throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


Leave a comment

I do not lead. Jag leder inte.

Talking walk

Romans 8:14
For all who are led by the Spirit of God are sons of God.

On the go in the woods

Peter and I were out in the woods. Usually it is he who goes before and me after. This sometimes annoys him. He thinks we look certain couple, where the man walks before and the woman subjected follows long after.

Irritated, he suddenly insisted that I should take the lead. What then happened was a telling picture of how it should look when we follow Jesus.

Namely, I continued walking and he went with me, but on every road trip I stopped for guidance. Should I continue, fold or wait? I listened with big ears and patient mindedness.

The question is why I did not just go anywhere. And why did I go so safely on the road when no road crossing appeared?

The answer was that Peter as a leader had told me to take the lead. So, as long as he did not say anything else, just keep going. If, on the other hand, I came across a cross road, I could not make my own decision because he was leading.

Follow the Lamb

This became such a nice picture of being a disciple of Jesus and following the Lamb, where the Lamb goes. I do not own my life, He bought me and I have died to my selfish nature and now I do not live, but He lives in me. I am Hid and He is mine.

Are you your own? Or do you belong to Him? In that case, stop fight and incline your heart. Sacrifice the self-life daily. The ego is our foul enemy. It drives us to live a life with ourselves at the center. Realize that it is not the sun that circles around the earth, but the earth around the sun (see poem).

There is a price to pay and it is not to decide for yourself, but to follow Him who decides. He said to go, but at the crossroads it’s time to listen. In what direction does he lead us to take the next step or if it is time to stop or turn around.

 

Talande promenad

Romans 8:14
Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.

På gång i skogen

Peter och jag var ute och gick i skogen. Som oftast är det han som går före och jag efter. Detta retar ibland upp honom. Han tycker vi ser ut som vissa par, där mannen går före och kvinnan undergivet följer långt efter.

Uppretat, insisterade han plötsligt på att jag skulle ta täten. Vad som då inträffade, blev en talande bild på, hur det borde se ut, när vi följer Jesus.

Nämligen travade jag på och han gick med mig, men vid varje vägskäl stannade jag upp för att få vägledning. Skulle jag fortsätta, vika av eller vänta? Jag lyssnade in med stora öron och tålmodigt sinnelag.

Frågan är varför jag inte bara gick på åt vilket håll som helst? Och varför jag gick så tryggt på vägen, när inget vägskäl dök upp?

Svaret var att Peter som ledare, hade sagt till mig att ta täten. Så, så länge han inte sade något annat, var det bara att fortsätta att gå. Kom däremot ett vägskäl kunde jag ju inte ta ett eget beslut, eftersom han leder.

Följ Lammet

Detta blev en så fin bild på, att vara en Jesu lärjunge och följa Lammet, dit Lammet går. Jag äger inte mitt liv, Han har köpt mig och jag har dött till min själviska natur och nu lever inte jag, men Han i mig. Jag är Hans och Han är min.

Är du din egen? Eller tillhör du Honom? I så fall sluta konstra och böj ditt hjärta. Offra egenlivet dagligen. Egot är nämligen vår lömskaste fiende. Det driver oss att leva ett liv med oss i centrum. Inse dock att det är inte solen som kretsar kring jorden, utan jorden kring solen (se poem).

Det finns ett pris att betala och det är att inte bestämma själv, men följa Honom som bestämmer. Han har sagt gå, men vid vägskälen är det dags att lyssna in. I vilken riktning han leder oss till att ta nästa steg eller om det är dags att stanna upp eller vända om.

 


Leave a comment

Vacation on the blog. Semester på bloggen. Les vacances sur le blog.

Holidays in July

I’m taking vacation from the blog during July. For those who are free and finally have time to read, there is a lot already written.

I encourage you to enjoy poems on the poetry page.

 1. The last poem. Where’s home?

Take note of various teachings and advices:

 1. Stay poor.

 2. Someone has paid.

 3. Mask falls.

 4. The clock is five to midnight.

 5. What Gospel?

 6. Demons flee.

 7. Do not despise healing.

 8. No matter where.

 9. This is the day.

 10. Be careful with your soul.

To acquaint yourself with simple Church:

 1. Devote yourselves. Hold on.

 2. Be church.

 3. Children in house church.

 4. Religious detoxification.

 5. USA 13. Sharing pearls.

 6. USA 5. We practised church.

 7. Build Church.

 8. Where life happens.

 9. Share life.

 10. Multiplication.

The latest posts about my life as in the Acts.

