throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


3 Comments

God’s touch. Guds beröring. Le contact de Dieu.

In English, på svenska, en français.

See previous blog post from France 2 weeks.

In a small town in the South of France

Even though the meeting was in full swing and the meeting room lay between our room and the bathroom, I said good night and closed the door. We were in a small town in southern France at a house church. After a busy day, after 1.5 weeks of intensive mission on the route, it became too much for me.

Brother Samir had addressed me in French and I asked what he said. He tried again and I asked what he said. This happened a number of times until he said “Are you tired Camilla? Have you forgotten the French?” Then I realized it was time to pull back.

God did wonders

It had been a wonderful day. I had successfully kickstarted the man in the house, along with a sister who just wanted to observe. At first, I healed a young man, and then he prayed for the rest, most of them being healed. I was able to record multiple videos and he even took the next step to ask people himself. We also met a woman of peace who wanted to meet again.

In the evening I would teach “the 4 soils”, but I thought no one listened, because I was the one speaking. Our friend Samir from Toulouse had said that I was like his mother and Peter as his big brother. Instead of being happy that he sees us as a family, I felt old. When we came here, there were no towels and I thought the lady in the house forgot, but she replied that she did not know if we needed any. In addition, some other small things happened, which meant I did not feel welcome.

Samir preached inspiring in the evening and the brothers Claude and Emmanuel shared their hearts. However, it felt like a traditional revival meeting, which I usually dislike (it’s in the box). I should instead think that these are people who are about to be lost for ever, as we are in the process of fishing. A man was baptized. Emmanuel shared “chess to salvation”, with another man and suddenly another wanted to be baptized. Finally, a third person was also baptized. I went into the bedroom because I was exhausted and I just couldn’t take it anymore. After awhile, Peter came in and was fascinated by the fact that two great miracles had passed through his hands.

I love the truth and I love the Bible. But I do not love the people, as much as God loves them, neither the unbelievers nor the saved. I love the truth that we should go out and make disciples, but the people themselves can be difficult. I feel sad and insufficient about it. In addition, I thought that Peter was dedicated only to others and that we did not have enough time together. Everything was simply tough, even though God did many wonders.

I was frustrated

When I woke up the next day, I told Peter that I was frustrated. I said many stupid things; that I did not feel welcome, that everything felt negative. I was told we would stay longer than planned, instead of going shortly after breakfast. It just got too much again. I did not want to stay, but just leave.

Peter pointed out that I was in the flesh, which made me even angrier. The truth was that I went out into the flesh when I became frustrated in the soul. I just did not know how to get out of it. Then he said that I had to be normal, when we were going to have breakfast. Obviously, I was supposed to be completely quiet. The lady said something nice to me and the Spirit came over me, which made me cry quite aloud. I asked Peter forgiveness and repented to God. God in His mercy restored me.

I took time with God in a prayer walk and time in the Bible, without feeling stressed and then self-time with Tabata (interval training). Had even thought about blogging, but then everyone started pulling me. We were going to celebrate communion together, have lunch and one with the other. So I gave up, but was refreshed in soul and body.

Peter taught that the letter kills and the Spirit gives life. I was again met by God and reminded that it is crucial that we pardon each other, without compromising on the truth. Siblings let us widen our hearts to each other and the great harvest. Note that you, like me, are not God. Take time for Christ and self-time, and He will fill you up and the risk that you “pull out of the Spirit” will be minimal.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Se föregående blogginlägg från Frankrike 2 veckor.

I en småstad i södra Frankrike

Trots att samlingen var i full gång och möteslokalen låg mitt emellan vårt rum och badrummet, sade jag godnatt och stängde in mig. Vi var i en liten stad i södra Frankrike hos en husförsamling. Efter en späckad dag, efter 1,5 veckas intensiv mission på resande fot, blev det för mycket för mig.

Broder Samir hade tilltalat mig på franska och jag frågade vad han sade. Han försökte igen och jag frågade vad han sade. Detta pågick ett antal gånger tills han sade “är du trött Camilla? Har du glömt franskan?” Då förstod jag att det var dags, att dra mig tillbaka.

Gud gjorde under

Det hade varit en superfin dag. Jag hade framgångsrikt kickstartat mannen i huset, tillsammans med en syster som bara ville se på. Först botade jag en ung man och sen fick han be för resten, vilka de flesta blev botade. Jag fick spela in flera videos och han fick även ta nästa steg att fråga själv. Vi mötte även en fridens kvinna som ville träffas igen.

På kvällen skulle jag undervisa om ”de 4 jordmånerna”, men jag tyckte att ingen lyssnade, eftersom det var jag som talade. Vår vän Samir från Toulouse hade sagt, att jag var som hans mamma och Peter som hans storebror. Istället för att bli glad, att han ser oss som familj, kände jag mig gammal. När vi kom hit, fanns inga handdukar och jag trodde frun i huset glömt, men hon svarade att hon inte visste om vi behövde några. Dessutom hände några andra småsaker, vilket gjorde att jag inte kände mig välkommen.

Samir predikade inspirerade på kvällen och bröderna Claude och Emmanuel delade sina hjärtan. Det kändes dock som ett traditionellt väckelsemöte, som jag får jag allergi av. Jag borde istället tänkt att detta är människor, som är på väg att gå förlorade, som vi håller på att fiska in. En man blev döpt. Emmanuel delade ”schack till frälsning”, med en annan man och plötsligt ville en till bli döpt. Till slut blev även en tredje person döpt.  Jag gick in i sovrummet, för jag var utmattad och orkade inte mer. Efter ett tag kom Peter in och berättade fascinerat, att två stora helanden hade skett genom hans händer.

Jag älskar sanningen och jag älskar Bibeln. Men jag älskar inte människorna, så mycket som Gud älskar dem, varken de ofrälsta eller de frälsta. Jag älskar sanningen att vi ska gå ut och att vi ska göra lärjungar, men människorna i sig kan vara jobbiga.  Jag känner mig ledsen och otillräcklig över det. Dessutom ansåg jag att Peter ägnat sig enbart åt andra och att vi inte fått tillräckligt med tid tillsammans. Allt var helt enkelt jobbigt, trots att Gud gjorde många under.

Jag var frustrerad

När jag vaknade dagen efter, berättade jag för Peter, att jag var frustrerad. Jag sade många dumma saker; att jag inte kände mig välkommen, att allt kändes negativt. Jag fick veta att vi skulle stanna längre än planerat, istället för att åka kort efter frukost. Det blev bara för mycket igen. Jag ville inte stanna, utan bara åka därifrån.

Peter påpekade att jag var i köttet, vilket gjorde mig ännu argare. Sanningen var att jag gått ut i köttet, när jag blev frustrerad i själen. Jag visste bara inte hur, jag skulle komma ur det. Sen sade han, att jag måste bete mig, när vi skulle äta frukost. Det är klart, jag hade tänkt vara helt tyst. Frun sade något fint till mig och Anden kom över mig, vilket fick mig att storgråta. Jag bad Peter om förlåtelse och omvände mig till Gud. Gud i sin barmhärtighet upprättade mig.

Jag tog tid med Gud på en bönepromensad och tid i Bibeln, utan att känna mig stressad och sedan egentid med Tabata (intervallträning). Hade även tänkt blogga, men då började alla dra i mig.  Vi skulle tillsammans fira nattvard, äta lunch och det ena med det andra. Så jag gav upp, men var uppfräschad i själ och kropp.

Peter undervisade att bokstaven dödar och Anden ger liv. Jag blev åter mött av Gud och påmind att det är avgörande att vi förbarmar oss, dock utan att kompromissa med sanningen. Syskon låt oss vidga våra hjärtan för varandra och den stora skörden. Notera att, du som jag, inte är Gud. Ta tid för Kristus och egentid, så fyller Han dina depåer och risken att du ”trillar ur Anden” blir minimal.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Cliquez ici pour lire le précédent poste dans la série.

Dans une petite ville du sud de la France

Même si la réunion était en plein essor et la salle de réunion se trouvait entre notre chambre et la salle de bain, j’ai dit bonne nuit et fermé la porte. Nous étions dans une petite ville du sud de la France dans une église de maison. Après une journée bien remplie, après une semaine et demie de mission intensive sur l’itinéraire, c’était trop pour moi.

Le frère Samir s’est adressé à moi, en français et j’ai demandé ce qu’il a dit. Il a essayé à nouveau et j’ai demandé ce qu’il a dit. Cela s’est produit un certain nombre de fois jusqu’à ce qu’il ait dit: “Es-tu fatiguée Camilla? As-tu oublié le français?” Ensuite, j’ai compris qu’il était temps pour moi de me retirer.

Dieu a fait des prodiges

C’était une journée merveilleuse. J’ai réussi à “kickstarter” l’homme de la maison, avec une sœur qui voulait juste observer. Au début, j’ai guéri un jeune homme, puis il a prié pour les autres, la plupart d’entre eux furent guéris. J’ai pu enregistrer plusieurs vidéos et il est passé à l’étape suivante en abordant lui-même les personnes. Nous avons également rencontré une femme de paix qui voulait nous revoir.

Dans la soirée, je devais enseigner ”les 4 sols”, mais je pensais que personne n’écouterait, parce que c’était moi qui le faisait. Notre ami Samir de Toulouse avait déclaré que j’étais comme sa mère et Peter comme son grand frère. Au lieu d’être heureuse qu’il nous voie comme une famille, je me suis sentie âgée à ses yeux. Quand nous sommes arrivés ici, il n’y avait pas de serviettes à notre disposition et j’ai pensé que la femme de la maison les avait oubliées, mais elle a répondu qu’elle ne savait pas si nous en avions besoin. En outre, d’autres petites choses se sont passées, ce qui signifie que je ne me suis pas sentie bienvenue.

