throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Vacation on the blog. Semester på bloggen. Les vacances sur le blog.

Holidays in July

I’m taking vacation from the blog during July. For those who are free and finally have time to read, there is a lot already written.

I encourage you to enjoy poems on the poetry page.

 1. The last poem. Where’s home?

Take note of various teachings and advices:

 1. Stay poor.

 2. Someone has paid.

 3. Mask falls.

 4. The clock is five to midnight.

 5. What Gospel?

 6. Demons flee.

 7. Do not despise healing.

 8. No matter where.

 9. This is the day.

 10. Be careful with your soul.

To acquaint yourself with simple Church:

 1. Devote yourselves. Hold on.

 2. Be church.

 3. Children in house church.

 4. Religious detoxification.

 5. USA 13. Sharing pearls.

 6. USA 5. We practised church.

 7. Build Church.

 8. Where life happens.

 9. Share life.

 10. Multiplication.

The latest posts about my life as in the Acts.

 1. Canada 1. A mustard seed.

 2. Portugal – Lisbon.

 3. Israel 2017

Semester i juli

Jag tar semester från bloggen under juli månad. För dig som är ledig och äntligen har tid att läsa, så finns det mycket redan skrivet.

Jag uppmuntrar dig att njuta av poesi på poesi-sidan.

 1. Senaste poemet. Var är hem?

Ta del av diverse undervisningar och förmaningar:

 1. Förbli fattig.

 2. Någon har betalt.

 3. Masker faller.

 4. Klockan är fem i tolv.

 5. Vilket evangelium?

 6. Demoner finns.

 7. Förakta inte helande.

 8. Oavsett var.

 9. Detta är dagen.

 10. Var försiktig med din själ.

Att förkovra dig avseende enkla församlingar:

 1. Devote yourselves. Håll fast. Vous

 2. Vara kyrka.

 3.  Barn i husförsamling.

 4. Religiös avgiftning.

 5. USA 13. Dela pärlor.

 6. USA 5. Vi hade kyrka.

 7. Bygga församling.

 8. Där livet händer.

 9. Dela livet.

 10. Multiplikation

De senaste inläggen om mitt liv som i Apostlagärningarna.

 1. Canada 1. Ett senapsfrö.

 2. Portugal – Lissabon.

 3. Israel 2017

Jours fériés en juillet

Je fais des vacances du blog en juillet. Pour ceux qui sont libres et enfin avoir le temps de lire, il y a déjà beaucoup d’écriture.

Je vous encourage à profiter des poèmes sur la page poésie.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Prenez note des différents enseignements et admonestations:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Pour vous améliorer en ce qui concerne les églises  simples:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Les derniers messages de ma vie dans les Actes.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Advertisements


1 Comment

Varför stympa evangelium? Why mutilate the gospel?

 

Vattendopet i Jesu namn

Det var otänkbart, för de första lärjungarna, som alla var judar, att inte döpa sig som gensvar på sin tro på Jesus. Det första de gjorde, efter de gjort sinnesändring och tagit emot trons gåva i sitt hjärta, var att låta döpa sig i Jesu namn. Att hävda att det räcker med en frälsningsbön, enligt Rom 10:9-10 var inte aktuellt. När de vände om från sin egen väg och började tro på Jesus, lät de alla döpa sig i Hans namn.

Olika meningar – en Sanning

En del menar att dopet ingår i frälsningen, en del menar att det är en symbol och en del menar att det innebär att man kapar banden till världen och lämnar sig helhjärtat  till Jesus. När muslimer och häxor omvänder sig och börjar tro på Jesus, utan att döpa sig, blir det inte lika mycket uppståndelse, som när de med dopet öppet visar att beslutet de tagit verkligen gäller.

Jag har inte landat i min syn på vad Gud gör i dopet, men ett är säkert och det är att som Jesu lärjunge ingår det i efterföljelsen att låta döpa sig. Det är responsen på att börja tro på Honom. Bibeln säger i Apostlagärningarna, att Gud lade till människor till sin församling, när de kom till tro och lät döpa sig. Visst, det är bara nåd och genom tron frälsningen sker, eftersom den är helt beroende på, den gärning Gud gjorde genom Jesus; när Han dog, begravdes och uppstod på tredje dagen. Han är Guds offerlamm som har utplånat världens synd. Vilken gärning ska vi göra? frågade lärjungarna. Jesu svarade “tro på den gärning jag gör”. Mose kom med lagen och Jesus kom med nåden och sanningen. Vi blir inte frälsta genom att hålla lagen, men genom att tro på och hålla oss till Honom, som fullkomnade lagen, nämligen Guds egen Son.

