throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Follow-up Brasilia (1:4). Uppföljning Brasilia (1:4).

Read next post from Brasil.

Core team São Paulo

Back in Brazil to follow up and strengthen relationships. Surprisingly, three seminars were booked in the row. So we needed to just roll up our sleeves and start working. The most important seminar on simple church was placed on weekdays, when unfortunately not many came.

First out was a core team training, without a seminar following it, in the dangerous city of São Paulo. A police officer along with his wife had called us and they were really hungry about what we had to give. No nasty things happened during the days of Sao Paulo, on the other hand, many disciples were trained.

Some events through my eyes

Day 1 – Theory with kickstart

All 3 teams were kickstarted; Ana Paolas, Peter and mine. In my team, I want to highlight the 11-year-old boy (see picture), which was on fire and bold for Jesus. He had to cure a man from knee pain. The man reacted strongly, when he was healed. After the seminar in the night he had also healed a man from hearing loss.

Brother of Marcos

Marcos brother converted and began to believe when Peter shared chess for salvation. I then kick started him and prophesied over him.

He had to cure two people, one of which was an older lady with pain in the back and knees and one from the pain in the wrist. Great to see someone completely newborn being kickstarted.

Marcos baptized him in the evening and he began to speak in tongues. Then, with Marco’s coaching, he baptised another man.

In the evening

A young woman in the core team repented from sin and was baptized in the Spirit with the following tongues.

When someone starts speaking in tongues, it’s like when a newborn baby starts screaming. Everyone rejoices!

Day 2 – kicked out of the nest

I let my interpreter Chris kick start the sister to the 11-year-old, who did not participate in day 1. It took time since everyone was healthy. But in the end, when I gave up, she had to cure a person. Everyone in the team managed to address people and cure some.

I made Peter (appease a whole bunch at the same time) at a cafe, but only one had pain in the back. She was healed and the event is on film.

I showed the video Ana Paola recorded with me in Portuguese, for two women in a stand. One had pain in the back and I put my hand on and ordered the pain to go twice and then there was an answer I did not understand. Then Chris came and translated that the pain was gone. The other woman had pain in the wrist and it disappeared after 2 or 3 prayers.

In Peter’s team, it had been sluggish, but they had prayed for other things and led 2 hairdressers to faith after they were cured. Peter demonstrated chess for salvation. They even met a couple of tough guys who broke down. Even for Ana Paola it went well.

Evening

The two siblings who were hairdressers were baptized. Awesome!

Day 3 – Communion & fishing för people

We shared communion before lunch and God came. Several became touched. I felt so grateful for my salvation. I was blind, but now I see. When sharing the cup, I received a prophetic message to a woman who did not stand next to me. It was good then the order changed, so we did not introduce a new box with regulations

I managed to coach everyone in the team and most of them cured someone and almost all shared chess for salvation. Many accepted Jesus and the sacrifice on Calvary, but only one would be baptized at once, but unfortunately did not appear. I was impressed by a young man who just arrived day 3 and did all wrong, but after I coached him, he did all right. When we departed, I gave him a prophetic message.

There were many tears and hugs when we would finish the seminar and go differnt ways. I had read Romans letter 16 in the morning about greetings and recognized myself.

In th evening

Peter, Marcio and Marcos preached the gospel for several people at a glass bar.

Day 4 – Everyday Christianity

We went to a school and I cured the principal of pain at the fingertip and led her to faith. However, she was not ready for baptism. I even threw out a spirit of anxiety. She felt like someone was trying to strangle her but became free. In addition, problems with blood pressure. We will get confirmation of this later.

The young couple in the core team offered lunch and Peter wedded them. Great when God joins a couple in the wedding ceremony. Always as wonderful to hear a couples love story.

The time in Sao Paulo ended with prayer, when Marcos and his wife sent us back to Brazil.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Läs nästa inlägg från Brasilien.

Core team São Paulo

Åter i Brasilien för att följa upp och stärka relationer. Överraskande var tre seminarier bokade på raken. Så det var bara att kavla upp ärmarna och börja jobba. Det viktigaste seminariet om enkla församlingar var placerat på veckodagar, när tyvärr inte många kom.

Först ut var en kärnteamsträning, utan påföljande seminarie, i den farliga storstaden São Paulo. En polis med fru hade kallat oss och de var verkligen hungriga på det vi hade att ge. Inget otäckt hände under dagarna i Sao Paulo, däremot blev många lärjungar tränade.

