throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


Leave a comment

Vacation on the blog. Semester på bloggen. Les vacances sur le blog.

Holidays in July

I’m taking vacation from the blog during July. For those who are free and finally have time to read, there is a lot already written.

I encourage you to enjoy poems on the poetry page.

 1. The last poem. Where’s home?

Take note of various teachings and advices:

 1. Stay poor.

 2. Someone has paid.

 3. Mask falls.

 4. The clock is five to midnight.

 5. What Gospel?

 6. Demons flee.

 7. Do not despise healing.

 8. No matter where.

 9. This is the day.

 10. Be careful with your soul.

To acquaint yourself with simple Church:

 1. Devote yourselves. Hold on.

 2. Be church.

 3. Children in house church.

 4. Religious detoxification.

 5. USA 13. Sharing pearls.

 6. USA 5. We practised church.

 7. Build Church.

 8. Where life happens.

 9. Share life.

 10. Multiplication.

The latest posts about my life as in the Acts.

 1. Canada 1. A mustard seed.

 2. Portugal – Lisbon.

 3. Israel 2017

Semester i juli

Jag tar semester från bloggen under juli månad. För dig som är ledig och äntligen har tid att läsa, så finns det mycket redan skrivet.

Jag uppmuntrar dig att njuta av poesi på poesi-sidan.

 1. Senaste poemet. Var är hem?

Ta del av diverse undervisningar och förmaningar:

 1. Förbli fattig.

 2. Någon har betalt.

 3. Masker faller.

 4. Klockan är fem i tolv.

 5. Vilket evangelium?

 6. Demoner finns.

 7. Förakta inte helande.

 8. Oavsett var.

 9. Detta är dagen.

 10. Var försiktig med din själ.

Att förkovra dig avseende enkla församlingar:

 1. Devote yourselves. Håll fast. Vous

 2. Vara kyrka.

 3.  Barn i husförsamling.

 4. Religiös avgiftning.

 5. USA 13. Dela pärlor.

 6. USA 5. Vi hade kyrka.

 7. Bygga församling.

 8. Där livet händer.

 9. Dela livet.

 10. Multiplikation

De senaste inläggen om mitt liv som i Apostlagärningarna.

 1. Canada 1. Ett senapsfrö.

 2. Portugal – Lissabon.

 3. Israel 2017

Jours fériés en juillet

Je fais des vacances du blog en juillet. Pour ceux qui sont libres et enfin avoir le temps de lire, il y a déjà beaucoup d’écriture.

Je vous encourage à profiter des poèmes sur la page poésie.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Prenez note des différents enseignements et admonestations:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Pour vous améliorer en ce qui concerne les églises  simples:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Les derniers messages de ma vie dans les Actes.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.


Leave a comment

Let my people go. Släpp mitt folk.

Let the prisoners loose

God says “let my people go”. It’s not about the body of Christ coming into freedom, because we are captured but because we need to be harvesters and bring the harvest in.

But we are in captivity of passivity and leaders lording over us. So yes we are in bondage and need to be set free, but the purpose is not us but the harvest of the still lost ones. The blind humanity whom God paid the ransom for.

Just as Moses said this, Peter did too at a national prayer day for pastors in Sweden a few years  ago. After delivering that message all doors seemed to close for us in Sweden. But God said Europe, North America and then another continent. After that callings started to come from North America in Canada and the United States. When a door closes God opens a window instead.

We have already trained people in Sweden, so there are others to do the job of preparing the workers here, and now God said equip at least one group of saints in every state of the United States of America. So we’re really busy with that job and it appears that the third continent is South America. We’ve been to Brazil in the spring and in the end of the year we go to Argentina.

The time is up (the time is 5 to midnight) and we need to be set free to harvest people for the kingdom. When the harvest is ripe it must be taken in otherwise it is destroyed.  Jesus is coming back soon and wants so many as possible to be ready working with Him in the common goal and mission to preach the good news.

