throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Command! Befall!

Walk in dominion

Jesus is shaking and waking His church. It’s an ongoing awakening of us all being one body and ordained priests. We are supposed to go out and preach Christ through signs and wonders.

But how is this possible? We are not praying to God, we are not commanding God and we leave the results in His hands.

We are not praying to God for healing. He took care of sickness at the cross in His body and Gods will is healing through His stripes. We take authority over sickness and pain, since it is trespassing. We lay our hands in authority and we speak in authority. Then Jesus, through the Spirit, heals and performs miracles.

We are not commanding God and we are not promising anybody anything, though God does in His Word. Let’s take Him on the Word. It’s not an automatic machine, but it’s about knowing Him, obeying Him and following His laws. He is the One who conquered all and from Him exceeds all authority.

Then we leave the results in His hands, but I know that the miracle is a sign for the lost ones and bread for His children. We put all our trust in Him and what He has done on Calvary. We don’t add anything and we don’t take away anything. We just try to heed His voice and follow Him.

Let’s do it siblings! Let’s go out and walk in dominion under, in and with Christ Jesus.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Vandra i auktoritet

Jesus skakar om och väcker sin församling. Det är ett pågående uppvaknande av att vi alla är en kropp och ordinerade präster. Vi ska gå ut och predika Kristus genom tecken och under.

Men hur är det möjligt? Vi varken ber till eller befaller Gud och vi lämnar resultatet i Hans händer.

Vi ber inte till Gud för helande. Han tog hand om sjukdom på korset i sin kropp och Guds vilja är helande genom Hans sår. Vi tar auktoritet över sjukdom och smärta, eftersom det är intrång. Vi lägger på våra händer i auktoritet och vi talar i auktoritet. Då helar och gör Jesus mirakler genom Anden.

Vi befaller inte Gud och vi lovar inte någon någonting, även om Gud gör det i Sitt Ord. Låt oss ta Honom på Ordet. Det är inte en automatisk maskin, men det handlar om att känna Honom, lyda Honom och följa Hans lagar. Han är Den som övervann allt och från Honom utgår all auktoritet.

Vi lämnar resultatet i Hans händer, men jag vet att miraklet är ett tecken för de förlorade och bröd för Hans barn. Vi har full tillit till Honom och vad Han gjorde på Golgata. Vi lägger varken till något eller drar ifrån något. Vi försöker bara lyssna till Hans röst och följa Honom.

Låt oss göra det syskon! Låt oss gå ut och vandra i Guds auktoritet under, i och med Kristus Jesus.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements


Leave a comment

2017 starts and ends in Norway. Året börjar och slutar i Norge.

Disciple school in Fredriksstad

First stop 2017 Grimsdal and last Fredriksstad. Our Norwegians neighbors are devoted disciples of Jesus. Hungry to get hold of the life with God as in the Acts of the Apostles, and we gladly share what we have received for nothing.

We began by telling how we entered the supernatural life with God. Then we tailored our IN / UP / OUT seminar for their TLR Discipleship School. Tired but satisfied, we leave Norway and the last stop for this year with a sense of “Mission Complete” in our hearts.

Church from 3 angles

I was in my essence when I shared the up/ perspective about life with God and Peter when he shared the out/ perspective, about God’s heart for the lost, and in common we taught the absolute necessity of the in/ perspective, about the community as the family of God .

Our 2 host families have gone before and live in the same house being church. It’s brand new and will be exciting to follow. At the seminar, there were many children, burning for Jesus, full of creativity (see image above, when choosing mugs for “chess for salvation”).

Deliverance from demons

A couple of sisters came to me to receive intercession. They both experienced that they had problems with fear and depression. They wondered if it was demonic. I prayed first for the older sister, especially against fear. Nothing manifested, and the prayer went a long quietly, but I took authority over everything dark and commanded it to leave.

As I continued with the younger sister and opposed depression, something began to manifest. I commanded the demon to come out and let go. I spoke to the spirit of depression and proclaimed that it had no right to her body or soul. After a few minutes, light and joy came over her eyes. I could see the liberation when the demon or demons left her.

I encouraged them both to resist the devil, and he will flee if they knock and want to come in again. Now they are filled with the Spirit and there is no room for anything else. The following day they still looked happy and relaxed. All glory to Jesus!

