throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


2 Comments

Kickstart seminars*2 in Argentina. Kickstartseminarier*2 i Argentina.

Click here to read previous blog post.

Kickstart in Buenos Aires

Team kickstart BA

Great team with 1 girl and two guys (see picture above). Everybody on fire for Jesus! They had to cure several, approach and ask themselves and be captured on film. A woman who was healed in the back came running after us. A sister had to be cured in her shoulder and herself in her shoulder or neck. The daughter had a vision problem and was 50 percent better.

An atheist was cured and would be cured in several places. A woman was healed in the neck, but it still cracked. It finally disappeared, just like for Ohn in Thailand. It was a great joy, though it took a while before we were praying for someone. Watch video from the kickstart.

Day 2 baptism party BA

Peter wanted to remove what I would share, but changed when he realized that it was from the enemy. I asked God what I would specifically share and I felt that the message was delivered and related with the rest. Peters “Being led by the Spirit” was very inspiring and true.

It became a baptism party of rare-kind. About 30 already believers would be baptized and some persons of peace from the street. We split into teams and went through each group and then per person. Peter initiated in general in the hall and even outside before baptising. Then the core team baptised each one per team.

I did it with Karina and afterwards I learned that it was the debut for her and also Diego. I baptized one myself and delivered some, but with no big manifestations. Everybody was already speaking in tongues. Then there was a lovely song and dance. A manifestation of joy and freedom (see video). But then I was tired but Nadja called me for help with three from the street.

She led them to faith through chess for salvation and then they were all baptized. But they did not understand to help them out in tongues. I stepped in to help and finally all three of them began to speak in tongues. In addition, a daughter who, after an accident, barely opened her mouth, did it now and experienced peace more and more. I cried out of emotion and then we took a group photo.

Kickstart in Rosario

Hundred people would be kickstarted in two big parks and my team was eight persons with me. We walked towards the nearest park, just like many of the teams. I prayed for a man who had a stroke and was disabled in half the body. I commanded a spirit of death to come out and the nerves would be clustered and start functioning. I helped him get started and he got better and better. Then I chose to move on, so that everyone would get kick started. However, we met the man in the park after a while with another team and they were completely surprised when they still prayed for him and helped him walk. He was so much better and radiated with joy. All glory to God.

Almost all we asked had already received the same question from someone else. I was frustrated not to pray for some and we therefore chose to go away to the other park. It was enough, however, that we walked on a street and we spoke to many that we could pray for. I also recorded some videos. A tall basketball player was healed in the ankle and could remove the support. He was really happy. Now he could play again without problems.

We asked a person about pain, but he had no pain, but a man standing next to him had asked why we asked. When I told we healed people by laying on hands, he was interested directly and I got to film for my documentary (unfortunately, there was no movie). He was healed and then there was someone in the same group, who also needed to be healed, up to five people. There was a great excitement . When we revealed that Jesus loved them and had done it, they were not so happy because they were all gay. Nara preached to them that God does not love sin, but sinners.

All seven had to cure some sick and I sent them off two and two, after I kick started two. The two boys witnessed afterwards that they cured sick and led people to faith. They used the healing as a sign to fish for people. Once the goal is achieved, everyone is kickstarted, it is of course free to lead people into faith. Karina had also done the same in her team, a girl turned from lesbianism and was baptized on Sunday night (see video).

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Day 2

Peter preached about baptism and I shared from the heart, the importance of continuing to marvel at all that God does. About 130 were baptized in the evening. The church has only one baptism per year, which will probably change. 80 were new in faith. 20 more took a decision to get baptised after Peter’s inspiring preaching.

Decision to return soon to Argentina was taken. God is certainly doing things here right now. Several pastors wanted our return. However, we left there before lunch back to Buenos Aires.

Klicka här för att läsa föregående blogginlägg.

Kickstart in Buenos Aires

Team kickstart BA

Fantastiskt team med  1 tjej och två killar (se bild ovan). Alla brinnande för Jesus! De fick bota flera, fråga själva och bli fångade på film. En kvinna, som blev helad i ryggen, kom springande efter oss. En syster behövde bli botad i axeln och hon själv i axeln eller nacken. Dottern hade problem med synen och blev 50 procent bättre.

En ateist blev botad och ville bli botad på flera ställen. En kvinna blev helad i nacken, men det knäckte fortfarande. Det försvann slutligen, precis som för Ohn i Thailand. Det var stor glädje, fast det tog ett tag innan vi fick be för någon. Se video från kickstarten.

Dag 2 dopfest BA

Peter ville ta bort det jag skulle dela, men ändrade sig, då han insåg att det var från fienden. Jag frågade Gud, vad jag speciellt skulle dela och jag upplevde att budskapet levererades och hängde samman med resten. Peters ”Att vara ledd av Anden” var mycket inspirerande och sant.

Det blev en dopfest av sällan skådat slag. Cirka 30 redan troende ville döpas och några fridens personer från gatan. Vi delade in i team och gick igenom per grupp och sedan per person. Peter inledde övergripande i salen och även ute innan själva dopen. Sedan döpte kärnteamet per team.