What are you doing next?

We got the question yesterday, when visiting a fellowship in a small town in Sweden. What do you see is your next step? What is your task to do and accomplish in the kingdom? I said we are setting the captives free in the churches to become harvesters for Jesus. So your mission is to wake up the passive and sleeping body of Christ? No the mission is to bring in the harvest of people in the end times onto the ends of the earth. And then the end will come and the King return.

Matthew 24:14
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.

Släpp fångarna loss

Gud säger “låt mitt folk gå”. Det handlar inte främst om Kristi kropp, som kommer ut i frihet, för vi är fångar, men att vi behöver bli skördearbetare och bärga den mogna skörden.

Men vi är i fångenskap av passivitet och under ledare som regerar över oss. Så ja, vi är i fångenskap och måste bli satta fria, men syftet är inte oss utan skörden av de förlorade. Den blinda mänskligheten, som Gud betalade lösensumman för.

Precis som Moses sade detta gjorde Peter det på en nationell bönedag för pastorer i Sverige för några år sedan. Efter att ha levererat budskapet såg alla dörrar ut att stängas för oss i Sverige. Gud sade först Europa, sen Nordamerika och sedan efter det en annan kontinent. Då började samtal komma från Nordamerika i Kanada och USA. När en dörr stängs öppnar Gud ett fönster.

Vi har redan utrustat troende i Sverige, så det finns andra som kan träna arbetarna här och nu sade Gud att träna åtminstone en grupp heliga i varje stat i USA. Så vi är upptagna med det jobbet och det verkar som om den tredje kontinenten är Sydamerika. Vi har varit i Brasilien i våras och i slutet av året åker vi till Argentina.

Tiden är sen (klockan är 5 i tolv) och vi måste vara fria att skörda människor för Guds rike. När skörden är mogen måste den bärgas innan den förstörs. Jesus kommer snart tillbaka och vill att så många som möjligt är förberedda att arbeta tillsammans med Honom, för det gemensamma målet och uppdraget att predika evangelium.

Vad är ert nästa steg?

Vi fick frågan igår när vi besökte en kristen gemenskap i en liten stad i Sverige. Vad ser ni är ert nästa steg? Vad är er uppgift och vad vill ni uppnå i Guds rike? Jag svarade att vi sätter fångarna fria i kyrkorna och utrustar dem att bli skördearbetare för Jesus. Så är ert uppdrag att väcka Kristi passiverade kropp ur sömnen? Nej, uppdraget är att bärga skörden av människor i slutet av tiden till jordens yttersta gräns och när slutet kommer återvänder Messias.

Matteus 24:14
Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.


6 Comments

Open up, poem. Öppna dig, poem.

Clic here to see last poem.

Let God love

Man, let God
Love you
God’s goodness
without ulterior motive
penetrates
in a vibrant
love flow
without end

wounded man
see your own lack
dare not open
the innermost room
for God’s goodness,
Love

as a wounded soul
we push away from
we defend us against
His intense eyes
and extended hand

Man, let God
come inside,
and touch
your heart’s essence,
depth to depth

I’m not worthy,
The love
I dare not!
What will it cost?
Yet a wound,
even an injury?

It costs your ego
you win,
real life
Jesus Christ
peace with God

Man,
let God love you
Let His goodness
meet you
let the tears fall
down, naked cheeks
Weep, like a baby

Child of man,
you meet your God
He knows everything
He can do anything
He is the universe
Highest Court

He is outside,
time and space
outside, the creation
still within
and everywhere

In Him, you are safe
In Him, you are loved
In Him, you are whole

He is waiting, your accept
the same instant
He will enter
into your life
in a pace
you can handle

As in a narrow tear duct
As in a rapid whirlwind
As in a stormy hurricane
As in a gentle whisper

Man, let God
Love you
He loves
tenderly and powerfully
lower your gard
then receive

Klicka här för att komma till föregående poem.