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Lärjungaskola i Fredriksstad

Första anhalt 2017 Grimsdal och sista Fredriksstad. Våra grannar norrmännen är hängivna Jesu lärjungar. Hungriga att få tag på livet med Gud som i Apostlagärningarna och vi delar gärna det vi har fått för intet.

Vi började med att berätta hur vi kom in i det övernaturliga livet med Gud. Sedan skräddarsydde vi vårt seminarie IN/UPP/UT för deras TLR-lärjungaskaskola. Trötta men tillfredsställda lämnar vi Norge och sista anhalten för i år med en känsla av ”Mission complete” i våra hjärtan.

Kyrka från 3 infallsvinklar

Jag var i mitt esse när jag delade uppåt-perspektivet, om livet med Gud och Peter när han delade utåt-perspektivet, om Guds hjärta för de förlorade, och gemensamt undervisade vi om den absoluta nödvändigheten av inåt- perspektivet, om gemenskapen som Guds familj.

Våra 2 värdfamiljer har gått före och bor i samma hus och är kyrka. Det är helt nytt och ska bli spännande att följa. På seminariet fanns det många barn, brinnande för Jesus, fulla av kreativitet (se bild ovan, vid val av muggar som pjäser, för ”schack till frälsning”).

Befrielse från demoner

Ett par systrar kom till mig för att få förbön. De upplevde båda att de hade problem med fruktan och depression. De funderade på om det var demoniskt. Jag bad först för den äldre systern, speciellt mot fruktan. Inget manifesterade och bönen gick lungt till, men jag tog auktoritet över allt mörker och befallde det att lämna.

När jag fortsatte med den yngre systern och gick emot depression, började något manifestera. Jag befallde anden att komma ut och släppa taget. Jag talade till  depressionsanden och proklamerade att den inte har någon rätt till hennes kropp eller själ. Efter några minuter kom ljus och glädje över hennes uppsyn. Jag kunde se befrielsen, när demonen eller demonerna lämnade henne.

Jag uppmuntrade dem båda att stå emot djävulen, så kommer han fly, om demonerna knackar på och vill komma in igen. Nu är de fyllda av Anden och det finns inget utrymme för något annat. Dagen efter såg de fortsatt glada och lättade ut. All ära till Jesus!

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.


Leave a comment

Jesus Mission Command. Jesu missionsbefallning.

Heed the command

1. What should we do?

Go.

2. What should we do when we go?

Make disciples.

3. How do we make disciples?

Baptize them and teach them all Jesus commanded.

4. On what foundation?

Jesus has gained all authority in heaven and on earth.

5. Yes, but then?

He delegates the authority of what He commands us to do.

6. Does He suggest?

No, He commands.

7. Can He command?

Yes, he decides!

8. But how do we do this?

He is with us every day and never abandons us.

Matthew 28:16-20
But the eleven disciples went into Galilee, unto the mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshipped him; but some doubted. And Jesus came to them and spake unto them, saying, All authority hath been given unto me in heaven and on earth.

Go ye therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit: teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.

Lyd befallningen

1. Vad ska vi göra?

Gå ut.

2. Vad ska vi göra när vi går ut?

Lärjungar.

3. Hur gör man lärjungar?

Döper dem och lär dem allt Jesus befallt.

4. På vilka grunder?

Jesus har fått all auktoritet i himmel och på jord.

5. Ja, men vi då?

Han delegerar auktoriteten i det Han befaller oss att göra.

6. Ger Han förslag?

Nej, Han befaller.

7. Kan Han befalla?

Ja, Han bestämmer!

8. Men hur klarar vi detta?

Han är med oss alla dagar och överger oss aldrig.

Matthew 28:16-20
De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade:”Jag har fått all makt i himlen och på jorden.

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”


Leave a comment

No name. Inget namn. Pas de nom.

In English, på svenska, bientôt en français.

Read previous posts about the move of God: 

The last reformation 
Release Gods hands

The way

There is only one movement, that started 2000 years ago, and is called the Church and there is only one name, we can go under or stand on and that is Jesus. So since the only name is Jesus, who Himself is the way, the “no name” movement might be called “the way”.

The movement of God should have no name, because it is something God is doing when taking us back to the beginning. Some of us want to say the last reformation and today men want to decide what that is exactly and what it is not. But I say let God’s hands free and let the next generation tell us what was included and if it was the last reformation.