Samir, inspiré, prêcha le soir et les frères Claude et Emmanuel ont partagé leurs cœurs. Cependant, c’était comme une réunion de réveil traditionnelle, ce que je n’aime pas généralement (c’est dans la boîte). J’aurais dû plutôt penser que ce sont des personnes qui sont sur le point d’être perdues pour toujours, et que nous sommes dans le processus de pêcher. Un homme a été baptisé. Emmanuel a partagé «l’échec du salut» à un autre homme et tout à coup un autre a voulu être baptisé. Enfin, une troisième personne a également été baptisée. Je suis allée dans la chambre parce que j’étais épuisée et que je n’en pouvais plus. Après un certain temps, Peter est entré et était fasciné par le fait que deux grands miracles ont passé par ses mains.

J’aime la vérité et j’adore la Bible. Mais je n’aime pas les gens, autant que Dieu les aime, ni les incroyants ni les sauvés. J’aime la vérité que nous devons sortir et faire des disciples, mais les gens eux-mêmes peuvent être difficiles. Je me sens triste et pas à la hauteur à ce sujet. En plus, je pensais que Peter était dédié uniquement aux autres et que nous n’avions pas assez de temps ensemble. Tout était pénible, tout simplement, même si Dieu avait fait beaucoup de prodiges.

J’étais frustrée

Quand je me suis réveillée le lendemain, j’ai dit à Peter que j’étais frustrée J’ai dit beaucoup de choses stupides; que je ne me sentais pas la bienvenue, que tout était négatif. On m’a dit que nous allions rester plus longtemps que prévu, au lieu d’aller tout de suite après le petit-déjeuner. C’en était trop encore. Je ne voulais pas rester, mais je voulais juste partir.
Peter m’a souligné que j’étais dans la chair, ce qui m’a rendu plus en colère. La vérité est que j’étais dans la chair quand j’étais frustrée dans l’âme. Je ne savais pas comment m’en sortir. Puis il m’a dit que je devais être normale quand nous allions prendre le petit déjeuner. De toute évidence, j’étais censée être complètement silencieuse. La dame m’a dit quelque chose de gentil et l’Esprit est descendu sur moi, ce qui m’a fait pleurer assez fort. J’ai demandé à Peter pardon et je me suis repentie devant Dieu. Dieu dans sa miséricorde m’a restaurée.

J’ai pris du temps avec Dieu dans une marche de prière et un temps dans la Bible, sans me sentir stressée et ensuite dans l’après-midi avec Tabata (formation à l’intervalle). Je pensais même à travailler sur mon blog, mais tout le monde voulait m’avoir avec eux. Nous allions célébrer la communion ensemble, déjeuner l’un avec les autres. J’ai donc abandonné, et j’ai été rafraîchie dans mon âme et mon corps.

Peter a enseigné que la lettre tue mais l’Esprit vivifie. J’ai été de nouveau rencontrée par Dieu et m’a rappelé qu’il est essentiel que nous nous pardonnions sans compromettre la vérité. Frères et sœurs élargissons nos cœurs les uns envers autres et à la grande moisson. Notez que vous, tout comme moi, nous ne sommes pas Dieu. Prenez du temps pour Christ et pour vous-mêmes et il vous remplira et le risque que vous ”sortiez de l’Esprit” sera minime.
Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.

Advertisements


Leave a comment

Release Gods hands. Släpp Guds händer. Lâcher les mains de Dieu.

In English, på svenska, en français.

Click here to read the last post in the series ”The Last Reformation”.

Take your hands off

Take your hands away from what God does in this season. Do not try to box “The Last Reformation”, but release God’s hands free and follow Him. It is about getting into freedom and living a life as in the Acts of the Apostles, with all that it means for life and structure.

There is only one movement and that is what Jesus started 2000 years ago and is called the Church. It is a disciple making movement consisting of a great family with a mission, in the power of the Spirit to be witnesses and to spread the gospel, to the outermost boundary of the earth. Then the end will come and Jesus will return.

Matthew 24:14
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.

Being a Christian is a lifestyle, and is not about dressing up and going to a Sunday meeting in a holy beautiful building. It is about not separting, not analyzing and not dividing life between spiritual and human; holy and unholy. We are holy no matter when and no matter where, because God lives in us when we are born from above. A building cannot change anything.

Jesus said break down this temple and in three days I will rebuild it. We are His temple today. We are also one in Him and the same family, yes a big family. We are not strangers, of which you see only the backs of heads in the row in front of you. The time and our money will go to church together and make our mission, that is, to let the gospel go to the outermost boundary of the earth.

When we are church together, we are the priests and kings we will be, and we will serve each other. We are sanctified and grow up in Christ. We share lives and possessions and we care about each other. Stop analyzing and separating your life and church. Live Christ 24/7 both everyday and party. Let us live life in Christ, be set free and set free people. Free from a life of eternal darkness and a life of captivity or passivity here.

Do not be limited, by a mere human, creating a new box and a new frame. You also should not box or frame, what God is doing in this time, called “The Last Reformation”. Let the next generation decide if this movement became the last reformation, what we today call “The Last Reformation”.
Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien ”The Last Reformation”.

Ta dina händer bort ifrån

Ta dina händer bort ifrån, det Gud gör i denna tid. Försök inte boxa in “The Last Reformation”, utan släpp Guds händer fria och följ Honom. Det handlar om att komma ut i frihet och leva ett liv som i Apostlagärningarna, med allt vad det innebär för liv och struktur.

Det finns bara en rörelse och det är den Jesus startade för 2000 år sen och kallas kyrkan. Det är en lärjungarörelse som består av en storfamilj med ett uppdrag, att i Andens kraft vara vittnen och sprida evangelium, till jordens yttersta gräns. Sedan ska slutet komma och Jesus återvända.

Matthew 24:14
Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.

Att vara kristen handlar om en livsstil, inte om att klä upp sig och gå på söndagsmöte i en helig vacker byggnad. Det handlar om att inte separera, inte analysera och inte dela upp livet i andligt och oandligt, i heligt och oheligt. Vi är heliga oavsett när och oavsett var, därför att Gud bor i oss, då vi är födda från ovan. En byggnad kan inte förändra något.

Jesus sade bryt ner detta tempel och på tre dagar ska jag bygga upp det igen. Vi är Hans tempel idag. Vi är dessutom ett i Honom och samma familj, ja storfamilj. Vi är inte okända människor, med nackar på bänkraden framför. Tiden och våra pengar ska gå till att vara kyrka tillsammans och göra klart vårt uppdrag, som är att låta evangelium gå ut till jordens yttersta gräns.

När vi är kyrka tillsammmans, är vi de präster och kungar vi ska vara, och vi gör tjänst för varandra. Vi helgas och växer upp i Kristus. Vi delar liv och ägodelar och vi bryr oss om varandra. Sluta analysera och separera ditt liv och kyrkan. Lev ut Kristus 24/7 både vardag och fest. Låt oss leva ut livet i Kristus, bli satta fria och sätta människor fria. Fria både från ett liv i evigt mörker och ett liv i fångenskap eller passivitet här.

Låt dig inte begränsas, av att en enkel människa, skapar en ny box och en ny ram. Boxa, inte du heller, inte in det Gud gör i denna tid och kallas ”The Last Reformation”. Låt nästa generation avgöra, om denna rörelse blev den sista reformationen, det vi idag kallar ”The Last Reformation”.
Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Cliquez ici pour lire le précédent poste dans la série.

Retirez vos mains

Retirez-vous de ce que Dieu fait en cette saison. N’essayez pas de mettre en boîte “The Last Reformation”, mais libérez les mains de Dieu et suivez-le. Il s’agit d’entrer dans la liberté et de vivre une vie comme dans les Actes des Apôtres, avec tout ce que cela signifie pour la vie et la structure.

Il n’y a qu’un seul mouvement et c’est ce que Jésus a commencé il y a 2000 ans et il s’appelle l’Église. C’est un mouvement qui fait des disciples, composé d’une grande famille avec une mission, dans la puissance de l’Esprit pour être des témoins et pour répandre l’évangile, jusqu’aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin et Jésus reviendra.

Matthieu 24:14
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.

Être chrétien est un style de vie, et ce n’est pas de quelle façon nous serons vêtus et d’aller dans une assemblée le dimanche dans une sainte et belle bâtisse. Il s’agit de ne pas se séparer, de ne pas analyser et de ne pas diviser la vie entre le spirituel et le naturel; le saint et le profane. Nous sommes saints, peu importe quand et peu importe où, parce que Dieu vit en nous quand nous sommes nés d’en haut. Une bâtisse ne peut rien changer.

Jésus a déclaré : Détruisez ce temple, et en trois jours je le reconstruirai. Nous sommes son temple aujourd’hui. Nous sommes aussi un en Lui et la même famille, oui, une grande famille. Nous ne sommes pas des étrangers, dont vous ne voyez que le derrière des têtes dans la rangée devant vous. Le temps et notre argent vont à l’église ensemble et font notre mission, c’est-à-dire laisser l’Évangile aller jusqu’aux extrémités de la terre.

Lorsque nous serons l’église ensemble, nous serons les prêtres et les rois, et nous nous servirons. Nous sommes sanctifiés et nous grandissons en Christ. Nous partageons nos vies et nos possessions et nous nous soucions les uns des autres. Arrêtez d’analyser et de séparer votre vie et l’église. Vivre Christ 24 heures sur 7 tous les jours comme les fêtes. Vivons la vie en Christ, soyons libres et délivrons les gens. Libres d’une vie des ténèbres éternelles et d’une vie de captivité ou de passivité ici.

