throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Follow-up Brasilia (1:4). Uppföljning Brasilia (1:4).

Read next post from Brasil.

Core team São Paulo

Back in Brazil to follow up and strengthen relationships. Surprisingly, three seminars were booked in the row. So we needed to just roll up our sleeves and start working. The most important seminar on simple church was placed on weekdays, when unfortunately not many came.

First out was a core team training, without a seminar following it, in the dangerous city of São Paulo. A police officer along with his wife had called us and they were really hungry about what we had to give. No nasty things happened during the days of Sao Paulo, on the other hand, many disciples were trained.

Some events through my eyes

Day 1 – Theory with kickstart

All 3 teams were kickstarted; Ana Paolas, Peter and mine. In my team, I want to highlight the 11-year-old boy (see picture), which was on fire and bold for Jesus. He had to cure a man from knee pain. The man reacted strongly, when he was healed. After the seminar in the night he had also healed a man from hearing loss.

Brother of Marcos

Marcos brother converted and began to believe when Peter shared chess for salvation. I then kick started him and prophesied over him.

He had to cure two people, one of which was an older lady with pain in the back and knees and one from the pain in the wrist. Great to see someone completely newborn being kickstarted.

Marcos baptized him in the evening and he began to speak in tongues. Then, with Marco’s coaching, he baptised another man.

In the evening

A young woman in the core team repented from sin and was baptized in the Spirit with the following tongues.

When someone starts speaking in tongues, it’s like when a newborn baby starts screaming. Everyone rejoices!

Day 2 – kicked out of the nest

I let my interpreter Chris kick start the sister to the 11-year-old, who did not participate in day 1. It took time since everyone was healthy. But in the end, when I gave up, she had to cure a person. Everyone in the team managed to address people and cure some.

I made Peter (appease a whole bunch at the same time) at a cafe, but only one had pain in the back. She was healed and the event is on film.

I showed the video Ana Paola recorded with me in Portuguese, for two women in a stand. One had pain in the back and I put my hand on and ordered the pain to go twice and then there was an answer I did not understand. Then Chris came and translated that the pain was gone. The other woman had pain in the wrist and it disappeared after 2 or 3 prayers.

In Peter’s team, it had been sluggish, but they had prayed for other things and led 2 hairdressers to faith after they were cured. Peter demonstrated chess for salvation. They even met a couple of tough guys who broke down. Even for Ana Paola it went well.

Evening

The two siblings who were hairdressers were baptized. Awesome!

Day 3 – Communion & fishing för people

We shared communion before lunch and God came. Several became touched. I felt so grateful for my salvation. I was blind, but now I see. When sharing the cup, I received a prophetic message to a woman who did not stand next to me. It was good then the order changed, so we did not introduce a new box with regulations

I managed to coach everyone in the team and most of them cured someone and almost all shared chess for salvation. Many accepted Jesus and the sacrifice on Calvary, but only one would be baptized at once, but unfortunately did not appear. I was impressed by a young man who just arrived day 3 and did all wrong, but after I coached him, he did all right. When we departed, I gave him a prophetic message.

There were many tears and hugs when we would finish the seminar and go differnt ways. I had read Romans letter 16 in the morning about greetings and recognized myself.

In th evening

Peter, Marcio and Marcos preached the gospel for several people at a glass bar.

Day 4 – Everyday Christianity

We went to a school and I cured the principal of pain at the fingertip and led her to faith. However, she was not ready for baptism. I even threw out a spirit of anxiety. She felt like someone was trying to strangle her but became free. In addition, problems with blood pressure. We will get confirmation of this later.

The young couple in the core team offered lunch and Peter wedded them. Great when God joins a couple in the wedding ceremony. Always as wonderful to hear a couples love story.

The time in Sao Paulo ended with prayer, when Marcos and his wife sent us back to Brazil.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Läs nästa inlägg från Brasilien.

