Our Father, part 3. Vår Fader, del 3.

In this third post in the series on the prayer “Our Father”, I develop what God has shown me, when I have been waiting for Him praying and asking, especially concerning how He intended us to use this particular prayer after the cross. Wise, as we are and more clear, as everything has become, after Calvary and the resurrection. For in this age the Holy Spirit leads us into all truth, just as Jesus promised.

Click here to read the previous post in the series.

“Our Father, who is in heaven.” You who are, You who were and You who will come. God who has always existed, who exists outside the universe and is everywhere. He not only was, is and will come, but the point is that He is. He is the Eternal. Not only is He “I am,” but He is holy, spotless, immovable, incorruptible, immortal, and exalted in His Majesty. We need to reflect on and taste this. We’ll then discover that the Lord is good. He is in heaven, which really is in reality, but in the Spirit realm. Heaven is a place of light, without an ounce of darkness or shadow. It is a light into which no one can enter. An inaccessible light, where only those whom He invites are welcome. Just meditate on this fact. It is surprising and beautiful. In this part of the prayer I am in admiration before His Face before the throne. I worship and praise Him quietly from my innermost being. I am devout and expectant of God’s heaven and His character. In addition, wonderfully happy and grateful to be His daughter and part of God’s family, together with you and all other children of God. “Sanctify your name.” Let Your name be known by all, let us embrace who You are. Let Your name be unveiled and revealed to our senses. So that we may know You, as who you really are. Let us separate and put Your name in the place it should be. A knife is a knife, a fork a fork and a spoon a spoon. You are who you are. We do not want to abuse Your name by swearing by it, nor by not knowing You. Psalm 91:14 says, “I will protect him, for he knows My name.” Let Your name go out into all the earth and accomplish what You will. Your name is Jesus. In Christ we can get to know You. Jesus himself said to Philip, “He who has seen me has seen the Father.”

“Your Kingdom come”. Let Your Kingdom come in and through me. In me as righteousness, peace and joy in the Holy Spirit, fill me more and more. Your Kingdom consists of these good aspects. Let all that is dark, false and unjust be far from me. Let everything that Your peace wants to achieve take place in my life. That everything becomes more and more complete and healed. That I have peace not only with You, but also with all peoples, as far as it depends on me. Thank you for the joy that comes from within, when I am forgiven of my sins, and thus have peace in my heart. I pray that the joy will not only depend on my external circumstances, but my inner state. All this in the fullness of Your Spirit dwelling in me. I pray that Your Kingdom will also be added by more people being snatched out of the devil’s jaws from the dominion of darkness and also those through Your Spirit being born again and filled with Your light and all that is right. Namely, justice, peace and joy. “Let Your will be done on earth as it is in heaven.” In heaven, God’s will prevails constantly, all the time. God wants His will to be done here on earth as well. That we should get to know His will, so that we can more and more choose to live in it. That His will takes up more space in our lives. His will is perfect, pleasing and good. This means that the first part of the prayer “Our Father” is not only about God the Father, but about us as well His children. We pray that the Kingdom of God will come when more people believe and that all of us who believe will be filled with the Holy Ghost, and more righteousness, peace and joy. That God’s will plainly takes up more space in our lives on earth, in our decisions, in our thoughts, and in our actions.

“Give us this day our daily bread.” Then we come to more concrete things, such as needs. We have daily needs and we should come to God and receive from Him. So we can be sure that our needs are satisfied by His good in all perspectives. It is therefore to God that we should come when we need something. In addition, we should take the opportunity to pray that we, or someone else, can help those who do not have, so that all of God’s children have their needs met, no matter where on this globe. It is not only my needs, but ours. We are one big family. “Forgive us our sins, as we forgive those who trespass against us.” If we allow our needs to be satisfied by His good, we ask forgiveness for our sins and forgive others who transgress our boundaries. Then our hearts are kept soft and alive. Here we can pray that God will lead our hearts into the love of God and the endurance of Christ. So that we really want to forgive those who transgress against us and that we have patience with ourselves, when we do not walk in His will. We pray “do not lead us into temptation, but keep us from evil things, or the evil one.” Jesus said we should pray that we won’t fall into temptation. The flesh is namely weak and the Spirit is willing. Trials must come and then we pray that God is with us in the trials. When it comes to evil, we should not only ask God to protect us, but we should also resist the evil one and in doing so discern what is of God and what is not. Then the prayer ends just as it began with adoration of God who is “to You belongs the Kingdom and the glory for ever and ever.” Thus we end the prayer by directing our gaze steadfast upwards towards Gods heaven and His Face! We aren’t a worldly people but a generation who admires God.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

I detta tredje inlägg i serien om bönen ”Fader vår” utvecklar jag det Gud visat mig, när jag väntat på Honom bedjande och frågande, speciellt avseende hur Han tänkt vi ska använda den bönen efter korset. Visare, som vi är och tydligare, som allting ändå blivit, efter Golgata och uppståndelsen. Den Helige Ande leder oss nämligen i denna tidsepok in i hela sanningen, precis som Jesus lovat.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