Ne soyez pas limité, par un simple homme, créant une nouvelle boîte et un nouveau cadre. Vous ne devriez pas non plus encadrer ou faire une nouvelle boîte, ce que Dieu fait en ce moment, appelé “The Last Reformation”. Laissez la prochaine génération décider si ce mouvement est devenu la dernière réforme, ce que nous appelons aujourd’hui “La dernière réforme”
Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.


1 Comment

2 weeks in France. 2 veckor i Frankrike. 2 semaines en France.

In English, på svenska, en français.

See previous blog post from France 2 weeks.

God raises His people

We meet people who wake up from a life, to just go to church on Sunday’s and be tempted to live a life of sin. They wake up from sleep and repent of sin, and God puts their hearts on fire.

They try to live the new life in their congregations, but many are stopped. We see that they have the heart to be a harvest worker and to be the royal priesthood, which we all are created to be.

14 days in southern France, with 8 one-day kickstarts, together with Claude and Emmanuel, gave me the same picture and it will be apparent if those who got started can continue in their traditional context.

First out Lyon

Lyon, was tough, but here I kickstarted Piercy, and another guy and the hostess Joselyn. Piercy healed a young man in his stomach and his reaction was strong when he found that God could use him. I then cured a Muslim woman after they saw the healing in the stomach. Before they had said no to prayer.

Joselyn cured a young woman, from pain in the back. The girl asked if it was a joke. Joselyn saw many wonders, when she went with the other guy, but wanted especially to lead somebody to faith, which she also could.

The other guy was the leader of a youth group for evangelism, but used to hide from fear when others were healing the sick. Today when he was with Joselyn and prayed for someone who was not healed he did not die. This was a relief to him.

Followed by Little Annonay

Day off

We had a free day and only stayed in the beautiful deep forest. In the evening we had church with breaking of bread and shared beautiful pearls. Lovely when, brothers and sisters in Christ, are together.

Kickstart in Annonay

Annonay, tough with Corinne, but some were finally healed. Peter with Tim, on the other hand, had a great day again, which was very appropriate since Tim recorded the movie “In His Footsteps”. Several said no when I asked, and some noticed no difference when we prayed. Then we encountered a woman of peace, who had scoliosis, but no pain. Corinne exchanged contact information with her. She was open to talk about Jesus.

At the end, two women were cured. A woman in a truck that had pain in the whole body. After several prayers, she was totally healed. Another woman was cured, but she did not want to give Jesus the honor.

Piercy took the step of kickstarting, but in a strange way. Instead of letting each person in the team pray, he prayed for each person first and another had to finish. This meant that neither he nor anyone gained self-confidence that God used them. He agreed with me to come even the following day and instead do the way I showed him.

Free morning

We slept longer in the morning and went then on a nice prayer walk with Peter. We then celebrated  communion, with confession of sins, and I shared HOW to kickstart. That the goal is for each team member to have experience that Jesus is healing through their hand-laying. Peter showed chess to salvation.

We went for the evening meeting and sleeping away in St Etienne. Chaima, the young former Muslim and our first interpreter, shared a pearl in the car of dignity.

We continue in St Etienne

Percy managed to kickstart

I had another tough kickstart, with a lot of resistance. But some happened. A Muslim man with toothache was healed. He did not want to give Jesus the glory. Another man with toothache was healed, which I caught on film.  A womans arm got better and that morning she could not even lift it. Piercy managed to kickstart and was really on the move. God is good.

Free day in Annonay

We all had a quiet day. I practiced Tabata (interval training) and practiced French.

Valence did not come long after

In Valence it broke through and was lovely again, even in my team. I went with a young man and a foreign woman from Romania. They both cured many and also took the next step and asked people themselves. We walked to a park where a police was cured in the back. We also met a bunch of young people. Pain in the back disappeared, from a young man and knee pain from another.

A mother was cured in her back and a daughter in her knee. They were completely marveled and asked prayer for a son at home. A young man at a bus stop was cured in his finger. He became genuinely shocked when he was healed. A lovely reaction. Finally, we met a woman of peace who was healed in the back. We exchanged contact information and stated that she wanted to continue the conversation about Jesus.

Montélimar was next

I dressed in quite cool fine clothes, but discovered that we would have a meeting at the lake in Montélimar. So it was just to put on more clothes. Our friend Samir from Toulouse joined and testified of what God did last year. They have kickstarted hundreds of Christians across France and started 25 churches. Their own is gathered daily and they often goes out and share their faith.

The kickstart went really well. I coached the Japanese, who kickstarted a brother. She was shy and used to always go with her husband. So this became a good step for her, that she managed it in the power of God. It began with a woman being cured, who would absolutely not give Jesus the honor. However, she was completely cured in her foot and very surprised. An elderly woman had pain in her stomach and foot. She was healed and was still Catholic. The Japanese and she exchanged contact information. A woman became very touched when she was healed. She was in pain with the bandage. Kissed the Japanese a lot. A few sisters wondered what we did, one of which was cured in the shoulders.

I prayed for a Muslim woman in a wheelchair. She was healed in her knee and got up and walked, but a leg was amputated and it did not grow out. Piercy was allowed to baptize a man in the lake. Thanks Jesus! Piercy is just a few months in faith. What a nice beginning of his walk with Jesus. Our young interpreter couldn’t keep up with our pace and stayed in Montélimar.

Evening meeting with Daniel

We stayed with Daniel and wife, who had a meeting in the evening. We went there and got to spontaneously speak too. I shared that church is where we live our lives. It was a blog post that came up, like a memory on Facebook. Peter preached about church and networking as octopus and starfish. Piercy sang a self-produced song to the guitar sound.

It turned out that God had everything in His hand. We got in touch with Dwight, who quickly intervened as an interpreter. God responded to Emmanuel and Claude’s prayer.

To Gap after that

Day off

On our way to Gap in the car, Peter gave Samir a Bible verse in Romans 15: 17-19, saying that he is an apostle. I got a tongue with utterance, which involved him being an apostle and where he should go.

The weather was cool and instead of climbing mountains, we took a peaceful walk in the happy friends team in a majestic national park. It was very beautiful, but very cold.

The kickstart

Even in Gap, where I kickstarted the host, God made many wonders. I cured the first with pain in the hip, already near the house. He was completely healed. A man with back pain, said no, no difference after 4 prayers. I said we check the leg length. It was a very small difference, but it was adjusted in a moment, almost before I commanded. Both me and the host jumped. The man stood up and confirmed that all pain was gone.

In the end, a Muslim woman was healed from headache and very moved. She was a person of peace and wanted to meet again. She received my last Arabic Bible, which I got from Chaima. The host also took the next step and addressed people himself.

Our interpreter Dwight was kickstarted in GAP and threw out a demon. He baptized someone in the evening and in Nice he also kickstarted others. He was very touched. God did His work in him.

Nice 2 places

We stayed with Eli a man in my father’s age. A former mason. I could see my father in him as saved. It touched me in depth.

The first morning I felt that we would pray for the day and I had such love for the brothers. It became a very strong prayer in unity.

Out of town

Nice was tough again for me, many to kickstart from 8 to 11. Eli was lost and an older man was skeptical, but cured one with crutch at the end. It broke through finally, but everyone did not get kickstarted.

I saw at the corner a youth group of four. One was healed in the eye and one with a wrist support. Then another woman with armrest and crutch at the end. So much resistance, but a bit greater  healings.

In the center

Nice lovely again, 5 persons in my team, one of which was already kickstarted earlier. Pascal and girlfriend of the son, a man and a woman as well as an older lady. A video I had to erase when a young girl was cured. A young woman in the shoulder on video. A foreign man cured in his thigh. I sent them two and two and everyone asked themselves. It was amazing.

Baptism on the beach of former Muslim woman. The meeting took longer time, so there was no time to celebrate communion. So we gathered afterwards at Eli’s place and broke bread the last night. It was strong. Among other things, I chose a Bible verse that gave Emmanuel confirmation of a decision. It was lovely and worth it.

Then we parted a few hours when we packed and slept for just over 2 hours. We arrived too early at the airport (see picture above). They opened a quarter later and we had to wait for everything to open an hour later. Not even a coffee could be ordered.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Se föregående blogginlägg från Frankrike 2 veckor.

Gud väcker sitt folk

Vi möter människor, som vaknar upp från ett liv, att bara gå till kyrkan på söndagar och bli frestade att leva ett liv i synd. De väcks ur dvalan och omvänder sig från synden och Gud sätter deras hjärtan i brand.

De försöker leva ut det nya livet i sina församlingar, men många blir stoppade. Vi ser att de har ett hjärta att bli skördearbetare och vara det konungsliga prästerskap, som vi alla är skapta till att vara.

14 dagar i södra Frankrike, med 8 endags-kickstarter, tillsammans med Claude och Emmanuel, gav oss samma bild och det kommer att visa sig om de som kommit igång får fortsätta i sitt traditionella sammanhang.

Först ut Lyon

Lyon, var tufft, men här kickstartade jag Piercy, en kille till och värdinnan Joselyn. Piercy fick bota en ung man i magen och hans reaktion var stark, när han konstaterade att Gud kunde använda honom. Jag botade sedan en muslimsk kvinna, efter att de såg helandet i magen. Innan hade de tackat nej.