Core team São Paulo

Åter i Brasilien för att följa upp och stärka relationer. Överraskande var tre seminarier bokade på raken. Så det var bara att kavla upp ärmarna och börja jobba. Det viktigaste seminariet om enkla församlingar var placerat på veckodagar, när tyvärr inte många kom.

Först ut var en kärnteamsträning, utan påföljande seminarie, i den farliga storstaden São Paulo. En polis med fru hade kallat oss och de var verkligen hungriga på det vi hade att ge. Inget otäckt hände under dagarna i Sao Paulo, däremot blev många lärjungar tränade.

Lite nedslag ur mina ögon

Dag 1 – teori med kickstart

Alla 3 team blev kickstartade; Ana Paolas, Peters och mitt. I mitt team vill jag lyfta fram den 11-åriga killen (se bild), som var brinnande och frimodig för Jesus. Han fick bota en man från smärta i knä. Mannen reagerade starkt, när han blev helad. Efter seminariet på kvällen hade han även botat en man från hörselskada.

Broder till Marcos

Marcos broder omvände sig och började tro, när Peter delade schack till frälsning. Jag kickstartade sedan och profeterade över honom.

Han fick bota två stycken, varav en äldre dam med ont i rygg och knän samt en från smärta i handleder. Fantastiskt att se någon helt nyomvänd bli kickstartad.

Marcos döpte honom på kvällen och han började tala i tungor. Sedan döpte han, med Marcos coachning, en annan man.

På kvällen ytterligare

En ung kvinna i kärnteamet omvände sig från synd och blev döpt i Anden med påföljande tungotal.

När någon börjar tala i tungor, är det som när en nyfödd baby börjar skrika. Alla närvarande gläder sig!

Dag 2 – kick ut ur nästet

Jag lät min tolk Chris kickstarta systern till 11-åringen, som inte deltagit dag 1. Det drog ut på tiden då alla var friska. Men till slut, när jag gett upp, fick hon bota en person. Alla i teamet lyckades tilltala människor och bota några.

Jag gjorde en Peter (tilltala ett helt gäng samtidigt) på ett café, men endast en hade smärta i ryggen. Hon blev helad och händelsen finns på film.

Jag visade videon, Ana Paola spelat in med mig på portugisiska, för två kvinnor i ett stånd. En hade ont i ryggen och jag lade handen på och befallde smärtan gå, två gånger och sen var det ett svar jag inte förstod. Då kom Chris och översatte, att smärtan var helt borta. Den andra kvinnan hade ont i handleden och även det försvann efter 2 eller tre böner.

I Peters team hade det varit trögt, men de hade bett för andra saker och lett 2 frisörer till tro, efter att de blivit botade. Peter demonstrerade schack till frälsning. De mötte även ett par tuffa killar som bröt ihop. Även för Ana Paola gick det bra.

Kvällen

De två syskonen som var frisörer blev döpta. Underbart!

Dag 3 – nattvard & människofiske

Vi delade nattvard före lunchen och Gud kom. Flera blev berörda. Jag kände mig så tacksam till min frälsning. Jag var blind, men nu ser jag. I samband med delning av bägaren, fick jag ett profetiskt budskap till en kvinna, som inte stod bredvid mig. Det var bra då det ändrade ordningen, så att vi inte förmedlar en ny box.

Jag lyckades coacha alla i teamet och de flesta botade någon och nästan alla delade schack till frälsning. Flera accepterade Jesus och offret på Golgata, men bara en ville bli döpt på en gång, men dök tyvärr inte upp. Jag blev imponerad av en ung man, som bara kom dag 3 och gjorde alla fel, men efter jag coachat honom, gjorde han alla rätt. När vi skulle skiljas åt, gav jag honom ett profetiskt budskap.

Det var många tårar och kramar när vi skulle avsluta seminariet och skiljas åt. Jag hade läst Romarbrevet 16 på morgonen om hälsningar och kände igen mig.

På kvällen

Peter, Marcio och Marcos predikade evangelium för flera stycken vid en glassbar.