Jag gjorde det med Karina och efteråt fick jag veta att det var debut för henne och även Diego. Jag döpte en själv och befriade några, men inga stora manifestationer. Alla bad redan i tungor. Sedan var det härlig lovsång och dans. En manifestation av glädje och frihet (se video). Men sen var jag trött och då kallade Nadja på mig för hjälp med tre från gatan.

Hon ledde dem till tro genom schack till frälsning och sedan döptes de alla. Men de förstod inte att hjälpa dem ut i tungor. Jag tog tag i det och slutligen talade alla tre i tungor. Dessutom en dotter, som efter en olycka knappt öppnat munnen, gjorde det nu och upplevde frid mer och mer. Jag grät av rörelse och sedan tog vi gruppfoto.

Kickstart i Rosario

Hundra personer skulle kickstartas i två stora parker och mitt team var åtta personer med mig. Vi gick mot den närmaste parken, precis som många av teamen. Jag bad för en man som haft en stroke och var rörelsehindrad i halva kroppen. Jag befallde en ande av död att komma ut och att nerverna skulle kopplas ihop och börja fungera. Jag hjälpte honom igång och han blev bättre och bättre. Sen valde jag att gå vidare, för att alla skulle hinna bli kickstartade. Vi mötte dock mannen i parken efter ett tag med ett annat team och de var helt förundrade, då de fortsatt be för honom och hjälpa honom att gå. Han var så mycket bättre och strålade av glädje. All ära till Gud.

Nästan samtliga vi frågade hade redan fått samma fråga av någon annan. Jag var frustrerad över att inte få be för några och vi valde därför att gå iväg mot den andra parken. Det räckte dock att vi gick iväg på en gata och vi kom till tals med många som vi kunde be för. Jag fick också spela in några videos. En lång basketbollspelare blev helad i ankeln och kunde ta bort sitt stöd. Han blev verkligen lycklig. Nu kunde han spela utan problem.

Vi frågade en person om den hade smärta, men det hade den inte, en man som stod bredvid hade det och frågade varför vi frågade. När jag berättade att vi helade människor genom handpåläggning var han intresserad direkt och jag fick filma för min dokumentär (tyvärr blev det ingen film). Han blev helad och då fanns det någon i samma grupp, som också behövde bli helade, upp till 5 personer. Det blev stor uppståndelse. När vi avslöjade att det var Jesus som älskade dem och hade gjort under, blev de inte så glada, eftersom de var homosexuella. Nara predikade för dem om att Gud inte älskar synden, men syndarna.

Alla sju fick bota sjuka och jag sände iväg dem två och två, efter jag kickstartat två stycken. De två killarna vittnade efteråt att de botat sjuka och lett människor till tro. De använde helandet som ett tecken för att fiska människor. När målet är uppnått, att alla är kickstartade, är det förstås fritt fram att leda människor till tro. Det hade även Karina gjort i hennes team, och en tjej omvände sig från lesbiskhet och lät döpa sig på söndagkvällen (se video).

Dag 2

Peter predikade om dop och jag delade från hjärtat, vikten av att fortsätta förundras över allt Gud gör. Cirka 130 blev döpta på kvällen. Kyrkan har enbart ett dop om året, vilket nog kommer att förändras. 80 var nya i tron. 20 till bestämde sig efter Peters inspirerande predikan.

Beslut om att återkomma snart till Argentina togs. Gud är sannerligen på gång här nu. Flera pastorer önskade vår återkomst. Vi åkte dock därifrån innan lunch tillbaka mot Buenos Aires.
Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements


1 Comment

Camis Acts. Camis Apostlagärningarna.

Click here to read the previous post in the series.

Acts 29

I’m sitting at Warsaw Airport and am waiting for the flight home to Sweden. I take time to collect a few different stories in a composite of my Apostles’ chapter 29. Also some others are added after this. It’s about living a life like in the book of Acts, here and now, in everyday life and on mission.

On the way to South Africa

Peter preached with words for two flight attendants, on the two different planes. On my way out of the last plane, I even started when I saw a lady with crutches complain over her knee. I preached through signs and wonders. I commanded the pain to leave and she said surprised that it became much better. I also talked to a young African in the washroom and had to heal her from a mild headache.

On the home front

Peter and I prepared before Kia and Sanna helped us with the garden. We went and bought soil and I preached for the young woman at the checkout. When the girls and I would buy flowers the following day, the same woman was at the checkout and now she had a pain in her neck. I laid my hands on her neck and commanded the pain to leave. Jesus healed her and she became noticeably moved.

City on the mountain in France

One day between the eight different seminars in southern France, we went to a cozy city on the top of a mountain. Me and Emmanuel started curing two women. One was healed in the back and one became much better in the arm. Both became very interested to know more about what had happened. Emmanuel therefore preached passionately about Jesus.

