throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


Leave a comment

Vacation on the blog. Semester på bloggen. Les vacances sur le blog.

Holidays in July

I’m taking vacation from the blog during July. For those who are free and finally have time to read, there is a lot already written.

I encourage you to enjoy poems on the poetry page.

 1. The last poem. Where’s home?

Take note of various teachings and advices:

 1. Stay poor.

 2. Someone has paid.

 3. Mask falls.

 4. The clock is five to midnight.

 5. What Gospel?

 6. Demons flee.

 7. Do not despise healing.

 8. No matter where.

 9. This is the day.

 10. Be careful with your soul.

To acquaint yourself with simple Church:

 1. Devote yourselves. Hold on.

 2. Be church.

 3. Children in house church.

 4. Religious detoxification.

 5. USA 13. Sharing pearls.

 6. USA 5. We practised church.

 7. Build Church.

 8. Where life happens.

 9. Share life.

 10. Multiplication.

The latest posts about my life as in the Acts.

 1. Canada 1. A mustard seed.

 2. Portugal – Lisbon.

 3. Israel 2017

Semester i juli

Jag tar semester från bloggen under juli månad. För dig som är ledig och äntligen har tid att läsa, så finns det mycket redan skrivet.

Jag uppmuntrar dig att njuta av poesi på poesi-sidan.

 1. Senaste poemet. Var är hem?

Ta del av diverse undervisningar och förmaningar:

 1. Förbli fattig.

 2. Någon har betalt.

 3. Masker faller.

 4. Klockan är fem i tolv.

 5. Vilket evangelium?

 6. Demoner finns.

 7. Förakta inte helande.

 8. Oavsett var.

 9. Detta är dagen.

 10. Var försiktig med din själ.

Att förkovra dig avseende enkla församlingar:

 1. Devote yourselves. Håll fast. Vous

 2. Vara kyrka.

 3.  Barn i husförsamling.

 4. Religiös avgiftning.

 5. USA 13. Dela pärlor.

 6. USA 5. Vi hade kyrka.

 7. Bygga församling.

 8. Där livet händer.

 9. Dela livet.

 10. Multiplikation

De senaste inläggen om mitt liv som i Apostlagärningarna.

 1. Canada 1. Ett senapsfrö.

 2. Portugal – Lissabon.

 3. Israel 2017

Jours fériés en juillet

Je fais des vacances du blog en juillet. Pour ceux qui sont libres et enfin avoir le temps de lire, il y a déjà beaucoup d’écriture.

Je vous encourage à profiter des poèmes sur la page poésie.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Prenez note des différents enseignements et admonestations:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Pour vous améliorer en ce qui concerne les églises  simples:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Les derniers messages de ma vie dans les Actes.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.


2 Comments

Brasil_6 Everyday Christianity. Vardagskristendom

Click here to access the previous blog entry in the Brasilia series.
Click here to get to the next blog post in the Brasilia series.

Life with Jesus

Prayer walk

Prayer in the morning in the beautiful park. Lovely feeling of liberation when I thought I was completely healthy. But, unfortunately, found hives over the entire body. Sigh. Took contact with Sanna and Kia, in one of my disciple groups, who prayes for us.

Breaking of breads

Community food and breakfast at Juliana and Marcello with mainly the core team. We were many and everyone did not know each other. We broke bread and it became strong when Maricello shared a personal message to Ana-Paula. The tears flowed and everyone became moved.

Then we shared teaching of the Bible in the form of the 4 questions in two teams. It was especially strong in Peter’s team. Peter received a message to Julio Cesar, who touched him. I and peter got word to Marcelo. He was hit in the depth of his heart.

Barbecue

Then barbecue lunch at the sisters’ parents. The best I have ever eaten. The evening got even more interesting when we counselled two couples and later Peter cast out a demon.

To be continued

We continued to Ricardo who lived very nice. He proudly showed us his three boys. I thought, so proud is God, over each of us. Peter shared a bit more about continuing and I received a Bible word:

1 Corinthians 9:26
I therefore so run, not as uncertainly; so fight I, not as one that beateth the air:

Klicka här för att komma till föregående blogginlägg i Brasilia-serien.
Klicka här för att komma till nästa blogginlägg i Brasilia-serien.

Livet med Jesus

Bönepromenad

Bönepromenad på morgonen i den vackra parken. Härlig känsla av befrielse när jag trodde jag var helt frisk. Men hittade tyvärr nässelutslag över hela kroppen. Suck. Tog åter kontakt med Sanna och Kia, i en av mina lärjungagrupper, som ber för oss.

