throughsignsandwonders

Vara Jesu lärjunge idag


Leave a comment

Vacation on the blog. Semester på bloggen. Les vacances sur le blog.

Holidays in July

I’m taking vacation from the blog during July. For those who are free and finally have time to read, there is a lot already written.

I encourage you to enjoy poems on the poetry page.

 1. The last poem. Where’s home?

Take note of various teachings and advices:

 1. Stay poor.

 2. Someone has paid.

 3. Mask falls.

 4. The clock is five to midnight.

 5. What Gospel?

 6. Demons flee.

 7. Do not despise healing.

 8. No matter where.

 9. This is the day.

 10. Be careful with your soul.

To acquaint yourself with simple Church:

 1. Devote yourselves. Hold on.

 2. Be church.

 3. Children in house church.

 4. Religious detoxification.

 5. USA 13. Sharing pearls.

 6. USA 5. We practised church.

 7. Build Church.

 8. Where life happens.

 9. Share life.

 10. Multiplication.

The latest posts about my life as in the Acts.

 1. Canada 1. A mustard seed.

 2. Portugal – Lisbon.

 3. Israel 2017

Semester i juli

Jag tar semester från bloggen under juli månad. För dig som är ledig och äntligen har tid att läsa, så finns det mycket redan skrivet.

Jag uppmuntrar dig att njuta av poesi på poesi-sidan.

 1. Senaste poemet. Var är hem?

Ta del av diverse undervisningar och förmaningar:

 1. Förbli fattig.

 2. Någon har betalt.

 3. Masker faller.

 4. Klockan är fem i tolv.

 5. Vilket evangelium?

 6. Demoner finns.

 7. Förakta inte helande.

 8. Oavsett var.

 9. Detta är dagen.

 10. Var försiktig med din själ.

Att förkovra dig avseende enkla församlingar:

 1. Devote yourselves. Håll fast. Vous

 2. Vara kyrka.

 3.  Barn i husförsamling.

 4. Religiös avgiftning.

 5. USA 13. Dela pärlor.

 6. USA 5. Vi hade kyrka.

 7. Bygga församling.

 8. Där livet händer.

 9. Dela livet.

 10. Multiplikation

De senaste inläggen om mitt liv som i Apostlagärningarna.

 1. Canada 1. Ett senapsfrö.

 2. Portugal – Lissabon.

 3. Israel 2017

Jours fériés en juillet

Je fais des vacances du blog en juillet. Pour ceux qui sont libres et enfin avoir le temps de lire, il y a déjà beaucoup d’écriture.

Je vous encourage à profiter des poèmes sur la page poésie.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Prenez note des différents enseignements et admonestations:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Pour vous améliorer en ce qui concerne les églises  simples:

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.

Les derniers messages de ma vie dans les Actes.

Certains sont traduits en français. Voir ci-dessus en anglais et suédois.


Leave a comment

Let my people go. Släpp mitt folk.

Let the prisoners loose

God says “let my people go”. It’s not about the body of Christ coming into freedom, because we are captured but because we need to be harvesters and bring the harvest in.

But we are in captivity of passivity and leaders lording over us. So yes we are in bondage and need to be set free, but the purpose is not us but the harvest of the still lost ones. The blind humanity whom God paid the ransom for.

Just as Moses said this, Peter did too at a national prayer day for pastors in Sweden a few years  ago. After delivering that message all doors seemed to close for us in Sweden. But God said Europe, North America and then another continent. After that callings started to come from North America in Canada and the United States. When a door closes God opens a window instead.

We have already trained people in Sweden, so there are others to do the job of preparing the workers here, and now God said equip at least one group of saints in every state of the United States of America. So we’re really busy with that job and it appears that the third continent is South America. We’ve been to Brazil in the spring and in the end of the year we go to Argentina.

The time is up (the time is 5 to midnight) and we need to be set free to harvest people for the kingdom. When the harvest is ripe it must be taken in otherwise it is destroyed.  Jesus is coming back soon and wants so many as possible to be ready working with Him in the common goal and mission to preach the good news.

What are you doing next?

We got the question yesterday, when visiting a fellowship in a small town in Sweden. What do you see is your next step? What is your task to do and accomplish in the kingdom? I said we are setting the captives free in the churches to become harvesters for Jesus. So your mission is to wake up the passive and sleeping body of Christ? No the mission is to bring in the harvest of people in the end times onto the ends of the earth. And then the end will come and the King return.

Matthew 24:14
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.