Home before the United States

We had to install an alarm and Peter had a nice conversation with the alarm man. When he was leaving, did I ask if he was hurt somewhere? He had pain in his arm since he was 14 years and now he was 30. Peter put his hand on his arm and took authority over the pain. After two or three prayers, he was completely healthy. He felt goosebumps on the now healed arm and was very moved.

NY last night

Last night at the restaurant with a service minded waitress. She could fix everything, except avocado or bottled water. I sowed some kindness through healing in the back and the gospel. “How did you do that?” She exclaimed.

Canada lunch

After lunch I healed the waitress. Her colleague or manager came afterwards out on the parking lot, because the waitress was marveled and wanted some business cards. I had almost non left and therefore had chosen not to give any away. Fantastic! What a strong reaction.

Canada, SPA

Donna invited me to join her at a SPA, but everything was booked there. Doug booked me at another place where I could to enjoy a manicure and a pedicure. I spoke to a customer and two who worked there. They wanted to know why I was in Canada and I answered that we had seminars. Then I asked if they had pain in the body? I said I could help them after my treatments. How I’ll tell afterwards, I declared with the blink in the eye.

I then healed the two colleagues and the customer. Peter, Doug and Amanda came to pick me up when I was in full swing to lead my colleagues through “chess for salvation”. Peter made leg extensions on one colleague. Mimi, who treated me, repented and began to believe, but did not want to be baptized right away. She would reflect and return. God knows what happened in her heart. The healings of her shoulders, neck and knees, she will not forget.

At a cafe in BA

We switched to the upper floor, despite my reluctance, but was quite sure there was a reason. An older man with a younger girlfriend, appealed to us. We showed the Spanish video about healing offerings and I had to cure her from pain.

Then we were told by his daughter on the phone that we are missionaries and that Jesus healed her dad’s girlfriend. They told me he was a teacher and I got the word of knowledge that it was in mathematics and pointed to Jesus.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Apostlagärningarna 29

Sitter på Warszawa flygplats och väntar på flyget hem till Sverige. Passar på och samlar ihop några olika berättelser i en kompott från mina Apostlagärningarna kapitel 29. Även några andra är tillagda efter detta. Det handlar om att leva ett liv som i Apostlagärningarna här och nu i vardagsliv och på mission.

På väg mot Sydafrika

Peter predikade med ord för två flygvärdinnor, på de två olika planen. På väg ut ur det sista planet, kom även jag igång, när jag såg en dam med kryckor ojja sig över sitt knä. Jag predikade genom tecken och under. Jag befallde smärtan lämna och hon sade förvånat att det blev mycket bättre.  Jag kom även till tals med en ung afrikanska på toaletten och fick bota henne från en lindrig huvudvärk.

På hemmafronten

Peter och jag förberedde inför att Kia och Sanna skulle hjälpa oss med rabatten. Vi åkte och köpte jord och jag predikade för den unga kvinnan i kassan. När tjejerna och jag skulle köpa blommor dagen efter, var det samma kvinna i kassan och nu hade hon smärta i nacken. Jag lade mina händer på hennes nacke och befallde smärtan lämna. Jesus helade henne och hon blev märkbart berörd.

Stad på berget i Frankrike

En dag mellan de åtta olika seminarierna i södra Frankrike, åkte vi till en mysig stad på toppen av ett berg. Jag och Emmanuel började med att bota två kvinnor. En blev helad i ryggen och en blev mycket bättre i armen. Båda blev mycket intresserade att veta mer om vad som hade hänt. Emmanuel predikade därför passionerat om Jesus.

Hemma före USA

Vi lät installera larm och Peter hade ett fint samtal med larmkillen. När han skulle gå frågade jag om han hade ont nånstans? Han hade haft smärta i sin arm, sedan han var 14 år och nu var han 30. Peter lade handen på armen och tog auktoritet över smärtan. Efter två eller tre böner, var han helt frisk. Han fick gåshud på armen av rörelse.

NY sista kvällen

Sista kvällen på restaurant med en service minded servitris. Hon kunde fixa allt, förutom avokado eller vatten i flaska. Jag sådde lite vänlighet genom helande i ryggen och evangelium. ”Hur gjorde du det?” utbrast hon.

Kanada lunch

Efter lunchen helade jag servitrisen. Hennes kollega eller chef, kom efteråt utspringande på parkeringen, eftersom servitrisen var förundrad och ville ha nåt visitkort. Jag hade nästan inga kvar och hade därför valt att inte ge något. Fantastiskt! Vilken stark reaktion.

Kanada, SPA

Donna bjöd mig att följa med på SPA, men allt var bokat där. Doug bokade mig därför på ett annat ställe, där jag fick njuta av manikyr och pedikyr. Jag kom till tals med en kund och två som jobbade där. De ville veta varför jag var i Kanada och jag svarade att vi hade seminarier. Sedan frågade jag om de hade smärta i kroppen? Jag sade att jag kunde hjälpa dem efter mina behandlingar. Hur, berättar jag efteråt, deklarerade jag med glimten i ögat.