De goda nyheterna handlar om att Gud älskade världen så mycket, att Han sände sin ende Son, för att frälsa oss. Han kom, Han dog och Han uppstod. Han dog i vårt ställe och uppstod i vårt ställe. Vi kan dö bort från vårt eget liv och leva för Honom. I dopet dör vi bort från synden och uppstår till nytt liv. Antingen som en symbol eller reellt. Han planterar sitt eget liv i oss och nu lever inte längre vi, men Han lever i oss. Allt handlar om att låta nåden göra sitt verk i oss. Vi behöver dö bort från egna prestationer samt leva för och genom Honom. Visst blir jag förlåten, försonad och född på nytt genom tron på honom. Men varför inte följa de första lärjungarnas exempel? I de fall vattendop i Jesu namn eller Andedop saknades, rättades det till. Se blogginlägg. Om vi blivit döpta utan tro i våra hjärtan eller utan att göra sinnesändring, så bör vi göra om det, eftersom då var det bara ett dopp i vatten. Och saknar vi någon del i paketet 1. omvändelse, 2. tro, 3. dop i vatten, 4. Andedop. Så rättar vi till det. Vi ska väl inte stycka evangelium, bara för att vi inte är överens om exakt varför och vad som händer i dopet?

Det vi ser är att Gud passar på att befria många från demoner och Andedöpa dem med tungor som tecken. Muslimer och häxor vaknar och blir oroliga. Det blir ett pris att betala, att göra sig till skådespel för världen. Men, Gud har lovat oss förföljelse, det är bara att vänja sig. Att lida förföljelse för Kristi namns skull, det är glädje, då Kristi Ande vilar över oss. Däremot läser jag inte i Bibeln att människor som lät döpa sig, blev befriade från demoner samtidigt. Det är viktigt att inte bygga en lära på erfarenheter, men inte heller begränsa Gud. Gud kan göra saker i dopet och brödsbrytelsen, utan att vi behöver skapa ramar för det. Gud låter sig inte stängas in i en box. Är det någon som tänker utanför boxen, så är det Han. Eller som en föreläsare sade häromdagen, det finns ingen box.

Teologi i all ära, men Gud har kallat oss till ett liv med honom. Bli verklig min vän. Behöver du följa de första lärjungarnas exempel? Gör det då. Låt döpa dig och döp sedan dina vänner och bekanta. Det handlar inte om dig eller mig, utan om andra och då främst om Jesus. Det handlar om Hans gärning och inte vår. Att Han ska få lön för sin möda.

Water baptism in Jesus’ name

It was unthinkable, for the first disciples, all of whom were Jews, not baptized in response to their faith in Jesus. The first thing they did after they made the change of mind and received the gift of faith in the heart, was to be baptized in Jesus’ name. To argue that it is sufficient to pray a prayer of salvation, according to Romans 10: 9-10 was not an issue. When they turned from their own way and began to believe in Jesus, they were all each one baptized in His name.

Different opinions – one Truth

Some believe that baptism is part of salvation, some argue that it is a symbol, and some believe it means cutting ties with the world and give themselves wholeheartedly to Jesus. When Muslims and witches repent and believe in Jesus, without being baptized, it will not be as much excitement as when the baptism openly show that the decision they have taken really counts.

I have not landed in my view of what God does in baptism, but one thing is certain and that is that as a disciple of Jesus, it is part of the way to be baptized. It is the response to begin to believe in Him. The Bible says in Acts, God put the people of his parish, when they came to faith and were baptized. Sure, it’s only grace and salvation by faith takes place, because it is completely dependent on the deed God did through Jesus; when He died, was buried and rose on the third day. He is God’s sacrificial lamb that has wiped out the world’s sin. What work do we do? asked the disciples. Jesus replied, “believe in the act, I do.” Moses came with the law and Jesus brought grace and truth. We are not saved by keeping the law, but by believing in and stick to Him who perfected the law, namely, God’s own Son.

The good news is that God loved the world so much that He sent His only Son to save us. He came, He died and He arose. He died in our place, and arose in our place. We can die to our own lives and live for Him. In baptism we die to sin and arise to new life. Either as an icon or real. He planted His own life in us and now we no longer live, but He lives in us. It’s all about letting grace do its work in us. We need to die to our own performance and to live for and through Him. Certainly I will be forgiven, pardoned and born again through faith in Him. But why not follow the first disciples’ example? In cases where the water baptism in Jesus’ name or the baptism of the Spirit was missing, one adjusted it. See blog post. If we are baptized without faith in our hearts or without change of mind, so we should do about it, because then it was just a dip in the water. And we miss any part of the package 1. repentance 2. faith, 3. baptism in water, 4. Spirit baptism. So we will rectify it. We’re not going to dismember the gospel, just because we do not agree on exactly why and what happens in baptism?

What we see is that God takes the opportunity to relieve many of the demons and the Spirit baptize them with tongues characters. Muslims and witches wake up and become anxious. There will be a price to pay, to make oneself the spectacle of the world. However, God has promised us persecution, it’s just getting used to. To suffer persecution for Christ’s name’s sake, there is joy, when the Spirit of Christ rests upon us. However I do not read in the Bible that people who were baptized, was freed from the demons at the same time. It is important not to build a doctrine on experience, but do not limit God. God can do things in the baptism and the breaking of bread, but we need not to create a framework for it. God does not shut up in a box. Is there anyone who thinks outside the box, it is He. Or, as one speaker said the other day, there is no box.

Theology in all its glory, but God has called us to a life with him. Become real friend. Need to follow the first disciples’ example? Do it then. Baptized, and then baptise your friends and acquaintances. It’s not about you or me, but for the others, mainly about Jesus. It’s about His work and not ours. He’ll get the reward for His effort.


Leave a comment

Nedslag i Örebro. Gods power strikes Örebro. 

