throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


3 Comments

Get to know God. Lär känna Gud.

Click here to read the last poem.

Behold God

Get to know Him
like your Dad,
get to know Him
like your Messiah
get to know Him
like the Eternal –
God.

The key is
to see
To let life
enlighten
the eyes of your heart
then hear
and do

To choose
the good part
at the feet of Jesus
like Mary
and do
like Martha, though
in the power of the Spirit

See the cross
See His deed
It is complete
The covenant is initiated
It is valid
We receive by faith
the blessing thereof

The suffering
His blood
The sacrifice
is pleasing
The resurrection
The victory
The exaltation

You do not have to do anything,
but you want to,
why you do,
like Paul more,
than they all,
but not you,
but grace in you.

Nothing depends on you,
whatever you give,
whatever you pray,
Grace is,
that it depends
on Him and
His completed deed

1 John 2:12-14
I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name’s sake. I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one.

I write unto you, little children, because ye have known the Father. I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående poem.

Beskåda Gud

Lär känna Honom,
som din Pappa,
lär känna Honom,
som din Messias
lär känna Honom,
som den Evige –
Guden.

Nyckeln är
att se
Att låta livet
upplysa
dina hjärtans ögon
sedan höra
och göra

Att utvälja
den goda delen
vid Jesu fötter
som Maria
och göra
som Marta, men
i Andens kraft

Se korset
Se Hans verk
Det är fullbordat
Förbundet är initierat
Det gäller
Vi får av tro
del av välsignelsen

Lidandet
Blodet
Offret
är välbehagligt
Uppståndelsen
Segern
Upphöjelsen

Du behöver inget göra,
men du vill,
därför gör du,
som Paulus mer,
än de alla,
men inte du,
men nåden i dig

Inget beror på dig,
vad du än ger,
vad du än ber,
Utan nåden är,
att det beror
på Honom och
Hans fullbordade verk

1 John 2:12-14
Jag skriver till er, barn: era synder är förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga: ni har besegrat den onde.

Jag har skrivit till er, barn: ni har lärt känna Fadern. Jag har skrivit till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er unga: ni är starka, och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Cliquez ici pour lire le précédent poème.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.

Advertisements


1 Comment

The creation in bondage. Skapelsen i slaveri.

The creation yearns

We drive through southern France from Gap to Nice. An incredibly beautiful scenery sweeps our eyes. We are talking about the fact that God created this, just as we were created by Him.

It then strikes me, but where are you God? Why are you not here? All of this beauty without meaning? Without a clue of its origin?

Sin is, as we know, the cause of the absence. Creation is innocent, but not us. Man was disobedient and distrusted God. Sin, with death and sickness in tow, made entrance.

Romans 8: 19-22
“For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now.”

I realize that the whole creation, yearns and cries for its Creator. The whole creation suffers, because God is no longer here. God is absent from His own magnificent, yet contaminated and fallen creation. But, God is here, in us His children, and God is in His Word.

The Bible says that the stones should shout, unless we do. Creation lacks the Creator and longs for the revelation of God’s children. Yes, even creation wants to be freed from its slavery and come into freedom, just as us.

The creation is cursed yet so beautiful (see image). When blessed again, imagine what beauty.

Skapelsen trängtar

Vi bilar genom södra Frankrike från Gap till Nice. Ett otroligt vackert landskap sveper förbi. Vi pratar om att det här har Gud skapat, precis som vi är skapade av Honom.

Det bara slår mig, men var är du Gud? Varför finns du inte här? Allt detta vackra utan mening? Utan en aning om sitt ursprung.

Synden är, som vi vet, orsaken till frånvaron. Skapelsen är oskyldig, men inte vi. Människan var olydig och misstrodde Gud. Synden med döden och sjukdom i släptåg, gjorde entré.

Romarbrevet 8:19-22
”Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas.” 

Jag inser, att hela skapelsen, trängtar och ropar efter sin Skapare. Hela skapelsen lider, eftersom Gud inte längre är här. Gud är frånvarande sin egen magnifika, men dock förorenade och fallna skapelse. Men, Gud är här, i oss sina barn, och Gud är i sitt ord.

Ordet säger att stenarna ska ropa, om vi inte gör det. Skapelsen saknar Skaparen och längtar efter Guds barns uppenbarelse. Ja, även skapelsen vill bli befriad från sitt slaveri och komma ut i frihet, precis som vi.