Dag 4 – vardagskristendom

Vi åkte till en skola och jag botade rektorn från smärta i fingertopp samt ledde henne till tro. Hon var dock inte färdig för dop. Jag kastade även ut ande av ängslan. Hon kände som om någon försökte strypa henne, men blev fri. Dessutom problem med blodtryck. Vi får höra bekräftelse på detta senare.

Unga paret i kärnteamet bjöd på lunch och Peter vigde dem. Fantastiskt när Gud sammanfogar ett par i vigselakten. Alltid lika härligt att höra pars kärlekshistoria.

Tiden i São Paulo avslutades med bön, då Marcos och fru sände oss tillbaks till Brasilia.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements


Leave a comment

Battle in our minds. Strid i våra sinnen.

In English, på svenska, bientôt corrigé en français.

A battle in our minds

The battle is in our minds. The god of this world, satan, disguises himself as an angle of light and tries to seduce us. But we have arms with divine power to demolish strongholds. We are as pure virgins to be married to Christ and not another Jesus, with another spirit or gospel. We need to discern who and what message we are listening to and in what spirit it is spoken.

There is a battle going on in our minds concerning our thoughts. So we are to take every thought and put it under the obedience of Christ. We need not to polish our arms but use them demolishing strongholds. There is a right knowledge of God to take part of and a pure devotion to Christ to keep to.

There has always been wolves amongst the true lambs and already in the time of the Bible ”super apostles”. There are signs of real apostles such as miracles and wonders and how you are treated by them is crucial. Is it like a father to his children? Or are you slapped in your face, enslaved and thus controlled? Is it a message of peace transmitted in love? For God is a God of love and peace.

Siblings, please discern and don’t put up with any wrong teaching or leading. What is the heart behind? Is the teaching the same as the life lived? Is it pure love? Is it perfect peace? Is the Holy Spirit prompting you in your spirit and confirming the message or the actions?

Let us stay pure as doves and cunning as serpents. Shall we?

2 Corinthians 10:3-6
For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ, being ready to punish every disobedience, when your obedience is complete.

2 Corinthians 11:2-6
For I feel a divine jealousy for you, since I betrothed you to one husband, to present you as a pure virgin to Christ. But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. For if someone comes and proclaims another Jesus than the one we proclaimed, or if you receive a different spirit from the one you received, or if you accept a different gospel from the one you accepted, you put up with it readily enough. Indeed, I consider that I am not in the least inferior to these super-apostles. Even if I am unskilled in speaking, I am not so in knowledge; indeed, in every way we have made this plain to you in all things.

2 Corinthians 12:12
The signs of a true apostle were performed among you with utmost patience, with signs and wonders and mighty works.

2 Corinthians 13:11-14
Finally, brothers, rejoice. Aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace; and the God of love and peace will be with you. Greet one another with a holy kiss. All the saints greet you. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Striden om våra sinnen

Kampen står i vårt sinne. Denna världens gud, satan, förklär sig till en ljusets ängel och försöker bedra oss. Men vi har vapen med gudomlig kraft att bryta ner fästen. Vi är som rena jungfrur trolovade till Kristus och inte till en annan Jesus, med en annan ande eller annat evangelium. Vi måste urskilja vem vi lyssnar på, till vilket budskap och i vilken ande.

Det finns en strid, som pågår i våra sinnen, om våra tankar. Så vi ska ta varje tanke och lägga den under Kristi lydnad. Vi behöver inte polera våra vapen, men använda dem att bryta ner fästen. Det finns en rätt kunskap om Gud att ta del av och en ren hängivenhet för Kristus att hålla sig till.

Det har alltid varit vargar bland lammen och redan i Bibelns tid “super apostlar”. Det finns tecken på riktiga apostlar, såsom mirakel och underverk. Hur du behandlas av dem är också avgörande. Är det som en far till sina barn? Eller slår de dig i ansiktet, gör dig till en slav och därmed kontrollerar dig? Är det ett budskap om frid som ges i kärlek? Gud är nämligen en Gud av kärlek och frid.