Lite nedslag ur mina ögon

Dag 1 – teori med kickstart

Alla 3 team blev kickstartade; Ana Paolas, Peters och mitt. I mitt team vill jag lyfta fram den 11-åriga killen (se bild), som var brinnande och frimodig för Jesus. Han fick bota en man från smärta i knä. Mannen reagerade starkt, när han blev helad. Efter seminariet på kvällen hade han även botat en man från hörselskada.

Broder till Marcos

Marcos broder omvände sig och började tro, när Peter delade schack till frälsning. Jag kickstartade sedan och profeterade över honom.

Han fick bota två stycken, varav en äldre dam med ont i rygg och knän samt en från smärta i handleder. Fantastiskt att se någon helt nyomvänd bli kickstartad.

Marcos döpte honom på kvällen och han började tala i tungor. Sedan döpte han, med Marcos coachning, en annan man.

På kvällen ytterligare

En ung kvinna i kärnteamet omvände sig från synd och blev döpt i Anden med påföljande tungotal.

När någon börjar tala i tungor, är det som när en nyfödd baby börjar skrika. Alla närvarande gläder sig!

Dag 2 – kick ut ur nästet

Jag lät min tolk Chris kickstarta systern till 11-åringen, som inte deltagit dag 1. Det drog ut på tiden då alla var friska. Men till slut, när jag gett upp, fick hon bota en person. Alla i teamet lyckades tilltala människor och bota några.

Jag gjorde en Peter (tilltala ett helt gäng samtidigt) på ett café, men endast en hade smärta i ryggen. Hon blev helad och händelsen finns på film.

Jag visade videon, Ana Paola spelat in med mig på portugisiska, för två kvinnor i ett stånd. En hade ont i ryggen och jag lade handen på och befallde smärtan gå, två gånger och sen var det ett svar jag inte förstod. Då kom Chris och översatte, att smärtan var helt borta. Den andra kvinnan hade ont i handleden och även det försvann efter 2 eller tre böner.

I Peters team hade det varit trögt, men de hade bett för andra saker och lett 2 frisörer till tro, efter att de blivit botade. Peter demonstrerade schack till frälsning. De mötte även ett par tuffa killar som bröt ihop. Även för Ana Paola gick det bra.

Kvällen

De två syskonen som var frisörer blev döpta. Underbart!

Dag 3 – nattvard & människofiske

Vi delade nattvard före lunchen och Gud kom. Flera blev berörda. Jag kände mig så tacksam till min frälsning. Jag var blind, men nu ser jag. I samband med delning av bägaren, fick jag ett profetiskt budskap till en kvinna, som inte stod bredvid mig. Det var bra då det ändrade ordningen, så att vi inte förmedlar en ny box.

Jag lyckades coacha alla i teamet och de flesta botade någon och nästan alla delade schack till frälsning. Flera accepterade Jesus och offret på Golgata, men bara en ville bli döpt på en gång, men dök tyvärr inte upp. Jag blev imponerad av en ung man, som bara kom dag 3 och gjorde alla fel, men efter jag coachat honom, gjorde han alla rätt. När vi skulle skiljas åt, gav jag honom ett profetiskt budskap.

Det var många tårar och kramar när vi skulle avsluta seminariet och skiljas åt. Jag hade läst Romarbrevet 16 på morgonen om hälsningar och kände igen mig.

På kvällen

Peter, Marcio och Marcos predikade evangelium för flera stycken vid en glassbar.

Dag 4 – vardagskristendom

Vi åkte till en skola och jag botade rektorn från smärta i fingertopp samt ledde henne till tro. Hon var dock inte färdig för dop. Jag kastade även ut ande av ängslan. Hon kände som om någon försökte strypa henne, men blev fri. Dessutom problem med blodtryck. Vi får höra bekräftelse på detta senare.

Unga paret i kärnteamet bjöd på lunch och Peter vigde dem. Fantastiskt när Gud sammanfogar ett par i vigselakten. Alltid lika härligt att höra pars kärlekshistoria.

Tiden i São Paulo avslutades med bön, då Marcos och fru sände oss tillbaks till Brasilia.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements


Leave a comment

Faith in Christ. Tro på Jesus.

Click here to read the next post in the series.

Faith in Jesus Christ

Do you believe in Jesus? It is a question you can answer in different ways and also mean different things. Faith in Jesus is a conviction of what we hope and a certainty about what we do not see.

The faith of the Bible is no preoccupation of facts, but a gift from the God of heaven. A gift of grace that transforms our hearts and gives us eternal life. Even the devil and his demons believe in God, but that does not help them. God exists, whether we believe or not. But how can we know that we believe in accordance with the Bible’s definition of faith?

