throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


3 Comments

The sun my God. Solen min Gud.

Click here to read the previous post in the series.
Click here to read the previous poem.

The sun and God

When the first spring sun popped up
I let go of everything i did
I threw myself into the sun
When the summer sun shone
I skipped planned activities

I would turn brown like a gingerbread,
and hear happy appeals.
Wow! You sure are tanned!
Have you been abroad?

To lie under the sun’s rays
to turn tanned
that the vitamin D depot is filled up
that endorphins are created
that depression and darkness are rinsed out
that joy is pouring into the body and mind

The sun was my god
I worshipped it
with my life
Today God is
the sun of my life
my life is a worship
of and to God

I throw myself daily
in His rays of heavenly light
I let go of everything I do
I experience His presence
I let Him come first

I am laying
facing His face
all darkness is flushed away
the light is filled up
I’m being transformed
to His son’s image

The sun is not my God
God is my Sun
I worship Jesus
The goal is to become more like Him
experience His delight
not getting tanned
and have a happy appeal

In His intimacy
In His presence
We need to be
Every day
from glory
to glory
be transformed
by the Spirit of God

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Klicka här för att läsa föregående poem.

Solen och Gud

När den första vårsolen tittade fram
Släppte jag allt jag hade för händer
Jag kastade mig ut i solen
När sommarsolen strålade
Skippades planerade aktiviteter

Jag skulle bli brun som en pepparkaka,
och höra glada tillrop.
Wow! Vad du är brun!
Har du varit utomlands?

Att ligga under solens strålar
att bli brun
att D-vitamin depån fylls på
att endorfiner skapas
att depression och mörker sköljs ut
att glädje väller in i kropp och sinne

Solen var min Gud
jag dyrkade den
med mitt liv
Idag är Gud
solen i mitt liv
mitt liv är en dyrkan
av och till Gud

Jag kastar mig dagligen ut
i Hans strålar av himmelskt ljus
Jag släpper allt för händerna
jag erfar Hans närvaro
Jag låter Honom komma först

Jag ligger
inför Hans ansikte
allt mörker spolas bort
ljuset fylls på
Jag blir förvandlad
till Hans Sons bild

Solen är inte min Gud
Gud är min Sol
Jag tillber Jesus
målet är att bli mer lik Honom
uppleva Hans välbehag
inte att bli brun
och få glada tillrop

I Hans närhet
I Hans närvaro
Behöver vi vara
Varje dag
från härlighet
till härlighet
bli förvandlade
av Guds Ande

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements


4 Comments

Jesus-cult 24/7. Jesus-kult 24/7.

Click here to read the previous post in the series.

Click here to read the previous poem.

Jesus-cult

Let us
become
the Jesus-cult
we are created
to be

Separately and together
let us
worship Jesus

Let all that breathe
worship the Lord

Let every tone and every sound
worship the LORD

Let each attempt and every song
worship the Lord

Let all things
breathe Jesus
and love Him

Let all things disappear
which attracts people
Let nothing breathe the world
Do not let anything be entertainment

Do not let anything be contaminated
of attempts to attract people
neither unsaved nor fleshly Christians

Let our hearts
turn to Jesus
and Him
who is sitting on the throne

Every breath
Every effort
Every footstep
Every sound

Every worship
only to Jesus
and Him
who is sitting on the throne

It can attract those who are saved
or irritate others

We are either a scent
of life to life
or death to death

Let us be
a perfume of Jesus

Let’s stay
near Jesus

Let’s become
more like Him

Let’s become
the pure bride
He is called
to pick up

Come Jesus come
Let it be so
Amen
AMEN

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Klicka här för att läsa föregående poem.

Jesus-kult

Låt oss
bli
den Jesus-kult
vi är skapta
att vara

Enskilt och tillsammans
låt oss
tillbe Jesus

Låt allt som andas
tillbe Herren

Låt varje ton och varje läte
tillbe HERREN

Låt varje ansats och varje sång
tillbe Herren

Låt allting andas Jesus
och kärleken
till Honom

Låt varje ingrediens utgå
som lockar människor
Låt inget andas världen
Låt inget andas underhållning

Låt inget vara besmittat
av försök att attrahera människor
varken ofrälsta eller köttsliga kristna

Låt våra hjärtan
vändas till Jesus
och Honom
som sitter på tronen

Varje andetag
Varje ansats
Varje fotsteg
Varje läte

Varje tillbedjan
endast till Jesus
och Honom
som sitter på tronen

Det kan attrahera de som blir frälsta
eller irritera andra

Vi är antingen en doft
av liv till liv
eller död till död

Låt oss vara
en Jesu parfym

Låt oss hålla oss
nära Jesus

Låt oss bli
mer lik Honom

Låt oss bli
den rena brud
Han är kallad
att hämta

Kom Jesus kom
Låt det ske så
Amen
AMEN

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


3 Comments

Jesus cult. Jesus-kult.