 1. Canada 1. A mustard seed.

 2. Portugal – Lisbon.

 3. Israel 2017

Semester i juli

Jag tar semester från bloggen under juli månad. För dig som är ledig och äntligen har tid att läsa, så finns det mycket redan skrivet.

Jag uppmuntrar dig att njuta av poesi på poesi-sidan.

 1. Senaste poemet. Var är hem?

Ta del av diverse undervisningar och förmaningar:

 1. Förbli fattig.

 2. Någon har betalt.

 3. Masker faller.

 4. Klockan är fem i tolv.

 5. Vilket evangelium?

 6. Demoner finns.

 7. Förakta inte helande.

 8. Oavsett var.

 9. Detta är dagen.

 10. Var försiktig med din själ.

Att förkovra dig avseende enkla församlingar:

 1. Devote yourselves. Håll fast. Vous

 2. Vara kyrka.

 3.  Barn i husförsamling.

 4. Religiös avgiftning.

 5. USA 13. Dela pärlor.

 6. USA 5. Vi hade kyrka.

 7. Bygga församling.

 8. Där livet händer.

 9. Dela livet.

 10. Multiplikation

De senaste inläggen om mitt liv som i Apostlagärningarna.

 1. Canada 1. Ett senapsfrö.

 2. Portugal – Lissabon.

 3. Israel 2017

Jours fériés en juillet

Je fais des vacances du blog en juillet. Pour ceux qui sont libres et enfin avoir le temps de lire, il y a déjà beaucoup d’écriture.

Je vous encourage à profiter des poèmes sur la page poésie.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Prenez note des différents enseignements et admonestations:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Pour vous améliorer en ce qui concerne les églises  simples:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Les derniers messages de ma vie dans les Actes.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.


4 Comments

Canada_4. My devotion on the lake. Min andakt på sjön. Mon dévouement sur le lac.

In English, på svenska, en français.

Click here to read the previous post in the Canada series.
Click here to read the next post in the Canada series.

Life with and in God

I stepped out on the water in a two-way pedal boat. It was my time of solitude with God. I needed to listen inward and upward and rest my mind from the world’s impression. I was ready with paper and pen. When I was out of sight, I stopped pedalling, closed my eyes and let the boat float. The wind caught it which almost resulted in a ship wreck.

God saturated my inner being and gave me inspiration for a poem (see blog post). I got a hymn in tongues. It was a beginning and an end, as well as different pieces. I had no idea about the interpretation, but it was very beautiful. Peter revealed that everyone in earshot heard the song because the lake was so small.

In the evening I read a paragraph in the letter to Ephesus and God showed me a word with the definition of “habitat” that I had received earlier in Brazil (see blog post).

Ephesians 2:22
In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit.

Only God can satisfy our innermost desire. Is it your time of solitude now? Pull yourself away just like Jesus did.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i Kanada-serien.
Klicka här för att läsa nästa inlägg i Kanada-serien.

Livet med och i Gud

Jag trampade ut på vattnet i en trampbåt för två. Det var min tid för avskildhet med Gud. Jag behövde lyssna inåt och uppåt samt vila mitt sinne från världens intryck. Jag var redo med papper och penna. När jag var utom synhåll slutade jag trampa, slöt ögonen och lät båten flyta. Vinden tog tag i den och snart led jag nästan skeppsbrott.

Gud mättade mitt inre med feta rätter. Han gav mig inspiration till ett poem (se blogginlägg). Jag fick en hymn i tungor. Det var en början och ett slut samt olika stycken. Jag fick ingen uttydning, men det var väldigt vackert. Peter avslöjade att alla inom hörhåll hörde sången eftersom sjön var så liten.

På kvällen läste jag ett stycke i Efesiebrevet och Gud visade mig ett ord med definition för “habitat” som jag tidigare fått i Brasilien (se blogginlägg).

Ephesians 2:22
I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden.

Bara Gud kan mätta vårt innersta begär. Är det din tid för avskildhet nu? Dra dig undan precis som Jesus gjorde.

Cliquez ici pour lire l’article précédent dans la série du Canada.
Cliquez ici pour lire l’article prochaine dans la série du Canada.

La vie en et avec Dieu

Je suis partie sur l’eau en pédalo. C’était mon temps de solitude avec Dieu. J’avais besoin d’entendre de l’intérieur et dans haut ainsi que de reposer mes pensées de l’influence du monde. J’étais prête avec papier et crayon. Quand j’ai été loin de la vue; j’ai cessé de pédaler, fermé mes yeux, et laissé le pédalo flotter. Le vent l’a attrapé et j’ai presque fait un naufrage.