Brödsbrytelse

Gemenskapsfrukost hos Juliana och Marcello med främst kärnteamet. Vi var många och alla kände inte varandra. Vi bröt bröd och det blev starkt när Maricello delade ett personligt budskap till Ana-Paula. Tårarna flödade och alla blev berörda.

Sen delade vi undervisning av bibelordet i form av modellen 4 frågor i två team. Det var speciellt starkt i Peters team. Peter fick budskap till Julio Cesar, som berörde honom. Jag fick ord till Marcelo och det fick även Peter. Han blev träffad på djupet.

Barbeque

Sedan barbecue lunch hos systrarnas föräldrar. Den godaste jag nånsin ätit. Kryddat med stark själavård av två par och Peter som kastade ut nån demon.

Att fortsätta

Vi fortsatte till Ricardo som bodde mycket fint. Han visade oss stolt sina tre pojkar. Jag tänkte, så stolt är Gud, över var och en av oss. Peter delade lite mer om att fortsätta och jag fick ett bibelord:

1 Corinthians 9:26
Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften.


5 Comments

Don’t despise healing. Förakta inte helande.

Healing as a sign

Healing contains an explosive force that shakes a person’s worldview. God knocks on and the masks fall. Healing is something that touches the innermost, to be free and to be healthy.

Therefore, healing is a good tool in the toolbox, to preach the Gospel in order to reach the lost. There is nothing to fear, and nothing to problematize. There is nothing to hide and there is nothing to be ashamed of.

We must die to ourselves and our own performance, from our own reputation. What if nothing happens? Why should we, like stick our neck out and maybe Jesus will be ashamed of us? It’s not about that, but about Jesus to see the fruit of His suffering. It’s about Jesus and God to reach the lost through Him.

He wants to use us to reach the lost and healing is a tool in the toolbox, to reach the lost, not to be despised. All believers should be able to lay hands on the sick and they shall recover. There are signs that will follow us who believe. Peter and I have seen this now for five years. It works for everyone, but we need to stick to the truth.

We preach not only by signs and wonders, but we preach even with words. However, there is something special about preaching through signs and wonders. It puts an end to all discussions. Some people just want to discuss. The Gospel is both words and force.

We also take a step further and play chess to salvation. We set up a game plan, which shows that everything is ready, there is nothing that people should do, but everything is organized. You just have to accept, it is man who will have to make his move, for God has already made His move.

Healing is number one and then number two, which of course is the Word. You can use words. God can use us in different ways, but healing is a sign to reach the lost, we use very successfully.

God does so much stuff over the world, all over the globe and we get along. We will be used by God and it is amazing! We should not look down on healing, we should not look down on the Word, we should not look down on Jesus! We must keep focused on Jesus, it’s all about Jesus.

We need to follow the loop, in/up /out! But we must have the out-perspective, otherwise we might as well be in heaven. We have to go out! To do that, we need each other in-perspective and God up-perspective. Sister and brother go out and preach about Jesus! Heal the sick and preach Christ! Go in, look up and go out!

Helande som ett tecken

Helande bär en sprängkraft, som ruckar på en människas världsbild. Gud knackar på och masker faller. Helande är någonting som berör i det innersta, att bli fri och att bli frisk.

Därför är helande ett bra verktyg i verktygslådan, för att predika evangeliet i syfte att nå de förlorade. Det finns inget att frukta och heller inget att problematisera. Det är ingenting jag liksom ska få undan och det är ingenting att skämmas för.

Vi ska dö bort från oss själva och vår egen prestation, från vårt eget rykte. Tänk om ingenting händer? Varför ska vi liksom sticka ut hakan och kanske Jesus får skämmas för oss? Det handlar inte om det, utan det handlar om att Jesus ska få se frukt av sitt lidande. Det handlar om Jesus och att Gud vill nå de förlorade genom Honom.

Han vill använda oss att nå de förlorade och helande är ett verktyg i verktygslådan, för att nå de förlorade, som inte ska föraktas. Alla troende ska kunna lägga händerna på de sjuka och de skall vi friska. Det är tecken som ska följa oss som tror. Peter och jag har sett det här nu under fem års tid. Det fungerar för alla, bara vi håller oss till sanningen.

Vi predikar inte bara genom tecken och under, men vi predikar även med ord. Men, det finns någonting speciellt med att predika genom under och tecken. Det sätter punkt för alla diskussioner. Vissa människor vill bara diskutera. Evangelium är både ord och kraft.

