throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


Leave a comment

My Actes 29. Mina Apostlagärningar 29.

Click here to read the previous posts about my Acts 29.

Click here to read previous posts from my friends’ Acts 29.

Jesus stories

It’s time to share some of my own Jesus stories, this time running out of this summer’s leave. I had decided to only do what God initiated and, moreover, be focused on revitalizing.

We are all called to live a life as in the Book of Acts and that is true especially for me that preaches it. Sisters and brothers in Christ, together we live out Acts 29 and together we write history.

At Arlanda

We were going to drop Alexanders luggage and searched for a delivery spot. When we finally found it, we discovered that there was a long line up and the airline did not do anything about it. I saw two flight attendants standing at an information desk and I asked them a bit upset why they only had one Queue open? And I really felt I was going to speak to them. They responded that they worked for another company. Then I understood that God gave me an opening to preach the gospel of Jesus Christ.

I asked if they had pain somewhere when they were working and standing all day long. Both acknowledged that they had pain in their backs. I told them that when I lay hands on people they get healthy. The blonde girl let me heal her straight away, but the veiled Muslim definitely declined. After some instances of hand laying, the pain disappeared. I then revealed that it was Jesus who healed her through me. She became happy and interested in knowing more, but received questions from other passengers. So I gave her our business card. The muslim, on the other hand, asked questions and made false statements about God. In addition, I was not allowed to touch her, even though her colleague had just been healed.

In Öregrund

An American preacher Tom Skarella visited us and we brought him to scenic Öregrund. We were all open to preaching the gospel, especially through signs and wonders. Both Peter and Tom cured some sick. I shared the gospel with three girls, none of whom were sick at all, but one was very interested. It was as if a magnet drew her to my words.

When I addressed them, she felt stupid that she did not recognize me. But I quickly explained that we actually did not know each other. In conclusion, I said that if we meet more times, hopefully to recognize each other and also remember Jesus.

In Uppsala

Peter and I chose to attend an evening at the Europe Conference on the Word of Life. It was an odd place for us to be at, but we felt we should go. We chose a seat at the back of the stands and I placed my outerwear on the chair next to it. After a while, we were all invited to come closer to each other so that those who came later could easily find a place. Then a couple moved closer to us. And it turned out that a woman who persistently had tried to get a hold of Peter for a few days through internet, but Peter had forwarded to others, suddenly was sitting right next to us among thousands of people. “Is it you from the YouTube, she cried surprised”? After the meeting we went outside the building and Peter threw out a demon from her. She fell to the ground and began to manifest before she was released.

I went and healed some Kurds or Iranians. I saw a foot in a bandage and could not take my eyes off the foot. Then I understood that it was God who wanted me to heal it. The woman was a believer and I did not have to convince her to pray. When I mentioned that people are being cured, when I lay hands on them, both she and the rest of the group were on. I began with a man with pain in the heel, who was completely astonished and walked back and forth speechlessly. Then I commanded the pain to disappear from her foot in the bandage. Even that pain disappeared and she became amazed. Then I could pray for a back that was cured and a neck. I gave them our business cards and invited them to watch healing videos. They became overjoyed and grateful. “Thank Jesus and not me,” I answered and returned to Peter.

Klicka här för att läsa föregående inlägg om mina Apostlagärningar 29.

Klicka här för att läsa föregående inlägg från mina vänners Apostlagärningar 29.

Jesusberättelser

Det är åter tid att dela några egna Jesusberättelser, som denna gång springer ur sommarens ledighet. Jag hade bestämt att endast göra det Gud initierade och för övrigt vara fokuserad på att ta in nytt liv.

Vi är alla kallade att leva ett liv som i Apostlagärningarna och det gäller i synnerhet mig som predikar det. Systrar och bröder i Kristus tillsammans lever vi Apostlagärningarna kapitel 29 och tillsammans skriver vi historia.

På Arlanda

Vi skulle lämna in Alexanders bagage och letade inlämningsställe. När vi äntligen hittat det, upptäckte vi att kön var slingrande lång och flygbolaget inte gjorde något åt det.  Jag såg två flygvärdinnor stående vid en informationsdisk och jag frågade dem lite upprört varför de endast hade en disk öppen? Jag upplevde verkligen att jag skulle prata med dem. De svarade mig att de arbetade för ett annat bolag. Då förstod jag att Gud gett mig en öppning att predika evangelium om Jesus Kristus.

Jag frågade om de hade ont nånstans, när de nu står och jobbar hela dagarna. Båda erkände att de hade smärta i ryggen. Jag berättade att när jag lägger händerna på människor blir de friska. Den blonda tjejen lät mig hela henne direkt, men den beslöjade muslimen avböjde bestämt. Efter några tillfällen av handpåläggning försvann smärtan. Jag avslöjade då att det var Jesus som helat henne genom mig. Hon blev glad och var intresserad att veta mer, men fick frågor från andra passagerare. Så jag gav henne vårt visitkort. Muslimen däremot ställde frågor och gjorde näsvisa påståenden om Gud. Jag fick dessutom absolut inte röra henne, oavsett att hennes kollega precis blivit helad.

I Öregrund

En amerikansk predikant Tom Skarella besökte oss och vi tog med honom till natursköna Öregrund. Vi var alla öppna för att predika evangelium och det särskilt genom tecken och under. Både Peter och Tom botade några sjuka. Jag delade evangelium med tre tjejer, varav ingen hade ont nånstans, men en var mycket intresserad. Det var som om en magnet drog henne till mina ord.

När jag tilltalade dem kände hon sig dum att hon inte kände igen mig. Men jag förklarade snabbt att vi faktiskt inte känner varandra. Avslutningsvis sade jag att om vi träffas fler gånger kommer vi förhoppningsvis att känna igen varandra och dessutom tänka på Jesus.

I Uppsala

Peter och jag valde att gå på ett kvällsmöte på Europakonferensen på Livets Ord. Det var en ovanlig plats för oss att bevistas på, men vi kände oss manade att gå. Vi valde en plats längst bak på läktaren och jag placerade mina ytterkläder på stolen bredvid. Efter ett tag uppmanades vi alla att sätta oss närmare varandra, så att de som kom senare lättare skulle kunna hitta en plats. Då flyttade sig paret vid vår sida närmare oss. Då visade det sig att en kvinna som ihärdigt hört av sig till Peter under några dagars tid, men Peter vidarebefordrat till andra, plötsligt sitter precis bredvid oss bland tusentals människor. “Är det du från YouTube, ropar hon överraskat “? Efter mötet gick vi utanför byggnaden och Peter kastade ut en demon ur henne. Hon föll till marken och började manifestera, innan hon blev befriad.