But of course, in the Bible, there was a name in the beginning when people called what God was doing “the way”. So the “no name” should be “the way” and we call it continued. The way continued. And we try to follow Jesus step by step exactly what He is doing. Although holding on to the Word in the Spirit. So since Jesus is the only way to heaven and started the movement it could be called “the way”, isn’t it?

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Läs tidigare inlägg om Guds drag:

Den sista reformationen
Släpp Guds händer fria

Vägen

Det finns bara en rörelse, som startade för 2000 år sedan, och kallas kyrkan och det finns bara ett namn, vi kan gå under eller stå på och det är Jesus. Då det enda namnet är Jesus, som själv är Vägen, kan “inget namn” rörelsen benämnas just “vägen”.

Guds rörelse borde inte ha något namn, för det är något Gud gör, när Han tar oss tillbaka till ursprunget. Vissa av oss vill säga den sista reformationen och idag vill människor  bestämma vad det är exakt och vad det inte är. Men jag vill att Guds händer frigörs och att vi låter nästa generation säga vad som ingick och om det var den sista reformationen.

Men, i Bibeln, fanns det ett namn i början när folk kallade vad Gud gjorde “vägen”. Så “inget namn” borde vara “vägen” och vi kallar den fortsatt. Vägen fortsätter. Vi försöker att följa Jesus steg för steg, exakt vad Han vill göra och vi håller fast vid Ordet i Anden. Dessutom då Jesus är den enda vägen till himlen och började rörelsen kan det kallas “vägen”, eller hur?

Följ bloggen genom att klicka på “follow” längst ner till höger och dela med dina vänner.
Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.
Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.


2 Comments

Greater miracles. Större under.

Click here to read the previous post in the series.

It happened in Rosario

I’ve longed to see greater miracles through my hands. This longing has now been realized and intensified. It was mainly during the prayer at Rosario in an Argentina seminar, inside a church building.

Seminar in Rosario

At the Rosario seminar I saw four people get better sight. A young boy who had a full vision, a woman who had begun to get an improved view during the meeting and came to me for a full vision. After laying on hands and commanding prayer, she could see everything. A middle aged woman, who could only read with effort, could after I commanded the eye muscle to work, read without effort. One man gained 30 % improved vision.

However, three young men did not notice any difference. A man could not read text from far away, he noticed no difference when I prayed, but when my translator Nara continued praying, he could suddenly read. He was completely marveled.

Naras dad had an open wound (ulcur) for a long time. When I prayed he felt ants in the leg. The following day, the wound had healed 70 %. I stand in faith that it is completely healed. A young guy was born with a problem in his bones and could not stand with his knees or feet in alignment. I commanded the pelvis to get in position and that the leg would become normal. It got better and better until he could get both his knees and feet together. I felt it was incredible and did not understand anything but continued to pray for the next.

A young girl, like someone else prayed for pain, had become painless, but still there were some things she could not do from birth, like with her hands reaching her toes. I commanded her pelvis to get in position and then she could reach her toes. I do not understand anything! Jesus is indeed the reality himself. The hostess we stayed with was not able to stand with her feet together since birth. I commanded the pelvis to get in position and the feet to get together, which they eventually did.

I am shocked and not understanding. How did it happen? But also in total amazement about God’s goodness and ability. All glory to Jesus, King of Kings and Lord of Lords. And yes, I want to see more. Let us always continue to marvel and be grateful for what God does in and through us as well as in and through others. Let’s continue to spread the Kingdom of God in every way He leads us to.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Det hände i Rosario

Jag har längtat efter att se större under, genom mina händer. Denna längtan har nu förverkligats och intensifierats. Det hände främst under förbönen på seminariet i Rosario i Argentina, inne i en kyrkbyggnad.

Seminarie i Rosario

På seminariet i Rosario fick jag se fyra personer få bättre syn. En ung pojke som fick full syn, en kvinna som hade börjat få förbättrad syn på mötet och kom till mig för att få full syn. Efter handpåläggning och befallande bön, kunde hon se allt. En kvinna i medelåldern, som enbart kunde läsa med ansträngning, kunde efter jag befallt ögonmuskeln att fungera, läsa utan ansträngning. En man fick 30 % förbättrad syn.

Tre unga män märkte dock ingen skillnad. En man kunde inte läsa text på långt håll, han märkte ingen skillnad när jag bad, men när min översättare Nara fortsatte be, kunde han plötsligt läsa. Han var helt förundrad.