Vi tar även ett steg till och spelar schack till frälsning. Vi lägger upp en spelplan, som visar att allt är klart, det finns ingenting som människor ska göra, utan allting är upplagt. Det är bara att acceptera, det är människan, som ska ta göra sitt drag, för Gud har redan gjort sitt drag.

Helande är nummer ett och sen kommer nummer två, som självklart är Ordet. Du kan använda ord. Gud kan använda oss på olika sätt, men helande är ett tecken för att nå de förlorade, som vi använder väldigt framgångsrikt.

Gud gör så mycket grejer över hela världen, över hela Globen och vi får följa med. Vi får bli använda av Gud och det är fantastiskt! Vi ska inte se ner på helande, vi ska inte se ner på Ordet, vi ska inte se ner på Jesus! Vi ska hålla fokus på Jesus, för allting handlar om Jesus.

Vi behöver följa loopen, in/ upp / ut! Men vi måste ha ett ut-perspektiv, annars kunde vi lika bra vara i himlen. Vi måste gå ut! För att klara det, behöver vi varandra in-perspektiv och Gud upp-perspektiv. Syster och broder gå ut och predika om Jesus! Bota de sjuka och predika Kristus! Gå in, se upp och gå ut!


2 Comments

USA 12. The Kingdom expands in California. Guds rike utbreder sig i California.

Previous blog post USA 11, click here.

We make disciples

In Norhern California we have seen healings, deliverances, baptisms in water and in the Spirit, click here to see the video. And even the greatest miracle of them all which is the new birth. As we know, what matters is, the new creation and love.

We make disciples who make disciples by entrusting faithful men in hearkening to Jesus’s Word in Mt 28. We tell and show them in the kickstart (1), we do it together with them(2) and then “kicking the bird out of the nest”, letting them do it themselves (3) and finally showing someone else(4).

Day 1, core team

The people in the core team were well prepared and easy to kickstart. Even this first day they approached sick. When time came to kickstart someone else (Day 3), they were all ready and willing. We were unfortunately kicked out of two malls, but my team members were already kickstarted to heal the sick, when it happened.

Alice, who initiated the seminar, kickstarted Isaac in my team, after I kickstarted her. When we were reunited and did send out each team member into the harvest field, Alice could send out him. Many were moved in their hearts when they were sent out during the prayer.

Isaac healed a homeless guy in the knees, who told us he was a believer. He had a Bible but he couldn’t read it since his eyesight was bad. I commanded the eyesight to be restored. He took out his bible from his bag pac and tried to read which he now could. Praise the Lord!

Day 2, Core team

We swapped the teams. Peter took mine and I his. I sent them out two and two, just as Jesus did. To heal the sick and lead people to faith in Jesus Christ. Then I walked with each one at a time and listened to how they managed and than coached them to become even more skilled. The coaching was well received and almost everybody could heal someone.

In the evening Cindy, who we stayed with, was baptised in the Spirit, with tongues as a sign. I almost wasn’t finished with the prayer, when she burst out into a new beautiful language. Many more were prayed for during the evening for different purposes.

Day 3, open seminar 1

Peter and I delivered a woman in the morning that also got tongues. She vomited a bit and afterwards I felt sick. But in the power of Christ I conquered the attack. I do not receive a basket of snakes, if offered by the devil.

I kickstarted a 15 year old girl, but led her to Christ first. She was teachable and prayed for 5 people that were 100 % healed and 3 who got better. One homeless man didn’t really feel better, but Gods heart went out to him. A woman that helped him got totally healed in the back after 5 or 6 prayers by Melanie and leg alignment which I did. She sat on the pavement with the curb behind the back.

Later we found out that almost everybody in the core team succeded to kickstart the people in the seminar. This made our hearts rejoice. Donna healed somebody in the neck and kickstarted a woman. She was surprised how well it went, in spite of not healing anybody the day before.

One guy in the seminar, I healed in the car on the way back to the seminar,  but the pain came back in another body part and he thought he needed leg alignment. Nothing seemed to happen when I commanded the leg to grow and thus I decided to just wait until it did and then it grew out finally. My confidence was established in this area.

Two baptisms in the evening took place, one when Peter instructed Alice and the other  Isaac. And in the evening we had church at Cindy’s place, se next blog post.

Day 4, open seminar 2

Peter and I shared about the gospel and then all the teams went out. It was an outreach to preach Christ through signs and wonders and also with words. They could lead people to the Lord and baptise them the same day, just as in Bible times.

I led a girl to repentance after a leg alignment and playing chess to salvation, but she wasn’t ready for the baptism in water. We also met a teenager who recently moved to California to start her life all over and wanted fellowship with other believers. She was healed in her shoulder by a new apprentice and I connected her with Cindy.