Syskon, urskilj och acceptera inte fel undervisning eller ledning. Vad är hjärtat bakom? Är undervisningen detsamma som livet de lever? Är det ren kärlek? Är det perfekt frid? Bekräftar den Helige Anden i din ande budskapet eller handlingarna?

Låt oss vara rena som duvor och sluga som ormar. Ska vi?

2 Corinthians 10:3-6
För även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus, och vi är beredda att straffa all olydnad så snart er lydnad blivit fullständig.

2 Corinthians 11:2-6
eftersom jag brinner för er med Guds iver. Jag har trolovat er med en enda man, Kristus, och vill föra fram en ren jungfru till honom. Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa “superapostlar”. Även om jag inte är någon vältalare saknar jag inte kunskap, och den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er.

2 Corinthians 12:12
Det som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet, genom tecken, under och kraftgärningar.

2 Corinthians 13:11-13
Till sist, bröder: var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då ska kärlekens och fridens Gud vara med er. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla de heliga hälsar till er. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Une bataille dans nos pensées

La bataille est dans nos esprits. Le dieu de ce monde, satan, se déguise en angle de lumière et tente de nous séduire. Mais nous avons des armes avec le pouvoir divin pour démolir les forteresses. Nous sommes en tant que vierges pures pour être mariées à Christ et non à un autre Jésus, avec un autre esprit ou un autre évangile. Nous devons discerner qui et quel message nous écoutons et dans quel esprit il est parlé.

Il y a une bataille dans nos esprits concernant nos pensées. Nous devons donc prendre chaque pensée et la mettre sous l’obéissance du Christ. Nous n’avons pas besoin de polir nos armes, mais de les utiliser pour démolir des forteresses. Il y a une bonne connaissance de Dieu à laquelle prendre part et une pure dévotion au Christ à suivre.

Il y a toujours eu des loups parmi les vrais agneaux et déjà à l’époque de la Bible “super apôtres”. Il y a des signes de vrais apôtres tels que des miracles et des merveilles et la façon dont vous êtes traité par eux est cruciale. Est-ce comme un père à ses enfants? Ou êtes-vous giflé dans votre visage, asservi et donc contrôlé? Est-ce un message de paix transmis dans l’amour? Dieu est un Dieu d’amour et de paix.

Frères et sœurs, s’il vous plaît discerner et ne tolérer aucun mauvais enseignement ou gestion. Quel est le coeur derrière? L’enseignement est-il le même que la vie vécue? Est-ce pur amour? Est-ce la paix parfaite? Le Saint-Esprit vous invite-t-il dans votre esprit et confirme-t-il le message ou les actions?

Restons purs comme des colombes et rusés comme des serpents. On y va?

2 Corinthians 10:3-6
Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera complète.

2 Corinthians 11:2-6
Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l’égard de Christ. Car, si quelqu’un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j’estime que je n’ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l’avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses.

2 Corinthians 12:12
Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles.

2 Corinthians 13:11-13
Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix; et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. (13:12) Tous les saints vous saluent.  (13:13) Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la communication du Saint-Esprit, soient avec vous tous!

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.


2 Comments

Unity in God. Enhet i Gud. Unité en Dieu.

In English, på svenska, en français 

Click here to read the previous post in the series.

Power of God

My childhood angel play came back in my life last Christmas. My friend Sanna gave me such (see picture) as a Christmas gift. This year, when we built it up, it felt a bit shaky and after the clumsy touch of two little children, it seemed as if it would collapse and at least would not work, when everything was out of alignment.

The angelic game is a picture that when our prayers reach the heaven of God, it puts God’s hand in motion and the angels are released to deliver the prayer answers. God spoke strongly through a picture of the angel play of Christmas, that God’s power is released through unity in Christ.

Surely, when I lit the lights and the rays began to approach the angels, nothing happened. I assumed that because the angel’s play was inclined, the heat did not reach the angels and therefore nothing happened. But Samir, the father of the small children, who touched the angels exceedingly, said no, I’ll fix it.