Team Thelastreformationsweden samlades i Örebro ditkallade av en hungrig lärjunge till Jesus. Ännu en kick start ägde rum i centrala Örebro (se videon från första gången genom att klicka på följande länk http://youtu.be/eQZ_1pvUee0).

Dagen började med att Peter och jag hämtade upp Helena i Uppsala och fortsatte sedan den arla morgonstunden med att åka vidare till Bålsta och hämta upp grabbarna Melki och Poya. Helena var färdig när vi kom, men killarna gnuggade morgontrött ögonen och fick lirkas in i bilen. Sedan var vi på väg emot Örebro som således var dagens mål. I bilen höll vi kyrka genom samtal, egen bibelläsning, gemensam och egen bön samt lovsång och vila varvat om vartannat. Väl framme vid slutmålet lotsades vi in i en stor lägenhet i centrala Örebro, var ägarna höll på att flytta ut på landet, men generöst upplät lägenheten för dagens övning till Stefan som är del i samma husförsamling.

Peter som står i spetsen koordinerade programmet och påbörjade efter fikat att inspirera inför den praktiska övningen på gator och torg som skulle följa. Jag undervisade om helande och förmanade med kärlek budskapet om att vi ska vara de som vänder “ner och upp” på staden och är frimodiga för att vi varit med Jesus. Poya och sedan Helena delade från sitt hjärta hur de kommit in i detta liv som liknar Apostlagärningarna. Detta toppades sedan med lite praktisk information och drama som Melki spelade upp med Helena. Hon spelade det så verklighetstroget att Peter trodde att hon blev helad på riktigt.

Vi delades upp i team och spridde ut oss över stadens kärna och de flesta av oss intog snabbt lite föda. Dvs ungdomarna spred inte ut sig utan dessa tre team ledda av Poya, Melki och Samuel höll sig ganska nära varandra. De fick se en del fantastiska mirakler som att Melki fick be för en döv som fick tillbaka hörseln. Tjejen Melki tog ut kunde teckenspråk, så hon förstod vad personen utbrast. Denne hade ju ingen erfarenhet vad det innebär att höra. I Poyas team fick de se några ben som blev lika långa. Peter började bota sjuka på en gång och han fick se någon krycka ryka. Själv drog jag med min teammedlem på restaurant direkt för blodsockret var lågt och det var hennes också. 

Vi höll oss till den södra delen av staden och träffade snart tre syrianska kvinnor vid ån, vilka blev botade från ont i nacken. Dottern förstod svenska och fick översätta till sin mamma och släkting. Jag bad först för en av de vuxna som blev botad direkt och väldigt förundrad och överaskad. Jag såg att de hade stora kors hängande i halsbanden, så jag sade frimodigt att det var deras Jesus som helat dem. Då ville den andra kvinnan också bli helad i nacken och jag lät min teammedlem be för henne, men då blev hon bara lite bättre. Jag berättade att ibland börjar ett helande som sedan fortsätter. De var väldigt glada när vi skildes åt. Vi träffade snabbt på två kvinnor, varav en var muslim och den andra kristen. Min teammedlem fick bota den kristnes handleder och muslimens höft. Både blev mäkta imponerade och förundrade, men när vi berättade vem som helat dem avlägsnades sig muslimen direkt. Jag trodde att den kristna kvinnan ville bli andedöpt, så jag frågade om hon ville ta emot Anden och hon svarade ja och jag tänkte lägga händerna på henne och be Jesus döpa henne i Anden, men hon blev rädd och förnärmad. 

Sedan följde en del bra samtal och jag fick ge vår sista bibel och några traktat till några sökta ungdomar, men inga människor var sjuka förutom två kvinnor som inte märkte mycket skillnad när vi bad. Sedan träffade vi i alla fall en stor man med en stor hund, som hade besvär med sitt knä. Min aspirant vågade nästan inte be för mannen med hunden, då hunden var så stor. Men hon gjorde det i alla fall och mannen blev efter några böner botad, men ville inte erkänna det riktigt, eftersom han inte känner smärtan hela tiden. Han hade dock känt den innan och nu var den borta. Sedan upplevde jag att min aspirant inte var så intresserad på att komma ut i detta med att predika genom tecken och under, utan hade speciellt på hjärtat att möta människor i deras brutenhet i själen. Hon var helt fantastisk med att nå dessa brutna människor, när hon talade med dem ansikte till ansikte.

I alla fall så mötte vi en gravid tiggare, som sålde tidningar om romers situation. Min teammedlem ville gå och fika med henne, men jag sade att hon kunde köpa något till henne istället. Det slutade med att vi skulle köpa kyckling och bröd till henne, för det var vad hon sade hon ville ha. Jag väntade utanför affären och kom till tals med en tiggare där, som hade smärta i kroppen. Jag bad för henne och hon blev botad i ryggen, armen och på några fler ställen. Det visade sig att hon var pingstvän. Hon var så glad och tacksam.  En äldre kvinna stod och såg allt detta helande och undrade om det verkligen kunde vara sant? Hon hade ingen fysisk smärta själv, men en inre oro. Hon vågade inte ta emot förbön, men min teammedlem kom ut ur affären och lyckades nästan nå hennes hjärta. Det var ljuvligt att se Guds gåva i funktion i min syster. Jag ville ha lite mer äventyr, men hon var nöjd så vi skulle dricka en juice innan vi gick tillbaka och då passade jag på att bota killen i kassan från ont i fötterna, när hela den slingrande kön bakom oss stod och förskräckt tittade på.