The day was marked by strong deliverances, many leg alignments, several Spirit baptisms and 2 water baptisms. Of coarse we instructed someone new to baptise in the name of Jesus. Hai in the core team told me that she helped several young people receiving the Holy Spirit and starting to speak in tongues.

Tidigare blogginlägg USA 11, klicka här.

Vi gör lärjungar

I norra Kalifornien har vi sett helanden, befrielser, dop i vatten och Ande, klicka här för att se videon. Och även det största miraklet av dem alla, som är den nya födelsen. Som vi vet, är det väsentliga den nya skapelsen och kärleken.

Vi gör lärjungar som gör lärjungar genom att låta pålitliga människor lyssna till Jesu ord i Matt 28. Vi berättar och visar dem genom kickstarten (1), vi gör det tillsammans med dem (2) och sedan “sparkas fågeln ur boet”, vi låter dem göra det själva (3) och slutligen visar de någon annan (4).

Dag 1, kärnteam

Människorna i kärnteamet var väl förberedda och enkla att kickstarta. Redan första dagen frågade de själva om människor hade ont nånstans. När tiden kom att kickstarta någon annan (Dag 3), var alla redo och villiga. Vi blev tråkigt nog utkastade från två köpcentrum, men mitt team var kickstartade att bota de sjuka, när det hände.

Alice, som kordinerade seminariet kickstartade Isaac i mitt team, efter att jag kickstartat henne. När vi återsamlades och sände ut varje gruppmedlem till skörden, kunde Alice sända ut honom. Många blev berörda i sina hjärtan, när de under bönen sändes ut.

Isaac helade en hemlös man i knäna, som berättade att han var troende. Han hade en Bibel, men kunde inte läsa den, eftersom hans syn var dålig. Jag befallde synen att återställas. Han tog fram sin bibel från sin ryggsäck och försökte läsa, vilket han nu kunde. All ära till Herren!

Dag 2, Kärnteam

Vi bytte team. Peter tog mitt och jag hans. Jag skickade ut dem två och två, precis som Jesus gjorde. De skulle bota sjuka och leda människor till tro på Jesus. Sedan gick jag med var och en åt gången och lyssnade på hur de löste uppgiften och coachade dem att bli ännu mer kvalificerade. Råden mottogs väl och nästan alla kunde bota någon.

På kvällen döptes Cindy, som vi bodde hos, i Anden med tungor som ett tecken. Jag var nästan inte klar med bönen, när hon brast ut i ett ny vackert språk. Många fler fick förbön under kvällen för olika saker.

Dag 3, Öppet seminarium 1

Peter och jag befriade en kvinna på morgonen, som också förlöstes i tungor. Hon kräktes lite och efteråt kände jag mig illamående. Men i Jesu namn övervann jag attacken. Jag tar inte emot en korg med ormar som djävulen erbjuder.

Jag kickstartade en 15-årig tjej, men ledde henne till Kristus först. Hon var läraktig och bad för 5 personer som blev 100% helade och 3 som blev bättre. En hemlös man verkade inte riktigt bli bättre, men Guds hjärta gick ut till honom. En kvinna som hjälpte honom blev helad i ryggen efter 5 eller 6 böner av Melanie och benförlängning som jag gjorde. Hon satt på trottoaren med trottoarkanten bakom ryggen.

Senare fick vi reda på att nästan alla i kärnteamet lyckats att kickstarta människor på seminariet. Detta gladde våra hjärtan. Donna helade någon i halsen och kickstartade en kvinna. Hon blev förvånad över hur bra det gick, trots att hon inte helade någon dagen innan.

För en kille på seminariet, som jag helade i bilen på väg tillbaka till seminariet, kom smärtan tillbaka i en annan kroppsdel och han trodde att han behövde benförlängning. Ingenting tycktes hända när jag befallde benet att växa ut och därmed beslutade jag att bara vänta tills det gjorde det och till slut växte det ut. Mitt självförtroende etablerades på detta område.

Två dop på kvällen ägde rum, ett när Peter instruerade Alice och ett annat av Isaac. Och på kvällen hade vi kyrka i Cindys hem, se nästa blogginlägg.

Dag 4, Öppet seminarium 2

Peter och jag delade evangeliet och sedan gick alla team ut. Det var en träningsdag att predika Kristus genom tecken och under och även med ord. De kunde leda människor till tro och döpa dem samma dag, precis som på Bibelns tid.