Naras pappa hade haft ett öppet sår (ulcur) under lång tid. När jag bad kände han myror i benet. Dagen efter hade såret läkt 70 %. Jag står fast i tro att det läks ihop helt. En ung kille kunde inte få ihop varken knän eller fötter. Han var född med nåt fel i ett ben. Jag befallde bäckenet att komma i position och att benet skulle bli normalt. Det blev bättre och bättre, tills han kunde få ihop både knäna och fötterna. Jag kände att det var helt otroligt och förstod ingenting, men fortsatte att be för nästa.

En ung tjej, som någon annan bett för avseende smärta hade blivit smärtfri, men fortfarande var det vissa saker hon från födseln inte kunde göra, som att med händerna nå sina tår. Jag befallde hennes bäcken att komma i position och sedan kunde hon nå sina tår. Jag fattar ingenting! Jesus är sannerligen verkligheten själv. Värdinnan vi bodde hos kunde inte heller från födseln få ihop sina fötter. Jag befallde bäckenet att komma i position och fötterna att komma ihop, vilket de till slut gjorde.

Jag erfor chock och oförståelse. Hur gick det till? Men även total hänförelse över Guds godhet och förmåga. All ära till Jesus, konungarnas Konung och Herrarnas Herre. Och ja, jag vill se mer. Låt oss alltid fortsätta förundras och vara tacksamma för det Gud gör i och genom oss samt i och genom andra. Låt oss fortsätta utbreda Guds rike på alla sätt Han leder oss till.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


2 Comments

Kickstart seminars*2 in Argentina. Kickstartseminarier*2 i Argentina.

Click here to read previous blog post.

Kickstart in Buenos Aires

Team kickstart BA

Great team with 1 girl and two guys (see picture above). Everybody on fire for Jesus! They had to cure several, approach and ask themselves and be captured on film. A woman who was healed in the back came running after us. A sister had to be cured in her shoulder and herself in her shoulder or neck. The daughter had a vision problem and was 50 percent better.

An atheist was cured and would be cured in several places. A woman was healed in the neck, but it still cracked. It finally disappeared, just like for Ohn in Thailand. It was a great joy, though it took a while before we were praying for someone. Watch video from the kickstart.

Day 2 baptism party BA

Peter wanted to remove what I would share, but changed when he realized that it was from the enemy. I asked God what I would specifically share and I felt that the message was delivered and related with the rest. Peters “Being led by the Spirit” was very inspiring and true.

It became a baptism party of rare-kind. About 30 already believers would be baptized and some persons of peace from the street. We split into teams and went through each group and then per person. Peter initiated in general in the hall and even outside before baptising. Then the core team baptised each one per team.

I did it with Karina and afterwards I learned that it was the debut for her and also Diego. I baptized one myself and delivered some, but with no big manifestations. Everybody was already speaking in tongues. Then there was a lovely song and dance. A manifestation of joy and freedom (see video). But then I was tired but Nadja called me for help with three from the street.

She led them to faith through chess for salvation and then they were all baptized. But they did not understand to help them out in tongues. I stepped in to help and finally all three of them began to speak in tongues. In addition, a daughter who, after an accident, barely opened her mouth, did it now and experienced peace more and more. I cried out of emotion and then we took a group photo.

Kickstart in Rosario

Hundred people would be kickstarted in two big parks and my team was eight persons with me. We walked towards the nearest park, just like many of the teams. I prayed for a man who had a stroke and was disabled in half the body. I commanded a spirit of death to come out and the nerves would be clustered and start functioning. I helped him get started and he got better and better. Then I chose to move on, so that everyone would get kick started. However, we met the man in the park after a while with another team and they were completely surprised when they still prayed for him and helped him walk. He was so much better and radiated with joy. All glory to God.

Almost all we asked had already received the same question from someone else. I was frustrated not to pray for some and we therefore chose to go away to the other park. It was enough, however, that we walked on a street and we spoke to many that we could pray for. I also recorded some videos. A tall basketball player was healed in the ankle and could remove the support. He was really happy. Now he could play again without problems.

We asked a person about pain, but he had no pain, but a man standing next to him had asked why we asked. When I told we healed people by laying on hands, he was interested directly and I got to film for my documentary (unfortunately, there was no movie). He was healed and then there was someone in the same group, who also needed to be healed, up to five people. There was a great excitement . When we revealed that Jesus loved them and had done it, they were not so happy because they were all gay. Nara preached to them that God does not love sin, but sinners.