Joselyn botade en ung kvinna från ryggont. Tjejen frågade om det var ett skämt. Joselyn såg många helanden, när hon gick med den andra killen,  men ville speciellt leda någon till tro, vilket hon även fick.

Den andra killen var ledare för en ungdomsgrupp för evangelisation, men brukade gömma sig av rädsla, när andra botade sjuka. Idag var han med Joselyn och när de bad för några, som inte blev helade, dog han inte. Detta var förlösande för honom.

Följt av lilla Annonay

Ledig dag

Vi hade en ledig dag och bara var i den vackra djupa skogen. På kvällen hade vi kyrka med brödsbrytelse och delade vackra pärlor. Ljuvligt när, bröder och systrar i Kristus, är tillsammans.

Kickstart i Annonay

Annonay, tufft med Corinne, men några blev slutligen botade. Peter med Tim hade däremot en jätte bra dag igen, vilket var mycket lämpligt, då Tim spelar in filmen ”In His footsteps”. Flera sade nej, när jag frågade, och några märkte ingen skillnad när vi bad. Sen stötte vi på en fridens kvinna, som hade skolios, men ingen smärta. Corinne bytte kontaktuppgifter med henne. Hon var öppen att samtala vidare om Jesus.

I slutet blev två kvinnor botade. En kvinna i en lastbil, som hade ont i hela kroppen. Efter flera handpåläggningar, var hon helt bra. En annan kvinna blev botad, men hon ville inte ge Jesus äran.

Piercy tog steget att kickstarta, men på ett märkligt sätt. Istället för att låta varje person i teamet be själv, bad han först för varje person och en annan fick avsluta. Detta gjorde att varken han eller någon annan fick självförtroende, att Gud använde dem. Han kom överens med mig att komma även påföljande dag och istället göra på det sättet jag visat honom.

Ledig förmiddag

Sovmorgon och fin bönepromenad med Peter. Vi hade sedan nattvard, med bekännelse av synd, och jag delade om HUR man kickstartar. Att målet är att varje teammedlem får erfarenhet av att Jesus helar genom deras handpåläggning. Peter visade schack till frälsning.

Vi åkte till efermiddagsmöte och sover borta i St Etienne. Chaima, den unga före detta muslimen och vår första tolk, delade en pärla i bilen av dignitet.

Vi forsätter i St Etienne

Percy lyckades kickstarta

Jag hade ytterligare en tuff kickstart, med mycket motstånd. Men en del hände. En muslimsk man, med tandvärk, blev helad. Han ville inte ge Jesus äran. Ytterligare en man med tandvärk blev helad, vilket jag fångade på film. En kvinna blev bättre i armen, på morgonen hade hon inte ens kunnat lyfta armen. Piercy lyckades kickstarta och var verkligen i gasen. Gud är god.

Ledig dag i Annonay

Vi hade en lugn mellandag. Jag tränade Tabata (intervallträning) och övade franska.

Valence kom inte långt efter

I Valence bröt det igenom och var härligt igen, även i mitt team. Jag gick med en ung man och en utländsk kvinna från Rumänien. De fick båda bota många och tog även nästa steg och frågade människor själva.  Vi promenerade ända till en park, där en polis blev botad i ryggen. Vi mötte även ett gäng ungdomar. Smärta i ryggen försvann, från en ung man och smärta i knä från en annan.

En mamma blev botad i ryggen och dottern i knät. De blev helt förundrade och bad om förbön för en son hemma. En ung man på en busshållplats, blev botad i fingret. Han blev genuint chockad, när han blev helad. En härlig reaktion. Slutligen mötte vi en fridens kvinna, som blev helad i ryggen. Vi bytte kontaktuppgifter och konstaterade att hon ville fortsätta samtalet om Jesus.

Montélimar var nästa

Jag klädde mig i ganska svala finkläder, men upptäckte att vi skulle ha utemöte vid sjön i Montélimar. Så det var bara att bylta på sig lite till. Vår vän Samir från Toulouse anslöt och vittnade om vad Gud gjort det senaste året. De har kickstartat hundratals kristna över hela Frankrike och startat 25 församlingar. Deras egna samlas dagligen och går ofta ut och delar tron.

Kickstarten gick jätte bra. Jag coachade japanskan, som kickstartade en broder. Hon var blyg och brukade alltid gå med sin man. Så detta blev ett stort steg för henne, att hon klarade av det i Guds kraft. Det började med att en kvinna blev botad, som absolut inte ville ge Jesus äran. Hon blev dock helt botad i foten och mycket förundrad. En äldre kvinna hade ont i mage och fot. Hon blev helad och var nog katolik. Japanskan och hon bytte kontaktuppgifter. En kvinna blev väldigt berörd, när hon blev helad. Hon hade ont i armen med bandage. Pussade på japanskan jätte mycket. Ett par systrar undrade vad vi gjorde, varav en blev botad i axlarna.

Jag bad för en muslimsk kvinna i rullstol. Hon blev helad i sitt knä och stod upp och gick, men ett ben var amputerat och det växte ej ut på studs.  Piercy fick döpa en man i sjön. Tack Jesus! Piercy är bara några månader i tron. Vilken fin början av hans vandring med Jesus. Vår unga tolk orkade inte med vår takt och stannade kvar i Montélimar.

Kvällsmöte med Daniel

Vi bodde hos Daniel och fru, som hade ett möte på kvällen. Vi åkte dit och fick spontant tala även vi. Jag delade att kyrka är där vi lever vårt liv. Det var ett blogginlägg som kommit upp, som ett minne på Facebook. Peter predikade om kyrka och nätverk som bläckfisk respektive sjöstjärna. Piercy sjöng en egenproducerad sång till gitarrklink.

Det visade sig att Gud hade allt i sin hand. Vi fick kontakt med Dwight, som snabbt ryckte in som tolk. Gud svarade på Emmanuel och Claudes bön.

Till Gap efter det

Ledig dag

På väg mot Gap i bilen gav Peter Samir bibelordet i Romarbrevet 15:17-19 och uttalade att han är en apostel. Jag fick ett tungotal med utydning, som handlade om att han är apostel och bland annat var han ska gå.

Vädret var kyligt och istället för att bestiga berg, tog vi en fridfull promenad i glada vänners lag i en majestätisk nationalpark. Det var väldigt vackert, men mycket kallt.

Kickstart

Även i Gap, där jag kickstartade värden, gjorde Gud många under.  Jag botade den första med ont i höften, redan i närheten av huset. Han blev helt helad. En man med ryggont, sade nej, ingen skillnad efter 4 böner. Jag sade att vi kontrollerar benlängden. Det var en väldigt liten skillnaden, men det justerades på ett ögonblick, nästan innan jag befallt. Både jag och värden hoppade till. Mannen ställde sig upp och bekräftade att all smärta var borta.

I slutet blev en muslimsk kvinna helad från huvudvärk och väldigt berörd. Hon var en fridens person och ville träffas igen. Hon tog emot min sista arabiska bibel, vilken jag fått av Chaima. Värden fick även ta nästa steg och adressera människor själv.

Vår tolk Dwight blev kickstartad i Gap och kastade ut en demon. Han fick även döpa på kvällen och i Nice kickstartade han andra. Han var mycket berörd. Gud gjorde sitt verk i honom.

Nice 2 ställen

Vi bodde hos Eli en man i min pappas ålder. En före detta murare. Jag kunde se min pappa i honom, som frälst. Det berörde mig på djupet.

Första morgonen fick jag en känsla av att vi skulle be för dagen och jag fick en sån kärlek för bröderna. Det blev en jätte stark bön i enhet.

Utanför stan

Nice tufft igen för mig, många att kickstarta från 8 till 11 personer. Eli kom bort och en äldre man var skeptisk, men fick slutligen bota en med krycka. Det bröt igenom till slut, men alla blev inte kickstartade.

Jag såg i ögonvrån en ungdomsgrupppå fyra. En botad i ögat och en med ett stöd. Så en annan kvinna med armstöd och kryckan i slutet. Så mycket motstånd, men lite större helanden.

I centrum

Nice härligt igen, 5 stycken i mitt team, varav en redan kickstartad tidigare. Pascal och flickvän till sonen, en man och en kvinna samt en äldre dam. En video som jag fick radera, då en ung tjej blev botad. En ung kvinna botad i axeln på video. En utländsk man botad i låret. Jag sände dem två och två och alla frågade själva. Det var fantastiskt.

Dop på stranden av före detta muslimsk kvinna. Mötet drog ut på tiden, så det blev ingen tid att fira nattvard ihop. Så vi samlades istället efteråt hos Eli och bröt bröd, sista natten. Det var starkt. Bland annat valde jag ett bibelord, som gav Emmanuel bekräftelse på ett beslut. Det var härligt och värt det.

Sedan skildes vi några timmar, när vi packade och sov i drygt 2 timmar. Vi kom för tidigt till flygplatsen (se bild ovan). De öppnade en kvart senare och vi fick vänta på att allt skulle öppna en timme senare. Inte ens en kaffe gick att beställa.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Dieu élève Son peuple

Nous rencontrons des gens qui se réveillent d’une vie, pour aller à l’église le dimanche et être tentés de vivre une vie de péché. Ils se réveillent du sommeil et se repentent du péché, et Dieu met leur cœur en feu.

Ils essaient de vivre la nouvelle vie dans leur congrégation, mais beaucoup sont arrêtés. Nous voyons qu’ils ont le cœur pour être un travailleur dans la moisson et d’être le sacerdoce royal, lequel nous sommes tous créés pour l’être.