Släpp fångarna loss

Gud säger “låt mitt folk gå”. Det handlar inte främst om Kristi kropp, som kommer ut i frihet, för vi är fångar, men att vi behöver bli skördearbetare och bärga den mogna skörden.

Men vi är i fångenskap av passivitet och under ledare som regerar över oss. Så ja, vi är i fångenskap och måste bli satta fria, men syftet är inte oss utan skörden av de förlorade. Den blinda mänskligheten, som Gud betalade lösensumman för.

Precis som Moses sade detta gjorde Peter det på en nationell bönedag för pastorer i Sverige för några år sedan. Efter att ha levererat budskapet såg alla dörrar ut att stängas för oss i Sverige. Gud sade först Europa, sen Nordamerika och sedan efter det en annan kontinent. Då började samtal komma från Nordamerika i Kanada och USA. När en dörr stängs öppnar Gud ett fönster.

Vi har redan utrustat troende i Sverige, så det finns andra som kan träna arbetarna här och nu sade Gud att träna åtminstone en grupp heliga i varje stat i USA. Så vi är upptagna med det jobbet och det verkar som om den tredje kontinenten är Sydamerika. Vi har varit i Brasilien i våras och i slutet av året åker vi till Argentina.

Tiden är sen (klockan är 5 i tolv) och vi måste vara fria att skörda människor för Guds rike. När skörden är mogen måste den bärgas innan den förstörs. Jesus kommer snart tillbaka och vill att så många som möjligt är förberedda att arbeta tillsammans med Honom, för det gemensamma målet och uppdraget att predika evangelium.

Vad är ert nästa steg?

Vi fick frågan igår när vi besökte en kristen gemenskap i en liten stad i Sverige. Vad ser ni är ert nästa steg? Vad är er uppgift och vad vill ni uppnå i Guds rike? Jag svarade att vi sätter fångarna fria i kyrkorna och utrustar dem att bli skördearbetare för Jesus. Så är ert uppdrag att väcka Kristi passiverade kropp ur sömnen? Nej, uppdraget är att bärga skörden av människor i slutet av tiden till jordens yttersta gräns och när slutet kommer återvänder Messias.

Matteus 24:14
Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.


1 Comment

Canada_7. Peter found Saul. Peter hittade Saul. Peter Saul trouvé.

In English, på svenska, en français.

Click here to read the previous post in the Canada series.
Click here to read the first post in the Canada series.

The Day of Salvation

Woke up 4.40 with a message of gospel and a prompting from the Spirit to pray. The evening had ended with a longing to pray, which I also did. I do not usually pray in the evening. In the morning I felt something was going to happen.

Peter had met Saul a few days earlier, heading into the senior residence, where we would have our open seminar in Montreal (see blog post). Saul had left God a few years earlier, and just in the morning he kept cutting his throat, but regretted at the last moment and gave God a chance to intervene. A minute later Peter met him.

This was the day of salvation for Saul. We went to Montreal and he came to faith by chess for salvation. We then left and baptised him in the parents pool. After a love meal with Breaking of bread, Peter kick started him to cure sick in the name of Jesus.

Even Micheline’s mother was baptized in the evening. She repented and began to believe in Jesus through chess for salvation. Some time earlier, Micheline had asked her and her response was then that she could not believe. But today, it was the day of salvation and tears ran down her cheeks when she converted from her own way to God.

In the evening, a guy asked me if I often hear God when I pray and read the Bible. My relationship with God has always been close, so I advised him and prayed for him. He barely knew what revelation is and never experienced God. Peter also advised him and encouraged him.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i Kanada-serien.
Klicka här för att läsa första inlägget i Kanada-serien.

Frälsningens dag

Vaknade 4.40 med ett budskap om evangelium och en maning från Anden till bönegemenskap. Gårdagen hade slutat med en längtan att be, vilket jag även hade gjort. Jag brukar inte be på kvällen. På morgonen kände jag på mig, att något var på gång.

Peter hade mött Saul några dagar före, på väg in i seniorboendet, där vi skulle ha vårt öppna seminarium i Montreal (se blogginlägg). Saul hade lämnat Gud några år tidigare och precis på morgonen höll han på att skära halsen av sig, men ångrade sig i sista stund och gav Gud en chans att gripa in. Minuten senare möter Peter honom.

Detta var frälsningens dag för Saul. Vi åkte in till Montreal och han kom till tro genom schack till frälsning. Vi åkte sedan iväg och döpte honom i föräldrarnas pool. Efter en kärleksmåltid med brödsbrytelse, kickstartade Peter honom att bota sjuka i Jesu namn.