Jag ledde en flicka till omvändelse efter benförlängning och schack till frälsning, men hon var inte redo för vattendop. Vi mötte även en tonåring som nyligen flyttat till Kalifornien för att börja om sitt liv och ville ha gemenskap med andra troende. Hon blev botad i axeln av en ny lärjunge och jag kopplade henne med Cindy.

Dagen präglades av starka befrielser, många benförlängningar, flera Andedop och 2 vattendop. Självklart instruerade vi någon ny att döpa i Jesu namn. Hai i kärnteamet berättade att hon hjälpt flera unga personer som tagit emot den Helige Ande och börjat tala i tungor.


1 Comment

Broken and complete, poem. Bruten och hel, poem.

Brokenness and wholeness

Eye-openers

My husband died 36 years old, in drug related over dose.”
“My late husband died in cancer 40 years old.”
“We married 9 years ago and my husband has 4 children.”
“I married 2 years ago. I have 3 children and 2 step children.”
“My first husband abused us and is in jail.”
“I was married, but I am divorced. We met when I was 13.”

The Quest for peace

We live in a broken world
Why are we surprised?
Because we long
for peace
Everyone knows
something is missing

In sight is
sin and death
desert without oasis
something is tainted
something is damaged
no real life

To live in peace
without God
is almost unthinkable
and certainly impossible
yet there is
a quest

A search for beauty
and wholeness
looking for
the missing
puzzle piece
in every human

Jesus came
to this wrecked world
In Him is peace
He is
the Prince
of peace

Run into His name
The Name
above all names
Jesus Christ of Nazareth
in Him is wholeness
in Him is completeness

let Him wrap His arms
around you
let His righteousness
sustain you
let His grace
uplift you

Come into Him
enter into His peace
through His blood
which was shed
for this broken
and fallen world

He died for you and me
He reconciled the world
With Himself
He became Sin
In Him
We become righteousness

Let Jesus give you
His Holy Spirit
A fountain of
real everlasting life
He is
the missing puzzle piece

Förkrosselse och helhet

Ögonöppnare

“Min man dog 36 år gammal i narkotikarelaterad överdos.”
“Min fösta man dog i cancer 40 år gammal.”
“Vi gifte oss för 9 år sedan och min man har 4 barn.”
“Jag gifte mig för 2 år sedan. Jag har 3 barn och 2 styvbarn.”
“Min första man misshandlade oss och är nu i fängelse.”
“Jag var gift, men jag är skild. Vi träffades när jag var 13.”

Strävan efter frid

Vi lever i en trasig värld
Varför är vi förvånade?
Eftersom vi längtar
efter frid
Alla vet att
någonting saknas

I blickfånget är
synd och död
öken utan oas
något är fläckat
något är skadat
inget verkligt liv

Att leva i frid
utan Gud
är nästan otänkbart
och absolut omöjligt
men det finns
en strävan

Ett sökande efter skönhet
och helhet
letande efter
Den saknade
pusselbiten
i varje människa

Jesus kom till
denna förstörda värld
I Honom är frid
Han är
Prinsen
av frid

Spring in i Hans namn
Namnet över
alla andra namn
Jesus Kristus från Nasaret
i Honom är helheten
i Honom är fullständighet

låt Honom linda sina armar
runtomkring dig
låt Hans rättfärdighet
bära dig
låt Hans nåd
lyfta dig

Kom in i Honom
träd in i Hans frid
genom Hans blod
som utgöts
för vår brutna
och fallna värld

Han dog för dig och mig
Han försonade världen
med sig själv
Han blev gjord till synd
I Honom
blir vi rättfärdighet

Låt Jesus ge dig
Sin Helige Ande
En fontän av
evigt och verkligt liv
Han är
den saknade pusselbiten


3 Comments

USA 5. Vi hade kyrka. We practiced Church. Nous avons pratiqué l’église.

Klicka här för föregående inlägg från USA-resan.

Gemenskap i Sedona

Peter och jag hade kyrka med Greg och Marisela i lördags kväll. Förutom att vi spontant delade Jesus-berättelser i överflöd, visade vi dem en modell med 4 frågor. Det är en enkel modell och därmed multiplicerbar vari ingår undervisning av Guds Ord och ledarskapsträning, men framförallt involvering av samtliga. En koordinator leder samlingen och bibeltexten läses högt före varje fråga av de olika deltagarna. Var och en får besvara frågan i den ordning koordinatorn väljer. Även pass kan vara svaret, men uppmuntras inte.