14 jours dans le sud de la France, avec 8 kickstarts d’une journée, avec Claude et Emmanuel, m’a donné la même image et il sera évident si ceux qui ont commencé peuvent continuer dans leur contexte traditionnel.

Tout d’abord à Lyon

Lyon, était dur, mais ici j’ai kickstarté Piercy, et un autre gars et l’hôtesse Jocelyne. Piercy a guéri un jeune homme de son estomac et sa réaction a été forte quand il a constaté que Dieu pouvait l’utiliser. J’ai ensuite guéri une femme musulmane après qu’ils aient vu la guérison de l’estomac. Avant qu’ils aient dit non à la prière.

Jocelyne a guéri une jeune femme, d’une douleur au dos. La jeune fille a demandé si c’était une blague. Jocelyne a vu beaucoup de prodiges, quand elle est allée avec l’autre gars, mais elle voulait surtout amener quelqu’un à la foi, ce qu’elle pouvait aussi.

L’autre gars était le chef d’un groupe de jeunesse pour l’évangélisation, mais il avait l’habitude de se cacher par crainte lorsque d’autres guérissaient les malades. Aujourd’hui, lorsqu’il était avec Jocelyne et qu’il a prié pour quelqu’un qui n’a pas été guéri, il n’est pas mort. C’était un soulagement pour lui.

Suivi par Little Annonay

Jour de congé

Nous avons eu une journée libre et nous sommes restés dans la belle forêt profonde. Dans la soirée, nous avons eu l’église avec la fraction du pain et avons partagé de belles perles. Plaisant quand, frères et sœurs en Christ, sont ensemble.

Kickstart à Annonay

Annonay, difficile avec Corinne, mais quelques-uns ont finalement été guéris. Peter avec Tim, d’autre part, a eu une excellente journée, ce qui était très approprié car Tim a enregistré le film “In His Footsteps”. Plusieurs ont dit non quand j’ai demandé, et certains n’ont pas remarqué de différence quand nous avons prié. Ensuite, nous avons rencontré une femme de paix, qui avait une scoliose, mais pas de douleur. Corinne et cette dame ont échangé leurs coordonnés. Elle était ouverte à parler de Jésus.

À la fin, deux femmes ont été guéries. Une femme dans un camion qui avait de la douleur dans tout son corps. Après plusieurs prières, elle fut complètement guérie. Une autre femme a été guérie, mais elle ne voulait pas donner l’honneur à Jésus.

Piercy a pris des mesures pour kickstarter, mais d’une manière étrange. Au lieu de laisser chaque personne dans l’équipe prier, il a prié pour chaque personne d’abord et une autre a dû terminer. Cela signifiait que ni lui ni personne n’aurait acquis la confiance en soi que Dieu les utilisait. Il était d’accord avec moi pour venir aussi le lendemain et, au lieu de cela, faire la façon que je lui ai montrée.

Matinée libre

Nous avons dormi plus longtemps dans la matinée et nous sommes partis faire une belle marche de prières avec Peter. Nous avons ensuite célébré la communion, avec la confession des péchés, et j’ai partagé COMMENT kickstarter. Que le but est que chaque membre de l’équipe ait de l’expérience que Jésus guérit par l’imposition des mains. Peter a montré l’échec du salut.

Nous sommes allés à la réunion du soir et avons dormi à St Etienne. Chaima, le jeune ex-musulman et notre premier interprète, a partagé une perle dans la voiture de dignité.

Nous continuons à St Etienne

Percy a réussi à kickstarter

J’ai eu un autre kickstart dur, avec beaucoup de résistance. Mais quelque chose arriva. Un homme musulman souffrant de mal de dents a été guéri. Il ne voulait pas donner la gloire à Jésus. Un autre homme souffrant de mal de dent a été guéri, ce qui a été saisi sur film. Le bras d’une femme s’est amélioré et ce matin-là, elle ne pouvait même pas le soulever. Piercy a réussi à kickstarter et était vraiment en mouvement. Dieu est bon.

Journée libre à Annonay

Nous avons tous passé une journée tranquille. J’ai pratiqué Tabata (formation à l’intervalle) et j’ai pratiqué le français.

Valence fut par très loin après

À Valence, il y a eu une percée et cela fut agréable encore, même dans mon équipe. Je suis allée avec un jeune homme et une femme étrangère de Roumanie. Ils ont tous les deux guéri beaucoup de gens et ont également franchi la prochaine étape et ont eux-mêmes demandé aux gens. Nous nous sommes promenés dans un parc où une police a été guérie dans le dos. Nous avons également rencontré beaucoup de jeunes. Une douleur au dos d’un jeune homme a disparue, et un autre au genou.

Une mère a été guérie dans son dos et sa fille au genou. Elles étaient complètement émerveillées et demandaient la prière pour un fils à la maison. Un jeune homme, à un arrêt d’autobus, a été guéri à un doigt. Il a été véritablement choqué quand il a été guéri. Une belle réaction. Enfin, nous avons rencontré une femme de paix qui a été guérie dans le dos. Nous avons échangé nos coordonnés et elle nous a déclaré qu’elle voulait continuer la conversation à propos de Jésus.

Montélimar fut la suivante

Je me suis habillée de très beaux vêtements, mais j’ai découvert que nous aurions un rendez-vous au lac de Montélimar. Je devais simplement mettre plus de vêtements. Notre ami Samir de Toulouse nous a rejoint et a témoigné de ce que Dieu a fait l’année dernière. Ils ont kickstarté des centaines de chrétiens en France et ont commencé 25 églises. La leur se rassemble tous les jours et ils sortent souvent et partagent leur foi.

Le kickstart s’est très bien passé. J’ai entraîné une japonaise, qui a kickstarté un frère. Elle était timide et habituée toujours avec son mari. Donc, cela fut un grand pas pour elle, et qu’elle l’a réussi dans la puissance de Dieu. Cela commença par une femme qui fut guérie et qui ne voulait absolument pas donner l’honneur à Jésus. Cependant, elle a été complètement guérie à un pied et fut très surprise. Une femme âgée avait de la douleur à son estomac et son pied. Elle a été guérie et était encore catholique. Les Japonais et elles ont échangé leurs coordonnés. Une femme a été très émue quand elle a été guérie. Elle souffrait avec une écharpe. Elle embrassa beaucoup les Japonais. Quelques sœurs se demandaient ce que nous avions fait, et l’une fut guérie aux épaules.

J’ai prié pour une femme musulmane en fauteuil roulant. Elle a été guérie au genou et s’est levée et elle marcha, mais elle était amputée d’une jambe et elle ne repoussa pas. Piercy a été autorisée à baptiser un homme dans le lac. Merci Jésus! Piercy n’a que quelques mois dans la foi. Quel bon début de sa marche avec Jésus. Notre jeune interprète ne pouvait pas suivre notre rythme et resta à Montélimar.

Soirée de rencontre avec Daniel

Nous sommes restés avec Daniel et sa femme, qui avaient une rencontre dans la soirée. Nous sommes allés là-bas et nous avons parlé spontanément. J’ai partagé que l’église c’est là où nous vivons nos vies. C’était une publication sur le blog, comme une mémoire sur Facebook. Peter a prêché sur l’église et le réseautage comme une pieuvre et l’étoile de mer. Piercy a chanté une chanson autoproduite au son de la guitare.

Il s’est avéré que Dieu avait tout dans sa main. Nous sommes entrés en contact avec Dwight, qui est intervenu rapidement comme interprète. Dieu a répondu à la prière d’Emmanuel et Claude.

Gap après cela

Jour de congé

Sur le chemin de Gap dans la voiture, Peter a donné à Samir un verset de la Bible dans Romains 15: 17-19, en disant qu’il est un apôtre. J’ai eu une langue avec l’interprétation, ce qui l’impliquait en tant qu’apôtre et où il devait partir.

Le temps était frais et, au lieu d’escalader les montagnes, nous avons fait une promenade paisible avec l’équipe des heureux amis dans le majestueux parc national. C’était très beau, mais très froid.

Le kickstart

Même à Gap, où j’ai kickstarté notre hôte, Dieu a fait de nombreux prodiges. J’ai guéri le premier avec une douleur dans la hanche, déjà près de la maison. Il a été complètement guéri. Un homme souffrant de mal de dos, a déclaré non, aucune différence après 4 prières. J’ai dit que nous vérifions la longueur de la jambe. C’était une très petite différence, mais elle s’est ajustée en un instant, presque avant que je le commande. Moi et mon hôte, nous avons sursauté. L’homme se leva et confirma que toute la douleur avait disparue.

À la fin, une femme musulmane a été guérie d’un mal de tête et elle fut très émue. Elle était une personne de paix et voulait qu’on se revoie. Elle a eu ma dernière Bible arabe, que j’ai reçue de Chaima. L’hôte a également suivi la prochaine étape et a abordé les personnes lui-même.

Notre interprète Dwight a été kickstarté dans GAP et a chassé un démon. Il a baptisé quelqu’un le soir et à Nice il en a également kickstarté d’autres. Il a été très touché. Dieu a fait son travail en lui.

Nice 2 places

Nous sommes restés avec Eli un homme de l’âge de mon père. Un ancien maçon. Je pouvais voir mon père en lui comme étant sauvé. Cela m’a touché profondément.

Le premier matin, j’ai ressenti que nous prierions pour la journée et j’avais tellement d’amour pour les frères. C’est devenu une très forte prière dans l’unité.

En dehors de la ville

Nice a été difficile à nouveau pour moi, beaucoup de kickstarts de 8 à 11. Eli était perdu et un homme plus âgé était sceptique, mais il en a guéri un avec une béquille à la fin. Il a passé au travers finalement, mais tout le monde n’a pas été kickstarté.