Jag helade sedan de två kollegorna och kunden. Peter, Doug och Amanda kom för att hämta mig, då jag var i full färd med att leda kollegorna till tro via ”schack till frälsning”. Peter gjorde benförlängning på den ena kollegan. Mimi, som behandlat mig, omvände sig och började tro, men ville inte döpas direkt. Hon ville reflektera och återkomma. Gud vet vad som hände i hennes hjärta. Helandena av hennes axlar, nacke och knä, kommer hon sent att glömma.

På café Buenos Aires

Vi bytte till övervåningen, trots min ovilja, och mycket riktigt fanns det en anledning. En äldre man med yngre flickvän, tilltalade oss. Vi visade spanska videon om erbjudande om helande och jag fick bota henne från smärta i axeln.

Sen fick vi berätta via hans dotter på telefon att vi är missionärer och att Jesus helat hennes pappas flickvän. De berättade att han är lärare och jag fick ett kunskapens ord om att det var i matematik och pekade på Jesus.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


1 Comment

Last stop Detroit. Sista anhalt Detroit.

Click here to read the previous post in the US-series.

Windsor and Detroit

The last day of the seminar we received a love gift from the core team, a piece of art visualising the Tree of Life. Pointing at the roots, they said we had equipped them with strong roots. Love poured in and all masks of tiredness I had was crushed. In spite of too much traveling and to little time for me and Peter, it is worth it!

We equipped a core team of about 25 people, mainly not from the area. Everyone was already active regarding preaching through signs and wonders. But they all wanted to be trained in our model of fishing for people in disguise and not throwing rocks in the water to scare the fishes. Even one sister came all the way from Norway.

In spite of being very tired the last stop in the States, Peter and I managed to teach with passion. Since everyone already were activated to heal the sick, we decided to start the practical part as day 2, when coaching the team. But apart from that we held to the schedule. We had a 3 day core team training followed by a 3 day seminar, where the core team became trainers. We saw healings, deliverances, baptisms in water and in Spirit.

When sharing about the conditions to live a life like in the book of Acts I shared my heart about intimacy with Jesus, which is the prequisite. Peter preached later inspiring about being led by the Spirit and it all followed a red thread. God is giving us new bread to hand out to the body of Christ.

The third day of the core team we all had lunch together at the premises and celebrated communion. It was very strong with many tears when remembering Jesus and paying attention to one another. Although, when we later went to Doug and Donna’s  home, to baptise one young girl, the division between church and private life dissolved. We are family and we are church 24/7. In between meetings we also shared life with Doug, Donna and family and also dear Odette. Relationships were established and built. Church is all about relations in networks God builds.

A healing

The greatest healing I recall in my team was at the seminar. A man that had been in a wheelchair and in spite of the doctors saying he would always be in it, he now was walking, although only 15 minutes at a time in much pain. More than a hundred bones were broken in a foot. After walking 45 minutes he came back to be healed in his hip too. When we met him he was hanging on a shopping cart and now he was amazed.

The seminar was successfully done together with Doug and Donna. We could benefit from each other’s teachings. We were all quite transparent to the crowds, making an example to follow forgiving one another following the path of righteousness  And it was a great team work with the whole core team. To see them each rise up as trainers is always rewarding.

Next step is networking and for each one in the core team to continue digging at their place, fishing for people and then we can come back, teaching the simple church seminar with the perspectives in/up/out. That is if they are ready and have done their homework so that God has started the multiplication adding to the church.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i USA-serien.

Windsor och Detroit

På seminariets sista dag fick vi en kärleksgåva från kärnteamet, ett konstverk som visualiserar Livets Träd. Pekande på rötterna, utryckte de att vi hade utrustat dem med starka rötter. Kärlek sipprade in och alla mina masker av trötthet krossades. Trots för mycket resor och för lite tid för mig och Peter är det värt det!

Vi utrustade ett kärnteam på cirka 25 personer, huvudsakligen inte från området. Alla var redan aktiva att predika Kristus genom tecken och under. Men de ville bli tränade i vår modell att fiska människor anonymt och inte kasta stenar i vattnet för att skrämma bort fisken. Även en syster kom hela vägen från Norge.

Trots att vi var väldigt trötta på sista stället i USA lyckades Peter och jag undervisa med passion. Eftersom alla redan var aktiverade för att bota sjuka, bestämde vi oss för att starta den praktiska delen enligt dag 2 när vi coachar teamet. Men bortsett från det höll vi oss till planen. Vi hade en 3 dagars kärnteamutbildning följt av ett 3-dagars seminarium där kärnteamet blev tränare. Vi såg helanden, befrielser, dop i vatten och i Anden.

När jag delar om förutsättningen att leva ett liv som i Apostlagärningarna, delade jag mitt hjärta om intimitet med Jesus, vilket är det ultimata villkoret. Peter predikade sedan inspirerande om att ledas av Anden och allt följde en röd tråd. Gud ger oss nytt bröd att ge ut till Kristi kropp.