När vi kom tillbaka delade vi alla glatt vittnesbörd från våra erfarenheter och det var härliga berättelser vi hade att dela. Sedan sade Peter att han inte skulle predika mer, men hade ett ord att tillägga vilket var “fortsätt”! Sedan sände varje Teamledare ut sitt team till skörden. Vi tror nämligen på lärjungaträning och sändning. Allt planerat var sedan klart, men det innebar inte att vi alla gick hem till vårt men nu blev det verkligen kyrka i lägenheten.  Jag döpte en ung tjej i badkaret, Helena spelade gitar och lovsjöng med några stycken. Poya, Peter och Stefan bad och befriade några från mörkrets makter. Jag bad profetiskt för Samuel. Några vilade och samtalade i soffan och Guds närvaro sänkte sig över oss. Först lite organiserad kyrka och sedan organisk. Det är så vackert, när Guds härlighet blir synlig mitt ibland oss. Men jag hade huvudvärk och värk i kroppen och trots förbön blev jag bara lite bättre, till sist blev sedan helt sänkt efter att jag dessutom sovit dåligt några nätter. Det slutade med att jag fick ta några värktabletter. Först undervisar jag om helande och botar sjuka och sen tar jag själv värktabletter.  Men det gjorde att jag till slut fick livet tillbaka och efter lite anka på restaurant i Bålsta, tillsammans med teamet, förutom Samuel som bodde i Örebro, njöt vi alla för fulla muggar.

När vi lämnade av Melki ville hans mamma bjuda oss på fika och alla de andra tänkte vi istället skulle åka direkt hem speciellt med tanke på mig, men då vaknade jag till liv och ville ha te och sällskap. Vi kom därför, till Melkis mammas stora glädje, in och delade gemenskap med henne, vilket avslutades med en härlig bön för henne där vi önskade hemmet frid. Sedan var det hemfärd på riktigt och tystnaden sänkte sig i bilen. Bara radion gav ljud ifrån sig och våra trötta tysta röster då och då.  Känslan av att vara med om något större omslöt oss. Vi hade varit lydiga och nu väntar nästa äventyr runt hörnet, men imorgon ska i alla fall Peter och jag vila.

Team Thelastreformationsweden gathered in Orebro called by a hungry disciple of Jesus. Another kickstart took place in central Örebro (see the video of the first time by clicking on the following link http://youtu.be/eQZ_1pvUee0).

The day began with Peter and I picked up Helena at Uppsala and then went on the early morning hour to go on to Balsta and pick up the guys Melki and Poya. Helena was ready when we arrived, but the guys rubbed the morning tired eyes and had to be coaxed into the car. Since we were on the road against Orebro thus was the goal. In the car, we held church through conversations, private Bible reading, communal and private prayer and worship and rest interspersed alternately. Once at the final goal was piloted us into a large apartment in central Örebro, the owners were about to move to the country side, but generously voluntarily donated apartment for the day’s exercise to Stefan, who is part of the same house church.

Peter standing in the forefront coordinated program and started after the coffee break to inspire before the practical exercise on the streets that would follow. I taught about healing and admonished with the message of love that we should be the ones turning “down and up” the city and is the boldness that we have been with Jesus. Poya, then Helena shared from their heart the way they came into this life as similar to the book of Acts. This peak was then with some practical information and drama Melki played up twith Helena. She played it so real that Peter thought she was healed properly.

We were divided into teams and spread us out of the city core, and most of us took quick little food. Ie young people are not spread out without these three teams led by Poya, Melki and Samuel remained fairly close together. They got to see some amazing miracles that Melki had to pray for a deaf who received hearing. The girl Melki took out could sign language, so she understood what the person exclaimed. He had no experience what it means to hear. In Poyas team, they saw some legs that were of equal length. Peter began to heal the sick at once, and he saw some crutch thrown. I dragged myself with my team member at the restaurant directly for blood sugar was low and it was her too.

We kept to the southern part of the city and soon met three Syrian women at the river, which were cured of neck pain. The daughter understood Swedish and was translating for her mother and relative. I first prayed for one of the adults that was healed immediately and very amazed and surprised. I saw they had a big cross hanging in the necklaces, so I said of good courage; it was their Jesus who healed them. Then wanted the other woman also be healed in the neck and I let my team member to pray for her, but when she was only a little better. I told her that sometimes begin a healing which then continues. They were very happy when we parted. We met quickly on the two women, one of whom was Muslim and the other Christian. My team member had to cure the Christian’s wrists and Muslim hip. Both were mightily impressed and amazed, but when we told who healed them removed the Muslim right. I thought that the sister wanted to be baptized in the Spirit, so I asked if she wanted to receive the Spirit and she said yes and I thought lay hands on her and ask Jesus to baptize her in the Spirit, but she was frightened and offended.