Även Michelines mamma blev döpt på kvällen. Hon vände om och började tro på Jesus genom schack till frälsning. En tid tidigare hade Micheline frågat henne och hennes svar var då, att hon inte kunde tro. Men idag var det frälsningens dag och tårarna trillade ner för kinderna, när hon omvände sig från sin egen väg till Gud.

På kvällen frågade en kille mig om jag ofta hör Gud när jag ber och läser Bibeln. Min relation med Gud har alltid varit nära, så jag gav honom råd och bad för honom. Han visste knappt vad uppenbarelse är och upplevde aldrig Gud. Även Peter gav honom råd och uppmuntrade honom.

Cliquez ici pour lire l’article précédent dans la série du Canada.
Cliquez ici pour lire la première publication dans la série du Canada

Le jour du Salut

Réveillée à 4h40 avec un message d’évangile et une incitation de l’Esprit à prier. La soirée s’était terminée avec un désir de prier, ce que j’ai fait aussi. Je ne prie généralement pas le soir. Le matin, j’ai ressenti que quelque chose allait se produire.

Peter avait rencontré Saul quelques jours auparavant, se dirigeant vers la résidence des aînés, où nous allions avoir notre séminaire ouvert à Montréal (voir la publication du blogue). Saul avait abandonné Dieu quelques années plus tôt, et juste le matin il allait se trancher la gorge, mais au dernier moment il regretta et donna à Dieu une occasion d’intervenir. Une minute plus tard, Peter le rencontra.

C’était le jour du salut pour Saul. Nous sommes retournés le voir à Montréal et il est venu à la foi par le jeu d’échec du salut. Plus tard dans la journée, nous l’avons baptisé dans la piscine de ses parents. Après un repas agape avec la fraction du pain, Peter l’a ‘’kickstarté’’ pour guérir les malades au nom de Jésus.

La même journée la mère de Micheline a été baptisée dans la soirée. Elle s’est repentie et commença à croire en Jésus à travers le jeu d’échecs du salut. Quelque temps auparavant, Micheline lui avait demandée et sa réponse était, alors, qu’elle ne pouvait pas croire. Mais aujourd’hui, c’était le jour du salut et des larmes ont coulé sur ses joues quand elle s’est convertie de son propre chemin à Dieu.
Dans la soirée, un gars m’a demandée si j’entends souvent la voix de Dieu quand je prie et que je lis la Bible. Ma relation avec Dieu a toujours été proche, alors je l’ai conseillé et j’ai prié pour lui. Il savait à peine ce que c’est une révélation et n’a jamais connu Dieu. Peter l’a également conseillé et l’a encouragé.


2 Comments

Canada_6. Odette participates. Odette deltar. Odette fréquente.

In English, på svenska, en français.

Click here to read the previous post in the Canada series.
Click here to read the next post in the Canada series.

Odette from Canada received 2 keys from the seminar the first is not to gather but send and the other is not to create a new box, but let the Spirit lead. 

Odette a coworker of Doug Collins, who evangelises and share Christ with him and his wife, and was part of the team in Iowa to take part of how we equip the saints in kick starting, now came to learn about next step which is the house church seminar IN/UP/OUT in Quebec. But since we had started with the 3 day core team training topped by the 1 day open seminar which in all cover the OUT/perspective we intended only to include the IN/UP perspecives. This wasn’t what Odette which is very focused on the lost souls could anticipate or accept. So apart from attending the house church seminar she also influenced us to go out two days during her stay with us (see blog post).

Peter and I always tries to share life and not only model it. We were part of the traditional box church before and don’t want to move to another. But we do teach simple models although they are to be used with caution and be adapted into every specific situation. Before leaving I asked her what she takes with her to Doug and his wife. She really saw that we are not trying to gather but have the principle to send. Our heart isn’t to be many in the same place but to multiply. And not ever pick a new box with an exact formula, but let the Spirit lead. I was happy that we managed to share life not only imply models in a new church box. We want to come “out of the box” into the life in the Spirit and lead as many as possible out into freedom.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i Kanada-serien.
Klicka här för att läsa nästa inlägg i Kanada-serien.

Odette från Kanada fick 2 nycklar utifrån seminariet den första är att inte  samla men att sända och den andra är att inte skapa en ny box, men låta Anden leda.