Låt Gud, älska

Människa, låt Gud
Älska dig
Guds godhet
utan baktanke
tränger på
i ett pulserande
kärleksflöde
utan slut

Sårad människa
ser sin egen brist
vågar inte öppna
sitt innersta rum
för Guds godhets
kärlek

som en sårad själ
skjuter vi bort
värjer vi oss mot
Hans intensiva ögon
och utsträckta hand

Människa, låt Gud
komma innanför
och beröra
ditt hjärtas väsen
djup till djup

Jag är inte värd,
Kärleken
Jag vågar inte!
Vad ska det kosta?
Ännu ett sår,
ännu en skada?

Det kostar ditt ego
du vinner,
det verkliga livet
Jesus Kristus
fred med Gud

Människa,
låt Gud älska dig
låt Hans godhet
träffa dig
låt tårarna trilla
nedför, nakna kinder
hulka, som en bäbis

Människobarn,
du möter, din Gud
Han vet allt
Han kan allt
Han är universums
Högsta Rätt

Han är utanför,
tid och rum
utanför, själva skapelsen
ändå innanför
och överallt

I Honom är du trygg
I Honom är du älskad
I Honom är du hel

Han väntar på, ditt ja
Samma ögonblick
kommer Han
in i ditt liv
i ett tempo
du klarar av

Som i en trång tårkanal
Som i en snabb virvelvind
Som i en stormande orkan
Som i en stilla susning

Människa, låt Gud
Älska dig
Han älskar
ömt och kraftfullt
Sänk garden
Ta emot


1 Comment

USA 14. Meeting with people in Oklahoma. Möten med människor i Oklahoma. 

Click here to read the previous posts in the US series.

Kick Start Seminar in Oklahoma

People meet, people are affected and human destinies are exposed and transformed. During two days of training of a core team, followed by a two-day open seminar, God did many wonders and signs (in the picture a young woman healed from knee injury) and changed many people’s lives.

I was struck by the majority in Oklahoma called themselves Christians and even born again, but had difficulty receiving God’s love touche. I want to highlight two encounters with people, which touched me deeply. To see the video, click here.

A man in a wheelchair

A wheelchair-bound man in his fifties was full of pain and told me that he really can walk, but had chosen for the day to rest his exhausted legs, before a planned surgery two days later. Two injured vertebrae in the spine, was the cause of the pain. His young wife had her eye on children and tried despite the adverse circumstances, take advantage of the nice day with the family.

A young girl in my team wanted to pray for the man and got in contact with him. He believed in the doctors and did not have much faith in that God heals otherwise, although he claimed to be a believing Christian. She did, however, pray for him a few times and he noticed that the pain subsided dramatically and that something happened in the legs. There went his limit for prayer, despite the healing begun to be felt in the body, and a sensation of electricity in the legs.

I noticed his soul’s vulnerability and reluctance to accept God’s love. It’s easier to stick to medical science, although Jesus is the great physician and can cure everything.

A shot injured veteran

Three workers came towards us and I asked if they had pain somewhere. Two of them admitted that the third had pain everywhere. He admitted it himself, but did not want prayer, because he was in pain all the time. He was a war veteran and the excruciating pain was the result of nine gunshot wounds.

After we explained that many are healed when we touch them and that it is Jesus who makes the miracle, the veteran listened to his two friends. They appealed to him that we would pray for him, and insisted that it could not hurt. They were all three believers, just like us.

A young girl in my team, that would be kick started, put her hands on his shoulder and commanded the pain to leave. He said it was better and she prayed again, but then reached his limit. It did not matter that he experienced an improvement or that he believed in God, he was not able to receive more of God’s goodness.

My heart went out to him and I took his hands and spoke encouraging words from God, that he is valuable. Jesus loves him so much that He died for him on the cross and that He arose for him. In the end, she got to pray one more time and then we chose a calf. Although the pain was relieved, but then he did not receive more help.