Then followed some good conversation and I had to give our last Bible and some tracts to a few pending adolescents, but no people were sick except for two women who did not notice much difference when we prayed. Since we met in all cases, a large man with a large dog, who had trouble with his knee. My aspirant almost dared not pray for the man with the dog when they were so big. But she did it anyway, and the man became after a few prayers healed, but did not want to admit it really because he did not feel pain all the time. He had known it before, and now it was gone. Then I thought that my trainee was not so hungry to come out of this preaching with signs and wonders, but really had the heart to meet people in their brokeness of the soul. She was absolutely stunning with achieving these broken people, when she spoke to them face to face.

In all cases, we met a pregnant beggar, who sold newspapers on the situation of Roma. My trainee wanted to go and have coffee with her, but I said we could buy something for her instead. It ended up that we would buy chicken and bread for her, for that was what she wanted. I waited outside the store and came to talk to a beggar there, who had pain in the body. I prayed for her and she was healed in the back, arm, and in a few more places. It turned out that she was Pentecostal. She was so happy and grateful.  An older woman stood and watched all of this healing and wondered if it could really be true? She had no physical pain itself, but the inner turmoil. She did not receive intercessory prayer, but my team member came out of the store and almost succeeded in achieving her heart. It was lovely to see the gift of God in the function of my sister. I wanted a little more adventure, but she was happy so we would drink a juice before we went back and I took the opportunity to cure the guy at the counter from sore feet, when the whole of the winding queue behind us stood horrified watching.

When we got back we all shared happily testimony of our experience, and it was glorious stories we had to share. Then Peter said that he would not preach anymore, but had a word to add, which was the “Continue”! Since the end of each Team leader like his team to harvest. Because we believe in discipleship and sending. Everything planned was then clear, but that does not mean we all went home to our but now it really became church in the apartment. I baptised a young girl in the bathtub, Helena played gitar and praised by few. Poya, Peter and Stefan prayed and liberated some from the powers of darkness. I prayed prophetically for Samuel. Some rested and talked on the sofa and God’s presence descended on us. First some organized church and then organic. It is so beautiful, when the glory of God becomes visible in our midst. But I had a headache and body aches, and despite the intercession I was only a little better, finally became fully lowered after I have also slept badly a few nights. It ended up that I had to take some painkillers. First, I teach on healing and healing the sick, and then I take painkillers. But it meant that I finally got my life back, and after a bit of duck at a restaurant in Balsta, together with the team, in addition to Samuel, who lived in Örebro, we enjoyed all and rocks.

When we left Melki wanted his mother to invite us refreshments and all the others thought we would instead go straight home especially considering me, but when I awoke to life and wanted to have tea and companionship. We therefore came, to Melkis mother’s great delight, in and had fellowship with her, which ended with a beautiful prayer for her where we wished the house peace. Then it was homeward journey for real and silence descended in the car. Only radio vocalized and our weary silence voices now and then. The feeling of being part of something larger eveloping us all. We had been obedient and now awaiting the next adventure around the corner, but tomorrow will at least Peter and I rest.


Leave a comment

Vi hade kyrka i Jönköping 27 feb. We practiced Church in Jönköping, the 27th of feb.

Peter och jag träffade under Katalysator-helgen i höstas om Simple Church, Leif och Hector från begynnande enkla församlingar i Jönköping. Båda två var med oss ut på kickstarten att predika Kristus genom tecken och under. Leif med fru Carina, två härliga personer med herdehjärtan, kallade oss nu att dela vår erfarenhet av enkla församlingar och att kickstarta deras församling att bota sjuka. 

Vi landade i Jönköping efter en lång omständig bilkörning på småvägar, eftersom E4 söderut var avstängd. Vi skulle precis gå till huset och ringa på, då en stor bil stannade bredvid oss och en ruta vevades ner, varpå en man frågade “är det Peter och Camilla Ahlman?” Vi såg en lyxvilla på höjden, men antog att ett litet hus var vår destination VAR vi skulle bo. Jag var övertygad att jag sett nummer 9 på dörren. När jag kikade igen, hittade jag inte siffran på huset. Det visar dels att det är så lätt att vara övertygad i sin sak och t o m få för sig att det står skrivet precis så och dels att de som ödmjukar sig ska bli upphöjda. Paret som ägde huset var mycket gästfria, det kändes som ett fridfullt hem med service som ett hotell. 

Vi åt mat ihop och samtalade glatt och sedan flyttade Peter, jag, Leif och Carina till soffan och värdparet drog sig tillbaka. Vi delade Kristus med varandra och bad ihop. Vi utbytte erfarenhet av Simple Church och livet i Gud. Det blev en sen natt efter tillfredställande gemenskap med syskon i Herren. 

På lördag morgon gav Peter och jag oss ut på en bönepromenad i de vackra omgivningarna med utsikt över Vättern. Sedan började dagens övning med gemenskap över en härlig frukost. Peter delade sin story hur han kom i kris för 3 år sedan, då han insåg att hans liv inte speglade Bibeln. Han började nästan tvivla på att det var sant, det som han läste om i Evangelierna och i Apostlagärningarna. Sedan dess har dock våra liv varit som en fortsättning av Apostlagärningarna. Peter fortsatte sedan att vittna om senaste nytt dels från Thailand i januari, dels från Gottsunda i helgen och ett telefonsamtal nån dag innan, där han fick leda en ung man, Daniel, till Kristus. Daniel skulle vi åka och döpa några timmar senare i Kosta. 