When you have the kind of faith of God in your heart, the Holy Spirit moves in and builds a home. You notice it by receiving a testimony in your heart that you are a child of God. You only know that you know you are God’s son or daughter. Your human reborn spirit and the Holy Ghost, say the same thing that you are the child of God.

As a believer, you can notice that the Spirit confirms or warns of things in your life. He can guide you and me by giving us a prompting in our heart. Sometimes He gives light to the bible word and it seems written perfect for our situation today. Other times He works in our will or in our deed, so that His good will takes place. You may find that you want to refrain from some things you did before and instead start doing things you’ve never done before. It is His grace that works in us newborns.

Faith is a conviction in the heart, a certainty about what we do not see. It is not insecure or weak. Though we are weak and fragile vessels, but faith is strong and leaning toward God and the promises of the Bible. Thanks Jesus that you opened my eyes and saved me. Thanks Jesus for everlasting life. Thanks Jesus for the faith you gave me that now overcomes everything and is my ticket into heaven one day.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa nästa inlägg i serien.

Tro på Jesus Kristus

Tror du på Jesus? Det är en fråga man kan besvara på olika sätt och även mena olika saker. Tron på Jesus är en övertygelse om det vi hoppas och en visshet om det vi inte ser.

Bibelns tro är inget försanthållande av fakta, men en gåva från himlens Gud. En gåva av nåd, som förvandlar våra hjärtan och ger oss evigt liv. Även djävulen och hans demoner tror på Gud, men inte hjälper det dem. Gud finns oavsett om vi tror eller inte. Men hur kan vi veta att vi tror i enlighet med bibelns definition av tro?

När du har Guds slags tro i ditt hjärta, flyttar den Helige Ande in och bygger bo. Du märker det genom att du får ett vittnesbörd i ditt hjärta, att du är ett Guds barn. Du bara vet att du vet att du är Guds son eller dotter. Din mänskliga pånyttfödda ande och den Helige Anden, säger samma sak att du är Guds barn.

Som troende kan du märka att Anden bekräftar eller varnar för saker i ditt liv. Han kan leda dig och mig genom att ge oss maningar i hjärtat. Ibland ger Han ljus över bibelordet och det tycks skrivet perfekt för vår situation idag. Andra gånger arbetar Han i vår vilja eller i vår gärning, så att Hans goda vilja sker. Du kan upptäcka att du vill avstå från vissa saker du gjorde förut och istället börjar göra saker du aldrig gjort innan. Det är Hans nåd som verkar i oss pånyttfödda människor.

Tron är en övertygelse i hjärteroten, en visshet om det vi inte ser. Det är inget osäkert eller svagt. Vi är svaga och bräckliga kärl, men tron är stark och lutar sig mot Gud och löftena i bibeln. Tack Jesus att du öppnade mina ögon och frälste mig. Tack Jesus för evigt liv. Tack Jesus för tron du gav mig och som nu övervinner allt och är min biljett in i himlen en dag.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


Leave a comment

Is this all? Är detta allt?

Life on Earth

If this life on earth is all; “Let’s eat and drink, for tomorrow we’ll die”. In 1 Corinthians (chapter 15) one can see that the reason that many Christians live in sin or in a similar way to the rest of the world are that they do not have a glance at heaven, as Collossians (chapter 3) emphasizes that we should have.

Life here on earth becomes more real, but the Bible suggests that it’s really like a parentheses or a vapour. When earthly life feels so real, it’s important to put the helmet of salvation on your head, with the eternal hope of salvation. We are on our way to heaven and have already passed from death to life.

I read today (1 Cor 15) that the flesh of different bodies have a different shine and that the glory of our coming heavenly body will be so overwhelmingly beautiful. My heart was then filled with gratitude and expectation, on the heavenly eternal hope. I understood the difference between the Christians who live in sin and those who by grace try to live righteously. The former do not look at the reward, they do not forget what has been and continues. They forget that the old is past away and do not see that something new has come. They do not turn their heart and mind into what is above. They let the flesh be free and the desires of the soul, after the good of this life.

I do not say we can not enjoy here and now, we can, because everything belongs to us (in Corinthians 3). But, not at the expense of our life with God and the heavenly hope. So my friend, take a glance and look at Jesus. Keep Him holy in your heart. Share your innermost heart with Him and let Him share His heart with you. Show Him that He can entrust you with treasures and trust you. Take Him in your hand, live pure and walk with your head high, already here and now and then into the heavens of God, when that day comes.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Livet på jorden

Om detta livet på jorden är allt; ”låt oss äta och dricka, för imorgon dör vi”. I 1 Korintiebrevet (kapitel 15) kan man skönja, att anledningen till att många kristna lever i synd, eller på ett likadant sätt som andra i världen, är att de inte har blicken riktad mot himlen, som Kolloserbrevet (kapitel 3) betonar att vi ska ha.