Even this brother in Christ had difficulty receiving God’s goodness because of a sense of unworthiness, see Poem about this.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i USA serien.

Kickstartseminarium i Oklahoma

Människor möts, människors berörs och människoöden exponeras och förvandlas. Under två dagars träning av ett kärnteam, följt av två dagars öppet seminarium, gjorde Gud många under och tecken (på bilden en ung kvinna helad från knäskada) samt förändrade flera människors liv.

Jag slogs av att majoriteten i Oklahoma kallade sig kristna och även födda på nytt, men hade svårt att ta emot Guds kärleksberöring. Jag vill lyfta fram två möten med människor, som berörde mig djupt. För att se videon klicka här.

En rullstolsbunden man

En rullstolsbunden man i femtioårsåldern var full av smärta och berättade att han egentligen kan gå, men hade valt att för dagen vila sina utmattade ben, inför en planerad operation två dagar senare. Två skadade kotor i ryggraden, var orsaken till smärtan. Hans yngre fru hade deras barn under uppsikt och försökte trots de olyckliga omständigheterna, ta tillvara på den fina dagen tillsammans med familjen.

En ung tjej i mitt team ville be för mannen och tog därför kontakt med honom. Han trodde på läkarna och hade inte mycket tilltro till att Gud helar på annat vis, trots att han sade sig vara troende kristen. Hon fick dock be för honom några gånger och han märkte att smärtan avtog drastiskt och att något hände i benen. Där gick gränsen för bönen, trots att helandet börjat kännas i kroppen och en sensation av elektricitet i benen.

Jag lade märke till hans själs sårbarhet och tveksamhet att ta emot Guds kärlek. Det är enklare att hålla sig till läkarvetenskapen, trots att Jesus är den stora överläkaren och kan bota allt.

En skottskadad veteran

Tre arbetare kom emot oss och jag frågade om de hade ont nånstans. Två av dem erkände att den tredje hade ont överallt. Han medgav det själv, men ville inte ha förbön, eftersom han hade ont hela tiden. Han var en krigsveteran och den olidliga smärtan var resultatet av nio olika skottskador.

Efter att vi förklarat att många blir helade när vi tar på dem och att det är Jesus som gör undret, lyssnade veteranen på sina två vänner. De vädjade till honom att vi skulle få be för honom och insisterade att det inte kunde skada. De var alla tre troende, precis som vi.

En ung tjej i mitt team, som skulle bli kickstartad, lade sina händer på hans axel och befallde smärtan lämna. Han sade att det blev bättre och hon fick be en gång till, men sen uppnåddes hans gräns. Det spelade ingen roll att han upplevde en förbättring eller att han trodde på Gud, han klarade inte av att ta emot mer av Guds godhet.

Mitt hjärta gick ut till honom och jag tog honom i händerna och talade uppmuntrade ord från Gud, om att han är värdefull. Att Jesus älskar honom så mycket att Han dött för honom på korset och att Han uppstått för honom. Till slut fick hon be en gång till och då valde vi hans ena vad. Även den smärtan lindrades, men sen ville han inte ta emot mer hjälp.

Även denne broder i Kristus hade svårt att ta emot Guds godhet på grund av en känsla av ovärdighet, se Poem om detta.

 

 

 


6 Comments

USA 13. Sharing pearls. Dela pärlor.

Click here to see the previous blog post.

We had Church

Meeting as Church, at Cindy’s place, we shared Christ by having dinner together with communion and confessing of sins, followed by sharing pearls according to 1 Cor 14:26. The evening was marked by Gods presence and peace. Even a song was sang like by an angel with beautiful and remarkable words like from ancient days.

1 Corinthians 14:26
What then, brothers? When you come together, each one has a hymn, a lesson, a revelation, a tongue, or an interpretation. Let all things be done for building up.