Jag passade på att bota några kurder eller iranier. Jag såg en fot i bandage och kunde inte ta ögonen från foten. Då förstod jag att det var Gud som ville att jag skulle hela den. Kvinnan var troende och jag behövde inte övertyga henne att få be. När jag nämnt att människor blir botade, när jag lägger händerna på dem, så var både hon och övriga i gruppen på. Jag började med en man med ont i hälen, som helt förundrad gick fram och tillbaka mållös. Sen befallde jag smärtan försvinna från hennes fot i bandaget. Även den smärtan försvann och hon blev förundrad. Sen fick jag be för en rygg som blev botad och en nacke. Jag gav dem vårt visitkort och uppmanade dem att se helandevideos. De blev överlyckliga och tacksamma. “Tacka Jesus och inte mig”, svarade jag och gick tillbaks till Peter.

 


Leave a comment

Vacation on the blog. Semester på bloggen. Les vacances sur le blog.

Holidays in July

I’m taking vacation from the blog during July. For those who are free and finally have time to read, there is a lot already written.

I encourage you to enjoy poems on the poetry page.

 1. The last poem. Where’s home?

Take note of various teachings and advices:

 1. Stay poor.

 2. Someone has paid.

 3. Mask falls.

 4. The clock is five to midnight.

 5. What Gospel?

 6. Demons flee.

 7. Do not despise healing.

 8. No matter where.

 9. This is the day.

 10. Be careful with your soul.

To acquaint yourself with simple Church:

 1. Devote yourselves. Hold on.

 2. Be church.

 3. Children in house church.

 4. Religious detoxification.

 5. USA 13. Sharing pearls.

 6. USA 5. We practised church.

 7. Build Church.

 8. Where life happens.

 9. Share life.

 10. Multiplication.

The latest posts about my life as in the Acts.

 1. Canada 1. A mustard seed.

 2. Portugal – Lisbon.

 3. Israel 2017

Semester i juli

Jag tar semester från bloggen under juli månad. För dig som är ledig och äntligen har tid att läsa, så finns det mycket redan skrivet.

Jag uppmuntrar dig att njuta av poesi på poesi-sidan.

 1. Senaste poemet. Var är hem?

Ta del av diverse undervisningar och förmaningar:

 1. Förbli fattig.

 2. Någon har betalt.

 3. Masker faller.

 4. Klockan är fem i tolv.

 5. Vilket evangelium?

 6. Demoner finns.

 7. Förakta inte helande.

 8. Oavsett var.

 9. Detta är dagen.

 10. Var försiktig med din själ.

Att förkovra dig avseende enkla församlingar:

 1. Devote yourselves. Håll fast. Vous

 2. Vara kyrka.

 3.  Barn i husförsamling.

 4. Religiös avgiftning.

 5. USA 13. Dela pärlor.

 6. USA 5. Vi hade kyrka.

 7. Bygga församling.

 8. Där livet händer.

 9. Dela livet.

 10. Multiplikation

De senaste inläggen om mitt liv som i Apostlagärningarna.

 1. Canada 1. Ett senapsfrö.

 2. Portugal – Lissabon.

 3. Israel 2017

Jours fériés en juillet

Je fais des vacances du blog en juillet. Pour ceux qui sont libres et enfin avoir le temps de lire, il y a déjà beaucoup d’écriture.

Je vous encourage à profiter des poèmes sur la page poésie.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Prenez note des différents enseignements et admonestations:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Pour vous améliorer en ce qui concerne les églises  simples:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Les derniers messages de ma vie dans les Actes.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.


1 Comment

Bulgaria 2017, part 1. Bulgarien 2017, del 1.

Our first stop in Eastern Europe

Neither Peter nor I have put our feet on Eastern European soil. It became a historic moment. Judging by my surprise, when our hosts tell them that they like Russians. I could imagine that after about 40 years under communism they would not appreciate them. But, no Russians are nice and speak like languages ​​like them.

It turned out that several had the same background as me in the faith movement, with Ulf Ekman in the lead. They recognized themselves as believers to cure the sick and lead people to faith. But, since about 20 years have passed and not much has happened. So now they are sensing hope again.

Jesus does not care if it is East or West Europe. He did wonders and let us equip His church in evangelism, laid foundation for planting churches and see people come into freedom. Many deliverances and baptisms in water and Spirit took place. Making disciples, who make disciples.

Diary – through my eyes

Monday, arrival Dobrich

Our hosts took us on a tour in the beautiful city park. Peter was more wild than tame and asked many if they had any pain somewhere? Some he healed in Jesus’ name, for example a Roman man who rolled the hash cigarette. Perhaps he is a person of peace? He was healed and wanted to keep in touch.

Tuesday, D1 core team

Today’s practical exercise, to cure the sick on the town managed for all teams, but my team won. Everyone got to cure two and more had to cure several. The other two teams, with Peter and Klaudio as team leaders, had more resistance. I was amazed that all eight of my team could stand around a person and look without the person in question being scared or intimidated.

I started curing the first and then we were on. Two men had been asked by another team and had no pain. However, one of them came running when an overweight man was healed. He was finally cured, but initially exclaimed, “I knew that nothing would happen”. Then an older woman shouting “this is not possible” and became so grateful (click here to see her in the movie).
Several wanted to stay in touch without us asking. We did not film two young girls, but they had these expressions “wow how is it possible”? Think it was a neck and a shoulder. I filmed many and have finally understood how to do it. You say, “This is our website and we are making a documentary. Can we film?”

Wednesday, D2 core team

Today’s practical exercise was about team members themselves asking and curing the sick. We changed teams so Klaudes team became mine. I was impatient, they were not so effective. Klaude had in His team of today taken authority and told them who to talk to and when. But I wanted them to do it themselves.

My team

Two men in my team deviate before we sent out, one more plus the girl who usually goes out and her friend. None of them had heard the teaching from day 1. I got to work hard and sadly lost my patience. One in the team was all right except that she said to the pain to go to hell. I coached her and she listened willingly. The young girl who usually goes out was instructive and helped me correct her friend and another. Our host had a slow start, but at the end he also coached another pastor.

Thursday, D3 core team

We changed the schedule at the last moment to go out in the afternoon and end with baptism. After Peter showed chess for salvation, he went with Klaudio to pick up Set and I held the positions with coaching. Then lunch break and still teaching about doing disciples and how to go from “out to in”.

In conclusion, I split up into four teams instead of three and then they had to practice a little. Set joined as team leader. We went out between 15 and 17. Then we eventually found the beach where the baptism would take place by the young guys in the core team.