J’ai vu au coin un groupe de quatre adolescents. Un a été guéri à l’œil et un autre avec une attelle au poignet. Ensuite, une autre femme avec accoudoirs et béquilles à la fin. Tellement de résistance, mais des guérisons plus grandes.

Dans le centre

Nice, ce fut charmant, 5 personnes dans mon équipe, dont l’une avait été déjà kicktartée plus tôt. Pascal et la petite amie de son fils, un homme et une femme aussi bien qu’une femme plus âgée. Une vidéo que j’ai dû effacer quand une jeune fille a été guérie. Une jeune femme à l’épaule sur vidéo. Un homme étranger a été guéri à la cuisse. Je les ai envoyés deux par deux et tout le monde se questionnait. C’était incroyable.

Baptême sur la plage d’une femme ex-musulmane. La réunion a pris plus de temps, donc il n’y avait plus de temps pour célébrer la communion. Ensuite, nous nous sommes rassemblés chez Eli et avons fait la fraction du pain la dernière soirée. C’était fort. Entre autres choses, j’ai choisi un verset de la Bible qui a donné à Emmanuel la confirmation d’une décision. C’était charmant et en valait la peine.

Ensuite, nous nous sommes séparés quelques heures lorsque nous avons fait nos bagages et nous avons dormi pendant un peu plus de 2 heures. Nous sommes arrivés trop tôt à l’aéroport (voir l’image ci-dessus). Ils ont ouvert un quart d’heure plus tard et nous avons dû attendre que tout s’ouvre une heure plus tard. On ne pouvait même pas commander un café.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.


Leave a comment

Network? Nätverk? Réseaux?

In English, på svenska, en français 

Structure and life?

What structure is applicable? It grows up and a man of structure may probably not detect it, as there are more exceptions than rules. As soon as a strict structure is put on a network or a church, life suffocates. Sometimes like when a frog is boiling slowly and sometimes very quickly.

We believe in networks of simple churches with living stones that follow Jesus. It’s about people of flesh and blood who breathe and believe in the Son of Man of flesh and bone.

But how does it actually work? What structure should it be? We see an organic church and network, which works from the vision of a starfish as opposed to an octopus. In a starfish, all knowledge is decentralized in every limb, but in an octopus, everything is controlled from the head above (see previous blog posts).

It is important to provide space for life. Life with God will be lived and not structured. Of course, routines for devotion are good and beneficial, but if they take over, then it’s time to lay down and let life flow in the pace and power of the Holy Spirit.

It’s about bringing together people and making relationships grow and deepen. So the networks do not rest on a predetermined structure, but depend on the depths of the in-depth relationships between devoted disciples of Jesus Christ, the living God.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Struktur och liv?

Vilken struktur gäller? Den växer fram och en strukturnisse kan antagligen inte skönja den, då det finns fler undantag än regler. Så fort en strikt struktur sätts på ett nätverk eller en kyrka, kvävs livet. Ibland som när en groda kokas långsamt och ibland väldigt snabbt.

Vi tror på nätverk av enkla församlingar med levande stenar som följer Jesus. Det handlar om människor av kött och blod, som andas och tror på Människosonen av kött och ben.

Men hur fungerar det egentligen? Vilken struktur ska det vara? Vi ser en organisk kyrka och nätverk, som fungerar utifrån visionen med en sjöstjärna i motsats till en bläckfisk. I en sjöstjärna finns all kunskap decentraliserad i varje lem, men i en bläckfisk styrs allt uppifrån huvudet (se tidigare blogginlägg).

Det är viktigt att ge utrymme för livet. Livet med Gud ska levas och inte struktureras. Självklart kan rutiner för andakter underlätta, men när de tar över, är det dags att lägga ner och åter låta livet flöda i den Helige Andes takt och kraft.

Det handlar om att föra samman människor och låta relationer växa fram och djupna. Så nätverken vilar inte på en förutbestämd struktur, utan beror på djupet av de ingående relationerna mellan hängivna lärjungar till Jesus Kristus, den levande Guden.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Structure et vie?

Quelle structure est applicable? Elle grandit et un homme de structure peut probablement ne pas la détecter, car il y a plus d’exceptions que de règles. Dès qu’une structure stricte est mise dans un réseau ou une église, la vie étouffe. Parfois, c’est comme lorsque l’on fait bouillir une grenouille lentement et parfois très rapidement.

Nous croyons en des réseaux d’églises simples avec des pierres vivantes qui suivent Jésus. Il s’agit de personnes de chair et de sang qui respirent et croient au Fils de l’homme de chair et d’os.

Mais comment cela fonctionne-t-il réellement? Quelle structure devrait-elle être? Nous voyons une église organique et un réseau qui reposent sur la vision d’une étoile de mer contrairement à une pieuvre. Dans une étoile de mer, toute connaissance est décentralisée dans chaque membre, mais dans une pieuvre, tout est contrôlé par la tête au dessus (voir le publication précédent).

Il est important de créer de l’espace pour la vie. La vie avec Dieu sera vécue et non structurée. Bien sûr, les routines de dévouement sont bonnes et bénéfiques, mais si elles prennent le contrôle il est temps de s’abandonner et de laisser la vie couler dans le rythme et la puissance du Saint-Esprit.

Il s’agit de rassembler les gens et de permettre que leur relations grandissent et s’approfondissent. Ainsi, les réseaux ne s’appuient pas sur une structure prédéterminée, mais dépendent des profondeurs des relations approfondies entre les disciples dévoués de Jésus-Christ, le Dieu vivant.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.

 


Leave a comment

Surprisingly South Africa. Överraskande Sydafrika.

Click here to read the previous blog post from South Africa (3).

Our premiere trip to South Africa

I surprisingly discovered that I love South Africa, the wild animals, the people outside the box, exotic africaan and red cappuccino, but of course not the locked fences and the lingering segregation.

Jason, our host, had pressed enormously before Peter responded to the calling, which was due to God’s rhema “First Europe, Later North America and South America”. It looked like when Jesus was sent to the lost sheep of the house of Israel, but the Canaanite woman still claimed healing.

In summon, God took me and Peter on a higher level. A message of holiness and prophetic appeal was added. The stay was characterized by an anointed teamwork, and several people confirmed that we complimented each other.

Everyday Miracles – Kruger Park

On our way to Kruger Park, a national park, we stopped in a few places, and Peter healed and testified for several people. At the restaurant in the evening, it became a momentum, which I also participated in.

I cured three women, one of them from stomach ache and one from problems with the voice. Peter made some leg extensions, healed some backs and a man with pain everywhere became painless. Everyone was drawn to us and Peter got a platform to preach Christ. Jason filmed, but wanted to wait until the next day to get kickstarted.

Karlien was baptized in water and Spirit in the lodge (see image above). She did not start talking in tongues directly, but experienced a tangible transformation. Jesus healed people at several restaurants, through our hands, during our stay there (see video).

3 days coreteam

Monday Day 1

The core team consisted of about 20 people, which is a bit too many for two people to kickstart. Two people who would help us did not come. My team with Alida and Peter’s team with Jason, accepted the challenge after a morning of theory.

Peter took one at a time and struggled hard. I took two at a time, a man and a woman. Everybody got to cure someone, this way and then I sent them out two and two. Everyone managed to ask someone and cure by themselves, even if that is the goal for day 2.

It all began with a bunch of black men, who were cured. A young drug-induced guy was healed in the back, and several others with back pain. Some headaches were cured, one of whom was freed from a demon. Only a customer in a store said, that the back pain did not end, despite the leg extension in a staircase.

Two baptisms in the evening, with Daniel and Alida, of two in the coreteam. One of them was baptized and began to speak in tongues. Another repented and Alida received a message for this.

Tuesday day 2

After theory, we swapped teams. I went with two at a time and coached them. We started at a black community, but it turned out that most were drug-affected. So after a while everyone wanted to go to a new place. Then suddenly I saw a black “mama” and I took the younger Daniel and ran after her. She was a person of peace who led us to a group of women, who had ankle ache, hands and whole body. They were healed and one ran after us to pray for her daughter with diabetes.

Some in my team cured a deaf person, who got the hearing back, but not fully. In addition, they met a 16-year-old daughter, with a big difference in leg length after an accident when a leg stopped growing and a wound did not heal. The wound healed after prayer and about half an arm-length leg grew out. Wow.

The brother, who prayed for the customer yesterday, who did not get well, even though I did a legextension, met that man in another place, crying out, “I’m fine now.”

In the evening I cast out a demon, from a woman and she began to speak in tongues directly, but only a few words. Another woman, who only had a syllable after lunch, was with us. Both were very moved and Alida was with me both times. Now she can do this herself. I knew my authority. I wondered why I was so confident. It is God in me.

Wednesday day 3

Peter had all theory in pm, but at lunch I led The breaking of bread. I wanted to share it like a love meal, but Peter did not want that and we handled the argument well. I double-checked with him, “is it important to you”, so we do your way, which it was and I bent My Will.

It was really strong and many prophecies were shared, even to us. Liezl prophesied about me, basically the same message, as I received several years ago, in response to a prayer I prayed recently. Overwhelming.

My team again and I coached everyone. Everyone had to cure someone and several had people who wanted to get baptised in line. When I was waiting for a couple, I cured some women. By the end, everyone would finish earlier, everyone had asked everyone. I gave in and asked Alida, who I would leave with, if we were to finish, but she was hungry for more and wanted to continue, which was a great pleasure.