We both thought that what he would fix was that everything was straight and solid. But, judge our surprise, when it turned out that weakness or fragility is not an obstacle to God. No, the problem was that an angel was hanging in the wrong direction, that is, an angel would do it in his own way. When Samir hung the angel in the right direction, the heat reached the angels and they came in motion. God’s power is released despite our weakness, but above all in our unity. A rebel angel, sabotaged all prayer answers.

Sisters and brothers in Christ, let’s not seek our own glory, or go on our own path. There is one way. His name is Jesus. There is one truth. His name is Jesus. There is one life. His name is Jesus. Let His light guide you to walk along with Him, together with all the sisters and brothers in Christ. There is no private faith, even if it is personal. We are in this together, so let’s embrace each other, so that God’s power is released and His hands are moved, and the angels have something to do. It is not our weakness which is the problem, but our rebellion. In the beautiful unity of Christ, God’s power is released.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Guds kraft

Min barndoms änglaspel kom tillbaks i mitt liv förra julen. Min vän Sanna gav mig ett sådant (se bild) i julklapp. I år när vi byggde upp det, kändes det lite skrangligt och efter två små barns klumpiga beröring, så såg det ut som om det skulle ramla ihop och åtminstone inte fungera, då allt hängde lite snett.

Änglaspelet är en bild på, att när våra böner når Guds himmel, sätter det Guds hand i rörelse och änglarna blir förlösta, att leverera bönesvaren. Gud talade starkt genom en bild av Julens änglaspel, att Guds kraft förlöses genom enhet i Kristus.

Mycket riktigt, när jag tände ljusen och strålarna började närma sig änglarna, hände ingenting. Jag antog att eftersom änglaspelet hängde snett, så nådde inte värmen änglarna och därför hände inget. Men, Samir, pappan till de små liven, som rört änglarna ovarsamt, sade nej jag ska laga det.

Vi trodde nog båda, att det han skulle fixa, var att allt blev rakt och solitt. Men, döm till vår förvåning, när det visade sig att skranglighet, skörhet eller bräcklighet inte är ett hinder för Gud. Nej, problemet var att en ängel hängde fel, d v s en ängel ville gör det på sitt sätt. När Samir hängde ängeln åt rätt håll, nådde värmen änglarna och de kom i rörelse. Guds kraft förlöses trots vår svaghet, men framförallt i vår enhet. En rebellisk ängel, saboterade alla bönesvar.

Systrar och bröder i Kristus, låt oss inte söka vår egen ära, eller gå på vår egen väg. Det finns en väg Han heter Jesus, det finns en sanning Han heter Jesus, det finns ett liv Han heter Jesus. Låt Hans ljus vägleda dig att gå på vägen med Honom, tillsammans med alla systrar och bröder. Det finns ingen privat tro, även om den är personlig. Vi är i detta tillsammans, så låt oss omfamna varandra, så att Guds kraft förlöses och Hans händer sätts rörelse och änglarna får nåt att göra. Det är inte vår svaghet som är problemet, men vårt uppror. I den vackra enheten i Kristus förlöses Guds kraft.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Cliquez ici pour lire le précédent poste dans la série

Pouvoir de Dieu

Mon jeu d’ange d’enfance est revenu dans ma vie à Noël dernier. Mon amie Sanna m’en a offert un comme cadeau de Noël (voir photo). Cette année, quand nous l’avons construit, ça nous a paru un peu fragile et après le contact grinçant de deux petits enfants, il semblait que ça s’effondrait et marchait moins quand tout était un peu faussé.

Le jeu angélique est une image qui, lorsque nos prières atteignent le ciel de Dieu, met la main de Dieu en mouvement et les anges sont libérés pour délivrer les réponses de nos prières. Dieu a parlé avec force à travers une image de jeux de l’ange de Noël, que la puissance de Dieu est rachetée par l’unité en Christ.