I went with parts of Peter’s team and the idea was that one of the young guys would interpret, but he was on his own path most all the time. He led a man with a dog closer to faith and cured him. The one of his friends who should be baptized was passionate about Jesus. I saw a girl whom he then healed and shared chess for salvation with. She cried and repented, but baptized she did not want to be and did not exchange contact information.
Everyone cured someone and shared chess for salvation, even me when I was waiting for everyone at the end. The young girl repented and began to believe after she was cured and a friend in her elbow. But when we came to baptism and exchange contact information, she became scared and suspicious. I encouraged her to at least download a Bible in the phone and talk to Jesus daily.

Friday, day off

What a gem (!) Our hosts gave us. They had planned a day at the ocean and a peninsula to tour. Together with them, we loved out Christ in everyday life. When we bought organic fruit, Margarita healed a woman. When we came to the peninsula, I cured a woman. Then we came to the peninsula’s restaurant, which became Peter’s parsonage. He had the whole staffing ear.
Peter cured a man through radical leg extension and hand laying on his back and a younger woman in the foot. Both responded very strongly. I had a distress in my heart for the woman and thought logically, but we should go on and eat. But the need did not disappear and so I asked her if she had a few minutes, which she had.
I led her in chess for salvation and she repented and began to believe in the Jesus who healed her. She wanted to be baptized, but could not because she works all the time and then she has a child. We exchanged Facebook info and I asked if she had a Bible and instructed her to read John Gospel and ask the Holy Spirit to reveal the Bible to her.

Then we had a lovely walk by the beach, when Peter and I bathed in the Black Sea, followed by dinner at a restaurant, where a waitress experienced the presence of God even before Margarita prayed for her and her pain left.
Click here to read part 2.

Vår första anhalt Östeuropa

Varken Peter eller jag har tidigare ställt våra fötter på östeuropeisk mark. Det blev ett historiskt tillfälle. Döm om min förvåning, när våra värdar berättar att de gillar ryssar. Jag kunde tänka mig att de efter ca 40 år under kommunismen, inte skulle uppskatta dem. Men, nej ryssar är trevliga och pratar liknande språk som dem.

Det visade sig att flera hade samma bakgrund som mig i trosrörelsen, med Ulf Ekman i spetsen. De kände igen sig i, att som troende, bota sjuka och leda människor till tro. Men, sen har ca 20 år passerat och inte mycket har hänt. Så nu vittrar de morgonluft.

Jesus bryr sig inte om det är öst- eller väst-europa. Han gjorde under och lät oss utrusta sin församling i evangelisation, lade grunden att plantera kyrka och se människor komma ut i frihet. Många befrielser och dop i vatten och Ande blev det. Lärjungar, som i sin tur gör lärjungar.

Dagbok – genom mina ögon

Måndag, ankomst Dobrich

Våra värdar tog oss på en tur i den vackra stadsparken. Peter var mer vild än tam och frågade många, om de hade ont nånstans? Några fick han bota i Jesus namn, till exempel en romsk man, som rullade haschcigarett. Kanske är han en fridens person? Han blev helad och ville ha fortsatt kontakt.

Tisdag, D1 kärnteam

Dagens praktiska övning, att bota sjuka på stan lyckades för alla team, men mitt team vann. Alla fick bota två och flera fick bota flera. De andra två teamen, med Peter respektive Klaudio som teamledare, hade mer motstånd. Jag var förundrad över att alla åtta i mitt team, kunde stå runt en person och titta, utan att personen i fråga blev rädd eller förnärmad.

Jag inledde med att bota den första och sen var vi igång. Två män hade fått frågan av ett annat team och hade ingen smärta. En av dem kom dock springande, när en överviktig man blev helad. Han blev slutligen botad, men utbrast initialt “det visste jag väl att inget skulle hända”. Sen en äldre kvinna som ropade “detta är inte möjligt” och blev hur tacksam som helst (klicka här för att se henne i filmen).

Flera ville ha kontakt igen, utan att vi frågade. Två unga tjejer fick vi inte filma, men de hade dessa uttryck “wow hur är det möjligt”? Tror det var en nacke och en axel. Jag filmade många och har slutligen förstått hur man gör. Man säger “detta är vår hemsida och vi gör en dokumentär. Får vi filma”?

Onsdag, D2 kärnteam

Dagens praktiska övning handlade om att teamdeltagarna själva skulle fråga och bota de sjuka. Vi bytte team, så Klaudes team blev mitt. Jag var otålig, de var så initiativlösa. Klaude hade tagit auktoritet och sade till dem, vilka de skulle prata med och när. Men jag ville att de själva skulle göra det.

Mitt team

Två män i mitt team avvek före utgång, en tillkom plus tjejen som brukar gå ut och hennes vän. Ingen av dem hade hört undervisningen från dag 1. Jag fick jobba stenhårt och tappade tyvärr tålamodet. En i teamet hade alla rätt förutom att hon sade till smärtan att gå till helvetet. Jag coachade henne och hon lyssnade villigt. Den unga tjejen, som brukar gå ut, var läraktig och hjälpte mig korrigera hennes vännina och en annan. Vår värd hade en startsträcka, men i slutet coachade han även en annan pastor.

Torsdag, D3 kärnteam

Vi ändrade schemat i sista stund till att gå ut på eftermiddagen och avsluta med dop. Efter Peter demonsterat schack till frälsning, åkte han med Klaudio för att hämta Set och jag höll ställningarna med coachning. Sedan lunchpaus och fortsatt undervisning om att göra lärjungar och hur gå från ut till in.

Avslutningsvis delade jag upp i fyra team istället för tre och sedan fick de öva lite till. Set anslöt som teamledare. Vi gick ut mellan 15 och 17. Sen hittade vi slutligen stranden var dopet skulle äga rum av de unga grabbarna i kärnteamet.

Jag gick med delar av Peters team och tanken var att en av de unga killarna skulle tolka, men han var på sina egna vägar mest hela tiden. Han fick leda en man med hund närmare tron och bota honom. Den av hans vänner, som skulle döpas, var passionerad för Jesus. Jag såg en tjej, som han sedan botade och delade schack till frälsning med. Hon grät och vände om, men döpt ville hon inte bli och inte byta kontaktuppgifter.

Alla fick bota någon och dela schack till frälsning, även jag när jag väntade på alla i slutet. Den unga tjejen omvände sig och började tro, efter hon blev helad i knät och en vän i armbågen. Men när vi kom till dop och byta kontaktuppgifter, blev hon rädd och misstänksam. Jag uppmuntrade henne att åtminstone ladda ner en Bibel i telefonen och prata med Jesus dagligen.