Den tredje dagen i kärnteameträningen åt vi alla lunch tillsammans i lokalerna och firade nattvard. Det var mycket starkt, med många tårar när vi mindes Jesus och såg varandra. Trots att när vi senare åkte till Doug och Donnas hem, för att döpa en ung tjej, upplöstes spliten mellan kyrka och privatliv. Vi är familj och vi är kyrka 24/7. Mellan varven delade vi också liv med Doug, Donna och familj och även kära Odette. Relationer upprättades och byggdes. Kyrkan handlar om relationer i nätverk som Gud bygger.

Ett helande

Det starkaste helandet som jag minns i mitt team var på seminariet. En man som hade suttit i rullstol och trots att läkarna sade att han alltid skulle sitta i den, gick han nu, men bara 15 minuter i taget med stor smärta. Mer än hundra ben var brutna i en fot. Efter att ha gått omkring i 45 minuter kom han tillbaka för att bli botad i sin höft. När vi först mötte honom hängde han deprimerat på en kundvagn och nu var han istället förundrad.

Seminariet genomfördes framgångsrikt tillsammans med Doug och Donna. Vi kan dra nytta av varandras sätt att undervisa. Vi var alla ganska transparenta för seminariedeltagarna, för att föregå son exempel att följa förlåtande varandra på rättfärdighetens väg. Det var ett bra teamarbete med hela kärnteamet. Att se dem resa sig som tränare är alltid belönande.

Nästa steg är nätverkande och för var och en i kärnteamet att fortsätta att gräva på plats, fiska människor och sen kan vi komma tillbaka, och undervisa om enkla församlingar med perspektiven in / upp / ut. Ifall de är redo och har gjort sin hemläxa, så att Gud har börjat multiplikationen och lägga till.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


3 Comments

North America in our hearts. Nordamerika i våra hjärtan.

Click here to read the previous post in the US-series.

Click here to read the last post in the US-series. 

The squirrel’s continent

They are cute, they are wild, full of life and very many. The squirrels venture through forests, lawns, from garden to garden, and from tree to tree. Different colors and sizes they can be found in. A challenge for all dogs, just like Chip’n Dale for Pluto in Donald Duck’s Disney world.

In every state in the United States and every province in Canada, they run the small lives and collect cones. However, North America has moved into our hearts for more reasons than the squirrels. God has Americans on His heart; white, yellow, black, african american, chinese, mexican, russian, indians and quebec-ians. Sick, healthy, fat, thin, poor, rich and middle class. The people are friendly and the atmosphere is freer than in Sweden. The continent is so big and the diversity goes on, which is refreshing for a Swede.

We have, like everywhere else in the world, seen the church people get of the benches and with passion go out and fish for people using both words and signs just like Paul according to Romans 15: 18-19. God has done the signs and wonders on the streets and sanctified the body of Christ by pruning His children. This time New York, Boston, Orlando, Detroit and Windsor were impacted.

Fatigue, over a passive Christ’s body, thins away, and the cry of our hearts take over. God send us! People are getting lost and we have the answer. God help me follow you and thank you for making me a fishers of men. God send me! With North America and the world in our hearts. Let’s all go out, sisters and brothers, in our world, and make disciples, baptizing in the Name and teaching, to keep all that our Lord Jesus commanded.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i USA- serien.

Klicka här för att läsa Sista inlägget i USA-serien.

Ekorrarnas kontinent

De är söta, de är vilda, fulla av liv och väldigt många. Ekorrarna spritter av liv i skog och på gräsmatta, från trädgård till trädgård, från träd till träd. Olika färger och storlekar hittar man dem i. En utmaning för alla hundar, precis som Piff och Puff för Lufsen i Kalle Ankas jul.

I varje stat i USA och varje provins i Kanada springer de små liven och samlar kottar. Nordamerika har dock flyttat in i våra hjärtan av fler anledningar än ekorrarna. Gud har amerikaner på sitt hjärta; vita, gula, svarta, Afroamerikaner, kineser, mexikaner, ryssar, indianer och Quebec-ianer. Sjuka, friska, feta, smärta, fattiga, rika och medelklass. Folket är vänliga och atmosfären friare än i Sverige. Kontinenten är så stor och mångfalden desto vidare, vilket är uppfriskande för en svensk.

Vi har, precis som överallt annars i världen, sett kyrkfolket resa sig ur bänkarna och med passion gå ut och fiska människor, användande både ord och tecken precis som Paulus enligt Romarbrevet 15:18-19. Gud har gjort under och tecken på gatorna och rensat upp i sin församling. Denna gång blev det nedslag i New York, Boston, Orlando, Detroit och Windsor.

Utmattningssymptom, över en passiviserad Kristi kropp, tynar bort och ett hjärtas rop tar över. Gud sänd oss! Människor håller på att gå förlorade och vi har svaret. Gud hjälp mig att följa dig och tack att du gör mig till människofiskare. Gud jag ber sänd mig! Med Nordamerika och världen i våra hjärtan. Låt oss alla gå ut, systrar och bröder, i vår värld, och göra lärjungar, döpandes dem i Namnet och lärandes dem att hålla allt vår Herre Jesus befallt.
Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


2 Comments

To see. Att se.