Vraiment, quand j’ai allumé les bougies et que les rayons ont commencé à s’approcher des anges, il ne s’est rien passé. Je supposais que parce que le jeu de l’ange était incliné, la chaleur n’atteignait pas les anges et par conséquent rien ne se passait. Mais Samir, le père de les petite vies, qui a énormément touché les anges, a dit non, je le réparerai.

Nous pensions tous les deux que ce qu’il réparerait, c’était que tout redevienne droit et solide. Mais, la condamnation à notre grande surprise, quand il s’est avéré que la rareté, la brutalité ou la fragilité n’est pas un obstacle à Dieu. Non, le problème était qu’un ange accroché dans la mauvaise direction, c’est-à-dire qu’un ange le faisait à sa manière. Quand Samir a accroché l’ange dans la bonne direction, la chaleur a atteint les anges et ils sont entrés en mouvement. La puissance de Dieu est rachetée malgré notre faiblesse, mais surtout dans notre unité. Un ange rebelle, saboté toutes les réponses de prière.

Sœurs et frères en Christ, ne cherchons pas notre propre gloire, ou ne suivons pas notre propre chemin. Il y a un chemin, son nom est Jésus, il y a une vérité, son nom est Jésus, il y a une vie, son nom est Jésus. Que sa lumière vous guide pour marcher avec Lui, avec tous les frères et sœurs en Christ. Il n’y a pas de croyance privée, même si elle est personnelle. Nous sommes ensemble, alors embrassons-nous les uns les autres, afin que la puissance de Dieu soit rachetée et que Ses mains soient émues, et que les anges n’aient beaucoup à faire. Ce n’est pas notre faiblesse qui est le problème, mais notre rébellion. Dans la belle unité du Christ, le pouvoir de Dieu est racheté.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.

 


Leave a comment

Command! Befall!

Walk in dominion

Jesus is shaking and waking His church. It’s an ongoing awakening of us all being one body and ordained priests. We are supposed to go out and preach Christ through signs and wonders.

But how is this possible? We are not praying to God, we are not commanding God and we leave the results in His hands.

We are not praying to God for healing. He took care of sickness at the cross in His body and Gods will is healing through His stripes. We take authority over sickness and pain, since it is trespassing. We lay our hands in authority and we speak in authority. Then Jesus, through the Spirit, heals and performs miracles.

We are not commanding God and we are not promising anybody anything, though God does in His Word. Let’s take Him on the Word. It’s not an automatic machine, but it’s about knowing Him, obeying Him and following His laws. He is the One who conquered all and from Him exceeds all authority.

Then we leave the results in His hands, but I know that the miracle is a sign for the lost ones and bread for His children. We put all our trust in Him and what He has done on Calvary. We don’t add anything and we don’t take away anything. We just try to heed His voice and follow Him.

Let’s do it siblings! Let’s go out and walk in dominion under, in and with Christ Jesus.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Vandra i auktoritet

Jesus skakar om och väcker sin församling. Det är ett pågående uppvaknande av att vi alla är en kropp och ordinerade präster. Vi ska gå ut och predika Kristus genom tecken och under.

Men hur är det möjligt? Vi varken ber till eller befaller Gud och vi lämnar resultatet i Hans händer.

Vi ber inte till Gud för helande. Han tog hand om sjukdom på korset i sin kropp och Guds vilja är helande genom Hans sår. Vi tar auktoritet över sjukdom och smärta, eftersom det är intrång. Vi lägger på våra händer i auktoritet och vi talar i auktoritet. Då helar och gör Jesus mirakler genom Anden.

Vi befaller inte Gud och vi lovar inte någon någonting, även om Gud gör det i Sitt Ord. Låt oss ta Honom på Ordet. Det är inte en automatisk maskin, men det handlar om att känna Honom, lyda Honom och följa Hans lagar. Han är Den som övervann allt och från Honom utgår all auktoritet.

Vi lämnar resultatet i Hans händer, men jag vet att miraklet är ett tecken för de förlorade och bröd för Hans barn. Vi har full tillit till Honom och vad Han gjorde på Golgata. Vi lägger varken till något eller drar ifrån något. Vi försöker bara lyssna till Hans röst och följa Honom.