Fredag, ledig dag 

Vilken pärla (!) våra värdar gav oss. De hade planerat en dag vid havet och en halvö att turista. Vi passade på att tillsammans med dem, leva ut Kristus i vardagen. När vi köpte ekologisk frukt, fick Margarita bota en kvinna. När vi kom till halvön, botade jag en kvinna. Sedan kom vi till halvöns restaurang, som blev Peters predikostol. Han hade hela personalstyrkans öra.

Peter botade en man genom radikal benförlängning och handpåläggning på ryggen och en yngre kvinna i foten. Båda reagerade väldigt starkt. Jag fick en nöd i mitt hjärta för kvinnan och tänkte logiskt, men vi ska gå vidare och äta. Men nöden försvann inte och därför frågade jag henne om hon hade några minuter, vilket hon hade.

Jag ledde henne i schack till frälsning och hon vände om och började tro på den Jesus som helat henne. Hon ville döpas, men kunde inte för hon jobbar hela tiden och sen har hon ett barn. Vi bytte Facebook och jag frågade om hon har en Bibel och instruerade henne att läsa Johannesevangelium och be den Helige Ande att uppenbara Bibeln för henne.

Sedan hade vi en härlig tur vid stranden, när Peter och jag badade i Svarta havet, följt av middag på restaurant, där en servitris upplevde värme bara hon pratade med oss. Sedan blev hon av med smärta, när Margarita bad.

Klicka här för att läsa del 2.

 


1 Comment

Portugal – Lissabon

Jesus breaks down in Lisbon

The journey started with a crisis and a pilot who had his life transformed and rounded off with a Church plantation and an older Catholic lady who converted only to Jesus and was baptized on her own belief, in which many disciples were equiped and signs followed by healings and baptisms. A man was cured from a problem since birth. It was great joy in that city. Network based on relationships began to be built up. Clic here to see the video.

Thursday – on the way

On our way to Lisbon, I had a crisis, which affected me all the way. The day before, I realized that people were not cured when I prayed and now that Peter did not really count me in. Peter prayed for the captain who was cured and very touched. He was used in the gift of faith and also received a word for him. My reaction was just shaking as a leaf.

Peter discovered my condition and with love he helped me out of it. Suddenly, I realized I was cheated. It was a girl who told me that the pain came back after I prayed for her back and Peter commanded her legs to be as long. A woman experienced no noticeable change when I prayed. Of these two, I can not decide that God does not use me. Then Peter convinced me that we are in this together, with different gifts that complement each other.

Friday – core team Day 1

The best day ever with miracles, during a kick start, for me. I had all boldness. Three crutches, a support from the fingers that were removed. I cured a man with foot problems using a crutch,  then Ana cured a guy with sports injury in the foot, who jumped on his foot, and then Edit healed a woman’s knee, who stopped supporting on the crutch.

Meanwhile I prayed for the man, with the crutch, a woman was healed with problems in her knees. She ran up and down the stairs with joy, but in the morning she had to walk sideways. Then she testified in the school about what Jesus had done. Many more were cured, but these were the most distinctive heelings.

Saturday – core team Day 2

After the morning teaching, it was time for baptism in a neighbor’s pool. In connection with this, I led her to faith and even baptized her (see the picture) and coached her when she baptised her own daughter.

After lunch we had a short outreach that we call “kick out of the nest”. Everyone in my team asked “Do you have any pain in the body”? We saw some healings and I coached everyone. A great day simply.

Prayer napkin

I usually also pray for handkerchief or the like, as they will put on someone who is not present, which I did a few times. I was asked what Bible word I supported this on and got a thought, think if it never works? I asked God to give me feedback. When we got home or the day after, Peter received an email from a son of a man who was cured, unable to raise his arm, the mother got much better when he followed the instruction to put the card on her.

Sunday – core team Day 3

In my team, I started to go with Edit. She got to cure and lead to faith, the first she approached. She wanted to be baptized another day. At the end when I went with Ana, I led Wi to faith. We decided time for baptism the next day. However, he never confirmed the meeting when we sent the address.

Peter’s team led several siblings to faith, who would be baptized, but after some misunderstanding with the key to the pool, they had second thoughts and backed of.

Monday – at school

We were at a school and Peter shared his testimony for one class and then also spontaneously for a problem class. Helena began to show chess for salvation, but Peter broke in. The girl, however, did not convert. Peter preached to them about the missing puzzle piece. We saw several leg extensions and other heelings.

Then, Edit had contacted the woman, whom she led to faith and cured the day before. So we went to meet her. It turned out she was a person of peace. Both the daughter and the former husband came. However, it turned out she was already baptized. We split up at the cafe. Women by themselves and men by themselves.

The father was baptized, set free and baptized in the Spirit. The daughter and the waitress were not completely ready. The waitress was healed and amazed but baptized earlier. I taught her in the next step, which is fellowship with other believers.

In the evening, Sonia was invited and there was breaking  of bread in connection with a love meal and 4 questions afterwards. Very blessed. I was very refreshed in the spirit.

Tuesday – Holiday Day 1

One of the promised holiday days was to Lisbon and the sea. We had time together the two of us in the morning and time with God. We were then seeing beautiful buildings, views and scenery and finally visiting the mother of Edit and unfortunately a car jammed into our car.

Wednesday – open seminar

My team consisted of Sonia, a pastor and a man. We had lunch and drank coffee, which they generously offered me. In the mall I prayed for a woman, as one of the men knew since he was young. Afterwards she shouted that it was a divine encounter. I showed by curing her from dizziness and Sonia continued by praying for another ailment.

One of the men prayed for someone who just got a bit better in the back. He did not get totally healed. The pastor cured a woman with a crutch and Sonia cured her in the neck. She left there without using the crutch. Then we could not pray for anyone besides two older men on a bench.

Both men prayed. Leg extension made the man who did not cure anyone completely and prayed for a damaged knee as well as impaired hearing that improved. The other man on the bench had a failure in a muscle since birth, which became worse after a fall. That pain disappeared and then the muscle was healed. He made movements he had never been able to do before, such as running. Then he also got his hearing back.

In the core team, Anna managed to kickstart her team, but not the rest. Peter also had better results than me. Among other things, a very sick woman who had heard 1111. When Peter told he was born in the 11th of November, they both began to cry out of emotion.

Thursday – Holiday Day 2

Finish the second holiday only me and Peter and then a party dinner in the evening followed by baptism and fellowship.

A pastor from the kick start would meet us to give a gift and express his wonder as well as joy over what God does.