I started by reading a poem, click here to find it and later shared a revelation about hearing Gods voice from John 3:8. The poem was the first poem I was inspired to write as saved. The revelation was the first I received as born again. One sister shared then the lyrics of an old favorit song and unfolded that the Lord had inspired her to write some songs even if she isn’t a musician.

Cindy, who was baptised in the Spirit 2 days earlier, turned of the lights and lit a small candle, asking us all to close our eyes. Then she started loudly to sing a song in tongues. It was as an angel sang the song in uttermost beauty. Nobody received the interpretation, but it sounded like an ancient language and a woman started to cry and we were all moved in our innermost beings. I said it sounded like the language of the Inka Indians and Cindy  told us that her ancestors came from Peru. Striking isn’t it?

Peter shared a vision with a lady and a woman shared about forgiveness from the heart. Another lady said she was happy just to partake in the fellowship. Peter finally read the following bible text, by which our heartful gathering ended.

Psalms 139:23-24
Search me, O God, and know my heart!
Try me and know my thoughts!

And see if there be any grievous way in me,
and lead me in the way everlasting!

Klicka här för att se tidigare blogginlägg.

Vi hade kyrka

Vi hade kyrka hemma hos Cindy genom att dela Kristus genom att ha middag tillsammans med gemenskap och syndabekännelse, följt av tid att dela pärlor enligt 1 Kor 14:26. Kvällen präglades av Guds närvaro och frid. Även en sång sjöngs såsom av en ängel med vackra och märkliga ord som från forna dagar.

1 Corinthians 14:26
Hur skall det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse.

Jag började med att läsa ett poem, klicka här för att hitta det och senare delade jag en uppenbarelse om att höra Guds röst från John 3: 8. Dikten var den första dikt jag inspirerades att skriva som frälst. Uppenbarelsen var den första jag fick som född på nytt. En syster delade sen texter av en gammal favoritsång och avslöjade att Herren hade inspirerat henne att skriva några låtar även om hon inte är en musiker.

Cindy som döptes i Anden 2 dagar tidigare, släckte lamporna och tände ett litet värmeljus samt bad oss alla att blunda. Sedan började hon sjunga högt en sång i tungor. Det var som om en ängel sjöng i yttersta skönhet. Ingen fick utydningen, men det lät som ett urgammalt språk och en kvinna började gråta och vi var alla berörda i vårt innersta väsen. Jag sade att det lät som det språk som Inkaindianerna talade och Cindy avslöjade att hennes förfäder kom från Peru. Slående är det inte?

Peter delade en vision med en dam och en kvinna delade om förlåtelse från hjärtat. En annan kvinna utryckte att hon var glad att bara delta i gemenskapen. Peter läste slutligen följande bibeltext, genom vilken vår innerliga samling slutade.

Psalms 139:23-24
Utrannsaka mig,
Gud, och känn mitt hjärta,
pröva mig och känn mina tankar.

Se till om jag är på en olycksväg
och led mig på den eviga vägen.


2 Comments

USA 12. The Kingdom expands in California. Guds rike utbreder sig i California.

Previous blog post USA 11, click here.

We make disciples

In Norhern California we have seen healings, deliverances, baptisms in water and in the Spirit, click here to see the video. And even the greatest miracle of them all which is the new birth. As we know, what matters is, the new creation and love.

We make disciples who make disciples by entrusting faithful men in hearkening to Jesus’s Word in Mt 28. We tell and show them in the kickstart (1), we do it together with them(2) and then “kicking the bird out of the nest”, letting them do it themselves (3) and finally showing someone else(4).

Day 1, core team

The people in the core team were well prepared and easy to kickstart. Even this first day they approached sick. When time came to kickstart someone else (Day 3), they were all ready and willing. We were unfortunately kicked out of two malls, but my team members were already kickstarted to heal the sick, when it happened.

Alice, who initiated the seminar, kickstarted Isaac in my team, after I kickstarted her. When we were reunited and did send out each team member into the harvest field, Alice could send out him. Many were moved in their hearts when they were sent out during the prayer.