Clic here to read next post in the series.

Grow Jesus culture

Let’s be a Jesus-cult. Let us cultivate Jesus in our lives and in our communities. Simply cultivate Jesus culture, where we go about and where we live our lives. Jesus, is what we have in common, as Jesus’ disciples. He is our Lord and our King.

We celebrate that He died as God’s sacrificial lamb and lives today as the Lion of Judah. He was dead, but see He lives forever and ever, and has the keys to death and hades.

Worship Jesus

We do not understand Spanish, but the worship was raised to the ceiling, when we together with our Argentinian siblings turned our hearts to God. We praised in Spanish, in Swedish and in tongues, from our hearts and with our bodies. Yes, with all we have, we turned each and every one to God together. We would worship God and it was so simple, even though we did not have the same language. We simply gave our hearts and worshiped God. Our hearts agreed and we became one heart. Beautifully!

Let us worship Jesus. Let’s love Him. Let us honor Him. Let’s follow Him. Let’s obey Him. Let’s turn our hearts to Him. He has given us His glory and we as a body are one in Him. Let’s take time before His face, together and pour out the joy and gratitude of our hearts for living God. Worshiping Jesus is simple and happens naturally, regardless of language and culture. We are His body, we are His siblings, we are His disciples.

When someone takes the guitar, or sounds on the piano, or drums on a drum, to record a praise to Jesus. Will our reaction be to stop doing what we’re doing, to indulge in the worship we are created for? Or do we always have something else to do? Something else that must go before? Take care of the kids, study, work, care what others will say? Or is Jesus sitting on the throne and everything else has to bend. Everything else is highest on second place?

When we in Argentina all together, let our hearts bend to the throne and He who sits on it, everything happened so naturally and we became what we are, that is one heart in one body that is His. Namely, the body of Christ, having one head worthy of all praise and worship. Siblings, the worship of Jesus Christ, that is what we are created for. Let’s have reason to be accused of being a Jesus-cult.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa nästa inlägg i serien.

Odla Jesus-kultur

Låt oss vara en Jesus-kult. Låt oss kultivera Jesus i våra liv och i våra gemenskaper. Helt enkelt odla Jesus-kultur där vi går fram och där vi lever våra liv. Jesus, är det vi har gemensamt, som Jesu lärjungar. Han är vår Herre och vår Konung.

Vi firar att Han dog som Guds offerlamm och lever idag som Lejonet av Juda. Han var död, men se Han lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket.

Prisa Jesus

Vi förstår inte spanska, men lovsången höjdes till taket, när vi tillsammans med våra argentinska syskon, vände våra hjärtan till Gud. Vi lovsjöng på spanska, på svenska och i tungor, från våra hjärtan och med våra kroppar.  Ja, med allt vi har, vände vi oss, var och en och tillsammans till Gud. Vi skulle tillbe Gud och det var så enkelt, även om vi inte hade samma språk. Vi utgjöt helt enkelt våra hjärtan och tillbad Gud. Våra hjärtan enades och vi blev ett hjärta. Vackert!

Låt oss tillbe Jesus. Låt oss älska Honom. Låt oss ära Honom. Låt oss följa Honom. Låt oss lyda Honom. Låt oss vända våra hjärtan till Honom. Han har gett oss sin härlighet och vi som kropp är ett i Honom. Låt oss ta tid inför Hans ansikte, tillsammans och utgjuta våra hjärtans glädje och tacksamhet inför levande Gud. Att tillbe Jesus är enkelt och faller sig naturligt, oavsett språk ock kultur. Vi är Hans kropp, vi är Hans syskon, vi är Hans lärjungar.

När någon tar gitarren, eller klinkar på pianot, eller trummar på en trumma, för att ta upp en lovsång till Jesus. Blir vår reaktion att kasta allt vi har för händer, för att hänge oss i den dyrkan vi är skapade för? Eller har vi alltid nåt annat på tapeten? Nåt annat som måste gå före? Ta hand om barnen, studera, jobba, bry sig om vad andra ska tycka? Eller är det Jesus som sitter på tronen och allt annat måste böja sig. Allt annat kommer högst på andra plats?

När vi i Argentina alla samfällt böjde våra hjärtan inför tronen och Han som sitter på den, föll sig allt naturligt och vi blev vad vi är, nämligen ett hjärta i en kropp som är Hans. Nämligen, Kristi kropp, som har ett huvud som är värdigt allt lov och pris. Syskon, Gudsdyrkan av Jesus Kristus, det är vad vi är skapta för. Låt oss få anledning att bli beskyllda för att vara en Jesus-kult.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


3 Comments

North America in our hearts. Nordamerika i våra hjärtan.

Click here to read the previous post in the US-series.