Livet här på jorden blir då mer verkligt, men Bibeln antyder att det egentligen är som en parentes eller en vindfläkt. När det jordiska livet känns verkligare, är det viktigt att ta på sig frälsningens hjälm på huvudet, med det eviga hoppet om frälsning. Vi är nämligen på väg till himlen och har redan övergått från döden till livet.

Jag läste idag  (1  Kor 15) om att köttet av olika kroppar har olika glans och att vår kommande himmelska kropps härlighet, kommer vara så överväldigande härlig. Mitt hjärta fylldes då av tacksamhet och förväntan, på det himmelska hoppet. Jag förstod skillnaden på de kristna som lever i synd och de som av nåden försöker leva rättfärdigt. De förra har inte sin blick riktad på lönen, de glömmer inte det som varit och löper framåt.  De glömmer att det gamla är förgånget och ser inte att nåt nytt har kommit. De vänder inte sitt hjärta och sinne, till det som är där ovan. De låter köttet härja fritt och själens begär, efter detta livets goda.

Jag säger inte att vi inte kan njuta här och nu, det kan vi, för allt tillhör oss (I Kor 3). Men, inte på bekostnad av vårt liv med Gud och det himmelska hoppet. Så min vän, lyft blicken och se på Jesus. Håll Honom helig i ditt hjärta. Dela ditt innersta med Honom och låt Honom dela sitt hjärta med dig. Visa Honom att Han kan anförtro dig skatter, att Han kan lita på dig. Ta Honom i handen, lev rent och vandra med huvudet högt, redan här och nu och sedan in i själva Guds himmel, när den dagen kommer.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


Leave a comment

Battle in our minds. Strid i våra sinnen.

In English, på svenska, bientôt corrigé en français.

A battle in our minds

The battle is in our minds. The god of this world, satan, disguises himself as an angle of light and tries to seduce us. But we have arms with divine power to demolish strongholds. We are as pure virgins to be married to Christ and not another Jesus, with another spirit or gospel. We need to discern who and what message we are listening to and in what spirit it is spoken.

There is a battle going on in our minds concerning our thoughts. So we are to take every thought and put it under the obedience of Christ. We need not to polish our arms but use them demolishing strongholds. There is a right knowledge of God to take part of and a pure devotion to Christ to keep to.

There has always been wolves amongst the true lambs and already in the time of the Bible ”super apostles”. There are signs of real apostles such as miracles and wonders and how you are treated by them is crucial. Is it like a father to his children? Or are you slapped in your face, enslaved and thus controlled? Is it a message of peace transmitted in love? For God is a God of love and peace.

Siblings, please discern and don’t put up with any wrong teaching or leading. What is the heart behind? Is the teaching the same as the life lived? Is it pure love? Is it perfect peace? Is the Holy Spirit prompting you in your spirit and confirming the message or the actions?

Let us stay pure as doves and cunning as serpents. Shall we?

2 Corinthians 10:3-6
For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ, being ready to punish every disobedience, when your obedience is complete.

2 Corinthians 11:2-6
For I feel a divine jealousy for you, since I betrothed you to one husband, to present you as a pure virgin to Christ. But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. For if someone comes and proclaims another Jesus than the one we proclaimed, or if you receive a different spirit from the one you received, or if you accept a different gospel from the one you accepted, you put up with it readily enough. Indeed, I consider that I am not in the least inferior to these super-apostles. Even if I am unskilled in speaking, I am not so in knowledge; indeed, in every way we have made this plain to you in all things.

2 Corinthians 12:12
The signs of a true apostle were performed among you with utmost patience, with signs and wonders and mighty works.

2 Corinthians 13:11-14
Finally, brothers, rejoice. Aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace; and the God of love and peace will be with you. Greet one another with a holy kiss. All the saints greet you. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Striden om våra sinnen

Kampen står i vårt sinne. Denna världens gud, satan, förklär sig till en ljusets ängel och försöker bedra oss. Men vi har vapen med gudomlig kraft att bryta ner fästen. Vi är som rena jungfrur trolovade till Kristus och inte till en annan Jesus, med en annan ande eller annat evangelium. Vi måste urskilja vem vi lyssnar på, till vilket budskap och i vilken ande.