Isaac healed a homeless guy in the knees, who told us he was a believer. He had a Bible but he couldn’t read it since his eyesight was bad. I commanded the eyesight to be restored. He took out his bible from his bag pac and tried to read which he now could. Praise the Lord!

Day 2, Core team

We swapped the teams. Peter took mine and I his. I sent them out two and two, just as Jesus did. To heal the sick and lead people to faith in Jesus Christ. Then I walked with each one at a time and listened to how they managed and than coached them to become even more skilled. The coaching was well received and almost everybody could heal someone.

In the evening Cindy, who we stayed with, was baptised in the Spirit, with tongues as a sign. I almost wasn’t finished with the prayer, when she burst out into a new beautiful language. Many more were prayed for during the evening for different purposes.

Day 3, open seminar 1

Peter and I delivered a woman in the morning that also got tongues. She vomited a bit and afterwards I felt sick. But in the power of Christ I conquered the attack. I do not receive a basket of snakes, if offered by the devil.

I kickstarted a 15 year old girl, but led her to Christ first. She was teachable and prayed for 5 people that were 100 % healed and 3 who got better. One homeless man didn’t really feel better, but Gods heart went out to him. A woman that helped him got totally healed in the back after 5 or 6 prayers by Melanie and leg alignment which I did. She sat on the pavement with the curb behind the back.

Later we found out that almost everybody in the core team succeded to kickstart the people in the seminar. This made our hearts rejoice. Donna healed somebody in the neck and kickstarted a woman. She was surprised how well it went, in spite of not healing anybody the day before.

One guy in the seminar, I healed in the car on the way back to the seminar,  but the pain came back in another body part and he thought he needed leg alignment. Nothing seemed to happen when I commanded the leg to grow and thus I decided to just wait until it did and then it grew out finally. My confidence was established in this area.

Two baptisms in the evening took place, one when Peter instructed Alice and the other  Isaac. And in the evening we had church at Cindy’s place, se next blog post.

Day 4, open seminar 2

Peter and I shared about the gospel and then all the teams went out. It was an outreach to preach Christ through signs and wonders and also with words. They could lead people to the Lord and baptise them the same day, just as in Bible times.

I led a girl to repentance after a leg alignment and playing chess to salvation, but she wasn’t ready for the baptism in water. We also met a teenager who recently moved to California to start her life all over and wanted fellowship with other believers. She was healed in her shoulder by a new apprentice and I connected her with Cindy.

The day was marked by strong deliverances, many leg alignments, several Spirit baptisms and 2 water baptisms. Of coarse we instructed someone new to baptise in the name of Jesus. Hai in the core team told me that she helped several young people receiving the Holy Spirit and starting to speak in tongues.

Tidigare blogginlägg USA 11, klicka här.

Vi gör lärjungar

I norra Kalifornien har vi sett helanden, befrielser, dop i vatten och Ande, klicka här för att se videon. Och även det största miraklet av dem alla, som är den nya födelsen. Som vi vet, är det väsentliga den nya skapelsen och kärleken.

Vi gör lärjungar som gör lärjungar genom att låta pålitliga människor lyssna till Jesu ord i Matt 28. Vi berättar och visar dem genom kickstarten (1), vi gör det tillsammans med dem (2) och sedan “sparkas fågeln ur boet”, vi låter dem göra det själva (3) och slutligen visar de någon annan (4).

Dag 1, kärnteam

Människorna i kärnteamet var väl förberedda och enkla att kickstarta. Redan första dagen frågade de själva om människor hade ont nånstans. När tiden kom att kickstarta någon annan (Dag 3), var alla redo och villiga. Vi blev tråkigt nog utkastade från två köpcentrum, men mitt team var kickstartade att bota de sjuka, när det hände.