Odette en medarbetare till Doug Collins, som evangeliserar och delar Kristus med honom och hans fru och var en del av teamet i Iowa, för att ta del av hur vi utrustar de heliga vid kickstart, började nu ta del av nästa steg som är husförsamlingseminarium IN/UP/UT i Quebec. Men sedan vi hade börjat med den 3 dagars kärnteamutbildningen som toppades av det 1 dags öppna seminariet, som totalt sett täcker UT/perspektivet, var det endast meningen att vi skulle inkludera IN/ UP-perspektiv. Detta var inte vad Odette som är mycket fokuserad på de förlorade kunde förutse eller acceptera. Så förutom att hon deltog på husförsamlingsseminariet påverkade hon oss att gå ut två dagar, under hennes vistelse hos oss (se blogginlägg).

Peter och jag försöker alltid att dela livet och inte bara modellera det. Vi var en del av den traditionella kyrkostrukturen förut och vill inte flytta in en annan. Men vi lär ut enkla modeller, även om de ska användas med försiktighet och anpassas till varje särskild situation. Innan hon åkte frågade jag henne vad hon tar med sig till Doug och hans fru. Hon såg att vi inte försöker samla, men har principen att sända. Vårt hjärta är inte att vara många på samma ställe, men att multiplicera. Och inte någonsin välja en ny box med en exakt formula, men låta Anden leda. Jag var glad att vi lyckades dela livet inte bara modeller i en ny kyrkostruktur. Vi vill komma “ut ur boxen” in i Andens överflödande liv och ta med oss så många som möjligt på den resan ut i frihet.

Cliquez ici pour lire l’article précédent dans la série du Canada.
Cliquez ici pour lire la prochaine publication dans la série du Canada.

Odette du Canada a reçu 2 clés au séminaire, la première est de ne pas rassembler mais d’envoyer et l’autre ce n’est pas de créer une autre boîte, mais de laisser l’Esprit conduire.

Odette, une collègue de Doug Collins, qui partage Christ et évangélise avec sa femme et lui. Elle faisait partie de l’équipe dans l’Iowa pour aider à la façon dont nous équipons les saints en les ‘’kickstartant’’. Odette est venue au Québec pour connaître la prochaine étape qui est le séminaire de l’église de maison En DEDANS / EN HAUT / EN DEHORS. Mais puisque nous avions commencé avec les 3 jours de formation d’une équipe noyau, débutant par le premier jour de l’ouverture du séminaire, qui dans l’ensemble couvrait la perspective /EN DEHORS, nous avons eu seulement l’intention d’inclure les perspectives EN DEDANS/ EN HAUT. Ce n’est pas ce qu’Odette, qui est très concentrée sur les âmes perdues, pouvait anticiper ou accepter. Donc, en plus d’assister au séminaire de l’église maison, elle nous a aussi influencés à sortir deux jours pendant son séjour avec nous (voir la publication du blogue).

Peter et moi essayons toujours de partager la vie et non seulement de la modeler. Avant, nous faisions partie de l’église traditionnelle en boîte et nous ne voulons pas aller dans une autre boîte. Bien que nous enseignions des modèles simples, ils doivent être utilisés avec prudence et être adaptés dans chaque situation spécifique. Avant son départ, je lui ai demandée qu’est-ce qu’elle partagera à Doug et sa femme. Elle a vraiment vu que nous n’essayons pas de rassembler mais d’envoyer. Notre cœur n’est pas d’être beaucoup de monde au même endroit, mais de se multiplier. Et ne choisissez jamais une nouvelle boîte avec une formule précise, mais laissez l’Esprit conduire. J’étais heureuse que nous ayons réussi à partager la vie pas seulement suggérer des modèles dans une nouvelle église en boîte. Nous voulons venir ‘’hors de la boîte’’ dans la vie de l’Esprit et conduire autant que possible dans la liberté.


3 Comments

Canada_5. Quebec St Jerome

In English, på svenska, en français.

Click here to read previous post in the Canada series.
Click here to read the next post in the Canada series.

Seminar House Assembly, Day 2

The day started with a workshop on simple churches. We read the manual of the simple churches loud together and then split us into two groups. Peter and I had prepared some questions to talk about. I led my group in French, for those who could not speak English. It was great to see my improvement in language, though I did not understand everything or Claude at all.