Skapelsen är under förbannelse, men ändå så vacker (se bild). Föreställ vilken skönhet, när den återigen är välsignad.


Leave a comment

Guardians of the galaxy

Fellowship

During one of our recent flights, somewhere in the world, I watched the film “Guardians of the galaxy” and God gave me a lesson and a message about fellowship.

Ego was god and searched for other life, somewhere in the huge universe, and found it, but then realized he was above it, the mere mortal life. He considered his own greatness and powers, and he saw that the meaning was to let everything become him, in the total universe. And he was willing to do anything for it to happen, even kill. He despised mortal humans.

God Almighty, on the other hand, is love and wishes to have fellowship with man and made him in His image. Though the purpose is to become more like Jesus, it’s still a variety of human siblings, in a family. The purpose is fellowship in love, which make you one. As God is one but three, we are one in Him, though we are not extinguished. He loves each one of us. We are His creations. He breathed His love, within us all, each and everyone.

The guardians of the galaxy are a family, which stick together. They grow up and they bond step by step. Of coarse, you get to know someone, one step at a time. You discern how open and transparent you can be. Your inner most being, isn’t a can of intestines, to throw out on the table. You are valuable and your person is a treasure, that you piece by piece, or pearl by pearl, share with those you trust.

We are one in Christ, as Jesus is one with the Father. We are one in God. We are dead to our old lives, our independent ego-lives, but we are new creations in Him and even the life we live, He lives in us. Because we are one, you can’t separate our new life from Him. If we take our own decisions, independent, we loose the eternal life and live the old life, which leads to perdition. But if we lose our ego-lives, we win our soul and eternal unchangeable life.

In this fellowship, which is called The Church, we aren’t only to depend on Jesus, but let ourselves be interdependent on each other. And let the fruit of the Spirit grow in us, in the midst of our fellowship, as His Church. We are to bond, connect, be together, spend time, be one and transparent. Be who we are, stick together, be family and grow up. Do you want to be a part of this? I do!

Let us bond, spending time together, get to know each other, trust each other. Let God transform us through His life and love. We are not alone, we have Him and we have each other, and we have a mission. He transforms us to His image and puts the same love for each other, that He has and for the lost world. As the guardians of the galaxy has a mission together, we also have. They were guarding the galaxy and we are to go out and win the lost eternal souls for Jesus.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Gemenskap

Under en av våra flygresor nyligen, någonstans i världen, tittade jag på filmen “Galaxens väktare” och Gud gav mig en lektion och ett budskap om gemenskap.

Ego var gud och sökte efter annat liv, någonstans i enorma universum, och fann det, men insåg då att han var över det, det dödliga livet. Han betänkte sin egen storhet och makt, och han såg meningen, att låta allt bli honom, i hela universum. Och han var villig att göra vadsomhelst, till och med att döda, för att förverkliga det. Han föraktade dödliga människor.

Gud den Allsmäktige är å andra sidan kärlek och önskar att ha gemenskap med människan och göra henne till Sin avbild. Även om syftet är att bli mer lik Jesus, är det fortfarande en mängd olika syskon i en familj. Syftet är gemenskap i kärlek, vilket förvandlar oss till ett. Som Gud är en och tre, är vi ett i Honom, även om vårt liv inte förintas. Han älskar var och en av oss. Vi är Hans skapelser. Han andades in Sin kärlek i oss alla, var och en.

Galaxens väktare är en familj som håller ihop. De växer upp och de knyter an till varandra, steg för steg. Naturligtvis lär du känna någon, ett steg i taget. Du inser hur öppen och transparent du kan vara. Ditt innersta väsen, är inte en burk inälvor, att kasta ut på bordet. Du är värdefull och din person är en skatt, som du delar ut lite i taget eller pärla efter pärla, med dem du litar på.

Vi är ett i Kristus, såsom Jesus är ett med Fadern. Vi är ett i Gud. Vi är döda, ja till våra gamla liv, våra självständiga ego-liv, men vi är nya skapelser i Honom och även livet vi lever, lever Han i oss. Eftersom vi är ett, kan vi inte skilja vårt nya liv från Honom. Om vi ​​tar egna oberoende beslut, förlorar vi det eviga livet och lever det gamla livet, som leder till fördärv. Men om vi förlorar våra ego-liv, vinner vi vår själ och evigt oförgängligt liv.