Alice, som kordinerade seminariet kickstartade Isaac i mitt team, efter att jag kickstartat henne. När vi återsamlades och sände ut varje gruppmedlem till skörden, kunde Alice sända ut honom. Många blev berörda i sina hjärtan, när de under bönen sändes ut.

Isaac helade en hemlös man i knäna, som berättade att han var troende. Han hade en Bibel, men kunde inte läsa den, eftersom hans syn var dålig. Jag befallde synen att återställas. Han tog fram sin bibel från sin ryggsäck och försökte läsa, vilket han nu kunde. All ära till Herren!

Dag 2, Kärnteam

Vi bytte team. Peter tog mitt och jag hans. Jag skickade ut dem två och två, precis som Jesus gjorde. De skulle bota sjuka och leda människor till tro på Jesus. Sedan gick jag med var och en åt gången och lyssnade på hur de löste uppgiften och coachade dem att bli ännu mer kvalificerade. Råden mottogs väl och nästan alla kunde bota någon.

På kvällen döptes Cindy, som vi bodde hos, i Anden med tungor som ett tecken. Jag var nästan inte klar med bönen, när hon brast ut i ett ny vackert språk. Många fler fick förbön under kvällen för olika saker.

Dag 3, Öppet seminarium 1

Peter och jag befriade en kvinna på morgonen, som också förlöstes i tungor. Hon kräktes lite och efteråt kände jag mig illamående. Men i Jesu namn övervann jag attacken. Jag tar inte emot en korg med ormar som djävulen erbjuder.

Jag kickstartade en 15-årig tjej, men ledde henne till Kristus först. Hon var läraktig och bad för 5 personer som blev 100% helade och 3 som blev bättre. En hemlös man verkade inte riktigt bli bättre, men Guds hjärta gick ut till honom. En kvinna som hjälpte honom blev helad i ryggen efter 5 eller 6 böner av Melanie och benförlängning som jag gjorde. Hon satt på trottoaren med trottoarkanten bakom ryggen.

Senare fick vi reda på att nästan alla i kärnteamet lyckats att kickstarta människor på seminariet. Detta gladde våra hjärtan. Donna helade någon i halsen och kickstartade en kvinna. Hon blev förvånad över hur bra det gick, trots att hon inte helade någon dagen innan.

För en kille på seminariet, som jag helade i bilen på väg tillbaka till seminariet, kom smärtan tillbaka i en annan kroppsdel och han trodde att han behövde benförlängning. Ingenting tycktes hända när jag befallde benet att växa ut och därmed beslutade jag att bara vänta tills det gjorde det och till slut växte det ut. Mitt självförtroende etablerades på detta område.

Två dop på kvällen ägde rum, ett när Peter instruerade Alice och ett annat av Isaac. Och på kvällen hade vi kyrka i Cindys hem, se nästa blogginlägg.

Dag 4, Öppet seminarium 2

Peter och jag delade evangeliet och sedan gick alla team ut. Det var en träningsdag att predika Kristus genom tecken och under och även med ord. De kunde leda människor till tro och döpa dem samma dag, precis som på Bibelns tid.

Jag ledde en flicka till omvändelse efter benförlängning och schack till frälsning, men hon var inte redo för vattendop. Vi mötte även en tonåring som nyligen flyttat till Kalifornien för att börja om sitt liv och ville ha gemenskap med andra troende. Hon blev botad i axeln av en ny lärjunge och jag kopplade henne med Cindy.

Dagen präglades av starka befrielser, många benförlängningar, flera Andedop och 2 vattendop. Självklart instruerade vi någon ny att döpa i Jesu namn. Hai i kärnteamet berättade att hon hjälpt flera unga personer som tagit emot den Helige Ande och börjat tala i tungor.


1 Comment

USA 11. Jesus in Iowa. Jesus i Iowa.

Click here to read the last blog post USA 10.