De fyra frågorna är följande:

 1. Vad står det? Här praktiseras memorering av Ordet. Var och en ska med egna ord återge vad som lästes.
 2. Vad betyder det? Här praktiseras dels att förstå budskapet och dels att predika det. Var och en ska dela något som uppenbarats för dem.
 3. Hur kan jag tillämpa det i mitt liv? Här kommer Ordet nära och handlar om att vi ska bli ett med det. Det är inte vilken bok som helst vi läser, men boken med budskap från Gud. Var och en berättar något som denne ska göra i närtid.
 4. Vem ska jag dela det med? Här kommer multiplikation in. Att lära sig att det jag fått för intet, kan jag ge för intet. Var och en nämner en person, som den ska dela något av budskapet med.

Vi studerade följande bibeltext:

Acts 2:42-47
De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.

Gud visade mig

Lärjungarna hängav sig till gemenskapen och allt den innehöll. De möttes dagligen och delade livet med varandra. Detta resulterade i att Gud dagligen lade till nya troende till gemenskapen.

Att vara hängiven är ingen utmaning för mig, för sådan har Gud skapat mig. Att Gud skulle lägga till nya troende varje dag, är ett kärt bekymmer och oroar mig inte heller. Men att dagligen vara tillsammans med alla i församlingen, är en utmaning att bita i.

Jag och flera med mig är påverkade av vårt individuella västerländska samhälle. Livet kretsar kring mig, mitt och mina och speciellt min tid. Men självklart är det värt att offra detta. Det är nog enklare för mer extroverta personligheter. Jag är mer introvert och behöver mer egentid för reflektion. Men här handlar det om att i gemenskapen, ge utrymme för alla olika personligheter.  Vi är kallade att vänligt ta emot varandra och uppmuntra varandra alla dagar som det heter idag.

Det vi skulle göra

En av oss skulle prioritera mer bibelläsning, en skulle prioritera tid för de i bibelordet nämnda aktiviteterna, en skulle tänka mer på att ge till andra och jag skulle förvänta mig mer under och tecken i min vardag.

Den som skulle prioritera bibelläsning har gjort det. Vi andra fick uppleva våra delar på söndagen, när våra vänner öppnade sitt hem för ett dop som slutade med en hel dags umgänge inklusive att äta tillsammans. Detta föregicks av att jag fick bota mannen från bruten tå i Jesu namn. All ära till Jesus!

Fellowship in Sedona

Peter and I had church with Greg and Marisela on Saturday evening. Besides that we spontaneously shared Jesus stories abundantly we showed them a model with four questions. It is a simple model and thus multiplicative incorporating teaching of the Word of God, and leadership training, but above all the involvement of all. A coordinator leads the meeting and the Bible text is read aloud before each question of the various participants. Each one must answer the question in the order the coordinator chooses. Even saying “pass” is ok, but is not encouraged.

The four questions are:

 1. What does it say? Here is practiced memorization of the Word. Everyone should, with their own words, reflect what was read.
 2. What does it mean? Here is practiced both to understand the message and also to preach it. Everyone can share something that was revealed to them.
 3. How can I apply it in my life? Here the word comes close and the point is that we should become one with it. There is not any book we read, but the book with a message from God. Each one says something he will do in the near future.
 4. Who do I share it with? This is about multiplication. Learning that what I got for nothing, I can give for nothing. Each person mentions a person, he or she will share some of the message with.

We studied the following passage from the Bible:

Acts 2:42-47
And they devoted themselves to the apostles’ teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all, as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved.

God showed me

The disciples devoted themselves to the community and everything it contained. They met daily and shared life with one another. The result of this was that God daily added new believers into the Community.

Being devoted is not a challenge for me, for such God has created me. That God would add new believers every day, is a beloved problem and troubled me not. But daily be together with everyone in the congregation, is a challenge to overcome.

I and many with me are influenced by our individual Western society. Life revolves around me, my and mine and especially my time. But of course it is worth the sacrifice. It’s probably easier for the more extrovert personalities. I’m more introverted and need more time for reflection. But here, it is that the community, provide space for all the different personalities. We are called to kindly accept one another and encourage one another daily as it is called today.

What we would do

One of us would prioritize more Bible reading, another would give time for the mentioned activities in the text, one would think more about giving to others, and I would expect more signs and wonders in my everyday life.

The one who would prioritize Bible reading has done so. The rest of us got to experience our parts on Sunday, when our friends opened their home to a baptism that ended with a full day of fellowship including eating together. This was preceded by me getting to heal a man from a broken toe in the name of Jesus. All glory to Jesus!

