throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Scum? Avskum?

Click here to read the last poem.

Belhold man

She has eyes
She has ears
Nose and mouth
Blood flowing
Through her veins
A heart pumping
An eternal soul
A human worth
Name her by name

Captured in a system
Yes, but valuable
Do not see the system or culture
See man
Her name is Rosita
His name is Chick
They breathe and live
A system that suffocates
And extinguishes life
But we save one soul at a time

Scum and cockroaches
Are nicknames
But their real name is
Man
Jesus has redeemed them too
Do not be naive
We do not fight flesh and blood
But principalities and powers
In the spiritual world
And our weapons break down
The thought buildings that stand against the truth

The eternal life is available
For every human soul
With blood in their veins
Regardless of culture or system
Romans may be trapped in a clan system
Of corruption with begging, theft and prostitution
But the name of Jesus and the blood cleans and frees

Even they can receive forgiveness and new hearts
Even they can arise into new life
Even they can receive the Holy Ghost
Even they can break out from corrupted systems
And become our sisters and brothers in Christ
It may be impossible in our minds
But everything is possible for God

Who is willing to go?
Do you want to ask Jesus to send you?
My friends preach for Roman people
Give to the beggars
Lead them to faith
Help them along the way
Love them
Pray for them

The output is not obvious
But we are called to save
One human soul at a time
The problem is not our weapons
They pull down strongholds
The problem is the unbelief of our brains
Our eyes look in the natural

In addition, love gives unselfishly
Regardless of results
But when we see fruit
It is celebration in heaven and on earth

In addition, when we win a person of peace
An entire system can crash
God where are the battering rams?
That makes the whole system crack

They think they are here for a reason
Maybe they are here to be bought free
But the currency is love
Not contempt

Klicka här för att läsa föregående poem.

Se människan

Hon har ögon
Hon har öron
Näsa och mun
Blod som flyter
Genom hennes ådror
Ett hjärta som pumpar
En evig själ
Ett människovärde
Nämn henne vid namn

Fångad i ett system
Ja, men värdefull
Se inte systemet eller kulturen
Se människan
Hon heter Rosita
Han heter Chick
De andas och lever
Ett system som kväver
Sopar rent från liv
Men vi räddar, en själ i taget

Avskum och kackerlackor
är öknamn
men deras riktiga namn är
Människa
Jesus har friköpt även dem
Var inte naiv
Vi strider inte mot kött och blod
Men mot furstar och väldigheter
i den andliga världen
Och våra vapen bryter ner
Tankebyggen som står emot sanningen

Det eviga livet är tillgängligt
för varje människosjäl
med blod i sina ådror
oavsett kultur eller system
Romer må vara fångade i ett klansysten
av korruption med tiggeri, stöld och prostitution
men namnet Jesus och blodet renar och befriar

Även de kan få förlåtelse och nya hjärtan
Även de kan uppstå till nytt liv
Även de kan få den Helige Anden
Även de kan bryta sig ur korrumperade system
Och bli våra systrar och bröder i Kristus
Det må vara omöjligt i våra tankar
men allt är möjligt för Gud

Vem är villig att gå?
Vill du be Jesus sända dig?
Mina vänner predikar för romer
ger till tiggarna
leder dem till tro
hjälper dem på vägen
älskar dem
ber för dem

Utgången är inte självklar
Men vi är kallade att rädda
En människosjäl i taget
Problemet är inte våra vapen
De bryter ner fästen
Problemet är våra hjärnors otro
Våra ögon som ser i det naturliga

Dessutom ger kärleken osjälviskt
oavsett resultat
Men när vi ser frukt
är det fest i himmel och på jord

Vinner vi dessutom en fridens person
kan hela system krackelera
Gud var är murbräckorna?
Som får hela system att rämna

De tror de är här för en anledning
Kanske de är här för att bli friköpta
men valutan är kärlek
inte förakt

Advertisements


Leave a comment

Frälsning i sanning. Salvation in truth. 

 

Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen

Alla vi som följer Jesus, är del av Guds familj och har samma Fader i himlen. Vår Guds och Faders hjärta slår, för att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Må även våra hjärtan tändas för samma sak och låt oss tillsammans söka upp det som är förlorat och låta Anden leda oss in i hela sanningen.

Frälsningen står stabilt på Guds sanning och eviga löften. Vi behöver inte slå knut på oss själva eller slå varandra i huvudet med Bibeln, för att hävda att vår tolkning ska gälla. Kunskapen är ett styckverk men tron, hoppet och kärleken består. Det kommer en tid när vi kommer att känna allt, precis som vi redan nu är fullkomligt kända av Gud. Han för oss fram i frid, i  vårt fortsatta sökande efter sanningen.

Vi behöver inte utesluta varandra, så länge vi tror på Jesus Kristis som dog, blev begraven och uppstod enligt 1 korintiebrevet kapitel 15. Låt Kristus lysa fram genom våra liv och låt oss vara himlaljus i världen. Om kärleken är det sammanhållande bandet, kan inget slå hål på vår gemenskap. Vi befinner oss i ett krig, som Jesus redan har vunnit!