Click here to read the last post in the US-series. 

The squirrel’s continent

They are cute, they are wild, full of life and very many. The squirrels venture through forests, lawns, from garden to garden, and from tree to tree. Different colors and sizes they can be found in. A challenge for all dogs, just like Chip’n Dale for Pluto in Donald Duck’s Disney world.

In every state in the United States and every province in Canada, they run the small lives and collect cones. However, North America has moved into our hearts for more reasons than the squirrels. God has Americans on His heart; white, yellow, black, african american, chinese, mexican, russian, indians and quebec-ians. Sick, healthy, fat, thin, poor, rich and middle class. The people are friendly and the atmosphere is freer than in Sweden. The continent is so big and the diversity goes on, which is refreshing for a Swede.

We have, like everywhere else in the world, seen the church people get of the benches and with passion go out and fish for people using both words and signs just like Paul according to Romans 15: 18-19. God has done the signs and wonders on the streets and sanctified the body of Christ by pruning His children. This time New York, Boston, Orlando, Detroit and Windsor were impacted.

Fatigue, over a passive Christ’s body, thins away, and the cry of our hearts take over. God send us! People are getting lost and we have the answer. God help me follow you and thank you for making me a fishers of men. God send me! With North America and the world in our hearts. Let’s all go out, sisters and brothers, in our world, and make disciples, baptizing in the Name and teaching, to keep all that our Lord Jesus commanded.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i USA- serien.

Klicka här för att läsa Sista inlägget i USA-serien.

Ekorrarnas kontinent

De är söta, de är vilda, fulla av liv och väldigt många. Ekorrarna spritter av liv i skog och på gräsmatta, från trädgård till trädgård, från träd till träd. Olika färger och storlekar hittar man dem i. En utmaning för alla hundar, precis som Piff och Puff för Lufsen i Kalle Ankas jul.

I varje stat i USA och varje provins i Kanada springer de små liven och samlar kottar. Nordamerika har dock flyttat in i våra hjärtan av fler anledningar än ekorrarna. Gud har amerikaner på sitt hjärta; vita, gula, svarta, Afroamerikaner, kineser, mexikaner, ryssar, indianer och Quebec-ianer. Sjuka, friska, feta, smärta, fattiga, rika och medelklass. Folket är vänliga och atmosfären friare än i Sverige. Kontinenten är så stor och mångfalden desto vidare, vilket är uppfriskande för en svensk.

Vi har, precis som överallt annars i världen, sett kyrkfolket resa sig ur bänkarna och med passion gå ut och fiska människor, användande både ord och tecken precis som Paulus enligt Romarbrevet 15:18-19. Gud har gjort under och tecken på gatorna och rensat upp i sin församling. Denna gång blev det nedslag i New York, Boston, Orlando, Detroit och Windsor.

Utmattningssymptom, över en passiviserad Kristi kropp, tynar bort och ett hjärtas rop tar över. Gud sänd oss! Människor håller på att gå förlorade och vi har svaret. Gud hjälp mig att följa dig och tack att du gör mig till människofiskare. Gud jag ber sänd mig! Med Nordamerika och världen i våra hjärtan. Låt oss alla gå ut, systrar och bröder, i vår värld, och göra lärjungar, döpandes dem i Namnet och lärandes dem att hålla allt vår Herre Jesus befallt.
Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


1 Comment

Let me be. Låt mig vara.

Click here to read the last poem.

Let me be

Let me be me
I’ll let you be you
I want to be more
Like Jesus
But I’ll always be me

Give me my space
I’ll let you have yours
Bear with me
I’ll try to bear with you
In love forgiving one another

I am not exactly like you
But I fit in the spectrum of God
You are different from me
And you also fit
in His masterpiece

I might not ever change
love me as I am
if you never change
I’ll try to love you
as you are

the dream is
to be transformed
by God
Through His grace
not by any man

let God be God
in my life
I’ll let God be God
in your life

let’s see God’s hand
in motion
let’s see God’s plan
evolve and expand

you and me
two pearls
in Gods hand
let His light shine
In and through

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and please share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående poem.

Låt mig vara

Låt mig vara jag
Jag låter dig vara du
Jag vill bli mer
Lik Jesus
Men jag kommer förbli mig

Ge mig mitt utrymme
Jag låter dig få ditt
Ha tålamod med mig
Jag ska försöka stå ut med dig
I kärlek förlåter vi varandra

Jag är inte exakt som du
Ändå passar jag i Guds spektrum
Du skiljer dig från mig
Men även du passar
i Guds mästerverk

Jag kanske aldrig förändras
älska mig som jag är
om du aldrig ändras
Ska jag försöka älska dig
som du är

drömmen är
att bli transformerad
av Gud
Genom Hans nåd
inte av någon människa

låt Gud vara Gud
i mitt liv
Jag låter Gud vara Gud
i ditt liv

låt oss se Guds hand
i rörelse
Låt oss se Guds plan
utvecklas och expandera

du och jag
två pärlor
i Guds hand
låt Hans ljus skina
i och igenom

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Cliquez ici pour lire le précédent poème.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.