Det finns en strid, som pågår i våra sinnen, om våra tankar. Så vi ska ta varje tanke och lägga den under Kristi lydnad. Vi behöver inte polera våra vapen, men använda dem att bryta ner fästen. Det finns en rätt kunskap om Gud att ta del av och en ren hängivenhet för Kristus att hålla sig till.

Det har alltid varit vargar bland lammen och redan i Bibelns tid “super apostlar”. Det finns tecken på riktiga apostlar, såsom mirakel och underverk. Hur du behandlas av dem är också avgörande. Är det som en far till sina barn? Eller slår de dig i ansiktet, gör dig till en slav och därmed kontrollerar dig? Är det ett budskap om frid som ges i kärlek? Gud är nämligen en Gud av kärlek och frid.

Syskon, urskilj och acceptera inte fel undervisning eller ledning. Vad är hjärtat bakom? Är undervisningen detsamma som livet de lever? Är det ren kärlek? Är det perfekt frid? Bekräftar den Helige Anden i din ande budskapet eller handlingarna?

Låt oss vara rena som duvor och sluga som ormar. Ska vi?

2 Corinthians 10:3-6
För även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus, och vi är beredda att straffa all olydnad så snart er lydnad blivit fullständig.

2 Corinthians 11:2-6
eftersom jag brinner för er med Guds iver. Jag har trolovat er med en enda man, Kristus, och vill föra fram en ren jungfru till honom. Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa “superapostlar”. Även om jag inte är någon vältalare saknar jag inte kunskap, och den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er.

2 Corinthians 12:12
Det som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet, genom tecken, under och kraftgärningar.

2 Corinthians 13:11-13
Till sist, bröder: var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då ska kärlekens och fridens Gud vara med er. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla de heliga hälsar till er. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Une bataille dans nos pensées

La bataille est dans nos esprits. Le dieu de ce monde, satan, se déguise en angle de lumière et tente de nous séduire. Mais nous avons des armes avec le pouvoir divin pour démolir les forteresses. Nous sommes en tant que vierges pures pour être mariées à Christ et non à un autre Jésus, avec un autre esprit ou un autre évangile. Nous devons discerner qui et quel message nous écoutons et dans quel esprit il est parlé.

Il y a une bataille dans nos esprits concernant nos pensées. Nous devons donc prendre chaque pensée et la mettre sous l’obéissance du Christ. Nous n’avons pas besoin de polir nos armes, mais de les utiliser pour démolir des forteresses. Il y a une bonne connaissance de Dieu à laquelle prendre part et une pure dévotion au Christ à suivre.

Il y a toujours eu des loups parmi les vrais agneaux et déjà à l’époque de la Bible “super apôtres”. Il y a des signes de vrais apôtres tels que des miracles et des merveilles et la façon dont vous êtes traité par eux est cruciale. Est-ce comme un père à ses enfants? Ou êtes-vous giflé dans votre visage, asservi et donc contrôlé? Est-ce un message de paix transmis dans l’amour? Dieu est un Dieu d’amour et de paix.

Frères et sœurs, s’il vous plaît discerner et ne tolérer aucun mauvais enseignement ou gestion. Quel est le coeur derrière? L’enseignement est-il le même que la vie vécue? Est-ce pur amour? Est-ce la paix parfaite? Le Saint-Esprit vous invite-t-il dans votre esprit et confirme-t-il le message ou les actions?

Restons purs comme des colombes et rusés comme des serpents. On y va?

2 Corinthians 10:3-6
Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera complète.

2 Corinthians 11:2-6
Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l’égard de Christ. Car, si quelqu’un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j’estime que je n’ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l’avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses.

2 Corinthians 12:12
Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles.

2 Corinthians 13:11-13
Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix; et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. (13:12) Tous les saints vous saluent.  (13:13) Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la communication du Saint-Esprit, soient avec vous tous!

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.


2 Comments

Unity in God. Enhet i Gud. Unité en Dieu.

In English, på svenska, en français 

Click here to read the previous post in the series.

Power of God

My childhood angel play came back in my life last Christmas. My friend Sanna gave me such (see picture) as a Christmas gift. This year, when we built it up, it felt a bit shaky and after the clumsy touch of two little children, it seemed as if it would collapse and at least would not work, when everything was out of alignment.

The angelic game is a picture that when our prayers reach the heaven of God, it puts God’s hand in motion and the angels are released to deliver the prayer answers. God spoke strongly through a picture of the angel play of Christmas, that God’s power is released through unity in Christ.