After the workshop, we practiced to be a church with breaking of bread in connection with a love meal and finished by sharing “pearls” in the garden. When we “share pearls” we read from the Bible 1 Corinthians chapter 14 verse 26 and it’s about everyone having something to give when we gather. God gives us every one treasures that we can share with each other to the edification of the entire assembly. It was appreciated and tears of gratitude flowed freely.

We went out to town

In the afternoon we went to the center, for Lebo to film Peter for the sequel The Last Reformation – the life. We first met a bunch of young people, whom Peter healed and shared gospel with. Lebo filmed the sequence and I kept me at a distance. After that, Odette wanted to go back to the gang. She experienced love for the girl, she believed was only 16 years, just like her daughter. I went with her to translate and it went well. But no one was ready to repent of sin.

Micheline, Odette and I stood by a bridge talking. I looked over the shoulder, far away, a woman, and perceived that she was a person of peace. Then suddenly Odette said that a woman was coming and that was her. I went forward and healed her neck and Micheline joined. Then the woman wanted us to accompany her to her 7 year old son with broken heart. On our way there, Micheline shared “chess for salvation” and the woman accepted everything. I then cured her husband from pain in the knees and we both prayed for peace over the son. The woman and Micheline decided to stay in touch.

I noticed a young man at a cafe and we went in. Micheline cured him from sore muscles, which became a strong sign for him. She showed “chess for salvation” and he took the first step but was not ready for baptism. I coached Micheline about the importance of highlighting the essentials when we preach the good news about Jesus. How perfect creation was, how deeply the fall of men became, how powerful the Cross is, and that every human being can be forgiven and receive eternal life. Olivier prayed for a hearing impaired boy who took off the hearing aid. Lebo caught Peter on film in many good conversations. In the picture above, Odette and Claude lead a drug addict, who we had been in contact with earlier, to faith in Jesus.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i Kanada-serien.
Klicka här för att läsa nästa inlägg i Kanada-serien.

Seminarium husförsamling, Dag 2

Dagen inleddes med workshop om enkla församlingar. Vi läste igenom manualen för enkla församlingar högt tillsammans och delade sen in oss i två grupper. Peter och jag hade förberett några frågor att samtala kring.  Jag ledde min grupp på franska, för dem som inte kunde engelska. Det var härligt att se mitt lyft i språket, även om jag inte förstod allt eller Claude alls.

Efter workshopen praktiserade vi att vara kyrka med brödsbrytelsen i samband med måltid och avslutade genom att  “dela pärlor” i trädgården. När vi “delar pärlor” utgår vi från bibelordet 1Korintiebrevet kapitel 14 vers 26 och det handlar om att alla har något att ge, när vi samlas. Gud ger oss var och en skatter, som vi kan dela med varandra, till hela församlingens uppbyggelse. Det var uppskattat och tårar av tacksamhet flödade fritt.

Vi gick ut på stan

På eftermiddagen åkte vi in till centrum, för att Lebo skulle filma Peter för uppföljaren The last reformation – the life. Vi mötte först ett gäng ungdomar, vilka Peter helade och delade evangelium med. Lebo filmade sekvensen och jag höll mig först på avstånd. Efteråt ville dock Odette gå tillbaka till gänget. Hon upplevde kärlek för tjejen, hon trodde var 16 år, precis som hennes dotter. Jag gick med henne för att översätta och det gick bra. Men ingen var redo att omvända sig från synd.

Micheline, Odette och jag stod vid en bro och pratade. Jag såg över axeln i ögonvrån, på långt håll, en kvinna och upplevde att hon är en fridens person. Sen sade plötsligt Odette att en kvinna kommer och det var hon. Jag gick fram och helade hennes nacke och Micheline anslöt. Sen ville kvinnan att vi följde med henne, till hennes 7-åriga son med brustet hjärta. På vägen dit delade Micheline “schack till frälsning” och kvinnan accepterade allt. Jag botade sen hennes man från knäont och vi bad båda för frid över sonen. Kvinnan och Micheline beslöt att hålla kontakten.

Jag lade märke till en ung man på ett café och vi gick in. Micheline botade honom från träningsvärk, vilket blev ett starkt tecken för honom. Hon visade “schack till frälsning” och han tog första steget, men var inte redo för dop. Jag coachade Micheline avseende vikten av att lyfta fram det väsentliga när vi predikar de goda nyheterna om Jesus. Hur perfekt skapelsen var, hur djupt syndafallet blev, hur kraftfullt korset är samt att varje människa kan få förlåtelse och ta emot evigt liv. Olivier bad för en hörselskadad kille, som tog av sig hörapparaten. Lebo fångade Peter på film i många goda samtal. På bilden ovan leder Odette och Claude en knarkare vi haft kontakt med tidigare, till tro på Jesus.