Edit’s 80-year-old aunt would be baptized, on her own faith and repentance. She expressed that, despite her entire life with Jesus, she lived in captivity. We refused to baptize her if she did not repent from the Maria worship. Finally, she became convinced and Peter baptised her in the late hour since I felt a sense of urgency. Even demons came on flight and tongue as a sign of Spirit baptism.

Now we are tired, but leave the country with a sense of accomplished mission. It is only in the beginning, of what God is going to do in Portugal.

Jesus gör nedslag i Lissabon

Resan startade med en kris och en pilot som fick sitt liv förvandlat samt rundades av med en församlingsplantering och en äldre katolsk dam som omvände sig till enbart Jesus och blev döpt på sin egen tro, däremellan utrustades många lärjungar och tecken följde med helanden och dop. En man botades från ett problem sen födseln. Det blev stor glädje i den staden. Nätverk baserat på relationer börjades byggas upp. Klicka här för att se videon.

Torsdag – på väg

På väg till Lissabon hade jag en kris, som påverkade mig negativt. Dagen innan upplevde jag att människor inte blev botade när jag bad och nu att Peter egentligen inte räknar med mig. Peter bad för kaptenen som blev botad och väldigt berörd. Han blev använd i trons gåva och fick även ett ord till honom. Min reaktion var bara att darra som ett asplöv.

Peters såg mitt tillstånd och med kärlek hjälpte han mig ur det. Plötsligt insåg jag att jag blivit lurad. Det var en tjej som berättat att smärtan kommit tillbaka, efter jag bett för hennes rygg och Peter befallt benen bli lika långa. En kvinna upplevde ingen märkbar förändring när jag bad. Av dessa två kan jag inte säga, att Gud inte använder mig. Sedan övertygade Peter mig om att vi är i detta tillsammans, med olika gåvor som kompletterar varandra.

Fredag – kärnteam Dag 1

Den bästa dagen någonsin med mirakler, under en kickstart, för mig. Jag hade all frimodighet.  Tre kryckor, ett stöd från fingrar som togs bort. Jag botade en man med krycka med problem i fot, sedan botade Ana en kille med sportskada i foten, som hoppade på foten och sen botade Edit en kvinnas knä, som slutade stödja sig på kryckan.

Under tiden jag bad för mannen, med den första kryckan, botades en kvinna med problem i sina knän. Hon sprang glatt upp och ner för trappan, men på morgonen hade hon fått gå sidledes. Sedan vittnade hon om vad Jesus gjort vitt och brett på skolan. Många fler blev botade, men detta var de mest utmärkande helandena.

Böneduk

Jag brukar även be för näsduk eller liknande, som de ska lägga på någon sjuk som inte är på plats, vilket jag gjorde några gånger. Jag fick frågan om vilket bibelord jag stöder detta på och fick en tanke, tänk om det inte fungerar? Jag bad Gud ge mig återkoppling. När vi kom hem eller dagen efter, fick Peter ett mail av en son till en man som blev botad, som inte kunnat lyfta sin arm, att mamman blivit mycket bättre, när han följt instruktionen att lägga kortet på henne.

Lördag – kärnteam Dag 2

Efter förmiddagens undervisning, var det dags för dop i en grannes pool. I samband med detta ledde jag henne till tro och döpte även henne (se bilden) och coachade henne, när hon döpte sin egen dotter.

Efter lunch hade vi en kort outreach som vi kallar “spark ur nästet”. Alla i mitt team frågade “har du någon smärta i kroppen”?, vi såg några helanden och jag coachade alla. En fantastisk dag helt enkelt.

Söndag – kärnteam Dag 3

I mitt team började jag gå med Edit. Hon fick bota och leda den första hon frågade till tro. Hon ville döpas en annan dag. I slutet när jag gick med Ana, ledde jag Vi till tro.  Vi bestämde tid för dop nästa dag. Han bekräftade dock aldrig mötet, när vi skickade adressen.

Peters team ledde flera till tro, som ville döpas, men vid strul med nyckel till poolen, hann de backa ur.

Måndag – på skola & uppföljning

Vi var på en skola och Peter delade sitt vittnesbörd för en klass och sedan spontant för en problemklass. Helena började visa schack till frälsning, men Peter bröt in. Tjejen omvände sig dock inte. Peter predikade för dem om den saknade pusselbiten. Vi såg flera benförlängningar och andra helanden.

Sen hade Edit kontaktat kvinnan, som hon lett till tro och botat dagen innan. Så vi åkte för att träffa henne. Det visade sig att hon var en fridens person. Både dottern och före detta maken kom. Det visade sig dock att hon redan var döpt. Vi delade upp oss på café. Kvinnor för sig och män för sig.

Pappan blev döpt, befriad och Andedöpt. Dottern och servitrisen var inte helt redo. Jag helade servitrisen som var döpt tidigare. Jag undervisade henne istället i nästa steg, som är gemenskap med andra troende.

På kvällen var Sonia inbjuden och det blev brödsbrytelse i samband med kärleksmåltid och 4 frågor efteråt. Väldigt välsignat. Jag blev mycket uppfräschad i anden. 

Tisdag – semester Dag 1

En av de två utlovade semesterdagarna till Lissabon och havet. Vi hade tid på tumanhand på morgonen och tid med Gud. Vi fick se fina byggnader, vyer och natur samt slutligen besök hos mamman och tyvärr krock i trafiken.

Onsdag – öppet seminarium

Mitt team bestod av Sonia, en pastor och en man till. Vi åt lunch och drack kaffe, som de generöst bjöd mig på. I köpcentrat bad jag för en kvinna, som en av männen känt sen han var liten. Efteråt skrek hon att det var ett gudomligt möte. Jag visade genom att bota henne från yrsel och Sonia fortsatte genom att be för en annan åkomma.

En av männen bad för nån, som bara blev lite bättre i ryggen. Han fick inte be klart. Pastorn botade en kvinna med krycka och Sonia botade henne i nacken. Hon gick därifrån utan att använda kryckan. Sen fick vi inte be för nån förutom två äldre män på en bänk.

Båda männen bad. Benförlängning gjorde mannen som inte botat nån helt och bad för ett skadat knä samt nedsatt hörsel som förbättrades. Den andra mannen på bänken hade ett fel i en muskel sen födseln, vilket blivit värre efter ett fall. Den smärtan försvann och sedan blev även muskeln helad. Han gjorde rörelser han aldrig kunnat göra förut, som till exempel att springa. Sen fick även han hörseln tillbaka.

I kärnteamet lyckades Anna kickstarta sitt team, men inte övriga. Peter hade även bättre resultat än mig. Bland annat en mycket sjuk kvinna som hade hört 1111. När Peter berättade att han är född 1111 började båda gråta av emotionell rörelse.