Dieu a rempli mon être intérieur et Il m’a inspiré pour un poème. (Voir la publication du blogue). J’ai eu un hymne en langues. Il y avait un commencement et une fin, aussi bien que des pièces différentes. Je n’avais aucune idée de l’interprétation, mais c’était vraiment beau. Peter m’a révélé que tout le monde, à portée de voix, pouvait entendre le chant parce que le lac était si petit.

Dans la soirée, J’ai lu un paragraphe dans la lettre à Éphèse et Dieu m’a montré un mot avec la définition de ‘’habitat’’ que j’avais reçu plus tôt au Brésil (voir la publication du blogue)

Éphésiens 2 :22
En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit.

Seulement Dieu peut satisfaire notre désir le plus profond. Est-ce votre temps de solitude maintenant? Retirez-vous à l’écart comme Jésus l’a fait.


1 Comment

He shows the way. Han visar vägen.

The wind brings the boat

Set yourself up
In the boat
listen to
What the Spirit says

Stop
breathe
Hear the birds quit
Experience the wind’s touch
Hear its sore

Distinguish
Different winds
Different bird calls
What is right?
What’s wrong?

Let go!
Release the helm
The wind takes the boat,
Wherever it wants

But,
What is the power behind?
Separate, navigate
With the word in the Spirit
Listen
Let the peace lead

Calm down

Are you on the right track?
Are you in the right boat?
Are you in the right direction?
Are you doing the right thing?

Who are you following?
Your flesh desires and screams?
Your soul’s innate desire?
Your spirit’s low-key voice?
The world?
The evil?
Spirit of God?

Do not jump too fast
Do not run from God
Do not take shortcuts
Which easily becomes a longer road

Go ahead
Step by step, with the Spirit
Let His wind caressing
Unlock your heart
Ears and eyes

Sense, discern and follow
His prompting
Do not drop control
at random

You are king and priest
Take your place and authority
Follow the leadership of the Spirit
He shows you the way

Vinden för båten

Stilla dig
i båten
lyssna till
vad Anden säger

Stanna upp
andas
Hör fåglarna kvittra
erfar vindens beröring
hör dess sus

Skönj
olika vindar
olika fågelläten
Vad är rätt?
Vad är fel?

Släpp taget!
Släpp rodret
Vinden för båten,
dit den vill

Men,
Vilken är kraften bakom?
Urskilj, navigera
med Ordet i Anden
Lyssna in
låt friden leda

Lugna dig

Är du på rätt väg?
Sitter du i rätt båt?
Går du åt rätt håll?
Gör du rätt sak?

Vem följer du?
Ditt kötts begär och skrik?
Din själs innerliga önskan?
Din andes lågmälda röst?
Världen?
den onde?
Guds Ande?

Spring inte för fort
spring inte om Gud
ta inga genvägar
som lätt blir senvägar

Gå i takt
steg för steg, med Anden
låt Hans vind, smekande
låsa upp ditt hjärtas
öron och ögon

Förnim, urskilj och följ
Hans maning
släpp inte kontrollen
på måfå

Du är kung och präst
Ta din plats och auktoritet
Följ Andens ledning
Han visar dig vägen


Leave a comment

Stay connected. Förbli uppkopplad. Restez connecté.

Stay connected

Just be
Let Him love you
Love Him
Just be

You don’t need an audience
You don’t need any company
You don’t need a device

You don’t need a podium
You don’t need a stage
You don’t need a band

You don’t need music
You don’t need candles
You don’t need flowers

You need to stay connected
You need to browse channel
You need to fine tune

Open your heart
Listen to His voice
Reveal your innermost being

Shut out the world
Shut out other people’s opinions
Shut out your feelings

Take off all masks
He knows you
From inside out

Without any altar
Tune in to heaven
Totally transparent
Before His majesty

If needed repent
Be cleansed from sin
Be set free by
the blood of Jesus

Your naked heart and face
Close to the Father
Nothing to hide
Let the dialogue begin

Reveal your heart
Listen closely
To His heart
Let Him transform you

Just be
Let Him love you
Love Him
Just be

Förbli uppkopplad

Bara var
Låt Honom älska dig
Älska Honom
Bara var

Du behöver inte en publik
Du behöver inte något sällskap
Du behöver ingen apparat