Jag berättade sedan min story om hur det började för mig med att bota sjuka och hur det nu mer handlar om att leda människor till tro och att göra lärjungar, som gör lärjungar och däri ingår helande. Dessutom undervisade jag om helande utifrån Markus kapitel 16 och vittnade om några fina helanden. Däremellan delade vi vårt hjärta om Simple Church. Härligt att utöka reportoaren. Som vanligt avslutade vi med att praktiskt beskriva HUR vi går tillväga, bland de som ännu inte tror, bland de som Bibeln benämner de förlorade. 

Kickstarten

Tanken var att det skulle vara 5 personer som skulle kickstartas och då räckte det med att vi kom själva utan team. Men Peter är så inspirerande så det blev 8 personer istället, trots att några dessutom hade avbokat. Vi åkte till köpcentrat A6 med två team. Det löste sig dock praktiskt med att vi hämtade en person i taget, som från en resurspool, och lärjungatränade dem att bota sjuka. 

Jag gick först med Hanna Hectors dotter och visade både HUR jag närmar mig någon och HUR jag ber. Jag bad för nån som blev botad och sedan fick hon bota nästa person. Jag visade sedan även Elisabet någon som blev botad. Jag tror det var en katolsk tjej, som Jesus helade i ryggen. Elisabet  bad sedan för en thailändska, som hade ont i fötterna. Hon märkte inget först och sen blev hon lite bättre. Sedan fick hon be för ett knakande knä, som blev helat. Sen för en av fötterna igen och då blev thailändskan fullt ut helad. 

Jag fortsatte gå med Hanna igen och bl a en ung man blev helad i ett knä när hon bad. Hanna fick också själv närma sig människor och fråga om de hade ont nånstans. Det gick jätte bra. Jag gick sedan med Hector och då fick jag predika starkt för en ung tjej. Jag sade att hon behöver bli förlåten och kan få frid med Gud. Sedan fick jag be för tre tjejer. Varken den första eller sista med smärta i knä upplevde någon förändring, men tjejen med mensvärk blev helad. En kristen kvinna med ont i höften bad jag för, då Hector inte fick be. Hon upplevde värme och en förbättring. Tack Jesus! Peters team hade momentum. Alla de bad för blev helade! All ära till Gud. Dessutom fick de filma 8 videos. 

Peter kom sedan och sade att det var dags att sluta. Jag kände att jag ville fortsätta. Vi återsamlades över en kaffe i det fina hemmet och delade vittnesbörd om vad som hade hänt. Dessutom uppmuntrade Peter till multiplikation. Etablera detta först i ditt eget liv och ge det sedan vidare till någon annan. Var en lärjunge som gör lärjungar, som gör lärjungar. Så kan Jesus bygga sin församling, sin Kyrka. Helgen fortsatte med två dop i Kosta, vilket jag inte skriver mer om i detta inlägg, men som du kanske kan ta del av på vår hemsida http://www.thelastreformationsweden.com där Peter inom kort lägger upp en video från helgens begivenheter. 

Ditt liv kan se ut som Apostlagärningarna om du vill. Jag vet att Gud vill! Ta ett steg ut på vattnet, walk on water!

Peter and I met during Catalyst weekend last fall about Simple Church, Leif and Hector from incipient simple churches in Jönköping. Both of them were with us on the kick starter to preach Christ through signs and wonders. Leif and his wife Carina, two lovely people with pastoral hearts, called us to share our experience of simple assemblies and to kick-start their congregation to heal the sick.

We landed in Jönköping after a long tedious driving on back roads, because the E4 south were turned off. We would just go to the house and call on, when a big car stopped next to us and a box cranked down, whereupon a man asked, “is it Peter and Camilla Ahlman?” We saw a luxury villa on the hill, but assumed that a small house was our destination where we would stay. I was convinced that I have seen number 9 on the door. When I looked back, I did not find  the  figure on the house. It shows, first, that it is so easy to be convinced of a cause, and even get the idea that it is written just so, and secondly that those who humble themselves will be exalted. The couple who owned the house was very hospitable, it felt like a peaceful home with the services of a hotel.

We ate meals together and conversed cheerfully and then moved on Peter, I, Leif and Carina to the couch and the hosts pulled back. We shared Christ with each other and prayed together. We exchanged experience of Simple Church and the life of God. It was a late night after satisfying fellowship with brothers and sisters in the Lord.

On Saturday morning  Peter and I went out on a prayer walk in the beautiful surroundings overlooking the lake Vättern.  Then we began our exercise with the community over a lovely breakfast. Peter shared his story how he came into crisis three years ago, when he realized that his life mirrored not the Bible. He almost started to doubt that it was true, that he read about in the Gospels and in Acts. Since then, however, our lives have been like a continuation of the book of Acts. Peter continued to testify to the latest news and partly from Thailand in January, partly from Gottsunda the weekend and a phone call some day before, where he lead a young man, Daniel, to Christ. Daniel we would go and baptize a few hours later in Kosta.

I then told my story about how it started for me to heal the sick and how it is now more concerned about leading people to faith and to make disciples who make disciples and these include healing. In addition, I taught about healing based on Mark chapter 16, and testified to some nice healings. In between, we shared our heart of Simple Church. Great to expand the repertoire. As usual, we finished with that practically describe how we go among those who still do not believe, among those the Bible terms the lost.