Torsdag – semester Dag 2

Avslut semesterdag två för oss själva och sedan festmiddag på kvällen följt av dop och församlingsplantering.

En pastor från kickstarten ville träffa oss för att ge en gåva och utrycka sin förundran samt glädje över vad Gud gör.

Edits 80-åriga tant ville bli döpt, på sin egen tro och omvändelse. Hon uttryckte att hon trots ett helt liv med Jesus, levde i fångenskap. Vi vägrade döpa henne, om hon inte vände om från Mariadyrkan. Slutligen blev hon övertygad och trots den sena timmen upplevde jag en känsla av brådska och därför döpte Peter henne direkt. Även demoner kom på flykt och tungotal som tecken på andedop.

Nu är vi trötta, men lämnar landet med en känsla av fullbordat uppdrag. Det är enbart i begynnelsen, av vad Gud ska göra i Portugal.


1 Comment

Canada_7. Peter found Saul. Peter hittade Saul. Peter Saul trouvé.

In English, på svenska, en français.

Click here to read the previous post in the Canada series.
Click here to read the first post in the Canada series.

The Day of Salvation

Woke up 4.40 with a message of gospel and a prompting from the Spirit to pray. The evening had ended with a longing to pray, which I also did. I do not usually pray in the evening. In the morning I felt something was going to happen.

Peter had met Saul a few days earlier, heading into the senior residence, where we would have our open seminar in Montreal (see blog post). Saul had left God a few years earlier, and just in the morning he kept cutting his throat, but regretted at the last moment and gave God a chance to intervene. A minute later Peter met him.

This was the day of salvation for Saul. We went to Montreal and he came to faith by chess for salvation. We then left and baptised him in the parents pool. After a love meal with Breaking of bread, Peter kick started him to cure sick in the name of Jesus.

Even Micheline’s mother was baptized in the evening. She repented and began to believe in Jesus through chess for salvation. Some time earlier, Micheline had asked her and her response was then that she could not believe. But today, it was the day of salvation and tears ran down her cheeks when she converted from her own way to God.

In the evening, a guy asked me if I often hear God when I pray and read the Bible. My relationship with God has always been close, so I advised him and prayed for him. He barely knew what revelation is and never experienced God. Peter also advised him and encouraged him.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i Kanada-serien.
Klicka här för att läsa första inlägget i Kanada-serien.

Frälsningens dag

Vaknade 4.40 med ett budskap om evangelium och en maning från Anden till bönegemenskap. Gårdagen hade slutat med en längtan att be, vilket jag även hade gjort. Jag brukar inte be på kvällen. På morgonen kände jag på mig, att något var på gång.

Peter hade mött Saul några dagar före, på väg in i seniorboendet, där vi skulle ha vårt öppna seminarium i Montreal (se blogginlägg). Saul hade lämnat Gud några år tidigare och precis på morgonen höll han på att skära halsen av sig, men ångrade sig i sista stund och gav Gud en chans att gripa in. Minuten senare möter Peter honom.

Detta var frälsningens dag för Saul. Vi åkte in till Montreal och han kom till tro genom schack till frälsning. Vi åkte sedan iväg och döpte honom i föräldrarnas pool. Efter en kärleksmåltid med brödsbrytelse, kickstartade Peter honom att bota sjuka i Jesu namn.

Även Michelines mamma blev döpt på kvällen. Hon vände om och började tro på Jesus genom schack till frälsning. En tid tidigare hade Micheline frågat henne och hennes svar var då, att hon inte kunde tro. Men idag var det frälsningens dag och tårarna trillade ner för kinderna, när hon omvände sig från sin egen väg till Gud.

På kvällen frågade en kille mig om jag ofta hör Gud när jag ber och läser Bibeln. Min relation med Gud har alltid varit nära, så jag gav honom råd och bad för honom. Han visste knappt vad uppenbarelse är och upplevde aldrig Gud. Även Peter gav honom råd och uppmuntrade honom.

Cliquez ici pour lire l’article précédent dans la série du Canada.
Cliquez ici pour lire la première publication dans la série du Canada

Le jour du Salut

Réveillée à 4h40 avec un message d’évangile et une incitation de l’Esprit à prier. La soirée s’était terminée avec un désir de prier, ce que j’ai fait aussi. Je ne prie généralement pas le soir. Le matin, j’ai ressenti que quelque chose allait se produire.

Peter avait rencontré Saul quelques jours auparavant, se dirigeant vers la résidence des aînés, où nous allions avoir notre séminaire ouvert à Montréal (voir la publication du blogue). Saul avait abandonné Dieu quelques années plus tôt, et juste le matin il allait se trancher la gorge, mais au dernier moment il regretta et donna à Dieu une occasion d’intervenir. Une minute plus tard, Peter le rencontra.

C’était le jour du salut pour Saul. Nous sommes retournés le voir à Montréal et il est venu à la foi par le jeu d’échec du salut. Plus tard dans la journée, nous l’avons baptisé dans la piscine de ses parents. Après un repas agape avec la fraction du pain, Peter l’a ‘’kickstarté’’ pour guérir les malades au nom de Jésus.

La même journée la mère de Micheline a été baptisée dans la soirée. Elle s’est repentie et commença à croire en Jésus à travers le jeu d’échecs du salut. Quelque temps auparavant, Micheline lui avait demandée et sa réponse était, alors, qu’elle ne pouvait pas croire. Mais aujourd’hui, c’était le jour du salut et des larmes ont coulé sur ses joues quand elle s’est convertie de son propre chemin à Dieu.
Dans la soirée, un gars m’a demandée si j’entends souvent la voix de Dieu quand je prie et que je lis la Bible. Ma relation avec Dieu a toujours été proche, alors je l’ai conseillé et j’ai prié pour lui. Il savait à peine ce que c’est une révélation et n’a jamais connu Dieu. Peter l’a également conseillé et l’a encouragé.


2 Comments

Canada_6. Odette participates. Odette deltar. Odette fréquente.

In English, på svenska, en français.

Click here to read the previous post in the Canada series.
Click here to read the next post in the Canada series.

Odette from Canada received 2 keys from the seminar the first is not to gather but send and the other is not to create a new box, but let the Spirit lead. 

Odette a coworker of Doug Collins, who evangelises and share Christ with him and his wife, and was part of the team in Iowa to take part of how we equip the saints in kick starting, now came to learn about next step which is the house church seminar IN/UP/OUT in Quebec. But since we had started with the 3 day core team training topped by the 1 day open seminar which in all cover the OUT/perspective we intended only to include the IN/UP perspecives. This wasn’t what Odette which is very focused on the lost souls could anticipate or accept. So apart from attending the house church seminar she also influenced us to go out two days during her stay with us (see blog post).