All seven had to cure some sick and I sent them off two and two, after I kick started two. The two boys witnessed afterwards that they cured sick and led people to faith. They used the healing as a sign to fish for people. Once the goal is achieved, everyone is kickstarted, it is of course free to lead people into faith. Karina had also done the same in her team, a girl turned from lesbianism and was baptized on Sunday night (see video).

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Day 2

Peter preached about baptism and I shared from the heart, the importance of continuing to marvel at all that God does. About 130 were baptized in the evening. The church has only one baptism per year, which will probably change. 80 were new in faith. 20 more took a decision to get baptised after Peter’s inspiring preaching.

Decision to return soon to Argentina was taken. God is certainly doing things here right now. Several pastors wanted our return. However, we left there before lunch back to Buenos Aires.

Klicka här för att läsa föregående blogginlägg.

Kickstart in Buenos Aires

Team kickstart BA

Fantastiskt team med  1 tjej och två killar (se bild ovan). Alla brinnande för Jesus! De fick bota flera, fråga själva och bli fångade på film. En kvinna, som blev helad i ryggen, kom springande efter oss. En syster behövde bli botad i axeln och hon själv i axeln eller nacken. Dottern hade problem med synen och blev 50 procent bättre.

En ateist blev botad och ville bli botad på flera ställen. En kvinna blev helad i nacken, men det knäckte fortfarande. Det försvann slutligen, precis som för Ohn i Thailand. Det var stor glädje, fast det tog ett tag innan vi fick be för någon. Se video från kickstarten.

Dag 2 dopfest BA

Peter ville ta bort det jag skulle dela, men ändrade sig, då han insåg att det var från fienden. Jag frågade Gud, vad jag speciellt skulle dela och jag upplevde att budskapet levererades och hängde samman med resten. Peters ”Att vara ledd av Anden” var mycket inspirerande och sant.

Det blev en dopfest av sällan skådat slag. Cirka 30 redan troende ville döpas och några fridens personer från gatan. Vi delade in i team och gick igenom per grupp och sedan per person. Peter inledde övergripande i salen och även ute innan själva dopen. Sedan döpte kärnteamet per team.

Jag gjorde det med Karina och efteråt fick jag veta att det var debut för henne och även Diego. Jag döpte en själv och befriade några, men inga stora manifestationer. Alla bad redan i tungor. Sedan var det härlig lovsång och dans. En manifestation av glädje och frihet (se video). Men sen var jag trött och då kallade Nadja på mig för hjälp med tre från gatan.

Hon ledde dem till tro genom schack till frälsning och sedan döptes de alla. Men de förstod inte att hjälpa dem ut i tungor. Jag tog tag i det och slutligen talade alla tre i tungor. Dessutom en dotter, som efter en olycka knappt öppnat munnen, gjorde det nu och upplevde frid mer och mer. Jag grät av rörelse och sedan tog vi gruppfoto.

Kickstart i Rosario

Hundra personer skulle kickstartas i två stora parker och mitt team var åtta personer med mig. Vi gick mot den närmaste parken, precis som många av teamen. Jag bad för en man som haft en stroke och var rörelsehindrad i halva kroppen. Jag befallde en ande av död att komma ut och att nerverna skulle kopplas ihop och börja fungera. Jag hjälpte honom igång och han blev bättre och bättre. Sen valde jag att gå vidare, för att alla skulle hinna bli kickstartade. Vi mötte dock mannen i parken efter ett tag med ett annat team och de var helt förundrade, då de fortsatt be för honom och hjälpa honom att gå. Han var så mycket bättre och strålade av glädje. All ära till Gud.

Nästan samtliga vi frågade hade redan fått samma fråga av någon annan. Jag var frustrerad över att inte få be för några och vi valde därför att gå iväg mot den andra parken. Det räckte dock att vi gick iväg på en gata och vi kom till tals med många som vi kunde be för. Jag fick också spela in några videos. En lång basketbollspelare blev helad i ankeln och kunde ta bort sitt stöd. Han blev verkligen lycklig. Nu kunde han spela utan problem.