”Vår Fader, Du som är i himlen”. Du som är, Du som var och Du som kommer. Gud som alltid funnits, som finns utanför universum och överallt. Han inte bara var, är och skall komma, utan poängen är att Han är. Han är den Evige. Han inte bara är ”Jag är”, men Han är helig, obefläckad, ovansklig, oförgänglig, odödlig, och upphöjd i Sitt majestät. Detta behöver vi reflektera över och smaka på. Vi kommer då att upptäcka att Herren är god. Han finns i himlen, som verkligen finns på riktigt i verkligheten, i den andliga sfären. Himlen är ett ställe i ett ljus, utan uns av mörker eller skugga. Det är ett ljus, dit ingen kan komma. Ett oåtkomligt ljus, vart bara de som Han bjuder in är välkomna. Bara meditera lite över detta faktum. Det är överrumplade och vackert. I denna del av bönen är jag i beundran inför Hans Ansikte inför tronen. Jag lovar och prisar Honom tyst från mitt hjärtas innersta rum. Jag är andäktig och förväntansfull på Guds himmel och Hans karaktär. Dessutom förundrat glad och tacksam att vara Hans dotter och del i Guds familj, tillsammans med dig och alla Guds barn. ”Helgat vare ditt namn.” Låt Ditt namn bli känt av alla, låt oss omfatta vem Du är. Låt Ditt namn bli uppenbarat och avslöjat för våra sinnen. Så att vi får lära känna Dig, som den som Du verkligen är. Låt oss avskilja och sätta Ditt namn på den plats som det ska vara. En kniv är en kniv, en gaffel en gaffel och en sked en sked. Du är den Du är. Vi vill varken missbruka Ditt namn genom att svära med det, men heller inte genom att vi inte känner Dig. I Psaltaren 91:14 står det ”…Jag ska skydda honom, eftersom han känner mitt namn”. Låt Ditt namn gå ut över hela jorden och åstadkomma det Du vill. Ditt namn är Jesus. I Kristus kan vi lära känna Dig. Jesus själv sade till Filippos ”Den som har sett mig har sett Fadern…”

”Tillkomme Ditt rike”. Låt Ditt rike tillkomma i och genom mig. I mig genom att rättfärdighet, frid och glädje i den Helige Anden fyller mig mer och mer. Ditt rike består nämligen av dessa goda aspekter. Låt allt som är mörker, falskt och orätt vara fjärran ifrån mig. Låt allt vad Din frid vill åstadkomma ske i mitt liv. Att allt blir mer och mer komplett och läkt. Att jag har frid inte bara med Dig, men även med alla människor, så långt det beror på mig. Tack för glädjen som kommer inifrån, när jag är förlåten för mina synder, och därmed har frid i mitt hjärta. Jag ber att inte glädjen enbart ska bero på mina yttre omständigheter, men mitt inre tillstånd. Allt detta i fullheten av att Din Ande bor i mig. Jag ber att Ditt Rike även ska tillkomma genom att fler blir utryckta ur djävulens käftar från mörkrets territorium och även de genom Din Ande blir födda på nytt och fyllda av Ditt ljus och allt som är rätt. Nämligen rättfärdighet, frid och glädje. ”Låt Din vilja ske, på jorden såsom i himlen.” I himlen råder Guds vilja konstant, hela tiden. Gud vill att Hans vilja även ska ske här på jorden. Att vi ska få lära känna Hans vilja, så att vi mer och mer kan välja att leva i den. Att Hans vilja tar mer plats i våra liv. Hans vilja är perfekt, fullkomlig, välbehaglig och god. Detta innebär att den första delen av bönen inte alls enbart handlar om Gud Fadern, men om oss Hans barn också. Vi ber att Guds rike ska komma genom att fler kommer till tro och att alla vi som tror blir fyllda av den Helige Anden och mer och mer av rättfärdighet, frid och glädje. Att Guds vilja helt enkelt tar större utrymme i våra liv på jorden, i våra beslut, i våra tankar och i våra handlingar.

”Giv oss idag vårt dagliga bröd.” Sen kommer vi till mer konkreta grejer, som behov. Vi har nämligen dagliga behov och vi bör komma till Gud och ta emot från Honom. Så vi kan vara säkra på att våra behov mättas av Hans goda på alla plan. Det är således till Gud vi ska komma, när vi behöver något. Dessutom ska vi passa på att be att vi, eller någon annan, kan hjälpa de som inte har, så att alla Guds barn får sina behov mötta, oavsett var på denna glob. Det är inte enbart mina behov, men våra behov. Vi är en stor familj. ”Förlåt oss våra synder, såsom vi förlåter de oss skyldiga är”. Om vi låter våra behov bli mättade av Hans goda, ber om förlåtelse för våra synder och förlåter andra som överträder våra gränser. Då behålls våra hjärtan mjuka och levande. Här kan vi även be att Gud leder våra hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet. Så att vi verkligen vill förlåta dem som överträder våra gränser och att vi har tålamod med oss själva, när vi inte går på Hans väg. Vi ber ”inled oss inte i frestelse, utan fräls oss från ondo, eller det onda” Jesus sade att vi ska be så att vi inte faller för frestelsen. Vårt kött är nämligen svagt och Anden är villig. Även prövningar måste komma och då ber vi att Gud är med oss i dem. När det gäller det onda, ska vi inte bara be Gud om beskydd emot det, men vi ska även stå emot den onde och i det urskilja vad som är av Gud och inte. Sen slutar bönen, precis som den började, med tillbedjan ”Dig tillhör Riket och äran i evigheternas evigheter.” Vi avslutar således bönen genom att rikta vår blick fast uppåt, mot Guds himmel och Hans Ansikte! Låt oss inte vara ett bortvänt folk, utan istället ett Gudstillvänt släkte.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

3 thoughts on “Our Father, part 3. Vår Fader, del 3.

  1. Excellent reflection of the essence of what Jesus wanted to teach his disciples. I see a connection with the text of John 17 in which Jesus summarizes his ministry completing his mission to our Father. The Holy Spirit has led us to meditate that all that Father, Son and Spirit was to restore communion and make us one with he. For this his sacrifice took everything that did not allow this perfect communion revealing our original nature of our creation we were made for communion and this communion generate life and fruit for the Glory of God.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s