I det här gemenskapen, som kallas kyrkan, är vi inte bara beroende av Jesus, utan gör oss beroende av varandra. Och låter Andens frukt växa i oss, mitt i vår gemenskap, som Kristi kyrka. Vi ska relatera, knyta an, vara tillsammans, spendera tid, vara ett och transparenta. Vara de vi är, hålla ihop, vara familj och växa upp. Vill du vara en del av detta? Det vill jag!

Låt oss bindas samman, spendera tid tillsammans, lära känna varandra, lita på varandra. Låt Gud förvandla oss genom Sitt liv och kärlek. Vi är inte ensamma, vi har Honon och vi har varandra, och vi har ett uppdrag. Han förvandlar oss till Sin avbild och lägger Sin kärlek för var och en i våra hjärtan, precis som Sin kärlek  för de förlorade. Liksom galaxens väktare har ett uppdrag tillsammans, har vi det med. De vaktar galaxen, vi går ut och vinner de förlorade eviga själarna för Jesus.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


1 Comment

Avatar for real? Avatar på riktigt?

Clic here to read the next post (3) from South Africa.

Like in a dream

During our first mission trip to South Afrika, our hosts, who knew our busy worldwide schedule, took us aside on a tour to a national park with wild animals, for some rest.  They wanted us to spot “the big 5” i.e. lion, leopard, elephant, African Buffalo and rhino. But I also asked God to especially see the giraffe.

Well, as the story goes on I can tell you that God is faithful and full of tender and loving mercy. We got to see “the big 5”, even though the lion was not in full wilderness. I wished though, in secret, to also see the giraffe. We were staying in a luxury lodge, in the middle of the Kruger park, amongst wild animals. Peter and I had the shower outside our spacious room and took the shower in the sunset. Amazing beauty! But when the darkness prevailed, I preferred staying in the room.

In the middle of the night, I went to the bathroom, which was right opposite the door to the shower. Before going back to bed, I watched out at a starlit sky and screamed in awe “Peter”. He woke up and came to my rescue, thinking it was a spider or alike. But when he came and looked out with me, even he was in awe. Three gracious giraffes were standing outside, behind our shower, eating from a tree. And a fourth came to join in, until finally the group disappeared into the pitch black darkness.

There was no option to catch it on camera, but only to let ourselves be satisfied through the images of natural art, filling our eyes. It was like in a dream and like the world of Avatar (a beautiful, but not godly, film) in real life. Dreamy is the right word describing it. Also a touch of heaven with prayer answer, since only God knew my heartfelt wish. The giraffe is an animal of freedom and beauty. When you regard it you sense their gracious splendour and the creator behind, God.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and please share with your friends.

Klicka här för att läsa nästa blogginlägg (3) från Sydafrika.

Som i en dröm

Under vår första missionsresa till Sydafrika tog våra värdar, som kände till vårt upptagna världsomspännande schema, oss med på en tur till en nationalpark med vilda djur, för att vila. De ville att vi skulle få se “the big 5” Afrikas storvilt, det vill säga lejon, leopard, elefant, afrikansk buffel och noshörning. Jag sände en önskan från hjärtat till Gud att få se en giraff.

Tja, som historien fortsätter kan jag berätta att Gud är trogen och full av öm och kärleksfull nåd. Vi fick se “the big 5”, även om lejonet, inte var helt i det vilda. Mitt hjärtas hemliga önskan var att få se en giraff. Vi bodde i ett lyxboende, mitt i Krugerparken, bland vilda djur. Peter och jag hade duschen utanför vårt rymliga rum och duschade i solnedgången. Fantastiskt vackert! Men när mörkret sänkte sig föredrog jag att vistas inomhus.

Mitt på natten gick jag till badrummet, som låg precis mittemot dörren till ute-duschen. Innan jag gick tillbaka till sängen, tittade jag ut på en stjärnklar himmel och skrek i vördnad “Peter”. Han vaknade och kom till min räddning och trodde att det var en spindel eller liknande. Men när han kom och tittade ut med mig blev även han bländad av skönheten. Tre graciösa giraffer stod utanför, bakom vår dusch, ätandes från ett träd. Och en fjärde giraff anslöt, tills de slutligen försvann ut i det becksvarta mörkret.

Det fanns inget alternativ att fånga dem på kameralinsen, men bara att nöja oss med att den natursköna bilden fyllde våra sinnen genom ögonens pupiller. Det var som i en dröm och som Avatarens värld (en vacker, men inte gudfruktig film) i det verkliga livet. Drömlikt är rätt ord att beskriva det med. Med en himmelsk ton av bönesvar, då enbart Gud kände min innersta önskan. Giraffen är ett djur i frihet och skönhet. När man beskådar det med sin nådiga prakt, upptäcker man skaparen bakom, Gud.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

 


Leave a comment

Jesus is enough. Jesus räcker.