Communauté à Sedona

Peter et moi avons eu l’église avec Greg et Marisela samedi soir. En outre, nous spontanément partagé les histoires de Jésus ne manquent pas, nous leur avons montré un modèle à quatre questions. Il est un modèle simple et donc multiplicatif intégrant l’enseignement de la Parole de Dieu, et la formation en leadership, mais surtout l’implication de tous. Un coordonnateur mène la collecte et le texte biblique lu à haute voix avant chaque questions des différents participants. Chacun doit répondre à la question dans le coordinateur choisit de commande. Même no peuvent être la réponse, mais n’est pas encouragé.

Les quatre questions sont les suivantes:

 1. Que dit-il ? Ici pratiqué la mémorisation de la Parole. Tout le monde devrait posséder des mots reflètent ce qui a été lu.
 2. Qu’est-ce que cela signifie? Ici pratiqué la main pour comprendre le message et aussi pour prêcher. Tout le monde doit partager quelque chose a été révélé.
 3. Comment puis-je appliquer dans ma vie? Ici le mot se rapproche et le point est que nous devrions devenir un avec lui. Il n’y a pas un livre que nous lisons, mais le livre avec un message de Dieu. Chacun dit ce qu’il fera dans un proche avenir.
 4. Qui dois-je partager avec? Cela va se multiplier dans. Apprendre que librement je reçois gratuitement je donne. Chaque mention d’une personne, il partagera une partie du message avec.

Nous avons étudié le passage suivant de la Bible:

Actes 2: 42-47
Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l’enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs, ils partagent le pain et ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes, et les gens sont frappés de cela. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu’ils ont. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur, ils partagent l’argent entre tous, et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Chaque jour, d’un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leurs maisons, ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Ils chantent la louange de Dieu, et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés.

Dieu m’a montré

Les disciples se sont consacrés à la communauté et tout ce qu’il contenait. Ils se sont rencontrés tous les jours et ont partagé la vie avec un autre. Cela a donné lieu à Dieu chaque jour ajoute de nouveaux croyants dans la Communauté.

Être engagé n’est pas un défi pour moi, car ce que Dieu m’a créé. Que Dieu ajouterait de nouveaux croyants tous les jours, est un bien-aimé et me troublait pas. Mais ce jour-là être ensemble avec tout le monde dans la congrégation, est un défi à mordre.

Je et beaucoup avec moi sont influencés par notre société occidentale individuelle. La vie tourne autour de moi, ma et le mien et surtout mon temps. Mais bien sûr, il vaut la peine de sacrifier cela. Il est probablement plus facile pour les personnalités plus extravertis. Je suis plus introverti et besoin de plus me temps de réflexion. Mais ici, il est de la communauté, de fournir un espace pour toutes les différentes personnalités. Nous sommes appelés à bien vouloir accepter les uns les autres et encourager les uns les autres chaque jour comme on l’appelle aujourd’hui.

Ce que nous ferions

L’un d’entre nous donner la priorité plus lecture de la Bible, une priorité serait donnée de temps pour la parole de la Bible mentionné les activités, on pourrait penser davantage à donner aux autres, et je me attends plus de signes et de merveilles dans ma vie de tous les jours.

Il privilégierait lecture de la Bible fait. Le reste de nous a amenés à l’expérience de nos parties le dimanche, quand nos amis ont ouvert leur maison à un baptême qui a pris fin avec une journée de visites, y compris manger ensemble. Ceci a été précédé par que je suis arrivé à guérir l’homme de l’orteil cassé au nom de Jésus. Toute la gloire à Jésus!

 


Leave a comment

Håller frälsningen? Is salvation? 

Vad bär dig?

En vänninna berättade om en händelse tidigt i livet, när hon som 3-åring på söndagsskolan, såg en bild som visuellt målades upp av något blodrött, som ersattes av ett kors, vilket tvättade allting vitt och rent.

Bibelordet lästes upp:
Joh 1:29b
Se Guds lamm, som tar bort världens synd.

Detta är en Guds-upplevelse, som hon aldrig kommit ifrån. Det är en erfarenhet som kommer att bära henne ända in i mål. Ett av hennes barn har dock lämnat sin tro och förklarar bort både bönesvar och tungotal. Tonåringen menar att allt gott kan hända ändå, vilket visserligen är sant, eftersom Gud låter solen gå upp över både onda och goda. I mitt huvud började tankarna spinna, om vad som bär min tro och vad som bär andras?

För mig är det ingen enskild upplevelse, utan en erfarenhet av Gud när han frälste mig, följt av Ordet som ständigt uppenbaras för mig av Anden och bönesvar i svåra tider. När jag inte haft ett möte med Gud och jag behöver bli mättad på insidan, har jag kommit inför tronen och Jesus har alltid mött med mig. När jag närmar mig Gud, närmar han sig mig. 