Transformed lives

God is transforming the saints in Iowa. Sister Irinas fire for the Lord is contagious and with our help many families and individuals walk with the Lord have changed. Religious yokes have dissolved and passion for the lost fill their hearts with a new confidence to reach the lost. The toolbox for a disciple of Jesus has been upgraded and love overflows. God is raising up His people and the lost in Iowa will see the sun of righteousness go up in their hearts.

We discipled believers to live a life like in the book of Acts with signs and wonders, and in close fellowship. Among other things, we broke bread with meals and openly confessed sins and gave space for everyone to share what communion means. This touched their hearts and communion will never be the same. To watch the transformation of the siblings in Christ closeup moved my heart and it’ll affect the lost ones for sure.

A core team was equipped and bonds are strengthened amongst the believers at this place and the surrounding region. A lot of signs and wonders took place, click here to see the video from our stay.

When leaving the Church building a man showed up, that was healed Saturday and wanted to follow Jesus in the baptism. The disciples knew how to do it, as we discipled them the 4 previous baptisms, so we left our new friends confident and happy in heart.

Some highlights follow:

 • Two moments in My team day 1: one was 4 teenager girls of which 3 got healed and I instructed them how to do IT themselves later. Elijah healed 2 ancles of which 1 girl used a support, that no longer was needed.
 • Elijah, Tony and Odette walked the extra mile, to lead Kim to the Lord late in the night.
 • Diana was baptised on her own faith and Odette in her gracious mild way helped her to finally be released in tounges.
 • “I got a new husband”, a wife outbursted.
 • “I am changed and so is my family”, was a comment I overheard from many.
 • A woman that was healed in her knees, ran and stopped a thief in the store she worked in.

Förvandlade liv

Gud håller på att förvandla de heliga i Iowa. Syster Irinas eld för Herren smittar och med vår hjälp har flera familjer och individers liv med Gud förändrats. Religiösa ok har upplösts och passion för de förlorade fyller de troendes hjärtan, tillika med ett nytt förtroende för nå de förlorade. Verktygslådan för en lärjunge till Jesus har uppgraderats och kärleken flödar över. Guds folk reser sig och de förlorade i Iowa kommer att se rättfärdighetens sol gå upp i sina hjärtan.i

Vi lärjungatränade de troende att leva ett liv som i Apostlagärningarna med tecken och under och i innerlig gemenskap. Bland annat bröt vi bröd i samband med måltid och bekände öppet synder samt gav utrymme för var och en att dela vad nattvarden betyder. Detta berörde deras hjärtan och gemenskap i nattvarden kommer aldrig att vara densamma igen. Att på nära håll följa förvandlingen av syskonen i Kristus  berörde mitt hjärta djupt och det kommer att påverka de förlorade.

En kärngrupp utrustades och relationer har stärks bland de troende på plats och den omgivande regionen. Många tecken och under skedde, klicka här för att se filmen från vår vistelse.

När vi lämnade kyrkbyggnaden dök en man upp som blev helad på lördagen och nu ville följa Jesus i dopet. Lärjungarna visste hur man döper, eftersom vi tränat dem de 4 tidigare dopen, lämnade vi våra nya vänner tillitsfulla och glada.

Några höjdpunkter följer:

 • Två momentum i Mitt team dag 1: ett momentum var 4 tonårstjejer varav tre blev helade och jag instruerade dem att de som kristna kan gör detsamma. Elijah helade 2 anklar varav en tjej använde ett stöd, som inte längre behövdes.
 • Elijah, Tony och Odette gick den extra milen, för att leda Kim till Herren sent en natt.
 • Diana döptes på sin egen tro och Odette på hennes graciösa och milda sätt hjälpte henne att bli förlöst i tungotal.
 • “Jag har fått en ny man”, utbrast en hustru.
 • “Jag och min familj är förändrad”, var en kommentar jag hörde från flera.
 • En kvinna helad i sina knän sprang och stoppade en tjuv i butiken, hon arbetade i.