5 minutes before we left, in two minutes, I lead a young man to faith, who was baptized in the evening and began to speak tongues. 3 more became baptized and one deliverance  and two more began to speak in tongues.

Everyday Miracles Shopping Mall

Thursday vacant day

Peter and Jason relaxed by shooting rifles. Me and Karlien went to a mall. The thought was shopping, hanging over red cappuccino and hopefully kickststarting her.

There was a lot to choose from, but I just fell for a suit on sale, which unfortunately did not fit, despite the correct size. We had a lovely chat over two cappuccinos, but she was too shy to cure someone. However, I was trying to preach the gospel through signs and wonders.

A woman with pain in her chest was healed, as well as a woman with pain in the abdomen, and a woman with pain in her back and feet. Everyone said they were Christians and had personal relation with Jesus. Wonderful!

3 day seminar

Friday night

After theory, it was intercessory prayer, when the whole core team was activated. Everything went well, we were ONE in spirit. Most people cured someone. However, some healing must be confirmed.

Karlien had begun to get words in her head, but did not know how to get it out of the mouth. She started to speak in tonges during the evening. Alida helped one person to be baptized in The Spirit. My heart was glad that Karlien came through and Alida continued what I coached her.

I coached a shy couple in the Core team, to cure the sick. I healed some and threw out a demon.

Saturday all day

After theory and lunch it was time for the kick start. We shared all 14 teams with me and Peter. All 12 out of just over 20 team leaders who went out succeeded.

My team consisted of 8 people, including Karlien, who Jason kickstarted at lunch. All were activated including a 12-year-old, who was only meant to look. In addition, they prayed for at least 2 with me and at least one themselves when they went alone.

Two older black poor women on the hill, did not want to be filmed, but were both cured from different ailments and expressed great gratitude. The last lady, with Karlien and sister-in-law, I asked if she was hurt somewhere, answered “yes in the back and where else?” I answered the knees. It was correct and she was healed. But, if I’m wrong, it did not seem like we could pray for her.

I led a man to faith after the girlfriend was healed in the jaw by the 12-year-old. He came around the car and asked what this was and she confirmed that she was healed. I played chess to salvation, he repented, but he was a bit unsure about the baptism.

I was exhausted from 8 pm and got a little sharp in the tone, even from the stage.

Sunday day 3

During my morning devotion, I had a lovely moment with God when the tears rolled. I repented from yesterday’s sharpness. When I spoke after Peter, I began to ask for forgiveness to everyone.

Lunch and then baptism

Around 25-30 baptisms, but unfortunately none of the human “fishes” from town. Some deliverances and most started to speak in tongues. Then a lovely rest before the last meeting.

In the evening I baptized a man and Alida his wife. He began to speak in tongues, but not her. Inside the seminar, Renata took my place, in The parable about “no matter who does the job”. A little comic!

After teaching, about the 4 soils, everyone would pray for us and the core team. Wonderful! I received a tongue with message to South Africa. “God has South Africa in His palm and there are plans. Do not despair.”

We had church

Monday 21 August

Peter, I, Jason and Karlien went to Alida and Daniel to share an appetizer about simple Church. Peter informed about the model itself, with 4 questions and I was the coordinator regarding the text Acts 2: 42-47, about church. God opened the scripture and everyone was grateful to learn more. We closed the loop by breaking bread and encouraged Daniel to lead.

Conclusion

We counselled several couples who lived in sin, including a couple, where the divorce was about to go through. We saw more evidence of repentance and reconciliation. “The cherry on the top” was when a couple who lived in sin, and did not want to repent, sent a message that they decided to do it.

After lunch, we were dropped off at the airport, and I felt completely exhausted. But both Peter and I felt that there is something special with South Africa. We are planning to return already in February.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående  blogginlägg från Sydafrika (3).

Vår premiärresa till Sydafrika

Jag upptäckte överraskat, att jag älskar Sydafrika, de vilda djuren, människor utanför boxen, exotisk afrikaans och röd cappuccino, men förstås  inte de låsta stängslen och den kvardröjande segregationen.

Jason, vår värd,  hade tryckt på enormt, innan Peter gensvarade på kallelsen, vilket berodde på Guds tilltal “först Europa, sen Nordamerika och Sydamerika”. Det liknade, när Jesus var sänd till de förlorade fåren av Israels hus, men den kanaaneiska kvinnan ändå gjorde anspråk.

Kallelsemässigt tog Gud mig och Peter på en högre nivå. Budskap om helighet och profetiska tilltal lades till. Vistelsen präglades av ett smort samarbete, vilket bekräftades av att flera intygade, att vi kompletterar varandra.

Vardagsmirakler – Krugerpark

På väg till Krugerpark, en nationalpark med vilda djur, gjorde vi uppehåll på några ställen och Peter helade och vittnade för flera personer. På restaurangen på kvällen, blev det ett momentum, som även jag var med på.

Jag botade bland annat en kvinna från magont och en från röstproblem. Peter gjorde några benförlängningar, botade några ryggar och en man med smärta överallt, blev smärtfri. Alla drogs till oss och Peter fick en plattform att predika Kristus. Jason filmade, men väntade till nästa dag, att bli kickstartad.

Karlien döptes i vatten och Ande i huset (se bild ovan). Hon började inte tala i tungor direkt, men upplevde en påtaglig förändring. Jesus helade människor på flera  restauranger, genom våra händer, under vår vistelse där (se video).

3 dagar coreteam

Måndag dag 1

Kärnteamet bestod av cirka 20 personer, vilket är lite många för två personer att kickstarta. Två personer uteblev, som skulle hjälpt oss. Mitt team med Alida och Peters team med Jason, antog utmaningen, efter en förmiddag av teori.

Peter tog en i taget och fick kämpa hårt. Jag tog två åt gången, en man och en kvinna. Alla fick bota någon, på detta sätt och sedan skickade jag ut dem, två och två. Alla lyckades fråga någon och bota själva, vilket vanligtvis är målet för dag 2.

Det hela inleddes med att ett gäng svarta män blev botade. En ung drogpåverkad kille, blev helad i ryggen, och flera andra med ryggbesvär. Några med huvudvärk blev botade, varav en blev befriad från en demon. Endast en person sade i en affär sade, att ryggsmärtan inte upphörde, trots benförlängning i en trappa.

Dop på kvällen, hos Alida och Daniel, av två i kärnteamet. En av dem blev andedöpt och började tala i tungor. En annan omvände sig och Alida fick ett budskap till denne.

Tisdag dag 2

Efter teori bytte vi team. Jag gick med två åt gången och coachade dem. Vi åkte först till ett ställe med svart befolkning, men det visade sig att de flesta var för drogpåverkade. Så efter ett tag ville alla åka till ett nytt ställe. Då såg jag plötsligt en svart “mama” och jag tog den yngre Daniel och sprang efter henne. Hon var en fridens person, som ledde oss till en grupp kvinnor, som hade ont i ankel,  händer och hela kroppen på grund av atros. De blev helade och en sprang efter oss, för att be för hennes dotter med diabetes.

Några i mitt team fick bota en döv, som fick hörseln tillbaka, men inte fullt ut. Dessutom mötte de en 16-årig dotter, med stor skillnad på benlängd efter en olycka, då ett ben slutade växa och ett sår inte läkte. Såret läkte efter bön och cirka en halv armslängd ben växte ut. Wow.

Brodern, som bad för mannen igår, som inte blev helt bra, trots benförlängning i trappan, mötte denne på ett annat ställe och mannen ropade glatt “jag är helt bra nu”.

På kvällen kastade jag ut en demon ur en kvinna och hon började tala i tungor direkt, men bara några ord. En annan kvinna, som bara fått en stavelse efter lunch, var med och bad. Båda var väldigt berörda och Alida, var med båda gångerna. Nu kan hon göra detta själv. Jag kände sån auktoritet. Jag funderade själv varför jag var så säker. Det är Gud i mig.

Onsdag dag 3

Peter hade teori hela morgonen, men vid lunch ledde jag nattvarden. Jag ville fira den, som en kärleksmåltid, men Peter ville inte. Jag dubbelkollade med honom, “är det viktigt för dig”, så gör vi på det sättet, vilket det var och jag böjde min vilja.

Det var jätte starkt och många profetior förmedlades, tillika till oss. Liezl profeterade över mig, i princip samma budskap, som jag fått för flera år sen, med svar på en bön jag bett nyligen. Överväldigande.

Mitt team igen och jag coachade alla. Alla fick bota någon och flera hade dopkanditater på lager. När jag inväntade ett par, botade jag några kvinnor. I slutet ville alla avsluta tidigare, alla hade frågat alla. Jag gav efter och frågade Alida, som jag skulle åka med, om hon ville avsluta. Hon var hungrig på mer och ville fortsätta, vilket gladde mig mycket.

5 min innan slutet, på 2 minuter, leder jag en ung man till tro, som blev döpt på kvällen och började tala tungor. Han ska få en bibel av en kille. 3 till blev döpta och en befrielse och två ytterligare började tala i tungor.

Vardagsmirakler- shoppingcenter

Torsdag ledig dag

Peter och Jason kopplade av genom att skjuta gevär. Jag och Karlien åkte till ett köpcentra. Tanken var shopping, umgås över röd cappuccino och förhoppningsvis kickstarta henne.

Det fanns en hel del att välja på, men jag föll bara för ett klädesplagg på rea, som tyvärr inte passade, trots rätt storlek. Vi hade ett härligt umgänge över två cappuccino, men hon var för blyg för att bota någon. Däremot passade jag på att predika evangelium genom tecken och under.