Peter and I always tries to share life and not only model it. We were part of the traditional box church before and don’t want to move to another. But we do teach simple models although they are to be used with caution and be adapted into every specific situation. Before leaving I asked her what she takes with her to Doug and his wife. She really saw that we are not trying to gather but have the principle to send. Our heart isn’t to be many in the same place but to multiply. And not ever pick a new box with an exact formula, but let the Spirit lead. I was happy that we managed to share life not only imply models in a new church box. We want to come “out of the box” into the life in the Spirit and lead as many as possible out into freedom.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i Kanada-serien.
Klicka här för att läsa nästa inlägg i Kanada-serien.

Odette från Kanada fick 2 nycklar utifrån seminariet den första är att inte  samla men att sända och den andra är att inte skapa en ny box, men låta Anden leda.

Odette en medarbetare till Doug Collins, som evangeliserar och delar Kristus med honom och hans fru och var en del av teamet i Iowa, för att ta del av hur vi utrustar de heliga vid kickstart, började nu ta del av nästa steg som är husförsamlingseminarium IN/UP/UT i Quebec. Men sedan vi hade börjat med den 3 dagars kärnteamutbildningen som toppades av det 1 dags öppna seminariet, som totalt sett täcker UT/perspektivet, var det endast meningen att vi skulle inkludera IN/ UP-perspektiv. Detta var inte vad Odette som är mycket fokuserad på de förlorade kunde förutse eller acceptera. Så förutom att hon deltog på husförsamlingsseminariet påverkade hon oss att gå ut två dagar, under hennes vistelse hos oss (se blogginlägg).

Peter och jag försöker alltid att dela livet och inte bara modellera det. Vi var en del av den traditionella kyrkostrukturen förut och vill inte flytta in en annan. Men vi lär ut enkla modeller, även om de ska användas med försiktighet och anpassas till varje särskild situation. Innan hon åkte frågade jag henne vad hon tar med sig till Doug och hans fru. Hon såg att vi inte försöker samla, men har principen att sända. Vårt hjärta är inte att vara många på samma ställe, men att multiplicera. Och inte någonsin välja en ny box med en exakt formula, men låta Anden leda. Jag var glad att vi lyckades dela livet inte bara modeller i en ny kyrkostruktur. Vi vill komma “ut ur boxen” in i Andens överflödande liv och ta med oss så många som möjligt på den resan ut i frihet.

Cliquez ici pour lire l’article précédent dans la série du Canada.
Cliquez ici pour lire la prochaine publication dans la série du Canada.

Odette du Canada a reçu 2 clés au séminaire, la première est de ne pas rassembler mais d’envoyer et l’autre ce n’est pas de créer une autre boîte, mais de laisser l’Esprit conduire.

Odette, une collègue de Doug Collins, qui partage Christ et évangélise avec sa femme et lui. Elle faisait partie de l’équipe dans l’Iowa pour aider à la façon dont nous équipons les saints en les ‘’kickstartant’’. Odette est venue au Québec pour connaître la prochaine étape qui est le séminaire de l’église de maison En DEDANS / EN HAUT / EN DEHORS. Mais puisque nous avions commencé avec les 3 jours de formation d’une équipe noyau, débutant par le premier jour de l’ouverture du séminaire, qui dans l’ensemble couvrait la perspective /EN DEHORS, nous avons eu seulement l’intention d’inclure les perspectives EN DEDANS/ EN HAUT. Ce n’est pas ce qu’Odette, qui est très concentrée sur les âmes perdues, pouvait anticiper ou accepter. Donc, en plus d’assister au séminaire de l’église maison, elle nous a aussi influencés à sortir deux jours pendant son séjour avec nous (voir la publication du blogue).

Peter et moi essayons toujours de partager la vie et non seulement de la modeler. Avant, nous faisions partie de l’église traditionnelle en boîte et nous ne voulons pas aller dans une autre boîte. Bien que nous enseignions des modèles simples, ils doivent être utilisés avec prudence et être adaptés dans chaque situation spécifique. Avant son départ, je lui ai demandée qu’est-ce qu’elle partagera à Doug et sa femme. Elle a vraiment vu que nous n’essayons pas de rassembler mais d’envoyer. Notre cœur n’est pas d’être beaucoup de monde au même endroit, mais de se multiplier. Et ne choisissez jamais une nouvelle boîte avec une formule précise, mais laissez l’Esprit conduire. J’étais heureuse que nous ayons réussi à partager la vie pas seulement suggérer des modèles dans une nouvelle église en boîte. Nous voulons venir ‘’hors de la boîte’’ dans la vie de l’Esprit et conduire autant que possible dans la liberté.


3 Comments

Canada_5. Quebec St Jerome

In English, på svenska, en français.

Click here to read previous post in the Canada series.
Click here to read the next post in the Canada series.

Seminar House Assembly, Day 2

The day started with a workshop on simple churches. We read the manual of the simple churches loud together and then split us into two groups. Peter and I had prepared some questions to talk about. I led my group in French, for those who could not speak English. It was great to see my improvement in language, though I did not understand everything or Claude at all.

After the workshop, we practiced to be a church with breaking of bread in connection with a love meal and finished by sharing “pearls” in the garden. When we “share pearls” we read from the Bible 1 Corinthians chapter 14 verse 26 and it’s about everyone having something to give when we gather. God gives us every one treasures that we can share with each other to the edification of the entire assembly. It was appreciated and tears of gratitude flowed freely.

We went out to town

In the afternoon we went to the center, for Lebo to film Peter for the sequel The Last Reformation – the life. We first met a bunch of young people, whom Peter healed and shared gospel with. Lebo filmed the sequence and I kept me at a distance. After that, Odette wanted to go back to the gang. She experienced love for the girl, she believed was only 16 years, just like her daughter. I went with her to translate and it went well. But no one was ready to repent of sin.

Micheline, Odette and I stood by a bridge talking. I looked over the shoulder, far away, a woman, and perceived that she was a person of peace. Then suddenly Odette said that a woman was coming and that was her. I went forward and healed her neck and Micheline joined. Then the woman wanted us to accompany her to her 7 year old son with broken heart. On our way there, Micheline shared “chess for salvation” and the woman accepted everything. I then cured her husband from pain in the knees and we both prayed for peace over the son. The woman and Micheline decided to stay in touch.