Du behöver inget podium
Du behöver ingen scen
Du behöver inget band

Du behöver ingen musik
Du behöver inget ljus
Du behöver inga blommor

Du måste hålla kontakten
Du måste hitta kanalen
Du måste finjustera

Öppna ditt hjärta
Lyssna på Hans röst
Avslöja ditt innersta väsen

Stäng ute världen
Stäng ute andra människors åsikter
Stäng ute dina känslor

Ta av alla masker
Han känner dig
Utan och innan

Utan något altare
Ställ in himlens frekvens
Var helt transparent
Inför Hans majestät

Om det behövs
Omvänd dig från synd
Låt dig renas och bli fri
genom Jesu blod

Ditt nakna hjärta och ansikte
Nära Faderns
Inget att dölja
Låt dialogen börja

Avslöja ditt hjärta
lyssna noga
till Hans hjärta
Låt Honom förvandla dig

Bara var
Låt Honom älska dig
Älska Honom
Bara var

Restez connecté

Juste être
Qu’Il vous aime
Lui Amour
Juste être

On n’a pas besoin d’une audience
On n’a pas besoin d’un compagnon
Vous avez besoin d’aucun appareil

On n’a pas besoin d’un podium
On n’a pas besoin d’une scène
Vous avez besoin d’aucun groupe

Vous n’avez pas besoin de musique
On n’a pas besoin de bougies
Vous n’avez pas besoin de fleurs

Vous devez rester connecté
Vous avez besoin de trouver le canal
Vous avez besoin d’affiner

Ouvrez votre coeur
Écoutez Sa voix
Révélez votre être le plus profond

Arrêtez le monde
Exclus les opinions des autres
Arrêtez vos sentiments

Enlever tous les masques
Il vous connaît
De l’intérieur vers l’extérieur

Sans aucun autel
Accordez au ciel
Totalement transparent
Avant de Sa Majesté

Si nécessaire repentez
Demandez purifié du péché
Demandez libéré par
Le Sang de Jésus

Votre cœur nu et le visage
Près du Père
Rien à cacher
Que le dialogue commence

Révélez votre coeur
écouter attentivement
Son cœur
Laissez-Le vous transformer

Juste être
Qu’Il vous aime
Lui Amour
Juste être

 

 


1 Comment

USA 2. Landet av kaktusar. Land of cacti.

Klicka här för föregående inlägg från USA-resan.

Ännu fler prärievargar.

Första tiden i Arizona är det tid för vila och återhämtning. Vi njuter av att ta del av landets goda såsom alla vackra kaktusar, vänliga amerikaner och för oss annorlunda djur. Peter och jag försöker att hålla oss lugna, även om det är svårt när vi ser sjuka människor passera revy. Självklart har några enstaka helanden ägt rum, som exempelvis systern till vår värdinna som blev av med smärta i knäna efter två dagar stående och värdinnan själv som fick bön före en ansträngande promenad och njöt av att inte få ont i knäna. Peter botade dessutom av barmhärtighet en man med handstöd på ett köpcentra. I skrivande stund är Tomas på sjukhus och ber för en kvinna. Han vilar i och för sig inte och inväntar ihärdigt att vi ska bli aktiva.

På bönepromenaden, som även denna dagen inleddes med, träffade vi på ytterligare fler prärievargar. Det var två olika flockar och en varg hamnade på bilden ovan, om du kikar noggrant. Peter funderade på om detta var vanligt eller om Gud vill säga något i vår situation? Han upplevde att Gud pekar på att en mobilisering kommer att ske, nu när vi kommit till USA. Vi ska omge oss med dem som är på samma uppdrag som vi. De som är det, kommer att ge sig till känna och ansluta flocken. Surrend yourself with those on the same mission as you.

Rättfärdighetens sol går upp

Jag fick följande bibelord på promenaden:

Malachi 4:2
Men för er som fruktar mitt namn
skall rättfärdighetens sol gå upp
med läkedom under sina vingar.
Då skall ni komma ut
och hoppa likt kalvar
som släpps ur sitt bås.

Jag profeterar att många människor kommer att bli helade, när de vänder om och låter rättfärdighetens sol gå upp i sina hjärtan. Även redan troende kommer att hoppa som kalvar, när de upptäcker att Gud vill använda dem i sin tjänst. De blir fria och sätter andra fria.

Även den vanliga solens strålar har värmt oss idag och D-vitamin depån håller på att fyllas upp. Dessa två bleka svenskar är snart på språng igen.

Even more coyotes.