En kvinna med smärta under bröstet blev helad, en kvinna med smärta i underlivet, blev helad och en kvinna med ont i ryggen och fötter. Samtliga menade att de är kristna och hade personlig relation till Jesus. Underbart!

3 dagars seminarie

Fredag kväll

Efter teori bev det förbön, då hela kärnteamet aktiverades.  Allt gick bra, vi var ETT i anden. De flesta botade någon. Några helanden måste dock bekräftas.

Karlien hade börjat få ord i huvudet, men visste inte hur de skulle komma ut ur munnen. Hon blev förlöst under kvällen. Alida hjälpte själv en person att bli andedöpt. Mitt hjärta gladdes, att Karlien kom igenom och Alida fortsatte det som jag tränat henne i.

Själv coachade jag, ett blygt par i kärnteamet, att bota sjuka. Jag helade några och kastade ut en demon.

Lördag heldag

Efter teori och lunch var det dags för själva kickstarten. Vi delade in alla i 14 team med mig och Peter. Alla 12 av drygt 20 teamledare som gick ut lyckades.

Mitt team bestod av 8 personer, inklusive Karlien, som Jason kickstartade på lunchen. Samtliga blev aktiverade inklusive en 12-åring, som bara tänkt att betrakta. Dessutom bad de för minst 2 med mig och minst en själva när de gick på egen hand.

Två äldre, svarta fattiga damer i backen, ville ej bli filmade, men blev båda botade från olika krämpor och utryckte stor tacksamhet. En dam vid sin bil, blev helad direkt från smärta i ben. Även en annan kvinna blev av med ryggont och andningsvägar öppnades upp. Den sista damen jag frågade om hon hade ont nånstans, med Karlien och svägerska, svarade “ja i ryggen och var mer?”  Jag svarade “i knäna”. Det var rätt och hon blev helad. Men, om jag sagt fel, verkade det som om vi inte skulle fått be för henne.

När alla var kickstartade ledde jag en man till tro, efter flickvän blev helad i käke av 12-åringen. Han kom runt bilen och frågade vad detta var, när hon bekräftat helandet. Jag spelade schack till frälsning med honom och han omvände sig djupt berörd, men vacklade avseende dopet.

Jag var helt utmattad från klockan 20 och blev lite skarp i tonen, även från scenen.

Söndag dag 3

På min morgonandakt, hade jag en ljuvlig stund med Gud, när tårarna flödade. Jag omvände mig, från gårdagens skarphet. När jag talade efter Peter, började jag med, att be alla om förlåtelse.

Dopfest efter lunch

Runt 25-30 dop, men tyvärr inga av “fiskarna” från stan. Några befrielser och de flesta kom ut i tungor. Sedan en härlig vila.

På kvällen döpte jag en man och Alida frun. Han började tala i tungor, men inte hon. Inne på seminariet fick Renata ta min plats, i liknelsen “det spelar ingen roll, vem som gör jobbet”. Lite komiskt!

I slutet ville alla be för oss och kärnteamet. Underbart! Jag fick själv ett tungotal med budskap till Sydafrika. “God has South Africa in the palm of His hand and there are plans. Don’t despair. (Gud har Sydafrika i sin handflata och det finns planer. Misströsta inte.”)

Vi hade kyrka

Måndag 21 augusti

Peter, jag, Jason och Karlien åkte till Alida och Daniel för att dela en aptitretare om enkla församlingar. Peter informerade om själva modellen, med 4 frågor och jag var koordinator avseende texten Apostlagärningarna 2:42-47, om kyrka. Gud öppnade skriften och alla var tacksamma att lära mer. Vi knöt sedan ihop säcken, med brödsbrytelse och uppmuntrade Daniel att leda.

Slutord

Vi själavårdade flera par, som levde i synd, inklusive ett par, där skilsmässan höll på att gå igenom. Vi såg flera bevis på omvändelse och försoning. “Grädden på moset” var när ett par, som levt i synd, och inte velat omvända sig, skickade ett meddelande, att de beslutat att göra det.

Efter gemensam lunch, droppades vi av på flygplatsen, och jag kände mig helt utmattad. Men både Peter och jag upplever, att det är nåt särskilt med Sydafrika. Vi planerar att komma tillbaka, redan i februari.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


1 Comment

Lana and Brady in South Africa

Click here to read the previous blog post (2) from South Africa.
Click here to read the next (4) and last blog post from South Africa.

Lana and Brady,  Cape Town area

The Canadian TLR Team joined with the South Africa team, to train and equip the saints in South Africa. Gang members were saved, hearing was restored, arthritis healed and other signs and wonders followed.

This happened in the South at the same time the TLR Sweden team was in the North. We live like in the book of Acts and encourage others to do the same. This life is possible if you are willing. Just continue, continue, continue.

Calvin touched by God

They hit the streets and Elmien and Lana came across a young man named Calvin. He didn’t have pain but wanted prayer for his family situation. They prayed for him and he really felt the touch of the Lord and his eyes welled up with tears. They shared the gospel and he went on his way.

Later Stefan Du Toit and his team came across Calvin again, but didn’t know we had already spoken to him. We find out that he is part of a bad street gang in the area. Stefan spoke to him and two other person of peace with him and he cast out a demon and they were all baptized with the Holy Spirit right there on the street.

The story doesn’t end there. We had to leave for another training session in another town, so we were able to leave the water baptism to the local Pastor in the town who could baptize them and then disciple them.

Young man removed brace

One night we met a young man, who had knee surgery for a torn ACL 4 weeks ago and was wearing a brace and using crutches. He could not bend his knee very good or walk. God healed him and he was so blown away. He then removed his brace. That had never happened to him before and he saw Jesus was so real.

We shared the gospel and later that evening he was water and spirit baptized. We then kickstarted him the next morning in the streets and he healed people through the Holy Spirit in Jesus name. He said “this is the best 24 hours of my life”.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

 

 


Leave a comment

Let my people go. Släpp mitt folk.

Let the prisoners loose

God says “let my people go”. It’s not about the body of Christ coming into freedom, because we are captured but because we need to be harvesters and bring the harvest in.

But we are in captivity of passivity and leaders lording over us. So yes we are in bondage and need to be set free, but the purpose is not us but the harvest of the still lost ones. The blind humanity whom God paid the ransom for.

Just as Moses said this, Peter did too at a national prayer day for pastors in Sweden a few years  ago. After delivering that message all doors seemed to close for us in Sweden. But God said Europe, North America and then another continent. After that callings started to come from North America in Canada and the United States. When a door closes God opens a window instead.

We have already trained people in Sweden, so there are others to do the job of preparing the workers here, and now God said equip at least one group of saints in every state of the United States of America. So we’re really busy with that job and it appears that the third continent is South America. We’ve been to Brazil in the spring and in the end of the year we go to Argentina.

The time is up (the time is 5 to midnight) and we need to be set free to harvest people for the kingdom. When the harvest is ripe it must be taken in otherwise it is destroyed.  Jesus is coming back soon and wants so many as possible to be ready working with Him in the common goal and mission to preach the good news.

What are you doing next?

We got the question yesterday, when visiting a fellowship in a small town in Sweden. What do you see is your next step? What is your task to do and accomplish in the kingdom? I said we are setting the captives free in the churches to become harvesters for Jesus. So your mission is to wake up the passive and sleeping body of Christ? No the mission is to bring in the harvest of people in the end times onto the ends of the earth. And then the end will come and the King return.

Matthew 24:14
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.

Släpp fångarna loss

Gud säger “låt mitt folk gå”. Det handlar inte främst om Kristi kropp, som kommer ut i frihet, för vi är fångar, men att vi behöver bli skördearbetare och bärga den mogna skörden.

Men vi är i fångenskap av passivitet och under ledare som regerar över oss. Så ja, vi är i fångenskap och måste bli satta fria, men syftet är inte oss utan skörden av de förlorade. Den blinda mänskligheten, som Gud betalade lösensumman för.

Precis som Moses sade detta gjorde Peter det på en nationell bönedag för pastorer i Sverige för några år sedan. Efter att ha levererat budskapet såg alla dörrar ut att stängas för oss i Sverige. Gud sade först Europa, sen Nordamerika och sedan efter det en annan kontinent. Då började samtal komma från Nordamerika i Kanada och USA. När en dörr stängs öppnar Gud ett fönster.

Vi har redan utrustat troende i Sverige, så det finns andra som kan träna arbetarna här och nu sade Gud att träna åtminstone en grupp heliga i varje stat i USA. Så vi är upptagna med det jobbet och det verkar som om den tredje kontinenten är Sydamerika. Vi har varit i Brasilien i våras och i slutet av året åker vi till Argentina.

Tiden är sen (klockan är 5 i tolv) och vi måste vara fria att skörda människor för Guds rike. När skörden är mogen måste den bärgas innan den förstörs. Jesus kommer snart tillbaka och vill att så många som möjligt är förberedda att arbeta tillsammans med Honom, för det gemensamma målet och uppdraget att predika evangelium.

Vad är ert nästa steg?

Vi fick frågan igår när vi besökte en kristen gemenskap i en liten stad i Sverige. Vad ser ni är ert nästa steg? Vad är er uppgift och vad vill ni uppnå i Guds rike? Jag svarade att vi sätter fångarna fria i kyrkorna och utrustar dem att bli skördearbetare för Jesus. Så är ert uppdrag att väcka Kristi passiverade kropp ur sömnen? Nej, uppdraget är att bärga skörden av människor i slutet av tiden till jordens yttersta gräns och när slutet kommer återvänder Messias.

Matteus 24:14
Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.