Surely, when I lit the lights and the rays began to approach the angels, nothing happened. I assumed that because the angel’s play was inclined, the heat did not reach the angels and therefore nothing happened. But Samir, the father of the small children, who touched the angels exceedingly, said no, I’ll fix it.

We both thought that what he would fix was that everything was straight and solid. But, judge our surprise, when it turned out that weakness or fragility is not an obstacle to God. No, the problem was that an angel was hanging in the wrong direction, that is, an angel would do it in his own way. When Samir hung the angel in the right direction, the heat reached the angels and they came in motion. God’s power is released despite our weakness, but above all in our unity. A rebel angel, sabotaged all prayer answers.

Sisters and brothers in Christ, let’s not seek our own glory, or go on our own path. There is one way. His name is Jesus. There is one truth. His name is Jesus. There is one life. His name is Jesus. Let His light guide you to walk along with Him, together with all the sisters and brothers in Christ. There is no private faith, even if it is personal. We are in this together, so let’s embrace each other, so that God’s power is released and His hands are moved, and the angels have something to do. It is not our weakness which is the problem, but our rebellion. In the beautiful unity of Christ, God’s power is released.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Guds kraft

Min barndoms änglaspel kom tillbaks i mitt liv förra julen. Min vän Sanna gav mig ett sådant (se bild) i julklapp. I år när vi byggde upp det, kändes det lite skrangligt och efter två små barns klumpiga beröring, så såg det ut som om det skulle ramla ihop och åtminstone inte fungera, då allt hängde lite snett.

Änglaspelet är en bild på, att när våra böner når Guds himmel, sätter det Guds hand i rörelse och änglarna blir förlösta, att leverera bönesvaren. Gud talade starkt genom en bild av Julens änglaspel, att Guds kraft förlöses genom enhet i Kristus.

Mycket riktigt, när jag tände ljusen och strålarna började närma sig änglarna, hände ingenting. Jag antog att eftersom änglaspelet hängde snett, så nådde inte värmen änglarna och därför hände inget. Men, Samir, pappan till de små liven, som rört änglarna ovarsamt, sade nej jag ska laga det.

Vi trodde nog båda, att det han skulle fixa, var att allt blev rakt och solitt. Men, döm till vår förvåning, när det visade sig att skranglighet, skörhet eller bräcklighet inte är ett hinder för Gud. Nej, problemet var att en ängel hängde fel, d v s en ängel ville gör det på sitt sätt. När Samir hängde ängeln åt rätt håll, nådde värmen änglarna och de kom i rörelse. Guds kraft förlöses trots vår svaghet, men framförallt i vår enhet. En rebellisk ängel, saboterade alla bönesvar.

Systrar och bröder i Kristus, låt oss inte söka vår egen ära, eller gå på vår egen väg. Det finns en väg Han heter Jesus, det finns en sanning Han heter Jesus, det finns ett liv Han heter Jesus. Låt Hans ljus vägleda dig att gå på vägen med Honom, tillsammans med alla systrar och bröder. Det finns ingen privat tro, även om den är personlig. Vi är i detta tillsammans, så låt oss omfamna varandra, så att Guds kraft förlöses och Hans händer sätts rörelse och änglarna får nåt att göra. Det är inte vår svaghet som är problemet, men vårt uppror. I den vackra enheten i Kristus förlöses Guds kraft.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Cliquez ici pour lire le précédent poste dans la série

Pouvoir de Dieu

Mon jeu d’ange d’enfance est revenu dans ma vie à Noël dernier. Mon amie Sanna m’en a offert un comme cadeau de Noël (voir photo). Cette année, quand nous l’avons construit, ça nous a paru un peu fragile et après le contact grinçant de deux petits enfants, il semblait que ça s’effondrait et marchait moins quand tout était un peu faussé.

Le jeu angélique est une image qui, lorsque nos prières atteignent le ciel de Dieu, met la main de Dieu en mouvement et les anges sont libérés pour délivrer les réponses de nos prières. Dieu a parlé avec force à travers une image de jeux de l’ange de Noël, que la puissance de Dieu est rachetée par l’unité en Christ.

Vraiment, quand j’ai allumé les bougies et que les rayons ont commencé à s’approcher des anges, il ne s’est rien passé. Je supposais que parce que le jeu de l’ange était incliné, la chaleur n’atteignait pas les anges et par conséquent rien ne se passait. Mais Samir, le père de les petite vies, qui a énormément touché les anges, a dit non, je le réparerai.