Jesus is grace

Jesus has come with grace and truth. He is our grace, just as the Father is love and the Spirit is fellowship.

Grace is enough

Grace justified us, which became the new birth into Christ and the entrance to the Kingdom of God.

Grace gives us the wisdom to do everything in the best possible way, in every situation we end up in. This grace applies to everything we do here on earth. From everyday practical things, to succeeding in the heavenly mission, to gain eternal souls for God.

Grace sanctifies us on the journey towards the goal. Grace transforms our souls and makes us more like Him.

Grace propels us into the next stage when we fall asleep in Christ and come to new life or become transformed in a blinking of an eye when He returns.

Grace is enough in every season and episode in life. No person needs anything else. Jesus is all this for us, as our Savior and Lord. Trust God and put your full hope to grace-like Jesus.

1 Corinthians 1:30
But of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God—and righteousness and sanctification and redemption—

1 Peter 1:13
Therefore gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ;

2 Corinthians 13:13
The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and please share with your friends.

Jesus är nåd

Jesus har kommit med nåden och sanningen. Han är vår nåd, precis som Fadern är kärlek och Anden är gemenskap.

Nåden är nog

Nåden rättfärdiggjorde oss, vilket blev den nya födelsen in i Kristus och ingången i Guds rike.

Nåden ger oss vishet att göra allt på bästa sätt, i varje situation vi hamnar i. Denna nåd gäller allt vi gör här på jorden. Från vardagliga praktiska saker, till att lyckas med det himmelska uppdraget, att vinna eviga själar för Gud.

Nåden helgar oss på resan mot målet. Nåden förvandlar våra själar och gör oss mer lika Honom.

Nåden förlossar oss in i nästa skede, när vi somnar in i Kristus och uppstår till nytt liv eller blir förvandlade i ett nu när Han kommer tillbaka.

Nåden är nog i varje livs-epok och livs-episod. Ingen människa behöver något mer. Jesus är allt detta för oss, som vår frälsare och Herre. Lita på Gud och sätt ditt fulla hopp till nåden – som är Jesus.

Bibelord

1 Korintierbrevet 1:30
Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning,

1 Peter 1:13
Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras.

2 Corinthians 13:13
Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


Leave a comment

Vacation on the blog. Semester på bloggen. Les vacances sur le blog.

Holidays in July

I’m taking vacation from the blog during July. For those who are free and finally have time to read, there is a lot already written.

I encourage you to enjoy poems on the poetry page.

 1. The last poem. Where’s home?

Take note of various teachings and advices:

 1. Stay poor.

 2. Someone has paid.

 3. Mask falls.

 4. The clock is five to midnight.

 5. What Gospel?

 6. Demons flee.

 7. Do not despise healing.

 8. No matter where.

 9. This is the day.

 10. Be careful with your soul.

To acquaint yourself with simple Church:

 1. Devote yourselves. Hold on.

 2. Be church.

 3. Children in house church.

 4. Religious detoxification.

 5. USA 13. Sharing pearls.

 6. USA 5. We practised church.

 7. Build Church.

 8. Where life happens.

 9. Share life.

 10. Multiplication.

The latest posts about my life as in the Acts.

 1. Canada 1. A mustard seed.

 2. Portugal – Lisbon.

 3. Israel 2017

Semester i juli

Jag tar semester från bloggen under juli månad. För dig som är ledig och äntligen har tid att läsa, så finns det mycket redan skrivet.

Jag uppmuntrar dig att njuta av poesi på poesi-sidan.

 1. Senaste poemet. Var är hem?

Ta del av diverse undervisningar och förmaningar:

 1. Förbli fattig.

 2. Någon har betalt.

 3. Masker faller.

 4. Klockan är fem i tolv.

 5. Vilket evangelium?

 6. Demoner finns.

 7. Förakta inte helande.

 8. Oavsett var.

 9. Detta är dagen.

 10. Var försiktig med din själ.

Att förkovra dig avseende enkla församlingar:

 1. Devote yourselves. Håll fast. Vous

 2. Vara kyrka.

 3.  Barn i husförsamling.

 4. Religiös avgiftning.

 5. USA 13. Dela pärlor.

 6. USA 5. Vi hade kyrka.

 7. Bygga församling.

 8. Där livet händer.

 9. Dela livet.

 10. Multiplikation

De senaste inläggen om mitt liv som i Apostlagärningarna.