What is right?

My story

I have always wondered why people are generally naive or hypocritical? I observe people and situations to discern. Before I was saved, I did not know that there was anything good. I saw the evil and the false darkness itself.

When I became alive in Christ, the gift was reinforced and a desire to be used, in the gift of distinction between spirits, was born. The Holy Spirit or the anointing, moved into me and helped me to see and discern what is true and what is false. Since then, I have been trying to distinguish between what comes from God or not. That’s why I’ve got more and more experience with it.

In Orlando, I met a Christian couple, both of whom are used in the gift of distinguishing spirits and especially the woman. She told me that she had always seen, but after being born again, she started to see in the spirit realm. Even the man has begun to see more and more. This renewed my desire to be used in this gift.

Testimony

Yesterday, last night in Canada, we had church and practiced the “hot chair”. I suddenly saw two evil eyes when I prayed for a sister. The father broke all the magic on her at the same time. The mother got two pictures and tried to interpret these as good. The first picture was Jesus, fighting for her, on a white horse. The second picture was the daughter, on a flying mat. Holy anger resurrected within me and I strongly opposed this. I discerned that the last image was from the evil one.

On the last day of the seminar, in connection with baptism, it was necessary to distinguish whether a phenomenon was demonic or not. The woman claimed she would get rid of shakes, unless they were from God. I discerned that she would not repent and that it was demonic. When she spoke in tongues and shook, I started to feel bad wanting to vomit. That way, I’ve also previously distinguished.

The Bible says

Discernment is about deciding what is right and what is wrong. What is true and what is false. What is holy and what is unclean. What’s good and what’s bad. What is from God and what is from the devil. We can do it by seeing, exercise, the anointing, the gift to distinguish the spirits.

To see

To see or observe is a natural gift some have been given from birth (Romans 12: 6). That gift is often accentuated when someone is born again and especially after someone is baptised in the Spirit. In the text, it is called the gift of prophecy and will be used in accordance to your faith.

The natural gifts are sometimes referred to as motivational gifts. Some teach that we are motivated, based on the natural gift we have. If you see, you will express what’s right and wrong in a situation before you blink or think.

Exercise

By practice, we learn to distinguish between good and evil (Hebrews 5: 11-14). We start with milk, which are the first basics of God’s word. Solid food with teaching about righteousness is for adults. We grow up in Christ and gain more and more experience when we practice to distinguish between good and evil. God’s will is that all Jesus disciples come to know the truth.

The anointing

The anointing helps us to determine what is true and what is false (1John 2: 26-27). The anointing, the Holy Spirit, within us, is also the Spirit of truth. He can give us “green or red light” over different situations. We don’t experience peace in the spirit, when demons are present.

The gift of distinguishing spirits

The Spirit divides grace gifts, the gifts of the Spirit, according to His will and one of these is the gift of distinguishing spirits (1 Cor 12: 4-11). You need to be a disciple of Jesus, to flow in grace gifts. God wants us to eagerly seek them, but primarily that we walk in love.

The gift to distinguish between spirits allows us to see in the spirit world. This can happen, for example, by seeing demons and angels, feeling the smell of evil spirits or gaining insight into the names of the demons.

The grace gifts are handed out for the benefit. Let the Holy Ghost guide you to how to act in each specific situation. It is not always time to cast out the demons, but God wants to reveal to us the condition of things.

Q&A

Do you, as a reader, have something to add or have any questions about the subject?Feel free to comment. I converse with joy about the subject.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Vad är rätt?

Min berättelse

Jag har alltid sett och undrat varför människor i allmänhet är naiva eller hycklande? Jag iakttar människor och situationer för att urskilja. Innan jag var frälst visste jag inte att det fanns något gott. Jag såg det onda och det falska, själva mörkret.

När jag blev levande i Kristus, förstärktes gåvan att se och en längtan efter att bli använd, i gåvan att skilja mellan andar, föddes. Den Helige Anden eller smörjelsen, flyttade in i mig och hjälpte mig att se, att urskilja vad som är sant och vad som är falskt. Sen dess har jag övat på att skilja mellan det som kommer från Gud eller inte. Därmed har jag fått mer och mer erfarenhet av det.

I Orlando mötte jag ett kristet par, varav båda används i gåvan att skilja mellan andar och speciellt kvinnan. Hon berättade att även hon alltid sett, men att det efter pånyttfödelsen förstärktes, genom att hon ofta ser in i andevärlden. Även mannen har börjat se mer och mer. Detta förnyade min önskan att få bli använd i denna gåva.

Vittnesbörd

Igår, sista kvällen i Kanada, hade vi kyrka och praktiserade ”heta stolen”. Jag såg plötsligt två onda ögon, när jag bad för en syster. Pappan bröt samtidigt all trolldom över henne. Mamman fick två bilder och försökte tolka dessa som goda. Den första bilden var Jesus, stridande för henne, på en vit häst. Den andra bilden var dottern, på en flygande matta.  Helig vrede reste upp inom mig och jag gick starkt emot detta. Jag urskiljde, att den sista bilden, var från den onde.