I noticed a young man at a cafe and we went in. Micheline cured him from sore muscles, which became a strong sign for him. She showed “chess for salvation” and he took the first step but was not ready for baptism. I coached Micheline about the importance of highlighting the essentials when we preach the good news about Jesus. How perfect creation was, how deeply the fall of men became, how powerful the Cross is, and that every human being can be forgiven and receive eternal life. Olivier prayed for a hearing impaired boy who took off the hearing aid. Lebo caught Peter on film in many good conversations. In the picture above, Odette and Claude lead a drug addict, who we had been in contact with earlier, to faith in Jesus.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i Kanada-serien.
Klicka här för att läsa nästa inlägg i Kanada-serien.

Seminarium husförsamling, Dag 2

Dagen inleddes med workshop om enkla församlingar. Vi läste igenom manualen för enkla församlingar högt tillsammans och delade sen in oss i två grupper. Peter och jag hade förberett några frågor att samtala kring.  Jag ledde min grupp på franska, för dem som inte kunde engelska. Det var härligt att se mitt lyft i språket, även om jag inte förstod allt eller Claude alls.

Efter workshopen praktiserade vi att vara kyrka med brödsbrytelsen i samband med måltid och avslutade genom att  “dela pärlor” i trädgården. När vi “delar pärlor” utgår vi från bibelordet 1Korintiebrevet kapitel 14 vers 26 och det handlar om att alla har något att ge, när vi samlas. Gud ger oss var och en skatter, som vi kan dela med varandra, till hela församlingens uppbyggelse. Det var uppskattat och tårar av tacksamhet flödade fritt.

Vi gick ut på stan

På eftermiddagen åkte vi in till centrum, för att Lebo skulle filma Peter för uppföljaren The last reformation – the life. Vi mötte först ett gäng ungdomar, vilka Peter helade och delade evangelium med. Lebo filmade sekvensen och jag höll mig först på avstånd. Efteråt ville dock Odette gå tillbaka till gänget. Hon upplevde kärlek för tjejen, hon trodde var 16 år, precis som hennes dotter. Jag gick med henne för att översätta och det gick bra. Men ingen var redo att omvända sig från synd.

Micheline, Odette och jag stod vid en bro och pratade. Jag såg över axeln i ögonvrån, på långt håll, en kvinna och upplevde att hon är en fridens person. Sen sade plötsligt Odette att en kvinna kommer och det var hon. Jag gick fram och helade hennes nacke och Micheline anslöt. Sen ville kvinnan att vi följde med henne, till hennes 7-åriga son med brustet hjärta. På vägen dit delade Micheline “schack till frälsning” och kvinnan accepterade allt. Jag botade sen hennes man från knäont och vi bad båda för frid över sonen. Kvinnan och Micheline beslöt att hålla kontakten.

Jag lade märke till en ung man på ett café och vi gick in. Micheline botade honom från träningsvärk, vilket blev ett starkt tecken för honom. Hon visade “schack till frälsning” och han tog första steget, men var inte redo för dop. Jag coachade Micheline avseende vikten av att lyfta fram det väsentliga när vi predikar de goda nyheterna om Jesus. Hur perfekt skapelsen var, hur djupt syndafallet blev, hur kraftfullt korset är samt att varje människa kan få förlåtelse och ta emot evigt liv. Olivier bad för en hörselskadad kille, som tog av sig hörapparaten. Lebo fångade Peter på film i många goda samtal. På bilden ovan leder Odette och Claude en knarkare vi haft kontakt med tidigare, till tro på Jesus.

Séminaire de l’Église dans la maison, Jour 2

La journée a commencé avec un atelier sur les églises simples. Nous avons lu le manuel des églises simples, puis on s’est divisé en deux groupes. Peter et moi, nous avions préparé quelques questions sur lesquelles nous voulions parler. J’ai enseigné mon groupe en français, pour ceux qui ne pouvaient pas parler anglais. C’était formidable de voir mon amélioration de la langue, même si je ne comprenais pas tout, ni Claude.

Après l’atelier, nous avons pratiqué d’être l’église, avec la fraction du pain, dans le cadre d’un repas agape et nous avons fini dans le jardin en partageant des ‘’perles’’. Lorsque nous ‘’partageons des perles’’, nous lisons dans la Bible 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26 et chaque personne qui a quelque chose peut le partager quand nous sommes réunis. Dieu nous donne à tous des trésors que nous pouvons partager les uns avec les autres pour l’édification de toute l’assemblée. Ce fut apprécié et des larmes de gratitude ont coulée librement.

Nous sommes allés en ville

Dans l’après-midi, nous sommes allés au centre-ville, pour que Lebo puisse filmer Peter pour la suite The Last Reformation – La vie. Nous avons d’abord rencontré un groupe de jeunes, Peter les a guéris et leur a partagé l’évangile. Lebo a filmé la séquence et je restais à distance. Après cela, Odette voulait retourner voir le groupe. Elle ressentait de l’amour pour la fille, elle la croyait âgée de 16 ans, comme sa fille. J’ai été avec elle pour traduire. Mais personne n’était prêt à se repentir de ses péchés.

Micheline, Odette et moi, nous parlions sur un pont, je regardais par-dessus mon épaule, au loin, une femme et j’ai ressenti qu’elle était une personne de paix. Soudainement, Odette a dit qu’une femme arrivait et c’était elle. J’ai été au devant d’elle et j’ai guéri son cou et Micheline nous a rejoints. Ensuite, la femme voulait que nous l’accompagnions jusqu’à son fils de 7 ans qui avait le cœur brisé. Pendant que nous marchions, Micheline lui a fait le jeu d’échec du salut et la femme a tout accepté. J’ai ensuite guéri son mari de douleur aux genoux et toutes les deux nous avons prié pour leur fils pour la paix. La femme et Micheline ont décidé de rester en contact.

J’ai remarqué un jeune homme dans un café et nous sommes entrées. Micheline l’a guéri de douleurs musculaires, ce qui a été pour lui un signe évident. Elle lui a fait le jeu d’échecs du salut et il a fait le premier pas mais n’était pas prêt pour le baptême. J’ai entraîné Micheline sur l’importance de souligner l’essentiel lorsque nous prêchons la bonne nouvelle de Jésus. La création parfaite, combien profonde est devenue la chute des hommes, combien puissante est la croix, et que chaque être humain peut être pardonné et recevoir la vie éternelle. Olivier a prié pour un malentendant et il a enlevé son appareil auditif. Lebo a filmé Peter dans plusieurs bonnes conversations. Dans l’image ci-dessus, Odette et Claude ont conduit à la foi en Jésus un toxicomane, avec qui nous avions déjà eu un contact.

a