Nous pensions tous les deux que ce qu’il réparerait, c’était que tout redevienne droit et solide. Mais, la condamnation à notre grande surprise, quand il s’est avéré que la rareté, la brutalité ou la fragilité n’est pas un obstacle à Dieu. Non, le problème était qu’un ange accroché dans la mauvaise direction, c’est-à-dire qu’un ange le faisait à sa manière. Quand Samir a accroché l’ange dans la bonne direction, la chaleur a atteint les anges et ils sont entrés en mouvement. La puissance de Dieu est rachetée malgré notre faiblesse, mais surtout dans notre unité. Un ange rebelle, saboté toutes les réponses de prière.

Sœurs et frères en Christ, ne cherchons pas notre propre gloire, ou ne suivons pas notre propre chemin. Il y a un chemin, son nom est Jésus, il y a une vérité, son nom est Jésus, il y a une vie, son nom est Jésus. Que sa lumière vous guide pour marcher avec Lui, avec tous les frères et sœurs en Christ. Il n’y a pas de croyance privée, même si elle est personnelle. Nous sommes ensemble, alors embrassons-nous les uns les autres, afin que la puissance de Dieu soit rachetée et que Ses mains soient émues, et que les anges n’aient beaucoup à faire. Ce n’est pas notre faiblesse qui est le problème, mais notre rébellion. Dans la belle unité du Christ, le pouvoir de Dieu est racheté.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.

 


1 Comment

To be one. Att vara en.

Click here to read the next post in the series.

Being ONE

I lay in the whirlpool and reflected what it means to be ONE? Being one means that when others look at you, they only see one person.

I am one Spirit in Christ and when others see me, they should see Jesus and not me. It does not mean I’m wiped out, but I’m in a union with God. If you are ONE, then you are ONE.

I’m one flesh with Peter, my husband. Should others just see us as one person? Hm, because we are both a Spirit with Jesus, they should see Jesus. In the nuance of Christ, which God thought us as couple should shine with. But, we are still two persons.

Small fragile people in strong solid God

I have two gold earrings, which are shaped like 2 very thin little rings. One day I found only one ring and wondered where the other was? I started frantically and frustratedly  looking for it, but almost without hope, because they are so small and fragile.

In the moment I gave up, I discovered that what I was looking at was both the rings, though I only saw one. One of them was hidden in the other, just as our life is concealed with Christ in God. A speaking picture of our unity in Christ.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa nästa inlägg i serien.

Att vara ETT

Jag låg i bubbelpoolen och reflekterade över, vad det innebär att vara ETT? Att vara ett, innebär att när andra ser på en, så ser de bara en EN person.

Jag är en ande med Kristus och när andra ser mig, bör de se Jesus och inte mig. Det innebär inte att jag är utplånad, men att jag är i en förening med Gud. Är man ETT så är man EN.

Jag är ett kött med Peter, min man. Borde andra bara se oss, som EN person? Hm, eftersom vi båda är en ande med Jesus, så borde de se Jesus. I den nyans av Kristus, som Gud tänkt att vi som par ska lysa fram med. Men, vi är ändå två personer.

Små sköra människor i starka solida Gud

Jag har två guldörhängen, vilka är formade som 2 väldigt tunna små ringar. En dag hittade jag enbart det ena örhänget och undrade var det andra var? Jag började frenetiskt och frustrerat leta efter det, men nästan utan hopp, eftersom de är så små och sköra.

I det ögonblick jag gav upp, upptäckte jag att det jag tittade på var båda ringarna, fast jag bara sett ett. Det ena var nämligen gömt i det andra, precis som vårt liv är fördolt med Kristus i Gud. En talande bild på vår enhet i Kristus.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

 

 


1 Comment

Compete to win. Tävla för att vinna. Concourir pour gagner.

In English, på svenska, en français 

Read about the spiritual disciplin of practicing Gods presence.

Only one is a winner

Only you are a winner in your life. Therefore, run to win eternal life. Start by setting yourself on the race track and then continue running, but not whatever way, but as the winner. Do not box by punching empty air, but hit the target in the bullseye.

Those who compete, submit themselves in discipline in all areas of their lives and refrain from many things. They train even if they do not have the energy to do so or even if they don’t feel like it. And at the end they receive honor from people but at a perishable price, which does not last forever. How much more should we not live a disciplined life? Refrain from all evil and take part of everything that’s good?

For us preachers standing in the front line, it’s even more acute. But you as an individual disciple of Jesus, surely there are some you disciple train? Don’t you want to find yourself on the way, or even qualify to win the prize? If we train others, then we must add spiritual disciplines and follow the teaching we provide. Let’s live an exemplary life for others to follow, let’s lead as Jesus.