På seminariets sista dag, i samband med dopen, behövdes det urskiljas om en företeelse var demonisk eller inte. Kvinnan påstod att hon ville bli av med skakningarna, om de inte var från Gud. Jag urskiljde att hon inte ville omvända sig och att det var demoniskt. När hon talade i tungor och skakade började jag må illa. På det sättet har jag även tidigare urskiljt i anden.

Bibeln säger

Att urskilja handlar om att avgöra vad som är rätt och vad som är fel. Vad som är sant och vad som är falskt. Vad som är heligt och vad som är orent. Vad som är gott och vad som är ont. Vad som är från Gud och vad som är från djävulen. Vi kan göra det genom att se, övning, smörjelsen, gåvan att skilja mellan andar.

Att se

Att se eller iaktta är en naturlig gåva somliga begåvats med från födseln (Romarbrevet 12:6). Den gåvan accentueras ofta när någon blir född på nytt och speciellt efter Andedopet. I texten benämns den som profetians gåva och ska användas i överensstämmelse med tron.

De naturliga gåvorna benämns ibland som motivationsgåvor. Somliga undervisar att vi motiveras, utifrån den naturliga gåva vi har. Om du ser, utrycker du vad som är rätt och fel i en situation, innan du hunnit blinka eller tänka.

Övning

Av övning lär vi oss att skilja mellan gott och ont (Hebr 5:11-14). Vi börjar med mjölk, som är de första grunderna av Guds ord. Fast föda med undervisning om rättfärdighet är för vuxna. Vi växer upp i Kristus och får mer och mer erfarenhet, när vi övar oss att skilja mellan gott och ont. Guds vilja är att alla Jesus lärjungar kommer till kunskap om sanningen.

Smörjelsen

Smörjelsen hjälper oss att avgöra vad som är sant och vad som är falskt (1Joh 2:26-27). Smörjelsen, Den Helige Ande, inom oss, är tillika sanningens Ande. Han kan liksom ge oss ”grönt eller rött ljus” över olika situationer. Vi upplever ofrid i anden, när demoner är närvarande.

Gåvan att skilja mellan andar

Anden delar ut nådegåvor enligt sin vilja och en av dessa är gåvan att skilja mellan andar ( 1 Kor 12:4-11). Du behöver vara en Jesu lärjunge, för att få flöda i nådegåvorna. Gud vill att vi ivrigt söker dem, men främst att vi vandrar i kärleken.

Gåvan att skilja mellan andar avser att se i andevärlden. Detta kan exempelvis ske genom att se demoner och änglar, känna lukten av onda andar eller få insikt om namn på demonerna.

Nådegåvorna utdelas i syfte att vara till nytta. Låt den Helige Ande leda dig till hur du ska agera i varje specifik situation. Det är inte alltid tid att kasta ut demonerna, men Gud vill uppenbara för oss sakernas tillstånd.

Frågor & svar

Har du som läsare något att tillägga eller någon undran i ämnet? Kommentera gärna. Jag samtalar med glädje om ämnet.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


1 Comment

Lana and Brady in South Africa

Click here to read the previous blog post (2) from South Africa.
Click here to read the next (4) and last blog post from South Africa.

Lana and Brady,  Cape Town area

The Canadian TLR Team joined with the South Africa team, to train and equip the saints in South Africa. Gang members were saved, hearing was restored, arthritis healed and other signs and wonders followed.

This happened in the South at the same time the TLR Sweden team was in the North. We live like in the book of Acts and encourage others to do the same. This life is possible if you are willing. Just continue, continue, continue.

Calvin touched by God

They hit the streets and Elmien and Lana came across a young man named Calvin. He didn’t have pain but wanted prayer for his family situation. They prayed for him and he really felt the touch of the Lord and his eyes welled up with tears. They shared the gospel and he went on his way.

Later Stefan Du Toit and his team came across Calvin again, but didn’t know we had already spoken to him. We find out that he is part of a bad street gang in the area. Stefan spoke to him and two other person of peace with him and he cast out a demon and they were all baptized with the Holy Spirit right there on the street.

The story doesn’t end there. We had to leave for another training session in another town, so we were able to leave the water baptism to the local Pastor in the town who could baptize them and then disciple them.

Young man removed brace

One night we met a young man, who had knee surgery for a torn ACL 4 weeks ago and was wearing a brace and using crutches. He could not bend his knee very good or walk. God healed him and he was so blown away. He then removed his brace. That had never happened to him before and he saw Jesus was so real.

We shared the gospel and later that evening he was water and spirit baptized. We then kickstarted him the next morning in the streets and he healed people through the Holy Spirit in Jesus name. He said “this is the best 24 hours of my life”.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

 

 


Leave a comment

Friends Acts 29. Vänners Apostlagärningarna 29.

34186174485_5246030edd_oClick here for previous Friends Acts 29.