Låt oss göra det syskon! Låt oss gå ut och vandra i Guds auktoritet under, i och med Kristus Jesus.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


Leave a comment

2017 starts and ends in Norway. Året börjar och slutar i Norge.

Disciple school in Fredriksstad

First stop 2017 Grimsdal and last Fredriksstad. Our Norwegians neighbors are devoted disciples of Jesus. Hungry to get hold of the life with God as in the Acts of the Apostles, and we gladly share what we have received for nothing.

We began by telling how we entered the supernatural life with God. Then we tailored our IN / UP / OUT seminar for their TLR Discipleship School. Tired but satisfied, we leave Norway and the last stop for this year with a sense of “Mission Complete” in our hearts.

Church from 3 angles

I was in my essence when I shared the up/ perspective about life with God and Peter when he shared the out/ perspective, about God’s heart for the lost, and in common we taught the absolute necessity of the in/ perspective, about the community as the family of God .

Our 2 host families have gone before and live in the same house being church. It’s brand new and will be exciting to follow. At the seminar, there were many children, burning for Jesus, full of creativity (see image above, when choosing mugs for “chess for salvation”).

Deliverance from demons

A couple of sisters came to me to receive intercession. They both experienced that they had problems with fear and depression. They wondered if it was demonic. I prayed first for the older sister, especially against fear. Nothing manifested, and the prayer went a long quietly, but I took authority over everything dark and commanded it to leave.

As I continued with the younger sister and opposed depression, something began to manifest. I commanded the demon to come out and let go. I spoke to the spirit of depression and proclaimed that it had no right to her body or soul. After a few minutes, light and joy came over her eyes. I could see the liberation when the demon or demons left her.

I encouraged them both to resist the devil, and he will flee if they knock and want to come in again. Now they are filled with the Spirit and there is no room for anything else. The following day they still looked happy and relaxed. All glory to Jesus!

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Lärjungaskola i Fredriksstad

Första anhalt 2017 Grimsdal och sista Fredriksstad. Våra grannar norrmännen är hängivna Jesu lärjungar. Hungriga att få tag på livet med Gud som i Apostlagärningarna och vi delar gärna det vi har fått för intet.

Vi började med att berätta hur vi kom in i det övernaturliga livet med Gud. Sedan skräddarsydde vi vårt seminarie IN/UPP/UT för deras TLR-lärjungaskaskola. Trötta men tillfredsställda lämnar vi Norge och sista anhalten för i år med en känsla av ”Mission complete” i våra hjärtan.

Kyrka från 3 infallsvinklar

Jag var i mitt esse när jag delade uppåt-perspektivet, om livet med Gud och Peter när han delade utåt-perspektivet, om Guds hjärta för de förlorade, och gemensamt undervisade vi om den absoluta nödvändigheten av inåt- perspektivet, om gemenskapen som Guds familj.

Våra 2 värdfamiljer har gått före och bor i samma hus och är kyrka. Det är helt nytt och ska bli spännande att följa. På seminariet fanns det många barn, brinnande för Jesus, fulla av kreativitet (se bild ovan, vid val av muggar som pjäser, för ”schack till frälsning”).

Befrielse från demoner

Ett par systrar kom till mig för att få förbön. De upplevde båda att de hade problem med fruktan och depression. De funderade på om det var demoniskt. Jag bad först för den äldre systern, speciellt mot fruktan. Inget manifesterade och bönen gick lungt till, men jag tog auktoritet över allt mörker och befallde det att lämna.

När jag fortsatte med den yngre systern och gick emot depression, började något manifestera. Jag befallde anden att komma ut och släppa taget. Jag talade till  depressionsanden och proklamerade att den inte har någon rätt till hennes kropp eller själ. Efter några minuter kom ljus och glädje över hennes uppsyn. Jag kunde se befrielsen, när demonen eller demonerna lämnade henne.