Jag frågade Peter samma sak och han svarade att han visserligen haft starka upplevelser med Gud, men det som bär är ett beslut han tagit, en process han gått igenom samt att Gud visat sig vara verklig i hans liv. Gud har visat sig, när Han sökt Honom.

Hur är det med dig, vad är det som bär dig? Ta en liten stund och reflektera, så att det inte visar sig att du byggt taket före grunden eller på sanden istället för på Klippan. Jesus säger att den som hör och gör bygger på Klippan. För stormen kommer alltid komma. Det gäller att vara förberedd.

Vänd om till Gud

Oavsett erfarenhet och känslor, så är det ett beslut att följa Jesus, som måste  bära dig och mig. Men nu är det en levande Gud vi tror på, så om du inte erfar Honom i ditt liv, så missar du något. Han finns och längtar efter ditt hjärtas rop, när djup ropar till djup. Låt Gud mätta ditt begär med sitt goda. En sak som du och jag inte kan göra, men Han är bäst på. Det är att frälsa. Det är i en genre Gud är Enastående, utan konkurrens!

Erkänn, att du bara är människa och låt Gud vara Gud i ditt liv. Det handlar varken om slumpen eller tur. Det handlar inte om din styrka eller skicklighet, men det handlar om Jesus och det Han gjort. Det handlar om att vi alla behöver en frälsare och Han har gjort det. Vi är alla syndare och fläckade av synden, men Jesus har betalat priset och tvättar oss rena.

Jesus bär mig

Jesus är det som bär mig, tron på Jesus är det som håller i längden. Hans hand och Hans kärlek omsluter och frälser mig. Han har gjort det, jag har tagit emot den fria gåvan och jag har tagit beslut att följa Honom. Han är en levande Gud och jag har en levande relation med Honom. Han är inte död, Han lever. Han var död, men se Han lever.  Böj ditt hjärta och ta emot välsignelsen. Ta emot livet. Ta emot Gud. Det är oerhört. Vilken gåva. Fritt och för intet. Du behöver bara ge ditt liv.

What carries you?

A friend of mine told me about an incident early in her life, when she was 3 years old at Sunday school, she saw a picture that visually painted by some blood red, which was replaced by a cross, which washed everything white and clean.

Scripture was read out:
John 1: 29b
Lamb of God, who takes away the sin of the world.

This is a God-experience, which she never can leave. It is an experience that will carry her all the way to the finish. One of her children have left faith and explains away both prayeranswers and speaking in tongues. The teenager says that all good things can still happen, which is certainly true, because God causes the sun to rise on the evil and the good. In my head began to spin the mind, what carrying my faith and what others?

For me it is no individual experience, but an experience of God when He saved me, followed by the Word that constantly is revealed to me by the Holy Spirit and answers to prayer in difficult times. When I had not a meeting with God and I have needed to be saturated on the inside, I have come before the throne and Jesus have always met with me. As I approach God, He approaches me.

I asked Peter the same question and he replied that he indeed had strong experiences with God, but what is carrying is a decision he has taken, a process he went through and God proved to be true in his life. God has shown Himself, when he sought Him.

How about you, what is it that carries you? Take a moment and reflect, so it does not show that you built the roof before the foundation or on the sand instead of the rock. Jesus says that those who hear and do build on the Rock. For the storm will always come. It is important to be prepared.

Turn back to God

Regardless of experience and emotions, so it is a decision to follow Jesus, which has to carry you and me. But now it is a living God that we believe in, so if you do not experience Him in your life, you’ll miss something. He is longing for your heart cries, when deep calls to deep. Let God fill your desires with good things. One thing that you and I can not do, but He is best at. It is to save. It is a genre without competition, where God is Outstanding!

Admit it, you’re only human, and let God be God in your life. There is no question of chance or luck. This is not your strength or skill, but it is about Jesus and what He has done. It is that we all need a Savior, and He has done it. We are all sinners and defiled with sin, but Jesus has paid the price and washes us clean.

Jesus carries me

Jesus is carrying me, belief in Jesus is what endures. His hand and His love envelops and saves me. He has done it, I have received the free gift and I have taken a decision to follow Him. He is a living God and I have a living relationship with Him. He is not dead, He is alive. He was dead, and behold, He is alive. Bend your heart and receive the blessing. Receive life. Receivie God. This is wonderful. What a gift. Free and for nothing. You just need to give your life.