By 2018, I advise you as a minister, leader or individual Jesus disciple, to establish spiritual disciplines in your life such as; Bible reading (read the Bible with the Holy Spirit as your teacher) prayer (talk to God in dialogue and pray from this), fast (from meals), solitude (leave yourself alone, like Jesus on the mountain) worship (with singing and obedience), sacrifices (die daily).

1 Corinthians 9:24-27
Know ye not that they that run in a race run all, but one receiveth the prize? Even so run; that ye may attain. And every man that striveth in the games exerciseth self-control in all things. Now they do it to receive a corruptible crown; but we an incorruptible. I therefore so run, as not uncertainly; so fight I, as not beating the air: but I buffet my body, and bring it into bondage: lest by any means, after that I have preached to others, I myself should be rejected.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Läs om den andliga disciplinen att praktisera Guds närvaro.

Bara en är vinnare

Bara du är vinnare, på ditt livs lopp. Spring därför, för att vinna det eviga livet. Börja med att inställa dig på tävlingsbanan och fortsätt sedan med att springa, men inte hur som helst, men som den som vinner priset. Boxa inte i tomma luften, men pricka träffsäkert målet.

De som tävlar underkastar sig i allt ett disciplinerat liv. De avstår från många saker och tränar fast de inte orkar eller har lust. Detta gör de fast det enda de får är ära inför människor och ett förgängligt pris, som inte består i evighet. Hur mycket mer ska inte vi leva ett disciplinerat liv? Avstå från allt som är ont och ta del av allt som är gott?

För oss predikanter, stående i frontlinjen, är det än mer akut. Men, även du som enskild Jesu lärjunge, visst är det någon eller några du lärjungatränar? Inte vill du väl själv befinnas ha kommit efter på vägen, eller inte ens kvalificera för att vinna priset? Om vi tränar andra, så bör vi praktisera andliga discipliner och själv följa den undervisning vi ger ut. Låt oss leva ett föredömligt liv för andra att följa och låt oss leda på samma sätt som Jesus.

För 2018 råder jag dig som predikant, ledare eller enskild Jesu lärjunge, att etablera andliga discipliner i ditt liv såsom; bibelläsning (läs bibeln med Den Helige Ande som din lärare), bön (prata med Gud i dialog och be utifrån detta), fasta (från måltider), avskildhet (dra dig undan i enskildhet, som Jesus på berget), tillbedjan (tillbe Gud med sång och lydnad), offer (dö dagligen).

1 Corinthians 9:24-27
Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt – de gör det för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte, jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. I stället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lydnad, för att inte själv komma till korta när jag predikar för andra.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Lisez à propos de la discipline spirituelle pour pratiquer la présence de Dieu.

Un seul est gagnant

Soyez un gagnant dans votre vie. Par conséquent, courez pour gagner la vie éternelle. Commencez par vous mettre sur un stade, puis continuez à courir, mais pas de n’importe quelle façon, mais en tant que gagnant. Ne pas boxer en l’air vide, mais dans l’objectif sûr.

Ceux qui sont dans la compétition, se soumettent à toutes sortes de disciplines, ils s’abstiennent de beaucoup de choses, même si ils ne veulent pas et ils n’ont pas la force. Ils le font même si tout ce qu’ils reçoivent est l’honneur des gens et un prix périssable, qui ne dure pas éternellement. Á combien plus devrions-nous ne pas vivre une vie disciplinée? S’abstenir de tout mal et prends soin de tout ce qui est bien?

Pour nous prédicateurs qui se tiennent en première ligne, c’est encore plus essentiel. Mais vous, en tant que disciple de Jésus, formez vous des disciples? Ne voulez-vous pas vous retrouver sur le chemin, ou même vous qualifier pour gagner le prix? Si nous formons les autres, nous devons ajouter des disciplines spirituelles et suivre l’enseignement que nous donnons. Vivons une vie exemplaire pour les autres et conduisons-nous comme Jésus.

En 2018, je vous conseille en tant que ministre, dirigeant ou disciple de Jésus, d’établir des disciplines spirituelles dans votre vie telles que; Lecture de la Bible (lire la Bible avec le Saint-Esprit comme votre enseignant) prière (parler à Dieu dans le dialogue et prier à partir de cela), jeûne (des repas), mise à part avec Jesus (laissez-vous seul, comme Jésus sur la montagne) culte (avec le chant et l’obéissance), les sacrifices (mourir à soi quotidiennement).

1 Corinthians 9:24-27
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu’un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible; mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l’aventure; je frappe, non pas comme battant l’air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.