Vi frågade en person om den hade smärta, men det hade den inte, en man som stod bredvid hade det och frågade varför vi frågade. När jag berättade att vi helade människor genom handpåläggning var han intresserad direkt och jag fick filma för min dokumentär (tyvärr blev det ingen film). Han blev helad och då fanns det någon i samma grupp, som också behövde bli helade, upp till 5 personer. Det blev stor uppståndelse. När vi avslöjade att det var Jesus som älskade dem och hade gjort under, blev de inte så glada, eftersom de var homosexuella. Nara predikade för dem om att Gud inte älskar synden, men syndarna.

Alla sju fick bota sjuka och jag sände iväg dem två och två, efter jag kickstartat två stycken. De två killarna vittnade efteråt att de botat sjuka och lett människor till tro. De använde helandet som ett tecken för att fiska människor. När målet är uppnått, att alla är kickstartade, är det förstås fritt fram att leda människor till tro. Det hade även Karina gjort i hennes team, och en tjej omvände sig från lesbiskhet och lät döpa sig på söndagkvällen (se video).

Dag 2

Peter predikade om dop och jag delade från hjärtat, vikten av att fortsätta förundras över allt Gud gör. Cirka 130 blev döpta på kvällen. Kyrkan har enbart ett dop om året, vilket nog kommer att förändras. 80 var nya i tron. 20 till bestämde sig efter Peters inspirerande predikan.

Beslut om att återkomma snart till Argentina togs. Gud är sannerligen på gång här nu. Flera pastorer önskade vår återkomst. Vi åkte dock därifrån innan lunch tillbaka mot Buenos Aires.
Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


2 Comments

Argentina core team*2. Argentina, kärnteam*2.

Click here to read the previous blog post.

Core team 1

Kickstart my team

In the park I did “a Peter” and went to a bunch of young guys who were in full swing to play football. One of them had pain in the foot and was healed directly by Gaston. Then one who had a hole in the heart got hope and he also felt better after laying on hands. Later a guy ran after us who they knew and had breathing problems. Nadja prayed for him and he experienced improvement.

We went back in a crowded bus and I boldly asked a young man if he had any pain somewhere? Gaston healed him before all eyes and all ears flared. I shared the gospel and he was moved but had to leave the bus. However, I gave him our business card and explained that he should listen to the video “chess for salvation” and then connect.

Day 2

My team for the day

Today’s high was when we met a woman of peace who had been in pain for many years (see video). Rocio started sharing the gospel with her and declared that it was Jesus who healed her. The woman was so shocked and marvelled, so she just continued to test different movements and found that the pain was completely gone. They changed their contact information and decided to meet again. She lived in the area and already believed in Jesus.

Day 3 – Fish for people

Amazingly, in my team, 3 of 4 shared “chess for salvation” and healed several. Three would be baptized, but no one directly. Two changed contact information in both directions. Guillermo first shared “chess for salvation” with a Catholic who did not understand repentance. I gave some advice that it is not the same as the confession in the catholic faith. But it is to completely revers. Next he got to share with was also a Catholic and it worked. Unfortunately, no one has connected or answered yet.

Core team 2

KICK-START

After a bad start when everyone answered no, I saw a woman waiting for the bus. I knew it was her. She was healed in the leg, felt tingling, and after some prayers was completely healed. An older man expressed, “I’m in a hurry, but can you do it for me”? Then Diego did it. I did not film, but it was amazing.

We met a couple on a bench, where the man had support for the knee, which he did not need anymore and the woman could see the phone with her eyes without the trouble of light. Pain in her shoulder disappeared too.

A young man had no feeling in the jaw. After hand laying, the feeling returned. Even a little pain in the leg disappeared. A young woman in a car, healed in her knee and took the support of. But put it on again for a class she led. Would then take it off.

I led a drug addict to faith. He and his friend wanted to be baptized on Friday at 18. We got their numbers. Unfortunately, they never came, even if they replied again that they should.

Day 2

It started bad. Everyone said no to everything. Then there was a breakthrough. The team was very grateful for my coaching. Eventually we went to a father and a son outside at a cafe. I experienced the heart of God for the father. He noticed much improvement, but not completely in the neck.

A woman Monika was captured on film, when a guy commanded pain in the knee to disappear. She could not confirm, but would return when she noticed she was healed. I had asked God that someone would return, as she did the following day. She is completely cured and would now be healed even from another ailment.