Jag uppmuntrade dem båda att stå emot djävulen, så kommer han fly, om demonerna knackar på och vill komma in igen. Nu är de fyllda av Anden och det finns inget utrymme för något annat. Dagen efter såg de fortsatt glada och lättade ut. All ära till Jesus!

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.


Leave a comment

Jesus Mission Command. Jesu missionsbefallning.

Heed the command

1. What should we do?

Go.

2. What should we do when we go?

Make disciples.

3. How do we make disciples?

Baptize them and teach them all Jesus commanded.

4. On what foundation?

Jesus has gained all authority in heaven and on earth.

5. Yes, but then?

He delegates the authority of what He commands us to do.

6. Does He suggest?

No, He commands.

7. Can He command?

Yes, he decides!

8. But how do we do this?

He is with us every day and never abandons us.

Matthew 28:16-20
But the eleven disciples went into Galilee, unto the mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshipped him; but some doubted. And Jesus came to them and spake unto them, saying, All authority hath been given unto me in heaven and on earth.

Go ye therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit: teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.

Lyd befallningen

1. Vad ska vi göra?

Gå ut.

2. Vad ska vi göra när vi går ut?

Lärjungar.

3. Hur gör man lärjungar?

Döper dem och lär dem allt Jesus befallt.

4. På vilka grunder?

Jesus har fått all auktoritet i himmel och på jord.

5. Ja, men vi då?

Han delegerar auktoriteten i det Han befaller oss att göra.

6. Ger Han förslag?

Nej, Han befaller.

7. Kan Han befalla?

Ja, Han bestämmer!

8. Men hur klarar vi detta?

Han är med oss alla dagar och överger oss aldrig.

Matthew 28:16-20
De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade:”Jag har fått all makt i himlen och på jorden.

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”


Leave a comment

No name. Inget namn. Pas de nom.

In English, på svenska, bientôt en français.

Read previous posts about the move of God: 

The last reformation 
Release Gods hands

The way

There is only one movement, that started 2000 years ago, and is called the Church and there is only one name, we can go under or stand on and that is Jesus. So since the only name is Jesus, who Himself is the way, the “no name” movement might be called “the way”.

The movement of God should have no name, because it is something God is doing when taking us back to the beginning. Some of us want to say the last reformation and today men want to decide what that is exactly and what it is not. But I say let God’s hands free and let the next generation tell us what was included and if it was the last reformation.

But of course, in the Bible, there was a name in the beginning when people called what God was doing “the way”. So the “no name” should be “the way” and we call it continued. The way continued. And we try to follow Jesus step by step exactly what He is doing. Although holding on to the Word in the Spirit. So since Jesus is the only way to heaven and started the movement it could be called “the way”, isn’t it?

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Läs tidigare inlägg om Guds drag:

Den sista reformationen
Släpp Guds händer fria

Vägen

Det finns bara en rörelse, som startade för 2000 år sedan, och kallas kyrkan och det finns bara ett namn, vi kan gå under eller stå på och det är Jesus. Då det enda namnet är Jesus, som själv är Vägen, kan “inget namn” rörelsen benämnas just “vägen”.

Guds rörelse borde inte ha något namn, för det är något Gud gör, när Han tar oss tillbaka till ursprunget. Vissa av oss vill säga den sista reformationen och idag vill människor  bestämma vad det är exakt och vad det inte är. Men jag vill att Guds händer frigörs och att vi låter nästa generation säga vad som ingick och om det var den sista reformationen.

Men, i Bibeln, fanns det ett namn i början när folk kallade vad Gud gjorde “vägen”. Så “inget namn” borde vara “vägen” och vi kallar den fortsatt. Vägen fortsätter. Vi försöker att följa Jesus steg för steg, exakt vad Han vill göra och vi håller fast vid Ordet i Anden. Dessutom då Jesus är den enda vägen till himlen och började rörelsen kan det kallas “vägen”, eller hur?

Följ bloggen genom att klicka på “follow” längst ner till höger och dela med dina vänner.
Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.
Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.