3 Comments

Get to know God. Lär känna Gud.

Click here to read the last poem.

Behold God

Get to know Him
like your Dad,
get to know Him
like your Messiah
get to know Him
like the Eternal –
God.

The key is
to see
To let life
enlighten
the eyes of your heart
then hear
and do

To choose
the good part
at the feet of Jesus
like Mary
and do
like Martha, though
in the power of the Spirit

See the cross
See His deed
It is complete
The covenant is initiated
It is valid
We receive by faith
the blessing thereof

The suffering
His blood
The sacrifice
is pleasing
The resurrection
The victory
The exaltation

You do not have to do anything,
but you want to,
why you do,
like Paul more,
than they all,
but not you,
but grace in you.

Nothing depends on you,
whatever you give,
whatever you pray,
Grace is,
that it depends
on Him and
His completed deed

1 John 2:12-14
I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name’s sake. I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one.

I write unto you, little children, because ye have known the Father. I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående poem.

Beskåda Gud

Lär känna Honom,
som din Pappa,
lär känna Honom,
som din Messias
lär känna Honom,
som den Evige –
Guden.

Nyckeln är
att se
Att låta livet
upplysa
dina hjärtans ögon
sedan höra
och göra

Att utvälja
den goda delen
vid Jesu fötter
som Maria
och göra
som Marta, men
i Andens kraft

Se korset
Se Hans verk
Det är fullbordat
Förbundet är initierat
Det gäller
Vi får av tro
del av välsignelsen

Lidandet
Blodet
Offret
är välbehagligt
Uppståndelsen
Segern
Upphöjelsen

Du behöver inget göra,
men du vill,
därför gör du,
som Paulus mer,
än de alla,
men inte du,
men nåden i dig

Inget beror på dig,
vad du än ger,
vad du än ber,
Utan nåden är,
att det beror
på Honom och
Hans fullbordade verk

1 John 2:12-14
Jag skriver till er, barn: era synder är förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga: ni har besegrat den onde.

Jag har skrivit till er, barn: ni har lärt känna Fadern. Jag har skrivit till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er unga: ni är starka, och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Cliquez ici pour lire le précédent poème.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.


1 Comment

The creation in bondage. Skapelsen i slaveri.

The creation yearns

We drive through southern France from Gap to Nice. An incredibly beautiful scenery sweeps our eyes. We are talking about the fact that God created this, just as we were created by Him.

It then strikes me, but where are you God? Why are you not here? All of this beauty without meaning? Without a clue of its origin?

Sin is, as we know, the cause of the absence. Creation is innocent, but not us. Man was disobedient and distrusted God. Sin, with death and sickness in tow, made entrance.

Romans 8: 19-22
“For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now.”

I realize that the whole creation, yearns and cries for its Creator. The whole creation suffers, because God is no longer here. God is absent from His own magnificent, yet contaminated and fallen creation. But, God is here, in us His children, and God is in His Word.

The Bible says that the stones should shout, unless we do. Creation lacks the Creator and longs for the revelation of God’s children. Yes, even creation wants to be freed from its slavery and come into freedom, just as us.

The creation is cursed yet so beautiful (see image). When blessed again, imagine what beauty.

Skapelsen trängtar

Vi bilar genom södra Frankrike från Gap till Nice. Ett otroligt vackert landskap sveper förbi. Vi pratar om att det här har Gud skapat, precis som vi är skapade av Honom.

Det bara slår mig, men var är du Gud? Varför finns du inte här? Allt detta vackra utan mening? Utan en aning om sitt ursprung.

Synden är, som vi vet, orsaken till frånvaron. Skapelsen är oskyldig, men inte vi. Människan var olydig och misstrodde Gud. Synden med döden och sjukdom i släptåg, gjorde entré.

Romarbrevet 8:19-22
”Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas.” 

Jag inser, att hela skapelsen, trängtar och ropar efter sin Skapare. Hela skapelsen lider, eftersom Gud inte längre är här. Gud är frånvarande sin egen magnifika, men dock förorenade och fallna skapelse. Men, Gud är här, i oss sina barn, och Gud är i sitt ord.

Ordet säger att stenarna ska ropa, om vi inte gör det. Skapelsen saknar Skaparen och längtar efter Guds barns uppenbarelse. Ja, även skapelsen vill bli befriad från sitt slaveri och komma ut i frihet, precis som vi.

Skapelsen är under förbannelse, men ändå så vacker (se bild). Föreställ vilken skönhet, när den återigen är välsignad.