Séminaire de l’Église dans la maison, Jour 2

La journée a commencé avec un atelier sur les églises simples. Nous avons lu le manuel des églises simples, puis on s’est divisé en deux groupes. Peter et moi, nous avions préparé quelques questions sur lesquelles nous voulions parler. J’ai enseigné mon groupe en français, pour ceux qui ne pouvaient pas parler anglais. C’était formidable de voir mon amélioration de la langue, même si je ne comprenais pas tout, ni Claude.

Après l’atelier, nous avons pratiqué d’être l’église, avec la fraction du pain, dans le cadre d’un repas agape et nous avons fini dans le jardin en partageant des ‘’perles’’. Lorsque nous ‘’partageons des perles’’, nous lisons dans la Bible 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26 et chaque personne qui a quelque chose peut le partager quand nous sommes réunis. Dieu nous donne à tous des trésors que nous pouvons partager les uns avec les autres pour l’édification de toute l’assemblée. Ce fut apprécié et des larmes de gratitude ont coulée librement.

Nous sommes allés en ville

Dans l’après-midi, nous sommes allés au centre-ville, pour que Lebo puisse filmer Peter pour la suite The Last Reformation – La vie. Nous avons d’abord rencontré un groupe de jeunes, Peter les a guéris et leur a partagé l’évangile. Lebo a filmé la séquence et je restais à distance. Après cela, Odette voulait retourner voir le groupe. Elle ressentait de l’amour pour la fille, elle la croyait âgée de 16 ans, comme sa fille. J’ai été avec elle pour traduire. Mais personne n’était prêt à se repentir de ses péchés.

Micheline, Odette et moi, nous parlions sur un pont, je regardais par-dessus mon épaule, au loin, une femme et j’ai ressenti qu’elle était une personne de paix. Soudainement, Odette a dit qu’une femme arrivait et c’était elle. J’ai été au devant d’elle et j’ai guéri son cou et Micheline nous a rejoints. Ensuite, la femme voulait que nous l’accompagnions jusqu’à son fils de 7 ans qui avait le cœur brisé. Pendant que nous marchions, Micheline lui a fait le jeu d’échec du salut et la femme a tout accepté. J’ai ensuite guéri son mari de douleur aux genoux et toutes les deux nous avons prié pour leur fils pour la paix. La femme et Micheline ont décidé de rester en contact.

J’ai remarqué un jeune homme dans un café et nous sommes entrées. Micheline l’a guéri de douleurs musculaires, ce qui a été pour lui un signe évident. Elle lui a fait le jeu d’échecs du salut et il a fait le premier pas mais n’était pas prêt pour le baptême. J’ai entraîné Micheline sur l’importance de souligner l’essentiel lorsque nous prêchons la bonne nouvelle de Jésus. La création parfaite, combien profonde est devenue la chute des hommes, combien puissante est la croix, et que chaque être humain peut être pardonné et recevoir la vie éternelle. Olivier a prié pour un malentendant et il a enlevé son appareil auditif. Lebo a filmé Peter dans plusieurs bonnes conversations. Dans l’image ci-dessus, Odette et Claude ont conduit à la foi en Jésus un toxicomane, avec qui nous avions déjà eu un contact.

a


4 Comments

Canada_4. My devotion on the lake. Min andakt på sjön. Mon dévouement sur le lac.

In English, på svenska, en français.

Click here to read the previous post in the Canada series.
Click here to read the next post in the Canada series.

Life with and in God

I stepped out on the water in a two-way pedal boat. It was my time of solitude with God. I needed to listen inward and upward and rest my mind from the world’s impression. I was ready with paper and pen. When I was out of sight, I stopped pedalling, closed my eyes and let the boat float. The wind caught it which almost resulted in a ship wreck.

God saturated my inner being and gave me inspiration for a poem (see blog post). I got a hymn in tongues. It was a beginning and an end, as well as different pieces. I had no idea about the interpretation, but it was very beautiful. Peter revealed that everyone in earshot heard the song because the lake was so small.

In the evening I read a paragraph in the letter to Ephesus and God showed me a word with the definition of “habitat” that I had received earlier in Brazil (see blog post).

Ephesians 2:22
In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit.

Only God can satisfy our innermost desire. Is it your time of solitude now? Pull yourself away just like Jesus did.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i Kanada-serien.
Klicka här för att läsa nästa inlägg i Kanada-serien.