Jesus stories

Peter and I equip a lot of saints who also become our friends. I’m in awe regarding what God is doing through them. By the fruit you know the tree. Here follow some selected testimonies from their abundance.

Lana and Brady in Canada, British Columbia

“So we just took Molly for a walk in our complex. Eight youth at the underpass were smoking dope. Brady asked them about pain. We prayed for the first guy with knee pain and he was instantly healed 8/10. When Brady said “Jesus” one of the girls ran down the hill and said “I’m out of here, I don’t want anything to do with Jesus”. But, after the guy was healed and she saw it was real, she walked back to us asking for prayer for her sprained arm, that was in a tensor bandage. She was healed and removed the bandage.”

Marcelo Brazil, Brasilia

Baptism and kickstart

“Today we baptized three new siblings in their own faith to Jesus Christ. They were filled with the Holy Spirit and during the lunch at the restaurant we could kickstart one of them. She healed another young lady, that was with pain in her back. It was very precious to see both of them freaked out with the instant healing. So we talked  with the lady about Jesus and it was very nice!”

Deliverance

“Today was tremendous when we went to pray for Eliane, with pains in the belly and urine infection, as soon as we started she manifested demons and vomited blood. The more we prayed, she vomited more and blood manifested, we preached the gospel and she gave herself to Christ and was baptized.

She cried and told how she always asked God to send someone to help her, because she knew it was spiritual, including because her parents were practicing witchcraft. It was beautiful and shocking to see all this.”

Al King, Oklahoma

“This morning I prayed for a young woman that came to our school to work on a fundraising project. She was on crutches. She had pain from nerve damage as a result of getting kicked in the soccer game. She was miraculously healed and started crying. Her friend asked her what she was going to do with her crutch?

Her boss emailed me about an hour later and told me that she and he had just been talking last week about the fact that they have never witnessed a miraculous healing in their life. And this day they are blown away by God’s power.”

Edwin Mushuna, South Africa

“Just came back from hospital ministry. I have today seen miracles like never before. A lady who had a lump in her breast was healed. I ministried to her twice and did the steps you taught us during the core team last week. Man it worked! I also kickstarted another brother I was with and it was miracle after miracle. Praise to Jesus.”

Klicka här för föregående Vänners Apostlagärningarna 29.

Jesus berättelser

Peter och jag utrustar många heliga, som också blir våra vänner. Jag är i vördnad över vad Gud gör genom dem. Av frukten känner man trädet. Här följer några utvalda vittnesbörd utifrån deras överflöd.

Lana och Brady i Kanada, British Columbia

“Så vi tog Molly på en promenad i vårt område. Åtta ungdomar stod vid tunnelbanan och rökte. Brady frågade dem om smärta. Vi bad för den första killen med knäsmärta och han blev helad direkt 8/10. När Brady sa “Jesus”, sprang en av tjejerna nerför backen och sa “Jag sticker, jag vill inte ha något att göra med Jesus.” Men efter att killen blev botad och hon såg att det var på riktigt, kom hon tillbaka. Vi bad för hennes förstörda arm, som var i bandage. Hon blev helad och avlägsnade bandaget.”

Marcelo Brasilien, Brasilia

Dop och kickstart

“Idag döpte vi tre nya syskon på sin tro på Jesus Kristus. De blev fyllda av den Helige Anden och under lunchen i restaurangen, kunde vi kickstarta en av dem. Hon botade en annan ung dam, med smärta i ryggen. Det var väldigt dyrbart att se när båda två blev utom sig av ögonblicklig healing. Så vi pratade med henne om Jesus och det var väldigt bra! “

Befrielse

“Jag var väldigt väldigt då vi gick för att be för Eliane, så snart vi började manifesterades demoner och hon spydde blod. Vi predikade evangeliet och hon gav sitt liv till Jesus och döptes. Hon grät och berättade om hur hon alltid bett Gud, att skicka någon för att hjälpa henne, för att hon visste att det var andligt, bland annat eftersom hennes föräldrar praktiserar häxkraft. Det var vackert och chockerande att se allt detta. “

Al King, Oklahoma

“I morse bad jag för en ung kvinna, som kom till skolan för att jobba för ett insamlingsprojekt, hon hade kryckor. Hon hade smärta från nervskador, som ett resultat av att bli sparkad under en fotbollsmatch. Hon blev mirakulöst helad och började gråta. Hennes vän frågade henne vad hon skulle göra med sin krycka?

Hennes chef emailade mig ungefär en timme senare och berättade för mig att hon och han bara hade pratat förra veckan om att de aldrig hade bevittnat ett mirakulöst helande i sitt liv. Och denna dag blev de fullständigt betagna av Guds kraft. “

Edwin Mushuna, Sydafrika

“Kom precis tillbaka från sjukhusmissionen. Jag fick idag se mirakel som aldrig förr. En kvinna som hade en klump i hennes bröst, blev läkt. Jag lade mina händer på henne två gånger och tog de steg ni precis lärt oss under kärnteamet förra veckan. Jag kickstartade också en annan broder som var med och det var mirakel på mirakel. Ära vare Jesus. ”