The kickstart

The idea was that it would be five people who would be kick started and then it was enough that we got ourselves without the team. But Peter is so inspiring, so it was eight people instead, even though some had also canceled. We went to the mall A6 with two teams. It was solved, however, practically since we picked one person at a time, as if from a resource pool, and discipled them to heal the sick.

I first went with Hanna Hector’s daughter and showed both the way I approach someone and how I pray. I prayed for someone who was healed and then she got to cure the next person. I then showed even Elizabeth someone who was healed. I think it was a Catholic girl, whom Jesus healed in the back. Elizabeth then prayed for a Thai, who had sore feet. She noticed no first and then she became a little better. Then she had to pray for a creaking knee, which became healed. Then for one of the feet again and then became the Thai fully healed.

I continued to go with Hanna again, and including a young man was healed in a knee when she prayed. Hanna also got herself to approach people and ask if they had pain somewhere. It went really well. I then went with Hector and then I preached strongly for a young girl. I said that she needs to be forgiven and can have peace with God. Then I had to pray for three girls. Neither the first nor last with pain in the knee experienced no change but the girl with menstrual pain was healed. A Christian woman with pain in the hip, I prayed for, then Hector could not pray. She experienced the warmth and improvement. Thank you Jesus! Peters team had momentum. All they asked for was healed! All glory to God. In addition, the film 8 videos.

Peter then came and said it was time to stop. I felt that I wanted to continue. We reconvened over a coffee in the lovely home and gave testimony about what had happened. Additionally encouraged Peter to the multiplication. Establish this first in your life and give it then on to someone else. A disciple making disciples who make disciples. So Jesus can build His Church. The weekend continued with two baptisms in Kosta, which I do not write more about in this post, but you may be able to take part in our website http://www.thelastreformationsweden.com where Peter shortly upload a video from the weekend’s events.

Your life may look like Acts if you want. I know that God wants! Take a step out on the water, walk on water!


1 Comment

Andras Apostlagärningar. Friends Acts of the Apostles.

Tecken och under fortsätter och jag vill dela lite av allt överflöd som händer bland människor vi är relaterade till. Även om det känns som att det finns så mycket mer att berätta, precis som Hebreerbrevets författare skriver nedan.

Hebrews 11:32-34
” Vad skall jag säga mer? Jag skulle inte hinna med att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejons gap, släckte rasande eld och undkom svärdsegg. De var svaga men blev starka, de blev väldiga i strid och drev främmande härar på flykten.”

Vilho botade en ung man från ständig ryggvärk för ett halvår sedan. Killen mailade Vilho då han på Facebook såg en väns inlägg, om att han blivit botad från vatten i ett knä genom bön av Vilho. Killen kontaktade Vilho nu ett halvår senare via mail och bekräftade glatt sitt helande. Nu ville han träffas igen för att fler han kände behövde bli botade. Bland annat blev hans mamma botad från smärta i armbåge och en vän från ont i foten.

Vilho och Sanna döpte nyligen Malou in i Kristus och den Helige Ande fyllde henne. Hennes man blev frälst och döpt förra året och hon ville nu uppleva samma sak som förändrat hennes man. All ära till Jesus!

Magnus har gjort en Facebook sida Heal Stockholm och går regelbundet ut och vittnar om Jesus tillsammans med andra. Han kickstartar många att komma igång att bota sjuka i Jesu namn. Magnus berättar om ett tillfälle han gick ut med två vänner och det var lite trögt att hitta någon att be för. Michael en av vännerna kom lite senare och hade träffat på ett gäng killar som precis innan fått frågan av de andra två. Nu var de tydligen mogna att erkänna att de hade ont, vilket de gjorde den ene efter den andre och alla fem blev botade. Halleluja!

Patrik i Karlstad fortsätter predika Kristus genom tecken och under både själv och med nya han lärjungatränar. Som exempel träffade han några killar utanför en fritidsgård och en av killarna visade hur högt han kunde höja armen utan att det gjorde ont. Patrik bad och sade till killen att känna efter. Killen skickar upp armen i skyn och börjar vifta och röra på den nåt så fruktansvärt och utbrister “Wow! Grabbar jag har inte ont längre! Titta! Jag kan flyga! Vad gjorde du mannen?” Patrik har dessutom nyligen träffat en del personer som han bett för de senaste månaderna och alla är fortfarande helt bra och fria från sina besvär.

Jonas i Vasa har tagit stafettpinnen vidare till Finland. Han predikar Kristus genom tecken och under och han lärjungatränar andra troende att göra detsamma. Han bad exempelvis för en man som inte kunde gå utan käpp och hade stor smärta i ryggen på grund av reumatism. Efter Jonas bett för honom kastade mannen käppen och dansade lite på gatan. Han tog också emot Jesus i sitt hjärta efteråt. Jonas talade med honom på telefon lite senare och mannen kunde fortfarande inte förstå vad som hade hänt. Han kunde sova hela natten, vilket han inte kunnat göra på länge. Förunderlig nåd!