Livet med och i Gud

Jag trampade ut på vattnet i en trampbåt för två. Det var min tid för avskildhet med Gud. Jag behövde lyssna inåt och uppåt samt vila mitt sinne från världens intryck. Jag var redo med papper och penna. När jag var utom synhåll slutade jag trampa, slöt ögonen och lät båten flyta. Vinden tog tag i den och snart led jag nästan skeppsbrott.

Gud mättade mitt inre med feta rätter. Han gav mig inspiration till ett poem (se blogginlägg). Jag fick en hymn i tungor. Det var en början och ett slut samt olika stycken. Jag fick ingen uttydning, men det var väldigt vackert. Peter avslöjade att alla inom hörhåll hörde sången eftersom sjön var så liten.

På kvällen läste jag ett stycke i Efesiebrevet och Gud visade mig ett ord med definition för “habitat” som jag tidigare fått i Brasilien (se blogginlägg).

Ephesians 2:22
I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden.

Bara Gud kan mätta vårt innersta begär. Är det din tid för avskildhet nu? Dra dig undan precis som Jesus gjorde.

Cliquez ici pour lire l’article précédent dans la série du Canada.
Cliquez ici pour lire l’article prochaine dans la série du Canada.

La vie en et avec Dieu

Je suis partie sur l’eau en pédalo. C’était mon temps de solitude avec Dieu. J’avais besoin d’entendre de l’intérieur et dans haut ainsi que de reposer mes pensées de l’influence du monde. J’étais prête avec papier et crayon. Quand j’ai été loin de la vue; j’ai cessé de pédaler, fermé mes yeux, et laissé le pédalo flotter. Le vent l’a attrapé et j’ai presque fait un naufrage.

Dieu a rempli mon être intérieur et Il m’a inspiré pour un poème. (Voir la publication du blogue). J’ai eu un hymne en langues. Il y avait un commencement et une fin, aussi bien que des pièces différentes. Je n’avais aucune idée de l’interprétation, mais c’était vraiment beau. Peter m’a révélé que tout le monde, à portée de voix, pouvait entendre le chant parce que le lac était si petit.

Dans la soirée, J’ai lu un paragraphe dans la lettre à Éphèse et Dieu m’a montré un mot avec la définition de ‘’habitat’’ que j’avais reçu plus tôt au Brésil (voir la publication du blogue)

Éphésiens 2 :22
En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit.

Seulement Dieu peut satisfaire notre désir le plus profond. Est-ce votre temps de solitude maintenant? Retirez-vous à l’écart comme Jésus l’a fait.


2 Comments

Canada_3. Seminar Montreal 20 May. Seminarium Montreal 20 maj. Seminar en Montreal 20 Mai.

In English, på svenska, en français.

Click here to read the previous post in the Canada series.
Click here to read the next post in the Canada series.

We had a one day seminar to let our core team take next step to become trainers and kickstart people. Two succeeded fully, one 50 per cent and one didn’t find people to pray for. But no one got découraged and everyone will yet persevere.

Peter was the preacher but I gave some illustrations and instructions. It was from our overflow that we shared and we have so much more to give.

Before the start I met two ladies in the reception of the elderly home. I healed the oldest, after I convinced her that people get healed when I touch them. She had pain in the shoulder and the back. They sat later in a corner at McDonald’s and waved at me wherefore I went and gave them a card.

Jim at the senior residence, brother with the husband of a sister who attended core team training in California, was kickstarted by Peter and marveled.

My team

I got 3 people in my team, originally from Romani, a married couple and a friend. Instead of food they offered me cucumber and carrots, but an hour before returning I found them at McDonald’s.

It started with some resistance but finally we could pray for a few people, but the first two weren’t healed. I therefore coached them how to pray. Then the two women got kickstarted and I sent them out together to continue and I went with the husband.

After a lot of resistance again, we met a guy that he healed in the shoulders. I felt the Holy Spirit leading me to give him the gospel. It started with that I told him God is knocking on the door of his heart and he replied “How did you know”? Later he didn’t show up for the baptism, but said he was interested to do it tomorrow, because he had misunderstood the time.

We found the women at McDonald’s and they had both prayed for several people so I continued with the husband and finally he could heal one guy more in the shoulders and the knees.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i Kanada-serien.
Klicka här för att läsa nästa inlägg i Kanada-serien.