 1. Canada 1. Ett senapsfrö.

 2. Portugal – Lissabon.

 3. Israel 2017

Jours fériés en juillet

Je fais des vacances du blog en juillet. Pour ceux qui sont libres et enfin avoir le temps de lire, il y a déjà beaucoup d’écriture.

Je vous encourage à profiter des poèmes sur la page poésie.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Prenez note des différents enseignements et admonestations:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Pour vous améliorer en ce qui concerne les églises  simples:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Les derniers messages de ma vie dans les Actes.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.


4 Comments

Canada_4. My devotion on the lake. Min andakt på sjön. Mon dévouement sur le lac.

In English, på svenska, en français.

Click here to read the previous post in the Canada series.
Click here to read the next post in the Canada series.

Life with and in God

I stepped out on the water in a two-way pedal boat. It was my time of solitude with God. I needed to listen inward and upward and rest my mind from the world’s impression. I was ready with paper and pen. When I was out of sight, I stopped pedalling, closed my eyes and let the boat float. The wind caught it which almost resulted in a ship wreck.

God saturated my inner being and gave me inspiration for a poem (see blog post). I got a hymn in tongues. It was a beginning and an end, as well as different pieces. I had no idea about the interpretation, but it was very beautiful. Peter revealed that everyone in earshot heard the song because the lake was so small.

In the evening I read a paragraph in the letter to Ephesus and God showed me a word with the definition of “habitat” that I had received earlier in Brazil (see blog post).

Ephesians 2:22
In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit.

Only God can satisfy our innermost desire. Is it your time of solitude now? Pull yourself away just like Jesus did.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i Kanada-serien.
Klicka här för att läsa nästa inlägg i Kanada-serien.

Livet med och i Gud

Jag trampade ut på vattnet i en trampbåt för två. Det var min tid för avskildhet med Gud. Jag behövde lyssna inåt och uppåt samt vila mitt sinne från världens intryck. Jag var redo med papper och penna. När jag var utom synhåll slutade jag trampa, slöt ögonen och lät båten flyta. Vinden tog tag i den och snart led jag nästan skeppsbrott.

Gud mättade mitt inre med feta rätter. Han gav mig inspiration till ett poem (se blogginlägg). Jag fick en hymn i tungor. Det var en början och ett slut samt olika stycken. Jag fick ingen uttydning, men det var väldigt vackert. Peter avslöjade att alla inom hörhåll hörde sången eftersom sjön var så liten.

På kvällen läste jag ett stycke i Efesiebrevet och Gud visade mig ett ord med definition för “habitat” som jag tidigare fått i Brasilien (se blogginlägg).

Ephesians 2:22
I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden.

Bara Gud kan mätta vårt innersta begär. Är det din tid för avskildhet nu? Dra dig undan precis som Jesus gjorde.

Cliquez ici pour lire l’article précédent dans la série du Canada.
Cliquez ici pour lire l’article prochaine dans la série du Canada.

La vie en et avec Dieu

Je suis partie sur l’eau en pédalo. C’était mon temps de solitude avec Dieu. J’avais besoin d’entendre de l’intérieur et dans haut ainsi que de reposer mes pensées de l’influence du monde. J’étais prête avec papier et crayon. Quand j’ai été loin de la vue; j’ai cessé de pédaler, fermé mes yeux, et laissé le pédalo flotter. Le vent l’a attrapé et j’ai presque fait un naufrage.

Dieu a rempli mon être intérieur et Il m’a inspiré pour un poème. (Voir la publication du blogue). J’ai eu un hymne en langues. Il y avait un commencement et une fin, aussi bien que des pièces différentes. Je n’avais aucune idée de l’interprétation, mais c’était vraiment beau. Peter m’a révélé que tout le monde, à portée de voix, pouvait entendre le chant parce que le lac était si petit.

Dans la soirée, J’ai lu un paragraphe dans la lettre à Éphèse et Dieu m’a montré un mot avec la définition de ‘’habitat’’ que j’avais reçu plus tôt au Brésil (voir la publication du blogue)

Éphésiens 2 :22
En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit.

Seulement Dieu peut satisfaire notre désir le plus profond. Est-ce votre temps de solitude maintenant? Retirez-vous à l’écart comme Jésus l’a fait.