First time in Arizona, it is time for rest and recovery. We enjoy taking part of the country’s good as all the beautiful cacti, friendly Americans and for us unusual animals. Peter and I are trying to keep us calm, although it is difficult when we see sick people pass in review. Obviously a few healings have taken place, such as the sister to our hostess who got rid of the pain in her knees after two days standing and the hostess herself who received prayer before a strenuous walk and enjoyed not get sore knees. Peter healed in addition of mercy, a man with hand support in a shopping mall. At this writing, Tomas is at hospital praying for a woman. Though he is not resting and waits diligently for us to become active.

On the prayer walk, as even this day began with, we met even more coyotes. There were two different packs and a wolf ended up in the picture above, if you peer closely. Peter wondered if this was usual or if God wants to say something in our situation? He felt that God indicates that a mobilization will be, now that we have come to the United States. We should surround ourselves with those who are on the same mission as we are. Those who are, will make themselves known and join the herd. Surrend yourself with those on the same mission as you.

Righteousness sun rises

I received the following scripture on the promenade:

Malachi 4:2
But to you who fear My name
The Sun of Righteousness shall arise
With healing in His wings;
And you shall go out
And grow fat like stall-fed calves.

I prophesy that many people will be healed, when they turn around and let the sun of righteousness arise in their hearts. Even believers will jump like calves, as they discover that God wants to use them in His service. They are free and put others free.

Even the usual sun’s rays have warmed us today and vitamin D pits is being filled up. These two pale Swedes are soon on the move again.


2 Comments

Fokus GUD (2). Focus GOD (2).

Utifrån Johannes evangelium kapitel 15 del 2(3)

Del  1 (3) UPPÅT – perspektivet
Del 2 (3) Att förbli – ingen trädkramare
Del 3 (3) Med hjälp – av den Helige Ande

Att förbli – hur?

John 15:4
Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.

Att förbli är att hålla sig kvar i. När någon kallar mig att lämna vinträdet, att släppa taget, så säger jag nej och förblir. Jag håller fast vid den goda bekännelsen. Jag är Guds barn, Guds son, medlem i Hans familj, en ny skapelse en av de heliga. Jag säger nej till synden, köttet, världen och djävulen. Jag vägrar att avsäga mig min tro. Jag vägrar dra mig ifrån Gud. Jag väljer att hålla mig nära, inför Hans tron inför Hans ansikte, i Hans famn i Hans knä. I Honom på Faderns högra sida.

Att förbli i Honom är att inte göra något i egen kraft, men räkna med Honom. Sen står det specifikt att vi ska låta Ordet förbli i oss och vi ska förbli i kärleken. Och vi förblir i kärleken genom att hålla Hans bud. Så Ordet och kärleken sammanflätas. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner, vilket är förbundskärlek. Om jag förblir i Honom, så förblir Han i mig.

Jag är ingen trädkramare, men jag är ett med Honom. Bilden visar att vi utifrån blir influerade av en bok. Men sanningen är att vi är ett med böckernas bok, Bibeln. Vi är en enhet med Kristus och i den enheten ska vi förbli. Vi är varken trädkramare, eller bok-kramare. Vi är en Ande med Gud och ett med Kristus. Vi är i Honom och Han är i oss. Vi försöker inte komma in i Honom, men vi förblir i den enhet vi fötts in i.

From John chapter 15 Part 2 (3)

Part 1 (3) up – perspective
Part 2 (3) to remain – no tree huggers
Part 3 (3) Using – by the Holy Spirit

To remain – how?

John 15:4
Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me.

To remain is to remain in. When someone calls me to leave the vine, to let go, so I say no and remain. I cling to the good confession. I am a child of God, av son of God, a member of His family, a new creation of the Saints. I say no to sin, the flesh, the world and the devil. I refuse to renounce my faith. I refuse to drag me away from God. I choose to stay close, before His throne before Him in His arms on His lap. In Him the Father’s right hand.

Abiding in Him is not to do anything in our own strength, but expect Him. Then it says specifically that we should let the word remain in us and we shall remain in love. And we remain in the love by keeping His commandments. So the Word and love intertwine. No one has greater love than to lay down one’s life for his friends, which is the covenant of love. If I abide in Him, so He will remain in me.

I’m no tree hugger, but I am one with Him. The picture shows that we from becoming influenced by a book. But the truth is that we are one with the book of books, the Bible. We are a unity with Christ and the unit we shall remain. We are not tree huggers, or book-huggers. We are one Spirit with God and with Christ. We are in Him and He is in us. We try not to come into Him, but we remain in the unit we were born into.