Vi hade ett endags seminarium för att låta vårt kärnteam ta nästa steg att bli tränare att kickstarta människor. Två lyckades helt, en 50 procent och en hittade ingen att be för. Men ingen tappade modet och alla kommer att fortsätta.

Peter var predikanten men jag gav några illustrationer och instruktioner. Det var från vårt överflöd som vi delade och vi har så mycket mer att ge.

Innan seminariet började träffade jag två kvinnor i receptionen på seniorboendet. Jag botade den äldsta, efter att jag övertygat henne om att folk blir friska när jag tar på dem. Hon hade smärta i axeln och ryggen. De satt senare i ett hörn på McDonalds och vinkade åt mig varför jag gick och gav dem ett visitkort.

Jim på seniorboendet, bror till frun till en syster som deltog i kärnteamträningen i Kalifornien, blev kickstartad av Peter och förundrad.

Mitt team

Jag fick 3 personer i mitt team, ursprungligen från Rumänien, ett gift par och en vän. I stället för mat erbjöd de mig gurka och morötter, men en timme innan vi återvände hittade jag halva teamet på McDonalds.

Det började med lite motstånd, men till slut kunde vi be för några personer, men de två första blev inte botade. Jag förklarade därför bättre för dem hur man ber. Sedan blev de två kvinnorna kickstartade och jag skickade ut dem för att fortsätta och jag gick själv med mannen.

Efter mycket motstånd igen, mötte vi en kille som han helade i axlarna. Jag kände att den Helige Ande ledde mig att dela evangeliet med honom. Det började med att jag sade att Gud knackar på hans hjärtas dörr och han svarade “Hur visste du det”? Senare dök han inte upp för dopet, men menade att han var intresserad at göra det imorgon istället.

Vi hittade kvinnorna på McDonalds och de hade båda bett för flera personer, så efter lite sen lunch, fortsatte jag gå med mannen och han fick till slut hela en kille till i axlar och knän.

Cliquez ici pour lire l’article précédent dans la série du Canada.
Cliquez ici pour lire l’article prochaine dans la série du Canada

Nous avons eu un séminaire d’une journée pour que notre équipe de noyau prenne la prochaine étape pour devenir des formateurs et de‘’kickstarter’’ les gens. Deux ont réussi complètement, un 50 pour cent et l’autre n’a pas trouvé de personne pour laquelle prier. Mais aucun ne s’est découragé et tout le monde va persévérer.

Peter était le prédicateur mais j’ai donné quelques illustrations et instructions. C’était de notre abondance que nous avons partagé et nous avons tellement plus à donner.

Avant que cela commence, j’ai rencontré deux dames à la réception de la résidence des aînés. J’ai guéri la plus vieille, ensuite je l’ai convaincue que les gens étaient guéris quand je les touchais. Elle avait une douleur à l’épaule et au dos. Plus tard, je les ai revues assises dans un McDonald’s; et elles m’ont fait signe; c’est pourquoi j’y suis allé; et je leur ai remis une carte.

Jim, à la résidence des aînés, a un frère et avec le mari de sa sœur ont assisté à la formation d’équipe noyau en Californie, a été ‘’kickstraté’’ par Peter et il a été émerveillé.

Mon équipe

J’ai eu 3 personnes dans mon équipe, originaires de Roumanie, un couple marié et une amie. Au lieu de manger, ils m’ont offert du concombre et des carottes, mais une heure avant le retour, je les ai trouvés chez McDonald’s.

Tout commença, avec une certaine résistance, et finalement nous avons pu prier pour quelques personnes, mais les deux premières ne furent pas guéries. Je les ai donc entraînés comment ils devaient prier.

Alors, les deux femmes étaient ‘’Kickstartées’’ et je les ai envoyées ensemble pour continuer et je suis partie avec le mari.

Après beaucoup de résistance encore, nous avons rencontré un gars qui fut guéri aux épaules. J’ai ressenti le Saint-Esprit me conduire à lui partager l’évangile. Cela débuta lorsque je lui ai dit :’’ Dieu frappe à la porte de ton cœur’’ il a répliqué : ‘’Comment sais-tu cela? Plus tard, il ne s’est pas présenté pour le baptême, mais il a dit être intéressé à le faire le lendemain, parce qu’il avait mal compris l’heure.

Nous avons trouvé les femmes chez McDonald’s et elles ont toutes les deux prié pour plusieurs personnes, alors j’ai continué avec le mari et enfin il a pu guérir un gars de plus aux épaules et aux genoux.