication.

The latest posts about my life as in the Acts.

 1. Canada 1. A mustard seed.

 2. Portugal – Lisbon.

 3. Israel 2017

Semester i juli

Jag tar semester från bloggen under juli månad. För dig som är ledig och äntligen har tid att läsa, så finns det mycket redan skrivet.

Jag uppmuntrar dig att njuta av poesi på poesi-sidan.

 1. Senaste poemet. Var är hem?

Ta del av diverse undervisningar och förmaningar:

 1. Förbli fattig.

 2. Någon har betalt.

 3. Masker faller.

 4. Klockan är fem i tolv.

 5. Vilket evangelium?

 6. Demoner finns.

 7. Förakta inte helande.

 8. Oavsett var.

 9. Detta är dagen.

 10. Var försiktig med din själ.

Att förkovra dig avseende enkla församlingar:

 1. Devote yourselves. Håll fast. Vous

 2. Vara kyrka.

 3.  Barn i husförsamling.

 4. Religiös avgiftning.

 5. USA 13. Dela pärlor.

 6. USA 5. Vi hade kyrka.

 7. Bygga församling.

 8. Där livet händer.

 9. Dela livet.

 10. Multiplikation

De senaste inläggen om mitt liv som i Apostlagärningarna.

 1. Canada 1. Ett senapsfrö.

 2. Portugal – Lissabon.

 3. Israel 2017

Jours fériés en juillet

Je fais des vacances du blog en juillet. Pour ceux qui sont libres et enfin avoir le temps de lire, il y a déjà beaucoup d’écriture.

Je vous encourage à profiter des poèmes sur la page poésie.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Prenez note des différents enseignements et admonestations:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Pour vous améliorer en ce qui concerne les églises  simples:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Les derniers messages de ma vie dans les Actes.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Advertisements


Leave a comment

Stanna upp ett litet ögonblick. Pause for a brief moment.

Stanna upp

Stanna upp ett litet ögonblick, kan du höra ditt hjärta slå? Stanna upp ett litet ögonblick, kan du höra nånting mer än ditt hjärta? Kan du höra din Faders maning, din Faders röst? Stanna upp ett litet ögonblick, kan du höra ditt hjärta slå? Kan du höra din Faders röst, bakom ditt eget hjärta?

Vad ser du, vad hör du, vad kan du erfara?  Finns det nånting mer än det ögat ser, nånting mer än det örat hör?  Vad ser du, vad hör du, vad kan du erfara?  Jag hade tankar och drömmar när jag skapade. Jag hade tankar och drömmar när du fanns i mitt hjärta, innan du ens hade blivit till  i din mammas mage. Jag har tankar och planer för dig. Det finns något mer än du ser och hör och kan erfara.

Sök mig mitt barn, sök det som finns bakom,  det du ser och det du hör och det du kan erfara. Sök mig mitt barn. Jag vill att du ska söka mig och veta hjärtat bakom och drömmarna.  Det finns nånting mer än det du ser, nånting mer än det du hör, nånting mer än det du kan erfara. Jag finns och jag är Gud

Take a break

Pause for a brief moment, you can hear your heart beat? Pause for a brief moment, you can hear something more than your heart? Can you hear your Father’s call, your Father’s voice? Pause for a brief moment, you can hear your heart beat? Can you hear your Father’s voice, behind your own heart?

What you see, what you hear, what can you learn? Is there something more than what the eye sees, something more than the ear can hear? What you see, what you hear, what can you learn? I had thoughts and dreams when I created. I had thoughts and dreams when you were in my heart, even before you were concieved in your mother’s womb. I have thoughts and plans for you. There are more than you see and hear and can experience.

Find me my child, seek what is behind, what you see and what you hear and what you can learn. Find me my child. I want you to find me and know the heart behind and dreams. There is something more than what you see, something more than what you hear, something more than what you may be experiencing. I exist and I am God