Day 3

I went with David, and a couple. Then also Diego, who was lost from his team, added. Diego and David managed to cure people and use the tool “chess for salvation”. Some converted and would be baptized that evening. Unfortunately none of them came but one woman Diego and Guillermo is in touch with now.

By contrast, Peter had led a boy to faith and David. Both of these young guys were baptized in the pool on the terrace.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående blogginlägg.

Kärnteam 1

Kickstart mitt team

I parken gjorde jag ”en Peter” och gick fram till ett gäng unga killar, som var i full fart att spela fotboll. En av dem hade ont i foten och blev helad direkt av Gaston. Då fick en som hade hål i hjärtat hopp och även han mådde bättre efter handpåläggning. Senare sprang en kille efter oss, som de kände och hade andningsproblem. Nadja bad för honom och han upplevde förbättring.

Vi åkte tillbaks i en proppfull buss och jag frågade frimodigt en ung man om han hade ont nånstans? Gaston helade honom inför allas ögon och alla öron fladdrade. Jag delade evangelium och han var berörd, men skulle gå av bussen. Jag hann dock ge honom vårt visitkort och förklara att han skulle lyssna på videon ”schack till frälsning” och sedan återkoppla.

Dag 2

Mitt team för dagen

Dagens höjdare var när vi mötte en fridens kvinna, som haft ont i många år (se video). Rocio började dela evangelium med henne och förklarade att det var Jesus som helat henne. Kvinnan var så chockad och förundrad, så hon bara fortsatte att testa olika rörelser och konstaterade att smärtan var fullständigt borta. De bytte kontaktuppgifter och bestämde att träffas igen. Hon bodde i området och trodde redan på Jesus.

Dag 3 – fiska människor

Fantastiskt, i mitt team delade 3 av 4 ”schack till frälsning” och botade flera. Tre ville döpas, men ingen direkt. Två utbytte kontaktinformation åt båda håll.  Guillermo delade först  ”schack till frälsning” med en katolik, som inte förstod omvändelse. Jag gav ett vist råd att det inte är samma som bikt. Utan det är att helt vända om. Nästa han fick dela med var också en katolik och det fungerade. Tyvärr har ingen tagit kontakt eller svarat än.

Core team 2

Kickstart

Efter en dålig inledning då alla svarade nej, såg jag en kvinna väntande på bussen. Jag visste att henne är det. Hon blev helad i benet, kände tingeling, och efter några böner helt helad. En äldre man utryckte, ”jag har bråttom, men kan ni göra det för mig”? Då gjorde Diego det. Jag filmade inte, men det var fantastiskt.

Vi mötte ett par på en bänk, där mannen hade stöd för knät, vilket han inte behövde längre och kvinnan kunde se mobilen med sina ögon utan besvär av ljus. Helad i axeln också tror jag.

En ung man utan känsel i käken. Efter handpåläggning kom känseln tillbaka. Även lite smärta i benet, som försvann. En ung kvinna i en bil, blev helad i knät och tog av stöd. Men satte på det igen för en gympa hon ledde. Skulle sen ta av det.

Jag ledde en drogmissbrukare till tro. Han och vän vill bli döpta på fredag kl. 18. Vi fick deras nummer. Tyvärr kom de aldrig, även om de svarade att de skulle.

Dag 2

Det började slött. Alla sade nej till allt. Sen kom ett genombrott. Teamet var väldigt tacksamma och följsamma för coachning. Vi gick fram till en pappa och son ute på ett café. Jag upplevde Guds hjärta för pappan. Han erfor stor förbättring men inte helt i nacken.

En kvinna Monika fångades på film, när en kille befallde smärta i knät att försvinna. Hon kunde inte bekräfta, men skulle återkomma när hon märkte att hon var helad. Jag hade bett Gud att någon skulle återkomma, vilket hon gjorde dagen efter. Hon är helt botad och ville nu bli helad även från en annan skada.

Dag 3

Jag gick med David, och ett par. Sedan tillkom även Diego, som tappats bort från sitt team. Diego och David lyckades väl i att bota människor och använda verktyget ”schack till frälsning”. Några omvände sig och skulle bli döpta samma kväll. Tyvärr kom ingen av dem, men en kvinna har Diego och Guillermo kontakt med nu. Däremot hade Peter lett en kille till tro och David. Båda dessa unga killar blev döpta i poolen på terrassen.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.