Marita kom till mig i Uppsala och blev kickstartad för några månader sedan och åkte sen hem till Söderhamn och kickstartade först sin mamma och sen sin svägerska. Hennes mamma och hon kickstartade sedan gemensamt fyra andra. Marita har även gjort en Facebook sida Street Healing Söderhamn och skickat efter biblar att dela ut. Hon trodde inte det ingick i hennes kallelse att gå ut specifikt, men när hon gjorde det kändes det som om om hon kommit ut i något hon längtat efter hela livet. Marita får se mer och mer tecken och under följa hennes väg.

Botros går bara ut genom vår ytterdörr när vi haft samling som huskyrka och messar att han botat någon eller några. Han lägger oftast bara händerna på de sjuka och Gud helar enligt bibelordet i Mark16:17-18
“Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.”

Melki och några vänner var på väg till gymet men av en tillfällighet gjorde de en avstickare och mötte en man med diabetes. Melki bad för mannen och visste i sitt hjärta att mannen blivit botad och sade därför till honom att mäta sina värden där och då. Värdena som precis innan hade varit usla hade blivit normala genom ett Guds under.

Helena var nyligen tillbaka i Bollnäs och predikade och bad för människor. Bland annat blev en tjej befriad från migrän och betryck. Underbart!

Sanna K har att botat sin första person med kryckor. En man med brutet ben blev helad direkt. Vi går från härlighet till härlighet.

Som sagt detta var bara en del av allt överflöd som hänt i dessa syskons liv och fler troende är vi dessutom relaterade till. I nästa blogginlägg skriver jag om mina och min troshjälte Peters äventyr.

Signs and wonders will continue and I want to share a little of everything abundance that happens among people we are related to. Even if it feels like there’s so much more to tell, just as the author of Hebrews writes below.

Hebrews 11:32-34
” And what more shall I say? For time would fail me to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David and Samuel and the prophets— who through faith conquered kingdoms, enforced justice, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, were made strong out of weakness, became mighty in war, put foreign armies to flight.”

Vilho cured a young man from constant back pain six months ago. The guy emailed Vilho when he saw a friend’s Facebook post, that he had been cured of water in a knee in prayer by Vilho. The guy contacted Vilho now a half year later by mail and confirmed cheerfully his healing. Now he wanted to meet again since more people he felt needed to be cured. Among other things, his mother was healed of pain in the elbow and a friend from a sore foot.

Vilho and Sanna recently baptised Malou into Christ and the Holy Spirit filled her. Her husband got saved and baptized last year and she now wanted to experience the same thing that changed her husband. All glory to Jesus!

Magnus made a Facebook page Heal Stockholm and regularly goes out and testifies of Jesus together with others. He kick starts many to start to heal the sick in Jesus’ name. Magnus tells of a time he went out with two friends and it was a bit hard to find someone to pray for. Michael one of the friends arrived a little later and had met a bunch of guys that just before been asked of the other two. Now they were apparently mature enough to admit that they were in pain, which they did one after the other, and all five were cured. Hallelujah!

Patrik in Karlstad continues to preach Christ through signs and wonders both himself and with new disciples. As examples, he met some guys outside a recreation center and one of the guys showed how high he could raise his arm, but it hurt. Patrick prayed and told the guy to feel. The guy sends up the arm in the sky and begins to wave and move on something so terrible and exclaims “Wow! Guys I do not hurt anymore! Look, I can fly, what were you doing man?” Patrick has also recently met some people that he prayed for the last few months and all is still quite good and free from their problems.

Jonas in Vaasa has taken the baton to Finland. He preaches Christ through signs and wonders, and he disciples other believers to do the same. He prayed, for example, for a man who could not walk without a cane and had great pain in the back due to rheumatism. After Jonas prayed for him the man threw his stick and danced a bit on the street. He also received Jesus into his heart afterwards. Jonas spoke to him on the phone a bit later and the man still could not understand what had happened. He could sleep all night, which he had not done for a long time. Amazing grace!

Marita came to me in Uppsala and was kick started a few months ago and then went home to Söderhamn and kick started first her mother and then her sister in law. Her mother and herself kick-started then four others. Marita has also made a Facebook page Street Healing Söderhamn and sent for Bibles to hand out. She did not think it was part of her calling to go out specifically, but when she did it, she felt like if she had come out into something she longed for all her life. Marita will see more and more signs and wonders to follow her path.

Botros only go out through our front door when we have had a gathering as Church and texts a sms he healed one or two. He places usually just hands on the sick, and God heals according to the Bible passage in Mark16: 17-18
“And these signs shall follow them that believe.: In My name they will cast out demons. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing it shall not hurt them. They will lay hands on the sick, and they shall recover. ”

Melki and some friends were heading to the gym but by chance they made a detour and met a man with diabetes. Melki prayed for the man and knew in his heart that the man was healed, and said therefore to him to measure his values ​​there and then. The values ​​just before had been miserable had become normal by a miracle of God.

Helena was recently back in Bollnäs and preached and prayed for the people. Among others was a girl freed from migraine and oppression. Wonderful!

Sanna K has healed her first person with crutches. A man with a broken leg was healed instantly. We go from glory to glory.

As I said this was just part of everything that happened in abundance these sibling’s lives and more believers we are also related to. In the next blogpost I write about my and my hero in faith Peter’s adventures.