1 Timothy 2:3-4
Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.

Kärleken

Vi kan aldrig springa ifrån eller ignorera Guds kärlek. Han är kärlek och därför full av barmhärtighet. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Han vill inte att någon ska gå förlorad, utan att alla ska vända om till Honom. Han väljer inte ut en elit, utan alla människor är inkluderade i Guds frälsningsplan:

 • judar och greker
 • män och kvinnor
 • gamla och unga
 • svenskar och invandrare
 • flyktingar och tiggare
 • kollegor och grannar
 • släkt och vänner

Alla människor har syndat och förlorat härligheten från Gud. Ingen människa kan stå rättfärdig inför Gud genom egna gärningar eller offer för synder. Det går inte att betala med pengar, för att rentvå sig i Universums Högsta Domstol. Den som betalar med sitt eget liv, går evigt förlorad. Att ta Guds hand och ödmjuka sitt hjärta, är början på vägen som leder till evigt liv. Erkänn sedan att du förstått att Jesus kom för att betala priset för din synd. Han gav nämligen sitt liv för dig och mig, och Hans offer gäller i Universums Högsta Domstol, eftersom Han själv var syndfri. Han frestades att synda, när han levde här på jorden, men avstod syndens lockelse. Varje tillfälle valde Han livets väg. Därför kunde döden inte behålla Honom och Han uppstod på tredje dagen.

Jesus är Guds offerlamm, som utgjutit sitt dyra blod för världens synd. Gud vill att du och jag inser att vi inte kan frälsa oss själva, att vi inte kan offra något i utbyte, att vår enda chans är att erkänna att vi har syndat och inte trott på Jesus. Att ta emot gåvan att tro på Honom, så föder Han oss på nytt och vi kommer in i Kristus.

Sanningen

Nästa steg är att Gud vill att vi kommer till insikt om sanningen. Att vi mer och mer blir förvandlade genom vårt sinnes förnyelse. Att bli frälst och få evigt liv är en sak, men för att hålla oss på vägen behöver vi även komma till kunskap om sanningen. Jesus är vägen och livet, men Han är också sanningen. Sanningen är en person. Han heter Jesus och är Människosonen. Han kom för att ge världen liv.

Det finns en kärlekens väg som Jesu efterföljare. Ingen av oss frälser oss själva och ingen av oss har hela sanningen. Men tillsammans vill Gud att vi byggs upp till  ett andligt tempel i Herren. Vi har ett uppdrag att fokusera på att människor kommer till tro och samtidigt att komma in i sanningen. I det ska vi inte peka finger åt varandra utan ta emot varandra vänligt och fördra varandra. Visserligen om någon predikar lögn ska vi gå tillrätta med det, men tro aldrig att du är den enda med full insikt, kunskapen är ett styckverk. Följ hjärtats maning,  Anden ska leda oss in i hela sanningen.

Tills dess låt inte splittring florera i Guds församling, utan de som står utanför ska se hur vi älskar varandra, inte hur vi slår på varandra. Dock lite surdeg syrar hela degen, så låt oss vara vakna och nyktra. Låt oss förmana varandra, så länge det heter idag. Vi har alla en väg att vandra. Låt oss bära varandras bördor och ta emot varandra vänligt och fördra varandra. Vad kan vi enas kring? Tron på Jesus Kristus och på Hans försoningsverk på Golgata.

God wants all men to be saved and to come to knowledge of the truth

All of us who follow Jesus is part of God’s family and have the same Father in heaven. God and our Father’s heart beats, for all people to be saved and to come to knowledge of the truth. Let our hearts also be lit for the same thing and let us together seek out that which is lost and let the Spirit lead us into all truth.

Salvation stands firmly on God’s truth and eternal promises. We do not kinked ourselves or beat each other over the head with the Bible, to argue that our interpretation will apply. Knowledge is a unit works but faith, hope and love endure. The time will come when we will know everything, just as we are already perfectly known by God. He leads us in peace, in our continuing search for truth.

We do not exclude each other, as long as we believe in Jesus Christ who died, was buried and arose according to 1 korintiebrevet Chapter 15. Let Christ shine through our lives and keep us Heavenly lights in the world. If love is the unifying band, can nothing punch hole in our community. We are in a war, as Jesus has already won!

1 Timothy 2: 3-4
This is good, and it is pleasing in the sight of God our Savior,
who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth.

Love

We can never run away from or ignore God’s love. He is love and full of mercy. He wants all people to be saved. He does not want anyone to perish, but that all should turn to Him. He does not select an elite, but all people is included in God’s plan of salvation:

 • Jews and Greeks
 • men and women
 • old and young
 • Swedes and immigrants
 • refugees and beggars
 • colleagues and neighbors
 • family and friends

All people have sinned and lost the glory of God. No man can stand righteous before God, by their own deeds and sacrifices for sins. You can not pay with money, to clear yourself befter the Universe Supreme Court. The one paying with his own life, is lost forever. To take God’s hand and humbling ones heart, is the start of the road that leads to eternal life. Admit then that you understood that Jesus came to pay the price for your sin. He gave His life for you and me, and His sacrifice is enough in Universum Supreme Court, because He Himself was sinless. He was tempted to sin, when he lived here on earth, but refrained sin’s allure. Each time He chose the path of life. Therefore death could not hold Him, and He rose again the third day.

Jesus is the sacrificial lamb who shed his precious blood for the sin of the world. God wants you and I realize that we can not save ourselves, that we can not sacrifice anything in return, our only chance is to admit that we have sinned and not believed in Jesus. To receive the gift of faith in Him, He begets us again, and we come into Christ.

Truth

The next step is that God wants us to come to the knowledge of the truth. That more and more we are transformed by the renewal of our minds. To be saved and have eternal life is one thing, but to keep us on the road, we also need to come to the knowledge of the truth. Jesus is the way and the life, but He is also the truth. Truth is a person. His name is Jesus, the Son of Man. He came to give life to the world.

There is a path of love for us as Jesus’ followers. None of us saves us and none of us have the whole truth. But along God wants us to build up a spiritual temple in the Lord. We have a mission to focus on people coming to faith and at the same time to get into the truth. In it, we should not point the finger at each other, but accept each other kindly and tolerate each other. Certainly if anyone preaches falsehood, let’s get to grips with it, but never think you’re the only one with full knowledge, knowledge is a piece works. Follow the heart’s promptings, the Spirit will guide you into all truth.

Until then, do not let divisions flourish in the church of God, but those outside to see how we love each other, not how we turn on each other. However, little leaven leavens the whole lump, so let us be awake and sober. Let us exhort one another, while it is called today. We all have a way to go. Let us bear one another’s burdens and accept each other kindly and tolerate each other. What can we agree on? Faith in Jesus Christ and His atoning work on Calvary.


Leave a comment

Saligare att ge. It is more blessed to give.

 

Saligare att ge

Acts 20:35
I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på detta sätt skall ta er an de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv sade: “Det är saligare att giva än att taga”.

det är saligare att ge än att döma
det är saligare att ge än att utreda
det är saligare att ge än att klaga
det är saligare att ge än att förakta
det är saligare att ge än att bespotta

att ge är att älska
att ge är att vara en nästa
att ge är att vara lik Gud
att ge är att följa Jesus

Jag brukar oftast inte ge till de romer som tigger
det känns problematiskt
de är fullt kapabla att göra något med sina liv
de verkar se tiggeriet som ett arbete

de sitter överallt och deras anleten ropar
jag undrar ibland om det är Gud som placerat dem där som en dom?
hur behandlar vi främlingen?
hur bemöter vi den svage?

ibland känns det bara jobbigt
idag orkade jag inte fundera, när jag skulle köpa en kaffe latte till mig själv
jag såg en romsk kvinna tigga utanför och hon såg nedkyld ut
jag tänkte inte, men beställde en kaffe latte och lade till en vanlig kaffe
sen frågade jag hur man gör med mjölk och socker

caféägarinnan förstod att det var till någon annan
hon vet att jag aldrig köpt vanlig kaffe
hon anade att jag tänkte på kvinnan utanför
hon hjälpte mig och sade “hon tar inte mjölk, men mycket socker”
“jag häller upp och du kan be henne komma in själv”

caféägarinnan talade turkiska med henne, vilket kvinna kunde hjälpligt
jag bad henne säga till den romska kvinnan “Gud välsigne dig”
caféägarinnan sade att det var det som tiggerskan sagt till mig först
alla tre blev vi lika glada
men mest salig var nog jag

utreda saken om romernas situation i Sverige
i varje gathörn och som det känns under varje sten
det får jag göra en annan dag

It is more blessed to give

Acts 20:35
In all things I have shown you that by working hard in this way we must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, how he himself said, ‘It is more blessed to give than to receive.’”

it is more blessed to give than to judge
it is more blessed to give than to investigate
it is more blessed to give than to complain
it is more blessed to give than to despise
it is more blessed to give than to mock

To give is to love
To give is to be a neighbor
To give is to be like God
To give is to follow Jesus

I usually do not give to the Roma who beg
it feels problematic
they are fully able to do something with their lives
they seem to see begging as a job

they are everywhere and their faces crying
I sometimes wonder if it is God who placed them there as a judgment?
How do we treat the stranger?
How do we treat the weak?

Sometimes it just feels tedious
Today dried, I do not think, when I would buy a latte to myself
I saw a Roma woman begging outside and she saw chilled out
I thought not, but ordered a latte and added a regular coffee
then I asked how to do it with milk and sugar

cafe proprietress understood that it was to someone else
she knows that I never bought regular coffee
She sensed that I thought of the woman outside
She helped me and said “she does not take milk, but much sugar”
“I pour up and you can ask her to get it herself”

cafe proprietress spoke Turkish with her, that woman could passably
I asked her to tell the Roma woman, “God bless you”
cafe proprietress said it was like beggar told me first
all three, we were as excited
but I was most blessed

investigate about the situation of Roma in Sweden
on every street corner, and as it feels under every rock
I must make another day